Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Ketverybės


Ketverybė, Gyvenimo lygtis, Požiūrio lygtis

Asmenys, Apimtys, Troškimai, Netroškimai, Suvokimo lygmenys

Kaip susijusios įvairiausios ketverybės?


四切


Ketverybių tikslai

Išėjimo už savęs pakopos

Ketverybės trys kryžiai

Ketverybių sulyginimas

Ketverybių papildiniai

Asmenų tvarkos


Reiškiasi abiem kryptim

 apimtysviskasbetkaskažkasniekas

Išėjimai už savęs į save: Ketverybė

Dievo žvilgsnis už santvarkos išsisemia požiūriais santvarkoje.

TikslasKetverybė    
įsijaučiame įsijaučiančiu Dievuasmenys, savo išeities taškų, savo požiūrių išgyventojaiDievasTuKitas
nėrimas gilynpožiūrių grandinėsjoks požiūrispožiūrispožiūris į požiūrįpožiūris į požiūrį į požiūrį
 troškimaisavarankiškasužtikrintasramusmylintis
troškimų neigimainetroškimaiporeikiaiabejonėslūkesčiaivertybės
 galios balsaskūnasprotasširdisvalia
 atsiliepimainevalingaivalingainevalingai ir valingaitrejopai
 lygmenysdvasiasandaraatvaizdaivieningumas

Išėjimai už savęs iš savęs: Požiūrio lygtis

Sąmoningas žvilgsnis santvarkoje atsilupdamas išsisemia už santvarkos.

atsitokėjame kaip Dievas atsitokėjapožiūrio lygtisdvasia už santvarkosdvasia santvarkojesutapimasišskyrimas
 dvasios lygtisDievasgerumasgyvenimasamžinas gyvenimas
 asmens būklėpirm būklėssavastyjesutapimetarpe
 asmenys, jų būklės nusakytos ryšium su DievuDievasTuKitas
 sandaros lygtisviskaslaisvumasbetkasišmintis
 atvaizdų lygtis4 troškimai2 tapatumai6 pasirinkimaigera valia
 vieningumų lygtismeilėtobulumasvaliaDievo valia
prieiname prie Dievo suvokimosuvokimo lygmenyssuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
atsisakome požiūriųžmogaus ir Dievo požiūrių grandinėžmogaus į Dievožmogaus į Dievo į žmogausžmogaus į Dievo į žmogaus į Dievožmogaus į Dievo į žmogaus į Dievo į žmogaus
atkasame bendros svajonės pamatusvienumo sampratosbendras likimaspaskiri likimaipaskiros svajonėsbendra svajonė
 žinojimaiKodėl!Kaip!Koks!Ar!
 nulybės atvaizdaitiesabetarpiškumaspastovumasprasmingumas

 nežinojimaiAr?Koks?Kaip?Kodėl?
 apimtysniekaskažkasbetkasviskas

Bendros mintys

Ketverybės išsako nulybes.

Ketverybė

Ketverybė

Ketverybę grindžia apibrėžtumas, išskyrimas, atskyrimas.

Ketverybės lygmenys sieja sandarą ir veiklą. "Sandara nukreipia veiklą" išreiškia, nusako apibrėžtumą. "Veikla iššaukia sandarą" išreiškia tai, kas nusakyta, nurodyta. Sandarą galime suprasti kaip funkciją ir veiklą kaip tai kas prateka per ją. Funkcija gali būti apibrėžta ar neapibrėžta, ir įplaukos gali būti nurodytos ar nenurodytos. (Įvesties nurodymas yra jos dalinis apdorojimas, dalinis apskaičiavimas). Yra keturios galimybės:

Ketverybe pradeda reikštis požiūrių algebra. Išsiskiria keturi lygmenys nuo "vienumo" ligi "atskirumo". Kodėl tvirtina, kad pažinovas ir padėtis yra viena, o Ar tvirtina, kad jie visiškai atskirti. Kaip ir Koks yra tarpiniai laipsniai ir nusako nevienareikšmišką santykį tarp pažinovo ir padėties. Tad visi šie lygmenys svarbūs svarstant "tapatumo" ir "skirtingumo" klausimus.

Ketverybės išbaigtumas

Ketverybės sandara

Žinojimas yra tai kas sieja pažinovą ir jo būklę, kas išsako apimtį, kuria pažinovas yra viena su savo būkle, su savo pažintuoju.

Ketverybės kampas: Išgyvename Dievą iš šalies

Nulybė skiria pažinovą ir pažintąjį-padėtį. Tai reiškiasi nulybės atvaizdais:

Pirmapradėje nuostatoje skirtumas tarp pažinovo ir padėties glūdi neišreikštas. Nauja nuostata - atvaizdams įsijungus - galimaa atskirti pažinovą ir pažintąjį ir netgi juos nagrinėti savarankiškai.

Ketverybės trys kryžiai

Dievo išėjimas už savęs į save

Dievas išgyvena asmenų vienumu, tad Dievas-Dvasia-Visi, Aš-Sandara-Betkas, Tu-Atvaizdai-Kažkas, Kitas-Vienumas-Niekas. Tai keturi teigiami lygmenys.

Dievo savastys (Dievas, viskas, troškimai, meilė) išverčia asmenis (Dievas, Aš, Tu, Kitas)

Požiūrių grandinė

Žvilgsnis (ar nuostata) išskiriantis

Troškimai gyvena asmenimis

Amžiną gyvenimą, išmintį, gerą valią, Dievo valią apibrėžia sąmoningumo taikymas sąmonės atliepimų ne sau, o Dievui, poreikių tenkinimais, dvejonėmis, gėrio kryptimis, aštuongubu keliu. Trys kalbos - paklusimo (pasakojimo), tikėjimo (įvardijimo), rūpėjimo (pagrindimo) išgyvena aštuongubą kelią pasąmonės poreikiais, abejonėmis, jauduliais. Tad pasąmonė išreiškia tai, kas išgyvena, o sąmonė ir sąmoningumas išreiškia tai, kas išgyvenama.

Galime suprasti sandarą kaip kylančią iš Dievo ir suprasti veiklą kaip kylančią iš Dievulėlio. Tuomet keturi lygmenys išsako įmanomus santykius, kuriuos galime suprasti kaip atstumus tarp sandaros ir veiklos. Veikla yra tai kas save aptinka sandaroje ir yra jos įkvėpta.

Paskutinis lygmuo išplečia trejybę tvirtindamas, kad šalia Dievo gali būti kažkas Dievo padėtyje kas nuo jos nesiskiria, kaip kad Dievas, bet yra jos nulemtas. Šis daiktinis lygmuo "ar" yra ketverybės šaltinis ir pavyzdys, kaip Dievas ištisai išeina už savęs.

Požiūrio lygtis

Požiūrio lygtis

Požiūrio lygties kampas: Išgyvename Kitą savimi

Įtampa tarp to kas pirm sąlygų ir po sąlygų

Dievas, Kitas, Tu, Aš

Ketverybės ir požiūrio lygties santykis

Ketverybė prasideda Dievu-nulybe, o požiūrio lygtis apibrėžia nulybę-Kitą.

Dievo nebuvimas (ketverybe) ir buvimas (požiūrio lygtimi)

Apimtys

Asmenys išgyvena savo apimtis

Aš, Tu, Kitas išgyvename nuline veikla, pasilikdami savo taške.

Keturi suvokimo lygmenys reiškiasi tiek požiūrio lygtimi, tiek ketverybe

Jeigu pažįsti save (koks) ir santykį su savasties dvasia (kaip), tada gali suvokti skirtumą tarp Dvasios (kodėl) ir jos išdavų (ar). Kitaip gali nuklysti, gali pasiduoti blogiui (ar) - vienareikšmiam likimui be dvasios, be dvireikšmiškumo.

Pasirinkimas tarp Dievo ir amžino gyvenimo

Žvilgsnis - pusė požiūrioUžrašai


2022.09.15 A: Kaip susiję dvasia, sandara, atvaizdai, vieningumas ir suvokimo lygmenys?

D: Dvasia, sandara, atvaizdai, vieningumas išplaukia iš pakartotino pasitraukimo ir jo išsisėmimo. O suvokimo lygmenys išplaukia iš santykio tarp dvasios ir jos būklės, tad iš to santykio buvimo. Tad suvokimo lygmenimis išlieka pirminis kampas - dvasios kampas - žmogaus požiūris į Dievo požiūrį - ir ryškėja dvasios aplinkybės. O dvasios lygmeniu pasitraukia kampas, prisideda požiūris. Suvokimo lygmenys remiasi požiūrio apibrėžimu, tad požiūrio lygtimi. Tad suvokimais išsivysto turinio vieningumas, padėties vieningumas, o dvasios lygmenimis išsivysto pažinovo vieningumas. Turinio vieningumas yra esminis, o jis reiškiasi ir yra pasiekiamas pažinovo vieningumu. Turinio vieningumas įgyvendina požiūrio vieningumą.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Ketveryb%c4%97s
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 15 d., 16:10