Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Vertimas

Žinios kinų kalba

Pasiklausyti

Kinų rašmenys

Išmokti mintinai:

Mokytis maldų ir giesmių

Maldos kinų kalba

萬福瑪麗亞,你充滿聖寵!主與你同在。你在婦女中受贊頌,你的親子耶穌同受贊頌。

天主聖母瑪麗亞,求你現在和我們臨終時,為我們罪人祈求天主。阿門。

Wànfú Mǎlìyà, nǐ chōngmǎn shèngchǒng! zhǔ yǔ nǐ tóngzài! nǐ zài fùnǚ zhōng shòu zànsòng nǐ de qīnzǐ Yēsū tóng shòu zànsòng TiānZhǔ Shèngmǔ Mǎlìyà qiú nǐ xiànzài hé wǒmen línzhōng shí. wéi wǒmen zuìrén qíqiú TiānZhǔ Āmén

Evangelija kinų kalba

Kryžiaus ženklas:

 • 因父,及子及聖神之名。阿們。
 • Yīn fù, jí zi jí shèng shén zhī míng. Āmen.

Eilėraščiai kinų kalba

Dainos kinų kalba


  Hǎinán (海南)
  Táiwān (台湾)

  Xiānggǎng (香港)
  Àomén (澳门)

  Guǎngxī (广西)
  Guǎngdōng (广东)
  Fújiàn (福建)
  Zhèjiāng (浙江)
  Shànghǎi (上海市)
  Jiāngsū (江苏)
  Shāndōng (山东) 
  Héběi (河北)
  Tiānjīn (天津市)
  Běijīng (北京市)
  Liáoníng (辽宁)

  Jílín (吉林)
  Hēilóngjiāng (黑龙江)
  Nèi Měnggǔ (内蒙古)
  Gānsù (甘肃)
  Xīnjiāng (新疆)
  Xīzàng (西藏)
  Yúnnán (云南)

  Níngxià (宁夏)
  Shǎnxī (陕西)
  Shānxī (山西)
  Hénán (河南)
  Ānhuī (安徽)
  Jiāngxī (江西)
  Húnán (湖南)
  Guìzhōu (贵州)
  Sìchuān (四川)
  Qīnghǎi (青海)

  Húběi (湖北) 
  Chóngqìng (重庆市)

KinųKalba


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 kovo 19 d., 23:54
Tweet