神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Kviečiu į Kapitono Jono Noreikos portalą.

Žemiau yra užrašai nuo to laiko kada pradėjau tirti Joną Noreiką.


Noreika pristatymas

LYA K-30 1 279 Petras Karvelis paieškos byla

LCVA - kitam kartui

 • f.1075, a.2, b.32
 • f.R-756 ap.6 b.555 l.3 "Išvadavimo Agitacijos Štabo Lietuvoje" atsišaukimai. Holokausto prielaidos
 • Telšių pagalbinės policijos kuopos vado 1941 m. rugsėjo 1 d. raštas Telšių burmistrui, LCVA,f.1075, ap. 2, b. 3,1.2.

Toliau tirti

 • Muziejaus gelbėtojo skyriaus viršininkės Salčinskajos paklausti apie gydytoją Ivinskį, kaip jisai 1942 metais išgelbėjo žydą, tvirtindamas, kad jo apipjaustymas buvo medicininė procedūra. (Chaimas Bergmanas tvirtino)
 • LYA paklausti dėl kartotekos, ką žino apie Stanislovą Lipčių, 1904.01.16
 • Genocido centro paprašyti K.Šilgalio gyvenimo aprašo.
 • Gauti iš vokiečių Staatsanwalt Ermer žinias apie Plungės žudynes (Zenono Ivinskis su juo susitiko 1968.IX.26).
  • Užprotokolavo prof.Izraelį (Izrailovičių), vengrą žydą Byčicą, kapucinus tėvą Gerardą, holandą Johannes Baptista, tėvą Paul Loesslein, tėvą Bernatonį.
 • Evaldas turi knygą: "Žudikai bažnyčios prieglobstyje" (kun.Lygnugaris)

Jidiš kalba

 • surinkti žydų liudijimus jidiš kalba ir paprašyti pagalbos iš Danutės Selčinskajos ar Laros Lempertienės jas išsversti

Knygos

 • Telsiai, Lithuania: Crime and Punishment, Tel-Aviv, 1999,January, Nr. 6, p. 91;

Nėra

 • LCVA - Juozas Jankauskis - kalinio byla
 • LCVA - 378/56 ap.4 b. 323 - Antano Juočerio byla, nusikaltimas Lietuvoje - aferos

Kontaktai

LYA ieškoti?

 • J.Mėta, (Mėčius?)
 • Antanas Juočeris, 1906, Mažeikių apskr.

Rusijoje

 • Nr.52 Lietuvos Laisvės kovotojų
 • Nr.85 apie "Lietuvos gyvnimo gvardiją", Gavėno ir Rumbino suėmimą
 • Nr.86 - apie "Gvardijos" Rumbino sulaikymą
 • Priedas 4

Susisiekti su

Pagrindiniai tyrimai

 • Ištirti kiek Jonas Noreika atsakingas už holokaustą Telšių apskrityje.
  • Kiek jisai minimas Telšių apskrityje?
  • Kokie buvo jo ryšiai su vokiečiais (Abveru, SD, Wehrmact), su Žemaitijos sukilėliais, su Karaliaučiaus LAF, su Kauno LAF, su Germantu-Meškausku, su Petru Požėlu, su Klemensu Bruniumi, su LNP?
  • Kokie buvo jo ryšiai su Lietuvos antisemitais prieš karą?
  • Kaip Pakalniškis susipažino su Germantu?
  • Koks Kazio Mockaus vaidmuo? Kas dar dalyvavo "Žemaičių žemėje"? Kokia šviesuolių veikla?

Klausimai Evaldui

 • Peržiūrėti bylas rusų kalba.
 • Ieškoti Noreikos ryšių su kitais antisemitais Lietuvoje ir Šiauliuose, su Požėla ir su Germantu-Meškausku.

LKP archyve

 • ADSR fondas r.143, l.148-149 Vladas Bauža, kaip išsigelbėjo iš karo
 • ADSR fondas r.147, l.53-55 kun.Pukio parodymai apie žydų turto dalinimą, l.61-62 apie likimų sprendėjus: Alimą, žmona, Pukys, Šadauskas, valstybės gynėjas Pabrėža, gydytojas Ivinskis, saugumo policijos viršininkas Bauža ir kiti. Pocevičienė apie Pukį l.56-57.
 • ADSR dr.54, 248-249 Hitlerininkų penktoji kolona
 • ADSR r.143, l.148-149
 • ADSR r.145, l.180 Plungėje sušaudytas
 • ADSR r.47, l.182-183 iš Platelių vežė į Plungę
 • ADSR r.61, l.172-173 Žarėnuose

LCVA

Suskaitmeninta:

 • LCVA, f. R-1099, ap. 1, b. 1, l. 107
 • LCVA, f. R-1099, ap. 1, b. 1, l. 151–152
 • LCVA, f. R-1099, ap. 1, b. 1, l. 156
 • LCVA, f. R-1099, ap. 1, b. 1, l. 239
 • LCVA, f.1444, ap.1, b.9, l.67 Svilo įsakymas
 • LCVA, f.1441, ap.2, b.10, l.4 karo lauko teismas
 • LCVA, f.1441, ap.2, b.72, l.4
 • LCVA, f.1444, ap.2, b.22, l.7 karo lauko teismas - Noreika išvardintas

Vilniaus Universiteto rankraščių fonde

 • F198 Zenonas Ivinskis
 • F297 Kazys Bobelis

Bibliotekoje

 • Plungė amžių sandaroje. Bronislavas Pocius.
 • Šiaulių laikraštyje "Tėvynė" paieškoti pasikalbėjimo su Noreika, kuriame jisai kalba apie žydų skriaudimą.
 • Lietuvos kariuomenės karininkų enciklopedijoje paieškoti kapitono Venclauskio, Ramanausko ir kitų
 • Algiminas, Samogitia mea patria - anglų kalba
 • Elena Kabailaitė-Jonaitienė g.1920 Tryškiuose autobiografinis romanas Žmonės be pastovaus antrašo

Kitur

 • Holokaustas Lietuvoje [Elektroninis išteklius] / Arvydas Anušauskas, 2002.

Internete

LGGRTC - paprašyti sutikimo

 • K.Šilgalio. 1998 m. sausio 29 d. gyvenimo aprašymas, LGGRTC archyvas, Š-135,1.12.
 • Policijos raportai. 1941 m. p.123-124

Papildomai ištirti

 • Congressional Record rasti gydytojo Plechavičiaus kalbą.
 • Peržiūrėti žydų gelbėtojus Telšiuose ir apylinkėse.
 • Ištirti Jasaičio ir Gewecke vaidmenis stabdant Šiaulių žydų žudynes.

Paprašyti Broniaus Pociaus ir Eugenijaus Bunkos pagalbos.

 • Kad surašytų viešais raštais, ką yra sužinoję.
 • Rasti Žemaičių žemės Nr.1
 • Surasti vyskupo Justino Staugaičio ganytojišką laišką.
 • Rasti daugiau žinių apie vyskupą Staugaitį ir jo santykius su žydais.
 • Nuvykti į Mardosų kaimą ir surinkti žinių apie Noreikos ir Alimo santykį.
 • Surinkti daugiau žinių apie Povilą Alimą.
 • Būtų nuostabu gauti šachmatų stalo ir jo įrašo nuotraukų.

Susipažinti su elektroninio archyvo galimybėmis.

Palaikyti ryšį su Jono Noreikos vaikaite Silvia Foti (Silvija Kučėnaitė-Foti).

Prašyti pagalbos

http://www.archyvai.lt/lt/lya_idomus-dokumentai/p10/dokumentas-apie-zydu-ssb2.html

Ieškoti archyve LYA

 • Kazys Atkočiūnas, gimė 1885, Telšių KGB areštuotas 1941.06.15 LYA. F. K-l. Ap. 58. T. 4. Bb. 42880/3. L. 139, 140
 • IGNAS SLABŠYS, JONO, gimęs 1899 m. Pazadojos kaime, Antazavės valsčiuje, Zarasų apskrityje, 1935-1937 Telšių burmistras, 1941.06.14 suimtas ir ištremtas. 1939 m. vokiečių žvalgybinin-ko Fogelio Slabšys buvo įtrauktas į žvalgybinę veiklą prieš SSRS. Lietuvoje sukūrė sukilėlių organizaciją, kurios tikslas buvo, padedant Vokie-tijai, Lietuvą atskirti nuo SSRS ir jos teritorijoje atstatyti fašistinę santvarką. LYA. F. K-l. Ap. 58. T. 4. Bb. 12006. L. 339, 340
 • Prisipažino kaltas, be to, tai įrodyta kitų kaltinamųjų parodymais - Bičiūno(t. 1, a.b. 122), Čarneckio (t. 4, a.b. 75-78). Endziulaičio (t. 2, a.b. 166), Kalnėno(t. 3, a.b. 47-50), Sutkaus (t. 1, a.b. 239), Ignatavičiaus (t. 3, a.b. 225), Kacėno (t. 4,a.b. 83-87); liudytojų - Kravčik (t. 4, a. b. 128-130), Kviklio (t. 4, a.b. 147-156,168), Bukaičio (t. 4, a.b. 161-163, 190-200, 215-218) ir akistatų - Slabšio suKacėnu, Slabšio su Kvikliu, bei Slabšio su Kalnėnu (t. 4, a.b. 235-377, 261-263,270-274) (LYA. F. K-l. Ap. 58. T. 4. Bb. 12006. L. 339, 340).
 • Vladas Pauža!
 • LYA, f. K-1, ap. 61, krt. 15
 • Išrašas iš S. Šugamo 1945 m. sausio 28 d. apklausos protokolo, LYA, f.K-l,ap. 8, b.194, 1.20.
 • A. Urbono 1950 m. birželio 22 d., J. Narkaus 1946 m. sausio 7 d., P. Balsevičiaus 1946 m. sau­sio 24 d. apklausų protokolai, LYA, f. K-l, ap. 58, b. 21961/3,1. 78-79, b. 38438/3,1.14, 56.
 • Plungėje LYA, f. K-1, ap. 58, b. 15668/3, 4619/3, 832/3, 34861/3, 6964/3, 1236/3, 12410/3, P-14200, 2833/3, P"16600, b. 35402/3, b. 29105/3, b, 17051/3, b. 21015/3, b. P-16827, b. 21012/3, b. 11284/3, ap. 46, b.1254
 • LYA, f. K"1, ap. 58, b. 6964/3, l. 24, 38 a.p.,45, b. 34851/3, l.15 a.p.,16, b. 12410/3, l. 15 a.p., b. 21015/3, l. 19
 • LYA, f. K"1, ap. 58, b. 6964/3, l. 18, 18 a.p., 24 a.p., 76 a.p., b. 15668/3, t. 1, 29, 56, 56 a.p.
 • f. K-1, ap. 46, b. 1254 Jonas Burokas Birželio mėnesio pabaigoje Plungėje įsteigta vokiečių karo komendantūra, kurioje dirbo apie 20 vokiečių.
 • LYA, f.K-l, ap.58, b.2164/3. 1946 m. sausio 31 d. apklausos protokolas: l.17-18. Šverys Vaclovas Eduardas, Juozo sūnus gimęs 1922 metais. 1941 metais baigė Telšių gimnaziją. Priklausė gimnazistų antisovietinei organizacijai ir LAF-ui. Iki karo agitavo. Nuo gegužės galo žinojo kad greit karas. Prasidėjus karui užsidėjo baltą raištį su raidėmis TDA. Su draugu nuginklavo raudonarmietį. “Patikrino dokumentus ir daiktus ” 4-urių žydų. Į LAF štabą nuvedė areštuotą moterį Telšių stoties viršininko žmoną. Tai piormas jo apklausos protokolas apklausa naktį iš 46 sausio 31 į vasario 1 o byla pradėta vasario2 ir vesta iki vasario 26.
 • LYA, f.K-l, ap.58, b.21961/3 Kapčius Antanas Antano sūnus gimęs 18 -19 metais Kulių valsčiaus Plungės rajone policininkas Jis atpažįstamas pagal nuotrauką. Bandė areštuoti komjaunuolius Urbonus Alberto parodymai (klausinėjo jų mamą) A.Urbonas jį atpažįsta. Jonickienė sako kad Kapčius į Kulius atvyko 1942 gale iš Telšių. Gaudė sovietinius aktivistus, Iš kubilienės kurios sūnus slapstėsi atėmė karvę. 1943 išvažiavo į Telšius. Liudininkai iš virtų kur jis kilęs sako kad policijoje pradėjo tarnauti 1937 metais, kur tarnavo nežino. Tie atpažinimo protokolai iš 1950 metų o baudžiama byla jam užvesta 1952 metais tai yračia bylos pradžia. Gali būti, kad jis žydšaudys, nors tame nėra apie tai duomenų čia tik kad gaudė sovietų aktyvistus ir tarnavo policijoje.

Peržiūrėti

 • LYA, f. K-1, ap. 58, b. 9792/3, t.1, l. 125–128, 168 Jono Noreikos byla, suskaitimeninta.
 • LYA, f.K-l, ap.58, b.P-12010 = LYA, f. K-1, ap. 58, b. 34851/3, l. 15 a.p -16 Pukys apie Alimą. Vladas - Vitolis Butrimas Tamošiaus sūnus gimęs 1911 metais. Atėjus vokiečiams į Ignaliną užgrobė vaistinių augalų punktą ir tiekė vaistus vokiečiams (dirbo sodybos vedėju „čia iš (1963), siekdamas naudos rengė pasilinksminimus (laikė smuklę?). Vokiečiams pranešinėjo apie sovietų aktyvą . Pagal jo pranešimą birželio mėnesį areštuoti ir vėliau nužudyti Kacas, Gurvičius, Kavalčiukas ir Michalsonas. Dalyvavo nuteisiant ir sušaudant 26 aktyvistus ir 14 raudonarmiečių. (1928- 1929) . Bet byloje yra nuoroda apie reabilitacijos 1989 pažymą. (1924) Panašu kad gelėjo pranešinėti apie kameros draugus. Prieš karą 1937(?) buvo kurį laiką iš Lenkijos išvykęs į Lietuvąį Šiaulius ir gryžo po perdavimo.

Susisiekti su

 • Broniumi Pociumi. Parašė Plungė karo metais
 • Eugenijumi Bunka.
 • Riauka.
 • Aukse Pakalniškyte-Jašinskiene.

Noreikos pradžios mokykla Šukiuonių kaime

Mokytojai

 • Jolanda Tamušaitienė. Lietuvių kalbos mokytoja nuo 1985 metų. Baigė šią mokyklą.
 • Stanislovas Montvydas. Šukiuonių kaimo bendruomenės pirmininkas, seniūnaitis, rusų kalbos ir kūno kultūros mokytojas.

JonasNoreika


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 22:05