神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Įvadas į viską, Suvestinė, Apžvalga, Gyvenimo knyga

Šiame puslapyje 2015-2018 metais rašiau savo mintis kaip parašyti vadovėlį šviesuoliams. Išmąsčiau, kad gyvenimo knyga apima visko žinojimą - 12 išsiaiškinimo būdų susijusių su santvarka - o be jų dar yra pats gyvenimas, visko nežinojimas, tai kas pirm santvarkos.

Knyga

Savo mintis esu pristatęs moksliniais pranešimais. Šiuo metu tvarkau savo užrašus ir rašau mokslinius straipsnius. Su laiku tikiu viską aprėpti knyga. Tai būtų vadovėlis šviesuoliams. Jį apmąstau žemiau.

Šviesuoliams: Gyvenimo knyga

Noriu užvesti šviesuolių bendrystę. Juk tai yra visko žinojimo tikslas.

Šviesuolių bendrystė turėtų reikštis moksline veikla, klausimų gvildenimu. Tam praverstų knyga, nors bendrystės esmę įkūnija gyvybinga veikla. Knyga, kurią įsivaizduoju, susidaro iš dvylikos skyrių. Skyrius aptarsiu žemiau. Jos, kiek suprantu, išsako tik pusę bendrystės, žinojimą, tai kas joje sudėliota, kas aprašoma. O kita pusė turėtų būti nežinojimas, tai, kas už dėlionės, kas išgyvenama, kas skaitoma. Įsivaizduoju, šios dvi pusės kartu apima dvidešimt keturis požiūrius, iš kurių susidaro amžinas gyvenimas. Vadinas, amžinas gyvenimas - amžinas mokymasis - amžina branda - susideda iš žinojimo ir nežinojimo, iš gyvenimo knygos rašymo ir skaitymo.

Aš pats, kaip rašytojas, pirmiausia rašau ir tvarkau internetinius užrašus. Nemažai minčių surašiau ir pristačiau moksliniais pranešimais. Nepažįstu kam tai būtų svarbu, tačiau įgavau pasitikėjimo, kad kiti gali mane suprasti ir kad mano mintys tikrai gilios ir prasmingos. Toliau rašysiu mokslinius straipsnius. Mano mintys bus mokslininkų atžvilgiu patikrintos ir prieinamos. Aš pats tuo pačiu įsitvirtinsiu kaip mokslininkas, jei kam nuo to lengviau. Visas žinias - visas išmąstytas sandaras, atliktus tyrimus, įvairiausių šviesuolių klausimus ir vertybes - kaupsiu svetainėje SelfLearners.net Gal jų pagrindu pavyks rasti bendraminčių, su jais bendradarbiauti ir susikalbėti. Tai jau būtų bendrystė. Link to, galiu ir reikėtų parašyti vadovėlį, kaip gvildenti bet kokį savo klausimą. Tai ir yra šios knygos esmė.

Knyga siekiu įkvėpti savo skaitytojus pamanyti, jog įmanoma ir prasminga:

 • gvildenti savo klausimą ir jį atsakyti;
 • gvildenimo pagrindu plėtoti šviesuolių bendrystę;
 • žinoti besąlygiškai ir netgi viską aprėpti ir žinoti bendrais bruožais ir vis tiksliau;
 • bendradarbiauti su Dievu ir tiesiog juo gyventi.

Remiuosi:

 • vaizduotės ribomis;
 • o ypač, kaip tenka įsivaizduoti Dievo požiūrį;
 • taip pat savo asmenine patirtimi.

Tikiu padrąsinti skaitytoją bandyti bendradarbiauti su Dievu, netgi gyventi Dievu. Mano gyvenimas, tai savotiškas pakankamai sėkmingas pavyzdys.

Turinys: Ką noriu pasakyti

I) Pamokysiu, kaip gvildenti savo klausimą?.

II) Išsakysiu, kaip iš asmeninių požiūrių išvesti besąlygišką Dievo požiūrį.

 • Raida. Kitu suvokiu Tave - Tu myli Kitus. Šviesuolių branda. Pačiam atsakyti 12 klausimų. Pažinti ir pristatyti save (savo kertinę vertybę, gvildenamą klausimą, svajonę, užmojį, patirtį).
 • Žemėlapynas. Kitu suvokiu Save - Aš myliu Kitą. Susikalbėti iš esmės. Mąstyti ne žodžiais, o sandaromis. Įžvelgti proto ribas, vaizduotės ribas, derinančias mūsų skirtingus požiūrius, kaip kad "laisvą valią" ir "likimą". Remtis sandarų abecėle - dvejybe, trejybe, ketverybe.
 • Vadovėlis. Tavimi suvokiu Save - Aš myliu Tave. Tartis ne dėl požiūrių, o dėl mokslo, dėl būdų išsiaiškinti.
 • Metraštis. Savimi suvokiu Dievą - Dievas myli Mane. Liudyti savo asmeninį santykį su ta besąlygiška išmintimi, su Dievo požiūriu, kaip jį pažįstame, kalbiname, išgirstame, meldžiame, kaip su juo bendraujame ir bendradarbiaujame, kaip jisai mums auga šiltesnis.
 • Žinynas. Tavimi suvokiu Dievą - Dievas myli Tave. Suvokti ir puoselėti šviesuolių bendrystę, dangaus karalystę, Jėzaus užmojį, jį puoselėti. Visas sąvokas kildinti iš galimybės bet kurią akimirką nusiteikti amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar. Gyventi šviesuoliu, geru vaiku, širdingai, širdimi, teisingai užsiimti, negyventi sraigteliu, pasauliu, blogu vaiku. Suvokti Dievo sąlygas mūsų gyvenime, ką nuo mažens mokytumėme savo vaikus, kad jie gyventų šviesuoliais.
 • Kelionė. Kitu suvokiu Dievą - Dievas myli Kitą. Įsivaizduoti, kaip viskas išsiveda iš Dievo, vienų vieno, klausančio, ar jisai būtinas? ir kaip susives į meilę (Dievo esmę) jo būtinumą patvirtinantį kiekviename, ir kaip mumis, pakeleiviais, ryškėja šviesuolių bendrystė, mus auklėjanti gyventi amžinai. Išryškinti Dievą ir jį įtraukti.

III) Išdėstysiu besąlygišką tiesą.

 • Dievo šokis. Kodėl gyvename. Dievo požiūris ir tiesa: Dievo valia. Dievo tyrimas, ar jisai būtinas? Kaip mus kiekvieną pasiekti? Kodėl gyvename. Būdami geri, iššaukiame Dievo gerumą, jo būtinumą.
 • Išgyvenimo apytaka Kaip gyvename. Mano požiūris ir tiesa: Gera valia. Amžinai gyventi, ugdytis, bręsti, jau čia ir dabar. Gyventi Dievu ir visais. Savo valią pajungti Dievo valiai. O tai vyksta asmenimi, tad nevienumu, trejopai susiskaldant Dievu, asmeniu ir asmenimis. Jais iškyla klausimas: Ką gyvename? Rodyti gerą valią, žinoti kur ir kada kentėti ir kodėl. Gyventi širdies tiesomis, atpažinti pasaulio tiesas. Atpažinti klaidas, jų atsisakyti, mokytis iš jų. Puoselėti dorovę liūne. Susiderinti, vienas kitą mylėti ir palaikyti, gyventi išvien, pradėti gyventi viena maldoje, dorovėje, sąvokų kalboje, elgesyje, siekiuose, bendravime, bendrystės puoselėjime.
 • Žinojimo rūmai. Kokį gyvenimą gyvename. Tavo požiūris ir tiesa: Išmintis. Išgyvenimo apytaka ir Dievo raiškos sutampa įvairiausių asmenybių ir mokslų žinojimo rūmais. Atsakymo "kaip gyventi" pavertimas klausimu, kaip gyventi? Šviesuolių bendra veikla, gvildenimas. Visą tiesą padaryti prieinamą. Reikalauti ko mažiau tikėjimo. Palaikyti visapusišką nuoširdumą. Dalintis nuojauta.
 • Meilės mokslas. Ar gyvename. Kito požiūris ir tiesa: Amžinas gyvenimas. Veiksmingai, dalykiškai melstis dviese, trise. Dievo klausimo "ar jisai būtinas?" pavertimas mūsų atsakymu "Dievas būtinas", tai yra, būtinai turi įsiterpti. Šlovinti Dievą, įvairiausiai išsakyti, koks jis yra, dalintis juo, kviesti įsijungti.

IV) Pasidalinsiu, kaip suprantu, ką reiškia gyventi Dievu.

Gyvenimo knygos svarba

Manau, kad tokia knyga šviesuoliams savo turinio suskirstymu galėtų ir turėtų atspindėti Gyvenimo knygą, tai yra visko žinojimo išsakymą. Įsivaizduoju, aukščiau išdėstyti dvylika poskyrių sudaro lygiai pusę viską suvedančio Amžino gyvenimo?, būtent išsakytą pusę. Prie šios išsakytos pusės reikėtų pridėti ir neišsakytą pusę.

Šv.Jono apreiškimo paminėtoje Gyvenimo knygoje yra sąrašas į knygą patekusių žmonių vardų. Įsivaizduoju, eina kalba apie mūsų kertines vertybes, kurioms prilygstame. Tai mūsų vardai.

Rašymas: Kaip pasakyti

Pavidalai

Turinį išdėstysiu įvairiais pavidalais

 • Pirmą skyrių parašyti, kaip vadovėlį gvildentojams, savo būrelio dalyviams bei savo studentams.
 • Antro ir trečio skyrių turinį pirmiausia išdėstyti moksliniais straipsniais.
 • Taip pat išsakyti svetaine, kurioje kaupiami pavyzdžiai.

Rašymo dėsniai

 • Man rūpi pagrįsti šviesuolių bendrystę, tad jos pagrindu ją plėtoti toliau. Rūpi į ją atkreipti dėmesį ir ją vis labiau išryškinti.
  • Rašau vadovėlį šviesuoliams. Tai pirma dalis. Tikiu įkvėpti šviesuolių mokslą. Parodyti, jog galime viską pakartotinai tirti ir išsiaiškinti. Galime tikėtis pastovių atsakymų. Tad pradėti klausimais, jų gvildenimu, ir vis prie to grįžti.
  • Rašau paskiriems šviesuoliams, taip pat jų šeimoms, norinčioms auginti šviesuolius. O pirmiausiai rūpi, kad gerai pažintų, kas tai per gyvenimas. Tai gyvenimas klausimais.
   • Rašyti paprastai ir aiškiai, kaip vaikai nuo vaikystės gali būti auginami mąstyti šią sąvokų kalba, gyventi šviesuoliais. Kaip vaikams viską paaiškinti.
  • Rašau, kaip plėtoti šviesuolių bendrystę. Tai antra dalis. Šviesuolių bendrumą išsakyti visų šviesuolių būkle. Jį išreiškia dvylika klausimų. Pirmiausiai, mums visiems kažkas rūpi. Tad bendrystę pagrįsti rūpėjimu, ne tikėjimu nė paklusimu.
   • Galiausia, man rūpės pristatyti Dievą, kaip raktą į šią bendrystę, visko žinojimo taikymą. Tačiau labai atsakingai parodysiu kur ir kada Dievo sąvoka tampa svarbi ar netgi reikalinga.
  • Apie save, savo gyvenimą, savo pasaulį, rašysiu, kad skaitytojas galėtų mane suprasti, kuria prasme tvirtinu, jog "Dievas nebūtinai geras" ir kitas tokias sunkias tiesas.
   • Savo asmenišką patirtį išdėstysiu būtent atpasakodamas, kaip ką įvairiai išsiaiškinau. Savo gyvenimo pavyzdžiais skatinti kitus mąstyti savo gyvenimo pavyzdžiais.
   • Išsakydamas savo patirtį, žmones mažiau šokiruosiu. O jeigu tik bandysi užglaistyti, gausis netiesa, nusisuksi nuo esmės. Bandau tiesiog pasakyti aiškiai, kaip yra. Reikia pasitikėti Dievu, kad jis gali pasirūpinti savimi.
  • Galiu taip pat remtis kitų pavyzdžiais:
   • Pristatysiu kitų mąstytojų išsiaiškinimo būdus: pirmiausiai Jėzaus, taip pat įvairiausių filosofų, kūrėjų, mokslininkų.
   • Pristatyti įvairių mokslų išsiaiškinimo būdus.
   • Pristatysiu pavyzdžius, kaip įvairių pasaulėžiūrų žmonės aptarė ir vadino įvairiausias sandaras ir sąvokas.
   • Dorovės pavyzdžių galiu parinkti iš Holokausto Lietuvoje.
  • Vis grįžti prie "abėcėlės", pačių svarbiausių tiesų bei sąvokų (gyvenimo lygties) ir pačių paprasčiausių sandarų (dvejybės, trejybės, ketverybės). Išreikšti:
  • Visa tai išdėstyti lygiagrečiai, tiek gyvenimiškas žinias, žmogaus atsakymą kaip gyventi, tiek Dievo požiūrį, jo klausimą tiriantį, kodėl gyventi? Kaip Dievui kievieną pasiekti? Ar Dievas būtinas?
   • Dievo požiūrį išsakau sandarų kalba, žmogaus požiūrį pagaunu gyvenimiškais pavyzdžiais, savo asmeniškais nuotykiais, o juos prilygina gyvenimo išmintis.
   • Aprašant žmogaus požiūrį lygiagrečiai puoselėti 1) šviesuolio raidą ir 4) kaip Dievas mums šyla (asmens tiesą); 2) sandarų žemėlapyną (savo proto ribų) ir 5) sąvokyną (Dievo sąlygų) (asmenų tiesą); 3) išsiaškinimo būdų ir 6) Dievo gvildenimo (Dievo tiesą). Tokiu būdu išryškės Dievo požiūris 4) metraščiu, 5) žinynu, 6) kelione.

Skirtingose skiltelėse tilptų: pavyzdžiai, išsiaiškinimo būdai (kaip ką išsiaiškinau), pratimai (ir galimi tyrimai), ką man Dievas kalbėjo ir jo raiškas, kaip jį suvokiau, ką pasimokiau iš to ką išgyvenau ir t.t.

Taikymai

 • Mano knyga yra 12 skyrių. Pradedu gyventi klausimu, paskui 6 pakopos iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą, paskui 4 besąlygiški žinojimai, paskui gyvenimas Dievu. Tad tai viršutinė pusė žinojimo rūmų, ėjimas žemyn į "pašnekovą". Toliau skaitytojas kuria savo knygą 12 skyrių: 4, 4, 3 ir 1.

Besąlygišką tiesą pristatysiu kaip "tarpą" glūdintį šviesuolių bendrystėje ir išryškėjantį šiais šešiais žemėlapiais, vaizduojančius šešis pokalbius tarp keturių asmenų: Kito, Tavęs, Manęs ir Dievo.

Knyga


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugsėjo 24 d., 15:49