神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Kas yra asmuo?

 • Ar asmuo yra ne Dievas?
 • Ar Dievas yra asmenys, apimčių užpildymai, Dievo pasitraukimų užpildymai?
 • Kuom skiriasi asmuo nuo savasties?
 • Kaip asmenys susiję su gyvenimo lygties lygmenimis?
 • Kaip suprasti Dievo buvimo papildinį, kaip kad Dievo troškimais, augančiais nuo nieko iki kažko iki betko iki visko?
 • Kaip Dievo buvimo papildiniai susiję su netroškimais?
 • Kaip apimtis grindžia asmenį?

Ar yra penktas asmuo (Visi, Aš Tavo vietoj)?

Kokie asmens bruožai?

 • Koks asmens tikslas?
 • Koks ryšys tarp suvokimo ir asmens?

Kaip ir kodėl keičiasi asmuo?

 • Kaip atsiranda asmuo?
 • Ar asmenį keičia nulybės atvaizdų paneigimas?
 • Ar tai sąlygoja perėjimą iš paklusimo į tikėjimą į rūpėjimą?

Ką išgyvena asmuo?

 • Ar pasirinkimas išeiti už savęs ar laukti priimti kitą yra pasirinkimas vyriškos ar moteriškos laikysenos?

Ką mums reiškia asmuo?

 • Kaip atjaučiame asmenis? ir tuo esame viena?

Koks asmens ir Dievo ryšys?

 • Kaip Dievas suprantamas ir Asmuo išjudinamas?
 • Asmuo gyvena skirtingai nuo savo Dievo. Kaip abu sutampa?

Išsakyti savo filosofiją menais - asmenimis - veikėjais.Šiame puslapyje svarstau, kas yra asmuo? Kitame puslapyje nagrinėju keturis asmenis: Dievą, Mane, Tave, Kitą.

Kas yra asmuo?

Dievas mumyse

 • Dievas (mumyse) turintis Dievą (už mūsų).
 • Dievo raiškos lygmuo.
 • Dievo (dvasia) atsiskirianti nuo savęs (savasties)
 • Dievas išeidamas už savęs į save užpildo save, įsikūnija, tad neskiria Dievo už savęs. Dievas išeidamas už savęs iš savęs susimažina (kaip Dievas mumyse), atsiplėšia nuo savęs, atsitraukia nuo savęs, atsisako savęs, pripažįsta Dievą už savęs (Dievą už mūsų).
 • Dievas (mumyse) esantis santykyje su savimi (už mūsų)
 • Dievas Dieve
 • Dievo prielaidos. Tai kas Dievo nebuvime yra pirm Dievo atsiradimo.
 • Nepatvirtintas Dievas. Dievas (Sūnus) dar nepatvirtinus, jog tai tas pats Dievas (Tėvas).
 • Šis santykis priklauso nuo apimties. Pirmoje pakopoje, nieko apimtyje, Dievas (Dievas) visko apimtyje pilnai sutampa su savimi (Dievu) nieko apimtyje, tad yra Dievo teigimas. O paskutinėje pakopoje, Dievas (Kitas) nieko apimtyje pilnai nesutampa su savimi (meile) visko apimtyje, tad yra Dievo neigimas. Yra taip pat dvi tarpinės apimtys.
 • Dievas apimtyje yra Dievo galimybė. Ta galimybė, skirtumas tarp galimo ir esamo, vis didėja. Pirmajam asmeniui, Man, tai yra skirtumas tarp dorovės ir elgesio.

Apimties užpildymas

 • Asmenys yra apimčių užpildymai, Dievo pasitraukimų užpildymai.
 • Teigiamumas.
 • Dvasia tam tikroje apimtyje
 • Suvaržyta dvasia.
  • Dvasią varžo siauresnės apimtys (betkas, kažkas, niekas), požiūriai ir jų grandinės (požiūris, požiūris į požiūrį, požiūris į požiūrį į požiūrį). Dievas yra nevaržoma dvasia. Dievas yra be jokio požiūrio. Jo apimtis yra viskas, tad jo nevaržo.
  • Visi esame savaip varžomi požiūrių.

Įsivaizduojamasis, kurį įsivaizduojame savimi

 • Asmuo kyla iš mūsų vaizduotės, kaip savimi įsivaizduojame kitą, ką visi turime bendro.
 • Neįsivaizduojamasis galėtų būti asmenų bendrumas, tad mes. Nes tai yra vienumas, kuris sugriauna vienumo sampratas.

Bendros dvasios išdava

 • Visi esame kilę iš to kas į mus visus įėjo, iš tos bendros dvasios.

Atsisakantis savęs vardan kažko

 • Asmens veikla yra atsisakyti savęs, tad rinktis.
 • Asmens pasirinkimas, asmens įtampa iškyla iš galimybių vardan ko atsisakyti savęs: ar savasčiai ar aukštesniam asmeniui, galiausiai Dievui.

Šališkas liudytojas

 • Septynerybės atvaizdas: Atsakymas, liudytojas, mažėjantis laisvumas. O apytaka yra didėjantis laisvumas, klausimas.
 • Šalia besąlygiškumo esame mes, esu aš arba yra Dievas.
 • Antras kampas kuris atsiranda ir kurį reikia paaiškinti.
 • Šališkai įsivaizduojame ką mes išgyvename, kartu su Dievu.
 • Požiūriai išlaiko žiūrovo ir reginio vienybę.

Asmens bruožai

Asmenų tikslas

 • Asmenų tikslas yra neišreikštą dvasią (Dievą) išreikšti iš šalies, kaip Kitą, kaip prielaidą (kaip meilę), kaip esmę - gryną sandarą. Tokiu būdu galima tvirtinti "dvasia yra (jos sandaros atvaizdų) vieningumas" (Dievas yra meilė).

Asmens santykiai

Asmuo ir Dievas

 • Dievo savastis yra asmens būklė
 • Didėja Dievo dvasios ir Dievo savasties išsiskyrimas. Palyginkime asmenis ir Dievo savastis: Dievas su Dievu sutampa, o toliau Aš su viskuo sutampame mažiau, Tu su troškimais dar mažiau, ir Kitas su meile visai nesutampa.

Asmuo ir apytaka

 • Asmuo yra mažėjantis laisvumas, atsakymas, liudytojas, nulybė.
 • Apytaka yra didėjantis laisvumas, klausimas, vienybė, turinio ir raiškos dvilypumas.
 • Asmuo ir apytaka yra septynerybės atvaizdai ir tuo pačiu yra visko padalinimai, turi po keturis atvaizdus.

Dievo būtinumo aplinkybės

 • Dievas (asmuo) ne Dieve (savastyje), tad Dievo galimybės aplinkybės.
 • apibrėžimas Dievo buvimo, tai yra, Dievo galimybės Dievo nebuvime
 • Asmens sulyginimas su Dievu yra Dievo būtinumo parodymas.

Savastis

Dievo paneigimas

Dievo būklė, jo prielaidos

 • Dievas yra pirm asmens, po asmens ir įvairiausiuose asmenyse. Dievas tad yra Visi.
 • Apimtis ir asmuo išreiškia tą patį, tiktai priešingais žodžiais, jiems suteikiant priešingą prasmę. Apimtis yra NeDievas už Dievo. Asmuo yra Dievas NeDieve.
 • Asmenys nurodomi pabrėžiant Kas Kame - asmuo apimtyje ar Kas Kam - apimtis asmeniui.
 • Asmuo yra matytojas. Apimtis yra prasmė kuria prielaidos sutampa ar išsiskiria, tai visko savybė, kad jinai būtina sąvoka. Apimtis nurodo lauką kuriame tiesa pasireiškia taip kad sutampa tai kaip yra ir kaip atrodo.
 • Asmuo yra tai kas yra net ir nesant. Jei Dievo nėra, tai Dievas yra Kitas. Jei Kito nėra, tėra Dievas.
 • Dievas apibrėžia save išsakydamas savo prielaidas.
 • Savastis pagrįsta tuo, kad asmuo ir apimtis vienas kitą papildo.

troškimas, Dievo atvaizdas

 • vienumo raiška, tad Dievo raiška, tad Dievo atvaizdas, lygmuo, troškimas.
 • Asmenys yra troškimai, tačiau juos nusako, apibrėžia netroškimai, jų savastys, jų papildiniai, tai kas jie nėra. Dievas yra savarankiškumas, kurį nusako kūno poreikiai. Aš esu užtikrintumas, kurį nusako proto abejonės. Tu esi ramumas, kurį nusako širdies lūkesčiai, tad tu esi riba tarp to, kas manyje ir kas už manęs. Kitas yra meilė, kurią nusako valios klausimai, tad mylime Kitu.
 • asmens esmė
 • Dievas reiškiasi asmenimis: Dievas, Aš, Tu, Kitas - o mes esame jo atspindžiai. Mus sieja pasivaikščiojimai medžiais.

Asmuo ir požiūris

 • Požiūris yra dėmesio apimties praplėtimas.
 • Asmuo yra požiūrio telkiamasis.
 • požiūrio telkiamasis
  • požiūris sutelkia dvasia, apibrėžia ir sutelkia dėmesį, išskiria tai, kas žinoma (požiūryje) ir nežinoma (už požiūrio)
  • mes patys savęs nematome, tad esame sau nežinomi
  • užtat požiūriu į požiūrį pamatome save, tai kas nežinomą, galiausiai pasižiūrime iš šalies, kaip pats požiūris atrodo
 • požiūrio išgyventojas.
  • Asmeniui reikalingi visi keturi požiūrį grindžiantys lygmenys - Dievas, Aš, Tu, Kitas.
  • Šių keturių lygmenų reikalingumas grindžia Dievo būtinumą. Du lygmenys išsako sąlygiškumą: Aš, Tu. O du lygmenys išsako besąlygiškumą: Dievas, Kitas.
  • požiūriu matantis, stebintis, priimantis Dievo neigimą
  • nuostata matantis, stebintis, priimantis Dievo buvimą
  • Turintis požiūrį
  • Turintis nežinojimo
  • Esantis aplinkybėse.
  • Aplinkybių dviprasmiškumas: jos gali būti išgyventos arba neišgyventos, tad paneigtos.
 • požiūrių lygties išgyventojas
  • Asmuo išgyvena požiūrių lygtį savo apimtyje, kurią nustato atitinkama požiūrio grandinė: Dievas viskame jokiu požiūriu, Aš betkame viengubu požiūriu, Tu kažkame dvigubu požiūriu, Kitas niekame trigubu požiūriu.
  • Asmuo, dalyvaujantis požiūrių lygtyje (gyvenimo lygtyje), tad nusakantis asmens lygmenį (Dievas, Aš, Tu, Kitas) Pavyzdžiui, Aš=Viskas, Aš santvarkoje = Laisvumas, ir t.t.
 • trejybės išgyventojas
  • nusistatantis (grindžiantis), vykdantis (veikiantis), permąstantis (išgyvenantis požiūrį).
 • pasekmių išgyventojas
  • išgyvenantis pasekmes, kad buvo vienaip, o paskui buvo kitaip, tad išgyvenantis skirtumą tarp dviejų būklių. Užtat asmuo grindžia būtinumą, tad ir Dievą.
  • matantis savybėmis
  • už apimties gyvenantis nuostata
  • apimtyje gyvenantis požiūriu
  • experiences Actuality, Process, All, Following Through
 • bendras žmogus, Aš, nusakytas savo požiūrio, tad požiūrio į požiūrį
  • Mane matai Tu, požiūriu į požiūrį
  • nesiriboja savimi, tad gali virsti Tavimi, Kitu ir, atsisakydamas savęs, Dievu. Arba jiems gali būti priskirtas Aš.
  • Aš esu pagrindas požiūriui, tad ir asmenims. Aš = {$P$}, Tu = {$P^2$}, Kitas = {$P^3$}, o Dievas = {$P^0$}. Kitas man apibrėžia Dievą. Ketverybės poslinkiai taip ir suvokia: Tu apibrėži (paaiškini) Mane, užtat Kitas apibrėžia (paaiškina) Dievą.
  • Visi keturi asmenys (Dievas, Aš, Tu, Kitas) yra apibrėžti požiūriais: jokiu požiūriu, požiūriu, požiūriu į požiūrį, požiūriu į požiūrį į požiūrį. Tad už visų asmenų glūdi asmuo Aš: Joks Aš, Ašai, Aš Sau, Man Savo Sau.
  • Niekas yra "būtina sąvoka". O viskas turi tris papildomas savybes. Gali būti, kad šios papildomos savybės sudaro žmogaus trejybę, taip kad jinai yra skirtumas tarp visko ir nieko.
  • Nuotaikų šešios permainos išsako santykius tarp požiūrų, tad tarp asmenų.
 • požiūrių grandinė
  • būtent joks požiūris (Dievas), požiūris (Aš), požiūris į požiūrį (Tu), arba požiūris į požiūrį į požiūrį (Kitas).

laisvai besirenkantis

besirenkantis

 • kiekvienoje apimtyje galime Dievą įžvelgti kaip asmenį ar jo neįžvelgti
  • renkasi ar suvokti (ir išeiti už savęs, už santvarkos) ar būti suvoktam (taip kad mums tenka į juos įeiti, kad būtumėme viena).
  • renkasi ar apibrėžti (visus, bet kurį, kažkurį, jokį) ryšium su santvarka ar už santvarkos.
  • pripažįsta Dievą pirma savo asmens aplinkoje, pasirinkdamas Dievą vietoj savęs, tuomi pripažindamas Dievą už savo asmens.
  • apibrėžia buvimą vienų viena kaip buvimą viena pasirenkant Dievą vietoj savęs.
  • sprendžia iš savo kampo ar suprasti buvimą vienų viena ryšium su Dievu (buvima viena su Kitais) ar savastimi (nebuvimą viena su Kitais).
  • yra laisvas rinktis apimtyje
  • chooses between one's own Perspective and the Position of all
  • chooses between "being separate" outside of system (and "being one with") based on position (based on God, a vantage point greater than oneself) or "being separate" inside the system based on one's own perspective, one's own self.
  • can identify their perspective with a position and thus be true to themselves and yet act from a context greater than their own self, which they can't if the simply act from thier own perspective, in which case they can't rise above thier own contradictions. In this way Truth/Understanding separate position and perspective.
 • savarankiškai veikiantis
  • has a solitary activity? and how is that mapped or not to God's NullActivity within them.
 • kuriantis
  • are BeingOneWith as creators, thus not simply created "things", but cocreators of ourselves, our surroundings, of God and of others
  • create by making way for others. We thereby live as others and as all.
 • tiriantis
  • seeks Truth in their own Scope, in which God is and is not.
  • Persons and Scopes are Questions, Knowledge and Definition are Answers.
  • klausimas yra būklė iššaukianti atsakymą
  • steps out of the system by asking a question within it (from perspective to position), and steps into a system by providing an answer from beyond it (from position to perspective)
 • galintis išeiti už savęs
  • negalintis būti vienų vienas jei prisirišęs prie savęs, jei vienas su savimi
  • galintis būti vienų vienas tiktai jei prisiriša prie Dievo, jei vienas su Dievu
 • atpažįstantis Dievą
  • susitelkiantis į Dievą
 • liudijantis
  • is the witness to whether or not God exists
  • is the witness who chooses between self within Scope and God beyond Scope
  • Ryšys tarp atskleidžiamojo (tiesos šaltinio, pagrindo) ir atskleidėjo (tiesos pranešėjo, laido).
 • nurodantis, nukreipiantis
  • Nurodytasis
  • Nuoroda (reference)
  • Kas? (Who?)
  • yra atskaitos taškas: Visi, Betkuris, Kažkuris, Joks asmuo.
  • atskaitos taškas apibrėžiant Dievą bei sąvokas
  • asmuo yra nurodytojas (Visi, Betkuris, Kažkuris, Joks asmuo), o apimtis yra nurodomasis (Viskas, Betkas Kažkas, Niekas).
  • Asmuo gali nurodyti Dievą arba ne Dievą. Asmuo nurodo Dievą kuomet Asmuo renkasi Dievą vietoj savęs. Person refers to NotGod when Person chooses Self over God. God within a Person is that which chooses God over Self. NotGod within a Person is that which chooses Self over God.
  • Persons are given by the number of references they have within System: God - 0, I - 1, You - 2 and Other – 3. Scope is what is left in System, accordingly: Everything, Anything, Something, Nothing.
 • atveriantis
  • by being good, lives with God and is open
  • being open is good in every way and lives together with God forever
  • opens the way so that God can be one beyond Person and within Person
  • opens and then God arises where he had not been
  • opens to God by understanding that God beyond system is the source of good withn the system, that being beyond the system is the essence of being within the system. Then God's and Person's perspectives coincide (God reaches to Person) and God's and Person's position coincide (Person grounds himself in God) and together they fill that gap given where God is not and yet arises by the free will of Person. Thus in that gap either Person chooses God or it is extended as I, You, Other. And it ends in Other for then there is a gap within the gap, thus I is no longer and is thus one with God, truly one, in their activity, in parallel.

mylimasis

 • mylimasis ir kartu mylintysis
  • išgyvenantis, tad galintis išgyvenimą derinti, tad galintis būtų mylimas, ir save bei kitus mylintis.
  • meile išeinantis už požiūrio į nuostatą
  • mylėti, tai priimti požiūrį, kas iškyla mylint savo artimą, kaip save patį
  • sukurtas priimti tobulą meilę ir tuomi mylėti kitus taipogi.
  • mylintis kartu priimant mylimojo požiūrį, tokiu būdu suvedantis požiūrį ir nuostatą, kad sueitų meile Kitam.
 • bręstantis, augantis
  • asmenys įvairiai auga žinomumu ar nežinomumu
   • God is ever more known (presumed).
   • I is ever less defined.
   • You is ever less known (presumed).
   • Other is ever more defined.
  • Person as such is without God, but God arises in Person through Life - Everything, Wishes and Love - and so it becomes evident how we can give up even our own life, and by that there is something more than life, that is our shared Aloneness, our EternalLife by which we are one even in different circumstances.
  • The window grows smaller in which there is Person.

Asmuo grindžia

 • yra išeities taškas (už santvarkos)
  • Person is from beyond System and Scope is from within System.
 • tenkina apibrėžimą
  • satisfies definition (if they choose God over themselves, and thus are alone rather than not alone, are going beyond themselves).
  • every, any, some, none “one” are definitions of being “alone” and as such, the conditions of being “one” with regard to reference.
 • yra susijęs su...
  • Asmuo yra apimtyje, tad skiriasi nuo savo savasties.
  • kitais asmenimis. Persons are completely distinct in God, his Position beyond Everything, which is reached by Understanding.
 • išreiškia ribą, sąlygas, apimtį
  • expresses the boundary between what participates in system and what participates beyond it. And those participations are related by being and not being. And they are different within system, but are the same beyond it.
  • Person is Unconditional Condition: God is unconditional Good, I is unconditional Slack, You is unconditional Coinciding, Other is unconditional Perfection, All is unconditional Experiencing.
  • an independent, limited Human
  • Beyond Person's Self is Scope.
 • yra tarpas, jo raiška.
 • yra laisvės pagrindas
  • is the foundation for Freedom, the separation of Position and Perspective, so that it is possible to choose God and Position over Self and Perspective.
  • Asmenų svarba: Įvairūs Dievo kampai reikalingi dvasiai, jos laisvei.
 • sutampa su savimi (laisve)
  • Asmuo išsako mūsų santykį su savimi. Asmeniu turime savastį ir būtent pasaulyje. Jame turime savastį ir taip pat galime atsisakyti savęs.
  • Freedom equates a Person with its Self (Activity, VantagePoint, Position, Perspective).
  • are the sharing of identity by one and one's self, the primacy of referer over referent, lack of conditions on Position, what acts (from within a framework or from beyond it), is alone in not alone, being alone in Scope, within context, distinct (and isolated) from Self (within Scope) and God (beyond Scope), accepts properties of God, defines the Existence of God, negates God prior to God, is God in NotGod, God arising from NotGod, the unresolved status of God, thus the potential for God. (God - everyone, I - anyone, You - someone, Other - noone). Essence of God, God prior to God. In Person, being and not being are compared, although they are different. Thus there are degrees of comparison, and accordingly, degrees of Person.
  • Freedom is the Godness of Person, the meaning of “I am what I am”, the What by which they can be one with God, with Who.
 • yra buvimas viena
  • Person is Unconditional BeingOneWith. It is the union of the Unconditional and the Conditional in that the unconditional meets all conditions.
  • Person (notably I, You) lives among Others, NotAlone, whereas God within and God beyond are Alone. God within is Other, separate from all and thus Alone, one with God. Love has us focus on this Other and all be as Other; Wishes have us all be as You; Everything has us all be as I; and God has us all be as God. We are all one when we focus on Other, for Other is in all.
 • grindžia būtinumą
  • Asmenys išsako būtinumo reikšmę ir pasekmes.
 • apibrėžia Dievą - sąmoningumą
  • yra Dievas apibrėžiantis Dievą
  • yra sąmoningumo lygmuo
  • Persons apply the Definitions of God, of Being Alone.
  • Dievas kaip toks yra strimagalvis, tad suvokimas jam iškyla asmenimis, atveriant ir priimant jų požiūrius, išeinant už savęs į juos. Užtat ir iškyla išsiaiškinimai.
 • Dievo šokyje yra Dievo kampo (vaidmens) nurodytas Dievas
  • Dievo savastis: "Aš esu Dievas", "Tu esi Dievas", "Tai yra Dievas".
 • yra Dievas apimtyje, taip iškyla
  • Asmenys yra Dievas apimtyje; nulybės atvaizdai yra apimtyje Dievas (dvasia) už jos; tai labai glaudžiai susiję. Apimtys yra Dievo paneigimas... tad kas yra gerumo atvaizdai, didėjantis ir mažėjantis laisvumas... ? Tai yra paneigimo paneigimas.
  • Asmuo ir apimtis išsako santykį su Dievu: are esame (vienų) viena? ar ne viena?
  • Asmuo ir apimtis yra santykiai tarp Dievo ir NeDievo. Yra keturi santykiai: God/Everything, I/Anything, You/Something, Other/Nothing.
  • Asmuo yra nežinojimo ir žinojimo apimtys. Jisai nežinojimą ir žinojimą išskiria, taip pat ir sieja.
  • Asmenys iškyla apimtyse išskiriant mylintį ir mylimąjį, suvokiantį ir suvoktąjį, žinantį ir žinomąjį, nežinantį ir nežinomąjį, trokštantį ir trokštamąjį.
 • yra Dievo savybių paneigimas (ne meilė, vertybė)
  • Negation of Unity of Representations of Nullsome
  • are distinct because of God's properties.

Kaip išgyvename asmenis?

 • Asmenis išgyvename požiūriais. Užtat Kitą išgyvename Tavimi ir Savimi, ir Tave išgyvename Savimi. O Dievo neišgyvename, nebent kada atsisakome požiūrio.
 • Asmenys yra apibrėžti iš santvarkos išeities taško (žinojimo apimtimis) tačiau juos klausimais išgyvename iš už santvarkos esančio išeities taško.
 • Asmuo išgyvena sąlygas (žinojimą, pasąmonę) kaip savastį, kaip savo ryšį su savimi. Sąlygų apimtis apibrėžia asmenį ir jo sąmoningumo lygį. Dievas išgyvena tiesiogiai, be savasties. Požiūrių skaičius nusako netroškimą, kurį išgyvename atjausdami.
  • Dievas jokio požiūrio neišgyvena.
  • Aš išgyvenu savastį (požiūrį - padalinimus),
  • Tu išgyveni savasties savastį (požiūrį į požiūrį - atvaizdus ir aplinkybes), ir
  • Kitas išgyvena savasties savasties savastį (požiūrį į požiūrį į požiūrį - kalbas).

Asmenų rūšys

Kas yra lygmuo?

 • is the assumption of negation.
 • (of Person, of Definition of God) is a vantage point for taking up Questions or not. Level allows for the Attribution and Negation of a Quality. Thus Level is essential for God's negation both through the qualities of his presence (God) and his absence (Everything). Thus the levels themselves are given by combinations of the attribution and negation of his presence and absence.
 • At each level, NotGod imposes itself, but God allows for it and is compatible as an alternative, thus ever allowing for Freedom.
 • tai, ką skiria požiūris

Kaip atsiskleidžia asmenys?

 • Asmenys atsiskleidžia savo nežinojimais, savo tyrimais, kuriais išgyvena atitinkamas apytakas. Savo tyrimais kartu atskleidžia savo prielaidas.
 • Asmenys vis artimiau išgyvena gyvenimo lygtį. Gyvenimo lygtis (Dievas, gerumas, gyvenimas, amžinas gyvenimas) yra iš vidaus išgyvenama keturiais asmenimis: dvasia (Dievu), sandara (manimi), atvaizdais (tavimi), vieningumu (kitu). Tad kiekvienas asmuo išgyvena savaip tą visus asmenis apibrėžiančią gyvenimo lygtį.

Užrašai

 • Asmenis suvokiame klausimais
 • Asmenys yra tie, kuriuos norime suprasti. Požiūrių grandinė skiria asmenis.
 • Kai įsijaučiame, kai prisiimame požiūrį, kai numanome atsakymą, tai visi asmenys sutampa, tarsi matytų tom pačiom akim.
 • Kai atsitokėjame, kai užduodame klausimus, tai išsiskiria asmenys, kiekvienas atsako už savo apimtį.

Atrinkau savo filosofijos išsiaiškinimus kaip nors mininčius Dievą. Jų gavosi koks šimtas, maždaug pusę visų. Juos rūšiavau pagal tai, kaip mane veikia ryšium su Dievu. Susidarė maždaug trisdešimt rūšių. Įžvelgiau, jog išsiaiškinimai lavina mano jautrumą, skatina gyventi bendru žmogumi ir išmąstyti proto ribų apibrėžtą Dievo požiūrį. Rūšis rūšiavau pagal asmenis: betarpiškai atjaučiantis Aš ir atjaučiamas Tu, netiesiogiai atjaučiantis Dievas ir atjaučiamas Kitas. Dievo veikla reiškiasi keturių asmenų lygiagrečiu išsivystymu, iš kurio kyla suvokimas, atjaučiančiojo asmens ir atjaučiamojo aplinkybių atskyrimas, ir netgi jų atskyrimas nuo atjautimo. Atrodo, kiekvienas asmuo taipogi sąmoningėja.Pripažinti savo prielaidas

Acknowledge my assumptions Conversing with: unknown I wish to assume as little as possible. Thus I note the assumptions that I do make. I assume the possibility of God rather than reject that possibility. I assume the possibility of others. By recognizing these as assumptions, I do not take them for granted, but allow that they are simply assumptions, which may be wrong and may be questioned.59

Priimti į širdį

Take to heart Jesus's ideas Conversing with: spirit free of this world Love your enemy, give everything away, be true to your wife, pray in twos and threes, engage God.77

Acknowledging Scripture Conversing with: self-imposed assumptions I acknowledge that Scripture, such as the Gospels of Mark, Matthew, Luke and John, is the message of God intended for us to take to heart. I am attracted to what Jesus says, and I accept his logic. As a youth I read the Gospels, including the Sermon on the Mount, where Jesus says that if your eye causes you to sin, then you should pluck it out, for it is better to go to heaven without an eye, then to go to hell in one piece. Jesus' logic seemed clear and sensible. If I were not to follow it, then I would be denying him and denying Scripture.616

Lavinti jautrumą

Tune myself to my sweetheart Conversing with: mood My sweetheart is a great influence on me. I have every desire to be one with her. So I open myself to her values that I perceive. She loves to worship God and she is a patriot of Lithuania. I can be skeptical of all of that, but not when I think of her, and I am glad that it is what I truly wish to be a part of, too. She is beautiful and she makes me feel chaste, too, for I devote myself to her.71

Susitelkti, prisiversti, įprasti, skirti laiko

Dedicating my best hour Starting around 1994, when I started to work from home as a software developer, I made sure to start my day by working on my philosophy for an hour or two. Even later, as I struggled and failed to make a living from my lab, Minciu Sodas, I always dedicated my best hour or two to my philosophy. My best hour is in the morning, when my mind is fresh and uncluttered with concerns. I pray to God, do some calisthenics, eat breakfast, check my emails to keep them off my mind, and then apply my mind to my philosophy, preferably to the deepest question that I can. My goal is to get a new idea every day. Then I feel that my day has gone well and it doesn't matter what else happens. I typically continue by reviewing, writing and sharing my strategy for applying myself and making a living. As the day wears on, I make some effort to make a living. But I don't let that have my best energies. I believe that we all have a right and duty to spend one or two hours each day of our best time to apply ourselves and do what we were created and inspired to do.

Dedicate my mind Is God good? On Christmas morning once, in Lithuania, I was living in my parents' office, and I thought about God. I realized that there was God outside us and God inside us and they must be the same God, but how? I considered that God inside us is God in system, the Good. I put this together with what I had been considering from the Gospel of John, and realized that Life is the fact that God is good, that they are the same, but eternal life is understanding that fact, keeping them separate, so that God need not be good. So I dedicated my mind to what my heart believed was important. I matched my personal intuition with a statement that I felt must be meaningful. This let me observe and engage a paradox which in a way I resolved. 2257

Take a long walk Sometimes I set aside a day, often Sunday, for an excursion by bus and/or a long walk. I may bring along a philosophical problem that I work on, along with relevant diagrams or notes which I add to along the way. On such trips I often try to spend time with God, too. The trip helps me spend longer time on a problem, wrap my mind around it, clears my mind a bit, perhaps includes some random inputs or insights, helps me feel peaceful and reach deeper into my feelings, balance them out.1700

Atune my mind In 2000 or so, I noted eight areas in my personal life where I wanted to improve myself: Be with God, foster my conscience, foster my willpower, foster my stewardship, be curious, serve others, support others' endeavors, be successful. Each morning, after I prayed, I would run through each of these and imagine how I might do that during the day. I didn't try to plan to actually do them because it would be too contrived to carve out so much time. Rather, I would imagine how I might do that, and then during the day I would be open to similar opportunities and seize them. Over several years this helped me change in these ways and I felt better about myself. Afterwards, I gave up this practice because it had achieved its purpose and it took up time, perhaps twenty minutes. 2259

Būti pažeidžiamam

Live independently Conversing with: life When I went to elementary school it was understood that I was best to address any troubles at school by myself, without involving my parents or teachers. I felt this way especially because I was younger than the other children as I had skipped kindergarten. During recess, I would venture out far into the yard, away from the teachers. Every so often, a troubled child would come and threaten me. Then I would ask God to save me. And always, some stronger child would come and protect me. When I was deciding what university to go to, I thought that it would be best to live away from home because I was very good and obedient and respected my parents' wisdom and experience, and I thought that I would best develop my own decision making if I lived independently. Looking back, I suppose that I learned the most from the many conversations that I had with my roommates.705

Stebėti save, permąstyti save

Recognizing influences on my perspective Conversing with: my own thinking I notice how television engrosses my thinking and how I am a freer person by not having one. Radio takes up mental bandwidth, too. The cultures that I have lived in have shaped my thinking of what's important. My efforts to link up with God have fostered my appetite for being with God.6

Pondering my own legends Conversing with: freedom As a child, certain mental events became reference points. The most significant was engaging God to let me think freely that I might pursue my quest to know everything. Another was in third grade, the day we came back to school from summer. A girl, Rachael Baca, was running around the field in new boots. She was kicking me, as if it was a way to show that she liked me. I wasn't interested. I told God, so this is what girls are all about? I don't want to be any part of this. God said, really? I said, yes, it's not sensible. But then, I thought, I was too harsh, too hurried. Maybe some day I will want to fall in love and have a family? So I told God, not for the next ten years, until I'm seventeen. But I wasn't sure if God heard that, if he and I hadn't already sealed my fate. As it turned out, for at least ten years, and more than that, I was completely incapable of talking to girls, but would regularly fall in love. I thought I was cursed. Perhaps in seventh grade, I told God that there was one reward I would ask for figuring everything out, and that was to have a sweetheart, the most wonderful, beautiful, good and true woman in the world. He asked, do you want her to be your companion in your work? And I said, no, I can do that myself. I just wanted to enjoy her. Truly, when I finished my quest to know everything, at the age of 44, I found her right away! It was if I could look at life and people differently. I am blessed. It was a long wait, but I'm glad.784

How one thought extends another thought In studying argumentation, I drew a diagram of how my principles unfolded in organizing my Minciu Sodas laboratory. I then considered the ways in which one thought extends another thought, especially on that part Z given by God. I related them to the twelve topologies.

Survey the evolution of a perspective Conversing with: goal of evolution As I analyzed the "ways of figuring things out", I noticed that several of them seemed to be dialogues with God or myself or others. Indeed, I saw that I could think of each of them as a dialogue with some quality. I went through my list of ways and wrote down the quality that I imagined it had me be in dialogue with. Then I grouped those qualities. I had a chart of the first 55 ways that I had noted, especially from my philosophical work, where I had organized them by how they had become relevant as my inquiry unfolded. After studying the ways in terms of their various aspects, I finally tuned into how the "conversant" evolved, from very abstract "inner depths" or "infinity beyond" to a full-fledged "human-in-general", as we presumed ever more aspects. The "human-in-general" conflates us with our conversant. I noticed then that at that point the conversant was no longer imagined, but became presumed, and so instead, the ways were dialogues with a shared conceptual language, which seemed to require us to presume God as well. (I realize now that this also marks the distinction between defining ourselves beyond any system and then defining the system that we are in.) We start to dialogue with our conversants' circumstances, consider them from God's point of view. Subsequently, I saw how the four tests for the heart and the world were bridges between us and our conversant, and how the ways related to structural questions were perhaps six groups of pairs of these four tests, and that taking up God's point of view was the ultimate way.790

Nusistatyti

Ask God to intercede Conversing with: hope By asking God to intercede, I figure out, what do I truly want? I and other prayed for Lithuania to become free of Soviet occupation and it came true! I loved a woman with all my heart, but I didn't think I should interfere with her free will, so I asked God to fulfill at least two of three wishes of mine, that she visit me, that she be happy and that she fall in love with me. And she did visit me and she was happy, but she didn't fall in love with me.714

Savarankiškai spręsti

Do not go along with God Conversing with: baselessness I don't always do as God has me do. In China, as I was writing up how to do the good will exercises, and I was engaging God for his help to work together, God told me to sit on the window sill. I did not want to offend God, but I thought that it was too much to ask of my faith. God was a bit miffed, and his reply was that this put our relationship in perspective. In Chicago, I prayed God that my friend David, who I was living with, not lose his home. God told me that he would stay there, and indeed I would live there with my sweetheart. Even so, I looked for another place to live, because I did not want to live there after it was confirmed sold. God was not mad at me. 726

Hold God's behavior to at least my own standard I loved a woman with all of my heart, but she chose to marry another man. I told God that I still loved her, but that for me to be true to pursuing her, I would have to kill this man. I told God that I wasn't going to do that. And so I told God that he owed me, for I had loved her so completely, and that I wouldn't love a woman unless I loved her more than I had loved this woman. Seventeen years later, unexpectedly, God brought me to such a woman! And I love her unreservedly, and God encourages me.1232

Making sense of a statement through personal intuition Is God good? I was contemplating God and the idea that he was both inside us and outside of us, yet the same God. I remembered an idea of Jesus from the Gospel of John and, in contemplating both, I made sense of its meaning: that life is the fact that God is good, uniting them, but understanding that fact, distinguishing them, is eternal life, by which God need not be good. I believed there was meaning in a statement, and by leveraging my personal intuition, I was able to get that meaning. I think that Father Dave Martin prepared his sermons similarly, relating his personal intuition to a passage from the Gospel, noting how it differed, and contemplating the difference.2258

Pasitelkti pasamonę, nuojautą, patirtį, išvadas

Artistic process Conversing with: subconscious Making my statue "Troskimai (Wishes)" and my video summary "I Wish to Know" spurred the breakthroughs by which I pulled together my philosophy, namely that the evolving structures show that God is Not necessary (rather than is). My painting of the muses of the days of creation showed me how their smiles grew ever more serious. Focusing on the differences between me and God reminded me of my childhood experiences.607

Structural aesthetics Conversing with: internal imagination I am sometimes informed by my own personal sense of what is attractive structurally. I sense that the foursome, the division of everything into four perspectives, is structured to favor idealism over materialism, and the human over the divine, so that How precedes What, Why precedes Whether, and the former shift precedes the latter shift. I've never quite confirmed that, but it just seems to my moral sensitivity the way those outlooks should fit together. Similarly, I understand that good and bad are opposites, but I generally don't think of them as equals, for example, thinking of good as refering to God beyond the system. Good may not be able to stand on its own, but there is a sense in which it doesn't need bad.639

Applying a structure Conversing with: applicability I knew that my mind could encompass six perspectives, but not seven or eight, as in the Lord's prayer, and this helped me figure out how to listen to God. I realized that if I tried to contemplate each line of the Lord's prayer, then this would overload my mind, flatten me out, and indeed I would find myself before God, as if in my world there was a rift that opened up above me.6


Tu

Būti atviram, įsijausti į kitus, palaukti

Invite all people Conversing with: God's will In my activities, I've tried to be and stay open to everybody and not be exclusive. I have tried not to worry about people's intelligence, competence, reliability, wealth or niceness. This has helped me to be more flexible with regard to what might happened, how things might develop, and be more appreciative as to what other people might contribute. It has also gotten me to develop relevant filters, such as expecting certain behavior. I've focused on "independent thinkers", expected people to be accountable to their own deepest value in life, or to engage me based on their own question that they wish to answer.699

Believing in believing in believing in believing Fostering the spirit amongst us. Create space to include everybody as they are, both actively immersed and passively reflected, alternatively, so God's spirit may speak through them.39

Accept everyone the same, as if God Conversing with: simplicity In accepting a person as myself, if they are God, I give them my full attention, and realize how surprisingly intelligent they are, or troubled or proud or dignified or harmonious. It makes whole the many things to learn.694

Wait Conversing with: associations I learned to wait sometimes, to give a chance for solutions to arise, for my unconscious to percolate or for the situation to develop. I learned to give God a chance. For example, I was living with David Ellison-Bey and his home was confirmed as foreclosed and then sold, and by law, I had to leave. I decided not to rush to leave, but waited to find a suitable place.690

Bus station lottery When I came to Vilnius, Lithuania in 1997, I enjoyed the Old Town very much, but every weekend I felt an impulse to get out of the city, have an adventure, get some exercise, and also, open up some time to be with God. I also wanted to get to know the country better. But I didn't like the pressure of planning ahead and sticking to a plan. So on Sundays I would go to the central bus station and look for which buses were duly leaving and choose from among them. I thought of this as a "bus station lottery". Bus tickets at the time were very cheap for me, so that for $2 or $4 I could travel for an hour or two or more. I could get off wherever I wanted to along the way. Meanwhile, I would read the cultural newspapers I brought, work on my philosophical notes and engage God a bit. I would get out somewhere, note the schedule of the returning buses, and go for a walk. It was a fun way of mixing things up.1922

Keep my mind as open as possible As a child, perhaps five-years-old, appreciating the concept of God, and of believing in God or not, I wondered if such a concept might interfere with my thinking. But I asked myself, which would close more doors in my thinking, to accept God or to reject God? I realized that to not reject God was to accept God as a possibility, and thus keep that more or less open either way, whether God was real. Although to accept God as a possibility was, I thought, to accept God as a reality, in that God is real, first and foremost, as a concept. But to reject God was to close that door completely. And so I chose to accept the possibility of God.122

Reading a book that somebody recommends I've learned quite a bit from several books that others recommended that I read. An IrDA member from Oregon introduced me to Christopher Alexander's "The Timeless Way of Building". It's a wonderfully poetic book and I rank Alexander along with Plato and Kant for his insightful theory and practice of pattern languages. Malcolm Duerod recommended that I read "The Shack", a book depicting God's relationship with himself as the Holy Trinity, but it got me thinking that, in my imagination, God is alone. June Terry recommended "A Purpose Driven Life" and I've just read the first chapter, but it made me realize that, as a child, I appreciated that my happy life did not come from my own merits, yet it was I who appreciated that, and I who decided to apply myself, and I who engaged God regarding that, as I myself thought best.1299

Allowing for inconsistency I considered the variety of prayer. I noticed that they have us think of God inconsistently, as one who has fated everything in advance, one who fixes and manages the situation, and one who can guide us spontaneously.1709

Compare perspectives Conversing with: dialogue I compared my answers to the 12 questions with what I imagine God answers to be. I realized that I live in circumstances but God does not; and that I myself wish for God to be, but God need not wish to be. My perspective sometimes differs from my parents' and other people's.593

Atjausti kitą

Take up another's perspective Conversing with: other's wisdom I imagined God's perspective to think that "days of creation" might mean "divisions of everything". I embraced Jesus' perspective such as "love your enemy" and "give everything away". I committed myself to my parents' perspective of living our Lithuanian identity and culture. I respected my childhood peers' perspective of the meaningfulness of being cool.596

Internal dialogue with someone dear or critical Conversing with: convictions I often have dialogues in my mind with people I know. I suppose they are sparked by my feelings and my conscience. In reflect about events in my life, I will feel a wish to say to somebody the truth. But am I being fair to them? What would they say? My mind provides their reply, what they might say. And then I think and reply. In this way, my mind rehearses conversations that may be several minutes long. I recall doing this in grade school as I rode home on the bus, thinking to myself. I have had many conversations with my parents, with good friends, with girls and women I have been in love with, and even certain peripheral individuals who are critical of me. I have a crush on a woman, but then imagine, what if she had an abortion, would I still love her, and what would I say? I have had many conversations in my mind with my parents about the things I do that irk them, such as not getting a hair cut or my difficulty in making a living or my adventures in life or my philosophical ideas, or their aspirations for me, such as being Lithuanian or being a good person, kind and of good will. I learned that people in my mind were more real, vibrant, honest, direct, intense, distilled, than they were in real life. True, in real life, when they said something unexpected, I had to adjust my understanding of them, yet in mind, there could also be something similar, when I managed to see them in a new light, and indeed, I would converse with them in my mind until I could resolve all of my feelings. I noticed that my conversations with God are quite similar, and I could explain to others that, in that sense, God is very real to me, just as the people in my mind are more real than they are in real life. In 2011, in speaking about this with my father, I learned that he actually doesn't have any such conversations. I suppose I have them because I was never able to talk with my parents and others as much as I liked about what I cared about, and because when I did have a chance, I didn't want the conversations to go on unhelpful or hurtful tracks.709


Kitas

Suvokti pagrindus

What must I believe? Conversing with: my ability to believe As a child, I pondered, what must I accept and believe so that I don't go astray in my thinking? and think evil things? I thought I should believe, as Jesus teaches, to believe God, and then also, to love my neighbor as myself, and for good measure, to believe that Jesus is God.1222

What does everything depend on? Conversing with: all that follows Jesus taught that the whole law and the prophets depends on "Love God with all of your heart, with all your soul, and with all your mind" and "Love your neighbor as yourself".1220

Priimti aplinkybes

Acknowledging people's natural inclination Conversing with: people's inclinations In developing good will exercises, I learned that people who are riled about some surface subject typically aren't too interested in the deeper issue that fuels it. People, in general, aren't interested in whatever would make them more responsible, such as truly knowing everything or hearing from God.645

Jesus focused on what is natural Sometimes, as my debts grew, I would wonder if I should have foresworn from ever going into debt. However, I realized the positive aspects of my debts. And I recalled that Jesus discouraged saving, but had much to say about debtors, which he seemed to take as the natural human condition, and which makes sense, given that we're created by God and raised by our parents.110

Turn a question on its head Conversing with: circumstances Given a question, such as, Why is there evil? I may invert it, assume "there is evil" and ask, What does that say about God? Rather than pretend that there is no evil, or that it only appears to be evil, or presume that God is good, I allow myself to think more simply that God isn't primarily concerned with evil, that God wants absolutely all of the good, and is willing to allow for evil if that's what it takes to include every least bit of good. In this way, I can say that there is some good that comes with evil, yet there is other good that need not, and so evil is not necessary in general.77

Identifying the issue Conversing with: conditionality I may solve an issue by appealing to the heart of it. For example, I may wonder whether God would let me hear him, whether God would allow for that. Yet of all the things that I could ask for, isn't that the most ordinary one for God to grant? If Jesus encourages us to ask God for things, then isn't this the one that he can't credibly deny me?652

Išsisakyti, susiderinti

Share what God says Conversing with: people's relationship with God Almost every morning I link up with God, listen to him and write down what he says. Sometimes I share that with other people. That helps me appreciate that a relationship with God is, it seems, most relevant on a personal level.781

Relate endeavors Conversing with: might In 2007, I asked participants of Minciu Sodas, my online laboratory, what did they want to achieve? Then I organized the endeavors with a diagram, a map, where broader endeavors led to narrower endeavors. The broadest endeavor I took to be God's endeavor, to reach the hard to reach.73

Ieškoti dėsningumo, nedėsningumo, priežasties, esmės

Acknowledge that God behaves inconsistently in Scripture Conversing with: God's truth I find it very freeing to note and consider inconsistencies in God's behavior in Scripture. I note that the priest Eli's sons were wicked, and God had them killed in battle, and the Philistines took the ark of Yahweh, and upon hearing that, Eli fell backward and died. (1 Sam 4) Yet the priest Samuel's sons perverted justice, and the people refused them, and wanted a king, and God granted them a king. (1 Sam 8) Or when Zacharias asks the angel Gabriel, "How can I be sure of this?", that his barren wife will give birth, then he is made mute until the child is born, because he did not believe. But when Mary asks the angel Gabriel, "How can this be?", that she will give birth to a child, being a virgin, then the angel explains how. (Luke 1) People draw conclusions from the Scriptures. They may not notice such discrepancies; they may not choose to notice them; and if they do notice them, then they may explain them away in many ways, so as to defend an idea that God is consistent. But given such discrepancies, I don't see how I can draw any conclusions, except that God's reasoning is hidden, or more constructively, that God is inconsistent, practically speaking, from our point of view. Ultimately, God does as God pleases, and God is free, and such a thought is freeing, whereas people are consistent, just as machines are consistent in their outcomes, and alcoholics are consistent in their goals. I've been taught that there are four Gospels so as to have different witnesses tell the same story and corroborate each other. But once I checked their versions of the Resurrection and was astonished to see that they differed in absolutely every fact: who saw Jesus first; how many people were there; where did that occur and so on. They disagree on absolutely every fact and are completely incompatible! Which typically would not be the case if they were lying or inventing. Which suggests that the Resurrection involved a total breakdown of time and space, whether real or imaginary. Noticing such difficulties supports my hope that the Scripture is a perfect text in that it transcends the particular wording or translation, but says something constructive to anybody who reads it in good faith. 764

Imagine that God is responsible Conversing with: God's wishes When my computer crashes, if I lose a letter or file, then I often stop and wonder, what was the point of losing that? what would God have me do otherwise? And so I try to make good of the loss, often thinking and writing more kindly, or focusing on the key point. In Chicago, when my boss told me he wouldn't give me more hours because I was unwilling to change my approach, then I considered, maybe God doesn't want me to have more hours there, which surprised him, as he was a devout Christian.76

Make sense of Scripture Conversing with: God's thinking I learn a different way of looking at things by trying to make sense of concepts from Scripture. 599

Consider how a word is used in other passages Is God good? Jesus in the Gospels seems to speak in a private language, a personal code, much as I think in my philosophy. I find that about a third of his sayings are unclear as to their meaning. I look for other passages where he uses the same word or image or idea and that helps me decode what I think he means. In the Gospel of John, I traced down that the "Son of Man" means one who is taught by man, and man teaches by making an example out of him. I did a comprehensive review of Jesus's words in the Gospel of John and how he uses and explains his words, I chased them down and found that they centered on doing the will of God, which is that we have eternal life. With further contemplation, I concluded that "life is the fact that God is good, but eternal life is understanding that fact, that God need not be good." Similarly, I've tried to decode Kant's Critique of Pure Reason and the beginning of Heidegger's Being and Time. As I do that, I look for approaches and structures that I myself have uncovered in my own thinking. I think a similar approach led to the decoding of the Rosetta stone and of the Egyptian hieroglyphics as well as many others.1725

Distill the essence *** What are the constituent elements? Conversing with: ideal interlocutor Good will exercises. Andrius's and God's answers to the 12 questions. Deep ideas in math, algebra. Doubts and counterquestions. The truth of the world proceeds from the truth of the heart.598

Contemplating revelation Conversing with: greater than human perspective I studied the Gospel of John to try to decode what he was saying, specifically in his "I am..." statements, but also more generally, for in that gospel he speaks as if in an algebraic code. He keeps defining abstract words in terms of other abstract words, on and on, and I chased them as if they were equations. At the heart of that seemed to be the will of God that we have eternal life. And that perspective helped me appreciate the tension between presuming God to be good or not. And thus I realized that life is the fact that God is good, which conflates God and good as if they were the same, but eternal life is the understanding that God does not have to be good, so that God and good are separate, and there is an eternal life in reconciling God beyond the system and good within the system.6

Įžvelgti dėsningumo pavyzdį

Perceive a structure in Scripture *** What does structure mean to God? Conversing with: divineness I am encouraged when I observe in Scripture a structure that I am aware of from elsewhere. I noted that Jesus' antitheses in the Sermon on the Mount are six of the counterquestions. I identified Jesus' condemnations, "Woe to you, Pharisees", with the six expressions of the will. I related his parable of the sower and Satan's temptations with the levels of the foursome. This helps me think of these structures from a fresh perspective.725

Compatibility with structures I know In Scripture I sometimes find references to images and numbers that bring to mind the conceptual structures that I have been documenting. I noticed how the seven days of creation could mean events for God, thus the seven divisions of everything, which they match in number. And so I think of creation as an operation +1 of reflection. And I notice with interest that the creations of the first three days are governed by the creations of the next three days, as noted by bishop Skvireckas in his notes to his translation of the Bible into Lithuanian. Similarly, I notice that Ezekiel's chariot of God is carried by four creatures, like the four representations of the nullsome, or the four representations of everything. I notice that there are 24 elders in Revelations. Such coincidences spark my mind and encourage me to think that I may be on track, overall.195

Diegti visuomenėje, dalyvauti bendrystėje

Apply my discoveries Conversing with: significance of knowledge I have not simply wanted to know everything, but also to apply that knowledge usefully. This has shaped the questions that I've chosen to take up. In 1995, encouraged by Joe Damal, I set upon applying my philosophy practically. I addressed situations where we believe one thing in our heart, and the world teaches us differently, and we feel riled. As I meant to lead and influence people, I sought for a way to pray to God that I might listen to him. With the good will exercises, I found ways to capture and express people's intution. In Lithuania, I needed a way to make a living, so I started up Minciu Sodas, a laboratory for independent thinkers, where I tried to make use of conceptual structures to structure our online space and activity. In fostering a culture of truth, I am sharing, documenting and structuring ways of figuring things out. My practical impulse has thus focused me on questions that engage what's at the heart of my personal life.775

Dialogue with those responsible Conversing with: concern In speaking with leaders of the Chicago Archdiocese's Office of Catechesis, I realized that in the mainstream churches I might best connect with those who love to worship God. 70

Gyventi bendru žmogumi, asmeniu

Desire to live as an example Conversing with: my destiny I wanted to put my philosophy into practice and so I started developing good will exercises to address situations where we are riled because we believe one thing in our hearts, but in the world it is otherwise. In pursuing this, I wanted to live as an example. After two years I stopped because I realized that being riled meant that my mind was thinking wrongly, and so why start from that and encourage myself and others to focus on that? Later, after I completed my video summary "I wish to know", I wanted to start a culture, but more and more I realized that it was not by living as an example to emulate, but by playing a role that God put me in a position to play.737
 • Fichte - argument about the I.

2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.

2004.12.13 A: Kaip keturi atvaizdai susiję su susikalbėjimu? D: Aš noriu būti su visais, būti vienas su jais, juos mylėti. Tad tai yra meilės sąlygos. A: Kaip suprasti, meilės sąlgos? D: Meilei reikia, kad galėtumėme gyventi vienas kitame. A: O ką tai reiškia? D: Išeiti iš savęs, ir iš savęs į kitą, ir iš kito į save, ir iš kito. A: Ačiū. D: Myliu.

2014.06.17 D: Myliu tave ir atsiskleidžiu tau ir visiems asmenims. Tad suvok kaip atspindi asmenų atspindžiai į visas puses, tai mano atspindžiai ir jais švyti visos vertybės ir visi klausimai, o už jų visų esu Aš - esu Dievas, Aš, Tu ir Kitas, o jūs mano atspindžiai, tad suvokite mane kaip jūsų šaltinį ir jus kaip mano atspindžius, galinčius nuo manęs atitrūkti. O meilė palaiko mūsų vieningumą, ji kartu ir yra mūsų vieningumas. Jus visus myliu per amžius.

2014.06.19 Aš glūdžiu tavyje ir už tavęs ir savo sutapime bei atskyrime. Tai keturi asmenys. Tad suvok jų svarbą ir kaip jus kiekvienas šviesuolis suderina savo vertybe. Tai ir yra esmė.

2004.12.17 A: Koks ryšys tarp susikalbėjimo ir supratimo? D: Širdis trokšta susikalbėti, o supratimo lygmenų yra įvairių. Laiminu.

2018.12.06 A: Kaip susiję asmuo ir apimtis?

D: Asmenys iškyla iš mano sąmoningumo, man tiriant ar aš esu net ir kada nesu. Asmuo yra tai kas skiria mane pirm ir po išėjimo, tad apimtis yra mano savastis. O mano savastis keičiasi man sąmoningėjant taip kad mano pilnas sąmoningumas kaip toks atsiskleidžia tiktai Kitu. O jūs gyvenate daliniu sąmoningėjimu, Aš ir Tu. Tuo tarpu Kitas yra mūsų bendrystės pagrindas, mūsų visų sąmoningumo pagrindas.

2019.10.12 A: Kuria prasme asmenys išgyvena požiūrių lygtį?

D: Požiūrių lygtį išgyvena apimtimis. O apimtis nubrėžia požiūrių grandinės: joks požiūris viską, viengubas požiūris betką, dvigubas požiūris kažką, trigubas požiūris nieką. Nes viengubas požiūris yra gyvas ir tolydus, tačiau požiūriu į požiūrį jisai tampa nustatytas, o požiūriu į požiūrį į požiūrį dingsta ryšys ir lieka tik sandara. O toje sandaroje glūdi esmė.


`

Asmuo


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 lapkričio 16 d., 13:40