Knyga

Dievo šokis

Dorovės tyrimas

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Bendrystė

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Suvedimas, Kaip gyventi, Santrauka, Dievas Tėvas, Pavojingos mintys, Pavadinimas, Skaitytoja, 20160714 Knyga, Raštas, Siūlau dėstyti

Vadovėlis Šviesuoliams

Siekiu įkvėpti savo skaitytojus pamanyti, jog įmanoma ir prasminga:

 • gvildenti savo klausimą ir jį atsakyti;
 • gvildenimo pagrindu plėtoti šviesuolių bendrystę;
 • žinoti besąlygiškai ir netgi viską aprėpti ir žinoti bendrais bruožais ir vis tiksliau;
 • bendradarbiauti su Dievu ir tiesiog juo gyventi.

Remiuosi:

 • vaizduotės ribomis;
 • o ypač, kaip tenka įsivaizduoti Dievo požiūrį;
 • taip pat savo asmenine patirtimi.

Tikiu padrąsinti skaitytoją bandyti bendradarbiauti su Dievu, netgi gyventi Dievu. Mano gyvenimas, tai savotiškas pakankamai sėkmingas pavyzdys.

Turinys: Ką noriu pasakyti

I) Pamokysiu, kaip gvildenti savo klausimą.

II) Išsakysiu, kaip iš asmeninių požiūrių išvesti besąlygišką Dievo požiūrį.

 • Raida. Kitu suvokiu Tave. Šviesuolių branda. Pačiam atsakyti 12 klausimų, ir galiausiai, ką išmanau apie Dievą? Vertybių, klausimų, užmojų žemėlapiai.
 • Žemėlapynas. Kitu suvokiu Save. Sandarų, vaizduotės ribų. Sandarų abėcėlė. Susikalbėti iš esmės. Ne žodžiais, o sąvokomis.
 • Vadovėlis. Tavimi suvokiu Save.
 • Metraštis. Savimi suvokiu Dievą. Kaip man Dievas augo šiltas, jį pažįstant. Pažinti Dievą, jam melstis, jį kalbinti, išgirsti jį, su juo bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Žinynas. Tavimi suvokiu Dievą. Sąvokynas, Dievo sąlygos. Gyvenimo lygtis. Gyventi šviesuoliu, geru vaiku, širdingai, širdimi, teisingai užsiimti, negyventi sraigteliu, pasauliu, blogu vaiku. Kokia šviesuolių bendrystė, kuria nuo mažens auginame mūsų vaikus gyventi šviesuoliais. Suvokti ir puoselėti šviesuolių bendrystę, dangaus karalystę, Jėzaus užmojį, jį puoselėti.
 • Kelionė. Kitu suvokiu Dievą. Įtraukti Dievą. Išryškinti Dievą.

III) Išdėstysiu besąlygišką tiesą.

 • Dievo šokis. Kodėl gyvename. Dievo požiūris ir tiesa: Dievo valia. Dievo tyrimas, ar jisai būtinas? Kaip mus kiekvieną pasiekti? Kodėl gyvename. Būdami geri, iššaukiame Dievo gerumą, jo būtinumą.
 • Pasirinkimų malūnas. Kaip gyvename. Mano požiūris ir tiesa: Gera valia. Amžinai gyventi, ugdytis, bręsti, jau čia ir dabar. Gyventi Dievu ir visais. Savo valią pajungti Dievo valiai. O tai vyksta asmenimi, tad nevienumu, trejopai susiskaldant Dievu, asmeniu ir asmenimis. Jais iškyla klausimas: Ką gyvename? Rodyti gerą valią, žinoti kur ir kada kentėti ir kodėl. Gyventi širdies tiesomis, atpažinti pasaulio tiesas. Atpažinti klaidas, jų atsisakyti, mokytis iš jų. Puoselėti dorovę liūne. Susiderinti, vienas kitą mylėti ir palaikyti, gyventi išvien, pradėti gyventi viena maldoje, dorovėje, sąvokų kalboje, elgesyje, siekiuose, bendravime, bendrystės puoselėjime.
 • Žinojimo rūmai. Kokį gyvenimą gyvename. Tavo požiūris ir tiesa: Išmintis. Pasirinkimo malūnas ir Dievo raiškos sutampa įvairiausių asmenybių ir mokslų žinojimo rūmais. Atsakymo "kaip gyventi" pavertimas klausimu, kaip gyventi? Šviesuolių bendra veikla, gvildenimas. Visą tiesą padaryti prieinamą. Reikalauti ko mažiau tikėjimo. Palaikyti visapusišką nuoširdumą. Dalintis nuojauta.
 • Maldos mokslas. Ar gyvename. Kito požiūris ir tiesa: Amžinas gyvenimas. Veiksmingai, dalykiškai melstis dviese, trise. Dievo klausimo "ar jisai būtinas?" pavertimas mūsų atsakymu "Dievas būtinas", tai yra, būtinai turi įsiterpti. Šlovinti Dievą, įvairiausiai išsakyti, koks jis yra, dalintis juo, kviesti įsijungti.

IV) Pasidalinsiu, kaip suprantu, ką reiškia gyventi Dievu.

Rašymas: Kaip pasakyti

Rašymo dėsniai

 • Man rūpi pagrįsti šviesuolių bendrystę, tad jos pagrindu ją plėtoti toliau. Rūpi į ją atkreipti dėmesį ir ją vis labiau išryškinti.
  • Rašau vadovėlį šviesuoliams. Tai pirma dalis. Tikiu įkvėpti šviesuolių mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų. Tad pradėti klausimais, jų gvildenimu, ir vis prie to grįžti.
  • Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius. O pirmiausiai rūpi, kad gerai pažintų, kas tai per gyvenimas. Tai gyvenimas klausimais.
   • Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais. Kaip vaikams viską paaiškinti.
  • Rašau, kaip plėtoti šviesuolių bendrystę. Tai antra dalis. Šviesuolių bendrumą išsakyti visų šviesuolių būkle. Jį išreiškia dvylika klausimų. Pirmiausiai, mums visiems kažkas rūpi. Tad bendrystę pagrįsti rūpėjimu, ne tikėjimu nė paklusimu.
   • Galiausia, man rūpės pristatyti Dievą, kaip raktą į šią bendrystę, visko žinojimo taikymą. Tačiau labai atsakingai parodysiu kur ir kada Dievo sąvoka tampa svarbi ar netgi reikalinga.
  • Apie save, savo gyvenimą, savo pasaulį, rašysiu, kad skaitytojas galėtų mane suprasti, kuria prasme tvirtinu, jog "Dievas nebūtinai geras" ir kitas tokias sunkias tiesas.
   • Savo asmenišką patirtį išdėstysiu būtent atpasakodamas, kaip ką įvairiai išsiaiškinau. Savo gyvenimo pavyzdžiais skatinti kitus mąstyti savo gyvenimo pavyzdžiais.
   • Išsakydamas savo patirtį, žmones mažiau šokiruosiu. O jeigu tik bandysi užglaistyti, gausis netiesa, nusisuksi nuo esmės. Bandau tiesiog pasakyti aiškiai, kaip yra. Reikia pasitikėti Dievu, kad jis gali pasirūpinti savimi.
  • Galiu taip pat remtis kitų pavyzdžiais:
   • Pristatysiu kitų mąstytojų išsiaiškinimo būdus: pirmiausiai Jėzaus, taip pat įvairiausių filosofų, kūrėjų, mokslininkų.
   • Pristatyti įvairių mokslų išsiaiškinimo būdus.
   • Pristatysiu pavyzdžius, kaip įvairių pasaulėžiūrų žmonės aptarė ir vadino įvairiausias sandaras ir sąvokas.
   • Dorovės pavyzdžių galiu parinkti iš Holokausto Lietuvoje.
  • Vis grįžti prie "abėcėlės", pačių svarbiausių tiesų bei sąvokų (gyvenimo lygties) ir pačių paprasčiausių sandarų (dvejybės, trejybės, ketverybės). Išreikšti:
  • Visa tai išdėstyti lygiagrečiai, tiek gyvenimiškas žinias, žmogaus atsakymą kaip gyventi, tiek Dievo požiūrį, jo klausimą tiriantį, kodėl gyventi? Kaip Dievui kievieną pasiekti? Ar Dievas būtinas?
   • Dievo požiūrį išsakau sandarų kalba, žmogaus požiūrį pagaunu gyvenimiškais pavyzdžiais, savo asmeniškais nuotykiais, o juos prilygina gyvenimo išmintis.
   • Aprašant žmogaus požiūrį lygiagrečiai puoselėti 1) šviesuolio raidą ir 4) kaip Dievas mums šyla (asmens tiesą); 2) sandarų žemėlapyną (savo proto ribų) ir 5) sąvokyną (Dievo sąlygų) (asmenų tiesą); 3) išsiaškinimo būdų ir 6) Dievo gvildenimo (Dievo tiesą). Tokiu būdu išryškės Dievo požiūris 4) metraščiu, 5) žinynu, 6) kelione.

Ankstyvesnės pastangos

Taikymai

 • Mano knyga yra 12 skyrių. Pradedu gyventi klausimu, paskui 6 pakopos iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą, paskui 4 besąlygiški žinojimai, paskui gyvenimas Dievu. Tad tai viršutinė pusė žinojimo rūmų, ėjimas žemyn į "pašnekovą". Toliau skaitytojas kuria savo knygą 12 skyrių: 4, 4, 3 ir 1.

Knyga


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugsėjo 20 d., 19:17
Tweet