神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Noreika pristatymas, Noreika pristatymas jų tyrimas


II) Mūsų tyrimas iš karto atvedė prie dviejų dokumentų, iš kurių viskas aišku


Sulaukę jų atsakymą, ir juo labiau, jų atsiliepimą galima pasakyti, kad mūsų visai skirtingi tikslai, kurie atsispindi mūsų tyrimo būduose. Mes tirdami neturėjome išankstinio atsakymo, užtat mūsų tikslas buvo lietuvius vienyti. O Centras turėjo ir turi išankstinį atsakymą, kurio besąlygiškai laikosi, užtat jo tikslas yra mus skaldyti ir valdyti.

tikslas yra susikalbėti - Lietuvos himnas baigiasi žodžiais: vienybė težydi - Lietuvos šalininkai gali visi vienas kitą suprasti, atjausti

Užtenka vieno dokumento

 • 13) In your query, you showed that even a single document - a single issue of the rebels' newspaper - suffices to show that.

Nesupratimas, ką reiškia žodžiai aplinkybėse

 • 21.2 laikraščio „Žemaičių žemė“, kaip ir LAF organizacijos antisemitiniuose pranešimuose, turiniuose nėra tiesioginių, imperatyvių nurodymų žydus žudyti, t. y. pasitelkti genocidą kaip „žydų klausimo“ sprendimo būdą. Berlyno LAF dokumentuose kalbama, kad žydus reikia išvaryti iš Lietuvos, o ne žudyti; mūsų užklausos net neskaitė
 • palyginti etninį valymą su sovietų trėmimais
 • Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Sovietų Sąjungos 1940 m. vasarą įvykdytą okupaciją ir aneksiją, jų padarinius galima vertinti kaip aplinkybes, kurios traumavo moderniosios lietuvių tautos atstovus., pasižyminčius tautine valstybine sąmone, suvokiančius save kaip etnopolitinės bendrijos narius. Jiems buvo svetima bolševikinė valstybės samprata, komunistinė valstybinė ideologija, kiti sovietų režimo primesti dalykai. Traumuojančio poveikio nepajuto nebent nedidelė dalis šalies gyventojų, kurie buvo komunistinių įsitikinimų, kuriems buvo artima Sovietų Sąjunga, jos valstybinė ideologija, toje šalyje viešpataujanti tvarka ir kiti dalykai. Taigi Lietuvos gyventojų, tarp jų ir J.Noreikos, rezistencinės motyvacijos susiformavimą iš dalies galima vertinti kaip patirtos traumos padarinį.
 • Tyrinėtojas Liudas Truska teigia, kad Berlyno LAF'as iškėlė antisemitizmą į programinį lygį. Remiantis jo tyrimu galima tvirtinti, kad šios organizacijos parengtuose atsišaukimuose žydai vaizduojami itin neigiami, kad "žydų klausimą" buvo siūloma spręsti išvarant juos iš Lietuvos. Sunku būtų patikėti, kad J.Noreika nieko nežinojo apie tuos atsišaukimus. Galima prielaida, jog jis irgi galėjo norėti, kad žydai būtų išvaryti iš Lietuvos. nesuvokia, jog tai etninis valymas
 • Mes darėme nepriklausomą tyrimą.
 • Pasirinkome Telšius vietoj Šiaulių
 • Mes rėmėmės pirmiausia pačių lietuvių savanoriškais dokumentais, kuriuose galėtų atsispindėti atsakomybė už nusikaltimus.
 • Pirmiausia tai laikraščiai: "Žemaičių žemė"
 • 21.3 laikraščio „Žemaičių žemė“ antisemitiniai teiginiai negali būti vertinami kaip Telšių apskrities LAF organizacijos kvietimas dalyvauti jos inicijuojamose ir vykdomose žudynėse, nes masinių žudynių iniciatoriai buvo ne LAF organizacija, o okupacinės valdžios įstaigos; kviesti galėjo tiktai vokiečiai?
 • 25. Pareiškėjo bandymas LAF antisemitinę propagandą ir masines žydų žudynes susieti priežastiniu ryšiu nėra teisingas ir objektyvus, nes istoriniai tyrimai, šaltiniai leidžia teigti, kad žudynės vyko ne Telšių LAF organizacijos, o vokiečių okupacinės valdžios pareigūnų nurodymu.
 • 52. Pareiškėjo skundžiamas Centro 2018 m. liepos 18 d. raštas Nr. 14R-52 „Dėl informacijos pateikimo“ yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, pats savaime nesukeliantis Pareiškėjui kokių nors teisinių pasekmių. t.y. skundžiamas Centro raštas nelaikytinas individualiu teisės aktu, todėl jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Pareiškėjo nesutikimas su informacinio pobūdžio rašto turiniu yra subjektyvaus pobūdžio aplinkybė, kuri savaime nelemia to rašto teisėtumo ir pagrįstumo. Tai reiškia, kad Pareiškėjas neturi materialinio teisinio suinteresuotumo kreiptis su skundu į teismą dėl Centro 2018 m. liepos 18 d. rašto Nr. 14R-52 „Dėl informacijos pateikimo“ panaikinimo. palyginti su žodžių reikšme - su reveransais - su prokuratūros kaltinimus Titovui - su sukilėlių spauda - su šmeižto kaltinimais. Ir su aukų atminimu.
 • Lietuvos laikinosios vyriausybės ministras pirmininkas Juozas Brazaitis-Ambrazevičius pateikia tokius savo argumentus: „Kiekvienas amžius turi savo “ritualines formules”, kurios yra be turinio, bet antrai pusei gali skambėti maloniai. (...) Ano karo pradžios metu ritualinė formulė buvo “naujosios Europos kūrimas”; tokios pat formulės reikšmės turėjo “Doc. Accuse” (89 p.) minimas arkiv. Skvirecko, buv. prezidento Griniaus, buv. min. pirmininko Tumėno ir kitų telegramos siuntimas Hitleriui; tokia pat formulė buvo vysk. Brizgio radijo kalba, kuria “kvietė stoti į vermachto statybos batalionus” (Doc. Ac. Nr. 60). Vis tai buvo ritualinės formulės, siekiančios apraminti antrąją pusę, kurioje buvo fizinė jėga. Tai buvo tokios pat prasmės formulės, kaip 1940 metais visuomenės atstovų ėjimas pas “liaudies vyriausybės pirmininką” J. Paleckį lojalumo pareikšti. Tokios pat prasmės turėjo ir 1941 metų Kauno lietuvių komendanto bei burmistro priėmimas įsakymo steigti ghetto, bet atsikalbėjimas, kad techniškai taip greit tai neįmanoma padaryti, kad jiems reikia atsiklausti ir savo vyriausybės. būtent apie tai eina kalba - kokios bus mūsų "ritualinės formulės"; palyginti su parvežimą Stalino saulės; su Noreikos atsisakymu sulaužyti savo priesaiką ir savo tikėjimo tiesas; su Lietuvos okupacijos nepripažinimu, su "ok.Lietuva" formuluote; su sutikimu dirbti Genocido centrui; su bestuburiškumu; niekas už tai žmonių neaukština, nelaiko pavyzdžiais, nes žmonės taip savaime elgiasi, o didvyrių pavyzdžių visas tikslas yra atsispirti nuo tokio elgesio.

Mąstymas formalumais - nepagrįstomis bendrybėmis

 • 21.1 to meto visą lietuvišką spaudą kontroliavo nacių okupacinė valdžia;

Zenono Blyno dienoraštis

 • Indeed, if we accept the Genocide Center's statements about the Lithuanians responsible for mass murder in Plungė and Telšiai, then Blynas's diary shows that Noreika included these two mass murderers in his delegation to support LIthuania's Provisional Government. Thus he raised genocide to a political level. The Genocide Center itself cites both documents as sources. The Genocide Center could have acknowledged at least some problems with Noreika and at least some merits in your query.

dėsniai

 • Pagal mūsų savanoriškumu ir neatmetimo dėsnius, jeigu žmogus kažką pasako, tai jisai laikosi to, kolei jisai nepaneigia.

Sumenkinimas šalutinių priežasčių ir antrojo laipsnio nusikaltimų

 • 13. 1941 m. birželio pabaigoje ir liepos mėnesį Telšių apskrityje vykusių žudynių pagrindinės priežastys sietinos ne su laikraštyje „Žemaičių žemė“ skelbiama informacija, o su vokiečių Operatyvinės grupės A 2-uoju operatyviniu būriu ir su H. Himmlerio duotais nurodymais Operatyvinių grupių A, B, C, D ir jų padalinių vadams karo su Sovietų Sąjunga išvakarėse. sumenkinimas šalutinių priežasčių
 • 12. LAF organizacijos antisemitiniuose turiniuose nėra tiesioginių, imperatyvių nurodymų žydus žudyti, t. y. pasitelkti genocidą kaip „žydų klausimo“ sprendimo būdą.
 • 27. Taigi, J. Noreika, kaip Šiaulių apskrities viršininkas, negalėjo inicijuoti, organizuoti, vykdyti masinių žudynių operacijų.
 • 44. Centro skelbiamame straipsnyje taip pat teigiama, kad J. Noreika, būdamas Šiaulių apskrities viršininku, tvarkė su žydų turtu susijusius reikalus. 1941 m. rugsėjo 10 d. pasirodė J. Noreikos raštas „Nurodymai likviduoti žydų ir pabėgusių komunistų kilnojamąjį turtą“, skirtas valsčių viršaičiams ir antraeilių miestų burmistrams. Jame buvo skelbiama, kad viena dalis turto (liuksusiniai baldai, medžiagų ritiniai, nevartoti baltiniai) turi būti saugoma iki atskiro parėdymo. Dalį turto buvo numatyta skirti mokykloms, valsčiams, paštams, prieglaudoms, ligoninėms, kitoms įstaigoms. Numatyta, kad dalį turto reikia išdalinti nuo karo nukentėjusiems asmenims ir parduoti jį iš varžytinių. Žemės ūkio gyvas ir negyvas inventorius turėjo būti išnuomotas laikiniems nuomininkams. Pinigai, gauti už parduotą turtą, turėjo būti pristatyti į apskrities valdybos kasą.13 Žagarės miesto burmistras 1941 m. gruodžio 3 d. informavo Šiaulių apskrities viršininką apie tai, kaip buvo tvarkomi reikalai, susiję su vietos žydų turtu.14 Iš šių aplinkybių matyti, kad J. Noreika atliko tam tikrus veiksmus, susijusius su žydų turto tvarkymu, tačiau akivaizdu, kad pagrindinis Šiaulių apskrityje iš žydų konfiskuoto turto reikalų tvarkytojas buvo Šiaulių apygardos komisaras Hansas Gewecke, kuris, kaip minėta, į šių reikalų tvarkymą įtraukė ir J. Noreiką.
 • 11.4 Tyrimo neobjektyvumą akivaizdžiai atskleidžia be įrodymų daromos prielaidos (pvz., kad J. Noreika tarnavo ne tik nacių, bet ir sovietų režimui arba J. Noreikos prilyginimas Hitleriui ir Stalinui) kaip tik rodo objektyvumą

susikalbėjimas

 • Visi susikalbėtų jeigu žinotų mūsų tyrimo išvadas: kad Telšiai LAF vado Jono Noreikos vadovaujama nusikaltėlių gauja 1941 m. liepos mėn. išžudė 3,000 žydų ir 300 lietuvių. Tuomet visi sutartumėme, kad Lietuvos politinis veikėjas Jonas Noreika yra mūsų visų vienareikšmiškai smerktinas, kaip ir Hitleris bei Stalinas.

kliūtys vienybei - nevienareikšmiškas vertinimas, tai esminis tiesos iškraipymas, palaikantis kryptingai ydingą istorijos politiką

 • bandant susigaudyti, kas plačiau vyksta, galima pamanyti, jog tos politikos tikslas yra Lietuvos žmones rūšiuoti į geriečius ir blogiečius, į rezistentus ir koloborantus, kuriuos dabar galima pažinti iš savo didvyrių - mes pažįstame savo didvyrius - ir ko labiau abejotinas tas didvyris, to labiau
 • juk gyvenimiškai, gaunasi labai vienareikšmiškai - visos įstaigos ne pačios sprendžia, o remiasi Genocido centru - tad niekas nesikeičia - demokratijoje labai svarbu gerbti mažumas ir įsidėmėti jų skaudulius, juo labiau, kad žydai išžudyti ir dėl to negali deramai rūpintis savo paveldu - jeigu Vilniuje kaip kadaise gyventų 40% žydų, tai manau nebūt jokios kalbos dėl Noreikos lentos

Jau iš dviejų dokumentų aišku, kad būtina Joną Noreiką vienareikšmiškai pasmerkti, kaip žmonijai nusikalstantį politinį veikėją.

Toliau: Noreika pristatymas iškraipymai

NoreikaPristatymasMūsųTyrimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 sausio 14 d., 15:50