神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

 • Jono Noreikos valia ir galia
 • Telšių apskrities lietuvių valia ir galia
 • Lietuvos lietuvių valia ir galia
 • Vokiečių okupantų valia ir galia

Jono Noreikos valia ir galia

Jono Noreikos valią parodo - jo gyvenimo tema - nesuskaldoma vienybė - ir būtent jisai apibrėžia tą vienybę

 • Pakelk galvą, lietuvi!!!
 • Autoritarinės politikos vaisingumas
 • Jo ugninga kalba
 • Jo leidžiamas laikraštis - Žemaičių žemė Nr.5
 • Priverčiamojo darbo įstaigos sumanymas
 • Nuotrauka Mardosų kaime - jis tuomet gyveno Plungėje.

Papildomi

 • Žemaičių žemė Nr.4
 • Siekė kartu būti miesto ir apskrities viršininku, jam Gewecke neleido.
 • Prašymas karo
 • Surado darbą žmonai.
 • Žemaičių žemė Nr.4 -
  • kova su gandų skelbėjais "Juk pačiuose Telšiuose nuolat plinta įvairūs paniką tarp žmonių kelią gandai apie galimas ar buvusias skerdynes."
  • socialinis teisingumas nacių Vokietijos pavyzdžiu
  • "Mes turime visiems laikams atsisveikinti su baltarankiais ponaičiais, kurie galėjo lazdelę apie ranką sukdami ir tėvelio dažniausiai nešvariu būdu sukrautą turtą eikvodami naudotis gyvenimo saldumynais ir išnaudoti bei piktinti dirbančiuosius."
  • "Štai viena buvusi kelių šimtų ha savininkė rašo net į laikraštį korespondenciją ir siūlo kogreičiausiai išmėtyti iš buv.dvarą naujakurius, štai vėl ištisa kompanija buv.dvarininkų landžioja po valdžios įstaigas ir įkyriai reikalauja savo turto greičiausio gražinimo. Nei vienas jų neužsimena, kur turi dingti tie išmestieji naujakuriai ar kiti darbo žmonės."
  • "Negalima taip pat pasidžiaugti ir dalies dvasininkų laikysena. Vietoj rūpinęsi žmonių paguoda ir parama, ne vienas jų net per daug greitai ir stropiai rūpinasi savo materialinėmis gėrybėmis. ... Laikas užmiršti apie senovės gražinimą, nes gyvenimas stato naujus reikalavimus."
  • bažnyčią sudraudė

Jonas Noreika buvo aukščiausia valdžia Telšių apskrityje. Tai iš tiesų stebėtina, nes jisai 1941 m. vasarą tebuvo 30 metų amžiaus ir neturėjo jokios patirties politinėse pareigose. Jo iškilimą lėmė ne tik jo užsidegimas, bet pirmiausiai, jo geri ryšiai su vokiečiais; jo platūs ryšiai su lietuviais rengiant sukilimą, tiek Lietuvoje, tiek Vokietijoje; taip pat tai, kad sovietai prieš karą Telšių krašte susėmė vyresniuosius karininkus.

 • malonės prašymai - išgelbėjo vyskupų užtartą Žūtautą.
 • pirmas pasirašė
 • Krygeris apie Ramanauską
 • Žemaičių žemės delegacija
 • Žemaičių žemė Nr.5 - manifestacija Telšiuose
 • vandens sporto šventė
 • Žemaičių žemė Nr.6
 • "valdžia" pasiėmė spaustuvę
 • būtent jisai dalino leidimus nešioti ginklus
 • jisai laikomas aukščiausiu sukilėliu
  • jo pavaduotojas Juodikis buvo laikomas aukščiausiu

Šiauliuose

 • Tryškiai

Telšių apskrities lietuvių valia ir galia

 • Štalekerio ataskaita - 30 vokiečių atsakė už 42,000 žydų išžudymą
 • pirmieji pradėjo sušaudyti - Plungė ir Telšiai net neminimi Jėgerio ataskaitoje
 • paskutiniai baigė šušaudyti
 • Binkienė: tris mėnesius atidėjo žydų sušaudymą
 • mobilizavo lietuvius - Pakalniškis, kitų parodymai
 • priesaikos
 • visos apskrities išžudymo eiga - kaip atvyko į Telšius
 • žydai ėjo pas Ramanauską ir vyskupą
 • Alsėdžiuose - baltaraiščiai
 • lietuviai pasiimdavo iš geto ir gražindavo
 • šventės - karinės eisenos -
 • žydų turto dalybos
 • žydus pasiima ir gražina
 • Taškūną atleido iš pareigų
 • lietuvius patys suėmė ir sušaudė - vokietis užtarė Jankauską, Jėgeris rašo kaip paleido lietuvius
 • ŽŽ paskelbė LLV vardu atsišaukimą
 • seniūnai paskelbė mobilizaciją Plungėje, panašiai Telšiuose

Vokiečių nebuvimas

 • Vilutis - kada vokiečiai pasirodė
 • Algminas

Lietuvos lietuvių valia ir galia

lietuvių valia

 • Matulionio pasisakymas - lietuviai susiskaldę
 • Lietuvių nacionalistų programa birželio 14-15 d.
 • Alytaus valdininkų pasiūlymas
 • Kurklietis apie išžudymą - jokių nuopelnų nepriskiria vokiečiams
 • Škirpa, Lozoraitis, Klimas
 • Skvireckas

lietuvių galia

 • Gewecke susitarimas
 • Šiauliai "Tėvynė" - šalin žydus (liepos mėn.) - žydų panaudojimas (rugpjūčio mėn.)
 • Bobelio įsiterpimas Kauno VII forte, išgelbėjo veteranus, vaikus ir moteris
 • Klimaičio sudraudimas
 • Žydų padėties nuostatai, Mackevičiaus ir Ambrazevičiaus aptarimai, Vyčio kryžiaus žydų užstojimas (Palčiauskas ir Kviecinskas), Šeduvoje
 • Atleido Urbaitį (vertė jį pasilikti) ir skyrė Noreiką - žinojo, koks likimas laukė žydų.
 • Pyragius apie Jėgerį
 • Pyragius, Taunys, Šimkus "Drauge"
 • kurija atsisakė svarstyti
 • Kauno geto steigimas
 • Blynas - provincijos spauda
 • Kelmės žydų keldinimas
 • Druskininkų policijos vadas - priskyrė valsčiui kelis kaimus liepos 17 d. Nr.1

Vokiečių okupantų valia ir galia

Kad nebuvo aiškaus įsakymo išžudyti žydus parodo:

 • Hamanas išgelbėjo žydą
 • Kramerio pokalbis su Jėgeriu
 • Pohl raštas Bobeliui
 • Norkaus sumušimas
 • Lohse ginčas
 • Ostlando reicho komisaras Heinrichas Lohse 1941 m. rugpjūčio 13 d. paskelbė laikinąsias direktyvas dėl elgesio su Ostlando reicho komisariato teritorijoje gyvenusiais žydais. Jose buvo nurodyta, kad kaimiškos vietovės turi būti išvalytos nuo žydų.

JonoNoreikosValiaIrGalia


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 spalio 22 d., 20:23