调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Pranešimas

Kaip įvairiai suvokti tarpą?

 • Suvokimas - tarpas tarp Dievo už sąlygų ir sąlygose
 • Tarpas tarp asmenų
 • Tarpas tarp tvarkų
 • Aleksandro deriniai
 • antistruktūra
TarpasPertvarkymaiPokalbisIšgyvenimaiŽenklų savybės (Ženklų rūšių sulyginimas)IšsiaiškinimaiGyvybės savybėsNesusivedimai
Vertybė ryškeja. Išsiskiria esamos ir išbaigtos vertybės.Raida: medis->sekaTu->Kiti Troškimai->MeilėYra->Prasminga Prasmė=Vienybė (Tvarka)Lankstus: daiktas (žyminys) pastovus, ikona (išraiška) keičiasiIšjausti protą.Dalelės: Bandinių atrankaNepilnas apibrėžimas
Pasirinkimas. Atitrūksti nuo savo požiūrio. Besąlygiškos proto ribos.Žemėlapynas: tinklas->medisAš->Kiti Viskas->MeilėGalima->Užmojis Prasmė=Dvejybė (Būtis)Pakitus: daiktas (žyminys) pastovus, indeksas (savybė) keičiasiIšjausti sandarą.Įvairovė: Terpių atrankaVisuma ir dalys gali skirtis
Bendradarbiavimas. Paskiri išsiaiškinimai išbaigtoje, besąlygiškoje vidinėje santvarkoje, jų sąlyginis suvokimas.Vadovėlis: seka->tinklasAš->Tu Viskas->TroškimaiPageidautina->Pavyzdys Prasmė=Trejybė (Dalyvavimas)Judrus: ikona (išraiška) pastovi, indeksas (savybė - laikas, vieta, aplinkybės) keičiasiLyginti sandaras.Netiesumas: nelygiaverčių pasėkmių atrankaDėmesys iškreipia vertinimą
Vertybės palaikymas. Dievas papildinys artėja, ryškėja, šyla, myli. Mane mylintis labiau kaip aš save.Metraštis: seka->medisDievas->Aš Dievas->ViskasNėra->Jautrumas Prasmė=Ketverybė (Žinojimas)Įsiminamas: indeksas (supratimas, būdas) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasiPerprasti reikalą.Metmenys: Išgyvenimų atrankaPrieštaravimas gali būti dalinis
Pasirinkimo palaikymas. Sieti laisvumą ir visumą. Atskirti gerumą santvarkoje ir Dievą už jo. Tarpas leidžia keisti lūkesčius, naujai suvokti gerumą, bręsti.Žinynas: medis->tinklasDievas->Tu Dievas->TroškimaiNegalima->Susitelkimas Prasmė=Penkerybė (Sprendimas)Reikšmingas: ikona (išraiška) pastovi, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasiLyginti reikalus.Žymės: Sąveikų atrankaNeįmanoma išsakyti visas žinotinas aplinkybes - aprašymas gali suvaržyti laisvę
Bendradarbiavimo palaikymas. Pradžia ir pabaiga žinoma, o vidurys vystosi.Kelionraštis: tinklas->sekaDievas->Kiti Dievas->MeilėNepageidautina->Taisytina Prasmė=Šešerybė (Dorovė)Prasmingas: daiktas (žyminys) pastovus, simbolis (apimtis, suvokimas) keičiasiIšjausti reikalą.Apytakos: Apytakų atrankaGalim pakeisti savo nuostatą - teiginys gali save paneigti

Bandau suprasti besąlygišką tiesą kaip tarpą tarp tvarkų ir kaip tarpą tarp asmenų.

Tai besąlygiškas požiūris kylantis iš asmeninių požiūrių.

Pagrindas: Besąlygiškos tiesos išdėstymas. Tų išdėstymų ryšys su pertvarkymais.

Eiliškumą išsako padalinimai, jais išrikiuotos ženklų savybės.

Tarpas tarp pastovumo ir kintamumo.

Kintamųjų rūšys? Nesusivedimų rūšys?

Tarpas yra tarp besąlyginio Dievo ir sąlyginio gerumo. Kuris yra pastovus ir kuris keičiasi?

Besąlygiškas yra amžinas gyvenimas, o gyvenimas yra sąlygiškas. Besąlygiškas yra Dievo ir gerumo atskyrimas, atkirtimas, o sąlygiškas yra jų sutapatinimas.

Besąlygiška yra pirminė tvarka, o sąlygiška yra antrinė, ja pertvarkanti, tvarka. Pirminę galime įsivaizduoti kaip begalinę, neaprėpiamą, o antrinę kaip baigtinę, kaip mūsų suvokiamą.

Pirmoji tvarka grindžia asmenį, visų asmenų vienumą, o antroji tvarka juos atskiria pagal apimtį. Užtat tai ir yra vaizdavimas, nes leidžia sieti ir atskirti.

Vienumas yra besąlygiškas - apimtys yra sąlygiškos - o apimčių atskyrimas yra besąlygiškas.

O tarpas tarp besąlygiškumo ir sąlygiškumo yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.

Asmens neapibrėžtumas yra besąlygiškas - apibrėžtumas yra sąlygiškas. Neapibrėžtumo ir apibrėžtumo atskyrimas yra besąlygiškas - jųjų vienumas yra sąlygiškas.

Išvada: Tai, kas neapibrėžta yra besąlygiška. Vadinas, atsisakydami apibrėžti, nurodome ir atsiremiame į tai, kas besąlygiška. Susilaikydami nuo antros tvarkos išreiškiame tai, kas besąlygiška.

Panagrinėti, kokiomis tvarkomis galime išsakyti įvairius asmenis, Dievą, Mane, Tave, Kitą?

Dievas vienų vienas, užtat besąlygiškas.

Nesusivedimas atskiria siauresnį ir platesnį požiūrį.

Požiūrių atskyrimas yra besąlygiškas. Kuria prasme tai Dievo požiūris, tai Dievo tiesa? Kuria prasme svarbus atskyrimų vieningumas?

Apibrėžti: nesusivedimą (viename lygmenyje vieningumas, kitame nevieningumas), pertvarkymą - pavaizdavimą, suvokimą, išgyvenimą, ženklų savybę ir t.t. Apibrėžti lygmenis ir jų skirtumus. Apibrėžti bendrą lygmenį ir bendrą skirtumą.

Besąlygiškas - be savasties, tad ir be aplinkybių. Tarpas tarp savasties ir aplinkybių.

Laisvumui reikalingas santvarka, aplinkybės - tai kas keičiasi (nesava) ir tai kas nesikeičia (sava). Kaip keičiasi savas? Kaip jis paneigiamas? Išauga tokia galimybė, žr. nesusivedimus.

Pirma tvarka - vaidmuo, antra tvarka - veikėjas.

Sąlygiškas suvokimas - dalinis, besąlygiškas suvokimas - visuminis. Antra tvarka yra dalinė, pirma tvarka yra visuminė. Sąlygiškas yra jų sutapatinimas. Besąlygiškas yra jų atskyrimas, jų tarpas. Antra tvarka galima mokytis, ji suskaldo besąlygišką tvarką. Ji nebaigtinę tvarką pristato baigtine. Užtat ją galima suprasti kaip ženklą.

Besąlygiškas požiūris susijęs su vidine sandara vietoj kad su išoriniais santykiais. Tai ne tvarkos pertvarkymas, o netvarkos.

Antrinė tvarka yra požiūris, tai dalinis - asmeninis - suvokimas.

Tarpas yra nulinis

Medis - nusistatyti, seka - vykdyti, tinklas - permąstyti. Jų poros - vaikščiojimas medžiais.

Tarpas yra požiūris į visumą. Visuma reiškiasi ketveriopai (apimtimis, asmenimis), o tarpas šešeriopai.

Išgyvenimų rūšys yra nesusivedimų išvada, kaip mes bręstame. O mūsų brandą išsako antrinė santvarka, kaip mokomės, tai kokybinė branda.

Tad išmokstame visumą ją dalindami į asmenis, ir išmokstame tarpą jį dalindami į tarpus. O tas dalinimas nėra sąlyginis, o yra besąlygiškas.

Nes visumą netvarką galima dalinti taip, kaip negalima dalinti visumos tvarkos raiškų (nusistatyti, vykdyti, permąstyti). Juk bandant dalinti pirmines tvarkas, tiesiog daliname antrines tvarkas.

Antrine tvarka platesnis asmuo savaip suvokia siauresnį asmenį. Pavyzdžiui, yra medis Kitų vertybių, kaip jie bręsta vis ryškiau. O Tu juos gali apklausinėti, kokios jų dabar vertybės ir gausi apytikrius taškus medyje. Arba aš galiu apklausinėti jų požiūrius ir susidaryti žemėlapyną jųjų. Plečiant antrinę tvarką tampa aišku, kad ji nesusiveda su pirmąja tvarka, kad nebaigtinė ir baigtinė iš esmės skiriasi, yra skirtingo pobūdžio. Antra tvarka yra ženklas pirmos tvarkos, išreiškia ženklo savybę.

O ryšium su pertvarkymais, kaip suprasti visumą (nulinę tvarką) ir tarpą (nulinį pertvarkymą)?

Kitas žino nieką (burbulėlį - daiktą), Tu žinai kažką (plėmelį - apibendrinimą - ikoną), Aš žinau betką (papildinį - apibrėžimą - indeksą), Dievas žino viską (visumą - išjautimą - židinį - akį - prasmę - simbolį).

Galime asmenis suprasti kaip visumos išjautimą, atvaizdavimą, ten kur yra atskirta "mintis", tad yra jos neprieinamas vidus ir prieinama išorė, tad yra išoriniai santykiai.

Atitrūkimas nuo pasaulio.

Neurologų išvadomis, einame iš antrinės tvarkos link pirmosios, plėtojame antrinę tvarką gvildenimais. Įvairūs jausminiai varikliai to imasi, jų gvildenimosi būdai atitinka padalinimus.

Požiūriai susideda: Kitas +0, Tu +1, Aš +2, Dievas 6-.

 • Nusistatyti - begalinis medis - nusistatymo vykdymas
 • Permąstyti - begalinis tinklas - permąsčius nusistatyti
 • Vykdyti - begalinė seka - vykdymą permąstyti
 • Nusistatymo palaikymas - išvertimas -
 • Permąstymo palaikymas - išvertimas
 • Vykdymo palaikymas - išvertimas

Galime suvokti kaip sutapatinimus:

 • Raida: Apibendrinimas laikomas atveju
 • Žemėlapynas: Aplinka laikoma atveju
 • Vadovėlis: Aplinka laikoma apibendrinimu
 • Metraštis: Esmė laikoma aplinka
 • Žinynas: Esmė laikoma apibendrinimu
 • Kelionraštis: Esmė laikoma atveju
 • Atvejis - ryšys su niekuo
 • Apibendrinimas - ryšys su kažkuo
 • Aplinka - ryšys su betkuo
 • Esmė - ryšys su viskuo

Asmenys tad yra šių apimčių dvasia, šių ženklų rūšių išpildymas.

Tą ryšį galime suvokti kaip išmanymą. Asmenys yra žinotojai:

 • Kitas - išmano nieką.
 • Tu - išmanai kažką.
 • Aš - išmanau betką.
 • Dievas - išmano viską.

Tiesa - akivaizdumas - ryšys tarp to kas parodyta ir to kaip parodoma - tad būtina, tikra, galima. (medis, seka, tinklas)

Medis, seka, tinklas - tai sąlygos, plačiausia prasme - tai dalyvavimo sąlygos. Sąlyginė tiesa yra ryšys tarp sąlygų ir jų pažinimo, tad tarp dviejų tvarkų, begalinės ir baigtinės. Besąlygiška yra tai, kas pirm jų, ką jos vaizduoja. Besąlygiška tiesa yra ryšys tarp begalinio sąlygų nebuvimo ir baigtinio sąlygų nebuvimo. Tą baigtinį sąlygų nebuvimą galime suprasti kaip tarpą tarp tų dviejų tvarkų. O ryšys vyksta asmenimis ir jų atitrūkimais vienas nuo kito.

Išgyvenimų seka atitinka sąlygų seką: yra (medis-nusistatyti), galima (tinklas-permąstyti), pageidautina (seka-vykdyti) ir toliau šių sąlygų nebuvimą, taip kad santykiai išversti.

Besąlygiškumas grindžia vidinę sandarą (lentelę) ne išorines sąsajas.

Išsiaiškinimai sulygina išmanymo lygius: išmano ar, išmano koks, išmano kaip, išmano kodėl.

 • išjausti požiūrį
 • išjausti sandarą
 • lyginti sandaras
 • perprasti reikalą
 • lyginti reikalus
 • išjausti reikalą

Jeigu tą tarpą suvokti kaip dalį visumos, tai kur jisai yra pirmoje tvarkoje?

 • Raidoje jisai yra begalybėje, pašonėje, atskiroje medžio šakoje.
 • Žemėlapyne jisai yra aplinkui.
 • Vadovėlyje jisai yra prieš pradžią ir po pabaigos.
 • Metraštyje jisai yra už plačiausio laikotarpio.
 • Žinyne jisai yra kiekviename taške, kiekviename poslinkyje.
 • Kelionraštyje jisai yra sekos viduryje.

Tarpas plėtojamas padalinimais. Kaip tai susiję su keturiais lygmenimis, su trimis tvarkomis?

Klausimai:

 • Kaip tvarkų poras susieti su padalinimais? (taip grindžiant jų eiliškumą) Eiliškumas jaučiasi išgyvenimuose, ženklų savybėse ir nesusivedimuose, taip pat tarpe (išminties surašyme), kas turbūt svarbiausia.
 • Kaip tvarkų poras susieti su asmenų (lygmenų) poromis? (taip patvirtinant, jog jų yra šešios, ir taip susiejant su asmenimis)

Poros - mišrūs laukai (blended spaces) (Fauconnier ir Turner)

Siaurėja paklaidos mąstai. Paklaida skiria Dievą ir jo gerumą.

Tarpas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2014 lapkričio 10 d., 03:08