Logic Notes

Gvildenu

Bendrystė

Andrius

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Logic

Dirbtinis protavimas: Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. Sapiens.

Galėčiau ištirti vidinį jausmą, kaip vertinu asmenybes, kiek ir kaip jos man patinka, kokiais matais. Ir tuo pačiu suprasčiau, kaip jaučiuosi apie save, ir kodėl mano jausmas būna lyg tai pastovus, paskui gyvenime keičiasi.

Žmonėmis kūniškai reiškiasi kūno vienumas, susitelkimas, susiklausymas, bet nebūtinai proto, širdies, valios. Jie reiškiasi atitinkamai protu (tiesa), širdimi (atjauta?), valia (meile? savęs atsisakymu? nesavanaudiškumu?)

Žinojimo rūmai: klausimo-atsakymo, sąmonės-pasąmonės vienumas +2. O maldos mokslas išreiškia vienumą +3, pasirinkimų malūnas vienumą +1.

Muzikos kūrimas labai susijęs su sąmonės ir pasąmonės derinimu - veiksmų / vydkinių / atkarpėlių kūrimu ir sustatymu.

Sąžinė, tai pasąmonės balsas sąmonei, kada neatitinka sąmonė ir jos įvaizdis pasąmonėje. Kai sąmonė pavargsta, ji reikalus supaprasina, tai pasąmonė ją ramsto. O šiaip pasąmonė vis siūlo naujų minčių, gerų ir piktų, mus skatina ir gundo.

Lygmuo Kodėl viską išsako ryšiais. O tas ryšys yra tarpas, kuriuo išsakomas Kitas. Kategorijų teorijoje panašiai, tikslas yra pereiti iš narių (objektų) nagrinėjimą į ryšių (morfizmų) nagrinėjimą.

Tikslas: atverti nežinojimą.

https://en.wikipedia.org/wiki/Aron_Gurevich Categories of Medieval culture.

požiūrių algebra yra neasociatyvi palyginti su lie algebrom

trejybė pati save mąsto, pati sąmoninga savo trejybiškumo atžvilgiu - "mąstau, tad esu" ir t.t.

LMT - buhalteris - Sergėjus Kačenka +370 604 78 074

谢谢你

Will unites reason (conscious) and passions (unconscious). God's will disconnects reason and passions.

Category theory models perspectives and attention shifting. (Or thoughts as objects?)

Stanislas Dehaene Consciousness, numeracy

Category of perspectives: stepping-in and stepping-out as adjoints? there exists vs. for all?

Amžinas gyvenimas yra atsitokėjimas, o gyvenimas yra įsitraukimas.

Jeigu sau nepatinku, galiu save pakeisti. Ką tai pasako apie savęs tęstinumą, savęs susiderinamumą ir nesusiderinamumą?

Požiūris = nežinojimas = sintaksė.

Dabar kas? Viskas.

Muzikoje - harmonic series:

  • C
  • C half the wavelength - one octave higher
  • G one-third of the wavelength - dominant higher - seven semitones
  • C one-quarter - subdominant higher - five semitones
  • E one-fifth - four semitones

Explain mathematically!

VGTU buvęs rektorius Zavackas

Jonė: Nuolankumas laimi kantrumu - autoritetas valdo padėtį.

Struktūra apibrėžiama išoriniais ryšiais. Tad vidinė struktūra nėra struktūra!?

Septynerybė leidžia atskirti siųstuvą ir priimtuvą, vyrišką lytį ir moterišką lytį, taip kad jie susieti bet atskirti.

Pasakojime suveikia skirtingų lygmenų apdorotojai sprendžiantys kur prasideda ir baigiasi vienetas, kokie įtampos ir židinio balsai, koks pasakojimo turinys.

Sąmonė medis, pasąmonė tinklas, susisieja seka. Seka, tai žaidimo įpareigojimai.

Joseph Goguen on Music

Medis auga kurdamas vis naujus narius, taip kad visi nariai yra būtinai skirtingi, ir jų skirtingumas išplaukia iš ankstyvesnių narių skirtingumo. Naujas ryšys sieja seną narį su nauju nariu. O tinklas augdamas gali sieti du senus, esamus narius, arba du naujus narius, arba seną ir naują. Tad tinklas įsimena visus narius, bet nedraudžia juos sieti. O tinklas draudžia sieti narius bet juos visus laiko visuma.

Mylėti save (seką), kitus (medį) ar visus (tinklą). Medžiu pats tvarkai visumą, o tinklu visuma yra už savęs, esi dalis jos.

Dievui mūsų gyvenimai yra pasaulio veidrodžiai. Užtat mes taip pat matome tais veidrodžiais. Juk mums priklauso tą veidrodį vis patikslinti. Tad tie veidrodžiai yra dvejopi ir mums su Dievu reikia suderinti mūsų požiūrius, kad tiek Dievas, tiek mes teisingas išvadas darytumėme.

Kaip ketverybė slypi kiekvieno padalinimo požiūryje?

Dievo besąlygiškai tiesai mes savo laisve esame reikalingi atsverti jo besąlygiškos būklės primestumą. Tad turime būti tiek sąlygiški, tiek laisvi, užtat turime laisvai susiderinti su jo požiūriu. Ir nors truputį jam nusileisdami mes atveriame jam langą per mus. Tai ir yra Dievo valios vykdymas - ir kaip tai vykdome paklusdami, tikėdami ir rūpindamiesi? Išmąstyti šešerybe, kaip jinai derina besąlygiškus ir sąlygiškus santykius? Šešerybė leidžia vykdyti Dievo valią, tačiau septynerybė suteikia papildomą laisvę, kuria Dievo, kaip tokio, nėra ir mes patys sprendžiame. Yra tiktai Dievo aidas - sąlygiškas gerumas. Gerumą jaučia pasąmonė, o sąmonė jaučia negerumą, tad reikia vadovautis sąmone.

Padalinimai išplaukia iš Dievo, ir jie apibrėžia žmogų. Tad labai svarbu, kad žmogus septynerybe įsijungia į padalinimų veiklą, tad sąmoningumu prilygsta Dievui ir jį išplečia.

Gyvenimo lygtis 4x4 išreiškia semantiką sintakse 4 lygmenimis ir išreiškia sintaksę semantika 4 lygmenimis.

Difference between set and vector space (or list?) Set has empty set, but vector space has zero instead of the empty set. So there are no functions into the empty set, but there are functions into zero. Vector space is not distributive. Can't just take the union, need to take the span. Thus R and (S or T) is not equal to (R and S) or (R and T). A line and a plane is not a line and line or a line and line.

Antros kalbos mokymosi priemonės atskleidžia žmogiškos pasikartojančios veiklos įvairumą, žmonijos bendrai ir paskirų kultūrų etnogramas.

Šešerybė sustato veidrodį (dvilypumą, dualizmą) siejantį žmogaus dinaminę veiklą (poslinkiais) ir Dievo statinę veiklą (nariais). Tokį dvilypumo veidrodį, pasąmonės ir sąmonės, sustato ketverybė, penkerybė, šešerybė ir septynerybė. Dvilypumas sieja santykių visumas, pavyzdžiui, žmogaus trejybės rato poslinkius ir Dievo trejybės narius.

Dievas išeina už savęs pasitraukdamas, o žmogus išeina už savęs požiūriu, žengdamas už savęs. Tad požiūris yra žmogiška sąvoka ir "Dievo požiūris" remiasi būtent žmogiška sąvoka. "Dievo požiūris" atitinka žmogaus išėjimą už savęs. O žmogaus atsisakymas savęs atitinka Dievo pasitraukimą.

Žmogaus ir Dievo požiūrio grandinė Ž->D->Ž->D->Ž gali sutaptu su grandine D->Ž->D. Panašiai, Ž->D->Ž gali sutapti su D, bet tada nėra žmogaus, tai atitrūkimas nuo žmogaus, o gal žmogaus atsisakymas savęs. O D->Ž->D išsako Dievo požiūrį, būtent žmogumi.

Eugenia Cheng: Mathematics is the logical study of how logical things work. Abstraction is what we need for logical study. Category theory is the the math of math, thus the logical study of the logical study of how logical things work.

Category theory shines light on the big picture. Perspectives shine light on the big picture (God's) or the local picture (human's).

Žvilgsnis - žmogaus išėjimas už savęs. Požiūris yra to žvilgsnio ramybė - sandara.

Music - birds - basis for joint intentionality, as with humans.

Experimental playspace (trejybė) gets crystallized through four strata of knowledge (distinguishing semantics and syntax) to create žinojimo rūmai. So all discipline arise from playspaces. The unit of culture is the playspace as the unit of experimentation and culture is glued together accordingly.

Evolution originally is driven by activity cycles in the organic soup stage and then it gravitates towards replicating structures.

Semiotics distinguishes different planes: thing, icon, index, symbol.

Lotman - Universe of the Mind.

Universal strategy. Kaspar Kruup.

Finite and infinite games. James P. Coarse. For it not to end. Change the rules. Coarse's Penguin?

Sandaros išplaukia iš Sūnaus 8-bės, žinojimo rūmai išplaukia iš Dvasios 10 įsakymų, maldos mokslas išplaukia iš žmogaus 3-bės.

Playspace - trejybė - evoliucijos pagrindas.

Jamie Tehrani. Call for papers: Cultural Evolution. Open access.

Intentional (nonaccidental) copying (+3 parsers in algebra of copyright) is the basis for (joint) intentionality.

Model of transmission that is similar to sex - recessive and dominant - and there are two dimensions: favorable or not favorable, expressed or not expressed. And what is expressed (thus dominant) in one environment, and hopefully favorable, in another environment, the recessive becomes expressed (and hopefully favorable). So it's about coding choices made rather than information.

Homo ludens.

Jerome Lewis.

Kaspar K. Growth of understanding. Has civilization collapsed already?

Playspace gets supported by fourfoldness (semantic thing, icon - out of world into game, index - out of game into world, syntactic symbol.) This happens through the artifact.

Angie Joala. Being connected to the source, as the compass to everything else. Where does complexity come from? How is it that there are simple and complex paths to the same answer?

Įsijautimą išsako aplinkybės - požiūriai į požiūrį. O atsitokėjimą išsako atvaizdai - požiūriai į požiūrį.

Permąstyti dorovės tyrimą: Gal grandinėje Ž-D-Ž-D-Ž elgesį ir dorovę išsako Dievo požiūriai.

fizikas Lee Smolin, The Trouble with Physics

Biases - personal bias=signature (Morse code operators), content bias, modal bias

Dievas (jo šokis) yra žaidimo laukas žaidimo lauke, bendrystė bendrystėje

žaidimo trejybė yra tranzistorius iš kurio susilipdo sistemos

Elisa Galasso. Freedom, being able to accept my choice. What is a stranger?

Petr Tureček. Pleasure - the only thing I'm able to enjoy. Why is there something instead of nothing?

Karim Baraghithm. Not to see the world in black and white. What is the concept of information or cultural evolution, that can give us predictive power similar to genetic information?

Požiūriu (ar žvilgsniu) išeiname už savęs į tai kas už mūsų, tad požiūris remiasi savastimi ir ją pabrėžia, išryškina.

Paoletti - The Sphere Model of Consciousness:

  • love-power
  • aspiration-roots
  • past-future

Principal component analysis

Užrašai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 birželio 17 d., 14:47