Iš Gvildenu svetainės

Mintys: JonasNoreikaTinklas

Jonas Noreika, Petras Požėla, Juozas Ambrazevičius, Kazys Škirpa?, Rainiai

https://books.google.lt/books/about/Nebesugrįš_į_vienkiemį_gandrai.html?id=3cVRAAAACAAJ&redir_esc=y

https://lnb.libis.lt/showRecordDetails.do?recordNum=18&biId=1246557&catalog=false&resId=&previewUrl=undefined&epaveldas=f

mjr.Labanauskas, pulk.Opulskis, kpt.Jatulis, pulk.Pulkauninkas - Labanauskas ir Jatulis Telšiuose dirbo sovietinėje komendantūroje

vysk.Staugaitis apie vokiečių nacių neteisingumą ps.465-466

Aldona Tenisonienė - Telšių gimnazijos direktorė

ieškoti: Leitenantas Vladas Nakutis, Benediktas Platakis, Izidorius Kraunaitis, Juozas Gudas, Balys Orvydas, Stasys Mončys, kpt.B.Kairiūnas, kpt.Jonas Jakubonis, ltn.Jurgis Juodėnas, kpt.J.Matulis, ltn.Vladas Alžinas,

Karininkų enciklopedijos straipsnius turiu:

Lietuvos apsaugos gvardija antisemitinė, po sukilimo įsijungė į Lietuvos Vadavimo Sąjungą.

Prano Giedraičio parodymai apie SD ir Abvero rengiamą stovyklą.

Voldemaras buvo ištremtas į Platelius.

N.Dušanskis dirbo Plungėje.

Voldemarininkai siūlė ministerius:

Antanas? Juočeris

Tinklas Žemaitijoje

Kazys Mockus

žr.Hitlerininkų Alimas organizavo 1940 m. spalio 24 d.

A.Kontrimas.

Žemaičių krašto visuomenės susirinkime, be išrinktos delegacijos, dalyvavo ir pasirašė:

Žemaičių krašto visuomenės atstovų delegacija

Veikėjai Šiauliuose

Krygeris ps.69-70 "Apmaudu, kad tokiu sunkiu Lietuvai politiniu metu į veikėjus iškilo ribotų pataikūnų... (daugiskaita... be Požėlos, kas dar? Noreika?)

Štuthofo kaliniai

Nusikaltėliai prieš žmoniją

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/JonasNoreikaTinklas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 balandžio 28 d., 16:22