我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Vertybės, Vertybės ir klausimai, Įvardijimas, Kalbos, Malda, Paroda

Kaip kertinės vertybės įvairiai išplaukia iš meilės?


价值地图


 • Sudaryti vertybių žemėlapį, kaip pavyzdį, kaip sąsajomis mezgamas ištisas pasaulis.
 • Kaip išsiaiškinimai ir žinojimo rūmai išreiškia vertybių žemėlapį?


Vertybių žemėlapis
Bandau dėsningai išdėstyti visas vertybes, sudaryti jų žemėlapį, jas išvesti.

Tad noriu sukurti kertinių vertybių žemėlapį, kad galėtumėme pamatyti jų įvairovę ir bandyti vienas kitą labiau atjausti vardan susikalbėjimo. Vertybės, tai netroškimas visko, neaprėpimas labiau, kaip mes patys aprėpiame. Vertybes išsako aštuongubas kelias ir trys kalbos, tarp jų įvardijimas. Kalbų laipsnynai išsako, kaip esame viena. Tad naujai apžvelgiu visus klausimus, kuriuos tik gvildenu, nes jų rūšys, tai vienumo rūšys. O jomis galiu mąstyti papildiniais, antistruktūra, meile. Vienumo rūšys taip pat yra vertybių prielaidos.

Klausimus išdėsčiau dviem matais. Pagalvojau, gal vertybės atitinkamai išsidėsto keturiais matais? pagal apimtis? O gal šešiais matais, ar tai ne keturių apimčių poros, kas kam pajungta?

Ieškau maldų mokslo - tai visų kalbų pagrindas. Juk maldos gyvai išreiškia ką vertiname, ką branginame. Mūsų kertinės vertybės yra mūsų visų maldų, mūsų visų troškimų ir netroškimų ašis. Maldos išreiškia gyvai, o tai dvasios gyvybė. Ji veikia visais lygmenimis, kiekviename lygmenį randa tarpą. Malda atveria tas pilkas zonas, tas ribas, kurias vaikai moka rasti bendraudami su tėvais, kur iš tiesų neaišku, kas leistina ir kas neleistina. Malda atveria tas pilkas zonas tarp mūsų ir Dievo. Pilkas zonas - mūsų laisvę - nusako šeši neigiami įsakymai, o baltas zonas - kas prasminga - nusako keturi teigiami įsakymai. Neigiami įsakymai išsako, kur ta riba galėtų būti, tai mūsų laisvė, ir ją išsako būtent visi šeši įsakymai, tuo tarpu teigiami įsakymai galioja kiekvienas atskirai. Panašu, kad užtenka laikytis vieno neigiamo įsakymo - nemeluoti - ir teks laikytis visų kitų neigiamų įsakymų, bent taip yra bendrystėje. Tad įdomu, kaip tokiu būdu išsirikiuoja visi neigiami įsakymai, kaip atitinka padalinimams, taip pat ženklų savybėms. Taip pat paaiškėja, jog mano vertybė - gyventi tiesa - labai susijusi su nemelavimu.

Šią pilkų zonų mintį galėjau išvystyti dėl to, kad širdingai veikiau - išsišokdamas su meru dėl žydų, kad nuolankiai išsipasakojau Ievai, ir kad man labai rūpi pasimokyti vardan bendradarbiavimo su Dievu. Tad tai pavyzdys, kokiomis trejybės sąlygomis mokomasi ir bręstama. Yra sąlygų trejybė - Dievo - panašiai, kaip kad yra trejybė, kuria dalyvaujame. Jos kartu yra bene šešerybė. Tokiu būdu suporuojamos trejybės, kaip kad kalbomis. Užtat ciklinė trejybė suporuojama su necikline.

Dievas yra tasai tarpas - dviprasmybės.

Įvardijimas

Įvardijimo kalbą reikėtų išlukštenti iš aštuongubo kelio, tai yra, iš...

Veiksniai

Veiksniai yra Dievo išraiškos. Juos reikėtų palyginti su ryšiais su Dievu, taip pat su Dievo išraiška psalmėse. Juos taip pat reikėtų lyginti su gėrio kryptimis, su lūkesčių sandara.

Veiksniai išsako kaip dvasia sudalyvauja, suveikia, kaip ji įsijungia į sandarą. Ir kaip mes save tapatiname su ta dvasia. Būsena, veikla, požiūriu mes save tapatiname su dvasia tiesiogiai, o dorybe, laisve, priešpastatymu netiesiogiai. Šie skirtumai išreiškia kaip mes savo valia vykdome Dievo valią, koks tarp mūsų skirtumas.

Vertybėje glūdi dviprasmybė nes ją tapatiname su save, apimtyje, ir taip pat tapatiname su Dievu, už bet kokios apimties.

Kertinių vertybių lygiavertiškumas. Kertine vertybe galima vertinti, lyginti, derinti bet kokias kitas vertybes.

Kertinė vertybė yra mūsų asmeninė tiesa, o šešiais pokalbiais iš jos pereiname į Dievo vertybę, meilę, besąlygišką tiesą. Kaip tai įvyksta? Kaip šeši pokalbiai susiję su vertybių žemėlapiu?

Vertybę įvardijame jai priskirdami aplinkybę. Aplinkybe siejame vertybę su keturiais lygmenimis ir su trimis trejybės vyksniais:

 • Būsena tampa siekiu į kurią susitelkiame dorybe.
 • Veikla plečia plėtinį, kuris tampa bendras augant mūsų santykiams, palaikant aplinkybėms.
 • Požiūrį išsakome bendra taisykle, kurią rūpestingai taikome, priešpastatydami gėrį ir blogį.

Požiūris skiria veiklą, kad ji tarnautų būsenai; taisyklė skiria plėtinį, kad tarnautų siekiui; rūpestis skiria santykius, kad tarnautų susitelkimui; priešpastatymas skiria aplinkybes, kad tarnautų dorybei.

Prielaidų lygmenys atsispindi klausimų brėžinyje, iš asmens į bendrystę.

Dviprasmybė

Dievas bus ten kur daugiausia dviprasmybės... tad ieškoti, kaip kiekvienoje vertybėje atsiveria dviprasmybė, išsakoma širdies tiesa.

Tiesa yra poslinkis iš dviprasmybės į vienaprasmybe - tiesa reiškiasi.

Dviprasmybė kyla lyginant:

 • gėrį (pavyzdžiui, gyvenimą) - Dievo gerumą
 • gėrį be blogio (amžiną gyvenimą - gyvenimą be mirties) - Dievas nebūtinai geras.

Dviprasmybė - gyvenimas klausimas (amžinu gyvenimu), vietoj kad atsakymais (gyvenimu).

 • Nulybė išreiškia nulinį asmenį, Dievą, dvasią;
 • Vienybė išreiškia pirmą asmenį, Mane, sandarą;
 • Dvejybė išreiškia nulybės ir vienybės sutapatinimą, antrą asmenį, Tave, atvaizdą, kuriuo sueina Dievas ir Aš; poslinkis iš jų atskyrimo į jų sutapimą;
 • Trejybė išreiškia nulybės ir vienybės atskyrimą, trečią asmenį, Kitą, vieningumą, kuriuo atskiriami Dievas ir Aš; trečias narys išskiria narį sandaroje (vienybę) ir narį už sandaros (nulybę), yra poslinkis iš vienybės į nulybę, tad dvasia vis atsisakoma sandaros.

3x4 lentelė sieja vienybę ir nulybę, kaip kad aštuongubas kelias. O aštuongubą kelią apibrėžia aštuoni padalinimai.

Palyginti Dievo troškimus (sutampa tai, ko nėra, ir tai kas atsiranda) ir žmogaus netroškimus (atskiriama tai, ko nėra ir tai, kas atsiranda). Tiek troškimai, tiek netroškimai išreiškia Dievo atsiradimą. O jis atsiranda vienoje iš keturių apimčių, vienoje iš keturių taškų išeinant už savęs. Jo atsiradimas yra Tavyje.

Kertinė vertybė yra langas. Bet kuri kertinė vertybė lygina ir derina bet kurias kitas dvi kertines vertybes. Jomis tad esame viena su kitais. O Dievo kertinė vertybė yra meilė. Ja jisai yra vienas toks. O mano vertybė, gyventi tiesa, sieja kitus su Dievu. Mano vertybė sulygina bet kurią vertybę su ja pačia. Jinai veikia kaip nulis. O matyt kitų vertybės gali kitus vertinti kitaip nei save. Tad mano vertybė sieja Dievo vienumą ir mūsų vienumą.

Aplinkybės yra santykiai su dvasia.

Vertybių žemėlapis išreiškia įvardijimo kalbą. Nes jau kažkas rūpi, bet reikia tai išsakyti. O tas išsakymas nesusijęs su rūpėjimu, bet su išraiška sąvokomis. Iš tų sąvokų ir pasitikslina vertybė. Tad įvardijimas išplaukia iš pagrindimo.

Vertybių žemėlapis susijęs su žinojimo rūmais, su išsiaiškinimo būdais, su pašnekovo išvystymu.

Įvardijimas veda iš 8 padalinimų (iš medžio) į 12 aplinkybių (į tinklą). Įvardijimas, tai žinynas. Dievas iškyla aplinkybėmis.

Antrinės sandaros išsako Kitą, išsako tarpą tarp Dievo ir Manęs. Šį tarpą išsako ženklų savybės.

Vertybių žemėlapio (ir kiekvienos kalbos) pagrindas yra trejybės sutrikimai. Jie tuo pačiu grindžia pagrindimo kalbą ir geros valios pratimus.

Trejybės sutrikimai yra trijų rūšių:

 • Nusistatome, bet nevykdome; Tai požiūris, taisyklė ar siekis, pagal kuriuos nebūtinai gyvename.
 • Vykdome, bet nepermąstome; Tai veikla, kuri gali būti tiesiog veikimas, nebūtinai ką nors įvykdant, tad vykdymo pakaitalas.
 • Mąstome, bet nenusistatome. Tai būsena, kuomet išgyvename, įsijaučiame, ja lyg ir randame nusistatymą, tačiau nebūtinai jį kaip tokį pripažįstame, kaip galiojantį nepaisant mūsų jausenos.

Vertinimai ieško šių sutrikimų ir juos iškelia, tačiau tuo pačiu ir sudaro šiuos sutrikimus. Kaip Kristus sako, stovi duryse ir neleidžia kitiems praeiti.

Kaip suvokti plėtinį? ir kitus?Vertybes sieju su požiūrių algebra?.

Kaip Dievas išeina už savęs

 • Dievas išeina už savęs į Save, iškyla savastis, sandara (viskas), Aš - būtinybė
 • Dievas sutampa su Savimi, iškyla Tu, atvaizdas (troškimai: nieko (savarankiškas), kažko (užtikrintas), betko (ramus), visko (mylintis)), laikysena - esamybė
 • Dievas atsiskiria nuo Savęs, iškyla Kitas, esmė (meilė), vertybė, papildinys - galimybė

Dievas iškyla aplinkybėmis. Tai susiję su trejybės trikdžiais. Dievas įvairiai išeina išėjimu už savęs, visais būdais kaip kad visaregiu - dvejybe, trejybe, ketverybe - o tas išėjimas už savęs yra susijęs su aplinkybėmis, su išorine aplinka.

Vertybių rūšys

Dievo valia ir žmogaus valia.

 • Veikla - vykdyti
 • Siekis - įgyvendinti
 • Taisyklė - laikytis
 • Požiūris - įsisąmonyti
 • Būsena - įtvirtinti: siekti, laikytis, įprasminti, išpuoselėti
 • Ryškinimas
 • Aplinkybės
 • Plėtinys
 • Priešpastatymas
 • Santykiai
 • Galimybės
 • Dorybė
 • Rūpestis
 • Susitelkimas
 • Vaidmuo
 • Vyksmas
 • Asmuo
 • Savybė
 • Sudvasinimas
 • Susilaikymas
 • Nusiteikimas


2014.09.09 Tu žiūrėk, kaip įvairiai pasitraukiu ir vėl iškylu, kaip persikuriu. Būtent taip ir vystosi vertybės. Tad jos atspindi mane, nors nėra aš.


VertybiųŽemėlapis


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 21 d., 13:01