Iš Gvildenu svetainės

Mintys: JonasNoreikaŠaltiniai

Jonas Noreika juodraštis, 20180531 Jonas Noreika šaltiniai, Jonas Noreika, Jonas Noreika užklausa

Visapusiškam tyrimui svarbūs dokumentai

Pinkas_Lita

Žemaičių žemė, Nr.5

Žemaičių žemė

Zenono Blyno dienoraštis

Damijonas Riauka. "Branginkime laisvę". Trimitas, 1996 m. kovo mėn.

VU f.198, a.727 Zenono Ivinskio Pro Memoria

Zenono Blyno dienoraštis

Noreika - "Velniava", "Trys velniai"

Karo lauko teismo bylos

Kun.Pukio parodymai

Pakalniškio knygos, ypač: Septintoji diena

Plungiškių ir giminių prisiminimai

LNP ir LAF Karaliaučius

Leidimas nešioti ginklus (LCVA f.1075 a.2 b.19 l.3R)

Germantas

Kiti blankai

Skelbimai

Žudynių dalyvių parodymai

Vyskupo Ramanausko parodymai

Zenono Ivinskio pro memoria

Dieckmann apie Noreiką - tą pačią dieną rugpjūčio 5 d. griežčiau pasielgta su žydų turtu kaip kad Urbaitis ketino. psl.862

Jasaitis

Telšių miesto savivaldybės archyvas LCVA f.1075

Kazio Šilgalio gyvenimo aprašas

Kiti dokumentai

Klausimai dėl J. Noreikos veiklos Plungėje.

Telšiai

Narutis - pasirengimai sukilimui

"Žemaičių saulutė"

Zalman Bloch

Šiauliai

Igno Urbaičio byla - Ignas Urbaitis atsisakė

Noreikos paskyrimo aplinkybės

Ambrazevičiaus laiškas Ivinskiui

Jasaitis

Noreika algas išmokėjo batalionui algas - Žagarės žydų žudikams.

Noreika - priverčiamojo darbo įstaiga

Noreika - norėjo būti apygardos tarėju, jam neleido

Noreika - Kuršėnai - užstojo žydų turto grobstytojus

Ar "nepageidaujamas elementas" yra nacių sąvokos "unzuverlässige Elemente" vertimas į lietuvių kalbą? Ar į jį įeina komunistai, juos prijaučiantys, disidentai, nusikaltėliai, homoseksualai, prostitutės, benamiai, silpnapročiai? Ar šiuo atveju turime mintyje

Su žydų koncentravimu susiję klausimai.

dėl Rosienckio Chaimo perkėlimo į Šiaulių Getą 41.10.11 (175) (byloje LCVA-R1099-1-2

dėl Šafranskio Peisacho ir Abraomo Gordono perkėlimo į Getą 41,10.11 (176)(byloje LCVA-R1099-1-2

Byloje yra ir daugiau dokumentų apie žydų perkėlimą į Šiaulių Getą. (139-140)

Sargybinių saugojusių žydus apginklavimas ir savivalės prieš prieš žydus gynimas byloje (LCVA-R1099-1-2)

a) ar genocido centras pripažįsta, kad J. Noreika dalyvavo organizuojant žydų persekiojimą, a[ginkluojant žmones persekiojusius žydus? b) ar Gubernijos depo sudarytame žydus saugojusių asmenų saraše yra tokių kuriems buvo suteiktas kario savanorio statusas? ((byloje LCVA-R1099-1-2 (122 -123) ir (psl.217)

Lietuvos piliečių ne žydų persekiojimas vykdytas J. Noreikos

Klausimai dėl žydų turto ir išnaudojimoir kalčių už tas skriaudas perėmėjai.

Geležinkelis, ligoninės, mokylos, Gubernija

Dalytė? dalino bandeles

LCVA f.R1099 a.1 b.32 Karo belaisvių tvarkymo bylos.

Šiauliai

ŠMERŠ Su bendradarbiavimu su sovietinėmis represinėmis tarnybomis susiję klausimai

Neabejoju, kad Genocido centras yra visapusiškai ištyręs tą klausimą. visgi a)Ar genocido centro specialistai yra peržiūrėje J. Noreikos byla iš filtracijos stovyklos.? b)Yra susipažinę su apklausos sulaikant protokolu? c) byloje yra žinių kad ir kiti J. Noreikos bendrabyliai galimai bendradarbiavo su sovietų organais, ar tas klausimas yra išnagrinėtas visapusiškai?

Noreikos mitas

Kiti lietuviai, Štuthofo kaliniai, nusikaltę prieš žmoniją

Noreikos dėsnis

Noreikos citata apie darvinizmą.

Noreikos mito kūrėjai

Riauka

Ašmenskas

kiti...?

Noreikos kilnumas

Pabaigai

Esminė problema yra, kad 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjai Hitlerio nevertino vienareikšmiškai, kaip blogio puoselėtoją. Akivaizdu, kad 2018 m. Genocido centras panašiai vertina Hitlerį nevienareikšmiškai. Užtat Genocido centras negali teisingai vertinti Jono Noreikos, kuris 1939 metais skelbė Lietuvos karininkų žurnale, koks Hitleris žavus.

Prašau, ar galime bendrai sutarti, jog Jonas Noreika vienareikšmiškai ir visapusiškai buvo nusikaltėlis prieš žmoniją?

LGGRTIC istorikas Vygantas Vareikis... apie išeiviją...

Ar galėtumėme suvokti, kad LGGRTC turėtų blaiviau vertinti 1940-1941 m. sovietų okupaciją, 1941 m. sukilimą, lietuvių, žydų bei sovietų "anti-nacinį" pasipriešinimą, ir pokario lietuvių anti-sovietinį pasipriešinimą?

Ar nemanome, kad įkyriai neteisingas vertinimas mus skaldo, atstumia, nugręžia vienas nuo kito ir skatina išsivaikščioti?

Prašau, tirdami ir suvokdami istorines aplinkybes, ar galėtumėme suvokti tikrus didvyrius ir mokytis iš jų tauraus elgesio.

Nedelsiant prašyti ir raginti prezidentą Adamkų pasirengti kelionei į Šukionių kaimą paaiškinti, kodėl jų mokyklai netinka Noreikos vardas. Ir kartu paprašyti, kad prezidentė Grybauskaitė ir kiti valdininkai, šviesuoliai ir dvasininkai jį lydėtų.

Kiti dokumentai

ŠMERŠ?

Žydų skriaudimas

Liudijimas prieš vyskupą Staugaitį

Rainių "Pasmerktųjų testamentas"

Nenaudosime

Dar kitos bylos


Palyginimui: Sovietų tremties suvestinė (Gladkovo, birželio 19 d.): Telšių apskrityje: tariamai "antitarybinio, socialiai pavojingų" žmonių - 368 ištremti ir 82 areštuoti

Paskutiniai Telšių žydai išžudyti gruodžio mėnesio pabaigoje - jau po Jėgerio raporto - tai parodo, kad to krašto žydai tarsi nesiskaitė dalimi Lietuvos.

Rietavo sukilėliai dalyvavo žudynėse.

Matosi, kad jisai negerbė tų žmonių, kurie prašė jo malonės. Užtat jisai gerbė tą žmogų - Algirdą Žūtautą - kuris, kaip Noreika, svarstė kitų žmonių likimus.

Išnašos

Juodoji svastika - Raseiniuose

Stahlecker Comprehensive Report, October 15, 1941

Kas pergyventa: 1930-1949 metų dienoraštis, Povilas Dogelis ps.321-322 apie Telšių kankinius. Kodėl neatitinka medicinos protokolo?

Žydų šaltiniai


Olšauskas - Krikščioniškoji žemaičių didybė / K. Alšėnas

Jakovas Gurvičius apie Telšių žudynes ir vokiečių vaidmenį

Telšių apskrityje gyveno 4,000 žydų Sigitas Jegelevičius

Diukovo "Holokausto išvakarėse" paminėtos bylos

Užsakiau aną kartą:

LCVA f.K-1

ankščiau

Prisiekęs prieš Dievą ir Tautą. Kpt. Jono Noreikos – Generolo Vėtros 100-osioms gimimo metinėms. Dim. plk. ltn. Antanas NAVAITIS

Povilas Gaidelis. Didvyriai nemiršta: Jonas Noreika-Generolas Vėtra

b.21012/3

IRGI

ap. 46, b. 1253

2,3,5,10,11,12?, 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24

ap.58

b.20876/3 l.18-22 Saukalas

b.P-16600 l.20-28 Kontautas b.P-18708, l.21-22 Gudas

ap.46, b.1253, l.6 B.Mikuta

ap.47 b.1268 l.61

ap.8 b.194 l.20, l.124 Šugamas, Jurevičius ap.8, b.165 Idzelevičius

f.1075, a.2, b.3, l.2 f.1075, a.2, b.6, l.147

R-729 a.1 b.72 l.63 Kraunaitis R-1018 R-1018, a.1, b.93, l.38 1942 Tvarkos policijos vadas R-1444 1-20 l.35

Masinės žudynės 1 dalis, p.135


http://genocid.lt/centras/lt/2658/a/print_version/ Rukšėnas tvirtina nuo birželio 28 d.

Šaltiniai

Pasirengimas sukilimui - Mini Noreiką

Kiti

Telšių apskrityje - Noreiką įvardija:

Kiti šaltiniai:

R-1441 a.2 Karo lauko teismo bylos

Šiauliuose

Raudonoji armija

Aptarimas

Tai yra, žydai siekdami išsaugoti savo nacionalinę ir žmogišką egzistenciją aukojo kitos, mažesnės ir silpnesnės tautos nacionalinę ir žmogišką egzistenciją. Laisvės kovų archyvas Nr.11

Jonas Noreika - Generolas Vėtra

Rukšėnas

Kiti šaltiniai

Blynas:

Pasisakymai apie Noreiką

Neesminiai šaltiniai

LYA

LCVA-f1075-a2-b19-l3R Teisė nešioti ginklą

LCVA-f1075-a2-b6 Noreikos įsakymas

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/JonasNoreika%c5%a0altiniai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 gruodžio 26 d., 02:28