Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Gvildenu, Dorovė, Elgesys, Holokaustas

Tiriu: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?

Šiame puslapyje apžvelgiu šį savo tyrimą ir išdėstau susijusias sąvokas.

Svarbiausia

 • Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.
 • Kaip žmogus susigaudo jog reikia keisti kryptį? Ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu.

Taip pat:

 • Apžvelgti visą savo tyrimą.
 • Sutvarkyti pagrindinius savo puslapius.
 • Išdėlioti savo klausimus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
 • Surašyti, ką išmokau dėstydamas etiką.
 • Parengti klausimų Dievui.
 • Dievo pamokymus susieti su puslapiais ir juos permąstyti.
 • Svetaine pristatyti duomenis ir juos kaupti toliau.

Esmės klausimai

Ką išgyvename?

 • Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
 • Kaip kalbomis išgyvename?

Kaip atsiranda privalėjimas?

 • Kuom skiriasi elgesys ir dorovė?
 • Kas yra žmogus?
 • Kaip išsiskiria ketverybės du atvaizdai?
 • Dievo šokio išvesti žmogų, jo gyvybę, gyvenimą (išgyvenimus), elgesį (kaip gali gyventi) ir dorovę (kaip derėtų gyventi).
 • Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
 • Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
 • Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?

Ką turėtumėme veikti?

 • Kaip įsipareigojame būti viena?
 • Kaip mums būti viena?
 • Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
 • Kaip esame viena?
 • Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.

Kaip susiję kodėl, kaip ir ką turėtumėme veikti?

 • Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
 • Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
 • 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
 • Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
 • Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.

Kodėl turėtumėme veikti?

 • Kas mums svarbu?
 • Kas mums svarbiausia ir kodėl?
 • Kaip dorovė ima rūpėti?
 • Kokie išminties pamokymai?
 • Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
 • Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
 • Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?

Kas mums trukdo veikti ką turėtumėme?

 • Kas yra blogis?
 • Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
 • Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

Kaip turėtumėme veikti?

 • Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
 • Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
 • Kaip atmintis išplečia protą?
 • Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
 • Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?

Tirtinos sąvokos

Esmės

Sandaros

Sąvokos

Asmeniška patirtis

Mokytis iš savo gyvenimo:

 • Kokiais asmeniškais dėsniais rėmiausi ir remiuosi?
 • Apklausos duomenimis ištirti ryšį tarp žmogaus nuostatų ir elgesio ir aplinkybių, tarp jo laisvės ir jo susitapatinimu su bendrija. Išpuoselėti nuklydimo sąvoką.

Ryškintinos sandaros

Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.

 • Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.

Ir tirti toliau: Dievą

 • Išryškinti paskiras Dievo raiškas ir jomis išryškinti visą Dievo šokį.

Brandą

 • Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.

Rūpestį

 • Kaupti ir tirti, kas man rūpi, kaip ima rūpėti.
 • Kodėl man rūpi Holokaustas Lietuvoje?

Elgesį

 • Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
 • Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.

Gerą valią

 • Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
 • Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.

Pagrindimą

 • Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
 • Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
 • Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
 • Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
 • Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).

Sietinos sandaros

Dievo šokis

 • Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir netroškimais?

Pasirinkimų malūnas

 • Kaip pasirinkimų malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
 • Kaip pasirinkimų malūnas susijęs su pasirinkimais?
 • Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
 • Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
 • Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
 • Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
 • Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?

Netroškimai

 • Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
 • Kaip lūkesčiai grindžia gerą valią?
 • Koks ryšys tarp lūkesčių, nuotaikų ir geometrijų bei jų patikslinimų?
 • Kaip humoras, skausmas, kančia susiję su lūkesčiais, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su nuotaikom?
 • Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
 • Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
 • Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?

Atjautos

 • Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
 • Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
 • Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
 • Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
 • Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
 • Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
 • Ką visos trys kalbos turi bendro?
 • Kaip trimis kalbomis renkamės širdį vietoj pasaulio?
 • Kaip pagrindimo kalba ima rūpėti?
 • Kaip tapatybės kaitos sąvokos susijusios su aplinkybėmis?

Padalinimų ratas

 • Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
 • Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?

Tyrimais grįsti straipsnius ir pranešimus

 • Mokytis entropijos - suvokti malonę ir teisingumą.
 • Jausmus išreiškiančius žodžius, ypač dorovinius ir bendruomeninius.
 • Kodėl žmonės keistų savo nusistatymus Lietuvos žydų klausimais.
 • Kaip keičiasi mūsų tapatybė.
 • Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalba.
 • Ramybės pavadinimus, derinių kalbas, gyvybės savybes.
 • Kaip veikia padalinimų rato veiksmai.
 • Kaip žmogaus smegenys grindžia mūsų išgyvenimus.
 • Nuotaikų tyrimas eilėraščiais.
 • Prielinksnių tyrimas lietuvių, kinų ir kitų kalbose.
 • Kinų ženklų sudėties tyrimas.
 • Rinkti dorovės mąstytojų mintis ir jas išsakyti atsakymais į tris dorovės klausmus.

Lavintis

 • Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
 • Susipažinti su Toulmin? ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
 • Susipažinti su Bourdieu? sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
 • Susipažinti su Foucault mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.

DorovėsTyrimas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 15 d., 18:54