我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Meilės mokslas, Gera valia, Išgyvenimai, Įsakymai, Dievo veidas, Dievo valia, 20120816Paradoksai, 20120910Nesusivedimai

Kaip nesusivedimai žadina sąmoningumą?

Nesusivedimais vadinu paradoksus.


悖论Yra šešios nesusivedimų rūšys:

 • Nepilnas apibrėžimas.
 • Visuma ir dalys gali skirtis.
 • Dėmesys veikia ką matom.
 • Prieštaravimas gali būti dalinis.
 • Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes.
 • Galim pakeisti savo nuostatą.

Jas susiejau su išgyvenimų, ženklų savybių ir pertvarkymų rūšimis.

Nesusivedimus suploja vienas lygmuo (ar), tarsi sutaptų apimties buvimas ir nebuvimas, o atskiria kitas lygmuo (kodėl).

Užrašai

Dievo išėjimas už savęs, jo prigimtinis prieštaravimas sau, tai nesusivedimų pagrindas.

Nesusivedimai yra ne-suvedimai.

Nesusivedimais susikalba du skirtingi žmonės.

Nesusivedimai veda skirtingom kryptim, kaip kad širdies ir pasaulio tiesos. Jie yra klausimai, filosofijos pradmenys.bgcolor=#82FD95Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?

Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?

Dviprasmiškumas

 • Dviprasmiškumas - kai dvi tiesos yra teisingos.
 • Užtat daugialypis mokymas yra būtinas, svarbus, dėl to, kad jis yra daugiaprasmiškas.
 • Nesusivedimas - kai dvi vienas kitai prieštaraujančios tiesos yra teisingos.
 • Dviprasmiškumų pagrindas bene yra papildinys. Juk kam skirti dėmesį - vertei ar jos aplinkai, jos vertinimui? Tai bene du lygmenys, o kiti du juos sieja ar atskiria.

Paradoksai (nesusivedimai, nesuderinamumai, susikirtimai, galvosūkiai,) išsako kas vengtina, ką norime išvengti. Kaip tai susiję su humoru?

Thomas Hobbes visai panašiai rūšiavo beprotybes kaip ir aš ketinu. Jisai tvirtino, kad tai kyla lyginant kūną, savybę, vardą ir dvasią. Septinta beprotybė iškyla lyginant daiktą su pasisakymu. Žr taip pat Category error ir Kanto antonimijas.

Nesusivedimus surūšiavau. Toliau nagrinėju kiekvieną rūšį, kaip įžvelgti pora lygmenų, jų santykį.

Reikia pamąstyti, kaip įvairiai gyvenime reiškiasi dviprasmybė, pavyzdžiui:

 • kintamieji
 • juokai
 • Nepilnas apibrėžimas. Sekos vienetas, ląstelė apibrėžiama medžiu. Tad tarpinis vienetas gali būti neapibrėžtas, neapibrėžiamas ar daugiaprasmiškai apibrėžtinas.
 • Visuma ir dalys gali skirtis. Visumos padalinimas į dalis apibrėžiamas medžiu.
 • Dėmesys veikia ką matom.
 • Prieštaravimas gali būti dalinis.
 • Neįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes.
 • Galim pakeisti savo nuostatą.

Paradoksų sąrašas anglų kalba, Paradoksų sąrašas lietuvių kalba

"Aš" esu antroji tvarka (pertvarkymas), esu išorė teigiamybėms (1, 2, 6) ir vidus neigiamybėms (3, 4, 5). Teigiami skaido, bėga nuo savasties, neigiami suveda, apima, grąžina savastį.

 • esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių. (nulis, gemalas... kas "yra" kai seka dar neprasidėjo!) Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.
 • galimybė - Aš esu apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių. Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.
 • siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.) Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.
 • nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio. Dvasia vertybėje: pagrindimas.
 • negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.) Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.
 • nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu.) Dvasia žmoguje: pasakojimas.
 • būk tobulas - Dievu - Aš esu... Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų dangaus karalystė.
 • kabinkis - Dievo šlove - Esu prisikėlimas ir gyvenimas. (šuolis) Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti.
 • gauk daugiau nei reikia - Dievo ketinimu. Esu avių vartai. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę.
 • venk kraštutinųmų - Dievo pavyzdžiu. Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti.
 • rinkis gerą vietoj blogo - Dievo meile. Esu gerasis ganytojas. Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo.
 • rinkis geresnį vietoj blogesnio - Dievo darbais. Esu pasaulio šviesa. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą.
 • rinkis geriausią vietoj kitų - Dievo įsakymu. Esu tikrasis vynmedis. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.
 • rūpinkis kito poreikiais vietoj kad savo - Dievo valia. Esu gyvenimo duona. Palaiminti persekiojami dėl teisybės, jų yra dangaus karalystė.

Pertvarkymai:

 • Raida (veikiu): Galiu pastūmėti, kad įvyktų.
 • Žemėlapynas (sprendžiu): Galiu vis smulkiau rūšiuoti.
 • Šventraštis (domiuosi): Galiu permesti dėmesį, šokinėti.
 • Metraštis (jautrėju): Galiu atskirti kas prieštarauja sau, atriboti, ir taip aprėpti, valdyti visumą.
 • Žinynas (susitelkiu): Galiu nukreipti į esamą vertybę, svarbesnę, paprastesnę.
 • Klajonė (pasitaisau): Galiu naujai atsirasti toje pačioje vietoje, įgavęs patirties, naujai spręsti kur eiti, pasitaisyti.

Pridėk Dievą ir atsisakymą savęs:

 • 0) Mintis gera, ar pavyks įgyvendinti? The good goes beyond to a wider frame; One may or may not achieve the desired result
 • 1) Sutampa išraiška, ar sutapimą išlaikysime?
 • 2) Galutinis tikslas neatsiektas, rūpintis jį palaikančiu šalutiniu tikslu; Laikomės tikslo; Skirtingi tikslai
 • 3) Stebint visom kryptim nustebina netikėta kryptis
 • 4) Ugdytis gerai, tad domina ženklai, iš kurių galiu spręsti, ar esu ugdomas; Rūpi kryptingai ugdytis; Pasekmės išryškina idealą.
 • 5) Atvirai bendraudami pamatome ar vienas kitą galim veikti. Dalyvaudami bendroje veikloje mums ima rūpėti jos reikšmė. It is constructive to presume we are directly connected; Each person must have their own reason for communicating.
 • 6) Nuoširdžiai pasižiūrėjęs žinau, ar noriu keistis? I can step back and note the domain of my participation; I change how things look by investing myself in underdefined domains.
 • 7) Aiškiau įsijungiant paaiškėja, kaip apskritai būna (if you are stepped out, then can take a step, but if stepped in, can't take a step); Invest ourselves in one particular piece and step back as a piece in general; Step back from a piece in general and then step in as a piece in particular.

Nesusivedimai pasako "kaip" yra ženklų savybė, kaip lankstu, pakitu, judru, įsimintina, tikslinga.

 • Kažkas iš nieko. Raida.
 • Betkas iš nieko. (Niekas, tai atvaizdo požiūrio "taškas"). Žemėlapynas.
 • Betkas iš kažko. (Aplinkybės papildo daiktą.) Šventraštis.
 • Viskas iš betko. Metraštis.
 • Viskas iš kažko. Žinynas.
 • Viskas iš nieko. (Niekas, tai pasakojimo "palaikytojas", palaikantis, tai vieną, tai kitą, nesvarbu, bet atleidžiantis įtampą, išbaigiantis vienetą, turintis laisvę.) Klajonė.

Palyginti su Dievo šešiais ar septyniais pamokymais man maldoje, įvaizdžiais, ką gali dėmesys.


Apžvalga

Klaidingi:

 • [0,1] Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.
 • [0,2] Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.
 • [1,2] Aprašymas gali suvaržyti laisvę.
 • [2,3] Dėmesys iškreipia vaizdą.
 • [1,3] Teiginys gali save paneigti.
 • [0,3] Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių.

Nesusivedimų rūšys

 • Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių.
 • Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.
 • Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)
 • Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.
 • Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.)
 • Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu.

Raida: Apibrėžimas nepakankamai išbaigtas; arba niekinis, be pavyzdžių.

Sutampa išraiška, ar sutapimą išlaikysime?

Nėra visiškai aišku, kaip apibrėžti raidos žingsnius. Tai tolydumo, lankstumo nesusivedimai.

 • Sorites paradox (also known as the paradox of the heap): One grain of sand is not a heap. If you don't have a heap, then adding only one grain of sand won't give you a heap. Then no number of grains of sand will make a heap. Similarly, one hair can't make the difference between being bald and not being bald. But then if you remove one hair at a time, you will never become bald. Also similar, one dollar will not make you rich, so if you keep this up, one dollar at a time, you will never become rich, no matter how much you obtain.
 • Lottery paradox: There is one winning ticket in a large lottery. It is reasonable to believe of a particular lottery ticket that it is not the winning ticket, since the probability that it is the winner is so very small, but it is not reasonable to believe that no lottery ticket will win.
 • Svarbumas - Ne visi duomenys tiek pat svarbūs, tad skiriasi svarbių ir nesvarbių duomenų vertinimo svarba. Nesančius duomenis reikia įtraukti norint teisingai suvokti sąlygas.
 • Sudėtingumas ir paprastumas - Naudingas modelis turi būti supaprastinimas, turi rodyti į save kaip į paprastą ir sudėtingą. Tai kas sudėtinga gali pašaliniui būti visiškai nesuvirškinama, neapdorojama.
 • Bonini's paradox: models or simulations that explain the workings of complex systems are seemingly impossible to construct: As a model of a complex system becomes more complete, it becomes less understandable; for it to be more understandable it must be less complete and therefore less accurate. When the model becomes accurate, it is just as difficult to understand as the real-world processes it represents.
 • Chicken or the egg: Which came first, the chicken or the egg?

Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.

Galutinis tikslas nepasiektas, rūpintis jį palaikančiu šalutiniu tikslu.

 • Savybių keitimas - Savybių rinkinys yra svarbus apibrėžiant rūšį. Pavyzdžiui, ar varna yra varnėnas? Ar žalias varnėnas liktų varnėnu? Ar pakeitus vieną savybę išliekama kuo esi?
 • Ship of Theseus (a.k.a. George Washington's axe or Grandfather's old axe): It seems like you can replace any component of a ship, and it is still the same ship. So you can replace them all, one at a time, and it is still the same ship. However, you can then take all the original pieces, and assemble them into a ship. That, too, is the same ship you began with. - Laivas yra visos dalys ir jų sudėjimas ar dalių visuma ir jos išsivystymas?
 • Savybės: dalių ar visumos? Sumos savybės gali skirtis nuo dėmenų savybių. Skirtingi dėmėnys turi skirtingą vertę visumai (pavyzdžiui, įrodant savybes). Paskirų dėmenų savybės (pavyzdžiui, tikimybės) gali nesiderinti kartu sudėjus. Sudėjimai
 • The infinite sum of alternating integers 1 − 2 + 3 − 4 + · · · can be said to equal to 1/4, which is not an integer. Savybių poravimas, jungimas. Jeigu savybės yra išdėstomos kokia nors tvarka, jos gali atrodyti prieštaringai.
 • Susitapatinimas su savybėmis - Ar savybių neigimas yra savęs neigimas? Jei kažkas turi skirtingas savybes, ar tai reiškia, kad išsiskiria? Describe not itself = not describe itself? Savybių yra daugiau nei reikia apibrėžimui.
 • Perrūšiavimas - Duomenis pervedant iš vienos rūšies į kitą, abi rūšys gali būti veikiamos panašiai
 • Raven paradox (or Hempel's Ravens): Observing a green apple increases the likelihood of all ravens being black.
 • Nontransitive dice: You can have three dice, called A, B, and C, such that A is likely to win in a roll against B, B is likely to win in a roll against C, and C is likely to win in a roll against A.

Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)

Stebint visom kryptim nustebina netikėta kryptis. Lūkesčiai gali save nuteikti priešingai. Išskirtiniai nariai žymiai paveikia vidurkį.

 • Zenono paradoksas - be galo sudalinus nuotolį, nebus įmanoma apžvelgti jį ir kas po jo
 • Refleksijos paradoksai - mąstant būsenas, mus apibrėžia kitos būsenos - tad lengva primąstyti papildomų, nebūtų būsenų ar jas tiesiog supainioti
 • Diagonal arguments - kaip antai realų skaičių nesuskaičiavimas racionaliaisiais.
 • Hilbert's paradox of the Grand Hotel: If a hotel with infinitely many rooms is full, it can still take in more guests. Reikalavimo ir sprendimo atitikimas gali būti išspręstas begaline eiga.
 • Boy or Girl paradox: A two-child family has at least one boy. What is the probability that it has a girl? Atsakymas: 1/3. Jei svarstai "kito vaiko" lytį, reik suvokti, jog yra du skirtingai atvejai, pavyzdžiui, jeigu pasirenki jaunesnį berniuką, atvejai priklauso nuo to ar yra ar nėra kitas berniukas, o jie nėra lygūs tikimybės atžvilgiu.
 • The Monty Hall paradox: which door do you choose?
 • Monty Hall problem: An unintuitive consequence of conditional probability.
 • Bertrand's box paradox: A paradox of conditional probability closely related to the Boy or Girl paradox.
 • Three Prisoners problem: A variation of the Monty Hall problem.
 • Two-envelope paradox: You are given two indistinguishable envelopes and you are told one contains twice as much money as the other. You may open one envelope, examine its contents, and then, without opening the other, choose which envelope to take.
 • Necktie Paradox : A wager between two people seems to favour them both. Very similar in essence to the Two-envelope paradox.
 • Sleeping Beauty problem: A probability problem that can be correctly answered as one half or one third depending on how the question is approached. Išgyvenimo taškas. Ar skaičiuojame įvykį ryšium su priežastimi (monetos kritimu) ar su pasėkme (pabudimu)?
 • Interesting number paradox: The first number that can be considered "dull" rather than "interesting" becomes interesting because of that fact.
 • Unexpected hanging paradox: The day of the hanging will be a surprise, so it cannot happen at all, so it will be a surprise. The surprise examination and Bottle Imp paradox use similar logic.
 • Raven paradox (or Hempel's Ravens): Observing a green apple increases the likelihood of all ravens being black. Savybių keitimas. Savybių rinkinys yra svarbus apibrėžiant rūšį. Pavyzdžiui, ar varna yra varnėnas? Ar žalias varnėnas liktų varnėnu? Ar pakeitus vieną savybę išliekama kuo esi?
 • Friendship paradox: For almost everyone, their friends have more friends than they do.
 • Ne visi duomenys tiek pat svarbūs, tad skiriasi svarbių ir nesvarbių duomenų vertinimo svarba. Nesančius duomenis reikia įtraukti norint teisingai suvokti sąlygas.
 • Accuracy paradox: modelis gali būti mažiau tikslus bet labiau naudingas
 • Berkson's paradox: a complicating factor arising in statistical tests of proportions.
 • Duomenis pervedant iš vienos rūšies į kitą, abi rūšys gali būti veikiamos panašiai. Will Rogers phenomenon: The mathematical concept of an average, whether defined as the mean or median, leads to apparently paradoxical results — for example, it is possible that moving an entry from an encyclopedia to a dictionary would increase the average entry length on both books.
 • Prielaidos gali būti neįvardintos. O kas įdomu gali būti tai kas neaprašyta. Drinker paradox. Funkcija D(x) nustatyta vienaip, ogi mums rūpi visos įmanomos funkcijos D. Norisi aptikti sprendimą tinkančia ne vienai aplinkybei, o visoms, bet logika rūpinasi atskira aplinkybe.
 • Uncertainty principle: Attempts to determine position must disturb momentum, and vice versa.

Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.

Ugdytis gerai, tad domina ženklai, iš kurių galiu spręsti, ar esu ugdomas.

Jeigu ženklų ar pavyzdžių nėra, tai galima išvedžioti tiesiog viską. O jeigu yra, tai galima teigti ir neigti, užtat iškyla dalinis prieštaravimas. Išimčių apribojimas kursto begalo plintantį medį vis platesnių apribojimų.

Gali iškilti ribotų pasėkmių prieštaravimas, tai yra, sąlyginis prieštaravimas. Kaip tai suderinama su patikimumu? Kaip gali būti patikima tai, kas prieštarauja sau, kad yra sąlygiškai? Kaip įmanomas sąlyginis mąstymas (counterfactuals)? Tyčinis pastangų beviltiškumas. Keblumas. Nesuvaldomumas - tyčinis griovimas. Apibendrinta išimtis - ar jinai išimtis?

 • Sąlygiškumas - sąlyginis prieštaravimas nesuderinamas su patikimumu, Gali iškilti ribotų pasėkmių prieštaravimas, tai yra, sąlyginis prieštaravimas. Kaip tai suderinama su patikimumu? Kaip gali būti patikima tai, kas prieštarauja sau, kad yra sąlygiškai? Kaip įmanomas sąlyginis mąstymas (counterfactuals)?
 • Sprendimo apimtis - sprendimas gali vienas kitam galioti ar negalioti
 • Barbershop paradox: The supposition that if one of two simultaneous assumptions leads to a contradiction, the other assumption is also disproved leads to paradoxical consequences.
 • Murphy's Law: Anything that can go wrong, will go wrong.
 • There is an exception to every rule.
 • Barber paradox: A male barber shaves all and only those men who do not shave themselves. Does he shave himself? (Russell's popularization of his set theoretic paradox.) Rūšiavimai. Kaimo kirpėjas kerpa būtent visus save neapkerpančius. Ar jis kerpa pats save? Apibendrinta išimtis - ar jinai išimtis?
 • Russell's paradox: Does the set of all those sets that do not contain themselves contain itself?
 • Leibnico mąstyme, Kaip gali "nesančios" galimybės kažką nuveikti, "Dievo prote" išsijoti, kurios teisingos? Kaip gali teiginio tiesa priklausyti nuo to, ar jisai prieštarauja sau? Matyt, teiginį išplėtus, jame sutelpa jo visos prielaidos, visi susiję duomenys. Tokiu atveju, žinoti betką tai reiškia žinoti viską. Betkas tampa viskuo.
 • Tariami skaičiai (imaginary numbers ir t.t.) yra vietinės reikšmės prieštaravimas, tai yra, jie įveda savo logiką, bet nepažeidžia visuotinės logikos, užtat tai yra "sistemos", "santvarkos", savitos, kurias galima uždrausti arba leisti.

Kaip vertinti aplinkybes, kai pavyzdžių nėra? Pavyzdžiui, kaip vertinti išvedžiojimą, kai prielaidos viena kitai prieštarauja, tad negali būti visos teisingos, tad išvedžiojimas nepilnavertis? Jis vertinimas, kaip teisėtas, kaip tiesa. Sakinio prasmė gali staigiai pasikeisti jį prileidus ir paskui pertvarkant. Ar tai prileidžiama? Ar jau prileista? Jei aprašui nėra pavyzdžių, tai jis niekinis, jis nieko nereiškia. Atvejai gali būti niekiniai ir tada visi aprašai teisingi. Arba aprašas gali būti nepakankamas arba daugiaprasmiškas.

 • Paradox of entailment: Inconsistent premises always make an argument valid.
 • Curry's paradox: "If this sentence is true, then Santa Claus exists."
 • "If this statement is true, then X" prilygsta "if Not X, then THAT statement is false" arba "if Not X, then THIS statement is false", žiūrint kaip suprasi "this statement". (this ir that primena grue ir bleen).
 • Nesurašymai - Prielaidos gali būti neįvardintos. O kas įdomu gali būti tai kas neaprašyta.
 • Nepilnavertiškumai - pavyzdžiams nesant (pavyzdžiui, nesant teisingų prielaidų) visos išvados teisingos
 • Neapribojimas - Teiginys gali būti tuo pačiu teisingas ir neteisingas jeigu jo apimtis neribojama.
 • Nulis: kažkas gali reikšti nieką.
 • Paradox of analysis: It seems that no conceptual analysis can both meet the requirement of correctness and of informativeness. Neinformatyvumas yra nulinė sąvoka.

Daliniai prieštaravimai

 • Faint young Sun paradox: The apparent contradiction between observations of liquid water early in the Earth's history and the astrophysical expectation that the output of the young sun would have been insufficient to melt ice on earth.

Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. (Galima laisvu noru atsisakyti laisvės.)

Atvirai bendraudami pamatome ar vienas kitą galim veikti.

Zenono parodoksai parodo, jog jeigu esi priverstas viską išrašyti, tai gali kažkas niekad neįvykti. Indeksas prasižengia su skalsumu. Indeksas išsipučia, tampa begalinis. Arba indeksui priskiriamos savybės. Taikyti logiką tenka ją papildyti taikymu. Visada liks kažkas neišrašyto.

 • Zeno's paradoxes: "You will never reach point B from point A as you must always get half-way there, and half of the half, and half of that half, and so on." (This is also a physical paradox.)
 • Berry paradox: The phrase "the first number not nameable in under eleven words" appears to name it in nine words.
 • Kleene–Rosser paradox: By formulating an equivalent to Richard's paradox, untyped lambda calculus is shown to be inconsistent.
 • Richard's paradox: We appear to be able to use simple English to define a decimal expansion in a way that is self-contradictory.
 • 10 + 4 = 2
 • Tarski's indefinability theorem - Santvarka negali sau pačiai apibrėžti tiesą.
 • What the Tortoise Said to Achilles "Whatever Logic is good enough to tell me is worth writing down...," also known as Carroll's paradox, not to be confused with the physical paradox of the same name.
 • Surašymai - Taikyti logiką tenka ją papildyti taikymu. Visada liks kažkas neišrašyto.
 • Code-talker paradox: how can a language both enable communication and block communication? Priklauso nuo aplinkybių, į kurią įeina ir tyla.

Klajonė: Teiginys gali save paneigti. (Nes gali grįžti į tą patį tašką ir pasukti kitu keliu.)

Nuoširdžiai pasižiūrėjęs žinau, ar noriu keistis?

Pasirinkimą įtakoja atmintis, jos apimtis, o ji keičiasi. Ydingos santvarkos prieštaringi apibrėžimai. Būsena yra arba nėra; teisinga arba ne; nėra trečios galimybės. Sekiojimas tiesos, jos nestabilumas. Ar vienas sprendimas apima, patvirtina ar paneigia kitus sprendimus? Teiginys gali būti tuo pačiu teisingas ir neteisingas jeigu jo apimtis neribojama.

 • Grelling–Nelson paradox: Is the word "heterological", meaning "not applicable to itself," a heterological word? (Another close relative of Russell's paradox.)
 • Crocodile Dilemma: If a crocodile steals a child and promises its return if the father can correctly guess what the crocodile will do, how should the crocodile respond in the case that the father guesses that the child will not be returned?
 • Epimenides paradox: A Cretan says: "All Cretans are liars". This paradox works in mainly the same way as the Liar paradox.
 • Liar paradox: "This sentence is false." This is the canonical self-referential paradox. Also "Is the answer to this question no?" And "I'm lying."
  • Card paradox: "The next statement is true. The previous statement is false." A variant of the liar paradox that does not use self-reference. Pirmą teiginį galima suprasti plačiai (apie bet kokį teiginį) ar siaurai (apie būtent kitą teiginį).
  • The Pinocchio paradox: What would happen if Pinocchio said "My nose will be growing"?
  • Quine's paradox: "'Yields a falsehood when appended to its own quotation' yields a falsehood when appended to its own quotation." Shows that a sentence can be paradoxical even if it is not self-referring and does not use demonstratives or indexicals.
  • Yablo's paradox: An ordered infinite sequence of sentences, each of which says that all following sentences are false. Uses neither self-reference nor circular reference.
 • Apibrėžimai - Ydingos santvarkos prieštaringi apibrėžimai.
 • Įsipareigojimai - Neįvykdinami, prieštaringi įsipareigojimai. Aš meluoju. Teiginys kertasi su teigimu. Raiška prieštarauja elgesiui. O teiginių teigimas prileidžia, kad jų teigimas skaidrus, nors jie patys gali būti skaidrūs ar ne. Pastaba: teiginys turi būti teigtas; ir jis turi būti priskirtas savybe; tik tada jisai prieštarauja sau. Tad teigimas kertasi su savybe.
 • Buridan's bridge: Will Plato throw Socrates into the water or not?
 • Socratic paradox: "I know that I know nothing at all."
 • The grass is greener on the other side of the hill.
 • Catch-22 (logic): A situation where someone is in need of something that can only be had by not being in need of it.
 • Paradox of the Court: A law student agrees to pay his teacher after winning his first case. The teacher then sues the student (who has not yet won a case) for payment.
 • Exception paradox: "If there is an exception to every rule, then every rule must have at least one exception; the exception to this one being that it has no exception." "There's always an exception to the rule, except to the exception of the rule—which is, in of itself, an accepted exception of the rule."
 • Petronius's paradox: "Moderation in all things, including moderation" (unsourced quotation sometimes attributed to Petronius).
 • Neįvykdinami, prieštaringi įsipareigojimai. Aš meluoju. Teiginys kertasi su teigimu. Raiška prieštarauja elgesiui. O teiginių teigimas prileidžia, kad jų teigimas skaidrus, nors jie patys gali būti skaidrūs ar ne.

Kiti

 • Elevator paradox: Elevators can seem to be mostly going in one direction, as if they were being manufactured in the middle of the building and being disassembled on the roof and basement. Savybių poravimas, jungimas - Jeigu savybės yra išdėstomos kokia nors tvarka, jos gali atrodyti prieštaringai.
 • Cramer's paradox: the number of points of intersection of two higher-order curves can be greater than the number of arbitrary points needed to define one such curve.

A Brief History of the Paradox

 • Anaximander and the Riddle of Origin
 • Pythagoras's Search for the Common Denominator
 • Parmenides on What is Not
 • Sisyphus's Rock and Zeno's Paradoxes
 • Socrates: The Paradox of Inquiry
 • The Megarian Identity Crisis
 • Eubulides and the Politics of the Liar
 • A Footnote to "Plato"
 • Aristotle on Fatalism
 • Chrysippus on People Parts
 • Sextus Empiricus and the Infinite Regress of Justification
 • Augustine's Pragmatic Paradoxes
 • Aquinas: Can God Have a Biography?
 • Ockham and the Insolubilia
 • Buridan's Sophisms
 • Pascal's Improbable Calculations - Gears may appear to be free, but can be jammed against each other. (Visuma skiriasi nuo dalių), Turing test, a computer can fool a person for some time (Raida, apibrėžimas neišbaigtas), Retina inverts image, so how can we see right side up? (Dėmesys iškreipia vaizdą), Monty Hall Paradox, why should we switch to the third door? (Dėmesys iškreipia vaizdą), Tuštuma gali būti priežastis (Dėmesys iškreipia vaizdą), Kaulelių tikimybės, skirtumas tarp komutatyvumo ir nekomutatyvumo. (Aprašymas gali survaržyti laisvę). Pascal's wager. (Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.) St.Petersburg paradox, Nicolas Bernoulli, infinite expected value of an exponentially rewarded coin toss. (Dėmesys iškreipia vaizdą.) Two envelope paradox. (Dėmesys iškreipia vaizdą.)
 • Leibniz's Principle of Sufficient Reason
 • Hume's All-Consuming Ideas
 • The Common Sense of Thomas Reid
 • Kant and the Antimony of Pure Reason
 • Hegel's World of Contradictions
 • Russell's Set
 • Wittgenstein and the Depth of a Grammatical Joke
 • Quine's Question Mark

Užrašai

Susitapatinimas su savybėmis. Ar savybių neigimas yra savęs neigimas? Jei kažkas turi skirtingas savybes, ar tai reiškia, kad išsiskiria? Describe not itself = not describe itself? Savybių yra daugiau nei reikia apibrėžimui.

Paskutiniai trys nesusivedimai yra begaliniai, pirmi trys baigtiniai.


Statistics

 • Inspection paradox: Why one will wait longer for a bus than one should.
 • Lindley's paradox: Tiny errors in the null hypothesis are magnified when large data sets are analyzed, leading to false but highly statistically significant results.
 • Low birth weight paradox: Low birth weight and mothers who smoke contribute to a higher mortality rate. Babies of smokers have lower average birth weight, but low birth weight babies born to smokers have a lower mortality rate than other low birth weight babies. (A special case of Simpson's paradox.)

Probability

 • See also: Category:Probability theory paradoxes
 • Bertrand's paradox: Different common-sense definitions of randomness give quite different results.
 • Birthday paradox: What is the chance that two people in a room have the same birthday?
 • Borel's paradox: Conditional probability density functions are not invariant under coordinate transformations.
 • False positive paradox: A test that is accurate the vast majority of the time could show you have a disease, but the probability that you actually have it could still be tiny.
 • Proebsting's paradox: The Kelly criterion is an often optimal strategy for maximizing profit in the long run. Proebsting's paradox apparently shows that the Kelly criterion can lead to ruin.
 • Simpson's paradox: An association in sub-populations may be reversed in the population. It appears that two sets of data separately support a certain hypothesis, but, when considered together, they support the opposite hypothesis.
 • Three cards problem: When pulling a random card, how do you determine the color of the underside?

Infinity and infinitesimals

 • Burali-Forti paradox: If the ordinal numbers formed a set, it would be an ordinal number that is smaller than itself.
 • Cantor's paradox: There is no greatest cardinal number.
 • Galileo's paradox: Though most numbers are not squares, there are no more numbers than squares. (See also Cantor's diagonal argument)
 • Pigeonhole Principle: E.g. there must be at least two people in London with the same number of hairs on their heads
 • Skolem's paradox: Countably infinite models of set theory contain uncountably infinite sets.
 • Supertasks can result in paradoxes such as the Ross-Littlewood paradox and Benardete's paradox.

Geometry and topology

 • The Banach–Tarski paradox: A ball can be decomposed and reassembled into two balls the same size as the original.

Banach–Tarski paradox: Cut a ball into a finite number of pieces, re-assemble the pieces to get two balls, both of equal size to the first. The von Neumann paradox is a two-dimensional analogue.

 • Paradoxical set: A set that can be partitioned into two sets, each of which is equivalent to the original.
 • Coastline paradox: the perimeter of a landmass is in general ill-defined.
 • Gabriel's Horn or Torricelli's trumpet: A simple object with finite volume but infinite surface area. Also, the Mandelbrot set and various other fractals are covered by a finite area, but have an infinite perimeter (in fact, there are no two distinct points on the boundary of the Mandelbrot set that can be reached from one another by moving a finite distance along that boundary, which also implies that in a sense you go no further if you walk "the wrong way" around the set to reach a nearby point). This can be represented by a Klein bottle.
 • Hausdorff paradox: There exists a countable subset C of the sphere S such that S\C is equidecomposable with two copies of itself.
 • Missing square puzzle: Two similar-looking figures appear to have different areas while built from the same pieces.

Nikodym set: A set contained in and with the same Lebesgue measure as the unit square, yet for every one of its points there is a straight line intersecting the Nikodym set only in that point.

 • Smale's paradox: A sphere can, topologically, be turned inside out.

Decision theory

 • Abilene paradox: People can make decisions based not on what they actually want to do, but on what they think that other people want to do, with the result that everybody decides to do something that nobody really wants to do, but only what they thought that everybody else wanted to do.
 • Apportionment paradox: Some systems of apportioning representation can have unintuitive results due to rounding
 • Alabama paradox: Increasing the total number of seats might shrink one block's seats.
 • New states paradox: Adding a new state or voting block might increase the number of votes of another.
 • Population paradox: A fast-growing state can lose votes to a slow-growing state.
 • Arrow's paradox: Given more than two choices, no system can have all the attributes of an ideal voting system at once.
 • Buridan's ass: How can a rational choice be made between two outcomes of equal value?
 • Chainstore paradox: Even those who know better play the so-called chain store game in an irrational manner.
 • Fenno's paradox: The belief that people generally disapprove of the United States Congress as a whole, but support the Congressman from their own Congressional district.
 • Green paradox: Policies intending to reduce future CO2 emissions may lead to increased emissions in the present.
 • Inventor's paradox: It is easier to solve a more general problem that covers the specifics of the sought-after solution.
 • Kavka's toxin puzzle: Can one intend to drink the non-deadly toxin, if the intention is the only thing needed to get the reward?
 • Morton's fork: Choosing between unpalatable alternatives.
 • Navigation paradox: Increased navigational precision may result in increased collision risk.
 • Newcomb's paradox: How do you play a game against an omniscient opponent?
 • Paradox of hedonism: When one pursues happiness itself, one is miserable; but, when one pursues something else, one achieves happiness.
 • Paradox of tolerance: Should one tolerate intolerance if intolerance would destroy the possibility of tolerance?
 • Paradox of voting: Also known as the Downs paradox. For a rational, self-interested voter the costs of voting will normally exceed the expected benefits, so why do people keep voting?
 • Parrondo's paradox: It is possible to play two losing games alternately to eventually win.
 • Prevention paradox: For one person to benefit, many people have to change their behavior — even though they receive no benefit, or even suffer, from the change.
 • Prisoner's dilemma: Two people might not cooperate even if it is in both their best interests to do so.
 • Relevance paradox: Sometimes relevant information is not sought out because its relevance only becomes clear after the information is available.
 • Voting paradox: Also known as Condorcet's paradox and paradox of voting. A group of separately rational individuals may have preferences that are irrational in the aggregate.

Physics For more details on this topic, see Physical paradox.

 • Robert Boyle's self-flowing flask fills itself in this diagram, but perpetual motion machines cannot exist.
 • Cool tropics paradox: A contradiction between modelled estimates of tropical temperatures during warm, ice-free periods of the Cretaceous and Eocene, and the colder temperatures that proxies suggest were present.
 • The holographic principle: The amount of information that can be stored in a given volume is not proportional to the volume but to the area that bounds that volume.
 • Irresistible force paradox: What would happen if an unstoppable force hit an immovable object?

Astrophysics

 • Algol paradox: In some binaries the partners seem to have different ages, even though they're thought to have formed at the same time.
 • The GZK paradox: High-energy cosmic rays have been observed that seem to violate the Greisen-Zatsepin-Kuzmin limit, which is a consequence of special relativity.

Classical mechanics

 • Archer's paradox: An archer must, in order to hit his target, not aim directly at it, but slightly to the side.
 • Archimedes paradox: A massive battleship can float in a few litres of water.
 • Aristotle's wheel paradox: Rolling joined concentric wheels seem to trace the same distance with their circumferences, even though the circumferences are different.
 • Carroll's paradox: The angular momentum of a stick should be zero, but is not.
 • D'Alembert's paradox: Flow of an inviscid fluid produces no net force on a solid body.
 • Denny's paradox: Surface-dwelling arthropods (such as the water strider) should not be able to propel themselves horizontally.
 • Elevator paradox: Even though hydrometers are used to measure fluid density, a hydrometer will not indicate changes of fluid density caused by changing atmospheric pressure.
 • Feynman sprinkler: Which way does a sprinkler rotate when submerged in a tank and made to suck in the surrounding fluid?
 • Painlevé paradox: Rigid-body dynamics with contact and friction is inconsistent.
 • Tea leaf paradox: When a cup of tea is stirred, the leaves assemble in the center, even though centrifugal force pushes them outward.

Cosmology

 • Bentley's paradox: In a Newtonian universe, gravitation should pull all matter into a single point.
 • Fermi paradox: If there are, as probability would suggest, many other sentient species in the Universe, then where are they? Shouldn't their presence be obvious?
 • Heat death paradox: Since the universe is not infinitely old, it cannot be infinite in extent.
 • Olbers' paradox: Why is the night sky black if there is an infinity of stars?

Electromagnetism

 • Faraday paradox: An apparent violation of Faraday's law of electromagnetic induction.

Quantum mechanics

 • Bell's theorem: Why do measured quantum particles not satisfy mathematical probability theory?
 • Einstein-Podolsky-Rosen paradox: Can far away events influence each other in quantum mechanics?
 • Extinction paradox: In the small wavelength limit, the total scattering cross section of an impenetrable sphere is twice its geometrical cross-sectional area (which is the value obtained in classical mechanics).
 • Hardy's paradox: How can we make inferences about past events that we haven't observed while at the same time acknowledge that the act of observing it affects the reality we are inferring to?
 • Klein paradox: When the potential of a potential barrier becomes similar to the mass of the impinging particle, it becomes transparent.
 • The Mott problem: spherically symmetric wave functions, when observed, produce linear particle tracks.
 • Quantum LC circuit paradox: Energies stored on capacitance and inductance are not equal to the ground state energy of the quantum oscillator.[citation needed]
 • Quantum pseudo-telepathy: Two players who can not communicate accomplish tasks that seemingly require direct contact.
 • Schrödinger's cat paradox: A quantum paradox — Is the cat alive or dead before we look?

Relativity

 • Bell's spaceship paradox: concerning relativity.
 • Black hole information paradox: Black holes violate a commonly assumed tenet of science — that information cannot be destroyed.
 • Ehrenfest paradox: On the kinematics of a rigid, rotating disk.
 • Ladder paradox: A classic relativity problem.
 • Mocanu's velocity composition paradox: a paradox in special relativity.
 • Supplee's paradox: the buoyancy of a relativistic object (such as a bullet) appears to change when the reference frame is changed from one in which the bullet is at rest to one in which the fluid is at rest.
 • Trouton-Noble or Right-angle lever paradox. Does a torque arise in static systems when changing frames?
 • Twin paradox: The theory of relativity predicts that a person making a round trip will return younger than his or her identical twin who stayed at home.

Thermodynamics

 • Gibbs paradox: In an ideal gas, is entropy an extensive variable?
 • Loschmidt's paradox: Why is there an inevitable increase in entropy when the laws of physics are invariant under time reversal? The time reversal symmetry of physical laws appears to contradict the second law of thermodynamics.
 • Maxwell's Demon: The second law of thermodynamics seems to be violated by a cleverly operated trapdoor.
 • Mpemba paradox: Hot water can, under certain conditions, freeze faster than cold water, even though it must pass the lower temperature on the way to freezing.

Biology

 • Paradox of enrichment: Increasing the food available to an ecosystem may lead to instability, and even to extinction.
 • French paradox: the observation that the French suffer a relatively low incidence of coronary heart disease, despite having a diet relatively rich in saturated fats.
 • Glucose paradox: The large amount of glycogen in the liver cannot be explained by its small glucose absorption.
 • Gray's Paradox: Despite their relatively small muscle mass, dolphins can swim at high speeds and obtain large accelerations.
 • Hispanic Paradox: The finding that Hispanics in the U.S. tend to have substantially better health than the average population in spite of what their aggregate socio-economic indicators predict.
 • Lombard's Paradox: When rising to stand from a sitting or squatting position, both the hamstrings and quadriceps contract at the same time, despite their being antagonists to each other.
 • Mexican paradox: Mexican children tend to have higher birth weights than can be expected from their socio-economic status.
 • Paradox of the pesticides: Applying pesticide to a pest may increase the pest's abundance.
 • Paradox of the plankton: Why are there so many different species of phytoplankton, even though competition for the same resources tends to reduce the number of species?
 • Peto's paradox: Humans gets cancer with high frequency, while larger mammals, like whales, don’t. If cancer is essentially a negative outcome lottery at the cell level, and larger organisms have more cells, and thus more potentially cancerous cell divisions, you would expect larger organisms to be more predisposed to cancer.
 • Pulsus paradoxus: Sometimes it is possible to hear, with a stethoscope, heartbeats that can't be felt at the wrist.
 • Sherman paradox: An anomalous pattern of inheritance in the fragile X syndrome.
 • Temporal paradox (paleontology): When did the ancestors of birds live?

Chemistry

 • Faraday paradox (electrochemistry): Diluted nitric acid will corrode steel, while concentrated nitric acid doesn't.
 • Levinthal paradox: The length of time that it takes for a protein chain to find its folded state is many orders of magnitude shorter than it would be if it freely searched all possible configurations.
 • SAR paradox: Exceptions to the principle that a small change in a molecule causes a small change in its chemical behaviour are frequently profound.

Time

 • Grandfather paradox: You travel back in time and kill your grandfather before he conceives one of your parents, which precludes your own conception and, therefore, you couldn't go back in time and kill your grandfather.
 • Bootstrap paradox: Can a time traveler send himself information with no outside source?
 • Predestination paradox: A man travels back in time to discover the cause of a famous fire. While in the building where the fire started, he accidentally knocks over a kerosene lantern and causes a fire, the same fire that would inspire him, years later, to travel back in time. The bootstrap paradox is closely tied to this, in which, as a result of time travel, information or objects appear to have no beginning.
 • Temporal paradox: What happens when a time traveler does things in the past that prevent him from doing them in the first place?

Philosophy

 • Fitch's paradox: If all truths are knowable, then all truths must in fact be known.
 • Paradox of free will: If God knew how we will decide when he created us, how can there be free will?
 • Goodman's paradox: Why can induction be used to confirm that things are "green", but not to confirm that things are "grue"?
 • Paradox of hedonism: In seeking happiness, one does not find happiness.
 • Hutton's Paradox: If asking oneself "Am I dreaming?" in a dream proves that one is, what does it prove in waking life?
 • Liberal paradox: "Minimal Liberty" is incompatible with Pareto optimality.
 • Mere addition paradox: Also known as Parfit's paradox: Is a large population living a barely tolerable life better than a small, happy population?
 • Moore's paradox: "It's raining, but I don't believe that it is."
 • Newcomb's paradox: A paradoxical game between two players, one of whom can predict the actions of the other.
 • Paradox of nihilism: Several distinct paradoxes share this name.
 • Omnipotence paradox: Can an omnipotent being create a rock too heavy for itself to lift?
 • Preface paradox: The author of a book may be justified in believing that all his statements in the book are correct, at the same time believing that at least one of them is incorrect.
 • Problem of evil (Epicurean paradox): The existence of evil seems to be incompatible with the existence of an omnipotent, omniscient, and morally perfect God.
 • Zeno's paradoxes: "You will never reach point B from point A as you must always get half-way there, and half of the half, and half of that half, and so on..." (This is also a paradox of the infinite)

Mysticism

 • Tzimtzum: In Kabbalah, how to reconcile self-awareness of finite Creation with Infinite Divine source, as an emanated causal chain would seemingly nullify existence. Luria's initial withdrawal of God in Hasidic panentheism involves simultaneous illusionism of Creation (Upper Unity) and self-aware existence (Lower Unity), God encompassing logical opposites.

Economics See also: Category:Economics paradoxes

 • Allais paradox: A change in a possible outcome that is shared by different alternatives affects people's choices among those alternatives, in contradiction with expected utility theory.
 • Arrow information paradox: To sell information you need to give it away before the sale.
 • Bertrand paradox: Two players reaching a state of Nash equilibrium both find themselves with no profits.
 • Braess's paradox: Adding extra capacity to a network can reduce overall performance.
 • Demographic-economic paradox: nations or subpopulations with higher GDP per capita are observed to have fewer children, even though a richer population can support more children.
 • Diamond-water paradox (or paradox of value) Water is more useful than diamonds, yet is a lot cheaper.
 • Downs–Thomson paradox: Increasing road capacity at the expense of investments in public transport can make overall congestion on the road worse.
 • Easterlin paradox: For countries with income sufficient to meet basic needs, the reported level of happiness does not correlate with national income per person.
 • Edgeworth paradox: With capacity constraints, there may not be an equilibrium.
 • Ellsberg paradox: People exhibit ambiguity aversion (as distinct from risk aversion), in contradiction with expected utility theory.
 • European paradox: The perceived failure of European countries to translate scientific advances into marketable innovations.
 • Gibson's paradox: Why were interest rates and prices correlated?
 • Giffen paradox: Increasing the price of bread makes poor people eat more of it.
 • Icarus paradox: Some businesses bring about their own downfall through their own successes.
 • Jevons paradox: Increases in efficiency lead to even larger increases in demand.
 • Leontief paradox: Some countries export labor-intensive commodities and import capital-intensive commodities, in contradiction with Heckscher–Ohlin theory.
 • Lucas paradox: Capital is not flowing from developed countries to developing countries despite the fact that developing countries have lower levels of capital per worker, and therefore higher returns to capital.
 • Mandeville's paradox: Actions that may be vicious to individuals may benefit society as a whole.
 • Metzler paradox: The imposition of a tariff on imports may reduce the relative internal price of that good.
 • Paradox of thrift: If everyone saves more money during times of recession, then aggregate demand will fall and will in turn lower total savings in the population.
 • Paradox of toil: If everyone tries to work during times of recession, lower wages will reduce prices, leading to more deflationary expectations, leading to further thrift, reducing demand and thereby reducing employment.
 • Productivity paradox (also known as Solow computer paradox): Worker productivity may go down, despite technological improvements.
 • Scitovsky paradox: Using the Kaldor–Hicks criterion, an allocation A may be more efficient than allocation B, while at the same time B is more efficient than A.
 • Service recovery paradox: Successfully fixing a problem with a defective product may lead to higher consumer satisfaction than in the case where no problem occurred at all.
 • St. Petersburg paradox: People will only offer a modest fee for a reward of infinite expected value.

Perception For more details on this topic, see Perceptual paradox.

 • Tritone paradox: An auditory illusion in which a sequentially played pair of Shepard tones is heard as ascending by some people and as descending by others.

Politics

 • Stability-instability paradox: When two countries each have nuclear weapons, the probability of a direct war between them greatly decreases, but the probability of minor or indirect conflicts between them increases.

History

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel: We learn from history that we do not learn from history. (paraphrased)

Palyginti su "The Concept of Paradigm and Paradigm Shift" by Fritjof Capra in REVISION, Summer/Fall (1986), pp. 11-12. kurį radau http://www.lituanus.org/1987/87_3_06.htm

 • A. Shift from the parts to the whole. Basically, there are no parts at all. What we call a part is merely a pattern in an inseparable web of relationships.
 • B. Shift from objective knowledge to one dependent on the human observer. The understanding of the process of knowledge has to be included explicitly in the description of natural phenomena.
 • C. Shift from fundamental laws to a network of relationships. The metaphor of basic building blocks is being replaced by that of an inseparable network.
 • D. Shift from truth to approximate descriptions. This means that all concepts and theories in science are limited and approximate.
 • E. Shift from structure to process. The entire web of relationships is intrinsically dynamic.
 • F. Shift from domination and control of nature to cooperation and non-violence. The patriarchal idea of 'man dominating nature' is transforming into the matriarchal concept of man and woman living/participating in nature.

Peter Eldridge-Smith Paradoxes and Hypodoxes of Time Travel Susipažinome Kinijoje.

The Seven Laws of Magical Thinking by Matthew Hutson

 • Objects carry essences
 • Symbols have power
 • Actions have distant consequences
 • The mind knows no bounds
 • The soul lives on
 • The world is alive
 • Everything happens for a reason
 • The world is sacred

Palyginti su persitvarkymais?

Non-believers don't exist We follow our guts; We see patterns everywhere; We use shortcuts; We're egocenteric; We crave control; We're social; We feel free; We're dualists; We learn from others; We're scared of death; Crazy things happen; We love stories; The universe is awesome.

 • Jokūbas savo tėvui: Esu Ezavas. O angelui tarė: esu Jokūbas (apgavikas). Tai melagio paradoksas. O Dievas jį pavadinio Izraeliu - Dievo karalaičiu.

Nesusivedimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 spalio 24 d., 12:26