调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga?

redaguoti

Jonas Noreika

 • Ar tyrė vokiečių teisiamus žydų žudikus Plungės krašte?
 • Kodėl Sukilimo knygoje nemini, jog Alimas vadovavo žudynėms?
 • Kodėl Sukilimo knygoje nemini, jog Noreika susisiekė su žvalgais?
 • Kodėl Sukilimo knyga remiasi Masinėmis žudynėmis, Bubnio veikalais, ir Holokausto nemini?

Klausimai

 • Istorinė pažyma remiasi Ašmensko medžiaga, kodėl nepamini LNP? Ar jinai tendencinga?
 • Istorinė pažyma tvirtina: "Nacių okupacinės valdymo sistemos istoriniai tyrimai leidžia teigti, kad masinėse visų žydų – vyrų moterų ir vaikų – naikinimo operacijose dalyvavę lietuvių policinių struktūrų darbuotojai buvo klusnūs vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigos pareigūnų nurodymų vykdytojai, t. y. buvo griežtai subordinuojamoje padėtyje." Tad kaip su Petru Požėla?
 • Palyginti su prisiminimais Plungės žydų žudynių. Ar lietuviai buvo klusnūs ar savavališki?
 • Rukšėnas: "Autoriaus nuomone, Kretingos ir Telšių pasipriešinimo dalyviai antižydiškus veiksmus atliko skatinami lietuviško, o ne vokiško, nacisti­nio antisemitizmo." Ar Noreika palaikė lietuvišką antisemitizmą?
 • Palyginti su Kaziu Palčiausku - kuris delsė žydų geto steigimą, kuris pats išėjo iš burmistro pareigų.
 • Palyginti Noreikos veiklą už nacius ir prieš nacius.
 • Kuris vokiečių padalinys atsakė už Plungės žydų žudynes? Ir kurie asmenys? Kokios pastangos padarytos išaiškinti asmenis?
 • Ar žinomi kokie nors Noreikos antinaciniai veiksmai 1941 ar 1942 metais?
 • Apie Štuthofe kalintų lietuvių vaidmenį Holokauste - karininkas, skyriaus viršininkas Petras Buragas, tarnavęs referentu žydų reikalams ir tvarkęs Vilniaus getą.
 • Koks ryšys su Juozu Vitkumi-Kazimieraičiu?
 • Kodėl vadinosi TDA? su kuo turėjo ryšį...? Ar turėjo ryšį su Abveru, tuo tarpu LNP turėjo ryšį su SD?
 • Ką galima aptikti Šiaulių archyvuose?
 • Ar rasti Plungės gimnazistų sukilėlių lapeliai? Ar jie buvo antisemitiniai?
 • Koks buvo Alimo ir Plungės gimnazistų kontaktas su Vokietija? Ar jis buvo vienas iš geriausių Lietuvoje?
 • L.V.S. štabo viršininkas (gimnazistas?) A.Juočeris drausmino žmones negrobti, įsakė aktyvistams saugoti turtą. Kodėl Noreika nedrausmino žmonių neskriausti žydų?
 • Kodėl J.Dargis rugpjiūčio 4 d. 1941 m. buvo Šiauliuose?
 • Atsižvelgiant į tai, kad Naujokaičio nešiojami lapeliai neminimi Škirpos rinkinyje, nė "Brangūs vergaujantieji broliai" neminimi, manytini jog Karaliaučiuje atskirai voldemarininkai kūrė lapelius?
 • Laikinoji vyriausybė savo paskutinėje kalboje sakydama, jog vokiečiai palaikė tam tikras politines grupes ir avantiūristus, ar eina kalba apie LNP?
 • Kaip suprasti žemaičių delegacijos primygtinai reikalaujamą lietuvių "vienybę" jeigu jos tarpe buvo Plungės žydų išžudytojas?
 • Kodėl Noreika primygtinai norėjo dalyvauti LNP štabo sudaryme?
 • Ar Noreika buvo paskirtas Šiaulių apskrities viršininku su tikslu pašalinti jį iš aplinkos Kaune ir taip pakenkti LNP?
 • Ar vokiečiai kišo Noreiką?
 • Kodėl nepastebėta, jog kapitonas Venclauskis jau buvo miręs 1940 m. ir gyveno Šiauliuose?
 • Ar Noreika atsako už Žemaičių žemę laikraštį? Ir pritaria?
 • Kaip Noreika galėjo gauti LAF vadovo pareigas kada visos kitos buvo jau išdalintos? Ar dėl to, kad jis turėjo ryšių su Vokietija ir Kaunu?
 • Ar Noreika neatsakingas - ar gal parašė - liepos 25 d. vedamąjį? ar padarytas stilistinė analizė?
 • Kodėl Noreika liko neįvardintas tarp Telšių vadovų? jeigu straipsnis paskelbtas liepos 20 d.?
 • Ar teisinga manyti jog Noreikos pagrindinė sąvoka yra "nesuskaldoma vienybė"? iš kurios galima atpažinti jo raštus?
 • Kodėl tvirtinama, jog mes sutvarkysime žydų klausimą, o ne vokiečiai?
 • Jeigu Rainių kankinių nuotraukos išspausdintos tik rugpjūčio 13 d, ar gali būti, kad kūnus subjaurojo lietuviai?
 • Ar Noreika neišdavė tūkstančius žmonių palaikydamas ne Vyriausybę, o LNP?
 • Ar Vokietijos žvalgai galėjo pranešti Noreikai apie žydų išžudymą? kam jį būtų vežę?
 • Vidaus reikalų ministras pulkininkas Jonas Šlepetys.`Į atsargą išėjo 1934 m. Ar buvo voldemarininkas? Ar tais laikais pažinojo Noreiką? Po Pyragiaus pučo jisai buvo suimtas. Kada? ir kada jį paleido? Atsisakė bendrauti su vokiečiais. Ar jis tikra
 • Kodėl Noreika, kaip Telšių apskr. LAF vadas, į savo delegaciją priėmė Plungės LAF vadą ir TDA viršininką, žydų išžudytoją Alimą?
 • Kur Plungės miesto bylos?
 • Kurie vokiečiai atsakė už žudynes Telšių apskrityje?
 • Ar Klemensas Brunius buvo išvykęs pas gimines į Žemaitiją ir ar tuomet galėjo susitikti su Noreika?
 • Gal Klemensas Brunius Karaliaučiuje turėjo ryšių su Noreika?
 • Ar Olšvangas teisus, kad Lietūkio aukų nuotraukos buvo pristatytos, kaip Rainių aukos? (ps.24)

Klausti apie:

 • Juodosios svastikos veiklą rengiant sukilimą. Noreika?

JonasNoreikaKlausimai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 14 d., 23:32