调查

网站

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

VGTU siūliau dėstyti:


Kūrybinis mokslas (Creative science)

Mokslas veda pirmyn ir atgal tarp neišspręstų klausimų (filosofijos) ir išspręstų klausimų (technologijos). Išmoksime, kaip savo klausimą susigalvoti, vaisingai ir atsakingai gvildenti, ir išplėsti naujais klausimais. Susipažinsime su įvairiausių sričių mąstytojais - architektais, matematikais, menininkais, mokslininkais, inžinieriais, konsultantais, verslininkais - ir jų išmąstytais išsiaiškinimo būdais. Dalykiškai taikysime įvairiausias mąstysenas, kaip antai fenomenologinę, metafizinę, egzistencialistinę, epistemologinę, estetinę, etinę, loginę ir visuomeninę. Įžvalgiau ir kūrybingiau mąstysime, aiškiau ir griežčiau samprotausime, labiau pažinsime save.


Tautos ateities pasaulyje (Nations in the Future World)

Ką žmonėms praeityje reikšdavo jų tautos ir ką jos gali reikšti ateityje? Ypatingą dėmesį skiriame lietuvių tautai, baltų tautoms ir Lietuvoje gyvenančioms mažumoms. Nagrinėjame tautoms reikšmingas sąvokas, kaip antai kalbą, tautosaką, raštą, bendrystę, tikėjimą, gimtinę, tėvynę, išeiviją, mažumas, valstybingumą, okupaciją, karą ir santarvę. Istorija, etnologija, sociologija, psichologija, literatūra ir kitais mokslais svarstome, kaip ir kodėl tautos klęsti ar nyksta. Interneto ir globalizacijos laikais, kokia veikla buriasi naujos tautos ar į jas panašios bendruomenės? Kiekvienas studentas išmąstys svajonę ir sukurs strategiją savo pasirinktai tautai, kultūrai ar bendruomenei.


Prasmės ištakos (Sources of Meaning)

Kas yra prasminga? Apžvelgsime, kaip ir kodėl šis klausimas kyla buityje, dorovėje, tikėjime, švietime, kultūroje, technologijoje, ekonomikoje, reklamoje, dizaine ir menuose. Susipažinsime su šį klausimą išryškinusiomis asmenybėmis ir civilizacijomis. Ieškosime atsakymo iš dviejų skirtingų požiūrių, žinojimo ir nežinojimo, tai yra, atsakymo ir klausimo. Kiekvienas studentas įvardins savo kertinę vertybę, visas kitas aprėpančią, taip pat išsakys sau prasmingą klausimą.

SiūlauDėstyti


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 rugsėjo 20 d., 18:34