神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

笔记

Neigiamiems įsakymams nereikia paaiškinimo, kodél to nedaryti. O teigiamiems duodamas.

Pasitikrinti - geras žodis, gera savybė - kurį priskirti Dievui, kurį žmogui?

Geros valios kvadratas - ar tai suprastina kaip 3 x 3 matrica ? - kuria prasme geras širdis sieja gerą Dievą ir gerą žmogų, gera naujiena sieja gerą savybę ir gerą žodį? - kodėl niekas nesieja geros dovanos ir gero darbo? ar tai pridėjus gautųsi devynerybė - vienybė?

Netroškimai išplečia trejybės rato išgyvenimą santvarkos galimybėse.

 • (3+0) + 3=6 joks požiūris
 • (3+1) + 3=-1 pridėjus vieną požiūrį
 • (3+2) + 3=0 pridėjus du požiūrius
 • (3+3) + 3=1 pridėjus tris požiūris

Keith Essex skirstymas

 • tikintiems žydams - Mato - Jėzus mesijas, Dovydo sūnus
 • netikintiems žydams - Jono - Jėzus Dievo sūnus
 • netikintiems nežydams - Morkaus - Dievo tarnas, atpirkėjas
 • tikintiems nežydams - Luko - žmogaus sūnus, atjaučiantis, tobulas žmogus

Kokios yra žmogaus savybės? Kaip jos susijusios su gyvybės savybėmis?

 • Dievo apibūdina jo savybės, troškimai, o žmogų apibūdina jo netroškimai - jo poreikiai (kūnas), abejonės (protas), lūkesčiai (širdis), vertybės (valia).
 • Troškimai išsako Dievo savybes santvarkoje (kaip atrodo už santvarkos), o nulybės atvaizdai išsako jo savybes už santvarkos (kaip atrodo santvarkoje). Tad tai mažėjantis laisvumas (troškimai) ir didėjantis laisvumas (nulybės savybės).

Vertybės nusako į ką valia gali susitelkti.

Kaip savastis susijusi su dvejybės atvaizdais, pavyzdžiui, su skirtumu tarp sąlygiškumo ir besąlygiškumo ir t.t.?

Asmenybės žinojimo rūmai nesikeičia bet tik ryškėja. Tai juk išreiškia jų asmenybę. Tad kaip tai susiję su jų kertine vertybe ir jų tiriamais klausimais? Ir kuria prasme asmenybė bręsta savo žiniomis ir elgesiu? Savo susivokimu ir sąmoningumu? Ar sąmoningumą palaiko santvarka 4+6 ? Ar tai padeda asmenybei suvokti savo klaidas ir susitvarkyti su jomis?

Vertybiniai klausimai - ar tai klausimai iššaukiantys jokį, vieną, du, tris, keturis, penkis, šešis, septynis atsakymus?

Malcolm Gladwell apie pasikeičiančius požiūrius - vairavimas neblaiviam ir priežastingumas ir kaip tai susiję su dorove. Žmonės galvodavo, kad jeigu žmonės geria ir po to įvyksta avarija, tai yra netyčinė, papuolama, atsitiktinė nelaimė. Tik su laiku ėmė pamanyti, kad žmonėms priklauso atsakyti už savo blaivumą, priimti atsakomybę už savo neblaivius veiksmus. Dorovė iškyla kartu su atsakomybe už priežastingumą. Kravchuk polinomai iškyla kai yra sveikas skaičius {$\frac{\gamma}{\alpha\beta}$}, tad suveikia globalus kvantas.

Įsakymas Dievo pirštu (Dvasia) įrašytas.

Kaip žinojimo rūmuose pasireiškia branda?

Gulėjau lovoje ir mąsčiau ar tiesiog sapnavau, kad Thomas aiškino, kad rateliui reikia pasimelsti prieš ir po komunijos pasidalinimo tarpusavyje. Ir supratau, kad taip nustatome skirtumą tarp to, kokiais esame prieš ir po komunijos, savęs atsisakymo veiksmo, tad moksliškai apmąstome, įsisaviname, patvirtiname šį skirtumą. Sapnavau, kad reikia užsirašyti ir supratau, kad reikia atsikelti tai padaryti.

Žmonijos kilmė. Nesamų ir nežinomų dalykų įsivaizdavimas susijęs su bendru reikalu

Koks ryšys tarp atskyrimo, šventumo ir suvokimo? Šventumas yra suvokimo galimybė.

Dievo įsakymų žydams esmė: juos atskirti. Gyvulių kraujas (jų gyvybė) atskirtas, paliktas Dievui. Nedidelė dalis gyvulių atskirti žmonėms. Šeštadienis atskirtas poilsiui.

Koks santykis tarp permąstymo ir tariamosios nuosakos?

5+3=0 Maldos ryšys su priežastingumo dviprasmybe. Malda iškyla Dievas.

Dievo savybės - nulybės atvaizdai, visko - vienybės, troškimų - dvejybės, meilės savybės - trejybės atvaizdai. Užtat vieningumo savybės yra aplinkybės. O kokios gerumo savybės? Pavyzdžiui:

 • gerumo savybės - didėjančiame ir mažėjančiame laisvume
 • laisvumo savybės - širdimi ir protu
 • tapatumo savybės - laike ir erdvėje
 • tobulumo savybės - pažinovu ir pažintuoju

Netroškimai apžvelgia galimybes išeiti už savęs: poreikių tenkinimais - neišeiname, abejonių dvejonėmis - viena kryptimi, lūkesčių gėrio kryptimis - dviem kryptimis, vertybių aštuongubu keliu - trimis kryptimis. Kaip suprasti vertybių pranokimą?

Palyginti Judea Pearl "intervention" ir "counterfactuals" primena penkerybės dvi ašis: buvimu ir nebuvimu.

 • Kaip buvimas ir nebuvimas pasireiškia išgyvenimų rūšyse: esamybėje, galimybėje, siekiamybėje?

Dievo šokyje apytakos aštuonerybė remiasi išejimu už savęs dviem kryptim keturiais lygmenimis: už santvarkos, einant į santvarką, einant iš santvarkos, santvarkoje. (Reikėtų permąstyti.) O penkerybe prisideda penkta galimybė - buvimas riboje - "bound state".

Kaip dvejonės susijusios su žinojimo rūmų 6 lygmenų poromis ir išgyvenimo apytaka?

Apytakoje trejybės ratas ir trejybės atvaizdas vienas kitą papildo. Trejybės atvaizdas išsako kaip branda vyksta savastimi. Būtent savastis bręsta. Trejybės atvaizdu savęs atsisakymu pereinama iš senos savasties į naują savastį. O dvasia gyvena trejybės ratu ir būtent juo išgyvena brandą. Ir trejybės ratas gali sutarti su trejybės atvaizdu pradedant bet kuriuo trejybės rato nariu. Tad trejybės rato posūkis suprantamas kaip savasties brandos įvykis. Dvasia nesikeičia, ji tiesiog gyvuoja trejybės ratu, tačiau tai atsispindi brandoje, kurią išsako trejybės atvaizdas. Ir tai vyksta per trejybės rato begalinę eigą, tad įdomu ištirti kaip matematikoje tai reiškiasi trejybine seka. Ir įdomu kaip keturi trejybės atvaizdai ir keturios atitinkamos apytakos savaip išreiškia brandą.

Dievo šokis grindžia susivokėjo savastį, ją nusako Dievo įsakymais, ji išreiškia pažinovą, kuris susivokia, tad dar nesuvokia ar bent tik dalinai. Išgyvenimo apytaka išsako to pažinovo brandą, jo susivokimo eigą. Išgyvenimo apytaka yra pagrįsta savasties bendromis aplinkybėmis ir išsako kaip atsisakome savasties (kartu su aplinkybėmis) ir ją naujai prisiimame. Žinojimo rūmai išskleidžia savasties pažinovą tam tikrose aplinkybėse, kurias nusako išgyvenimo apytakos santvarkos sandaros, kurios apibrėžia paskirą pažinovą. O kaip suprasti meilės mokslo pažinovą?

Žmogus yra Kitas. Jam Dievas tampa Kitu. Ir taip toliau kuriama Žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė.

 • Santykinai Aš esu Dievas, Tu esi Kitas.

Dievas veda į Mane (gerumą), Tave (gyvenimą) ir Kitą (amžiną gyvenimą). Taip atrodo nešališkai. O šališkai, Dievo akimis, Dievas išeina už savęs į Mane, toliau Manimi mato Dievą kaip Tave, ir galiausiai Tavimi supranta Dievą kaip Kitą.

Asmenys sieja du požiūrius

 • Sąlygose: Dievas - besąlygiškas, Aš - sąlygose, Tu - sieji, Kitas - skiria
 • Už sąlygų: Dievas - dvasia, Aš - sandara, Tu - atvaizdai (suvokimai), Kitas - vieningumas

Šie du požiūriai grindžia gyvenimo lygtį

Gyvenimas (Dievo gerumas) yra nusakytas sąlygose, o amžinas gyvenimas (suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras) yra nusakytas už sąlygų. Taip išsiskiria apibrėžimas sąlygose (išgyvenimas) ir apibrėžimas už sąlygų (suvokimas).

Penkerybę galima suvokti kaip siejančią jau įvykusią pasekmę su jau įvykusia priežastimi ir dar neišsipildžiusia priežastimi su dar neišsipildžiusia pasekme.

Jausmas, kad esame sąmoningi, yra naudingas, bet vargu ar būtinas. Galėtumėme to jausmo neturėti, panašiai, kaip kad galime gyventi be regėjimo, be įsimylėjimo jausmo, be skrandžio urzgėjimo, be skausmo jausmo, be lytinių santykių ar jausmų.

Sąmoningumas +3 nėra savatikslis. Jisai tarnauja Dievui +0 atskirdamas pasąmonę +1 ir sąmonę +2, tuomi palaikydamas amžiną gyvenimą, kad Dievas nebūtinai geras.

Tėve mūsų

 • pirmos keturios eilės: palaikome Dievą kaip mūsų palaikytoją - kūno (tėvas), proto (šventas vardas), širdies (karalyste), valios (Dievo valia)
 • antros keturios eilės: Dievas palaiko mūsų kūną (maitina), protą (atleidžia), širdį (negundyti), valią (gelbėti).

Žmogaus savybės nusako koks jisai atrodo. Tad ar gali savybės būti tikslu? Tačiau savybėmis permąstymas (savybių pastebėjimas) pranoksta vykdymą (savybių išreiškimą). Tad gal savybės sutampa su buvimu, su nusistatymu?

Garmin Vivoactive 4

Antanas Šileika rašytojas.

Kai esame pilnaverčiai mums užtenka pakankamo Dievo.

2022.12.01 A 7050 S 1411 K 5717->5481 P 162 M -15

Lygiagretūs išgyvenimai ir jų santykiai grindžia vienį, visybę, daugį ir būtent Tave.

Rinktinis žodynas

 • Apmatai

60 Minutes. The Paper Brigade.

Langdon Hammer. Modern Poetry.

Vienybės atvaizdai ir teigiamieji jausmai

 • be aplinkos (be išorės) - artimumas
 • be atrankos (be paneigimo) - meilė
 • be sandaros (be vidaus) - žavesys
 • būtina sąvoka
 • Prielaida: Trejybės atvaizde "vienis, visybė, daugis" daugis yra prielaida. Kituose trejybės atvaizduose, kas yra prielaida?

https://www.theguardian.com/science/2022/nov/16/meteorite-that-landed-in-cotswolds-may-solve-mystery-of-earths-water?CMP=Share_iOSApp_Other

https://youtu.be/NoUM2h6X8g8

https://www.sciencefocus.com/nature/david-attenborough-documentaries/

Kaip skiriasi gyvulio, augalo, grybo vystymasis iš pirminės ląstelės?

Malda Tėve mūsų save suprantu kaip Dievo darbininką atliekantį Dievo darbus, vykdantį jo valią, tad prašau, kad Dievas taipogi manimi rūpintųsi, kaip jo darbuotoju.

Pasaulio tiesa išsako tai, kas keičia elgesį, tuo tarpu širdies tiesa išsako tai, kas nekeičia elgesio, kas laikosi teisingo vidinio nusistatymo nepaisant pasaulio, tad yra dviprasmiška. Užtat širdies tiesa grindžia poslinkį, grindžia atskyrimą, tuo tarpu pasaulio tiesa grindžia perėjimą, grindžia sutapimą.

Thematic Roles. Saeed: Chapter 6.1-6.6

 • Possible Universal Subject Hierarchy = Kiparsky gradation
 • Fonologo Paul Kiparsky tėvas slavistas Valentin Kiparsky.

Dievo karalystė yra gera naujiena, septintasis požiūris, septintasis gerumas - ir tai yra "naujiena", kažkas naujo - tai Sūnaus požiūris, įvedantis kažką naujo ryšium su Tėvu

Tėve Mūsų

 • duonos - kad galėtumėme veikti
 • atleisti kaltes - kad galėtumėme klysti ir atitaisyti klaidas
 • negundyti - nes esame sutverti savarankiškumui su galimybe klysti
 • gelbėti nuo pikto

Pasaulio tiesos plėtotė išplaukia iš jaudulio, kad kažkas ne taip. Širdies tiesos plėtotė išplaukia iš dorovės, rikiuojanti ketverybės lygmenis.

Esamybė - nepatinka, galimybė - nereikia, siekiamybė - netikra, nesamybė - nekeblu, negalimybė - neprotinga, nesiekiamybė - teisinga.

Pasirinkimu susiaurėja atsakomybė

 • amžinas gyvenimas - asmens galimybė
 • išmintis - gerumas - išgyvenimo galimybė
 • gera valia - gerumas gerume - pastangų galimybė
 • Dievo valia - gerumas gerumo gerume - nusiteikimo galimybė (įsisavinimo svarba)

Kaip suprasti, ar išgyvenimo rūšis, brandos akstinas yra siekiamybė ar priešingai - nesiekiamybė? galimybė ar negalimybė?

Aklavietėje iškyla ir išryškėja (sąmoningas) pasirinkimas: arba suveiksiu ir (sąmone) pasirinksiu, arba priimsiu kaip yra ir (pasąmone) pasirinksiu.

 • Tą pasirinkimo išryškėjimą kaip akstiną išsako išgyvenimo rūšis.

Dievo šokis

 • 10 Dievo įsakymų tampa poreikiais, jais suprantame
 • grindžia būtina, tikra, galima

Išgyvenimo apytakoje

 • paklusimas - savastis kaip daiktas - pasąmonė, tikėjimas - savastis kaip eiga - sąmonė, rūpėjimas - savastis kaip asmuo - sąmoningumas ("qualia" jausmas)
 • Širdies ir pasaulio tiesos - metalygis ir lygis
 • 4 patikrinimai - 4 troškimai - kas jaudinasi klysta (pasakojimas - išrišimas), ką galima išmokti (įvardijimas), kryptingumas (pagrindimas), širdis klausia platesnį klausimą - keturi lygmenys
 • Tėvas plėtoja pasaulio (pasąmonės) tiesą, Sūnus plėtoja širdies (sąmoningumo) tiesą, Dvasia jas sustato
 • Išgyvenimas išskiria širdies ir pasaulio tiesas, jas sustato ir pakelia žmogų į kitą lygį, jį brandina, jį praturtina prasminga patirtimi
 • Tiek širdies tiesa, tiek pasaulio tiesa sudalyvauja.
 • Ar išgyvenimų aklavietės išsako trikdžius?
 • Teigiamo jausmo įamžinimas vertybe yra poslinkis trejybės ratu (priešinga kryptimi).

Geros valios pratimai

Susitapatinti su linksniu

 • Linksniu pereiti iš pasaulio tiesos į sirdies tiesą.
 • Atskleisti savastį kaip pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą.
 • Išgyvenimas sieja širdies (sąmonės) tiesos plėtotę ir pasaulio (pasąmonės) tiesos plėtotę.
 • Sąmoningumas tas plėtotes sieja trejybės ratu.
 • Išgyvenimuose dorovės rūšis sutampa su išgyvenimo prasme -> nusako polinkį trejybės rate
 • Kokio to poslinkio įtaka siejant širdies ir pasaulio plėtotę grindžiant brandos šuolį?

Koks Aš esu asmuo? Atsakymas: Sąmoningumas Dievo ašyje ketverybėje. Juk ketverybė išsidėsto: sąmoningumas (Ar) -> pasąmonė (Koks) -> sąmonė (Kaip) -> sąmoningumas (Kodėl). Trejybės ratas atspindi rūpėjimą, tikėjimą, paklusimą, kurie sieja keturis lygmenis.

tiesaatitikimasgyvenimeamžiname gyvenime
betarpiškumasdėmesysbetkamišminčiai
pastovumaspaieškapasirinkimųgeros valios
prasmingumassąlygos (jeigu)valiaiDievo valiai
 • 3+3=6 poreikiai
 • 3+4=7 abejonės-dvejonės trejybė yra ketverybėje
 • 3+5=0 lūkesčiai trejybė yra penkerybėje
 • 3+6=1 vertybės trejybė yra šešerybėje

Santykiai sandaros atžvilgiu

 • Viršenybės - viršesnis sustato sandarą
 • Lygybės
 • Žemybės - žemesnis sustato sandarą (mano atvejis, Saliamono atvejis)

Guochao - kinų kuryba

Apytakose aštuonerybę (padalinimų ratą) suprasti atitinkamu netroškimu turinčiu 0, 1, 2 ar 3 požiūrius.

Dalia Epšteinaitė: Philip Sands. East West Street. Lembergas - Lvivas.

https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1366976/undine-radzeviciute-apie-grozi-buvau-isitikinusi-kad-viena-diena-man-uzduos-ta-klausima-ir-jo-bijojau

Auxiliary loops in space-time are compatible with the rays in space-time, perhaps in this way the mind is compatible with the brain. That might be relevant for the hierarchy of agency.

Aš esu, Tu vykdai, Kitas mąsto - mąstymas vyksta Kitame, veikla vyksta Tavyje, buvimas vyksta Manyje

Klausimas: Kodėl Kitas mąsto? iškelia jo vidinio gyvenimo reikalingumą, tad jo laisvos valios reikalingumą. Kitas mąstydamas gali spręsti, kaip liudytojas. Turėdamas savo vidinį gyvenimą, savo vidinį pasaulį, yra visiškai laisvas nuo išorinio pasaulio ir kartu nuo Dievo. Mąstymu puoselėja savo vidinį pasaulį, o buvimas ir veikimas jį sieja su išoriniu pasauliu.

Trejybės ratas, kaip visko padalinimas, tinka visais atvejais. Tačiau šešerybe išsiskiria atvejai kuriais nėra patikslinimo - apeinama tik vieną kartą, yra besąlygiškai tikslu - ir kuriais vyksta patikslinimas, tad apeinama ne vieną kartą, yra sąlygiška tiesa.

Šviesuolių atmintinė

 • Kaip gyventi tikslingai?
 • Ką reiškia gyventi tikslingai?
 • Koks yra nevienadienis gyvenimas?

Trejybė: Dievas veda į amžiną gyvenimą (išėjimu už savęs į save; amžinas gyvenimas veda į gerumą; gerumas veda į Dievą (išėjimu už savęs iš savęs)

Kaip suprasti vertybes: tiesa, grožis (betarpiškumas?), gerumas (pastovumas?), vienumas (prasmingumas)? (tariamos pirmapradės sąvokos, būties savybės - Transcendentals)

Ieškoti maldų (ir trumpų eilėraščių ir posakių) įvairiomis kalbomis, kurias norėčiau išmokti mintinai.

 • Dievo valia - jį pakeičiantis įstatymas, kuriuo jisai gali būti nebūtinas - o mes galim paklūsti
 • gera valia - tikėti paklūstančiu
 • išmintis - rūpintis tuo, kas Dievui rūpi
 • amžinas gyvenimas - patiems gyventi Dievu, jo akivaizdoje - mūsų pagrindu yra Dievas, jisai būtinas

Kainas ir Abelis. Abelis yra tyrų, paribio žmogus, o Kainas yra apgyvendintų vietų žmogus. Abelis yra šviesuolis, Kainas jam pavydi, bet galėtų įveikti save. Dievas mėgsta šviesuolius.

Kur Dievas mūsų ieško? kad mes, pasiklydę, galėtumėme būtent ten jo laukti.

išmintis-žavesys-išorė, gera valia-artimumas-vidus, Dievo valia-meilė-nepaneigiamumas

tiesa = Dievo išmintis

Ką Dievo valia reiškia Tėve mūsų? Ar galima įžvelgti gerą valią ir išmintį taipogi. O gal Palaiminimuose ir šv.Petro raktuose į dangų?

 • Kaip bendravimas Dievo Dvasia išreiškia ir taiko išmintį?
 • Kaip susiję Dievo tyrimai asmenimis ir žmogaus suvokimai Dievu?
 • Išmintis išskiria šešis (betko) atvaizdus - požiūrį ir būklę, Dievą, asmenį, asmenybę, pasaulį. Įmanomas Mano tyrimas.
 • Gera valia plėtoja du lygiagrečius asmenis. Įmanomas Tavo tyrimas.
 • Dievo valia sustato asmens trejopus santykius. Įmanomas Kito tyrimas.

Kaip apytakoje trejybės atvaizdu pagrįstas tyrimas vyksta trejybės ratu, kaip jisai santvarka 4+6 išnagrinėja aštuonerybę? Ir kaip ta aštuonerybė suprasta kaip atitinkamas netroškimas?

Dvasia pasireiškia per istoriją laisve.

Ar požiūrį galima suprasti kaip Dievo ir žmogaus požiūrį sudūrimą? Ir tokiu būdu paaiškinti trejybės rato užsklendimą? Ir šešerybės sandarą? Ar požiūrių grandinė nusako sąlygiškumą, o žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė besąlygiškumą?

Apytakose vidinis asmuo išverčia ir sulygina sandaras 1+4+4+3 ir 1+4+6+1, vidinius ir išorinius pasaulius. Santvarkoje jisai tampa išoriniu dalyku, tarp kitų dalykų, su santykiais su jais. O pirm santvarkos išsakomos jo visumos dalys.

Netroškimai reikalauja 0,1,2,3 požiūrių pagal išėjimo už savęs laipsnį kiek reikia sulaikyti

Tomasello - bendras reikalas - dalinamės su dalyviais. Visuomenės turtas - dalinamės su visais. Kaip tai susiję?

Žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė. Ar yra galima ją ištiesti tiek pirmyn, tiek atgal? Ar žmogus yra tokiame vamzdyje? Kuriame gali prilygti Dievui savo būkle?

https://phiknygos.lt

Gyvename tik vienaip - negalim gyventi dvejaip - neišeina.

Išmąstyti kryptį kartu su virsmo tašku siejančia penkerybės dvi ašis.

Būdvardžių eilės tvarka anglų kalba parodo pažinovo santykį su pažintuoju, pradedant tai kas priskirtina tik pažinovui ir baigiant tuo kas priskirtina tik pažintajam. Completely universal but totally invisible adjective hierarchy: Adjectives in English absolutely have to be in this order: opinion-size-age-shape-colour-origin-material-purpose Noun. So you can have a lovely little old rectangular green French silver whittling knife. But if you mess with that word order in the slightest you'll sound like a maniac. Mark Forsyth, The Elements of Eloquence: How to Turn the Perfect English Phrase.

7+1=0, 6+2=0 (dvejybė yra pasirinkimas), 5+3=0 (trejybė yra trejybės ratas, trys matai erdvės, o penkerybėje glūdi vienas matas, laiko matas)

Ar Jėzus liepdamas viską išdalinti vargšams turėjo mintyje skurdžiadvasius - dvasinius vargšus? Ar kaip suprasti? Duok Cėzariui kas priklauso Cėzariui, o Dievui kas priklauso Dievui.

Jėzus (Jono 3) - gimę vandeniu (tiesa - ateina iš dangaus į žemę, viena kryptimi, lyja lietus žemyn) ir dvasia (vėju - pučia kur nori, danguje ar žemėje). Likimas (vienakryptiškumas) ir laisva valia (dvikryptiškumas). Niekas nepakilo į dangų, tik Sūnus (dvasios pagrindu?)

Lūkesčiai, įvardijimas, įtampa - nerimas.

 • Nesveika ironija: baimė, bjauresys
 • Sveika ironija: laimingumas, liūdnumas, linksmumas, nuostaba - lūkesčiai yra dėžė (aplinkybė)

Ar veiklos būdai (kaip kas pasidaro) išsako dėžių (aplinkybių) santykį? Įvardijimas veda iš padalinimų (porų - lygčių) į aplinkybes.

ženklų savybių trejybės ratas (kas yra - teigiami akstinai)

 • patinka - pasąmonė
 • reikia - sąmonė
 • tikra - sąmoningumas

ženklų savybių sąmoningumo lygmenys (ko trūksta - neigiami akstinai)

 • keblu - pasąmonė
 • protinga - sąmonė
 • teisinga - sąmoningumas

Trys Dievo vienumai yra žmonių vienumai.

Išėjimas už savęs - suvokimo lygmenys

 • neišgyvenant, o žiūrint iš šalies, suvokimmu: 4 pakopos
 • išėjimą už savęs išgyvename susikalbėjimu, esme, vienumu
 • 0,1,2,3-bės turi keturis atvaizdus nes prie jų prieiname visais sąmoningumo, suvokimo lygmenimis, apimtimis. Jais Dievas įeina į save, į mus.
 • 4,5,6,7-bės turi du atvaizdus nes jas išgyvename kaip savo tikrovę, jomis neskiriame savęs ir pasaulio, o tiesiog savo santykį, ar didėja ar mažėja laisvumas. Jais išeiname už savęs.

Susapnavau: Ar skaitosi darbas jeigu nieko negamina, o tiesiog skaičiuoja įmonės apimtis, vadinas, išreiškia įmonės galimybę save valdyti?

Ar kūnas iš esmės nesuderinamas su dvasia? Ar jį galima suderinti su dvasia? O gal tik dalinai, gal tai amžina kova, amžinos brandos? Ar kūnui iš esmės trūksta lygsvaros, ar tai išreiškia kūno polinkis daugintis?

Jėzus

 • Nikodemas sprendžia pagal stebuklus, o gimusysis dvasia gyvena be patirties.

Padalinimai

 • Padalinimai sustato ir išreiškia įtampos išsiskirstymą tarp požiūrių.

Yra pagrindinės trejybės ir toliau jas plėtoja ir išplečia kitomis trejybėmis žmogaus ir Dievo požiūriais.

Nesveikoje ironijoje neaišku koks žmogaus santykis su prieštaravimu, neaišku kuris nulybės atvaizdas tai išreiškia. Sveikoje ironijoje aplinkybė nurodo žmogaus santykį su prieštaravimu.

Galime tyrinėti, kaip bendrauti su amžinybėje gyvenančiais, panašiai bendraudami su čia ir dabar gyvenančiais.

Atvaizdų išvedžiojime: Laisvumas - ne vienumas - skiria Tėvą ir Sūnų. Grindžia didėjantį ir mažėjantį laisvumą.

Žinojimas yra susigaudymas netroškime, kokios yra širdies ir pasaulio tiesos ir kurią rinktis. Troškimams nereikia žinoti nes troškimai savaime yra pasirinkimas išeiti už savęs. Tad žinojimas išplečia troškimą požiūriais, jų grandinėmis. O troškimu (nežinojimu) išeinama į žinojimą.

Meilė parodo Dievo ir jo postūmio būtinumą, kad jisai yra santvarkoje ir už savęs išėjęs pilnai, kartu jo nebūtinumą.

Suvokimo lygmenys

 • Troškimai grindžia suvokimo lygmenis, taip pat atjautas.

Užtikrintumas išreiškia nepajudinamą tašką, sutelktumą, tad savęs suvokimą, juo remiasi įvardijimas, taip pat aplinkybės. Įvardijime ir taip pat aplinkybėse ieškoti reikšmės įgavimo, kaip valios susitelkia dviprasmybe kalboje.

Bendras suvokimas

 • Ramybė yra lygties lygsvara, vidus prilygsta išorei, tai grindžia bendrą suvokimą.

Susikalbėjimas

 • Meilė peržengia ribą, jos asimetrija grindžia susikalbėjimą.

Vidury nakties pagalvojau bene apie Dievo ir žmogaus akis netroškimuose: trejybė atjaučia nulybę, vienybę, dvejybę; dvejybė atjaučia vienybę, nulybę; vienybė atjaučia nulybę ar kažką panašaus. Kaip suprasti?

Kaip Aristotelio keturios priežastys paaiškina kodėl ketveriopai: lygmenimis Ar, Koks, Kaip, Kodėl. Pavyzdžiui, kodėl višta perėjo kelią? Galima atsakyti:

 • Kodėl reiškia Kaip: Ji perėjo kelią nes jos kojos ta kryptimi judėjo.
 • Kodėl reiškia Koks: Ji perėjo kelią nes ūkinininkas matė, kad pereinantis kelią turėjo dvi kojas.
 • Kodėl reiškia Ar: Ji perėjo kelią nes antradieniais išleidžia vištas į lauką.

Laisvė

 • Mūsų esminė laisvė yra pripažinti ar nepripažinti kito požiūrį.

Kaip asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) sieja neapibrėžtumą (aštuonios, septynios, šešios, penkios reikšmės) ir neįsivaizduojamumą?

Suvokime pasiekus lygsvarą (tarp suvokiančiojo ir susivokiančiojo per suvoktąjį) yra dviprasmybė. Ir tuomet galima perkelti kampą iš suvokiančiojo (Dievo) į susivokiantįjį (žmogų) arba atvirkščiai.

Taikdarystė

 • Smurtą grindžia nesutarančių grupių kalba. Smurtas yra sąvokų lygyje. Palyginti su Jėzaus pamokymu pasukti skruostą.

Robert C. Culley. Oral Tradition and Biblical Studies.

Nulybė

 • Ketverybės lygmenų neigimas: Požiūris, žvilgsnis, nuostata, vertybė.

Gerumas

 • Gerumas yra vaizduotės vienumo dvasia, tad laisvumo dvasia.

Gilinamės, kiekvienas žvelgiame vidun, atsisakome išorinių smulkmenų, kad galėtumėme prieiti prie esmės, ir tai yra mūsų vienybės pagrindas.

Dievas išeidamas už savęs į save išskiria keturis asmenis. Žmogus išeidamas iš savęs už savęs surenka keturis asmenis ir juos suvienija Dievu. Visur yra ta pati dvasia.

Dievo neįsivaizduojamumas išreiškia Dievo brandą, o Dievo neapibrėžtumas išsako, kad tai yra vis tas pats Dievas.

Savo tyrimą pradėjau vaizduojamuoju (vaizduotės ribose), ir perėjau (gražiu taikymu) į neįsivaizduojamąjį, ir (visko žinojimu) į apibrėžtumą, galiausiai, abu sudėjus, į neapibrėžtumą.

Trejybės ratas 4 suprastas 1 3 3 1

Šventumas yra atskirtumas, tad tai kas suvokta. Ir tai yra paskyrimas Dievui, pavyzdžiui, žydų tautos arba švento žmogaus.

Žmonėms svarbu: Kas Dievas galėtų būti?

3 x 4.

 • Trejybė - išoriniai santykiai: 3 + 3
 • Ketverybė - vidiniai santykiai: 4 + 6.

Jėzaus šeši įsakymai - šeši atvaizdai

 • Nuo Dievo link savęs: Mylėti Dievą - visu kūnu, visu protu, visa širdimi, visa valia
 • Nuo savęs link Kito: Mylėti save ir lygiai taip pat mylėti artimą

Cualquiera simple, venga acá. A los faltos de cordura dijo: 5 Venid, comed mi pan, Y bebed del vino que yo he templado. 6 Dejad las simplezas, y vivid; Y andad por el camino de la inteligencia.

Da al sabio, y será más sabio: Enseña al justo, y acrecerá su saber.

Dvejybė: žinojimas-nežinojimas ir troškimas (o kaip su netroškimu?)

 • Veiksmas +1 išreiškia žinojimo vieningumą po padalinimo.
 • Veiksmas +2 išreiškia nežinojimo vieningumą pirm padalinimo.
 • Veiksmas +3 išreiškia sąmoningumo vieningumą padalinimo vyksmu.

Ir šio trejybės rato atvaizdai yra suvokimo lygmenys. O apytakos sieja atitinkamus suvokimo lygmenis su trejybės ratu.

Užrašai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 sausio 27 d., 00:29