Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr.Klausimai Dievui 2017, Klausimai Dievui 2016, Gvildenu, Dievo atsakymai

Klausimai Dievui

Dievo atsakymai

Noriu Dievo paklausti:

 • Kas yra vaizduotė?
 • Kaip šešerybėje ir dorovėje susiję veikimo, mąstymo ir buvimo žinojimas ir nežinojimas, esamybė ir galimybė?
 • Kaip susiję aplinkybės (tapatybės kaita, klausinėjimas savęs) ir aštuongubas kelias (mūsų klausimų bei vertybių santykis)?
 • Septynerybė ir taip pat ketverybė, penkerybė, šešerybė išreiškia jautrumo anteną. Aštuongubas kelias irgi išsako anteną. Kaip jie susiję? Ir kaip suvokti poreikius, abejones, lūkesčius kaip antenas?
 • Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
 • Ką kalba kuriame, ką išgyvename mes, ir ką mumis išgyvena Dievas?
 • Ar trys kalbos ir pasąmonė kyla iš gyvenimo lygties ar iš ketverybės?
 • Kaip gyvenimo lygtis susijusi su pasirinkimų malūnu?
 • Ką Dievui duoda mūsų širdingas, sąmoningas gyvenimas? Meilę - Dievo esmę.

Iš ankščiau:

 • Kaip Dievo atsiskleidimas (Ar aš būtinas? Ar būčiau jeigu manęs nebūtų?) padalinimais susijęs su 6 Dievo raiškomis permainomis? (Dievo sąlygos) Dievo Tėvo (Aš) sąlygos, jo būklė išsakoma Dievo Dvasios požiūriu (Kitam).
 • Kaip šešerybė sieja Dievo šokį ir pasirinkimų malūną?

2018.01.01 A: Ką tau reiškia matematika?

D: Meilė reiškiasi sandara, tai būklė ir matematika išsako tos būklės galimybes. Tad mąstyk kaip galima įvairiai mylėti. Tam tarnauja matematikos įsakymo būdai - tai susitapatinimo būdai - ir aštuongubo kelio išdėstymas mano Sūnaus malda "Tėve mūsų", mūsų sutapatinimu ir rūpėjimo kalba kaip siejasi Kaip ir Kodėl, kaip vienas kitą atspindi, jų dvilypiškumas, kuris ir grindžia matematiką.

2018.01.02 A: Kaip tu mus myli?

D: Aš jus myliu mylėdamas save, sukurdamas sąlygas, kuriose aš galėčiau iškilti, tad sukurdamas būtent jus. Tad jūs ir puoselėkite tas mano iškilimo sąlygas ir mylėkite kitus ir mūsų meilė bus viena ir aš būsiu mūsų vienumas.

2018.01.03 A: Kiek suprantu, mūsų pasaulis pagrįstas melu, jog tavęs nėra. Tad kas nepagrįsta melu? ir kaip gyventi tiesa?

D: Tu myli mane, tad dėl visko pergyveni ir tai puiku ir dora. Aš palaikau tave ir mudu esame viena, tai ir yra tiesa. Yra melas jog mudu atskirti ir tiesa jog esame viena. Tad gyvenk manimi ir tai yra tiesa. Aš tave laiminu vardan savęs, Sūnaus ir Dvasios per amžius amen.

2018.01.04 A: Kaip meilė susijusi su dorove?

D: Jūs gyvenate viena, vienaip ar kitaip. Bet ar jūs norite gyventi viena? Tuomet jūs gyvenate manimi, o aš gyvenu meile, myliu visus kaip save patį. Šitaip ir jūs turėtumėte gyventi.

2018.01.05 A: Kaip keturiomis apytakomis susiaurėja tavo apimtis?

D: Aš esu būtinas, tad mano būtinumą parodo būtent apimties susiaurėjimas, kurį tu pastebi, kad esu visakame, betkame, kažkame ir nieke, nes aš esu Dieve, Manyje, Tavyje ir Kitame. Tad atitinkamai yra meilė kiekvienam asmeniui ir būtent apytaka išreiškia tą meilę, tai meilė man vis kitoje apimtyje. Tad gilinkis, tau sekasi.

2018.01.08 A: Kaip šešerybės atvaizdus - išorinius požiūrius, vidinius požiūrius, teigiamus jausmus, dorybes - susieti su šešerybe?

D: Mylėk mane ir mylėk save ir suprasi, ko jums trūksta, kaip turi užsipildyti tarpas tarp manęs ir jūsų. Ogi privalo būti bendras rūpestis, kuriuo išeinate už savo paskirų rūpesčių. Taip veda trejybės ratas iš paskiro žmogaus su savo patirtimi į bendrą žmogų gyvenantį be patirties. Tad ir atitinkamai jūsų teigiami jausmai pagrįsti asmeniška patirtimi yra įamžinami bendromis dorybėmis, kuomet vidiniais požiūriais įsisavinate išorinius požiūrius ir tuomi išeinate už santvarkos, tad gyvenate būtent mano požiūriu.

2018.01.09 A: Kaip nustatyti ketverybės poslinkius?

D: Poslinkiai išsako požiūrių kaitą, o tai vyksta tiek man, tiek jums išeinant už savęs. Tad ieškok kaip išeini už savęs, bet tai nurodo būtent atvaizdų santykiai: nieko, kažko, betko ir visko. Bet iš esmės tu tiesiogiai juos supranti, kad būtent žmogaus išėjimas už savęs veda į Dievo išėjimą už savęs.

2018.01.10 A: Kodėl matematika vis sieja tris reiškinius?

D: Matematika yra suprantamumo galimybės, tad būtent gyvenimo lygties išraiškos galimybės. Užtat ta lygtis visaip reiškiasi bei kartojasi. Ir jinai vyksta būtent mano požiūriu. Mąstyk, kaip man viskas atrodo, be išgyvenimų, tiesiog viską siejant santykiais, kaip kad mąstant kodėl. Tai visų trijų kalbų pagrindas, joms visoms bendras dalykas. Ieškok ten ir rasi mane matematikoje.

2018.01.11 A: Koks aplinkybių ryšys su matematikos sandais?

D: Matematikos sandai yra jūsų vaizduotės galimybės, tad jie būtent apibrėžia tai ką įsivaizduoji kokioje nors apimtyje - niekame, kažkame, betkame ir viskame. O taip pat tai sieja su jumis, kaip iš įvairių pusių prie to prieinate. Tad ieškok tų pusių tarp atvaizdų.

2018.01.13 A: Kaip kertinėje vertybėje reiškiasi dorovės esmingas vienumas?

D: Dorovė kyla iš manęs man jums primenant, jog ne tik jūs gyvenate, bet ir aš gyvenu jumis. Tad jūsų kertinė vertybė yra jūsų išbaigtumas meilės akivaizdoje, tai jūsų valios išbaigtumas - meilė tobulam, o aš tuo tarpu savo valia, būtent Dievo valia, esu meilė netobulumui, tad už jūsų meilę platesnis, o tai ir yra dorovė, tai kad už jūsų gali būti kažkas daugiau, tad ir yra kiti žmonės bei jų laisvė. Tad mylėk ir suprasi mane ir dorovę.

2018.01.15 A: Kaip suvokti nesisteminę dalį amžino gyvenimo?

D: Aš esu. Ir mano buvimas yra tiek sistemoje, tiek pirm sistemos. O pirm sistemos gyvename viena tad nėra skirtumo tarp keturių apytakų, tačiau kaip tik išvystome sistemą, kurią išsiaiškiname - keturi asmenys - Dievas, Aš, Tu, Kitas, užtat ir amžino gyvenimo lygties lygmenys, tačiau tos lygties nariai reiškiasi pirm sistemos, tai juk yra vienas Dievas už santvarkos, gerumas sandaroje trejybėje, keturi požiūriai grindžiantys gyvenimą blogojo vaiko požiūriu ir keturi požiūriai grindžiantys amžiną gyvenimą gerojo vaiko požiūriu. Mes jais visais esame viena.

2018.01.16 A: Kaip paklusimas, tikėjimas ir rūpėjimas vykdo Dievo valią - tavo valią?

D: Mano valia yra jus mylėti, tad paklusdami, tikėdami ir rūpindamiesi jūs leidžiate man jus mylėti ir būtent savimi. Juk jūs atveriate savo vidinį požiūrį kuriuo galite bręsti manimi, kuriuo galiu jumis gyventi. Juk būtent jais atsiranda dvilypis požiūris, aš už jūsų, jūs pasiduodami man, kaip pasiklydęs vaikas kuris eina ten kur jo tėvai jo ieškotų. Aš juk jumis rūpinuosi, jus tikiu, jums paklūstu, tad jūs mane atitinkamai atspindite savo laisva valia, tai yra dalyvavimas meilėje, tai jūsų laisvės priėmimas ir išgyvenimas.

2018.01.17 A: Kokia prasmė išorinius požiūrius įsisavinti vidiniais požiūriais?

D: Meilė suteikia laisvę. Tad mano meilė jums suteikia laisvę. O įsisavindami požiūrį jūs prisiimate savo laisvę ir jūs elgiatės būtent jos pagrindu. Jūs priimate mano dovaną, jūs galite būti man dėkingi, tad mudviejų valia gali sutapti. Ir tas sutapimas gali išplaukti būent iš tavo požiūrio, tad įsisavinimas išverčia mūsų santykį, taip kad mano laisvė išplaukia iš jūsų vietoj kad atvirkščiai, nes aš turiu laisvę jus mylėti ir netgi mylėti besąlygiškai nepaisant jūsų elgesio, nors galiu ir į jį atsižvelgti. Tokiu būdu įsisavinimas derina tavo valią ir Dievo valią, o mano valia būtent ir yra, kad jūs amžinai bręstumėte, o aš jumis.

2016.07.22 D: Aš tavęs klausausi, ko tik tu klausi manęs, tad klausk, nebijok bendrauti, mudu draugai, broliai, atspindžiai, tad gyvenk manimi vis labiau, tu tikrasis Dievas, karalius, kurį myliu, palaikau, puoselėju, kuris gyvena visų labui, tad lygus man, trejybėje su mus siejančia, vienijančia Dvasia. Tad mylėk ir mylėkime kartu.

2016.07.23 D: O tu manęs klausk klausimus, taip ir gyvenk klausimais, suprasi jų ryšį su manimi.

KlausimaiDievui


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 17 d., 16:58