调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Poreikiai, Gyvenimas

 • Apibrėžti gyvybę, kaip tai kas gali patirti naudą, tai yra, turėti poreikius. Susieti su mažėjančia entropija.
 • Susieti gyvybę ir poreikius su Janksepp elgesio samplaikomis.
 • Apibūdinti gyvybę, jai reikalingas apytakas ir sandaras:
  • septynerybe
  • Christopher Alexander deriniais ir gyvybės dėsniais
 • Išnagrinėti ląstelių organoidus, jų paskirtis.

Kas yra gyvybė?

Manau, gyvybę galima apibrėžti naudos pagrindu. Gyvybė yra tai, kam galima priskirti naudą.

Gyvybė

 • Gyvybė yra tai, kas išgyvena gerumą, savo naudą. Juk gyvenimas, tai Dievo gerumas.
 • Gyvūno gyvenime yra neišsakyti (mūsų įžvelgti, atjausti) ir išsakyti lūkesčiai. Sraigę atjaučiame, nors ji pati neturi jausminio gyvenimo, tik savo naudą. Ją gali atjausti, tarkim, delfinai, ateiviai, ir galime įsivaizduoti, atjaučia Dievas. Gali atjausti ir pirmuonis, protozoa.
 • Gyvybė apibrėžtina nauda (interesais), kurią gali įžvelgti pats gyvūnas ar kiti - tai kūno šeši poreikiai - o poreikis daugintis, tai iš tikrųjų yra tiesiog bendrumo palaikymas - nebūtinai fiziškai daugintis. Ugnis gali būti gyva - planeta gyva - akmuo gyvas - ir taip toliau, kiek jisai turi sau naudos. O laikrodis? Arba kompiuteris? Jį gali reikėti prižiūrėti. Bet ar tai žiūrėjimas jo naudos? O kažkieno kito naudos? O gal tai dviprasmiška?
 • Galime tą naudą (tuos interesus) gerbti - tai tikėjimo pradas - kitų gyvūnų atžvilgiu - ir dorovės pradas.
 • Susieti naudą - gyvybės pagrindą, su ketverybės lygmenimi "kaip" (kūrybos, kūrinio), ir su (pasąmonės) saitais tarp sąvokų (pavyzdžiui, kodėl sieja su viskuo).
 • Gyvybė turi sukauptus energijos išteklius, kuriais gali naudotis, ir kuriuos reikia neiššvaistyti - tai jos nauda - ir tai savotiška kūniška "atmintis".
 • Gyvenimo aplinkybės sudaro būsenas, kurioms yra vieningi sprendimai, nusiteikimai. Tai yra jausmų sistemos, veiklos palaikymai. Jausmai išsako mūsų santykį su savimi, su savo savastimi.
 • Tikslas, kad veiksmai neprieštarautų vienas kitam. Tad atsiranda savastis ir joje protas. Protas nėra kūne, (nėra embodied) o protas yra savastyje. Pavyzdžiui, jeigu "kūno žemėlapis" yra neteisingas, protas jo laikosi, ir ne kūno. Pavyzdžiui, jeigu žmogus klaidingai įsitikinęs, kad jo ranka yra netikra. Arba priešingai, jeigu jisai mano, kad jo protezas yra dalis jo kūno.
 • Gyvybę nusako aštuonerybė be aštuntojo požiūrio, be suvokimo, tai yra, ją nusako septynerybė.
 • Gyvybė yra ne paskiros būtybės, o jos gamtos (santvarkos) savybė.
 • Gyvybė yra seka papildančių erdvių einančių link "fixed point", panašiai, kaip asmenybė.
 • Gyvybė, tai begalinė seka meilės ir gyvybės vienas kito papildymo. Duals and imperfect duals. Pirminiai skaičiai: liekanų liekanos ir t.t. Pertvarkymos tarpas.
 • Gyvybės dėsniai.

Gyvybė pasižymi veiklomis, kurias galima sulyginti su pertvarkymais, žr. Vikipediją. Šios veiklos sieja paskirą būtybę, jos rūšį, jos dalis ir kitas būtybes bei jų aplinką.

 • Homeostasis: Regulation of the internal environment to maintain a constant state; for example, electrolyte concentration or sweating to reduce temperature.
 • Organization: Being structurally composed of one or more cells — the basic units of life.
 • Metabolism: Transformation of energy by converting chemicals and energy into cellular components (anabolism) and decomposing organic matter (catabolism). Living things require energy to maintain internal organization (homeostasis) and to produce the other phenomena associated with life.[43]
 • Growth: Maintenance of a higher rate of anabolism than catabolism. A growing organism increases in size in all of its parts, rather than simply accumulating matter.
 • Adaptation: The ability to change over time in response to the environment. This ability is fundamental to the process of evolution and is determined by the organism's heredity, diet, and external factors.
 • Response to stimuli: A response can take many forms, from the contraction of a unicellular organism to external chemicals, to complex reactions involving all the senses of multicellular organisms. A response is often expressed by motion; for example, the leaves of a plant turning toward the sun (phototropism), and chemotaxis.
 • Reproduction: The ability to produce new individual organisms, either asexually from a single parent organism, or sexually from two parent organisms.[48][49] or "with an error rate below the sustainability threshold."

Gyvybė reiškiasi pasikartojančiomis veiklomis. Šios veiklos maitinasi išorine energija. Šias veiklas apimas sistemos (žr.Wikipedia: Biological systems):

 • Cardiovascular system. Circulates blood around the body via the heart, arteries and veins, delivering oxygen and nutrients to organs and cells and carrying their waste products away.
  • Lymphatic system. Supplies and drains lymph fluid in support of the cardiovascular and immune systems.
 • Respiratory system. The lungs and the trachea that bring air into the body.
 • Nervous system. Collects and processes information from the senses via nerves and the brain and tells the muscles to contract to cause physical actions.
 • Endocrine system. Provides chemical communications within the body using hormones.
 • Immune system. Defends the body against disease-causing agents.
 • Digestive system. Mechanical and chemical processes that provide nutrients via the mouth, esophagus, stomach and intestines.
 • Excretory system. Eliminates waste from the body.
  • Urinary system. Part of the excretory system.
 • Integumentary system. Skin, hair, nails, sweat and other exocrine glands.
 • Skeletal system. Bones supporting the body and its organs.
 • Muscular system. Enables the body to move using muscles.
 • Reproductive system. The sex organs required for the production of offspring.

Schroedinger knyga What is Life?

Compare: Mind (intentionality) and life (interest).

Gyvuliai

Paul Nicklen bendravimas su leopardiniu ruoniu parodo, kaip gyvulys gali įvairiai spręsti rūpesčius, rūpintis žmogumi.

Gyvybė


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gegužės 10 d., 15:46