Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF


Asmeniškai? BA9696

Nuojauta? AAAAAA

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Egzistencializmo ištakos

Paskiros mintys...

Aplinkybės, atvaizdai

 • Pilnatvė reiškiasi grožiu nes ji už mūsų ir mus apima, tad mūsų vidaus kaip ir nėr. O ji, kodėl, reiškiasi aplinkybėmis nes jos sieja mūsų paskirą požiūrį su visumą. Tuo tarpu atvaizdai išsako kaip visuma išgyvenami požiūriai. Aplinkybės išsako, kaip požiūris išgyvena visumą.

Branda

 • Alkoholikas negali turėti iliuzijų (Baranova apie Gilles Deleuze) Svajonės praregėjimas - iliuzijos. Jis įklimpęs į kasdienybės ekonomiką, jos negali nepastebėti. Tuo tarpu šviesuolis gyvena iliuzijose.
 • Paralyžius - žmonės negvildena savo klausimų - kodėl? kas jiems trukdo?
 • Kiekvienam reikia savo barškalo, reikia savotiško dėmesio. Kad jis užsiimtų teigiamai, ne neigiamai, kitiems netrukdytų, o pats kurtų.
 • Savotiška branda įžvelgiama 6 poreikiais - tačiau ar įžvelgiama kitais laipsnynais? - ar įžvelgiama abejonėmis, lūkesčiais, vertybėmis? Ir kaip tai susieta su kitais? 1 2 kitas 3 4 kitas. Kitas - tai laisvumo atvaizdai, o save - tai visko atvaizdai.

Dievas ir žmogus

 • Mums yra vienas kelias (sąmoningėjimas, Dievas), o Dievui yra daug kelių (kiekvienu iš mūsų).
 • Dievas-pasąmonė myli sąmonę-žmogų. "Mylėk" kreipiasi į sąmonę. Iš pasąmonės padaromas Dievas.
 • (Dievo) Nežinojimas yra visko žinojimas. Žinojimas jame jau slypi.
 • Žinojimas - nežinojimas. Dora, šviesu: gyventi be nuomonių, tad be žinojimo.
 • Dievas nebūtinas: nes vietoj Visko ar netgi Laisvumo atsiranda (šešių atvaizdų) išeities taškas Betkas (gyvenimas). Tad klausimas, kaip iš 6=4+2 visgi atsiranda 8=4x2?
 • Šventraštis, tai Dievo veikla. Jeigu Dievas parašo, tai kitaip suvokiame jos reikšmę. O jeigu Heidegerio raštai yra šventraštis? Pateisina požiūrį?
 • Dievo požiūris yra jo liudijimas, ar jisai būtinas.
 • We drive into the future using only our rearview mirror. - McLuhan
 • Dangaus karalystė yra amžinas gyvenimas būtent šioje žemėje.
 • Besąlygiškas: yra nulinis požiūris.
 • Maldos linkėjimą "teesie tavo valia" suprantame asmeniškai, kaip patys rodome gerą valią, kaip Dievas pats gyvena mumyse gera širdimi, tad ši pusė Tėve mūsų asmeniškėja. O kita pusė Tėve mūsų prasideda asmeniškai "kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien" ir vystosi plačiau, tad priešingai.

Dievo šokis

 • Jame slypi pagrindai:
  • aplinkybėms - (ketveriopai suprastai) Dievo trejybė (žr. taip pat 10 Dievo įsakymų 4 lygmenis)
  • padalinimams - aštuongubas kelias
  • atvaizdams - 10 Dievo įsakymų 6 lygmenų poros
 • Ir taip pat žmogaus trejybe iškyla 3 kalbos - tik Dievo šokiui priešinga kryptimi, iš atvaizdų į padalinimus, iš padalinimų į aplinkybes, ir iš aplinkybių į atvaizdus.

Elgesys

 • Priešingybės: bendras asmuo ir "žmonės" (das Man), pasikartojanti žmogaus veikla

Gyvenimo lygtis

 • Asmenys išsako gyvenimo lygties klodus: Dievas gyvena dvasia, Aš - sandara, Tu - atvaizdais, Kitas - esme.

Indijos filosofija

 • Naujųjų laikų. Ramena Maharshi. Kas aš?
 • Absoliutai yra trys, nevieningi: Tiesa (žinojimo-sulaukimo), laisvė (norėjimo-troškimo-laukimo), vertybė (jausmų-nusikreipimo). Jausmai susiveda į viską, į vertybę. Tad šie paaiškina, kaip mes bandom eiti nežinojimo keliu.
 • pančiai:
  • anavamala - smulkmeniškumas, niekalai apriboja visažinystę ir visagalystę
  • karmamala - skausmai ir malonumai
  • mayamala - įsitraukimas į kūną
 • Abhinavagupta apie ašybę - aš, tu, kitas
 • Šiva - sąmoningumas šakti - moteriška, pulsavimas, proto mantra - toliau pradai reiškia ribą savasties
 • Tadas Snuviškis: Kaip patikėti kariaujančiais dievais, ką jie kalba? jei gyvena žmonių ydomis? Galima patikėti žmogumi gyvenančiu kitaip.
 • Negyvybė: medžiagos ir erdvės atskirtumas. Anot jainų (džainų), penkerybėje yra: erdvė be medžiagos, medžiaga be erdvės, erdvė iš medžiagos požiūrio (stovėjimas), medžiaga iš erdvės požiūrio (judėjimas). Ir taip pat laikas - tai akimirkos - tačiau tai "dabarties" akimirkos, kurių ribą, kaip sąvokų, nustato žmogus, tai sąlygiškas besąlygiškumas.
 • Jainai: trejybė: teisingas nusistatymas, teisingas vykdymas, teisingas permąstymas
 • Jainai: septynerybė/aštuonerybė: (Syadvada) nariai: "lyg yra", "lyg nėra", "lyg neapsakoma" - septynios įmanomos aibės (kombinacijos) ir aštunta tuščia aibė.
 • Gyvybė-siela (jiva), negyvybė, sravenimas-tekėjimas (karma): ryšys, sustabdymas, pašalinimas, išsilaisvinimas

Kalbos

 • Liaudies pasakos, tai kas suprantama, paprasta. Jos išsiplečia eilėraščiais, kurios išryškina vienetų nuotaikas. Taip pat išsiplečia epais, kaip Odisėja, kurios praturtina žodžiais, posakiais, žiniomis, išmintimi. Šiedu keliais susiveda šventraščiu, kanonu, klasika, įžymiuoju veikalu, kaip kad Ulisu.

Knyga

 • Mano knyga yra 12 skyrių. Pradedu gyventi klausimu, paskui 6 pakopos iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą, paskui 4 besąlygiški žinojimai, paskui gyvenimas Dievu. Tad tai viršutinė pusė žinojimo rūmų, ėjimas žemyn į "pašnekovą". Toliau skaitytojas kuria savo knygą 12 skyrių: 4, 4, 3 ir 1.

Matematika

 • Jeigu yra matematinis apibrėžimas (pavyzdžiui, baigtinė tiksli seka), kuris galioja vienam žmogui, tai tai galioja visiems. Šitą mintį mąsčiau bekliedėdamas, besirgdamas.

Nesusivedimai, persitvarkymai

 • Nesusivedimai eilės tvarka - naujasis nesusivedimas išsprendžia ankstyvesnį nesusivedimą. Šitą reikėtų išmąstyti sandarų atžvilgiu, kaip viena sandara naujai permąstoma.

Padalinimai, veiksmai, lygtys

 • Padalinimų rato trys veiksmai: Koks pasaulis kuriamas? jisai galimas - veiksmu +1. (Dvasios požiūriu - dešimt Dievo įsakymų) Kaip pasaulis kuriamas? jisai tikras - veiksmu +2 (Sūnus požiūriu - aštuongubu keliu). Kodėl pasaulis kuriamas? jisai būtinas - veiksmu +3 (Dievo šokiu, ypač Tėvo požiūrius).
 • Kiekvienas padalinimas turi vieną požiūrį išsakantį nežinojimą, tai būtent Dievo požiūris. Nebent išskyrus trejybę?
 • Supratimas vyksta veiksmu -1, vis atskiriant vieną požiūrį. O tas -1, tai tarpas. Tad šešerybe suprantame tarpą. Penkerybe - šešerybę, ketverybe (žinojimu) suprantame penkerybę (ir visus šiuos padalinimus). Dalyvavimu suprantame žinojimą, būtimi - dalyvavimą, tvarka - būtį, Dievu - tvarką, tiesa - Dievą, dorove - tiesą ir t.t. Tačiau bene šio veiksmo nesuprantame tiesiogiai, o tiktai derinant veiksmus +1, +2, +3, pavyzdžiui, {$-1 = +2 - +3$}.
 • Šešerybė skiria vidų ir išorę, kurie svarbūs savasčiai, ribai, lūkesčiams ir t.t.
 • Veiksmas +1 išsako, kaip padalinimai auga, kaip veikia padalinimai. +2 išsako, kaip veikia atvaizdai (atvaizdams? - visumoms) O +3 išsako, kaip veikia aplinkybės (aplinkybes - paskirus požiūrius).
 • Laikas ir erdvė kartu (sprendimo sąmoningumas) yra Dievas nes tai yra neribotumas (ir nežinojimo taškas iš kurio spręsi). Ogi viskas tas neribotumą suveda į tvarką.
 • Susipažinti su Difference and Repetition, Gilles Deleuze
 • Būti ir laikyti.
 • Sartre: Proto ribotumas žadina pykulį, reikia gyventi tėkme, muzika teikia laisvę (ribotumas žadina pykulį jeigu nepripažįsti Dievo, o jei pripažįsti, tai padeda suvokti Dievo požiūrį)

Požiūriai

 • Požiūriai turbūt susiję su Lie algebros šaknių sistemų atspindžiais (reflections) ir kyla iš Dievo lęšio, iš šventosios Dvasios, Dievo šokyje.

Riba, savastis

 • Mąstymas vyksta už mūsų (žavesys, išmintis), buvimas-nusistatymas vyksta mumyse (artimumas), veikimas ryšium su riba (meilė, tiki=lauki). Bet kaip tada su Dievo šokiu? Ar šešerybė iškreipta veiksmo, "vyksta"? Žmogui išsiskiria mąstymas, buvimas, veikimas, o Tėvui ne.
 • Foucault: tiesa yra tai, ką žinome. Mes užtat tampame tiesos pavaldiniais. Jos netikriname, užtat ja neskiriame savęs nuo bendruomenės. Nežinojimu viską tikriname naujai.
 • įsikimbame į savo liudijimą, tad į save

Rūpesčiai

 • Rūpesčiai yra 6 = 4+2 atvaizdai +2 = 8. Ir šioje lygtyje 2 atvaizdai (didėjantis, mažėjantis laisvumas) + Dievas (palaikantis) + Sūnus (nuteikiantis kitą) = 4. Tik Dievo ir Sūnaus požiūriai nėra atvaizdai nes jie tiktai reiškiasi iš vieno galo. Jie nevaizduoja išėjimą už savęs, kaip kad 6 atvaizdai atvaizduoja, kaip kad 2 laisvumai atvaizduoja (Tėvą pirmyn ir Sūnų atgal).
 • Rūpesčius tad galime suvokti, kaip -2. O padalinimų pagrinde yra -1 (supratimo tarpas). Tad aplinkybių galėtų pagrindas būtų -3, o trijų kalbų -4, -5, -6.

Sąvokos, sąlygos

 • Reified = sąvoka. Unreified = sąvokos numetimas, atsiplėšimas - galime atsiplėšti *po to* kai priimame
 • Būtis yra pirminė sąvoka, kuri labiausiai įsitvirtina, kurios visgi galima atsisakyti, galima jos nepaisyti, gyvenant nežinojimu.
 • Atvaizdai, tai mūsų sąlygos, o aplinkybės, tai sąvokų sąlygos.

Tiesa

 • Jeigu tiesa visada sąlygiška, tai ši tiesa irgi yra sąlygiška, užtat iš sąlygiškos tiesos kyla besąlygiška tiesa. Tai išvertimas išėjimo už savęs, iš santvarkos, iš septynerybės.
 • Velnias išlenda visokiomis "tiesomis" ir įžvalgomis dėl to, kad tai tėra "žinojimai", ogi Dievas yra grynas nežinojimas.
 • Brute facts nėra nes gamtoje nėra dalinių sąvokų, modelių, ar yra?

Vertybė, klausimai

 • Kertinė vertybė, gvildenamas klausimas: Lengvas būdas greitai pažinti žmogų ir jį pakalbinti jo nerūšiuojant.
 • Vertybė yra tas "neapsakomasis", kurio nepavyksta pilnai atsakyti, bet amžinai atsiskleidžiasi, nors su vis mažesne paklaida atstoja nežinojimą. O klausimas yra baigtine kalba išsakomas jei tik išsakomas lyginant su vertybe.

Ženklų savybės

 • Lygmenų porų eiga: lyginant su apačia (vidinis nulis=0):
  • lankstu 0+1=1
  • pakitu 0+2=2
  • judru 1+2=3
 • toliau lyginant su viršumi - nes tai ženklo ženklas (išorinis nulis=bebalsis=3):
  • įsimintina 3+1=4
  • reikšminga 3+2=5
  • tikslinga 3+3=6

Nežinojimas: Dievo požiūrius, žinojimas: žmogaus požiūris, ir galima kurti grandines: žinau, kad nežinai, kad žinau, kad nežinai ir t.t.

Tikėti Dievą: Priimti Dievą kaip nežinojimą, vadinasi, jo nepažinti. Jį pažinti, kaip nepažintą.

Užrašai


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 23 d., 00:00
Tweet