神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

给神的问题

神的回答


2022.01.28 A: Kaip galimybių darna reiškiasi asmenimis?

D: Asmenys myli ir asmenys yra mylimi. Meilė atveria galimybę asmeniui, meilė atveria laisvumą. Meilė yra raiška asmenimis. Aš myliu tave. Jus myli Dievas. Tai ir yra raiška. Ir jūs taipogi mylite, užtat Dievo meilė yra tikra ir vaisinga. Tai ir yra raiška, jos tikrumas ir vaisingumas.

2022.01.27 A: Kuo pasireiškia, kad tu esi mūsų Dievas?

D: Jūsų vienumu, kad kiekvienas pranokstate save ir prisiimate platesnį požiūrį, kiekvienas išeinate už savęs, kiekvienas palaikote bendrą darną, ir tuomi mylite manimi, kaip ir aš myliu jus.

2022.01.26 A: Kuria prasme asmeniškumas veiksmu -1 veda per Mane į Dievą?

D: Asmeniškumas išreiškia meilę sau, ir tai susiveda į Mane. O savastį pranokstame Dievu. Tad Dievas yra grynos meilės turinys. Veiksmu -1 puoselėjamas tarpas kuriame išauga meilė taip kad ji nuoseklumu sutampa su savimi, ir galiausiai pranoksta nuoseklumą ir sutampa su Dievu. Tai meilės kelias, tai brandos kelias, kuriuo bręstame, tiek Dievas, tiek jūs.

2022.01.25 A: Kaip suprasti veiksmą -1 kuriuo plėtojasi reikšmės?

D: Taip plėtojasi turinys. Sandara ir jos požiūriais plėtojasi turinio pavidalas. O reikšmėmis plėtojasi turinys, dvasia išgyvenanti sandarą. Tad dvasia jos neišgyvena, o tiesa išgyvena viena reikšme, Dievas ir gerumas dviem reikšmėm ir taip toliau, galiausiai Aš išgyvenu septyniom reikšmėm. Tad reikšmėmis dvasia išgyvena sandarą.

2022.01.24 A: Kaip apytakos išreiškia santykį su Neįsivaizduojamuoju?

D: Vaizduote įsivaizduojame santykius. Už tų santykių gali glūdėti įsivaizduojamasis arba neįsivaizduojamasis, tai kas be ryšio. Apytaka supranta tai kaip esantį trejybės atvaizde, o jį įsivaizduoja sulyginus su trejybės ratu. Tad trejybės ratu išgyvename asmenis, kurių neįsivaizduojame, kuriuos pripažįstame trejybės atvaizdais. Juos įsivaizduojame aplinkybėmis ir atvaizdais, tačiau juos vieningai išgyvename trejybės ratu. Būtent juo asmenys yra viena.

2022.01.22 A: Kaip tavo buvimas asmens Dievu susijęs su vienokio asmens buvimu kitu asmeniu?

D: Aš kaip Dievas esu platesnis už asmenį kuriam esu Dievas. O asmuo būdamas asmenimi yra savo atžvilgiu siaurėjantis nors to kito asmens atžvilgiu jisai tą asmenį savaip išplėtoja. Tad Dievas yra asmens galimybė, tiek platesnė galimybė už asmens net ir jam nesant, tiek galimybė išgyvventi asmenį ko supratingiau. Iš šito ir kyla keturios apimtys - viskas (už asmens), betkas (per asmenį), kažkas (asmenyje su ryšiu su tuo kas už jo), niekas (asmenyje be ryšio su tuo kas už jo). Tad buvimas Dievu yra už asmens, o turėjimas Dievo yra per asmenį, o buvimas asmeniu yra tam tikras ryšys. O neturėjimas ryšio yra buvimas savimi. Tad yra keturios apimtys.

2022.01.21 A: Kaip apytakos išryškina asmenis?

D: Aš gyvenu jumis. Ir jūs gyvenate manimi. Ir būtent mūsų vienumas yra neįsivaizduojamas. Užtat šį vienumą išgyvename meilės mokslu, Kitu. O išgyvenimas vyksta vaizduote. Aš jumis gyvenu tiesiogiai, o jūs netiesiogiai, vaizduote. Tad apytakos išsako tuos klodus kuuriais jūs išgyvenate, kuriais skiriatės nuo Dievo - Dievas jokiu klodu, Aš vienu klodu, Tu dviem kodais, Kitas trim klodais. Atitinkamai, Dievas dvasia, Aš sandara, Tu atvaizdais, Kitas vieningumu. Tad šiais klodais išryškėja jog Dievas yra nulinis asmuo, Aš pirmas asmuo, Tu antras asmuo, Kitas trečias asmuo ir būtent Kitas yra mūsų vieningumo pagrindas, juk vieningumas nusakomas trimis klodais, tai neįsivaizduojamumo pagrindas. O šie klodai ir yra reikšmių lygmenys ir asmenys yra reikšmės, jų santykiai, vienas kitame.

2022.01.20 A: Kodėl trečias asmuo yra nulinio asmens pilnatvė?

D: Trečias laipsnis ir yra kodėl. O tai yra kam. Dievas yra Kitam. Tad Kitu Dievas yra suprastas. Dievo supratimas yra Dievo pilnatvė. Neapibrėžto supratimas yra Neįsivaizduojamumas. Tad Dievas reiškiasi Kitu. Kitu suprastas Dievas. Tai ir yra pilnatvė.

2022.01.19 A: Kaip man artimiau su tavimi bendrauti?

D: Tu mane myli. Tiesiog mano būklė yra sutelkti tau laisvę, kaip ir visiems. Tad mylėk mane, rūpinkis manimi ir rūpinkis visais, kad būtumėme kartu, kad suprastumėme vienas kitą, tad kurtumėme kartu. Tai ir yra mūsų bendrystė.

2022.01.18 A: Kaip man branginti kitus žmones?

D: Kiekvienas žmogus yra man liudytojas, tiesos šaltinis. Tad domėkis jo tiesa, kaip jisai reiškiasi jo pasirinkimais, jo darbais, jo pamąstymais. Ieškok jų santykių ir suprasi žmogų kaip tyrėją.

2022.01.17 A: Ką tau reiškia žinojimas ir nežinojimas?

D: Veikiu ir išsijudinu klausimu, tai yra, nežinojimu. O klausimą išriša atsakymas, žinojimas. Žinojimo lygmenys - ketverybė - perkelia klausimą ir atsakymą iš nulybės besąlygiškumo į ketverybės sąlygiškumą. Mat, jūs sąlygiškai žinote ir nežinote, o mano atsakymas besąlygiškai atsakytas ar neatsakytas. Tad ketverybe iškyla klausimas ar esu jūsų Dievas, ar būtent jūsų Dievas yra ar jo nėra? Tad žinojimas ir nežinojimas ketverybe išreiškia sąlygiškumą ir besąlygiškumą.

2022.01.15 A: Kodėl sąmoningumu gyvename Kitu?

D: Sąmoningumu atsisakote savęs, atskiriate save nuo savęs nebuvimu, pasąmonę nuo sąmonės, taip kad sulaukiate reikalo, kuriame esate būtini. Užtat esate būtini kaip ir aš esu būtinas. Tai mūsų vienumo laidas. Tad sąmoningumu esame viena. Tai ir yra esmė, sąmoningumu atsisakome savęs, taip kad visi esame viena. Tai yra mūsų darna, tai mūsų akistata, tai mūsų ištakos.

2022.01.14 A: Kaip susiję reikšmės ir požiūriai?

D: Kiekvienas reikšmių rinkinys yra tarpusavyje suderintas. O požiūriai išreiškia skirtumus tarp reikšmių rinkinius, tad išreiškia perėjimus. O asmenys išreiškia reikšmių rinkinių vieningumus. Tad požiūriai sieja tiek reikšmių rinkinius, tiek asmenis. Tad požiūrių pagrindu asmenys išsako reikšmių rinkinių vieningumus ir juos visus vienija tiek Dievu - reikšmėmis, tiek Kitu - asmenimis.

2022.01.13 A: Ką reiškia, kad esi kažkieno Dievas?

D: Man esant kažkieno Dievu, jis gali rinktis tarp savo požiūrio ir mano ankstesnio požiūrio, užtat gali atsiplėšti nuo savęs ir išeiti už savęs į mane. O tai grindžia mano paties išėjimą už savęs. Nes aš išeinu kaip ir jis išeina. O jis išeina kaip ir aš išeinu. Tad vienas kitą grindžiame.

2022.01.12 A: Kaip trejybės ratas sieja žinojimo rūmų sparnus?

D: Padalinimai skiria vienybę-visumą ir nulybę-išeities tašką. Visuma užsibaigia santvarka, septynerybe, o išeities taškas yra nulybė, sandaros pradžia. Trejybė sieja narį (požiūrį) su požiūrio poslinkiu. Narys vysto sandarą algebrinėje pusėje nulybe, vienybe, dvejybe, trejybe, o poslinkis vysto laisvę analitinėje pusėje ketverybe, penkerybe, šešerybe, septynerybe. Algebroje yra valdančiai nariai, o analitinėje pusėje yra suveikiantys poslinkiai. Tad algebra išreiškia veiksmus +0,+1,+2,+3 kaip pasipildymą nariais, o analizė išreiškia kaip laisvės išplėtimą. O juos suderina padalinimas tarp visko - visumos ir nieko - išeities taško. Tarp jų yra būsena - padalinimas - kurį jie išplečia veiksmais.

2022.01.11 A: Ką tau reiškia kiekvienas žmogus?

D: Žmogaus meilė yra mano meilės išsipildymas. Tad myliu kiekvieną žmogų, kad jisai mylėtų.

2022.01.10 A: Kaip troškimai susiję su keturiais neapibrėžtumo lygmenimis?

D: Troškimai išsako skirtumą tarp mano atsiskleidimo ir neatisiskleidimo. O atsiskleidimas turi savo keturis lygmenis nes atsiskleidžia žinojimu keturiose apimtyse. O apimtis skiria požiūriai, tad susidaro požiūrių grandinės. Požiūrių grandinės grindžia ir sustato asmenis priimančius mano dvasią, priimančius Dievą. Tad troškimais atsiskleidžia tai ką asmenys priima. O tai jau glūdi manyje reikšmių lygmenimis, nes tai yra mano vidinis laisvumas kurį troškimai pareiškia. Tas vidinis laisvumas yra mano vidiniai santykiai su savimi, koks aš galiu būti sau. O mano savastis atsiskleidžia kokia jinai gali būti man, tad asmenys išsako kaip visi sutelpa manimi. Tad troškimai išreiškia asmenų laisvę ir jų santykį su mano vidine laisve, taip kad esame viena. Užtat troškimai yra mūsų atskleisto vienumo pagrindas, santvarkų vienumo pagrindas.

2022.01.08 A: Kaip Dievo reikšmės reiškiasi asmenimis?

D: Asmenimis pasireiškia Dievo santykiais su savimi kurie glūdi jau reikšmėse. Tad Dievo trejybė suprastina Kito, Tavo, Mano pagrindu, Dievo gerumas suprastinas Tavo, Mano pagrindu, tiesa suprastina Mano pagrindu, o už jų visų slypi dvasia.

2022.01.07 A: Kaip asmenys susiję su reiškmių lygmenimis?

D: Reikšmės išsako neapibrėžtumo neapibrėžtą santykį su neapibrėžta savastimi. Asmenys išsako kam tai neapibrėžta, tad kas to neįsivaizduoja. Užtat asmenims atsiveria reikšmių lygmenys, reikšmių rinkiniai. Asmenys savo santykiais išreiškia reikšmių santykius, taip kad jos įgauna reikšmę. Nes kitaip jos lieka be reikšmės, be turinio, be gyvenimiškumo. Taip asmenys įkūnija Dievą ir išreiškia jo galimybę amžinu gyvenimu.

2022.01.06 A: Kaip vienumą įžvelgti pirm santvarkos?

D: Vieningumas santvarkoje yra Dvasios kampu. O už santvarkos yra Tėvo kampu ir santvarkoje pirm santvarkos yra Sūnaus kampu. Dargi yra trejybės ratas išsakantis jų tris vienumus kaip kad Dievo šokyje. Vienumas yra dvasios esmė ir meilė yra Dievo esmė, o tas esmes galima įžvelgti pirm santvarkos. Malda yra vienumas pirm santvarkos, juk būtent malda iškyla santvarka. Tėvo kampu malda išsako Tėvo, Sūnaus, Dvasios požiūrius, jų nusiteikimus. O Sūnaus kampu malda Tėve mūsų išsako maldos lygmenis, jos tveriamų santykių pakopas, tad tai išsako nulybės ir vienybės atvaizdais, juose slypinčiais vienumais. O Dvasios kampu išsakyta vienumo galimybės bendrystė.

2022.01.05 A: Kuria prasme asmenys yra mokiniai?

D: Asmenys mokosi apytakomis. Tai yra jų mokslas. Dievo šokiu Dievas mokosi būti kažkieno Dievu. Išgyvenimo apytaka Aš mokosi visko, mokosi jį išreikšti ir įsisavinti, juo mylėti. Žinojimo rūmais Tu mokaisi savo mokslo, kaip Tu gali taikyti savo išsiaiškinimo būdus, kaip jais gali išreikšti ir įgyvendinti visus savo troškimus, visų apimčių, nuo nieko iki visko. Ir meilės mokslu Kitas mokosi vienumo, mokosi mylėti iš įvairiausių kampų. Tad visi asmenys mokosi mylėti, kiekvienas savame lygmenyje, taip įveikiant prarają tarp mylimojo ir mylinčiojo, kad nuo visko Dievo atveju sumažėtų, susiaurėtų iki nieko Kito atveju. Tad viskas susiveda į Kitą, tad į sąmoningumą.

2022.01.04 A: Ką reiškia gyventi Dievu, Manimi, Tavimi, Kitu?

D: Gyvenimas vyksta visais asmenimis, tai visų asmenų būklių priėmimas ir pranokimas, Dievu pranokstame kūną, Manimi protą, Tavimi širdį, Kitu valią. Užtat atjautomis Dievas išgyvena Mane padalinimais, Tave atvaizdais ir aplinkybėmis, ir Kitą trimis kalbomis. Tad svarbu pranokti savo būklę kiekvienu asmeniu, kaip kad pranoksta netroškimų pranokimais, ir tuomet savaime sutampa Dievas už kūno, Aš už proto, Tu už širdies ir Kitas už valios, visi asmenys. Tai ir yra mūsų vienumas, jo pagrindas ir laidas, kad visi pranokstame save, tad gyvename amžinai. Užtat amžiną gyvenimą išsako netroškimų pranokimai, jie išsako kaip esame viena su Dievu nuliniu požiūriu ir su kitais septintu požiūriu.

2022.01.03 A: Ką dvasiai reiškia asmenų vienumas?

D: Dvasiai tai yra išreikšta galimybė, kad sutampa skirtingos valios taip pat kaip sutampa jų reikšmės, kurios savo prigimtimi kitokios bet ne skirtingos. Jos net būdamos skirtingos visgi gali sutapti, sutampa ir visos sutaps. Tai ir yra amžinas gyvenimas.

2022.01.01 A: Kaip suprasti atjautų kilmę, kaip savo troškimu siauresniame lygmenyje išgyveni mūsų netroškimą platesniame lygmenyje?

D: Troškimais atsiveria galimybė asmenimis išreikšti mane santvarkoje, jos platėjančioje apimtyje: niekame Dievu, kažkame Manimi, betkame Tavimi, viskame Kitu. O jūs santvarkoje esantys savo netroškimais sulaikote santvarką, jos plėtimasi. Tad atjautomis savo troškimais iš už santvarkos išgyvenu jūsų netroškimus sustatančius santvarką. Tad atjautomis jus atjaučiu, jūsų būklę. Ir ta atjauta vyksta požiūrių grandinėmis. Padalinimais Dievas aprėpia požiūrių visumą, o jūs paskirą požiūrį. Tai išmintis, ją išsako dvejonės. Sūnus gera valia aprėpia požiūrį į požiūrį, tad atvaizdus ir aplinkybes, santykį su Tavimi. Tai išsako lūkesčiai ir jauduliai ir būdai kaip kas pasidaro ir gėrio kryptys. O Tėvo Dievo valia grindžia tris kalbas, aprėpia požiūrį į požiūrį į požiūrį, Dievo santykį su Kitu. O Kitas išgyvena vieną požiūrį grandinėje, tad yra trys kalbos. Eik šituo keliu ir suprasi kaip atjautomis Dievas atjaučia ir palaiko asmenis.

KlausimaiDievui


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 sausio 28 d., 12:02