神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Darbai

 • Išversti iš anglų kalbos į lietuvių kalbą.
 • Pridėti CV.
 • Aprašyti numatytus darbus.

A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Endless Personal Growth

Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos modelis

Darbai

 • Sužinoti, kokių nugalėtojų Taryba nori ir ko iš jų tikisi
 • Sužinoti, ko reikia iš mano rinktinės narių
 • Apskaičiuoti sąmatą
 • Nusiųsti Šūhongui laišką pasirašyti
 • Parašyti darbo aprašą

Pagrindinė mintis: Dvasinės brandos modelis, jos skatinimas ir trukdymas

 • tiriu elgesį ir dorovę - noriu iš pagrindų išmąstyti gyvenimiškus dėsnius, sukurti gyvenimišką, filosofišką modelį
 • rūpi, kaip žmogus įtakojamas kitų
 • ko reikia žmogaus dvasinei brandai? pavyzdžiui, įsiklausyti savo nuotaikų, o tam trukdo svaigalai
 • sulaukti įvairiapusio vertinimo, naudingų pastabų
 • pedagogiškai išbandyti su suaugusiais ir studentais
 • įvairiai ištirti - remtis psichologo Shu-Hong Zhu patirtimi, naudotis stambiomis apklausomis, taip pat
 • pradėti nuo reiškinių ir pirminių išvadų

Dvasinės brandos ženklai

Partnerio pagalba

 • Leisti naudotis įvairių apklausų duomenimis ir padėti prieiti prie kitų apklausos duomenų.
 • Padėti arba patarti sprendžiant susijusius statistikos uždavinius.
 • Patarti su kokiomis psichologijos ir viešosios sveikatos teorijomis, idėjomis ir darbais susipažinti.
 • Teikti kritines pastabas apie juodraščius visų straipsnių, kurie remiasi apklausos duomenimis.

As regards my proposal, you explained that you want to commit as little time as possible so that you could focus on your family. That makes a lot of sense and is very helpful to hear. I am trying to write my proposal so that I would be most excited to work on it if I won funding.

I am thinking of asking your Center/UCSD to help in the following way: 1) To provide access to data from surveys that you have conducted or will conduct such as the California Tobacco Survey and the USCD Smoking Study. 2) To help, as possible, get access to data from additional surveys such as the NSDUH or from China. 3) To provide, as available, help or advice with related statistical questions. 4) To provide advice as to which theories, ideas and writings to consider in psychology and public health. 5) To critique drafts of those papers which I and my team write which make use of surveys you have conducted. You don't have to personally do that, just somebody from your Center. Is the above list fine?

As regards our partnership, the main point is that you are providing data so that I and my team could test aspects of my model of personal growth. I will be looking for relationships between behavior, intentions, beliefs and circumstances and especially the relationship between the personal mind and the group mind.

The main theme for my proposal will be to develop and test a model of personal growth. Main ideas include:

 • People as children become enrolled and integrated in a group mind. They later learn to take responsibility for the boundary between their own mind and the group mind. (Compare with Haebermas.)
 • Participation in various subcultures is important in developing one's own independence. (Compare with Federalists.)
 • People grow as independent thinkers by returning to their own thoughts; collecting them; developing values to clarify and integrate priorities; establishing their own personal deepest value; formulating and investigating questions that they don't know the answer to, but wish to answer; considering a higher vantage point (notably, God's) to keep them from acting selfishly as they encourage others to grow; engaging that higher vantage point by themselves and with others to work towards a culture supportive of such growth.
 • We can help each other grow by developing a culture which encourages us to formulate and investigate our own questions, and teaches us many ways of figuring things out.
 • Listening to our moods helps us grow by having us reflect on our beliefs under different emotional circumstances. Cigarettes, alcohol and other drugs are often used as substitutes that free us from listening to our own moods. Thus these drugs typically stunt our personal growth.
 • Our society considers it taboo to suppose that adults differ in their personal maturity. The academic world is, by design, a sheltered environment where personal growth isn't investigated from all of the relevant perspectives. It's helpful that I have a lot of life experience as an independent outsider.

My main activities will be:

 • Writing up as academic papers my results I have so far in my philosophy and working with independent thinkers at Minciu Sodas, for example, collecting their deepest values and their investigatory questions.
 • Learning from a team of colleagues in different fields in Lithuania who might constructively critique my ideas.
 • Investigating further a model of behavior, morality and personal growth. In particular, I and my team will personally document our concerns in life and analyze how they arise, transform, affect other concerns, and disappear.
 • Using your data to explore and test ideas.
 • Writing a theoretical paper in psychology, sociology or public health that uses the survey data to affirm or reject some aspect of my model for behavior.
 • Running workshops to help my team as well as students and acquaintances to help each other investigate their questions, especially at my own university, VGTU, and the Vilnius Art Academy campus in Klaipeda.
 • Publishing papers by my team related to their investigatory questions and/or our general theme of personal growth.
 • Writing a Handbook for Investigators that could be used by researchers and university students.

So I think that reviewers would see that your participation would be meaningful but not absolutely necessary should some problem arise. We would be building on your work in new ways that might generate some interest in the worldwide academic community and might even if have practical significance. But the main point of the proposal is to support my own work as philosopher and help me build a relevant team.

Consultations 1,000 eur = 50 hours of consultations x 20 EUR per hour

 • Thomas Gajdosik
 • Rimvydas Krasauskas
 • Dovid Katz
 • Antanas Andrijauskas
 • Tomas Kačerauskas
 • Raimundas Vaitkevičius

Team

 • Rūta Jakštonienė
 • Jekaterina Lavrinec
 • Tadas Snuviškis
 • Tautvydas Vėželis

Aprašas

Projekto esmė (aprašomas projekto poreikis, sprendžiamos problemos, projekto tikslas ir (ar) uždaviniai, įgyvendinus projektą numatomi pasiekti rezultatai ir nauda)

Projekto veiklos, apimtis (pateikiama informacija apie numatomas vykdyti projekto veiklas, jų apimtį, vykdymo laikotarpius, atliktus parengiamuosius darbus) (jei VGTU yra projekto partneris arba projektą numatoma vykdyti su partneriu, nurodyti ir aprašyti, kokias veiklas vykdys VGTU ir kokia nauda teks VGTU)

Paraiška

 • 3000 spaudos ženklų = maždaug 1 puslapis
 • Iš viso: 27000 spaudos ženklų = maždaug 9 puslapiai

III. PROJEKTO PAGRINDIMAS IR VEIKLŲ APIBŪDINIMAS

 • 1. Tikslas ir uždaviniai. Aprašyti projekto idėją, nurodyti, kaip teikiamas projektas padės ją įgyvendinti; rekomenduojama projekto tikslą suformuluoti vienu sakiniu, kaip ir kiekvieną iš uždavinių (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
 • 2. Sprendžiamų uždavinių originalumas ir aktualumas Pateikti problemos analizę, aprašyti tyrimo būklę Lietuvoje bei užsienyje, numatomą pažangą ir (ar) praktinę vertę bei galimą socialinę naudą (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
 • 3. Projekto turinys ir darbo planas Nurodyti mokslinių tyrimų metodus, numatomą darbų seką, jei teikiama tarpinė ataskaita – sudaryti projekto vykdymo etapinį planą, suskirstant projekto darbus dviem etapais: I-asis – nuo projekto pradžios iki tarpinės ataskaitos pateikimo – ir II-asis – nuo tarpinės ataskaitos pateikimo iki projekto pabaigos, kiekviename etape pateikiant kalendorinį darbų planą; nurodyti pagrindinę turimą įrangą ir (ar) duomenų išteklius; numatyti galimą riziką ir pateikti jos valdymo planą – alternatyvius projekto uždavinių sprendimo kelius (ne daugiau kaip 6000 spaudos ženklų)
 • 4. Laukiamų projekto rezultatų publikavimas (sklaida), planuojama pateikti produkcija (Humanitariniai ir socialiniai mokslai) Vienoje eilutėje pildoma informacija apie vieną produkcijos vienetą
 • 5. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų mokslinė kompetencija bei projekto vykdytojų grupės sudėties pagrindimas Nurodyti projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų bei projekto partnerio iš užsienio šalies vykdytojų mokslinę kompetenciją ir pagrįsti vykdytojų grupės (įskaitant projekto partnerio iš užsienio šalies vykdytojus) sudėties tinkamumą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
 • 6. Projekto partnerių indėlis į projektą, projektą įgyvendinančių institucijų sąveika Pagrįsti partnerių reikalingumą vykdant projektą, atskleisti, kaip projektą įgyvendinančios institucijos papildo viena kitą, aprašant jų turimas galimybes ir pasirengimą projekto tikslui pasiekti (ne daugiau kaip 3000 spaudos ženklų)
 • 7. Projekto tarptautiškumas ir pagrindinių projekto vykdytojų patirtis tarptautinio bendradarbiavimo srityje Aprašyti turimą projekto vykdytojų patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje, atskleisti šio bendradarbiavimo pobūdį bei poveikį laukiamiems projekto mokslinių tyrimų rezultatams ar jų sklaidai; nurodyti, ar planuojama tęsti bendradarbiavimą su projekto partneriais iš užsienio šalies projektui pasibaigus ir, jei planuojama, jį aprašyti (ne daugiau kaip 4000 spaudos ženklų)
 • 8. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų vykdyti moksliniai tyrimai ir gauta mokslinė ir (ar) technologinė produkcija Išvardyti visus pagrindinių projekto vykdytojų per pastaruosius penkerius metus įvykdytus ar šiuo metu vykdomus mokslinių tyrimų projektus, nurodant projektų ar temų pavadinimus, vykdymo terminus, finansavimo šaltinius, sąmatines vertes, paskelbtas (priimtas spausdinti) šių projektų vykdymo metu gautų mokslinių rezultatų publikacijas ir (ar) gautą technologinę produkciją (esant vienodai informacijai apie kelis vykdytojus, jos nekartoti, o grupuoti); būtina paaiškinti, kuo šiame projekte numatyti darbai skiriasi nuo įvykdytų arba vykdomų, taip pat pažymėti, ar šiame projekte numatomi moksliniai tyrimai nedubliuoja anksčiau įvykdytų ar dabar vykdomų (įskaitant pateiktas paraiškas)
 • 9. Įgaliotos institucijos leidimo atlikti mokslinius tyrimus reikalingumas Nurodyti, ar vykdant projektą reikalingi įgaliotų institucijų (Bioetikos komiteto, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros ir kt.) leidimai, fizinių asmenų sutikimai ar kiti su mokslinių tyrimų etika susiję dokumentai (nurodyti TAIP arba NE; jei TAIP, skyriuje PRIEDAI pridėti leidimo kopiją arba projekto išlaidų sąmatoje numatyti lėšas jam gauti arba paaiškinti, kaip ir kada jie bus gauti (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)
 • 10. Papildoma informacija Jei reikia, nurodyti kitą, su projektu susijusią informaciją (ne daugiau kaip 2000 spaudos ženklų)

Siekia: Excellence

 • Idėjos reikšmingumas ir pagrįstumas (mano atveju, tiek teorija, tiek praktika nauda)
 • Pagrindinio vykdytojo kompetencija (šiam darbui reikalingi mano platumas - domėjimas besąlygiška tiesa - ir visapusiškumas - įvairiausi gebėjimai ir patirtis)
 • Svarba, sklaida, tarptautiškumas

Pastabos

 • Norėtų, kad 30% laimėtų. Tikisi 400 paraiškų ir 100 laimėtojų.
 • Be slenkstinių reikalavimų būtų sulaukę 1,000 paraiškų.
 • Nori daugiau didesnių projektų.
 • Svarbu kokybė, ne kiekybė
 • Jokių reikalavimų įsipareigojimams nėra
 • Įsipareigojimus galima tikslinti
 • Ženklų skaičius gali būti truputį daugiau.
 • Vertimas turi išreikšti tą pačią mintį.
 • Nėra prioritetų.
 • Matematikas arba humanitaras gali dirbti vienas.
 • Vieno pareiškėjo teisė į projektą.
 • Grupė vidutiniškai 5 žmonės.

Mano partneris:

 • Leis naudotis duomenimis
 • Padės prieiti prie kitų duomenų
 • Parūpins statistiko pagalbos
 • Kartu parašys vieną straipsnį psichologijos ar sociologijos žurnale

Partneris turi turėti konkursiniu būdu laimėtą finansavimą


Main ideas

 • Subculture algebra
 • Moods and maturity
 • Lack of boundary between group mind and individual mind
 • Straight line phenomenon - Bourdieu
 • State transitions in the mind - chart of attitudes before and after quitting
 • Beliefs in the mind - ramsčiai
 • "Easy way" can quit only if view completely negatively

Main research idea: Collect "concerns"

 • Get help from center: interview counselors about main concerns their clients have regarding life and regarding smoking

Gyvename visuomenėje tarsi žmonės sulaukę tam tikro amžiaus yra subrendę ir tarsi visi suaugę žmonės yra vienodai subrendę. Visgi, žmonės savo sąmoningumo lygiu akivaizdžiai skiriasi. Yra daug besidominčių, kaip toliau bręsti ir atsiskleisti. Iš tikrųjų, galimybė amžinai bręsti ir atsiskleisti, tiek savo gyvenimo ribose, tiek už jų, yra verta ypatingo dėmesio. Psichologija ir sociologija apsiriboja žmogaus požiūriu ir nesvarsto aukštesnio Dievo požiūrio. Religija ir filosofija siūlo aukštesnį Dievo, tiesos ar ieškojimo požiūrį, tačiau jo paprastai netikrina psichologijos ir sociologijos priemonėmis.

Projekto tikslas yra išbaigti, aprašyti, tikrinti, taikyti ir skleisti Andriaus Kulikausko kuriamą begalinės asmens brandos modelį. Pagrindiniai uždaviniai yra:

 • Iš Dievo būklės (jo klausimo, Ar Dievas būtinas?) išvesti žmogaus būklę (galimybę amžinai bręsti).
 • Išryškinti bendrą žmogaus brandos raidą, kaip jisai atranda savo kertinę vertybę, kaip išmoksta gyventi klausimais.
 • Apžvelgti mokslų gausybę ir pristatyti įvairiausius išsiaiškinimo būdus, kuriais galima savo klausimus gvildenti.
 • Brandos modelį pritaikyti tabako kontrolės klausimams, paaiškinti, kaip siejasi žmonių elgesys, ketinimai, įsitikinimai, aplinkybės, kaip žmonės įtakojami kitų žmonių.
 • Brandos modelio išvadas patvirtinti ar paneigti stambių, išsąmių CRITC pateiktų apklausų duomenimis apie rūkalų (cigarečių, elektroninių cigarečių, kanapių) naudojimą.

Projekto pagrindiniai vaisiai bus:

 • Andriaus Kulikausko begalinės asmens brandos modelio išbaigimas ir dalinis patikrinimas, jo įvairių dalių surašymas. Jis skaitys 12 mokslinių pranešimų užsienio mokslininkų konferencijose ar dirbtuvėse ir paskelbs 12 mokslinių straipsnių užsienio tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Bent vienas iš šių straipsnių psichologijos, sociologijos ar viešosios sveikatos mokslo leidinyje aptars, kaip apklausos apie rūkymą patvirtina ar paneigia modelį.
 • 36 dirbtuvės, kuriose bus mokomasi, kaip gvildenti savo klausimą. Ši veikla praturtins modelį ir sutelks branduolį šviesuolių įpratusių sueiti įvairiausiais būdais atvirai gvildenti savo klausimus.
 • Monografija, anglų kalba, kaip gvildenti savo klausimus. Skaitytojai galės savo veikla sąmoningai taikyti ir tikrinti begalinės asmens brandos modelį.

Andrius Kulikauskas kas mėnesį rengs dirbtuves gvildenti savo ir kitų klausimus. Jam talkininkaus ir įvairiai patars VU fizikas doc. Thomas Gajdosik, VU matematikas doc. Rimvydas Krasauskas, VGTU kultūrologas prof. Dovid Katz ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto filosofas Antanas Andrijauskas. Jam taip pat talkininkaus VDA Klaipėdos fakulteto lekt. Rūta Jakštonienė, kaip rengėja ir pedagogė, kultūrologas doktorantas Tadas Snuviškas, kaip asistentas, Raimundas Vaitkevičius, kaip statistikas, ir Zenonas Anušauskas, kaip renginių filmuotojas.

A.Kulikauskas savo asmens brandos modelį kūrė 1998-2010 bevadovaudamas savo įmonei "Minčių sodui", internetu telkiančiai ir aptarnaujančiai šimtus pasaulio šviesuolių. Tai dalis jo užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, kurį atsidavęs puoselėja nuo pat vaikystės. Jisai 2013-2017 m. Lietuvoje skaitė 12 pranešimų iš savo filosofijos. Taip pat 2013-2017 m. jisai dirbo CRITC vadovui Shu-Hong Zhu straipsnių rašymo konsultantu, taisė straipsnius, apžvelgė literatūrą, nagrinėjo apklausų duomenis, kūrė matematinius modelius ir patarė tabako kontrolės klausimais.

 • 2017-2018 metais A.Kulikauskas išbaigs ir suves asmens brandos modelį, skaitys 5 mokslinius pranešimus, paskelbs 3 mokslinius straipsnius, taip pat nagrinės partnerio CRITC pateiktų apklausų duomenis.
 • 2018-2019 metais A.Kulikauskas skaitys 6 mokslinius pranešimus, paskelbs 6 mokslinius straipsnius, taip pat pritaikys savo modelį rūkymo klausimams, patvirtins, paneigs ar patobulins savo modelį.
 • 2019-2020 metais A.Kulikauskas skaitys 1 mokslinį pranešimą ir paskelbs 3 mokslinius straipsnius, vienas iš kurių jo modelį patvirtins ar paneigs CRITC apklausų duomenimis, taip pat išleis monografiją, kaip gvildenti savo klausimą.

Ši veikla VGTU garsins, jame brandins šviesuolių židinį, o pasaulyje vystys mokslininkų veiklai ir plačiajai bendruomenei naudingą mokslą, kaip gvildenti savo klausimus, kaip gyventi nežinojimu.


2013-2017 metais dr.Kulikauskas dirbo rašymo konsultantu dr.Zhu ir Kalifornijos universitetui, San Diego. Jisai padėjo dr.Zhu rašyti straipsnius apie tabako kontrolę Šie straipsniai svarstė kokias išvadas teiktinos viešajai politikai atsižvelgiant į cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių besikeičiantį populiarumą.

Universiteto taisyklės draudė dr.Kulikauską priskirti prie bendraautorių nes jos neleidžia nedarbuotojus samdyti tyrėjais.

Dr.Kulikauskas šimtus valandų nagrinėjo dvi apklausas, UCSD rūkymo tyrimą maždaug 10,000 suaugusių bei Kalfornijos tabako apklausą maždaug 50,000 moksleivių ir gimnazistų. Jisai apmąstė daugybę teoretinių klausimų, kuriuos aptarė su dr.Zhu bet kurie nesutilpo į pastarojo, CRITC vadovo, užduotis.

Dabartinis sumanymas suteikia dr.Kulikauskui galimybę šių duomenų gausą pritaikyti nagrinėjant filosofinius elgesio ir dorovės klausimus.


Projekto tikslas yra išbaigti, patikrinti, taikyti ir pristatyti jos vadovo filosofiją, kurios pagrindinė mintis yra nusiteikti amžinai bręsti, ugdytis, gyventi jau čia ir dabar. Bręsdami įprantame vis labiau suabejoti tuo ką mes žinome - žemiško patyrimo atsakymais - ir vis labiau vaizduote gvildenti tai ką nežinome - savo gyvenimo klausimus. Teologija ir filosofija siūlo besąlygišką nežinojimą, o savo ruožtu psichologija ir sociologija siūlo sąlygišką žinojimą.

Modelį tikrinti galima įvairiai. Vienas būdas yra taikyti rūkymo ir kitų svaigalų klausimams. Iš vienos pusės, rūkalų ir svaigalų vartotojai vengia įsiklausyti savo nuotaikų, juk jos skatina naujai vertinti savo nuostatas. Tai ypač sunku paaugliams. Savo nuotaikų vengia siekdami kitų bendrijos, o tuo pačiu, svaigalai veikia, kaip nuotaikų pakaitalai. Užtat svaigalais tampame nebrandylos. Tai galima patikrinti remiantis apklausų duomenimis. Dirbo Šūhongui, galės juos taikyti.

Tačiau pirma turi baigti suvesti kaip elgesio ir dorovės klausimai kyla iš teologijos ir filosofijos, metafizikos. Nuo 1982 metų ištisai puoselėjamą filosofiją pristatė 12 mokslinių pranešimų Lietuvoje - teologija, .... Toliau skaityti 12 pranešimų užsienyje, parašyti 12 straipsnių. Rasti bendraminčių Lietuvoje ir užsienyje. Vykdyti dirbtuves, pamokyti išmanančius taikyti. Siūlyti kitokią nei įprastą bendrystę, gyvenimo klausimų gvildenimą paskirai ir bendrai suėjus.


Dr.Kulikauskas svarsto: Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Nuo 1982 m., šimtais tyrimų, jisai yra išvystęs visapusišką filosofiją ugdančią nusiteikimą amžinai lavintis, bręsti ir gyventi.

Dr.Kulikauskas siekia savo filosofiją įtvirtinti kaip tyrimo veiklą galinčią įkvėpti šviesuolių kultūrą. Jisai prašo finansinės paramos trejų metų veiklai:

 • Padaryti savo filosofiją prieinamą teoretine Apžvalga ir taikomuoju Vadovėliu.
 • Išpuoselėti ją taikančią visuomenę kas mėnesį rengiant dirbtuves.
 • Sudominti įvairias akademinio pasaulio sritis 12 pranešimų Lietuvoje, 12 pranešimų kitose šalyse ir 12 akademinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose.
 • Patikrinti savo filosofiją taikant ją kiekybiniam, moksliniam, gyvenimiškam iššūkiui: tiksliai modeliuoti priklausomybę skatinančių svaigalų asmenų ir grupių elgesį.

Vienijanti tema dr.Kulikausko darbuose yra neribota asmens branda. Jisai tai suvokia, kaip mokymasi, vadinas, kaip branda savame suvokime. Į tai įeina teologijos ir filosofijos pirminis suvokimas tiriant savo vaizduotės ribas. Taip pat įeina psichologijos ir sociologijos pirminis suvokimas atjaučiant įvairiausius išgyvenimus išgyvenančius žmones. Jisai mėgina sutverti modelį, kuris tarnautų teologiškai, filosofiškai, psichologiškai ir sociologiškai. Toksai modelis grįstų tyrimo veiklą žyminčią naują kultūrą.


Dr. Kulikauskas klausia, Kaip puoselėti alternatyvinę šviesuolių kultūrą? Jisai trokšta išugdyti kultūrą panašiai kaip Lordas Baden-Powell'as įkūrė skautus, Bilis ir dr.Bobas įsteigė Anoniminius Alkoholikus, ir dr.Jonas Basanavičius įkvėpe Lietuvos nepriklausomybės judėjimą.

Dr.Kulikausko tyrimai apibrėžia kaip jo numatyta kultūra įvairiai kertasi su esamos visuomenės ir akademinio pasaulio prielaidomis.

Visuomenė mano, kad visi suaugusieji yra vienodai subrendę. Dr.Kulikauskas yra išsiaiškinęs šviesuolių brandos pakopas. Šimtai brandžių mąstytojų yra jam suteiki savitus atsakymai į jo klausimus: Kuri vertybė jums kertinė, visas kitas aprėpianti? Į kurį klausimą ieškote atsakymo?

Psichologai, kaip antai Maslow, išskiria galutinę brandos pakopą kaip kad savikūra. Anaiptol, dr.Kulikauskas puoselėja kultūrą kurioje šviesuoliai, visai kaip Sokratas, gali vis labiau bręsti, gyventi su vis daugiau klausimų ir mažiau prielaidų. Toks nusiteikimas išgryinina savastį kaip kertinę vertybę vis nukreipiančią už viso to, kas tik žinoma.

Daugelis tvirtina, "Visa tiesa reliatyvi." Tačiau tokiu atveju toksai besąlygiškas tvirtinimas be abejo klaidingas. Ne visa tiesa reliatyvi, tad privalo būti besąlygiška ties. Dr.Kulikauskui sąvoka Viskas yra išeities taškas besąlygiškai tiesai. Jisai savo Apžvalgoje aprašys ir pristatys dešimčių proto sandarų metafiziką, kurią jisai yra pastebėjęs savo tyrimais. Daugelį sandarų grindžia Visko padalinimai, pavyzdžiui, į du požiūrius pamąstant būtį (klausiant ir atsakant), tris požiūrius dalyvavimo ratui (nusistatyti, vykdyti, permąstyti) ir keturis požiūrius žinojimo lygmenims (ar, koks, kaip, kodėl). Visai skirtingų vertybių šviesuoliai gali visgi susikalbėti sąvokų kalba.

Daugelis daro išvadą, "Didieji klausimai neatsakomi." Dr.Kulikauskas rengia dirbtuves parodyti kaip patenkinamai gvildenti bet kokį klausimą. Labai vaisingas būdas yra 1) egzistencinis: išsakyti klausimą taip, kad jisai mums rūpėtų, 2) fenomenologinis: prisiminti pavyzdžių, ką patys esame išgyvenę, 3) sąvokinis: rūšiuoti pavyzdžius į jų esmę pagaunačias rūšis, 4) struktūrinis: rūšis sudėlioti savarankiška sandara, 5) pragmatinis: taikyti sandarą kaip tikrovišką modelį atsakyti klausimą.

Daugelis mano, kad išmintį gali rasti akademinėje užuovėjoje. Dr.Kulikauskas semiasi iš savo vaikystės užmoju viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, iš to, ką išgyveno nuskriaustuose Čikagos juodųjų kvartaluose, kaip Izraelio okupuotoje Palestinoje mokino "taikiai kovoti", kaip savo internetinei laboratorijai ieškojo užsakovų ir juos aptarnavo, kaip šviesiame Lietuvos kaime įsimylėjo, kaip ragino savo draugus gyventi klausimais, kaip pats gyveno tūkstančiais tyrimų, kaip kasdieną savo filosofiją papildydavo nauja įžvalga.

Daugelis primygtinai tvirtina, jog Dievas yra mums nepasiekiamas (Heidegeris) arba, kad dvasinės aukštumos būtinai paslaptingos (Ken Wilber) arba, kad privalome remtis Dievo tikslais (Rick Warren). Dr.Kulikauskas bendrauju su Dievu vis naujai įsivaizduodamas Dievo požiūrį. Jeigu Dievas nėra žiaurus, tai mūsų vaizduotė kažkuo teisinga, ir būtent tai, kas padeda mums išgyventi. Ir pasikliaujame vaizduote dalyvaudami Dievo tyrime: Ar Dievas būtinas?

Teologiniai ar filosofiniai modeliai yra retai kada patikrinami psichologijoje ar sociologijoje. Dialogas tarp Dalai Lama ir psichologo Paul Ekmano yra reta išimtis. Dr.Kulikauskas trokšta mesti iššūkį savo teorijai ją patikrinant apklausų duomenimis apie cigarečių, elektroninių cigarečių ir kanapių vartojimą. Tokios stambios apklausos paprastai naudojamos aptarti naudojimo poslinkius, tačiau jos taip pat teikia žinių apie elgesį, ketinimus, įsitikinimus, aplinkybes, draugus ir bendraamžius. Dr.Kulikauskas remsis jis ištirti gradientą, kaip paskirų asmenų protai yra linkę pasiduoti "grupės protui". Jis bandys parodyti, kad svaigalų vartojimas yra atsisakymas galimybės bręsti šviesuoliu.


Paraiška


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 13 d., 10:00