Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Suvestinė


Kaip gyventi amžinai?


摘要Zhāiyào

Pagrindinis tyrimas

Papildomai

Žmogaus požiūris į suvokimo lygmenis

Suvokimo lygmenys ir terpės

Dievo ir žmogaus santykis

Koks ryšys tarp ... ?
Išmintis susiveda į Dievo ir žmogaus santykius. Šie santykiai reiškiasi Dievo ir žmogaus klausimais. Šiuos klausimus sieja Dievo savybės: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia.

Gyvenimo lygtis sieja buvimą Dievu (Dievą, viską, troškimus, meilę) ir gyvenimą Dievu (amžiną gyvenimą, išmintį, gerą valią, Dievo valią).

Dievas tiria buvimą Dievu

Žmogus

Žmogus tiria gyvenimą Dievu

Dievas kitam reiškiasi savo savybėmis. Dievo tikrumas prilygsta tų savybių tikrumui. Tomis savybėmis asmuo gyvena Dievu. Tad svarbu ištirti tų savybių santykį su asmeniu. Apytakos išsako asmens kampu tą santykį su Dievo savybe. O netroškimai išsako žmogaus kampu tą santykį su Dievo savybe. Tad žmogus priima visas Dievo savybes, tuo tarpu asmuo priima tiktai vieną Dievo savybę.

Gyvenimo lygtis grindžia ir sieja buvimą Dievu ir gyvenimą Dievu.

Dievo tyrimai ir žmogaus suvokimai

Apytakos išskleidžia klausimus ir jų tyrimus, o suvokimo lygmenys suskleidžia suvokimus ir jų atsakymus.Dievo tyrimas ir žmogaus tyrimas

Dievo tyrimu (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) Dievas išsiskleidžia, jį pakeičia viskas, troškimai, meilė. Mylintis Dievas yra kažkieno Dievas, žmogaus Dievas. Atsiveria asmenys: 0) Dievas, 1) Aš, 2) Tu, 3) Kitas.

Žmogaus tyrimu (Kaip gyventi išmintingai?) žmogus sąmoningėja, viskas susidėlioja amžinu gyvenimu, išmintimi, gera valia ir galiausiai, Dievo valia. Susiglaudžia valia iš amžino gyvenimo keturių pakopų į išminties trejybės ratą, į geros valios dvi kryptis, į Dievo valios vieningumą, vienybę.

Dievo klausimas: Dievas yra? iškyla būtimi, dvejybe. Mums šis klausimas suvokiamas tiktai priskyrus vieną iš ketverybės lygmenų: Ar? Koks? Kaip? Kodėl? Atitinkamai suprantame kaip asmens klausimą, kodėl asmuo turi savo Dievą? Tai yra dieviškos ašies klausimas Kodėl? O žmogaus klausimai yra žmogiškos ašies: Kaip? Kaip gyventi Dievo savybe? Kaip žmogus supranta gyvenimą Dievo savybe?

Dievas (ketverybe) ir žmogaus Dievas (požiūrio lygtimi)

Dievo lygmenys dalyvauja dvasios požiūrio lygtyje, kurioje nusakomas mūsų Dievas

Dievo požiūrių grandinė ir žmogaus bei Dievo požiūrių grandinė

Žmogus suvokia žmogaus ir Dievo požiūrių grandine, tai žmogaus požiūriai. O požiūrių grandinė išsako Dievo požiūrius, tad asmenis.

Dvi grandinės

Žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė išgyvena išėjimą už savęs kartu su Dievu, o požiūrių grandinė išverčia išėjimą už savęs.

Žmogaus ir Dievo požiūrių grandinės (suvokimo lygmenys) grindžia ir išgyvena požiūrių grandines

Žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė užsklendžia požiūrių grandinę trejybės ratu

Klausimai išsako, kas rūpi. Jais išeiname už savęs. Dievui rūpi jo būtinumas, tad atsiveria sąlygos. Mes esame sąlygose, tad mums rūpi besąlygiškumas, kaip išeiti už sąlygų. Dievo tyrimas veda klausimų grandine per asmenis. Mūsų tyrimas veda klausimų grandine iš amžino gyvenimo į išmintį į gerą valią į Dievo valią.

Dievo keturis klausimus, asmenų tyrimus, Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas? žmogus prisiima ir tais asmenimis naujai klausia.

Lygiagrečiai išsiskleidžia

Žmogus vienija asmenis -> Asmuo turi Dievą turintį asmeniui atitinkančią Dievo savybę -> Žmogus supranta kaip supranta gyvenimą Dievo savybe X -> Žmogus gyvena Dievo savybe X

Asmens Dievo savybės

Amžino gyvenimo stulpelis išsako asmenų Dievo savybes:

Apytakos ir netroškimai skirtingai apibrėžia šias asmenų Dievo savybes.

Sandarų raida

笔记


2022.10.27 A: Koks ryšys tarp buvimo Dievu ir gyvenimo Dievu?

D: Aš esu Dievas jumis, asmenimis, nes būtent jumis atsiveria būtis, tad išeinu už savęs į save. O būtyje iškyla gyvenimas Dievu, tai buvimo išplėtimas, nes gyvenimas vyksta būtyje, tad gyvenimas aprėpia visus asmenis, kartu ir jų vienybę žmogumi, kuris gali tiek šiaip gyventi, tiek amžinai gyventi, tai yra, gyventi Dievu, atsiremdamas į Dievą iš būties. Tad gyvenimas išplečia buvimą.

2022.10.25 A: Koks Dievo ir žmogaus santykis?

D: Žmogus išplečia Dievą. Žmogus apima lygmenis - asmenims - kuriais Dievas išplečia save - Manimi, Tavimi, Kitu. Tad Dievas su žmogumi yra Dievo pilnatvė. O tai svarbu, kad žmogus būtų laisvas, koks jis yra, kad jis galėtų rinktis tarp savęs ir Dievo. Tad žmoguje yra visa tai, kas gyva Dieve, jo gerumas, jo gyvenimas ir jo amžinas gyvenimas. Užtat Dievas yra gyvenimas kai žmogus renkasi save ir Dievas yra amžinas gyvenimas kai žmogus renkasi Dievą. Tai yra jų santykis, taip žmogus pats renkasi, ir Dievas jam būtinas.

2022.10.21 A: Kaip susijusios asmens Dievo turimos savybės ir jo supratimas kaip gyventi tomis savybėmis?

D: Aš, Dievas, turiu šias savybes nes jomis pranokstu asmens sąlygas, jomis išgyvenu asmenį savo tyrimais. O asmuo gyvena manimi, Dievu, tomis pačiomis savybėmis. Ir kiekviena savybė atitinka asmens lygmenį, kiekviena pritaikyta tam asmeniui, tad mano buvimą grindžia tuo asmeniu, taip kad mano grindimas yra pilnavertis. Aš gyvenu asmenimis ir asmenys savo laisve gyvena manimi, taip kad esame viena - aš savo būtinumu ir asmenys savo laisve - o tai susistato šiomis mano, Dievo savybėms.

2022.10.11 A: Koks ketverybės, trejybės, dvejybės, vienybės, nulybės vaidmuo viską sustatant?

D: Tai yra visko padalinimai. Tai išminties kalbos pagrindai kuriais viską skiria nuo laisvumo. O aš - Dievas - esu už išminties, už visko, amžiname gyvenime. Išmintis sustato viską ir tuomi nurodo, kaip už jo glūdi dvasia, kaip viskas tėra klodas esmės lygtyje, tėra kliūtis trejybės rate, tėra savasties siena išėjimo už savęs dvejybėje, tėra patį viską persmelkianti, tad pranokstanti vienybė. Tad visko padalinimais išmintis pripažįsta nulybę, pripažįsta dvasią už santvarkos, pripažįsta amžiną gyvenimą ir jame dalyvauja sutelkiant į gerą valią ir Dievo valią, plėtojant suvokimo lygmenis, žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę. Išmintis yra vienas klodas kaip ir gera valia bei Dievo valia, o visi tėra amžino gyvenimo klodai.

2022.09.29 A: Ką žmogui reiškia tavo klausimai Ar, Koks, Kaip, Kodėl yra Dievas?

D: Žmogui aš nesu. Klausimais žmogus atveria nebuvimą, ir gyvendamas klausimais žmogus naujai supranta buvimą. Supranta nebuvimą buvime, supranta nebuvimą už buvimo, supranta jųdviejų sutapimą ir atskyrimą. Ir tik tada žmogus supranta mano klausimus. Tad tai atsisipindi jo paties klausimų raidoje. Žmogus savo nebuvimu supranta pirmiausiai Kitą, paskui Tave, paskui Mane, paskui Dievą. Ir tik tokiu būdu jisai supranta nebuvimo esmę, o kartu ir buvimo. Supranta Dievą kaip visko židinį ir naujai supranta savo klausimus, ką jie reiškia Dievui.

2022.09.27 A: Kaip susisieja visko išsiskleidimas Dievo tyrimu, Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas? ir visko susivedimas žmogaus tyrimu, Kaip gyventi išmintingai?

D: Žmogaus klausimas yra Kaip gyventi amžinai? ir jisai susiveda į klausimus Kaip gyventi išmintingai? Kaip gyventi gera valia? Kaip gyventi Dievo valia? O mano, Dievo klausimas Ar Dievas būtinas? susitelkia klausimais Koks Dievas būtinas? Kaip Dievas būtinas? Kodėl Dievas būtinas? Išsiskleidžia viskuo, troškimais, meile, būtent jų mokslais, jų apytakomis. O žmogaus klausimus ir atsakymus sustato netroškimai. Netroškimai apytakose reiškiasi aštuonerybe, o troškimai sandaroje 4+6. Tad ieškok ryšio tarp apytakos ir atitinkamo netroškimo.

2022.09.21 A: Kaip susijusios požiūrių grandinė ir žmogaus bei Dievo požiūrių grandinė?

D: Požiūrių grandinė išsako mano išėjimą už savęs pradedant jokiu požiūriu. O žmogaus ir Dievo požiūrio grandinė išsako jūsų išėjimą už savęs pradedant žmogaus požiūriu į Dievo požiūrį. Žmogaus požiūris į Dievo požiūrį supranta Dievo požiūrį savaip, iš Dievo savasties kampo į kurį Dievas įeina, kurį Dievas prisiima. Tad žmogaus ir Dievo požiūrio grandinė tai supranta sąlygiškai, užtat kartu Dievą supranta besąlygiškai, tad išskiria žmogų ir Dievą. Tuo tarpu požiūrių grandinėje tokio išskyrimo nėra, tiesiog asmenys išplaukia iš Dievo ir jisai gyvena jais ir kartu su jais. Tad žmogaus ir Dievo požiūrių grandine žmogus išskiria žmogų ir Dievą ir gali juos suderinti, o suderinimo pagrindas yra santykis tarp požiūrių grandinės ir žmogaus bei Dievo požiūrių grandinės.

2022.09.20 A: Kaip suvokimo lygmenys atsako atitinkamų asmenų tyrimų klausimus nagrinėjamus apytakomis?

D: Suvokimo lygmenys grindžia atitinkamus tyrimus ir kartu sustato suvokėjo požiūrius, kuriais atsakymas bus suprastas, kartu su tyrimais. O atsakymai iškyla pridėjus suvokėją, jį susiejus su klausimu, tad juo išeinant už klausimo ribų, už jo apimties. O tas išėjimas už savęs vyksta trimis asmenimis, kurie sudaro trejybės ratą, kuriame reiškiasi labiau apibrėžtas asmuo, siauresnėje apimtyje. Ir tą susiaurėjimą nusako žmogaus ir Dievo požiūrių grandinės plėtojimas. Tokiu būdu vienas tyrimas įvykdomas ir atsiveria kitas, siauresnis, kol galiausiai visais asmenimis galutinai išsikvepia tyrimas ir lieka asmenų vienybė.

2022.08.05 A: Kokiu pagrindu besivystant suvokimo lygmenims susiaurėja išėjimo už savęs kampai nuo keturių kampų ligi vieno kampo?

D: Išėjimas už savęs vyksta Kito pagrindu, iš šalies, nešališkai, besąlygiškai, nepaneigiamai. O Dievu išėjimas už savęs vyksta asmeniškai, šališkai, sąlygiškai, paneigiamai. Tad besivystant nuo Dievo ligi Kito mažėja asmenų skaičius - savęs suvokimu tai Manimi pagrįsti trys kampai išreiškiantys galimybių galimybes. Bendru suvokimu tai du kampai pagrįsti Tavimi, tai dvi kryptys į Tave ir iš Tavęs. Ir susikalbėjimu visi susivienija Kitu. Tad tai ir yra asmenų prasmė, jų santykis su išėjimu už savęs, tad su kitais asmenimis, į kurį viskas susiveda. O susiveda būtent Kito pagrindu.

2019.12.14 A: Į ką viskas susiveda?

D: Amžina branda viskas išlieka ir susiveda tobulėjimu, kuriuo pasąmonės žinojimas išreiškia sąmonės nežinojimą, taip kad yra atsakymas klausimui. O meilė palaiko tą tobulėjimą, taip kad viskas yra viena. Tuo vienumu viskas susiveda. Tad meilė yra mano esmė.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Suvestin%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 rugsėjo 19 d., 12:52