Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Jonas Noreika, Petras Požėla, Juozas Ambrazevičius, Kazys Škirpa, Rainiai

Lietuvos apsaugos gvardija antisemitinė, po sukilimo įsijungė į Lietuvos Vadavimo Sąjungą.

Prano Giedraičio parodymai apie SD ir Abvero rengiamą stovyklą.

Antanas? Juočeris

 • Vadovavo Lietuvai vaduoti sąjungai. Mini Dargio žūtį. LKP f.377 a.55 b.18 l.41-42 (ADSR dr.54, 251)
 • Narutis mini Juočerį kartu su Noreika ir J.Mėta.
 • Juočeris dalyvavo saugojant Aitros tiltą, kur žuvo Dargis.
 • Anot Dargio, jisai L.P.S. štabo viršininkas
 • Ona Vytėnaitė, Rietavo aktyvistų štabo sekretorė parodymai, kad Juočeris, Abukevičius ir kiti šaudė komunistus ir žydus. Juočeris ir Skruibys sušaudė žydų rabiną už tai, kad nedirbo šventadienį. (LKP f.377 a.55 b.18 l.79)
 • Juočerio pavaduotojas buvo Antanas Juozaitis (l.109)
 • Juočeris 1943.01.08 ? Raštikiui perdavė LVS.
 • Juočeris tapo Raudonojo teroro parodos administratoriumi
 • kpt.L.Virbickas vadovavo LAF Šiaulių skyriaus štabui. Į valdybą pateko J.Vilutis, A.Raulinaitis, V.Pauža, V.Ivanauskas, P.Juodis. "Šiaulių getas" ps.42-43
 • Plungės LAF branduolį sudarė vadovas kpt.Stasys Lipčius, ats.ltn.P.Alimas, kunigas Pukys, istorikas dr.Zenonas Ivinskis.
 • Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas Stanislovas Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprugiu (Aušrotas) ir Rėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274) Jam Juočeris suteikė teisę "Mirties vykdymo grupės sprendimus rašyti, teisti ir vykdyti". (Palyginti su karo lauko teismu.)
 • Pranui Veverskiui "Mirties grupės vadas" suteiktas Juočerio leidimas 1941.III.1 d. (ADSR, dr.54, 247) Yra antspaudas. Kaip atrodo?

Tinklas Žemaitijoje

 • Rainių kankinių sąrašas
 • Generalvikaras Urbonavičius. (Lyg ta žydus gelbėjo?)
 • V.Kilius
 • B.Sungaila, mokyklos komsorgas, įskundėjas
 • Liutavaras Algminas, gimė 1935 m. balandžio 30 d., Klaipėdoje.
 • Lietuvos pasienio policijos pareigūnas Kazys Šilgalis dirbęs Klaipėdos krašto pasienio ruože netoli savo tėviškės.
 • Antanas? Juočeris - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” - Rietave, jam vadovavo J.Abukauskas (Abukevičius!) - Jisai "Lietuvos Vadavimo Sąjungos" vadas, žr. (mini dinamitą) l.61

žr.Hitlerininkų Alimas organizavo 1940 m. spalio 24 d.

 • Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką. Apsiginklavimu turėjo rūpintis Mikuckis. Bagdonas turėjo ryšių su karininkais ir pas jį lankydavosi svečiai iš užsienio. Bagdoną suėmus reikėjo palaikyti ryšį su ats.ltn. A.Norkevičiumi, o jei tą suimtų, su ltn.Juodikiu, kuris tuomet dirbo alaus pilstykloje. Jis buvo laikomas svarbiausiu pogrindžio organizatoriumi.
 • J.Mėta - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą”
 • Plungės žudynėse dalyvavo
  • Povilas Alimas vadovavo Plungės sukilėliams ir Holokausto vykdymui.
  • Arnoldas Pabrėža talkininkavo Povilui Alimui vykdant Holokaustą. Pabrėža 1940-taisiais birželio mėnesį buvo įstojęs į komunistų partiją ir savo ūkį padovanojęs Plungės komitetui.
  • Arnoldo Pabrėžos žmona, visuomet persikabinusi šautuvą, padėjo gaudyti lietuvius.
  • Viršila Šapalas pasakė tą kalbą po skerdynių. (Olšvangas?)ps.18
  • Kapitonas Lipčius dalyvavo. (Olšvangas ps.18)
  • Žiaurumu pasižymėjo: gimnazistai broliai Beržanskiai iš Plungės, broliai Ruibiai iš Kapsūdžių kaimo, broliai Stonkai, taip pat Stonkų šviogeris Grauslys (pastarieji, kiek prisimena, netoli Plungės, Jodėnų kaime). Taip pat Petkūnas Marionas.
  • kun.Lydnugaris bandė krikštu gelbėti kelias žydaites, Pabrėža jas nužudė, kunigas užsidarė vienuolyne.
  • kun.Pukys po karo apsiėmė vieną žydą, ankščiau krikštytą, globoti. Jisai gavo dispensą iš Vatikano, kad Olšvangas galėtų vesti lietuvaitę.
  • Zenono Ivinskio brolis, gydytojas Vladas Ivinskis, Arnoldo Pabrėžos bičiulis, abu išvyko į Australiją. Pasisavino žydų gydytojų turtą, baliavojo su Pažėra. (Ošvangas: ps.37-39) Ivinskiai -Stonkų giminės.
 • Plungės gimnazistai: Boleslovas Kavalius, Povilas Balsevičius, Pranas Dargis, Antanas Baužys
 • Rietave: Juozas Dargis - gimnazisto Prano Dargio brolis, karininkas Abukevičius, H.Špėderis,

A.Kontrimas.

 • Plungės štabo nariai, gimnazistai, areštuoti ir nužudyti: Balsevičius, Kavalius.
 • karininkas Petras Kaziulis iš Kvėdarnos, 1917, turėjęs ryšį su Vokietija - taip pat puskarininkas Zenonas J.Rupšlaukis iš Laukuvos vls. ir Stasys Petrošius iš Dargalių km.
 • Pabėgo Rietavo vykdomojo komiteto pirmininkas Lečas, sekretorė Požerienė, pradinės mokyklos vedėjas Pažėra.
 • Telšių kunigas Vincentas Vėlavičius žinojo, kada prasidės karas.
 • Noreikos pavaduotojas Mardosų kaime Liudas Meškauskas.
 • Noreikos bendražygis Damijonas Riauka
 • Vyskupas Justinas Staugaitis, 1918 m. signataras, Seimo pirmininkas
 • Pranas Butkus - Telšių burmistras, jo padėjėjas Simas Sidabras, buvęs burmistras Mylimas išvyko kitomis pareigoms į Tauragę
 • K.Ivanauskas - partizanų tarnybų išskirstymo viršininkas, nuo birželio 25 d.
 • kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui
 • kapt. Venclauskis iš Juodeikių, dirbęs Plungės komendantūroje (ar tai giminė kapitono Kazimiero Venclauskio iš Juodeikių, mirusio 1940 m. vasario 24 d.? ar klaida?)
 • Benediktas Platakis. Telšių žydų stovyklos viršininkas.
 • Rainių žydų žudynėse dalyvavo saugumo policjos viršininkas Juodviršis, taip pat iš saugumo Mikuckis (sukilimo ginklavimosi viršininkas?) ir Siurbalis.
 • Mitkevičius padėjo (Gurvičius)

Žemaičių krašto visuomenės susirinkime, be išrinktos delegacijos, dalyvavo ir pasirašė:

 • K.Mockus, "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas
 • U.P. saugumo skyriaus viršininkas
 • ltn.Nakutis, TDA kuopos vadas - nuo birželio 25 d., Šaulių rinktinės vadas (minimas sporto "inspektorius"?)
 • j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys, kalbas sakydavo) - karo teismo narys (rengęsis sukilimui su Vilučiu)
 • kpt.D. priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas (kpt.Jonas Daukša?)
 • A.Varkalis kelių policijos rajono viršininkas - nuo birželio 25 d., saugumo kriminalinės policijos viršininkas
 • B.D. mokyklų inspektorius
 • B.Antanėlis, Telšių apylinkės tardytojas - (Krygerio minimas, "kuris save titulavo "karo lauko teismo" prokuroru", žr.50-51)(žr.Masinės žudynės II dalis ps.

Žemaičių krašto visuomenės atstovų delegacija

 • Telšių apskr. LAF vadas kpt. Noreika
 • Telšių apskr. policijos vadas ir apskr. LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis - nuo birželio 25 d. policijos vadas - dalyvavo žydų žudynėse Rainiuose (Gurvičius) - sporto mokytojas, ankščiau visada gerai sugyvenęs su žydais - taip pat dalyvavo karo lauko teisme
 • Telšių apskr. viršininkas Augustas Ramanauskas, buvęs Lietuvos policijos mokyklos viršininkas - nuo birželio 25 d. ("Aš sakiau, kad negerai darome." - anot Krygerio) vėliu tapo Lietuvos žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju
 • Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - Plieno sparnai, LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos Telšių apygardos štabo viršininkas Vilutis jį vadina LAF štabo vadu, o save štabo viršininku. Tad jisai atsako irgi už kai kuriuos "Žemaičių žemės" numerius. Manoma, nesutiko likti LNP vadu.
 • Plungės LAF vadas ir TDA viršininka leit. Povilas Alimas
 • Telšių apskr. ligoninės direktorius dr.gyd. Leonardas Plechavičius - kaip gydytojas ištyrė bolševikų vykdytų Rainių žudynių lavonus, apie tai paskui pasakojo JAV kongresui.
 • Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius D.Jurkus (manifestacijoje prie laužo pasakė karštą kalbą)
 • Mažeikių apskrities viršininkas, karo komendantas, pulkininkas? Krygeris mini
 • Biržų apskrities viršininkas Zovė pasakojo apie Požėlą
 • Bronius Pauža - Krygerio minimas ryšium su Mažeikiais?
 • Vladas Pauža - Greimo draugas, mokytojas, redagavo "Tėvynę", vėliau Šiaulių burmistro pavaduotojas
 • Mažeikių chirurgas P.
 • Alsėdžių klebonas 1943 metais suimtas už pamokslą palaikantį neregistruojančius. Blynas ps.508
 • ltn.Paulauskas? Telšių priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas
 • Klemensas Brunius - jo šeima - iš prie Žardelių kaimo, kur Ropas buvo dvarininkas
 • Juozas Gobis
 • Jurgis Gobis - Pavilnyje LAF
 • plk.ltn.Balys Svilas, LF "Kęstučio" vadovas Telšiams ir Kretingai, susitiko su V.Stoniu
 • LNP Telšių apskrities Vadas Alfonsas Kruopis, kilęs iš Nevarėnų valsčiaus
 • LNP Telšių apskrities jaunimo vadas Bagdonas
 • LNP Telšių apylinkės vadas Kalėda

Veikėjai Šiauliuose

 • Gewecke, Šiaulių apygardos komisaras - Blynas, ps.199 Gewecke žodžiai, kad žydų turtas Reicho nuosavybė
 • Pakruojo advokatas Petras Požėla, tapo Gewecke pirmuoju patarėju anot Brazaičio (Vienų vieni) Krygeris ps.69 Šiauliuose turėjo suėmimams ir žudymams vykdyti skirtą savo smogiamąjį būrį. ... LNP... nariai stengėsi lojaliai bendradarbiauti su hitleriniais okupantais. P.Požėla buvo vienu iš LNP vadovų Šiauliuose. Žr.Blynas ... iš Biržų po žydų skerdynių išsivežė 300 000 ir du čemodanus aukso ir sidabro, nesuregistruodamas. (Ar galėjo Telšių lietuviai panašiai?)
 • Matas Krygeris, Šiaulių apygardos teismo prokuroras (teigiamas)
 • Jadvyga Krygerienė, žmona
 • Juozas Pakulis, Šiaulių apygardas saugumo policijos viršininkas (neigiamas)
 • Peliksas Bugailiškis, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas (teigiamas)
 • Gotšalkas, Šiaulių gestapas (neigiamas)
 • Šiaulių gestapo bendradarbiai - repatriantai - du iš Kybartų ir vienas storulis iš Kauno Šančių (anot Krygerio)
 • Šiaulių gydytojas Domas Jasaitis, žydų gelbėtojas
 • Šiaulių žydų geto steigėjas kapitonas Antanas Stankus
 • Šiaulių kalėjimo gydydtojas Bartkevičius (teigiamas) anot Krygerio
 • Šiaulių apygardos teismo prokuroras Aleksas Kaminskas (teigiamas)
 • Šiaulių geštapo viršininkas Čarnis (palyginti teigiamas)
 • Požėlą paklupdė Teisingumo vadybos generalinis tarėjas Mečislovas Mackevičius, anot Krygerio
 • Tilžės geštapo viršininkas - Joachimas Biomė - (kodėl Krygeris išvežtas į Tilžę? ar dėlto, kad Bohme vadovavo žudynėms? čia tas pats) Krygeris ps.70
 • ps.71 "Įsikišus lietuviškai Teisingumo valdybai, buvote pristatytas į Tilžę"
 • Bauemgartelis- okupuotų Rytų kraštų ministerijos pareigūnas bendradarbiaujantis su Požėla
 • Kauno prokuroras Bulota gynė Vylių, peikė Požėlą (Blynas ps.196)
 • Carl von Nabersberg - Rentelno pavaduotojas politiniams reikalams - norėjo finansuoti LNP per Požėlą ps.211
 • Žiemos Pagalbos pasitarime spalio 16 d. kalbėjo Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas inž.J.Vilutis, (juo tapo Virbickui tapus vadu, o rugpjūčio 9 d. buvo paskirtas apygardos tarėju), dargi apygardos komisarinis Tarėjas adv.Požėla
 • Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas Armonas, lapkričio 7 d.
 • ps.68 "Nedrįsčiau apie žmogų minėti tokių faktų, jei jie nebūtų jau ankščiau kitų paskelbti spaudoje."

Krygeris ps.69-70 "Apmaudu, kad tokiu sunkiu Lietuvai politiniu metu į veikėjus iškilo ribotų pataikūnų... (daugiskaita... be Požėlos, kas dar? Noreika?)

Štuthofo kaliniai

Nusikaltėliai prieš žmoniją

 • Kapitonas Buragas. Olšvangas, ps.30-31: Ankščiau tarnavo jis Plungėje esančiame kariuomenės dalinyje, pažinojau jį asmeniškai, ir jeigu pagal jo norą viskas būtų vykę, būtų jis išžudęs žydus jau 1939 metais. (Palyginti su Germantu-Meškausku ir su voldemarininkų rengiamais pogromais 1939 m.)

JonasNoreikaTinklas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 15 d., 00:17