神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Noreika pristatymas

Lietuvos vienybės sąjunga

 • Antanas Juočeris. Lietuvai Vaduoti Sąjungai vadas. Rietavo rabino sušaudytojas.
 • Adomas Jurgelis. Pavandenės LAF vadas, komunistų suėmėjas.
 • Juozas Mėta / Mėčius. Žemaitijos LAF padalinių koordinatorius. Varnių LAF vadas.
 • Stasė Vanagaitė. Sukilimo rengėja, pogrindžio spaudos platintoja.
 • kun.Vincentas Vėlavičius. 1941 kovo mėn. 19 d. atsišaukimo "Brangūs vergaujantys broliai" platintojas.

Lietuvos Respublikos karo lauko teismas

 • Bronius Antanėlis. Telšių apylinkės tardytojas.
 • P.Čipkus. Telšių valstybės saugumo policijos viršininkas buvęs politinis kalinys.
 • Benediktas Platakis. Telšių žydų stovyklos viršininkas, kankintojas.
 • vyr.leit.Paulauskas. Telšių apskr. policijos vado pavaduotojas, priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas.

K.Bruniaus įvardinta Lietuvių nacionalistų partija Telšių apskrityje.

 • Vaclovas Micevičius.
 • Stasys Bagdonas, jaunesnysis.

Žemaičių žemės delegacija

 • Bronius Juodikis. LAF vado pavaduotojas, Telšių apskr. policijos vadas.
 • Augustas Ramanauskas. Telšių apskr. viršininkas, buv.policijos mokyklos direkt., Žemės ūkio reikalų tarėjas.
 • mjr.Alfonsas Svilas. Telšių apskr.TDA viršininkas (komendantas), LAF vadas (Noreikai išvykus į Šiaulius).
 • leit.Povilas Alimas. Plungės LAF vadas, TDA viršininkas, sukilėlių vadas, butų biuro vadas.
 • dr.gyd.Leonardas Plechavičius. Telšių apskr.ligoninės direktorius.
 • Domininkas Jurkus. Lietuvos Banko Telšių skyriaus direktoriaus, agitatorius.

Telšių manifestacija

 • vysk.Justinas Staugaitis. Telšių vyskupas, Rainiuose nužudytų lietuvių laidotuvių rengėjas.

"Žemaičių žemės" bendradarbiai

 • Kazimieras Mockus "Žemaičių žemės" redaktorius, gimnazijos mokytojas, šviesuolių organizatorius.
 • kun.J.Kučinskas. Telšių amatų mokyklos kapelionas.
 • kun.Pilypavičius. "Žemaičių žemės" bendradarbis, Telšių katedros klebonas.
 • kun.Kazimieras Olšauskas. "Žemaičių žemės" bendradarbis, "Žemaičių prieteliaus" redaktorius.

LAF Telšiai

 • ats.leit.Stasys Bagdonas. Telšių TDA rinktinės pavaduotojs, sukilimo organizatorius, "LNP" jaunimo vadas, LAF vadas (Noreikai išvykus), buvęs politinis kalinys, agitatorius.
 • leit.Vladas Nakutis. Telšių TDA kuopos vadas. Šaulių rinktinės vadas.
 • kpt.Jonas Daukša. Priverčiamojo darbo stovyklos viršininkas, skrajojančio mirties būrio vadas, voldemarininkų siūlytas į policijos vadus.

Plungės teismas

 • prel.kun.Povilas Pukys. Plungės klebonas.
 • gyd.Vladas Ivinskis. Istoriko Zenono Ivinskio brolis.
 • Šadauskas. Plungės miesto policijos viršininkas.
 • Bauža. Plungės saugumo viršininkas.
 • Alimienė. ats.leit.Povilo Alimo žmona, Dalios Noreikienės kaimynė.
 • Eduardas Misevičius. Plungės burmistras.

Plungės "kariuomenė"

 • kpt.Stanislovas Lipčius. 14-to bataliono vadas, Maironio seseraitis, studijavo Belgijoje.
 • kpt.Kazys Venclauskas.
 • Arnoldas Pabrėža. Plungės valstybės kaltintojas, kankintojas.
 • viršila Pranas Šapalas.
 • Aleksandras Pakalniškis. Komendantūros raštininkas, mokyklų steigėjas.

NoreikaGauja


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 03 d., 20:48