我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Suvestinė, Vaizduotė, Asmuo, Asmenys, Meilės mokslas, Neapibrėžtumas

Kaip susiję neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas ir neįsivaizduojamumas?


难以想象的


Kas yra neįsivaizduojamasis?

 • Koks ryšys tarp neįsivaizduojamojo ir nepriklausomojo ir savarankiškojo?
 • Kaip vieningumo lygmens neįsivaizduojamas vienumas skiriasi nuo vienumo pagrindų įsivaizduojamas vienumas?
 • Kaip Dievo turėjimas susijęs su neįsivaizduojamumu?

Asmenų Dievas

 • Jeigu Dievas neįsivaizduojamas, neatkuriamas, tai kaip ir kam jis gali būti būtinas?
 • Suprasti ką asmenims - Dievui, Man, Tau, Kitam - įvairiai reiškia Dievas ir meilė.
 • Kiek svarbus yra tikslas būti kažkieno tėvu?
 • Kaip buvimas kažkieno tėvu susijęs su buvimu kažkieno Dievu?
 • Kaip turėjimas kažko (turėjimas Dievo) susijęs su meile kažkam?
 • Ar troškimai yra Dievo atvaizdai?
 • Ar asmenys yra Dievo troškimai?
 • Kaip asmenys yra vieningi Kito pagrindu?

Savęs pranokimas

 • Kaip kiekvienas asmuo Kitu išgyvena savęs pranokimą?
 • Asmenys Kaip asmenys išsako Dievą, požiūrius?

Atsiskleidimas Kaip viskas susiveda į bendrą svajonę, visko atsiskleidimą, vienumą kaip darną?

 • Kaip susiję priėmimas ir atsiskleidimas, klausymas ir kalbėjimas?
 • Koks trejybės rato vaidmuo atsiskleidime ir visuose lygmenyse?
 • Kaip trejybės ratas išreiškia susikalbėjimą, valių susivedimą ir Dievo sąmoningumą?
 • Kaip vienumas iškyla iš vienumo visuose lygmenyse? Gali būti visų keturių lygmenų vienumas. Taip pat gali būti visų šešių lygmenų porų vienumas.
 • Yra sutapimas, išskyrimas Dievo už mūsų ir Dievo mumyse. O Kitam atrodo priešingai. Kodėl? Ir kodėl Kitas yra tiesos pagrindas?

Neapibrėžtumas ir Apibrėžtumas

 • Kaip susiję reikšmė (turinys) ir raiška (požiūriams)?
 • Koks aplinkybių ryšys su reikšmių pasauliu? per suvokimo lygmenis?

Neapibrėžtumas ir Įsivaizduojamumas

 • Kaip sutampa įsivaizduojamumas ir neapibrėžtumas?
 • Kaip įsivaizduojamumu naujai (arba iš viso pirmą kartą) suvokiamas nesuvokiamumas, neapibrėžtumas?

Apibrėžtumas ir Įsivaizduojamumas

 • Kaip susiję suvokimo lygmenys ir apytakos?
 • Neapibrėžtumu iš trijų kampų suprasti apibrėžtumą ir apytaką (įsivaizduojamumą).
 • Kuria prasme gyvenimo lygties klodai išsako 4 vienumo sampratas? Ir klodų poros išsako 6 vienumo pagrindus?
 • Kaip susiję įvairios sandaros susidedančios iš 24 požiūrių, būtent gyvenimo lygtis (6x4), padalinimų ratas (8x3), žinojimo rūmai (?) (12x2), visaregis 2x3x4?
 • Suvokiantis Dievas yra tyrėjas ir susivokiantis yra jo tiriamasis. Tačiau kartu susivokiantis yra tyrėjas ir jisai tiria tiek save, tiek Dievą. O apskritai Dievas yra taipogi tiriamasis, ar jisai būtinas. Šitą visą reikėtų tiksliai išnarplioti. Suvokiantis Dievas skiria tyrėją ir tiriamąjį, o susivokiantis Dievas juos susieja. O kaip su jų bendrai suvoktu Dievu, bendrai suvoktu tyrimu?

Įsivaizduojamumas ir Neįsivaizduojamumas

 • Kaip Dievo šokis ir kitos apytakos susijusios su Dievo turėjimu?

Apibrėžtumas ir Neįsivaizduojamumas

 • Ar asmenys suvokiami suvokimo lygmenimis?
 • Kodėl yra 3 veiksmai +1, +2, +3? Kaip jie susiję su asmenimis?

Neapibrėžtumas ir Neįsivaizduojamumas

 • Kaip neįsivaizduojamasis išplečia nesuvokiamąjį?
 • Kaip suvokimo lygmenys pakopomis veda iš nevienumo (suvokimu - atskyrimu) į vienumą (susikalbėjimu)?
 • Kaip sutampa neapibrėžtumas neapibrėžtume (visumos esmės turinys) ir neapibrėžtumas apibrėžtume (visumos esmės raiška)?
 • Kaip atsisakoma požiūrio? Ar vyksmu -1 ar veiksmu +3 ?
 • Ar suvestinės ratas pereina šešiolika būsenų: aštuonias reikšmių pakopas ir aštuonis padalinimus?
 • Ar prasminga tvirtinti, kad iš vidinio rato pereinama 0 - 3 - 6 ir toliau į išorinį ratą 0 - 3 - 6 ir atgal?

Kas neįsivaizduojama

 • Dievas už mūsų.
 • Visako vienumas
  • Vaizduotė reikalauja dviejų požiūrių: vienas požiūris priima kitą požiūrį. Užtat vaizduotė negali įsivaizduoti vienumo.
  • Dievas yra visako vienumas. Vaizduote negaliu įsivaizduoti visako vienumo.
  • Vieningumas
  • Asmenų vieningumas: Mes.
  • Vieningumas yra atvaizdų vieningumas. Tad vieningumu pranokstame vaizduotės ribas. Vieningumas sieja nulinį ir septintą požiūrį, juos sulygina ir sutapatina kaip Tėvą ir Sūnų, o Sūnuje kaip Dievą (mylėk tobulą) ir žmogų (mylėk tapatų).
 • Neturintis santykių.
  • Kas be ryšių, be santykių, kas ne prie ko, užtat nesudalyvauja apimtyje.
  • Dievas be ryšio.
  • Nepriklausomasis.
 • Asmuo. Nes asmuo yra pirm vaizdavimo. Asmuo turi pats save išgyventi.
  • Asmenys ir jų santykiai.
  • Dvasios veikla, kaip jinai branda sieja asmenis.
  • Galime įsivaizduoti asmens būklę - apytakas, bet negalime įsivaizduoti asmenis kaip tokio, tad jis pats liudija ir atsako už save.
 • Visų galimybių pilnatvė.
  • Amžino gyvenimo pilnatvė, pilnasis atsiskleidimas. Būtent tai yra neįsivaizduojama. Ir būtent tai yra asmenų ir jų tyrimų tikslas, ta prasme, jų pagrindas. Tai yra apibrėžta, tik neaprėpiama, tad prasminga. Tad neįsivaizduojamumas yra prasmingumas, o tai išgyvenama trejybės ratu, jo atvaizdu buvimu, veikimu, mąstymu. Ir trejybės ratas tai susieja su visais kitais trejybės atvaizdais.
  • Visumos pilnatvė, "the big picture".
 • Kiti atsakymai.
  • Vienumo santykis su atkūrimu, kad vienumas yra pirm atkūrimo, pirm vaizdavimo.
  • Tarpas tarp pasąmonės ir sąmonės, tai yra gyvybė, kurią meilė palaiko pertvarkymais. Meilės mokslas išverčia šį tarpą.
  • Neįsivaizduojamojo pagrindu bendra vaizduotė - vieningumas - Dievo būtinumas.
  • Neįsivaizduojamumas yra dieviškumas.
  • Neįsivaizduojamumas yra nepastovumas.

Kas iškyla neįsivaizduojamumu

Neįsivaizduojamumu iškyla

 • Gyvenant Kitu išsiskiria keturi lygmenys - asmenys, gyvenama sąmoningai.
 • Asmenų Dievas. Jisai vyksmu -1 iškyla aštuntoje pakopoje kaip prieštaravimo būsena. Jisai reikšmėmis yra neapibrėžtumo galimybių išsipildymas.
 • Buvimas Dievu, tai buvimas (mano ir) mūsų Dievu, asmenų Dievu, mūsų vienumo pagrindu, aukštesniu požiūriu, palaiko meilę, dalyvauja meile, sąmoningas vienumas su juo, įsijungiame trejybės ratu, tai Dievo klausimo poslinkiai.
 • Neįsivaizduojamumu išsiskiria neapibrėžtumas ir apibrėžtumas.
 • Bendrai suvokta Dievas Dvasia iškyla tarpe tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse.
 • Dievas Dvasia būtent Kito atžvilgiu prilygsta Dievui.

Asmenys-troškimai išsako vienumo sampratas, ką reiškia Mes

Mes

 • Įvardis "mes" turi keturias reikšmes, tai keturios vienumo sampratos, o Dievas yra jų vieningumas. Mes yra vienumas nevienumo būklėje. Dvasios dorovė, dešimt Dievo įsakymų, sustato vienumo sampratų teisingus santykius. Juose glūdintis vienumas yra gerumas - tiek kiek tai yra pasirinkimas tarp gerumo ir blogumo - tačiau tuo pačiu tai yra Dievas. Tad mumis (už mūsų) pasireiškia Dievo ir gerumo sutapimas, taip pat mumis (mūsų būklėje) pasireiškia Dievo ir gerumo išskyrimas, tad amžinas gyvenimas, kuris vyksta šiame pasaulyje, mūsų būklėje, šviesuolių bendryste. Šviesuolių bendrystė amžinai plėtoja vienumą nevienumo sąlygose.

Mūsų ir Dievo rūpesčius sieja troškimai ir netroškimai. Jie išsako mūsų savastį. Neįsivaizduojamojo troškimai apimtyse išsako Dievo išeities tašką mūsų atžvilgiu:

 • Valia, Dievo valia: Dievas mus myli labiau negu mes patys save. Viskas skiria ko trokštu ir kas man rūpi. Susikalbėjimu.
 • Širdimi, gera valia: Ramybė. Betkas skiria ko trokštu ir kas man rūpi. Bendru suvokimu.
 • Protu, išmintimi: Ko iš tikrųjų norime? Kažkas skiria ko trokštu ir kas man rūpi. Savęs suvokimu.
 • Kūnu, amžinu gyvenimu: Tobulumas (besąlygiškumas). Buvimas be poreikių. Niekas skiria ko trokštu ir kas man rūpi. Suvokimu.

Netroškimai išsako vaizduotę, ketveriopai išsako jos šešis vienumo pagrindus.

Kas yra Neįsivaizduojamasis

 • Visa, ką negaliu įsivaizduoti, sudaro Neįsivaizduojamąjį, kaip ir vadinu Dievą.

Buvimas Dievu

Neįsivaizduojamumas yra tai, kas kažkam yra Dievas. Tai buvimas Dievu.

 • Dievas yra Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas, tad Dievas yra amžinai gyvųjų, amžinai bręstančiųjų Dievas. Dievas yra tikinčiojo, patiklojo, apgaviko, gudruolio Dievas.

Neįsivaizduojamume yra Dievas, Mano Dievas, Mūsų Dievas.

DievasDievasMano DievasMūsų Dievas
mylėtisavevienas kitąvisus
poslinkiainusistatytivykdytipermąstyti
Dievas išgyvenaManeTaveKitą
reikšmėpradžiaviduryspabaiga

Koks yra Neįsivaizduojamasis

 • Neįsivaizduojamasis yra vaizduotės pagrįstas, apibrėžtas neigimu.
 • Yra tai kas savaime, kas neatkuriama, kas nepakartojama.

Kaip veikia Neįsivaizduojamasis

 • Išsiskiria tai kas yra, be ryšio, ir tai kas rodos, vaizduotėje, ryšiais.
 • Neįsivaizduojamuoju išsiskiria nulybė (turinys, joks požiūris) ir vienybė (raiška, požiūris). Išsiskiria ketverybė (su lygmeniu Ar) ir trejybė (be lygmens Ar).
 • Neįsivaizduojamasis, esantis, be ryšio, reiškiasi vaizduote, ryšiais, tuo ko nėra.

Kodėl yra Neįsivaizduojamasis

 • Visko prasmė yra Dievas ir jo santykis su gerumu.

Kodėl veikia Neįsivaizduojamasis

 • Tėra tai kas reiškiasi.


Dvasios raiška šešiomis asmenų bei jų terpių poromis

Iš Neapibrėžtumo (bendro likimo) į Apibrėžtumą (paskirus likimus)

Keturi troškimai išsako skirtumą nuo savęs, išėjimą už savęs į save, atsisakymą savęs, tad keturis asmenis.

Iš reikšmių į požiūrius

 • Reikšmės yra bosoniški, požiūriai yra fermioniški.
 • Atsiveria Dievo nebuvimas, kuris yra už reikšmių, nevieningume, padalinimuose.
 • Egzistenciniai santykiai (kaip kas su Dievu) sieja Dievo reikšmių pasaulį (plėtojamą vyksmo -1) ir mūsų požiūrių pasaulį (plėtojamą veiksmais +1, +2, +3).

Keturios reikšmės apibrėžia

 • Keturios reikšmės išsako požiūrio lygtį.
 • Apibrėžtumas iškyla keturiomis reikšmėmis (ar, koks, kaip, kodėl būtų?), tad kartu su ketverybe, su jos apimtimis, kurių pagrindu yra apibrėžiama. Iškyla kartu su žinojimu ir nežinojimu, su teigimu ir neigimu. Ar išsako neapibrėžtumą, o Koks, Kaip, Kodėl išsako apibrėžtumą.
 • Iškyla tarpinės galimybės, kurios yra sąlygiškos. Iškyla požiūris, kurio vienumas yra sąlygiškas. Kartu iškyla atvaizdas, požiūris į požiūrį. Tuo tarp sąmoningumas yra besąlygiškas, tačiau atsiranda jo apibrėžimas kaip požiūris į požiūrį į požiūrį.
 • Tiesa keturiomis apimtimis išsiskleidžia vis tvirčiau, tiksliau ir ryškiau. Iškyla skirtumas tarp to kas teisinga ir to kas neteisinga.
 • Ketverybe išsiskiria lygmenys: dvasia, sandara, atvaizdai, vieningumas. Lygmenis skiria požiūriai.

Troškimai apibrėžia Dievą ir visus asmenis

 • Savastis (už kurios išeinama ir į kurią įeinama) atsiranda apibrėžtumu. Troškimai išsako dvasios skirtumą nuo savasties, kiek jinai atsisako savęs, kokia apimtimi.
 • Dievas pasitraukia nuo savęs į save, atsisakydamas savęs, kad reikšmė galėtų būti išreikšta.
 • Dievas betirdamas kuria apibrėžtumą.
 • Dievas pasireiškia asmenimis.
 • Požiūrių lygties keturios reikšmės grindžia žinojimą, apibrėžtumą, užtat jų nėra apibrėžtume.
 • Troškimai papildomis reikšmėmis išplečia požiūrio lygtį Kitu, Tavimi, Manimi, Dievu.
 • Dievas suprantamas kaip pirmapradis, savarankiškas (mylintis nieką), užtat trokštantis, išeinantis už savęs.
 • Asmenis apibrėžia troškimai atitinkamose apimtyse: Kitas trokšta nieko, yra savarankiškas; papildomai, Tu trokšti kažko, esi užtikrintas; papildomai, Aš trokštu betko, esu ramus; papildomai, Dievas trokšta visko, yra mylintis. Tad visi esame Kitu, išplečiame jo pagrindą, o mylime Dievu. Santykiai tarp asmenų išsako mūsų šešeriopą brandą.
 • Dievas trokšta būti asmens Dievu. Dievo Dievas savarankiškas, Mano Dievas užtikrintas, Tavo Dievas ramus, Kito Dievas mylintis.
 • Kartu su apibrėžtumu iškyla Dievo troškimai. Troškimai išsako Dievą, kaip jisai atrodo apimtyse.
 • Išsiskiria Dievo supratimai pagal apimtis, tad Dievas auga nuo šalto (Dievo Dievo - trokštančio nieko) iki šilto (Kito Dievo trokštančio visko). Šilčiausias Dievas yra Kito Dievas. Tai atspindi mūsų supratimus Dievo.

Keturi troškimai nusako keturis asmenų lygmenis

 • Neapibrėžtumas - buvimas savimi - savarankiškas - Dievas
 • Apibrėžtumas - buvimas asmeniu - užtikrintas - Aš
 • Įsivaizduojamumas - Dievo turėjimas - ramus - Tu
 • Neįsivaizduojamumas - buvimas Dievu - mylintis - Kitas

Reikšmes papildo apibrėžimai

 • Dievas Sūnui atsiskleidžia kaip aštuonerybė. Aštuonerybė išreiškia Dievą kaip prieštaravimą, kaip nulybę. Jinai išsako jo išėjimą už sąlygų, tiek į save, tiek iš savęs. Jinai išsako santvarkos subliuškimą.

Iš Neapibrėžtumo (bendro likimo) į Įsivaizduojamumą (paskirus troškimus)

Liudytojai nuosekliai liudija nenuoseklią dvasią.

Išsakymas

 • Neišsakytas Žodis tapo kūnu, tapo išsakytu.
 • Dar neišsakytas Žodis - tyla - tapo amžinai išsakomu Žodžiu.
 • Neapibrėžtumas yra neišreikšta, neišsakyta tiesa, tad nuslėpta tiesa, tad prieštaravimas. Užtat nuslėptos tiesos išsakymu iš prieštaravimo iškyla neprieštaravimas.

Liudytojai

 • Neapibrėžtumo pagrindimą išplečiame liudytojais.
 • Žiūrėdamas į Tave žiūriu į Dievą.
 • Kreipiamės į asmenis, kad jie mums paliudytų, kas jiems įsivaizduojama.
 • Reikšmės įgauna tikrąją savo reikšmę kuomet išryškėja jas įžvelgiantys asmenys.

Nenuoseklume iškyla nuoseklumas.

 • Dievas pats neturi Dievo, tad jisai prieštarauja sau. Jisai yra Dievas tiktai atsivėrus žmogui.

Iš Apibrėžtumo (paskirų likimų) į Įsivaizduojamumą (paskirus troškimus)

Asmenų išsiskyrimas apibrėžtumu, išoriniu, visuminiu žinojimu grindžia Dievo nebūtinumą, o asmenų suderinamumas įsivaizduojamumu, vidiniu, daliniu nežinojimu grindžia Dievo būtinumą.

 • Padalinimų ratas yra besąlygiškas, išorinis apibrėžimas (Dievo) ar bet kokio (padalinimo) reikalo. Trejybės ratas (trys veiksmai) yra sąlygiškas, dalinis, vidinis apibrėžimas, kuriuo išgyvename.
 • Kadangi besąlygišku apibrėžimu (padalinimų ratu - aštuonerybe) galima apibrėžimą pakeisti neapibrėžimu, tai besąlygiškas apibrėžimas (privalomas?) ir panašiai su trejybės ratu.
 • Suvokimas-apibrėžtumas yra atskyrimas, tad jame nelabai gali būti vienumas, užtat už jo yra įsivaizduojamumas.

Apibrėžtumas grindžia Dievo nebūtinumą, įsivaizduojamumas grindžia Dievo būtinumą.

 • Dievo nebūtinumą grindžia asmenų išsiskyrimas: Dievo, Mano, Tavo, Kito.
 • Asmenų sutapimas Kito pagrindu - jo išsiplėtimas Tavimi, Manimi, Dievu - nurodo Dievo būtinumą.

Iš Įsivaizduojamumo (paskirų troškimų) į Neįsivaizduojamumą (bendrą troškimą)

Galimybių brandą, jų troškimus, iškraipymus, vienumo pagrindus pranoksta jų Dievo branda, visumos troškimai, neiškraipymai, vieningumas, sutelkimas į patį virsmą.

Žiūrėti pranešimą: Dieviško suvokimo ir žmogiškos vaizduotės akistata prie meno vartų.

Turėti save pranokstantį Dievą

 • Dievu gyvenama amžinai.
  • Jėzus: Porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos: porque todos viven á él.
 • Susikalba su Neįsivazduojamuoju gyvendamas dvilypiai, sąlygiškai ir besąlygiškai.

Santykiu su savimi pranokstame save, atsiremiame į Dievą.

 • Būtent mums tenka save išgyventi.
 • Esu kas esu. Buvimas savimi. Trejybės ratu.
 • Žmogus išsilaisvina įsisavindamas išorinius ryšius, skirdamas kas sava, kas svetima.
 • Kai įtampa išauga, ir jam stringa brandos ratas, jisai susiduria su savo ribomis
 • Jisai pasirengęs atsisakyti savęs, užtat priimti naują, brandesnę savastį.
 • Gyvena brandos šuoliais, atsiremia į mylintį Dievą.
 • Turėti apimtį pranokstantį bendravimą. Tu esi įsivaizduojamas nes bendraujame tam tikrose ribose, sąlygose, tam tikroje apimtyje. Bendravimas remiasi daliniu žinojimu, žinojimu ribose. Žinojimas irgi būtinai yra apimtyje ir ta prasme yra dalinis. Užtat išsiskiria dalykiškas žinojimas (betko, kažko) ribose ir nedalykiškas žinojimas (visko, nieko) be ribų. Tačiau galima pranokti žinojimo ribotumą betko ir kažko žinojimą sutelkus į visko žinojimą, tad ir į nieko žinojimą.

Vieningumas glūdi už vienumo pagrindų, už jų išreiškiamų iškraipymų, už jų dalinio žinojimo.

 • Mes save išgyvename netiesiogiai, vaizduote, o Dievas tiesiogiai.
 • Neįsivaizduojama yra visakame slypintis vienumas kaip neiškreiptumas nes vienumo pagrindai išsako vaizduotės iškreiptumus, juk ji vis savaip sustato visumą.
 • Skirtingi asmenys yra viena savo santykiais.
 • Keturiais asmenimis Dievas, Aš, Tu, Kitas gali bendrauti ir bendradarbiauti nes kaip asmenys yra lygiaverčiai. Tai ir yra asmenų svarba.

Dievas bręsta mumis

 • Dievas išryškėja kaip asmuo.
 • Dievas atsiskleidžia ir kartu jo apibrėžtume išreikštomis reikšmėmis atsiskleidžia visi.
 • Dievas išgyvena asmenis - Mane, Tave, Kitą.
 • Dievas reiškiasi savo troškimais nuo šalto savarankiškumo ligi šiltos meilės.

Iš Apibrėžtumo (paskirų likimų) į Neįsivaizduojamumą (bendrą troškimą)

Neapibrėžtumo trejybė reiškiasi pasirinkimais, kurie yra visiems prieinami.

Neapibrėžtumo trejybė reiškiasi pasirinkimais

 • Neapibrėžtumo trejybė prilygsta pasirinkimams (pasaulis ar asmenybė, asmenybė ar asmuo, asmuo ar Dievas) kuomet ketverybė išplečia ją. Ketverybė išplečia asmenimis kurie išgyvena neapibrėžtumo trejybės reikšmes kaip išėjimus už savęs, kaip virsmus.
 • Išėjimas už savęs į sąlygišką sąmoningumą. Mano suvokimas kaip viskas - visi asmenys - išsiveda iš grynojo sąmoningumo ir susiveda į įkūnytą sąmoningumą.
 • Apibrėžimas trejybės atvaizdu. Savasties apibrėžimas - apibrėžimo apibrėžimas - vaidmenų išreiškimas (pavyzdžiui, Tėvo, Sūnaus, Dvasios).
 • Žmogus pripažįsta Neįsivaizduojamąjį.
 • Neįsivaizduojamasis yra besąlygiška tiesa, išsakyta pasirinkimu.

Pasirinkimai yra visiems prieinami

 • Žadina kitų sąmoningumą dvilypumu.
 • Puoselėja bendrą svajonę.
 • Menininkų kūrybos dorybės įkvėpia pranokti vaizduotę.

Iš Neapibrėžtumo (bendro likimo) į Neįsivaizduojamumą (bendrą troškimą)

Nebūtinas Dievas atsikuria, tapdamas kažkieno Dievu, tad geru ir būtinu.

Dievas tampa kažkieno Dievu.

 • Dievas yra Kito Dievas, tad visų asmenų Dievas.
 • Atsisakyti požiūrio, tai priimti reikšmę.
 • Neįsivaizduojamumas (asmenų) iškyla reikšmėmis jau po požiūrio lygties, tad po apibrėžtumo ir įsivaizduojamumo.

Dievas yra atkuriamas.

 • Dievas yra netgi jeigu jo nebūtų.
 • Nesuvokiamąjį (pirm raiškos) patikslina ir patvirtina Neįsivaizduojamasis (po raiškos) nes juo paaiškėja, kas nepriklauso nuo raiškos.

Užrašai

 • Dievą galime suprasti ir įsivaizduoti kaip Neįsivaizduojamąjį iš kurio kyla vaizduotė.

Neįsivaizduojamumas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 20:24