神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

笔记

Bendruomenės išmintį, protą galima įžvelgti glūdinčius įvairovėje jo atsakymų į klausimą. Įvairovė atspindi netroškimus. Panašiai atsispindi išsiaiškinimo būduose.

Samuel: Mes nežinome neišsakyto žinojimo tikslo (panašiai, kaip fizika nenumano įrangų tikslo). Bet galime aiškintis. Ir tai yra mūsų bendra savybė, bendro pasaulio pagrindas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_S._Reber

Kaip dvejybę (pasąmone), trejybę (sąmone), ketverybę (sąmoningumą) išgyvename iš vidaus?

 • Sąmonei bevystant savo sprendimą, jaučiame laisvą valią. Sąmoningumui suderinus pasąmonę ir sąmonę, išgyvename likimą.

Tiesa (laisvumas - septynerybė) yra nulybės (pasąmonės) ir vienybės (sąmonės) atitikimas. Koks sąmoningumo vaidmuo? Kaip iškyla Mes?

Kuria prasme Dievo šokio trejybės ratas išsako Mes esame Dievas? arba Dievas yra Dievas? Esu kas esu?

Susikalbėjimas vyksta dviem laidais. Sąmonės sąvokomis galime bendrauti tačiau jas suprasti galime tiktai pasąmonės atjauta, sąmoningumo dėka.

 • Ketverybė grindžia sąmoningumo žinojimą.
 • Penkerybė grindžia sąmonės sąvokas.
 • Šešerybė grindžia pasąmonės rūpesčius.
 • Septynerybė grindžia tikrovės tiesas.

Ryšys tarp pasąmonės neišsakyto žinojimo ir sąmonės išsakyto žinojimo.

 • Pasąmonė neišsakydama žino, kad sąmonės teigimas yra tiesa.
 • Sąmonė išsakydama žino, kad pasąmonės neišsakyti įgūdžiai (žinojimas kaip) yra žinojimas. Tam yra stalčiukai - aplinkybės.
 • Sąmonė peržiūri pasąmonės pasiūlymai (žinojimas koks) ir juos laiko žinojimu tiktai sudėliojus į tinkamą stalčiuką - aplinkybę.

Pasąmonė ištisai siūlo daugybę minčių. Jos tampa teiginiais kai joms suteikiame vienokį ar kitokį pritvirtinimą arba sąlygojimą, tai yra, suteikiame vieną iš 12 aplinkybių.

Kiekvienam netroškimui yra atliepimai, kuriuos galima pritaikyti sau arba Dievui. Aštuongubame kelyje tie pritaikymai sueina.

 • Poreikių tenkinimus galima taikyti sau arba Dievui (teiginiais "Aš esu...")
 • Abejones atliepiame dvejonėmis, į kurias galime atsakyti (pasąmonės) pasaulio tiesa arba (sąmonės) širdies tiesa.
 • Lūkesčius atliepiame jauduliais, kuriuos galime atliepti gėrio kryptimis, iš gėrio taipogi į gėrį.
 • Vertybes atliepiame tyrimais, kuriais deriname savo valią ir Dievo valią, save ir Dievą.

Meilė palaiko (kūdikio, šuniuko) sąmoningumą, pavyzdžiui, atitinkamai įsijaučiant ir atsitokėjant, skatinant šias dvi galimybes apie jų ribą, tad palaikant ir gerbiant galimybę pasirinkti.

 • Sąmoningumas glūdi būtybės santykyje su aplinka. Kitai būtybei reikalinga mylinti aplinka.
 • Savarankiškai sąmoninga būtybė yra pati sau aplinka, pati save mylinti.
 • Įprasta išmintis - pasaulio tiesa
 • Neįprasta išmintis - širdies tiesa
 • Sąmoninga išmintis - gyvenimas Dievo požiūriu - atjautos (Dievas išgyvena netroškimus)

Dvejybę, trejybę, ketverybę galima suprasti kaip tai, kaip pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas supranta, išgyvena vienybę. Pasąmonė vienybę laiko likimu, prie jos prideda savo laisvą valią, po kurios susiduria ir susitaiko su likimu, taip kaip yra. Sąmonė žiūri atvirkščiai, pradeda vienybe kaip nusistatymu, vykdo pasąmone ir permąsto savimi. Sąmoningumas tai mato iš šalies, vienybę laiko Ar, pasąmonės išgyvenima laiko Koks, sąmonės kalbą laiko Kaip ir savo vaidmenį, derinantį sąmonę ir pasąmonę, laiko Kodėl. Galima taip pat pamąstyti, kaip šie trys balsai-veiksmai išgyvena nulybę ir septynerybę (neigiamybę).

Gyvenimo prasmė - jeigu kreipiame pagrindinį dėmesį į ketverybę, tai teigiamą jausmą suprantame kaip Kodėl. Bet jeigu kreipiame pagrindinį dėmesį į mūsų išgyvenimą, į šešerybę, tai teigiamą jausmą suprantame kaip Kaip.

Mano Dievas išeina už savęs, atsisako savęs, visai panašiai kaip kad aš atsisakau savo pasąmonės (savo asmeninės patirties) ir savo sąmonės (savo įvairiausių prielaidų). Tikslas yra atrasti esmę, o ta esmė gali mus praturtinti, sureikšminti, įprasminti, atskleisti, brandinti.

Atsakymai grindžia suvokimą, klausimai grindžia savęs suvokimą, tyrimai grindžia bendrą suvokimą, o vaizduotės ribos grindžia susikalbėjimą.

{$O(\infty)$} turi dvi dalis. Posūkiai išreiškia pasąmonę, žemišką pasaulį, o atspindys išreiškia sąmonę, dvasišką pasaulį. Sąmonės kalba atspindi pasąmonės pasaulį. Tačiau tai tėra maža dalis dvasinio pasaulio. Dvasinis pasaulis iššaukia medžiaginį pasaulį. Amžinas gyvenimas slypi, glūdi dvasiniame pasaulyje, kartu ir pomirtinis gyvenimas.

Mintis po Jaan Aru kalbos apie dirbtinį intelektą lapkričio 20 d., 2023 m. Jisai tvirtino, kad sąmoningumas gali kilti iš ląstelių santykių, iš dendritų. Bet jeigu dvi būtybės nesiskiria savo veiksmais, koks skirtumas, kad viena yra sąmoninga, o kita ne? Kodėl reikėtų vieną būtybę vertinti labiau?

Įtampa įžvelgiama metafizinėse sistemose, ji grindžia įvairius metafizinius pasirinkimus.

Aštuongubas kelias ir trys kalbos išreiškia Dievo ir žmogaus valių santykį tad gyvenimo prasmę 6+3=1 kur vienybė 1 yra darna, kuri iškyla sujungu du šešerybės atvaizdus.

CPT simetrijos išreiškia

 • Charge conjugation (galima sukeisti materiją ir antimateriją) - nėra būties, dvejybės
 • Parity (chirality)(galima sukeisti apie tašką) - nėra dalyvavimo, trejybės, jos rato vienakryptiškumo
 • Time reversal (galima sukeisti postūmius, laiko kryptis) - nėra žinojimo, ketverybės, iššaukimo - atminties

Nebuvimas dvejybės, trejybės, ketverybės primena šešis atvaizdus 24/2=12, 24/3=8, 24/4=6.

Keturi visko padalinimai - nulybė, vienybė, dvejybė, trejybė - gali visko atvaizdu būti suvokti kaip būtent visko padalinimai, pavyzdžiui, laisva valia ar likimu, arba buvimu, veikimu, mąstymu. Betko atvaizdu suvokiame betko padalinimą, kažko atvaizdu - kažko padalinimą, nieko atvaizdu - nieko padalinimą. O kaip su kitais keturiais visko padalinimais ir jų atvaizdais?

Mano trūkumas - nesuvokimas ir nevertinimas kitų gyvenimo būdų ir jų privalumų. Troškimas, kad mano pastabos turėtų regimą poveikį. Nusiteikimas, kad susidursiu su siena.

 • Atsiskleidimas - tiesa (akivaizdumas)
 • Dėmesingumas - betarpiškumas - Pagrindimas: Kaip ima rūpėti? Rūpesčiui reikia betarpiškumo. Rūpestis kyla iš pasąmonės dėmesingumo.
 • Ieškojimas - pastovumas - Įvardijimas: Kaip ima reikšti? Pavadinimui reikia pastovumo. Pavadinimas kyla iš sąmonės ieškojimo.
 • Išėjimas už savęs - prasmingumas - Pasakojimas: Kaip įvyksta? Įvykiui reikia prasmingumo. Įvykis kyla iš sąmoningumo išėjimo už savęs.

Homeostatic Consciousness New Approach Old Problem

Dėmesingumas - awareness - suvokimas - savęs stebėjimas - reikalingas taikant Christopher Alexander derinius.

Koks ryšys tarp dėmesio (betarpiškumo - nulybės atvaizdo) ir pasąmonės, sąmonės ir sąmoniningumo?

Raidos būsenos. Kaip jas suprasti statistiškai?

 • Įvairovė arba naujovė
 • Chomsky = naujovės panaudojimas
 • Rungtyniavimas - atsirinkimas
 • Visuminis gamtos susitvarkymas

Prisimenu budiztų filosofo skaitinį apie akmeninį liūtą primenantį Aristotelio keturias priežastis https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_guardian_lions Liūtas patinas išreiškia medžiaginį (materialistų) pasaulį yang, o patelė išreiškia dvasinį (idealistinį) pasaulį yin. Tai ketverybės atvaizdai.

Yin ir yang - mažėjantis ir didėjantis ir laisvumas, atsakymas ir klausimas? ar sąmonė ir pasąmonė? tad atvirkščiai? https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang

Geometrija išreiškia pasąmonę.

Vervaeke: The meaning crisis. What is this meaning? Why do we hunger for it? How do we cultivate wisdom to generate and enhance this meaning. Wisdom is about realizing meaning in life in a profound way.

Vervaeke: Propositional knowledge - what semantic memory, procedural knowledge how semantic memory, perspectival knowledge episodic memory (adverbial qualia "hereness, nowness, togetherness") - whether, participatory knowledge (agent and arena relationship - how you and the world fit together - you and the world participate in the thing so that real affordances are shared by you, like by walking) - why - the memory is the sense of self.

Sąmoningumas (kodėl) išreiškia tapatumą - sąmonę ir pasąmonę lygina ir ta prasme tapatina, joms primeta tapatumą - o pamatinė būtis (ar) išreiškia skirtingumą, nes sąmoningumas leidžia pasąmonei toliau vystytis savarankiškai, nebeprimeta tapatumo. (Tapatumo) primetimas reikalauja papildomos energijos.

Trejybės poslinkis išsako klausimą, O kaip su...? Juk pereinant iš nusistatymo į vykdymą, kyla klausimas, o kaip su permąstymu? Ir panašiai su kitais poslinkiais.

Anthony Arthur Augustine. TimberFish Technologies

Įsisavinimu pereiname iš proto poreikių tenkinimo į kūno poreikių tenkinimą

 • tikėjimas ir įsikibimas, ištikimybė ir gero pasirinkimas
 • rūpėjimas ir kaupimas, pareiga ir geresnio pasirinkimas
 • susilaikymas ir kraštutinumų vengimas, teisingumas ir geriausio pasirinkimas

You can be knowledgeable with other people's knowledge but you can't be wise with other people's wisdom. Visgi, žinojimas mus iššaukia, išmintis yra žinojimas visko, nors tenka pačiam atsiliepti tam žinojimui.

Empathy skills

 • Mirroring
 • Mentalizing
 • Consciousness: Effectively caring

Žmogaus dorovinė sistema susiveda į klausimą Kodėl, o tai jo kertinė vertybė. Betgi Meilė pranoksta vertybes. Tad ar Meilė sutampa su lygmenimi Ar? Vėlgi, meilė yra teigiamas jausmas, Kodėl.

Pasakojimas pagrįstas rūpėjimu, tai įtampos balsas. Tad kaip su pagrindimu ir įvardijimu?

Laikas ir erdvė ir sąmoningumas visi yra tolydūs (ar ne)

Peirce: sąmoningumas vyksta trumpoje laiko atkarpoje nes kitaip išvis nesuvoktumėme, kad laikas teka

Peirce: mintyse laikas teka pirmyn nes sąsajų skaičius nuolatos auga

Neįstengiame prisiminti įvykių vaizdinius atvirkščia kryptimi, matyt, tai mums nėra naudingas juos tokiu būdu įsiminti

Ir panašiai... palyginti su šešias asmenų pokalbiais

 • Reikšmingumas - Dievo požiūrio supratimas paskiro žmogaus požiūriu
 • Prasmingumas - Dievo požiūrio supratimas pasaulio požiūriu

Užtat reikšmingumas ir prasmingumas supainiojami.

 • Paskiras žmogus (pasąmonė) mąsto ikonas, bendras žmogus (sąmonė) mąsto indeksus, Dievas (sąmoningumas) mąsto simbolius

Šešerybė nusako tarpą tarp išorinio ir vidinio požiūrio - galime pasirinkti priimti gyvenimą. Būtent ten iškyla septynerybės tarpas tarp pasąmonės ir sąmonės.

 • Bendromis jėgomis bandyti nusakyti pagrindimo kalbą, o gal ir įvardijimo kalbą
 • Biologijos, ekologijos, ūkio kalba pagrįsta daugybės būtybių susikalbėjimu.

Gyvenimo lygtis išsako kaip sąmoningumas sieja ir skiria pasąmonę ir sąmonę. O ketverybė (kaip kad Yoneda įdėtimi) išsako kaip kodėl ir ar sieja koks ir kaip.

 • Dievo požiūris (į žmogų) pasireiškia ketverybe, o žmogaus (sąmoningumo) požiūris į Dievą pasireiškia gyvybės lygtimi.

Pasąmonė reiškiasi padalinimais - buvimu, sąmonė reiškiasi atvaizdais ir aplinkybėmis - nebuvimu, sąmoningumas reiškiasi kalbomis - jų derinimu.

Įsisąmonijimas - ar, abdukcija - koks, dedukcija - kaip, indukcija - kodėl, išsidėsto kaip kad Yoneda įdėties atžvilgiu.

Ar trys teigiami jausmai - kodėl reikia elgtis - žavesys, meilė, artimumas - gali būti visų vertybių pagrindai? O kaip su dorybėmis - drąsa, viltimi, nuoširdumu?

 • Dėl Lucy: Gyvenant be tikslo, tikslai gali būti tiesiog neišsakyti. Ar taip sveika? Ar ne sveikiau juos išsakyti?

Pasąmonė mąsto duomenimis, sąmonė mąsto teiginiais - sąvokomis. Sąmoningumu teiginiai tampa duomenimis.

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce#Modes_of_inference
  • Necessary, actual, possible: Deduction proves that something must be; Induction shows that something actually is operative; Abduction merely suggests that something may be.
  • Induction seeks facts to test a hypothesis; abduction seeks a hypothesis to account for facts.
  • Abduction is the reduction of surprise (thus reformulating emotional expectations). "The surprising fact, C, is observed; But if A were true, C would be a matter of course, Hence, there is reason to suspect that A is true."
  • Abduction only takes place reactive when we are mistaken.
  • Proactive experimentation (Andrius) vs. Reactive experimentation (Peirce). "Guesses can be selected for trial strategically" - an example of deduction in the stage of hypothesis forming.
  • In proactive experimentation, the experimenting occurs in the "abduction" of following through. In reactive experimentation, the design of the experiment is deduction, and the conducting of the experiment is induction.
  • Proactive experimentation - vystome save (pasąmonę). Reactive experimentation - vystome savo žinojimą.
  • Proactive experimentation - nėra savasties, tad nėra ribos. Išgyvename ramybę. Reactive experimentation - tyrimas vyksta už mūsų, tad išgyvename nuostabą, nustembame.
 • Pragmatism (William James and Charles Sanders Peirce) William James idealistus vadina "tenderminded", materialistus "toughminded", juos skiria.

Koks ryšys tarp užtikrintumo ir tikėjimo?

Markus Raninen: Four loops of self-control

 • Immediate action: Perceiving & Acting
 • Intelligent behavior: Experiencing & Executing
 • Developing habits: Understanding & Instructing
 • Discovering meaning: Sharing & Controlling

Markus Raninen: Three virtues of inquiry

 • 1) Faith in truth
 • 2) Hope for the attainability of truth
 • 3) Love for the community of inquirers.

Sąmoningumo pavyzdžiai - pasitikrinimai. Galvoju ar dar ką užkąsti, pasižiūriu, matau yra spragėsių likučių, suabejoju, ar iš tikrųjų esu išalkęs, pagalvoju, galėčiau likusius grūdus išmesti, nusprendžiu palaukti bet kol kas nevalgyti.

Netroškimų lygtys - 3+3=6, 4+3=7, 5+3=0, 6+3=1 - sąmoningumu išplečia padalinimus Dievu ir žmogumi, jų santykiu

Atsiradus skirtumui, turi dar prieš tai būti stebėtojas, galintis atskirti.

Šešerybėje trys poslinkiai ratu grindžia septynerybės laisvumą.

Užrašai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 gruodžio 06 d., 16:57