神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Jonas Noreika, Petras Požėla, Juozas Ambrazevičius, Kazys Škirpa?, Rainiai

https://books.google.lt/books/about/Nebesugrįš_į_vienkiemį_gandrai.html?id=3cVRAAAACAAJ&redir_esc=y

https://lnb.libis.lt/showRecordDetails.do?recordNum=18&biId=1246557&catalog=false&resId=&previewUrl=undefined&epaveldas=f

mjr.Labanauskas, pulk.Opulskis, kpt.Jatulis, pulk.Pulkauninkas - Labanauskas ir Jatulis Telšiuose dirbo sovietinėje komendantūroje

vysk.Staugaitis apie vokiečių nacių neteisingumą ps.465-466

Aldona Tenisonienė - Telšių gimnazijos direktorė

ieškoti: Leitenantas Vladas Nakutis, Benediktas Platakis, Izidorius Kraunaitis, Juozas Gudas, Balys Orvydas, Stasys Mončys, kpt.B.Kairiūnas, kpt.Jonas Jakubonis, ltn.Jurgis Juodėnas, kpt.J.Matulis, ltn.Vladas Alžinas,

Karininkų enciklopedijos straipsnius turiu:

 • Alimas Povilas
 • Bagdonas Stasys
 • Dauksa Jonas
 • Germantas Meskauskas Pranas
 • Juodikis Bronius
 • Kaukas Kazys
 • Kaziulis Petras
 • Lipčius Stanislovas
 • Plechavicius Leonardas gydytojas
 • Ramanauskas Augustas
 • Rupšlaukis Zenonas
 • Venclauskas Kazys

Lietuvos apsaugos gvardija antisemitinė, po sukilimo įsijungė į Lietuvos Vadavimo Sąjungą.

Prano Giedraičio parodymai apie SD ir Abvero rengiamą stovyklą.

Voldemaras buvo ištremtas į Platelius.

N.Dušanskis dirbo Plungėje.

Voldemarininkai siūlė ministerius:

 • Švietimo ministriu buvo numatomas Gobis - Plungės gimnazijos direktorius [1929-1930] - tai Juozas Gobis. Artimas Voldemaro draugas ir jo idėjų palaikytojas. Parašė knygą "Profesorius Augustinas Voldemaras" (1930).
 • Teisingumo Mylimas Plungės notaras - suimtas su Sliesoraičiu ir kitais voldemarininkais 1930 m., skaityti Šaltinis, Nr.40, 1930 m.
 • Telšių apskrities viršininku: Kapitonas Kazys Mintautas
 • Telšių apskrities policijos vadas: Kapitonas Jonas Daukša

Antanas? Juočeris

 • Vadovavo Lietuvai vaduoti sąjungai. Mini Dargio žūtį. LKP f.377 a.55 b.18 l.41-42 (ADSR dr.54, 251)
 • Narutis mini Juočerį kartu su Noreika ir J.Mėta.
 • Juočeris dalyvavo saugojant Aitros tiltą, kur žuvo Dargis.
 • Anot Dargio, jisai L.P.S. štabo viršininkas
 • Ona Vytėnaitė, Rietavo aktyvistų štabo sekretorė parodymai, kad Juočeris, Abukevičius ir kiti šaudė komunistus ir žydus. Juočeris ir Skruibys sušaudė žydų rabiną už tai, kad nedirbo šventadienį. (LKP f.377 a.55 b.18 l.79)
 • Juočerio pavaduotojas buvo Antanas Juozaitis (l.109)
 • Juočeris 1943.01.08 ? Raštikiui perdavė LVS.
 • Juočeris tapo Raudonojo teroro parodos administratoriumi
 • kpt.L.Virbickas vadovavo LAF Šiaulių skyriaus štabui. Į valdybą pateko J.Vilutis, A.Raulinaitis, V.Pauža, V.Ivanauskas, P.Juodis. "Šiaulių getas" ps.42-43
 • Plungės LAF branduolį sudarė vadovas kpt.Stasys Lipčius, ats.ltn.P.Alimas, kunigas Pukys, istorikas dr.Zenonas Ivinskis.
 • Lietuvos vadavimo sąjunga - ryšininkas Stanislovas Petrošius kirto sieną penkis kartus - bendravo su Tilžės štabu Sprugiu (Aušrotas) ir Rėzleriu. LKP f.377 a.55 b.18 l.47 (ADSR dr.54, 274) Jam Juočeris suteikė teisę "Mirties vykdymo grupės sprendimus rašyti, teisti ir vykdyti". (Palyginti su karo lauko teismu.)
 • Pranui Veverskiui "Mirties grupės vadas" suteiktas Juočerio leidimas 1941.III.1 d. (ADSR, dr.54, 247) Yra antspaudas. Kaip atrodo?

Tinklas Žemaitijoje

Kazys Mockus

 • 1942-ųjų metų antroje pusėje Telšiuose įkurtas Lietuvos Žemaičių meno ir mokslo centras. Vadovavo K.Mockus.
 • Žemaitijos kultūrinis gyvenimas Antrojo pasaulinio karo metais
 • Rainių kankinių sąrašas
 • Generalvikaras Urbonavičius. (Lyg tai žydus gelbėjo?)
 • V.Kilius
 • B.Sungaila, mokyklos komsorgas, įskundėjas
 • Liutavaras Algminas, gimė 1935 m. balandžio 30 d., Klaipėdoje.
 • Lietuvos pasienio policijos pareigūnas Kazys Šilgalis dirbęs Klaipėdos krašto pasienio ruože netoli savo tėviškės.
 • Antanas? Juočeris - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą” - Rietave, jam vadovavo J.Abukauskas (Abukevičius!) - Jisai "Lietuvos Vadavimo Sąjungos" vadas, žr. (mini dinamitą) l.61

žr.Hitlerininkų Alimas organizavo 1940 m. spalio 24 d.

 • Telšiuose sukilimą rengė mokyklos inspektorius ats.ltn. Vrubliauskas (kuris turėjo ryšius su Vokietija) ir Telšių amatų mokyklos mokinys Leonas Vilutis. Nurodė užmegzti ryšį su ats.ltn.mokytoju S.Bagdonu. Subūrė: jaun. puskarininkius M. Vilutį, V. Karalių, puskarininkį Ramanauską, grandinį J. Budrecką. Apsiginklavimu turėjo rūpintis Mikuckis. Bagdonas turėjo ryšių su karininkais ir pas jį lankydavosi svečiai iš užsienio. Bagdoną suėmus reikėjo palaikyti ryšį su ats.ltn. A.Norkevičiumi, o jei tą suimtų, su ltn.Juodikiu, kuris tuomet dirbo alaus pilstykloje. Jis buvo laikomas svarbiausiu pogrindžio organizatoriumi.
 • J.Mėta - bendražygis rengiant „Lietuvių vienybės sąjungą”
 • Plungės miesto burmistras: Eduardas Misevičius burmistru Jurbarke dirbo iki 1940 metų Rusijos okupacijos. [Ar Pakalniškis jį palydėjo iš Jurbarko?] O kai Lietuvą okupavo vokiečiai, 1941 liepos 7 dieną vėl buvo išrinktas Plungės burmistru dar vienai kadencijai, tačiau ji tetruko porą mėnesių - jo veikla naujiesiems šeimininkams nepatiko ir rugsėjo mėnesį atleido. Frontui artėjant nepasitraukė į Vakarus, nes, esą, mama sena, žmona skaudžiomis kojomis. Jis rėmė Lietuvos laisvės armijos veiklą, todėl buvo priverstas slapstytis. Vyskupui Vincentui Borisevičiui tarpininkaujant glaudėsi pas Pakutuvėnų bažnyčios kunigą Juozą Olšauską, vėliau pas Viešvėnų kunigą Praną Gustaitį. Enkavedistai Eduardą Misevičių ir kunigą Praną Gustaitį suėmė 1946 metų sausio 18 dieną. Netrukus buvo suimtas ir vyskupas Vincentas Borisevičius. Kalino NKVD Vilniaus kalėjime. Visus tris 1946 metų rugpjūčio 28 dienos sprendimu nuteisė mirties bausme sušaudant. Užkasti Tuskulėnų dvaro parke.
  • jeigu tik du mėnesius tarnavo, tada rugsėjo pradžioje perėjo į LNP - o gal paskui į buto biurą? - nes jis paskui tapo Žemaičų legiono ryšininku
  • (majoras?) E.Misevičius tapo LNP organizaciniu vadovu. (žr.Vilutį)
  • Eduardas Misevičius pirmojo karo metu Rusijoje susidraugavu su būsimu vyskupu Vincentu Bortkeviečiumi.
 • Pakalniškis mini 1944 m.sausio 1 d.: Plungės burmistras kapitonas Antanaitis [Kazys Antanavičius ir jo brolis Povilas], jo brolis karo aviacijos lakūnas, puskarininkis, jų tėvas nusipirko ūkį apie Jodėnus.
 • Kazimieras Kaukas - Plungės miesto burmistras, Giedrės Kaukaitės tėvas, jos vyras režisierius Žebriūnas
 • einantis saugumo policijos viršininko pareigas laikinai M.Abelevičius pasirašė Abelienės sulaikymo nutarimą birželio 27 d., jo pavaduotojas Povilas Abramavičius ją sulaikė Rietavo mieste, gatvėje.
 • Plungės žudynėse dalyvavo
  • Povilas Alimas vadovavo Plungės sukilėliams ir Holokausto vykdymui.
  • Arnoldas Pabrėža talkininkavo Povilui Alimui vykdant Holokaustą. Pabrėža 1940-taisiais birželio mėnesį buvo įstojęs į komunistų partiją ir savo ūkį padovanojęs Plungės komitetui.
  • Arnoldo Pabrėžos žmona, visuomet persikabinusi šautuvą, padėjo gaudyti lietuvius.
  • Viršila Pranas Šapalas pasakė tą kalbą po skerdynių. (Olšvangas?)ps.18 (paskui Plungėje tarnavo bataliono kuopoje)
  • Kapitonas Stanislovas Lipčius dalyvavo. (Olšvangas ps.18)
  • Žiaurumu pasižymėjo: gimnazistai broliai Beržanskiai iš Plungės, broliai Ruibiai iš Kapsūdžių kaimo, broliai Stonkai, taip pat Stonkų šviogeris Grauslys (pastarieji, kiek prisimena, netoli Plungės, Jodėnų kaime). Taip pat Petkūnas Marionas. Palyginti Pakalniškį - "Per dvidešimtąjį amžių" psl.177, "Aikštės kampe stovėjo Plungės kooperatyvo mašina. Pilna žmonių. Du broliai Beržanskiai, draudimo inspektorius... Kiti nepažįstami. Dar sykį pamačiau keletą tų veidų, su kuriais kartu pustrečių metų Plungėje buvau išgyvenęs. Tai buvo juk savotiškas gyvenimas, savotiškos dienos."
  • kun.Lydnugaris bandė krikštu gelbėti kelias žydaites, Pabrėža jas nužudė, kunigas užsidarė vienuolyne.
  • kun.Pukys po karo apsiėmė vieną žydą, ankščiau krikštytą, globoti. Jisai gavo dispensą iš Vatikano, kad Olšvangas galėtų vesti lietuvaitę.
  • Zenono Ivinskio brolis, gydytojas Vladas Ivinskis, Arnoldo Pabrėžos bičiulis, abu išvyko į Australiją. Pasisavino žydų gydytojų turtą, baliavojo su Pažėra. (Ošvangas: ps.37-39) Ivinskiai -Stonkų giminės.
 • Plungės gimnazistai: Boleslovas Kavalius, Povilas Balsevičius, Pranas Dargis, Antanas Baužys
 • Rietave: Juozas Dargis - gimnazisto Prano Dargio brolis, karininkas Abukevičius, H.Špėderis,

A.Kontrimas.

 • Plungės štabo nariai, gimnazistai, areštuoti ir nužudyti: Balsevičius, Kavalius.
 • karininkas Petras Kaziulis iš Kvėdarnos, 1917, turėjęs ryšį su Vokietija - taip pat puskarininkas Zenonas J.Rupšlaukis iš Laukuvos vls. ir Stasys Petrošius iš Dargalių km.
 • Pabėgo Rietavo vykdomojo komiteto pirmininkas Lečas, sekretorė Požerienė, pradinės mokyklos vedėjas Pažėra.
 • Telšių kunigas Vincentas Vėlavičius žinojo, kada prasidės karas.
 • Noreikos pavaduotojas Mardosų kaime Liudas Meškauskas.
 • Noreikos bendražygis Damijonas Riauka
 • Vyskupas Justinas Staugaitis, 1918 m. signataras, Seimo pirmininkas
 • Pranas Butkus - Telšių burmistras, jo padėjėjas Simas Sidabras, buvęs burmistras Mylimas išvyko kitomis pareigoms į Tauragę
 • Simas Sidabras - birželio 28 d. jam pavesta sužymėti paliktą Telšių mieste turtą. LCVA-1075-2-1-26.
 • K.Ivanauskas - partizanų tarnybų išskirstymo viršininkas, nuo birželio 25 d.
 • kap.Jonas Daukša - vadovauja skrajojančiam mirties būriui - voldemarininkai jį siūlė Vidaus reikalų ministerijoje Telšių apskrities viršininku
 • kapt. Venclauskis iš Juodeikių, dirbęs Plungės komendantūroje (ar tai giminė kapitono Kazimiero Venclauskio iš Juodeikių, mirusio 1940 m. vasario 24 d.? ar klaida?)
 • Benediktas Platakis. Telšių žydų stovyklos viršininkas.
 • Rainių žydų žudynėse dalyvavo saugumo policjos viršininkas Juodviršis, taip pat iš saugumo Mikuckis (sukilimo ginklavimosi viršininkas?) ir Siurbalis.
 • Mitkevičius padėjo (Gurvičius)

Žemaičių krašto visuomenės susirinkime, be išrinktos delegacijos, dalyvavo ir pasirašė:

 • Kazys Mockus, "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas
 • U.P. saugumo skyriaus viršininkas
 • ltn.Vladas Nakutis, TDA kuopos vadas - nuo birželio 25 d., Šaulių rinktinės vadas (minimas sporto "inspektorius"?)
 • j.ltn.Stasys Bagdonas, TDA rinktinės vado pavaduotojas (buvęs politkalinys (suimtas sukilėlis, kalintas Kaune, kalbas sakydavo) - karo teismo narys (rengęsis sukilimui su Vilučiu) - liepos 31 d. karo lauko teisme (Noreikos nebuvo) įvardintas antras po Antanėlio kaip "Aktyvistų Vado Leit.Bagdono" (žr.R-1441 a.2 b.236 Vladas Riškus). O trečias tai Valstybės saugumo policijos viršininkas Čipkus (buvęs politinis kalinys kartu su Bagdonu).
 • kpt.D. priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas (kpt.Jonas Daukša?)
 • A.Varkalis kelių policijos rajono viršininkas - nuo birželio 25 d., saugumo kriminalinės policijos viršininkas
 • B.D. mokyklų inspektorius
 • B.Antanėlis, Telšių apylinkės tardytojas - (Krygerio minimas, "kuris save titulavo "karo lauko teismo" prokuroru", žr.50-51)(žr.Masinės žudynės II dalis ps.

Žemaičių krašto visuomenės atstovų delegacija

 • Telšių apskr. LAF vadas kpt. Noreika
 • Telšių apskr. policijos vadas ir apskr. LAF vado pavaduotojas Bronius Juodikis - nuo birželio 25 d. policijos vadas - dalyvavo žydų žudynėse Rainiuose (Gurvičius) - sporto mokytojas, ankščiau visada gerai sugyvenęs su žydais - taip pat dalyvavo karo lauko teisme
 • Telšių apskr. viršininkas Augustas Ramanauskas, buvęs Lietuvos policijos mokyklos viršininkas - nuo birželio 25 d. ("Aš sakiau, kad negerai darome." - anot Krygerio) vėliu tapo Lietuvos žemės ūkio reikalų generaliniu tarėju
 • Telšių apskr. TDA viršininkas (komendantas) aviacijos majoras Alfonsas Svilas, gimęs 1906 m., - nuo birželio 25 d. - Plieno sparnai, LF vadui Ambrazevičiui pavaldžios "Kęstučio" organizacijos Telšių apygardos štabo viršininkas Vilutis jį vadina LAF štabo vadu, o save štabo viršininku. Tad jisai atsako irgi už kai kuriuos "Žemaičių žemės" numerius. Manoma, nesutiko likti LNP vadu.
 • Plungės LAF vadas ir TDA viršininka leit. Povilas Alimas
 • Telšių apskr. ligoninės direktorius dr.gyd. Leonardas Plechavičius - kaip gydytojas ištyrė bolševikų vykdytų Rainių žudynių lavonus, apie tai paskui pasakojo JAV kongresui.
 • Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktorius Domininkas Jurkus (manifestacijoje prie laužo pasakė karštą kalbą)
 • Mažeikių apskrities viršininkas, karo komendantas, pulkininkas? Krygeris mini
 • Biržų apskrities viršininkas Zovė pasakojo apie Požėlą
 • Bronius Pauža - Krygerio minimas ryšium su Mažeikiais?
 • Vladas Pauža - Greimo draugas, mokytojas, redagavo "Tėvynę", vėliau Šiaulių burmistro pavaduotojas
 • Mažeikių chirurgas P.
 • Alsėdžių klebonas 1943 metais suimtas už pamokslą palaikantį neregistruojančius. Blynas ps.508
 • ltn.Paulauskas? Telšių priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas
 • Klemensas Brunius - jo šeima - iš prie Žardelių kaimo, kur Ropas buvo dvarininkas
 • Juozas Gobis
 • Jurgis Gobis - Pavilnyje LAF
 • plk.ltn.Balys Svilas, LF "Kęstučio" vadovas Telšiams ir Kretingai, susitiko su V.Stoniu
 • LNP Telšių apskrities Vadas Alfonsas Kruopis, kilęs iš Nevarėnų valsčiaus
 • LNP Telšių apskrities jaunimo vadas Bagdonas
 • LNP Telšių apylinkės vadas Kalėda
 • Vladas Blinstrubas, Telšių miesto savivaldybės areštinės užvaizda, liepos 9 d. paskirtas LCVA 1075-2-1-57 ir 59.

Veikėjai Šiauliuose

 • https://lt.m.wikipedia.org/wiki/Ignas_Urbaitis dėl įsitikinimų pasitraukė
 • Gewecke, Šiaulių apygardos komisaras - Blynas, ps.199 Gewecke žodžiai, kad žydų turtas Reicho nuosavybė
 • Pakruojo advokatas Petras Požėla, tapo Gewecke pirmuoju patarėju anot Brazaičio (Vienų vieni) Krygeris ps.69 Šiauliuose turėjo suėmimams ir žudymams vykdyti skirtą savo smogiamąjį būrį. ... LNP... nariai stengėsi lojaliai bendradarbiauti su hitleriniais okupantais. P.Požėla buvo vienu iš LNP vadovų Šiauliuose. Žr.Blynas ... iš Biržų po žydų skerdynių išsivežė 300 000 ir du čemodanus aukso ir sidabro, nesuregistruodamas. (Ar galėjo Telšių lietuviai panašiai?)
 • Matas Krygeris, Šiaulių apygardos teismo prokuroras (teigiamas)
 • Jadvyga Krygerienė, žmona
 • Juozas Pakulis, Šiaulių apygardas saugumo policijos viršininkas (neigiamas)
 • Peliksas Bugailiškis, Šiaulių apygardos teismo pirmininkas (teigiamas)
 • Gotšalkas, Šiaulių gestapas (neigiamas)
 • Šiaulių gestapo bendradarbiai - repatriantai - du iš Kybartų ir vienas storulis iš Kauno Šančių (anot Krygerio)
 • Šiaulių gydytojas Domas Jasaitis, žydų gelbėtojas
 • Šiaulių žydų geto steigėjas kapitonas Antanas Stankus
 • Šiaulių kalėjimo gydydtojas Bartkevičius (teigiamas) anot Krygerio
 • Šiaulių apygardos teismo prokuroras Aleksas Kaminskas (teigiamas)
 • Šiaulių geštapo viršininkas Čarnis (palyginti teigiamas)
 • Požėlą paklupdė Teisingumo vadybos generalinis tarėjas Mečislovas Mackevičius, anot Krygerio
 • Tilžės geštapo viršininkas - Joachimas Biomė - (kodėl Krygeris išvežtas į Tilžę? ar dėlto, kad Bohme vadovavo žudynėms? čia tas pats) Krygeris ps.70
 • ps.71 "Įsikišus lietuviškai Teisingumo valdybai, buvote pristatytas į Tilžę"
 • Bauemgartelis- okupuotų Rytų kraštų ministerijos pareigūnas bendradarbiaujantis su Požėla
 • Kauno prokuroras Bulota gynė Vylių, peikė Požėlą (Blynas ps.196)
 • Carl von Nabersberg - Rentelno pavaduotojas politiniams reikalams - norėjo finansuoti LNP per Požėlą ps.211
 • Žiemos Pagalbos pasitarime spalio 16 d. kalbėjo Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas inž.J.Vilutis, (juo tapo Virbickui tapus vadu, o rugpjūčio 9 d. buvo paskirtas apygardos tarėju), dargi apygardos komisarinis Tarėjas adv.Požėla
 • Lietuvių nacionalistų partijos Šiaulių apygardos atstovas Armonas, lapkričio 7 d.
 • ps.68 "Nedrįsčiau apie žmogų minėti tokių faktų, jei jie nebūtų jau ankščiau kitų paskelbti spaudoje."

Krygeris ps.69-70 "Apmaudu, kad tokiu sunkiu Lietuvai politiniu metu į veikėjus iškilo ribotų pataikūnų... (daugiskaita... be Požėlos, kas dar? Noreika?)

Štuthofo kaliniai

Nusikaltėliai prieš žmoniją

 • Kapitonas Buragas. Olšvangas, ps.30-31: Ankščiau tarnavo jis Plungėje esančiame kariuomenės dalinyje, pažinojau jį asmeniškai, ir jeigu pagal jo norą viskas būtų vykę, būtų jis išžudęs žydus jau 1939 metais. (Palyginti su Germantu-Meškausku ir su voldemarininkų rengiamais pogromais 1939 m.)

JonasNoreikaTinklas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 28 d., 16:22