神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

人生目标


Gyvenimo tikslas

 • Suprasti ką mano gyvenimas ir jo tikslas reiškia Dievui.
 • Koks mano gyvenimo tikslas?
 • Kaip man aiškiau suprasti savo gyvenimo tikslą?
 • Kaip man siekti savo gyvenimo tikslo?
 • Kaip man valingiau siekti savo gyvenimo tikslo?
 • Ko galiu pasimokyti iš savo gyvenimo?

Peržvelgti savo gyvenimą

 • Kokia jo prasmė buvo, yra ir galėtų būti?
 • Kokia kryptimi ėjau?

Mano kertinė vertybė

 • Ką man reiškia mano kertinė vertybė?
 • Kaip mano kertinė vertybė suderina visas mano vertybes?
 • Kaip mano kertinė vertybė susijusi su visomis vertybėmis ir kaip jos visos tarpusavyje susijusios?
 • Kaip mano kertinė vertybė prilygsta kitų kertinėms vertybėms?
 • Kaip mano kertinė vertybė palaiko kitų kertines vertybes?
 • Kaip kitų kertinės vertybės palaiko mano kertinę vertybę?

Mano ateities kryptis

 • Kokia kryptimi turėčiau eiti?
 • Ko galėčiau pasimokyti iš jau nugyvento gyvenimo?
 • Kaip jau nugyventas gyvenimas galėtų mane padrąsinti?

Naujai permąstyti Jėzaus gyvenimą

 • Ko esu pasimokęs iš jo?
 • Ko dar galėčiau pasimokyti?

Kokių vertybių žmogumi norėčiau būti?

 • Kaip tos vertybės susijusios su mano kertine vertybe gyventi tiesa?
 • Kaip jos susijusios su meile? ir būtent su meile Dievui, visiems, sau?
 • Kokias savo savybes norėčiau ugdyti?
 • Kaip vertinti savo nebrandumą pasaulio atžvilgiu, bendravimo atžvilgiu?
 • Kokio brandumo siekti pasaulio atžvilgiu, bendravimo atžvilgiu?
 • Apžvelgti, atrinkti dorybes kuriomis tobulai mylėčiau.
 • Suprasti kaip šios dorybės reiškiasi įvairiomis savybėmis: teigiamumu, šiltumu, širdingumu, rūpesčiu, jautrumu.
 • Kaip man siekti būti šiltu žmogumi?
 • Kas yra šiltas žmogus?
 • Kaip man išmokti džiaugtis ir dalintis humoru?

Gyvenimo tikslas

Kas yra gyvenimo tikslas?

Gyvenimo tikslas yra siekis nurodantis pageidaujamą brandos kryptį, tad kur link sąmoningai kreipti saviugdą, pastangas brandinti save.

Mano gyvenimo tikslas yra tai kam sutelkiu savo valios jėgas. Mano kūnas susitelkia į protą, mano protas į širdį, mano širdis į valią, o mano valia į mano gyvenimo tikslą. Ir tas gyvenimo tikslas yra Dievo valia, su kuria mano valia gali sutapti arba nesutapti. O Dievo valia yra, kad amžinai bręstumėme, kad vienumas reikštųsi mūsų tyrimais, mūsų branda ir mūsų bendryste.

Koks mano gyvenimo tikslas?

Kaip keičiasi mano gyvenimo tikslas

 • Mano gyvenimo tikslas pasikeitė ar tiesiog pasitikslina. Vaikystėje užsimojau viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Pagalvojau, jeigu viską žinočiau, tuomet žinočiau ką veikti. Kas per tą laiką pasikeitė? Jaučiu, kad pasiekiau šiokį tokį bendrą vaizdą visko. Suprantu, kad žinojimo tikslas yra išpuoselėti šviesuolių bendrystę. Imuosi žingsnių šios bendrystės siekti. Matau, kad artėja gyvenimo pabaiga, kad galiu tikėtis triūsti dar dvidešimt metų bet nebūtinai daugiau. Šviesuolių bendrystei tenka brandinti kitus ir pirmiausiai save. O save brandinu tikslindamas savo gyvenimo tikslą, kartu savo kryptį ir veiklą. Tuo pačiu bręstu pranokdamas savo gyvenimo tikslą, pripažindamas gyvenime iškylantį Dievo aukštesnį tikslą, kaip kad Dievas Sūnus priėmė Dievo Tėvo tikslą.

Koks dabar galėtų būti mano gyvenimo tikslas?

 • Savo gyvenimu noriu suderinti nusiteikimą amžinai gyventi jau čia ir dabar bet ne vien šiame pasaulyje ir užmojį būtent šiame pasaulyje įtvirtinti šviesuolių bendrystę. Noriu gyventi nesiribojant esamomis sąlygomis. Noriu gyventi bendru žmogumi ir ne paskira asmenybe. Noriu viską žinoti ir tą žinojimą įkūnyti moksline bendruomene. Noriu mylėti Dievą, gražiai bendradarbiauti su juo, kartu su visais, juos taipogi mylėti. Noriu atsiskleisti visapusiškai, visom kryptim, visais gebėjimais, tačiau noriu gyventi bendru žmogumi. Noriu, kad mano žinojimas ir mano tyrimai išplauktų iš bendro žmogaus ir tarnautų bendrystei. Noriu atitinkamai lavintis ir tirti.
 • Noriu nesiriboti gyvenimu šiame pasaulyje. Noriu pasirengti gyventi toliau bet kokiose sąlygose.

Kokiu žmogumi man būti?

Kokiu žmogumi norėčiau būti?

Noriu atsiskleisti savo dorybėmis ir gebėjimais.

Noriu bendradarbiauti su kitais dorybių ir gebėjimų pagrindu.

Noriu būti šiltu žmogumi.

 • Noriu gyventi šilumos pertekliumi, skleisti šilumą, būti jo versme, šaltiniu, atskleisti Dievo šilumą.
 • Dievas siekia būti šiltu, ne šaltu. Tad žmogui irgi dera siekti būti šiltu, ne šaltu.

Noriu būti teigiamu žmogumi.

 • Noriu gyventi teigiamais jausmais: laimingas, liūdnas, linksmas, nustebęs. Tad noriu laukti, tikėtis to, ko trokštu. Noriu trokšti kartu su Dievu, gyventi kartu su trokštančiu Dievu. Noriu išmokti negyventi neigiamais jausmais: neapykanta, pykčiu, nykuliu, nusiraminimu.

Noriu pasijusi, kad žmonija yra šeima, kad mes vienas kitam rūpime, ir reikalui esant, į vienas kitą atsiremiame.

Noriu būti ne paskiras žmogus, o dalis visumos.

Noriu būti pasirengusiu suveikti nuostabiai - puikiai - karališkai - ten ir tada kur Dievas pastatys. Toks pasirengimas ugdo valią nes visą gyvenimą, visą būdą, visus gebėjimus sutelkia tai nenumatomai progai kuriai Dievui bus svarbu atverti mūsų visų galimybes. Jėzus ištisai šitą ragina, budėti, kaip kad skautai budi. Tai ir yra amžinas gyvenimas, amžinas budėjimas, ir tų progų, mažų ir didelių, yra ištisai. Ir mūsų įtaka pranoksta mus ir mūsų paskirus gyvenimus.

Noriu gyventi esme, ne paviršutiniškai, ne šio pasaulio sąlygiška tiesa, o besąlygiška pamatine tiesa, kurią grindžia visko pamatai.

Noriu būti žmogus esantis už šio pasaulio, o būtent šiame pasaulyje telkiantis šviesuolių bendrystę.

Užtat man yra svarbu viską žinoti nes tai yra išeities taškas visaip pranokstantis š pasaulį. Tai išeities taškas leidžiantis man suprasti ką čia veikiu, kas čia vyksta, ką derėtų man veikti.

Svarbu pažinti Dievą kaip visko pagrindą ir suvokti savo santykį su juo, tiek bendrai, tiek šiame pasaulyje.

Noriu branginti save ir savo galimybes ir tuo pačiu vertinti kitus kaip lygiaverčius žmones.

Noriu atsakyti už tai ką laisvai priimu iš Dievo.

 • Priimti Dievo žmogui dovanojamą besąlygišką laisvę. Negaliu atsisakyti savo atsakomybės netgi tikėdamas Dievą nes pats atsakau už savo tikėjimą, už savo pasirinkimą, už savo supratimą Dievo, ką aš tikiu. Tačiau galiu suprasti, kad mano laisvė kyla būtent iš Dievo, užtat Dievas juo labiau atsako už mano laisvę ir atsakomybę.
 • Laisvai visomis jėgomis mylėti - visu kūnu, protu, širdimi, valia.

Noriu visapusiškai mylėti, taip Dievą išreikšti.

 • Mylėti Dievą. Tos meilės pagrindu atsakyti už Dievą.
  • Atsakyti už tai ką priimu iš Dievo.
  • Daugiau priimti iš Dievo ir labiau už tai atsakyti. Mylėti, tai priimti kas man duota ir už tai atsakyti.
  • Priimti galimybes bręsti toliau.
  • Priimti amžiną gyvenimą, amžiną brandą.
  • Būti artimas Dievui.
 • Mylėti save, tad atsakyti už save.
  • Atsakyti už save, kaip ir Dievo Sūnus atsako už save ir visus.
  • Atsakyti už tai ką tveriu, kuriu.
  • Augti sąmoningesniu ir ugdyti sąmonę, kad ji būtų geresnė.
   • Siekti išminties kuria galėčiau išmanyti kokiu žmogumi man būti. Susigaudyti, tad paklusti, tikėti, rūpintis.
    • Suprasti meilės svarbą, kodėl mylėti ir kaip mylėti.
   • Augti valingu, širdingu, protingu, tvirtu. Lavinti valią, širdį, protą, kūną.
   • Teisingai rikiuoti netroškimus. 6+4 kaip kad Dešimt Dievo įsakymų. Sąmoningai augti priimant Dievą keturiais lygmenimis. Atveriant jam vietą. Suderinti save šešiais įsakymais mylėti artimą.
   • Išorinius požiūrius įsisavinti vidiniais požiūriais.
 • Mylėti visus, kaip kad myliu save. Būtent tos meilės pagrindu atsakyti už kitus. Priimti kitus.
  • Dalintis atsakomybe - atsakyti kartu su kitais. Mano Dievas yra akistatos Dievas. Mūsų Dievas yra bendrystės Dievas. Mūsų Dievas yra mums bendras akistatos Dievas, tad galime kartu atsakyti už šviesuolių bendrystę tik buvę akistatoje su juo.
  • Augti vadovu, valdytoju, karaliumi - atsakyti vardan visų, tad tarnaujančiu, kaip Kristus mokino, pilietišku. Valdančiu pirmiausiai save, paskui pasaulį.
  • Domėtis kitų būklėmis, jų branda, jų iššūkiais ir pastangomis.
  • Džiaugtis ir domėtis kitų pavyzdingomis savybėmis, jų gražia veikla ir gerais darbais.
  • Domėtis kitų dorybėmis, kertinėmis vertybėmis, jų asmenybėmis.
  • Palaikyti kitus.
  • Siekti, kad mano ryšys su Dievu būtų įvairiai įtvirtintas pasaulyje.
  • Vertinti turėjimą ryšių su įvairiausiais žmonėmis - tai turtas.

Noriu kad mano požiūris į šį gyvenimą išplaukti iš už šio gyvenimo.

 • Noriu branginti šį gyvenimą.
 • Noriu džiaugtis gyvenimu.
 • Noriu aprėpti visas tyrimo ir kūrybos galimybes.
 • Noriu, kad mano kūryba būtų turininga.
 • Noriu, kad mano kūryba atskleistų šį pasaulį pranokstantį gyvenimą.
 • Noriu kitus traukti, telkti ir įkvėpti savo kūryba, savo asmens esybe ir atverti kūrybos ir elgesio galimybes.
 • Noriu džiaugtis kitais ir jų kūryba.
 • Noriu rasti tvirtą, teisingą, bendrą pagrindą bendrystei su kitais.

Noriu gyventi sąmoningai.

 • Noriu sugebėti save brandinti.
 • Noriu pasimokyti iš savęs, iš kitų, iš Dievo.
 • Noriu gerbti Dievą, savo tėvus ir kitus.

Kokiu žmogumi nebūti?

 • Tobulas - išbaigtas - nebeauga.

Saviugdos tikslai

 • Neapibrėžtumą išsakyti apibrėžtumu: Gyventi bendru žmogumi.
  • Užmegzti ryšį su Dievu ir bendradarbiauti su juo.
  • Įsijungti į šviesuolių bendrystę, ją telkti ir puoselėti.
  • Gyventi tarpe tarp kaip ir koks.
 • Vidaus atžvilgiu: Gyventi sąmoningumu.
  • Pasąmonę išsakyti sąmone.
  • Slinkti trejybės rato poslinkiais.
 • Išorės atžvilgiu: Teisingai suderinti ketverybės lygmenis: Dievą, asmenį, asmenybę, pasaulį.
  • Teisingai rinktis - paklusti, tikėti, rūpintis - tad vykdyti Dievo valią.
  • Įsisavinti išorinius požiūrius vidiniais požiūriais.
  • Rinktis amžinai bręsti, ne šiaip gyventi.
  • Brandinti savo kūną, protą, širdį, valią. Teisingai sustatyti jų tarpusavio santykius.
  • Suderinti širdį ir pasaulį.
  • Gyventi visų lygmenų vieningumu.
 • Gyventi Dievo rūpesčiais.

Užrašai

Gyvenimo tikslo poslinkiai

 • Jaunystėje - rūpėjo kaip būti savimi, atsilaikyti nuo pasaulio.
 • Senatvėje - rūpi kaip tiesti tiltus į kitus, kaip juos pasiekti, kaip padėti Dievui juos pasiekti
 • Naujai suprantu savo užmojį: Noriu suprasti Dievo tikslą ir prisidėti prie jo ir dargi bendradarbiauti su juo ir atverti galimybę tokiai talkai.

GyvenimoTikslas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 kovo 28 d., 17:51