我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Rodyklė, Sąvokos, UžrašaiParodai201203, Suvestinė, Apžvalga, Asmenys, Klausimai, Nebūtinas, Būtinas, Viena, Šviesuoliai, Dievas, Dievo šokio išdavos, Paroda, Aprašas20120228, Aprašas20120507, Raiška, Požiūriai, Bendrystė, Žr. taip pat: Forwards, Backwards, PairsOfConcepts. See SpiritVStructure for relationships of equals.

Kaip apžvelgti visas sąvokas?


Apžvelgti sąvokas

 • Sutvarkyti jų sąrašą.
 • Nubrėžti sąvokų brėžinį.

Išskirti esmines sąvokas

 • Kurios sąvokos yra esminės ir kaip jas suprasti?
 • Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?

Aprašyti sąvokas

 • Išdėlioti svarbiausias sąvokas ir susijusius puslapius.
 • Aprašyti kiekvienos sąvokos svarbą.
 • Išrašyti kiekvienos sąvokos apibrėžimą.

Suvokimu išskiriami suvokėjai (asmenys) ir suvokimo laukas. Suvokimo laukas skaldomas į sąvokas. Suvokėjas požiūriai įsijaučia į suvokimo lauką. Sąvokos suvokimo lauke atspindi įmanomus požiūrius.

Pagrindinės sąvokos ir sandaros

Kokios sąvokos yra pirminės? Ir kaip jas apibrėžti? (Rūšiuoti pagal puslapius.)

 • Dievo šokis
  • asmenys: Dievas, Aš, Tu, Kitas
  • Dievo veikla: išėjimas už savęs, savastis, kūryba, padalinimai, Dievo mintys, Dievo kelionė
  • Dievo nebūtinumas: nulinė veikla, nulinė sandara, visuminė sandara, Ne Dievas, nesandara
  • Dievo raiškos: Vienų vienumas, Daugiareikšmiškumas, vienumas su bendrakūrėju Dievu
  • Dievo įsivaizdavimas, Dievo pakalbinimas, išsakymas Dievui, Dievo pristatymas
  • išeities taškas, suvesties taškas, savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, santykiai, santvarka, sąlyginis (santykinis), besąlygiškumas, ribotas, neribotas, išskirtinumas
  • būklė, aplinka, santvarka, buvimas, nebuvimas, sutapimas, atvaizdas
  • gerasis vaikas
  • susiploti, ryšys su Dievu, santykiai su Dievu
  • teisingumas, malonė, šiluma, šaltis
  • įsakymai, teigiami įsakymai, neigiami įsakymai
 • apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, ribota, neribota, atvira, sandara, žinojimas, nežinojimas, nežinomybė, žinios, žinomas, žinojimai, rūpėjimai
 • sąvoka, suvokimas, suvokėjas, suvoktumas, suvokimo lygmenys (suvokimas, savęs suvokimas, bendras suvokimas (požiūrių bendrumas, lygiaverčių požiūrių santykis, skaidymas) susikalbėjimas).
  • jokia savastis, vienguba savastis, dviguba savastis, triguba savastis, Self Coinciding, Self Description, Self Embedding, Embedding, Self Inclusion, Self Reinforcing, Self vs. Other
 • sąmoningumas, sąmoningėjimas, sąmoningumo lygmenys, žvilgsnis į save
 • gyvenimo lygtis
 • tarpas (tarp asmenų, tarp tvarkų, tarp sąmonės ir pasąmonės, klausimo ir atsakymo, suvokime, suvedime)
 • vienumas, buvimas viena, vienumo būdai, vienų vienumas, bendrumas, sutapimas, nesutapimas tapatumas
 • požiūris, žvilgsnis (žiūrėti, žvelgti), nuostata (nusistatymas, laikysena, trejybė, dėsnis (principle)), dėmesys, rėmai, atsitokėti, atsiplėšti, priimti požiūrį, permainos, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį.
  • požiūrio lygtis, Toulmino sandara
  • išgyventi, neišgyventi, patirti
  • požiūrių rūšys: žmogaus, nulinis, nepriklausomas, priklausomas, vidinis (savumas, artimumas, Artima), išorinis, dvigubas, bešališkas (neutralus, vienetinis)(fixed point), išverstas (inverted) ir nežinomybė (the Unknown)
  • požiūrių sudūrimas, požiūrių grandinė, pasiklydęs vaikas, Dievo vaikas
  • pažinovas (viewer), nulinis pažinovas, pažinimo laukas (observational plane, viewed), vantage
  • poslinkis, apsuktas (apverstas) poslinkis (reversal effect), merging perspectives, požiūrio pasikeitimas (mental movement), padalinti, perskirti (bisect) požiūrį
  • priimti požiūrį, įsisavinti požiūrį, įsijausti
  • vienas kitą papildantys požiūriai (pavyzdžiui, Dievo ir žmogaus)
  • žvilgsnių rūšys: pavaldus (subordinate), tapatus (identity), tolygus, santvarkos (sistemos)
  • Dievo požiūris, pirmyn atgal?, pradžia ir pabaiga
  • proto laukai, (Fauconnier, mental space), mental workspaces
  • prielaida (vaisinga prielaida, antropomorfizmas), (nevaisinga prielaida, pavojinga mintis), tvirtinimas
  • pokalbiai (požiūrių raida nuo asmeniško iki besąlygiško)
 • sandaros (duomenys), išvedimas (įžvalgos, logos).
 • aštuonerybė = žinojimo ketverybė x požiūrio lygtis, prieštaravimas
 • pirminės sandaros, bendra sandara, troškimai, netroškimai, septintas požiūris, aštuntas požiūris.
  • poreikiai, tenkinimai, prasmė, "Aš esu..."
  • abejonės, dvejonės, tikrovė, Dievas, asmuo, bendras žmogus, paskiras žmogus, asmenybė, pasaulis,
  • lūkesčiai, jauduliai, gera valia, gera širdis, atverti, gėrio kryptys, kryptys į gėrį, kryptys iš gėrio, geros valios rodymas, laimė, širdingumas, iš širdies, veiklos būdai
  • vertybės, aštuongubas kelias, laipsnynas (poreikiai, linksniai, matematikos įrodymo būdai), interpoliacija, Budos aštuongubas kelias, palyginimų turiniai (ką myli, tą randi; kaip tiki, taip yra)
 • atjautos, atjausti, antrinės sandaros, statinės, dinaminės, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį, kubas, skaidymas, sandai
 • padalinimai, visuma, dalis, poslinkis, veiksmai, +1, +2, +3, padalinimų lygtys, padalinimų ratas
 • nulybė (Dievas, aštuonerybė, griūtis, prieštaravimas), vienybė (tvarka), dvejybė (būtis), trejybė (dalyvavimas)
  • ketverybė, žinojimas, nežinojimas, sąmoningumas, sąmoningėjimas
  • penkerybė (sprendimas)
  • šešerybė, dorovė, žmogus, žmogiškumas, gyvenimo prasmė, laisvė, atsakomybė, savarankiškumas, blogis, velnias
  • septynerybė, dėsningumas, antisandara, semiotinis kvadratas, tiesa, raiška, prieštaravimas, priešingybė, pažymėta priešingybė, nepažymėta priešingybė, teigimas, neigimas, septynerybė, logika, neišėjimas už savęs, apsiribojimas savimi, gerumas, blogumas, teigiamumas, neigiamumas, valingas, Willing, antisandara
 • atvaizdai (savybės)
  • apimtys (extent, grounds): niekas, kažkas, betkas, viskas
   • nulybės (Dievo savybės), vienybės (visko savybės), dvejybės, trejybės vis turiningiau skiria pažinovą ir pažintąjį
  • ketverybės, penkerybės, šešerybės, septynerybės atvaizdai išsako pažinovą ir pažintąjį
   • klausimas, pradžia, išeities taškas, didėjantis laisvumas
   • atsakymas, pabaiga, suvesties taškas, mažėjantis laisvumas
 • aplinkybės
 • kalbos, (dinaminės sandaros), tvėriniai, mintis, pertvarkymai - seka, medis, tinklas
 • pagrindimas (Tėve mūsų) prielaidų sudūrimas, tvėrimas jų pagrindu
 • įvardijimas (geros valios pratimai, šv.Petro raktai į dangų, širdis ir pasaulis ir jų logika, širdies tiesa, pasaulio tiesa, trikdžiai (aklavietės, pavojingos mintys?)), deriniai (pasikartojanti veikla, pasikartojanti sandara, optimalumas (tobulumas, teisybė), convergence, polarities),
 • pasakojimas (Palaiminimai)
 • Pasikartojanti veikla, Aleksandro deriniai, derinių kalba?, Structure preserving, Wholeness preserving, Optimality Constraints, daugiaprasmybės matai, neįvardijama savybė ir jos pavadinimai.
 • žinojimo rūmai (pasauliai, mokslai, asmenybės, sritys)
  • Dievo nebūtinumas
 • malda, stebuklas, dviprasmybė, daugiareikšmiškumas, vienareikšmiškas
  • Dievo būtinumas
  • dvilypumas (dualizmas), matematika?, kategorijų teorija, asociatyvumas, adjoint, automatų laipsnynas
  • viską žinoti, visaregis (pažinovas, pažinovo laukas, nukrypimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, trigubas), atskyrimai (nulgubas, viengubas, dvigubas, keturgubas)), kampai (rūpesčiai), pilnatvė, nulinis pažinovas (default observer), nulinė nuostata (default position)
  • viskas, visko vienumas: visuma (complete, incomplete), Unified, neužstota (Unobstructed) Familiar
  • taikymas, šviesuolių bendrystė, bendrystė (kultūra), bendrystės, bendrauti, dangaus karalystė

Kaip išvesti visas sąvokas?

Sąvokos kyla iš apytakų.

Pirmiausia, Dievo šokis grindžia suvokimą. Dievo šokis atskiria suvokėją (asmenį) ir jo suvoktą sąvoką.

Toliau, pasirinkimų malūnu suvokimo laukas padalinamas į požiūrius, tad kartu į sąvokas. Atsiranda požiūriai į požiūrius. Tuo pačiu atsiranda kalbos ir jų apibrėžtos sudėtinės sąvokos.

Trimis kalbomis plėtojame sąvokas. Jomis galime kurti tuščias, tariamas, menamas sąvokas, kaip antai žodžius, kurie gali būti naudingi nors nieko aiškaus ir nereiškia.

Kas neįeina į Dievo šokį?

 • Gyvenimo lygtis
 • Netroškimai
 • Antrinės sandaros - trys kalbos - padalinimų ratas?
 • Viskas ir sandaros

Noriu kildinti visas sąvokas iš pirminių sąvokų, tai yra, iš gyvenimo lygties, iš pasirinkimo gyventi dvasia, širdimi, amžinai mokytis, bręsti, gyventi jau čia ir dabar, tad mūsų valia vykdyti Dievo valią, taip kad jos sutampa ir Dievas yra būtinas. Užtat ketveriopai kildinu sąvokas iš:

 • Dievo ir jo požiūrio
 • mūsų gerumo ir jo požiūrių, tai yra, mūsų kertinių vertybių
 • amžino gyvenimo tarpo skiriančio mūsų ir Dievo valias
 • gyvenimo tiesos siejančios mūsų ir Dievo valias

O požiūrių sudūrimais kildinu sudėtingesnes sąvokas iš paprastesnių sąvokų.

Visos sąvokos kildinamos iš Dievo svarstymo, ar jisai būtinas? Pirmiausia iškyla dvigubas įsakymas:

 • Mylėk savo artimą kaip save patį - Dievas nebūtinas. (Jei Dievas yra, tai Dievo nėra.)
 • Mylėk Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visomis jėgomis - Dievas būtinas. (Jei Dievo nėra, tai jis vistiek yra.)

Toliau, Dievo būtinumo atveju, galima išskirti paklusimą, tikėjimą ir rūpėjimą.


Kokie sąvokų apibrėžimo būdai, tiesioginiai ir netiesioginiai?

Sietinos sandaros ir sąvokos

Gyvenimo lygtis

 • Neigimas ir suvokimas

Klausimai apie sandaras ir sąvokas

Suvedimas

 • Koks Tavo išeities taškas?
 • Koks Kito išeities taškas?

Dievo nebūtinumas

 • Ką reiškia paneigti nulinę sandarą ir nulinę veiklą?
 • Kaip neigimas įveda ar nauja įveda apimtį?
 • God is an affirmer (teigiamas įsakymas) and NotGod a negater (neigiamas įsakymas) and what kind of connection might there be between them?
 • How to think of No as Or from the opposite point of view? the view of God in Not God, for example? as opposed to the view of God?

Užrašai

 • Kiekvieną sąvoką pagrįsti išsiaiškinimu, ir kiekvieną išsiaiškinimą aprašyti, kaip sąvokos išrituliavimą.

JosephGoguen: So now we want to look at Concepts and how they refer in variable contexts, and how we can reason with concepts in a way that allows the result to truthfully refer, not forgetting that concepts can of course refer to other concepts as well as to percepts.

It does not seem to be as well known as it should be that there is a great deal of recent research on concepts, how they refer, and how we reason with them. This work has been done under labels that include cognitive linguistics, cognitive semantics, semiotics, and experimental psychology.

It is also not very well known that a theory of logics has recently been developed, that includes a notion of satisfaction of a sentence by a model that can depend on context. It also includes as special cases all the classical logics (first order, modal, higher order, and so on), and even has generalizations of much of classical model theory (Craig interpolation, Beth definability, and so on). Moreover, it has had applications to mainstream programming languages (C++, Ada, ML) as well as to many specification languages, to database systems, ontologies (in the sense of the semantic web), and more, but for the purpose of this note, especially concepts. (Also the truth values of the satisfaction relation can be fuzzy.) This theory is known as the "theory of institutions."

Id like to review just a little of work in these two areas, concepts and Logics, give some references, and then some conclusions. See: Institutions.

Filosofai analitikai

 • Metaontology - Quine and Carnap.
 • Wilfrid Sellars.
 • John Perry - indexicality.
 • David Lewis - perspectival thoughts, counterfactual conditionals, possible worlds.

2005.05.13 A: Kas yra požiūris? D: Išėjimas už savęs. A: O kas yra sąvoka? D: Tai kas būna su savimi.

2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą. Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.

2005.04.08 A: Kas yra sąvoka? D: Sandara yra tai kas uždara savaime, kas išbaigta. A: Ir tuom susiję su pabaiga? D: Taip. Myliu. A: Ir aš tave. D: Gerai.

...Visur iškylu, kiekvienoje smulkmenoje išaugau ir išsivystau savo pilnatve. Tad ieškok mano pilnatvės visur, o jinai yra meilė palaikanti tiek gyvenimą, tiek amžiną gyvenimą, suvok tą jos dviprasmybę. Tai ir yra tarpas tarp Dievo ir gerumo kurį palaikau daugiaprasmybės dėlei.


Žinynas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 04 d., 12:52