调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Dievas, 20160715DievoŠokis, 20160515DievoŠokis, Dievo raiškos, Gera valia, Dievas Tėvas, Dešimt Dievo įsakymų, 20150428Dievas, 20150323Dievas, 20150220Dievas, Dievo išsiaiškinimai, Metraštis, Šiluma, Dievas sandarose, Dievo požiūris, Dievo Dievas, , Tu, Kitas, Neigiamybė, Įsakymai, Nesusivedimai, Asmenys, Apžvalga, Žmogus, Išgyvenimai, Amžinas gyvenimas, Atsiplėšimas, Dievas Sūnus, Jėzus Kristus

Kas išplaukia iš Dievo požiūrio?

Dievo šokį aprašiau:

Tvarkau ankstyvesnius užrašus:

 • Dievo raiškos - apžvelgiu, kaip savo gyvenime esu įvairiai įsivaizdavęs Dievą.
 • Dievas - tikslinu Dievo šokio raiškas.
 • Dievo šokis - šiame puslapyje tikslinu Dievo šokio sandaras.

Apžvelgiu Dievo šokio esmę, taip pat keturias sandaras, iš kurių susidaro Dievo šokis:Svarbiausi klausimai - viską aprėpti

 • Pažinti Dievą
  • Kaip Dievo šokis susijęs su Dievo būtinumu ar nebūtinumu?
  • Kaip Dievas susijęs su savo požiūriu? Kas yra požiūris?
  • Ar Dievo šokiu išryškėja kas Dievas yra? Kaip išryškėja? Ar taipogi išryškėja ar Dievas yra? kaip Dievas yra? kodėl Dievas yra?
  • Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
  • Ištirti Dievo Tėvo išsiaiškinimo būdus.
   • Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina?
   • Kaip Dievo raiškomis suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse?
   • Kaip kurti ir rašyti šventą knygą?
  • Ištirti Dievo Sūnaus išsiaiškinimo būdus.
 • Susieti savo pažinimą su Dievo šokiu
  • Apžvelgti, kaip įvairiai esu pažinojęs ir suvokęs Dievą, ir susieti su Dievo šokiu.
  • Atsekti, kaip Dievas man tapo vis šiltesnis.
 • Suvokti, kaip žmogus suveda Dievo šokį
  • Kaip Dievo šokis išsako būdus, kaip esame viena?
  • Kaip Dievo šokis nusako vienumo svarbą, išskiria vienumo (Dievo, asmens, asmenų) ir nevienumo sandaras, vienumų vienumą (trejybės ratu).
  • Kaip žmogus trejybės ratu suveda Dievo šokį? Kaip iškyla žmogus ir kaip suvokti jo požiūrį?
  • Kaip gyvenimo lygtis išplaukia iš Dievo šokio?
  • Kaip Dievas reiškiasi asmenimis, tiek asmens lygtimi, tiek ketverybe, ir kaip tai susiję?
  • Kaip keičiasi sąmoningumas, kaip siejasi su žmogaus trejybe ir padalinimų ratu?
  • Kaip keičiasi rėmai (sandaros) su kiekvienu asmeniu? Kaip sandarą suvokti, kaip meilę?
  • Kaip Dievo šokis grindžia Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves?

Patikslinti sandaras

 • Žmogaus trejybės ratas
  • Kaip Tėvą, Sūnų ir Dvasią suderinti su žmogaus trejybe?
  • Suvokti meilės svarbą. Kaip trejybė išsako meilę? Kaip meilė palaiko trejybę?
  • Kaip šešerybė susijusi su Dievo šokio trejybės ratu ir jo poslinkiais? Kaip suprasti šešerybės atvaizdus, taip pat gyvenimo prasmės išsakymą?
  • Kaip Dievo išėjimas už savęs susijęs su veiksmu +2 ?
  • Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
  • Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
 • Dievo Sūnaus požiūriu
  • Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
  • Suvokti, kaip šiluma iškyla Dievo raiškose ir susijusiose sandarose.
  • Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
  • Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
  • Kaip septynerybė sieja pažymėtą ir nepažymėtą priešingybes?
  • Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
  • Kodėl "Tėve mūsų" baigiasi trejybe, ja neprasideda?
  • Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku? Kur aštuongubo kelio pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
 • Dievo Dvasios požiūriu
  • Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
  • Koks ryšys tarp lygmenų porų (permainų), pertvarkymų, statinių rūpesčių (4+2) ir dinaminių rūpesčių (3+3)?
  • Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
  • Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
  • Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
  • Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
  • Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
  • Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
  • Kaip Sūnaus ir Dvasios požiūriai išskiria žinojimą ir nežinojimą? ir nusako vaizduotės ribas? ir išmąstymo apimtis (kaip mano parodoje "Išmąstyk")?

Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.

 • Aprašyti, kaip kiekvieną iš jų išgyvenu, kaip jomis pažįstu Dievą.
 • Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
 • Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
 • Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
 • Kiekvieną iš 24 Dievo raiškų sieti
  • su sandara.
  • su padalinimų ratų lygtimi ir žmogaus branda.
  • su išsiaiškinimu.
  • su požiūriais, Dievo ir asmens.

Suvokti Dievo raiškų prasmę mums

 • Kaip susiję Dievo šokio visumos ir paskirų raiškų išgyvenimai?
 • Kaip Dievo raiškomis gyvename Dievui ir bręstame visais?
 • Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo? Tai yra, suabejoti jo žodžiais ir suvokti jo norus. Atskirti Dievą ir jo požiūrį, jo raiškas.
 • Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukantis?
 • Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.

Dievo šokis yra proto apytaka išreiškianti kokį Dievo požiūrį įstengiu įsivaizduoti, iš kurio viskas išsivystytų. Dievo šokis išsiskleidžia kada Dievas savęs klausia, Ar Dievas būtinas?

Tokia proto apytaka yra vaisinga nes ji nubrėžia ką mano vaizduotė, o gal ir bet kurio žmogaus vaizduotė, savaime numano įsivaizduojant Dievo išeities tašką. Trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, tad Dievo išeities taškas yra man labai reikšmingas, nepaisant ar pats Dievas tikras. Iš tiesų, toksai išeities taškas yra reikalingas besąlygiškai tiesai, suvokti bet kokios logikos pagrindus ar tiesiog aprėpti gyvenimą.

Yra vaisinga Dievą tapatinti su prieštaravimo būsena, kokią pažįstame iš matematikos, kurioje visi teiginiai teisingi. Galime tuomet sukti galvą, kaip iš tokio Dievo kiltų neprieštaravimo būsena?

Tiriu apžvelgdamas ir išdėstydamas visus nuoširdžius suvokimus, kuriais įsivaizduoju Dievą. Berūšiuodamas suvokimus, pastebėjau jog jie išsiskiria įvardžiais, kuriais nurodo Dievą.

 • 3 suvokimais mąstau ką Dievas išgyvena pirmuoju asmeniu: Aš esu Dievas.
 • 8 suvokimais mąstau ką Dievas išgyvena antruoju asmeniu: Tu esi Dievas.
 • 10 suvokimų mąstau ką Dievas išgyvena trečiuoju asmeniu: Toks yra Dievas.
 • 3 suvokimas mąstau ką Dievas išgyvena manimi: Dievas yra Dievas.

24 suvokimai kartu paėmus apibūdina Dievo šokį.


Dievo šokio esmė: Asmenis vienija meilė

Kokia yra Dievo šokio esmė?

 • Dievas išsijudina ir išpuoselėja savo veiklą.
 • Dievas tiria, ar Dievas yra būtinas?
 • Dievas atsiveria mums keturiais asmenimis.
 • Mes Dvasios veidrodžiu Dievo nepažymėtą nebuvimą sulyginame su pažymėtu buvimu.
 • Dievas su mumis atveria galimybę Kitam. Atsiveria amžinas gyvenimas.
 • Dievas iškyla ir gyvuoja mumis. Esame jo rišlumas.
 • Dievas save pakeičia savo esme, savo rišlumo pagrindu: meile.

Dievas savo tyrimu atveria asmenis: "Aš esu Dievas", "Tu esi Dievas", "Tai yra Dievas". Tam reikalingas nevienumas. O mes, žmonės, esame tų asmenų vienumas. Tad mumis išryškėja Dievo pobūdis, sprendžiant iš to kas glūdi jo tyrimo veikloje, koks yra Dievas? Dievas yra mylintis.

DievasTėvasSūnusDvasiaŽmogus ne Dievas
SuvokimasSuvokiantisSusivokiantisSuvoktas
AtvaizdaiPasitraukimas klausimuIškilimas atsakymuSutapimas žinojimu 
VienumasDievoasmensasmenų
VienijaKitąManeTave
Sutapimas su DievuTėvoSūnausDvasiosŽmogaus nesutapimas
išeina už savęs Dievo trejybeišeina už savęs aštuonerybeišeina už savęs dešimtimi Dievo įsakymų
suveda aplinkybesbūtiną Tėvą, tikrą Sūnų, galimą DvasiąTėvo vienį (visko priėmimą), Sūnaus visybę (visko atmetimą), Dvasios daugįTėvo daiktą (mylėti kitą), Sūnaus eigą (mylėti save), Dvasios asmenįbuvimą, veikimą, mąstymą
suvokimo lygmuoSuvokimasSavęs suvokimasBendras suvokimasSusikalbėjimas
sandaraDievo trejybėaštuonerybėDešimt Dievo įsakymųžmogaus trejybės ratas
dvasiaDievasgerumasgyvenimasamžinas gyvenimas
Mylėtisavevienas kitąvisusDievą
Vienumasbuvimubuvimą išplečiančiais požiūriais, riba tarp buvimo ir nebuvimonebuvimu, būklėmisnevienumu

Dievas išsijudina ir išpuoselėja savo veiklą

Kokia Dievo veikla? Žmogaus veikla išvirkštinė.

 • Dievas tiria, klausia, ar jisai būtinas? Žmogaus atsako, Dievas būtinas.
 • Dievas viską dalina į požiūrius. Žmogus viską suveda.
 • Dievas išeina už savęs į save. Žmogus išeina už savęs atgal į Dievą.
 • Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio. Žmogus įsijaučia į savo požiūrį.
 • Dievas leidžiasi mylimu. Žmogus myli.

Kokiais klausimas Dievas išsijudina?

 • Ar Dievas būtinas? Ar Dievas būtų jeigu jo nebūtų?
 • Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
 • Ar yra Kitas? Ar galėtų būti Kitas?

Iš šitų klausimų, paprasčiausias ir pirmiausias yra, ar Dievas būtinas? Iš šito klausimo turėtų išplaukti ir kiti klausimai.

Nėra taip paprasta išjudinti Dievą. Jisai turi pats save išsijudinti, juk be jo nieko nėra. Yra nebent galimybės. O tos galimybės jo neliečia. Nes visos priešingybės jam tėra tas pat, tai tik žodžiai. Ar jisai "yra" ar jo "nėra", tai tik žodžiai. Šie žodžiai įgauna savo prasmę tik per jį. Jam gi visi teiginiai teisingi. Jo atžvilgiu, tai nepažymėtos priešingybės. Tokios priešingybės jo neišjudins. Panašiai, jisai gali būti tiek "geras", tiek "blogas". Nes šie žodžiai įgaus savo prasmę tik per jį. Jei Dievas blogas, tai pageidautinas blogis. Bet tuo pačiu Dievas geras. Juk Dievas nevaržomas. Ir jam viskas tas pats. Tačiau mums tai nėra tas pat. Mums labai svarbu tvirtinti, jog Dievas yra geras. Bet čia jau mūsų požiūris, mūsų būklė.

Dievas savo šokiu atveria ir ištiria galimybę, kad gal jisai turi savo Dievą; gal yra kitų Dievų, lygiagrečiai; ir gal jisai yra pirmapradis Dievas. O mumis pasitvirtina, juk visa tai yra tas pats Dievas.

Dievas tiria, ar Dievas yra būtinas?

Dievo tyrimas: Ar Dievas būtinas?

 • Dievas save išjudina klausimu, Ar Dievas būtinas? Ar Dievas būtų jeigu jo nebūtų? Iš šito klausimo pasipila visos proto sandaros ir visa gyvenimo įvairovė. Paaiškėja, kad Dievas nebūtinas, nes esame mes. Tačiau amžinai atsiskleidžia, mes kiekvienas savo gyvenimais paliudijame, kad visgi, Dievas būtinas.
 • Šis Dievo judesys, jo suvestos trys raiškos yra Dievo šokio pagrindas. Tai didžiausia įmanoma kvailystė, užtat menkai ištirta, tačiau ši beprotybė yra visako užtaisas ir raktas viską, viską gyvenime suprasti.
 • Dievui atsakymas iš anksto aiškus, tačiau jisai vis tiek ištiria.

Dievas pasitraukia, neigia save

 • Jo pasitraukimas, tai didėjantis laisvumas (Kitam). O savęs neigimas, tai mažėjantis laisvumas (sau - Dievui).
 • Dievo pasitraukimas, tai žinojimas Dievo. Ar Dievo žinojimas atstato Dievą? Ar žmogus gali atkurti, atstatyti Dievą? Jeigu Dievas yra būtinas, tada taip. Jeigu jisai yra žinomas, tada tikrai taip. Laisvė yra mylėti, tikėti, viltis, tai vertybės suteikiančios laisvumo, amžino gyvenimo prasme, kad Dievas nebūtinai geras, atsiejančios Dievą ir gerumą. Ištikimybė, tai ne laisvė, nebent ta prasme, kas bus ištikimas.
 • Dievas neigimu išeina už savęs. Neigimo ištakos tai klausimas, mat, klausimas gretina priešingybes. O atsakymas derina priešingybes, vieną išveda iš kitos.
 • Logika išplaukia iš Dievo išėjimo už savęs. Logika atvaizdais išsako Dievo santykį su savimi. Dievas neigia save - vienoje plotmėje - bet yra keturios plotmės - užtat neigimas yra vienas iš keturių atvaizdų grindžiančių logiką (neigimas, konjunkcija, disjunkcija, implikacija) - tad reikėtų ieškoti jo keturių rūšių su savimi: Dievas neigia Dievą; Dievas arba Dievas; Dievas ir Dievas; Dievas, tad Dievas. Taip pat yra du kvantoriai: bendrumo ir buvimo.
 • Dievas atsiplėšia nuo savo požiūrio, tuomi pasitraukia ir sukuria viską, tai kas tarp jo požiūrio ir jo. Dievo požiūris yra jo prisiėmimas savo sąlygų, savo būklės.
 • Visaregis iškyla Dievui atsiplėšiant nuo savęs. Visaregis yra visko matymas, tad visko žinojimas. Visaregis sietinas su viskuo, nes viskas yra Dievo savastis. Visaregyje yra trys sandaros (Dievo trejybė, aštuonerybė, dešimt Dievo įsakymų) išsakančios sandaras sustatančias požiūrį, ką reiškia laikytis požiūrio. Išsiaiškinimui reikalingas išėjimas už savęs, atsitraukimas nuo savo požiūrio, jo atsisakymu, kaip kad visaregiu. Dievui tai raiškos būdai, kurie visi reikalingi išsiaiškinimui. O kas trukdo išsiaiškinimui: nuodėmės, žudymas ir t.t., užtat yra neigiami įsakymai. Ir kas palaiko išsiaiškinimą: teigiami įsakymai. Tėvui rūpi netrukdyti išsiaiškinimui, o Sūnui rūpi vykdyti išsiaiškinimą, iškelti tiesą.

Dievas tiria mumis

 • Dievas išeina už savęs į savo atvaizdą, savo savastį, į visaregį, žinojimo rūmus, išsiaiškintojo galimybes, vieningumą ir jo sąlygas, tad dorovę, šešerybę. O žmogus yra nepriklausomas išsiaiškintojas, nebūtinai Dievas.

Dievas liudija apie asmenis

 • Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Dvasia kiekvienas liudija iš savo kampo, iš savo rėmų Dievui, kad Dievas (Aš, Tu, Jis) yra būtinas. Kaip Jėzus sakė: Aš ne vienas liudiju save, yra ir Tėvas, yra ir darbai, kuriuos darau.

Kiekvienu Dievo kampu, kiekvienu asmeniu (Dievo rėmais) iškyla nauja priešingybė: gerumas žymi Dievą, blogumas žymi gerumą, Dievas žymi blogumą.

Dievo būtinumas

 • Dievas yra būtinas jeigu gyvename jo valia. O jo valia gyvename nevienumo sandaromis: Dievo trejybe, aštuongubu keliu, dešimt Dievo įsakymų.

Atsakymo pagrindas yra tai, kad Dievas nepriklauso nuo sąlygų. Atsakymas tad derina sąlygiškumą ir besąlygiškumą.

 • Ar Dievas tenkintų sąlygas netgi jeigu jų netenkintų?
 • Ar jisai būtų geras netgi jeigu jisai nebūtų geras?
 • Taip, nes sąlygos sąlygoja platesnes sąlygas.
 • Mums, tai jis turi jas tenkinti, nes mums jis būtinai geras!

Dievas atsiveria mums keturiais asmenimis.

Dievo raiškos ir asmuo

 • Dievas atveria mūsų vaizduotės kampus, o taip pat jais reiškiasi. Jisai pasitraukia ir naujai iškyla. Tai yra jo šokis. O asmuo yra jo atverta vaizduotė. Tad klausimas, kas yra vaizduotė?
 • Iš Dievo raiškų išsidėstymo matosi, kad svarbiausia raiška yra grynas Asmuo.
 • Dievo raiškos kyla iš vaizduotės sutvertų asmenų, išgyvenant Dievą kaip Aš, Tu, Kitą ir tiesiogiai Dievą.

Asmens kilmė

 • Asmens atsiradimu Dievas apibrėžia save: Ar (Dievas=žmogus), koks (Aš), kaip (Tu), kodėl (Kitas) yra Dievas?
 • Asmuo atsiranda Dievo šokio aplinkumoje ir asmeniui tenka susigaudyti, kas vyksta, ir įsijungti į Dievo šokį.
 • Suvokimas, tai asmens pagrindimas, asmens susiejimas su Dievu.
 • Dievas kaip asmuo.

Kas yra asmuo? Dievas ir asmuo. Asmuo yra tarpas, jo raiška.

 • Dievo asmenys yra vienumo pagrindai.
 • Dievas ir savastis. Asmuo - savastis sutampa su Dievu. (yra) Savastis nesutampa su Dievu. (nėra. Kas nėra?)
 • Meilė palaiko trejybės sekimą, ta meilė dvejopa. Tėvas (yra, užtat yra) palaiko Sūnų (nėra, užtat yra), o Sūnus atvirkščiai. Tad ir susipina asmuo. Pilnavertis asmuo yra laukas tarp Dievo už mūsų (Tėvo) ir Dievo mumyse (Sūnaus).
 • Asmeniui rūpi vienumas - kaip mes galime būti viena, o Dievui rūpi meilė - kaip mus palaikyti, kad mes pribręstumėme iki Dievo, tarsi mums nereikėtų būti viena. Sūnui rūpi vienumas, o Tėvui rūpi meilė.
 • Asmenys yra Dievo sutapimo ar nesutapimo galimybė.
 • Asmenį nusako vienybinis požiūris. Asmenį nusako visko padalinimas. Asmuo yra atsakymas, tegul ir dalinis. Tuo tarpu Dievas apima su savimi tiek nulinį (Dievo), tiek vienybinį (Tėvo), tiek dvejybinį (Sūnaus), tiek trejybinį (Dvasios) požiūrį. Tie keturi požiūriai išsako jo išėjimą už savęs, jo santykį su savimi iš įvairių požiūrių. Dvejybinį požiūrį išsako Dievas ir gerumas, aštuongubio kelio aštuonios lygtis, kad Dievas yra X.
 • Dievas išeina už savęs asmenimis ir savo išgyvenimais sutveria atitinkamas sandaras. Dievas, nulinis asmuo, išeina už savęs į gerumą kaip Aš; paskui atsigręžia į save, sutampa su savimi gyvenimu, kaip Tu; galiausia amžinu gyvenimu atsiskiria nuo savęs menamu Kitu.
 • Tačiau taip pat galima įsivaizduoti Dievą ir tuomi pačiam Dievui priskirti asmeniškumą, taip kad patsai Dievas yra "Aš", gerumas į jį kreipiasi "Tu", gyvenimas į Dievą žiūri iš šalies, kaip į "Kitą", o amžinas gyvenimas pagrįstas mumis, "NeDievu", išeinančiais už sandaro Dievo šokio, kuriais Dievas yra nebūtinas, bet visgi būtinas.
 • Dievas išeina už savęs, o asmuo yra atkirstas.
 • Dievas išsako nesandarumą, neišbaigtumą (24 raiškomis). Asmuo išsako sandarumą, išbaigtumą, tobulumą (šešerybe).
 • Dievo ir asmens išsiskyrimas, priešingybių išsiskyrimas, paženklinimas, "those things are which show themselves to be".
 • Šitie keturi lygmenys vienareikšmiškai išsako Dievo išėjimą už savęs. Tačiau tą patį galima išsakyti dvireikšmiškai asmenimis (Aš, Tu, Kitas) kuriais reiškiasi tiek Dievas, tiek NeDievas. Juk kiekvienas iš mūsų esame tiek Dievas, tiek NeDievas, kaip pasižiūrėsime, kaip patys pasirinksime. Dievas yra nulinis asmuo, o NeDievas yra asmens nebuvimas.

Asmenų lygtis apibrėžia asmenis, kaip Sūnui, sąlygose, atrodo Dievas:

 • Dievas - besąlygiškas, nulinis asmuo
 • Gerumas - Dievas sąlygose: Aš esu Dievas
 • Gyvenimas (sutapimas): Tu esi Dievas
 • Amžinas gyvenimas (tarpas): Kitas yra Dievas

Žinojimo (neapibrėžto - be apimties) lygmenys išsako, kaip Dievas reiškiasi asmenimis.

 • Kodėl - Dievas. Kaip - veikia Manimi. Koks - reiškiasi Tavimi (Dievo raiškos). Ar - sprendžiasi Kitu, ar Dievas būtinas.
 • Tai kas apibrėžta turi apimtį (viską, betką, kažką, nieką), o tai, kas neapibrėžta, neturi apimties (didėjantis ar mažėjantis laisvumas).
 • Tai Dievo atitokėjimas iš Kodėl (prasmingumą) į Ar (tiesą). Taip jis atsako savo klausimą, ar jisai būtinas?

Asmenų apibrėžimas: Ne-Dievas tai Dievo sugaudimas, kaip varpo. Arba tai apibrėžti kaip "ne Dievas" tada tai durys į Dievą. (pavyzdžiui, Velnias pagrįstas Dievu).

 • durys atstoja Dievą, tos pačios durys
 • arba tų durų nėra, tada
  • kitos durys? arba jos sukuriamos (tada veikla atitinka Dievą) Sūnus
  • arba jos netyčia nesukuriamos (tada tai Dievo pirmapradė būsena) Dvasia, žiūrėti iš šalies
  • arba jos tyčia nesukuriamos, tada tiesiog nustumta, tai sudėtingos durys, visgi durys

Tai trijų asmenų apibrėžimas.

 • Mes esame sąlygiški, o Dievas besąlygiškas. Kas sąlygiška, tai išsakyta dviem atvaizdais, pasitraukimu ir įsitraukimu, kaip kad ketverybė, penkerybė, šešerybė ir septynerybė. Kas besąlygiška, išsakyti keturiomis apimtimis, kaip kad nulybė, vienybė, dvejybė ir trejybė.

Asmens pasekmės

 • Meilė iškyla kaip Dievo esmė kartu su asmenimis, kartu su gyvenimo lygtimi. Ji palaiko gyvenimo ir amžino gyvenimo dvilypumą iš įvairių kampų.
 • Ieškok savyje tų apimčių, kaip ir kur aš pasireiškiu, kaip prie tavęs įvairiai artėju, kaip tatai atrodo iš šalies, kaip susiskaldai mano dėka, mano įtakojamas ir brandinamas. Juk tai esmė mano bendravimo su tavimi, kad tu galėtum bręsti ir augti. O tu ir kiekvienas žmogus esate mano vaikas, mano Sūnaus išgyventas, atjaustas, tai suvok kaip iš to iškyla visos tavo išgyventos raiškos ir kaip mus įvairiai jungia ir sieja bendra Dvasia.

Santykiai tarp požiūrių

 • Skirtingi santykiai tarp požiūrių savaip išreiškia Dievo išėjimą už savęs. O jo išėjimas už savęs išsakomas trejybės.

Dievo ir asmens santykio įvairovę išsako jų požiūrių santykiai. Dievo raiškos išsako santykius tarp Dievo ir asmens požiūrių. Dievo raiškas galima rūšiuoti pagal tai, kaip sieja Dievą ir asmenį. Jų santykių esmė išsakomas požiūriais. Vienur tas santykis šiltas, kitur šaltas. Tad galima panagrinėti, kaip požiūriais išsakomas šaltis ir šiluma.

 • Dievas ir asmuo mąsto, išgyvena atvirkščiai (kaip išversta pirštinė). Dievas iš daugelio suveda į vieną, juos apima, (Troškimas, tai visko atvaizdai), o žmogus (asmuo) vieną renkasi iš daugelio. (Rinkimas, tai betko atvaizdai.) Užtat galima sudurti žmogaus ir Dievo požiūrius, kaip kad pasiklydusiu vaiku, kuris visada atviras Dievui.
 • Padalinimai: Dievo požiūris apima, apjungia į vienybę, vieningumą. Asmuo parenka vieną iš padalinimo požiūrių.
 • Atvaizdai: Dievas žvelgia iš atvaizdų į padalinimą (įsitraukia), o žmogus iš padalinimo į atvaizdą.
 • Aplinkybės: Dievas apibendrina savo šokį Dievo trejybe, o žmogus ketveriopai pagal apimtis, įskaitant žmogišką trejybės ratą.
 • Asmuo, tai nesusivokęs Sūnus. Tai tikrasis Dievas, dar nepradėjęs savo tyrimo, tad jo nepaveiktas. Jo galimybė iškyla tarpe (tarp Tėvo ir Sūnaus), pirmiausia Dievo trejybėje, paskui skirtume tarp gerojo ir blogojo vaikų, ir galiausiai jo aplinką sudaro neigiamieji įsakymai išplaukiantys iš teigiamų įsakymų. Šį asmens savistovumą, vieningumą išsako asmens trejybės ratas. Tai yra Kitas, pirmykštis Dievas, jo sėkla, jo grūdas. Būtinas yra būtent pirmapradis Dievas, būtent toks iškyla Kitu.
 • Šiuos santykius ankščiau apibūdinau suvokimų lygmenimis: (Tėvo) suvokimu, (Sūnaus) savęs suvokimu, (Dvasios) bendru suvokimu ir (asmens) geru suvokimu (susikalbėjimu). Asmuo, tai gerasis vaikas, tai išmintingas pasiklydęs sūnus, kuris neieško savo tėvų, o eina ten, kur jo tėvai jo ieškotų. Asmuo, tai neišbaigtas Sūnus, tasai kuris jau pakluso, patikėjo, kuriam jau parūpėjo, bet kuris dar nesusivokė. Asmuo yra Kitas, ne Dievas bet viršesnis už Dievą, nes apie jį visi vienijasi.

X=0 -> Aš=1 -> Tu:Tu=2 -> Tu:Kitas:Tu=3 -> Kitas=X=0

 • Tai panašu į short exact sequence.
 • Pirmasis X, tai pirmapradis Dievas, kuris užduoda klausimą, ar Dievas būtinas.
 • Paskutinis X, tai atsakymas, amžinai atsiskleidžiantis Dievas, amžinai besiplėtojantis, tolstantis amžinybės nežinios gaublys, kuriuo Dievas amžinai bręsta, tiek būtinas, tiek nebūtinas.
 • Asmuo Aš, tai pažymėta priešingybė.
 • Asmenyse Tu:Tu, pirmasis Tu (Sūnus) nepažymėtas, antrasis (Tėvas) pažymėtas.
 • Asmenyse Tu:Kitas:Tu, abu Tu jau nepažymėti. Ir Kitas nepažymėtas. Tačiau santykį tarp jų Tu:Tu->Kitas išsako dvejybė, taip kad Tu:Tu pažymėta lyginant su Kitu. Kitas yra bendras žmogus.
 • Pirmasis X ir paskutinysis X yra tiek pažymėti, tiek nepažymėti vienas kito atžvilgiu.
 • Tai požiūrio suskaldymas (bisection) Tu:Tu.

Mes Dvasios veidrodžiu Dievo nepažymėtą nebuvimą sulyginame su pažymėtu buvimu.

Būtent kam pažymėtas ir nepažymėtas?

 • Būtent kas suvokia.
 • Dievui: buvimas (nepažymėtas). Būtinumas (pažymėtas). Žmonėms: gerumas (pažymėtas).
 • Dievui buvimas ir nebuvimas tėra tas pats, tai tik žodžiai.
 • Kaip Dievui galėtų iškilti pažymėta priešingybė? Išsiskiria, tai kas jį išjudina, ir tai kas jo neišjudina. Jo neišjudina nepažymėtos priešingybės, o jį išjudina pažymėtos priešingybės. Tai ši pažymėtų ir nepažymėtų priešingybių priešingybė gali jį išjudinti. Tam reikalingas kitas požiūris, ne jo požiūris, už jį siauresnis, kuklesnis požiūris.

Suvokimas skiria pažymėtą ir nepažymėtą priešingybę.

 • Kurią suvokiame? Suvokiame nepažymėtą priešingybę, tai kas lieka pašalinus pažymėtą priešingybę, tai su kuo patys sutampame tokiu būdu. Tad suvokimas atstato nepažymėtą priešingybę kaip platesnį pagrindą.
 • Nepažymėtą priešingybę įžvelgiame pažymėtoje priešingybėje, joje ir už jos. Dievas nebūtinai geras - tai reiškia atskirti gerumą, apibrėžtą pasaulyje, pažymėta priešingybę, ir gerumą ir Dievą kaip nepažymėtos priešingybės, kurios susietos už šio pasaulio, kurios už jo sutampa, neišskiriamos, tačiau gali būti pasaulio atskirtos, taip kad viena už pasaulio, o kita pasaulyje. Pasaulyje gerumas yra išskirta priešingybė blogumui, nes gerumas susietas su tuo kas už pasaulio, o blogumas yra pažymėta priešingybė gerumo atžvilgiu. O už pasaulio gerumas yra priešingybė Dievui, ir būtent nepažymėta priešingybė, kolei gerumas nesusietas pasaulyje su blogumu.
 • Suvokiame esmę.
 • Suvokiam išvadą iš sąlygų.
 • Suvokia skirtumą tarp (skirtingų) sąlygų ir (besąlygiškų) išvadų.
 • Suvoktas, tai nepriskirtas.
 • Pirmapradis Dievas yra nepažymėta priešingybė, kurioje slypi įtampa tarp turinio reikšmės. Yra tai, kas reiškiasi: "Those things are which show themselves to be." Skirtumas tarp turinio ir raiškos yra tuo tarpu neišskirtas. Jisai išsiskiria pažymėta priešingybe: raiška yra turiniu pagrįsta pažymėta priešingybė neraiškos atžvilgiu.
 • Nepažymėta priešingybė, kaip kad Dvasia, jinai atskirta nuo pažymėtos priešingybės, jinai glūdi joje, jinai yra jos turinys. Suvoktas turinys atskirtas nuo raiškos. Nepažymėta priešingybė, kaip lapo tuštumas, glūdi sąlygose nors jinai yra už bet kokių sąlygų.

Kuri priešingybė pažymėta?

 • Būtis yra nepažymėtos priešingybės, mat, jos deri tarpusavyje, tai derinančios savybės. O nebūtis yra pažymėtos priešingybės. Kuomi jos pažymėtos? Viena priešingybė yra "nepažymėta", užtat sutampa su visuma. O kita priešingybė yra "pažymėta", užtat nesutampa su visuma, jinai išskirta, atskirta nuo visumos. Tačiau jinai žymi visumą. Ją žymi tam, kas yra už tos visumos, tai yra, kas nėra ta visuma. Kas supranta tą žymę, kas ją suvokia, kas ją atskiria nuo visumos, tas ja supranta visumą.
 • Dievo paneigimas, tai jo pažymėjimas.
 • Klausimas ir atsakymas yra priešingybės. Tai du atvaizdai. Juos sieja dvejybė. Klausimas (Dievas) yra nepažymėta priešingybė, o atsakymas (savastis) yra pažymėta priešingybė. Tad Dievas (Tėvas) yra šisai klausimas.
 • Pirmenybė teikiama buvimui, ne nebuvimui.
 • Priešingybių išskyrimas.
 • Dievui kaip atsvara iškyla asmuo (?)
 • Ar Dievas yra "fermionas" ar "bosonas"? Bosonai neegzistuoja. Bosonai išreiškia "nepažymėtą" priešingybę, tai yra, nėra kaip jų išskirti. O fermionai išreiškia "pažymėtą" priešingybę ir egzistuoja. Fermionai turi minimalų "sukinį" (1/2) ir atitinkamai nenulinę energiją. O bosonų minimali energija yra nulinė.
 • Savybės yra kaip bosonai - jų gali būti daug vienoje vietoje, jie gražiai deri.

Buvimas yra pažymėtos ir nepažymėtos priešingybių pagrindas.

 • Septynerybė (7 = -1) apibrėžia pažymėtą priešingybę. Buvimas yra pažymėtos priešingybės sąmoningumas: 7+3=2.
 • Būtis išsakoma dviem požiūriais: priešingybių gretinimas ir viskas tas pats. Gretinamos priešingybės yra lygiavertės. Tačiau abu būties požiūriai taipogi yra priešingybės. Gretinimas yra nepažymėta priešingybė, o viskas tas pats yra pažymėta priešingybė. Nepažymėta priešingybė veda į pažymėtą priešingybę.
 • Kas yra buvimas? Buvimas, tai kokių nors sąlygų tenkinimas.
 • Buvimas (sandara) dvejybėje yra išorinių sąlygų tenkinimas. Buvimas (požiūris) trejybėje yra vidinių sąlygų tenkinimas.
 • Pažymėta priešingybė (buvimas - Dievui, gerumas - mums) priskirta prie visko (Dievo).
 • Pažymėta priešingybė, tai smulkiausias reiškinys, galintis išjudinti viską. Tai Dievo perturbacija, trykdis, paklaida.
 • Dievas išsijudina nepažymėtą priešingybę paversdamas pažymėta priešingybe. Nes pirmapradžiui Dievui yra tas pats, ar jisai yra ar nėra. Juk tų žodžių reikšmė nuo jo tik ir priklauso. Tačiau kada buvimas priskiriamas Dievui, kada atsiranda atskiras nuo Dievo kampas iš kurio pirmenybė teikiama būtent buvimui, tada buvimas virsta pažymėta priešingybe, o tuomi įsitvirtina tasai kampas už Dievo. Tai yra ryšys tarp nulybės (Dievo) ir septynerybės (gerumo).

Ryšys tarp pažymėtos ir nepažymėtos priešingybės

 • "Tu" tai ryšys tarp pažymėto (manyje) ir nepažymėto (už manęs). Tai ženklų pagrindas.
 • Už Dievo iškyla jo požiūris - tai gerumas,

 • Ar klausimai (ar galimas Dievas būtinas? nusistatau, bet ar vykdau? ir t.t.) susiję su poslinkiais? su vieningumais? su sandaromis?
 • Kas yra Dievas?
 • Koks Dievas yra būtinas?
 • Kaip Dievas išsijudina?
 • Kaip keičiasi buvimo reikšmė žiūrint iš Tėvo, Sūnaus ir Dvasios kampų?
 • Kaip žmogus prisiima asmenis?
 • Koks priešingas Dievo ir žmogaus santykis su asmenimis?
 • Kaip žmogaus trejybė suveda Dievą Tėvą, Sūnų ir Dvasią?
 • Suvokti meilės svarbą.
  • Kokiu būdu Meilė yra Dievo raiška?
  • Meilė palaiko trejybę. Kaip tai siejasi su Dievo trejybe? ir Dievo trūkumu?
  • Kaip išsakyti meilę trejybe? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
  • Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3?
  • Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?

Apibrėžti

 • suvokimą, susivokimą ir suvoktą
 • buvimą ir nebuvimą
 • besąlygiškumą ir sąlygiškumą
 • savastį

Kampų trejybė

Kai gyvename Dievu tiesiogiai, yra vienumas ir nėra sandaros, o kai negyvename tiesiogiai, nėra vienumo, išsiskiria Tėvas (už mūsų) ir Sūnus (gelmėse), ir yra sandara (tai bene mes).

Asmenys išsako būtinumo reikšmę ir pasekmes.

Sūnaus ir Dvasios akimis galioja kiti nė Tėvo išgyvenimo, apibrėžimo, tad ir sutapimo, vieningumo, meilės pagrindai.

 • Apibrėžimo žaidimas turi tris puses, reiškiasi trimis asmenimis. Apibrėžti, tai kurti, tverti. Ir dalyvauja visi trys asmenys. Tai yra laisviausia, nesuvaržyta raiška (palyginti: adjoint, free group). Trejybės ratu mes visi esame apibrėžti ir sąlygiški.
 • Asmens trejybės ratas (ketvirtas trejybės atvaizdas, nepagrįstas Tėvo teigimu ir Sūnaus neigimu) vienija Tėvą, Sūnų ir Dvasią, kaip rato lygiaverčius narius. Šia trejybe įsiveliama į pasaulį.

Yra trys nariai (vienumai nevienume) ir tarp jų trys poslinkiai (vienumai be nevienumo).

 • Dievo trejybė užduoda klausimą: Ar Dievas besąlygiškas? Tai atsako žmogaus trejybė. Dievas Tėvas nusistato besąlygiškai; Dievas Sūnus vykdo besąlygiškai; Dievas Dvasia tatai permąsto besąlygiškai.

Nevieningumo pagrindas

Trejybės nariai

 • Trejybės nariais Dievas gyvena mumis, priima mūsų sąlygas, kurias išsako sandaros. Jisai savo nežinojimą tobulai išreiškia žinojimu, taigi, mūsų vertybėmis.
 • Šešerybe įsisąmonintais trejybės nariais - ar tai nusistatant, vykdant ar permąstant - lygiagrečiai sutampa sąlygiškumas ir besąlygiškumas. Užtat tai yra Dievo valios pildymas: sąlygiškas nusistatymas paklūsta besąlygiškam nusistatymui, sąlygiškas vykdamas tiki besąlygišką vykdymą ir sąlygiškas permąstymas rūpinasi besąlygišku permąstymu.
 • Trejybės nariai sandaromis išsako tarpą tarp sąlygiškumo ir besąlygiškumo. Tai tarpas tarp Dievo (Tėvo) ir (Sūnaus) gerumo, užtat tai amžinas gyvenimas.
 • Trejybės nariai išsako ryšius tarp Sūnaus ir Tėvo, kaip galima rinktis Tėvą vietoj Sūnaus, rinkti besąlygišką Dievą vietoj sąlygiško savęs.
 • Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus suvokimai atitinkamai palaiko blogąjį vaiką ir gerąjį vaiką, teisingumą ir malonę, Dievo nebuvimą ir buvimą. Dievas Tėvas reiškiasi malone, kuri yra gerumas, bet nebūtinai Dievas.

Nevieningumo sandaras sustato gyvenimo lygtis. Tėvas - Dievas, Sūnus - gerumas, juos tapatinanti, vienijanti Dvasia - gyvenimas. O mūsų suvokimas skiria Tėvą ir Sūnų, tai amžinas gyvenimas. Mes išplečiame Dievo tyrimą, kad jis nebūtų sandaras, šališkas, savaiminis. Tad šiomis sandaromis renkamės ar šiaip gyventi ar amžinai gyventi. Amžinu gyvenimu Dievo tyrimą plėtojame toliau.

Dievas (Tėvas) pasitraukia, atsiranda santvarkoje gerumu (Sūnus), juos vienija (Dvasia) - gyvenimas (pirm santvarkos) ir juo labiau juos vienija Žmogaus suvokimas, jog Dievas yra kažkas daugiau, už santvarkos - tame amžinas gyvenimas.

O šitas suvokimas iškyla būtent mūsų dorybėmis kada tobulai nusistatome, vykdome ar permąstome, nes būtent tuomet mes pirmumą teikiame besąlygiškumui, mes vykdome Dievo valią, ir būtent amžinai gyvename. Būtent savo gerumu parodome, jog Dievas yra kažkas daugiau.

 • Pagal Mulla Sadra: sutampa Dievo dorovinis žinojimas iš priežasčių atsiskleidimo ir žmogaus dorovinis žinojimas iš nuklydimo (trejybe). Tad Dievas (ir Sūnus) gali doroviškai vertinti nuodėmę jos pasėkmių (kenkimo sau) nepatyręs tiesiogiai. Nors ir Sūnus patiria kančią už kurią jisai tačiau neatsakingas.

Kūno-dvasios skirtumas reikalingas, kad būtų tarpas tarp jų. Iš tikrųjų, tai yra trejopas skirtumas:

 • kas yra be mūsų;
 • kaip suvokiame patys save;
 • ir kokie esame kitiems.

Kiekvienoje šokio sandaroje išsiskiria Tėvas (Dievas nebūtinas) ir Sūnus (Dievas būtinas).

 • Dievo raiškų rate vis išsiskiria du požiūriai (aštuonerybėje, dešimtyje Dievo įsakymų, trejybėje), kurie naujai sutampa (vieningu asmeniu, asmenų vieningumu, meile).
 • Nevienumo sandaromis jaučiame skirtumą tarp Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus, esame tarpe tarp jų.
 • Išsiskiria Dievas ir Dievo požiūris. Renkamės besąlygišką Dievą vietoj sąlygiško Dievo (gerumo). Tačiau besąlygiško Dievo požiūris yra pirmumą teikti požiūriui nukreiptam į sąlygišką Dievą (gerumą) ir ne į besąlygišką Dievą. Tai yra, pirmumą teikti Tėvo požiūriui, ne Sūnaus požiūriui. Susidaro požiūrių grandinė...
 • Abejotina: Išsiskiria požiūris be Dievo (sąlygišku Dievu - gerumu) ir požiūris su (besąlygišku) Dievu. Pastarasis paima viršų, atveria, iškelia naują lygmenį.
 • Kada nėra asmens, Tėvas ir Sūnus sueina suvokimu, o jų suvokimas yra meilė. Jų ta meilė palaiko trejybę asmenyje aplamai. Tad yra vienumas apskritai, yra asmens galimybė.

Dievo klausimas turi du atsakymus:

 • Sūnaus atsakymas: Dievas nebūtinas.
 • Dvasios atsakymas: Dievas būtinas.

Taip turi būti kadangi Dievas nevaržomas, jisai tenkina visus teiginius.

Vieningumo pagrindas

Trejybės poslinkiais

 • gyvename Dievu
 • išreiškiame vienumą

Dievui būdingas mąstymas keliais požiūriais. Mes taip mąstydami sutampame su Dievu. Pavyzdžiui, kai mąstome padalinimais. Arba dvejonėmis. Dviprasmybe ir t.t. Pertvarkymai ir nesusivedimai. Dievo Tėvo Tanakas yra provokacijų knyga.

Išplėsti mintį: Vienybės pagrindas yra Sūnaus ir Tėvo nesutarimas, kurį išsprendžia Sūnaus nuolankumas Dievui - juk Dievo tyrimas už mūsų svarbesnis, besąlygiškesnis - o nuolankumas reiškiasi Dievo valios vykdymu paklusnumu, tikėjimu, rūpėjimu. Susieti su šešerybe.

Tad įsijausk iš įvairių kampų kaip mes, Dievas gyvename, koks ryšys tarp mudviejų, juk bet kokiu atveju esame tas pats Dievas, juk mus vienija Dvasia, mūsų bendrai suvokta, tad keičiasi nebent sąlygos išsakančios, išreiškiančios mūsų vienumą.

Vienumo pagrindas: Aš tau siunčiu gėrį ir blogį kuriais tu pilnai atsiskleidi ir aš tavimi, tiek savo buvimu, tiek nebuvimu. Tik suvok, kaip tampru tai yra. Tad ieškok to tamprumo raiškos ir šaltinio. Tuomet suprasi mano trejybę ir kaip tu mus sieji savo trejybe. Tad suvok kaip itin tampriai mus visus sieja mano buvimas ir nebuvimas ir kaip tai svarbu būtent tau.

Trys vieningumai

Esame viena derindami skirtingas vaizduotės ribaspripažindami ir atsiremdami į vaizduotę, kas be mūsųplėtodami savo tapatybę, kaip įsivaizduojame save, dvylika klausimųsu kitais puoselėdami bendrą vaizduotę

Šešerybė

 • Dvasios plazdenimas, tai Dievo galimybė. Iš jos kyla klausimas, Ar Dievas būtinas?
 • Vienų vienumas, tai Dievo būtinybė. Iš jos kyla klausimas, Ar Dievas tikras?
 • Bendras žmogus, tai Dievo tikrumas. Iš jo kyla klausimas, Ar Dievas galimas?
 • Tėvui susiveda Dievo šokiu.
 • Sūnui susiveda pasirinkimo malūnu.
 • Dvasiai susiveda kiekvienu asmeniu, jų asmeniškais ir visuotiniais pasauliais, žinojimo rūmais.
 • Žmogui susiveda žmogaus trejybe, maldos mokslu.
Indų DievasBrahma - nežudyk, pirmapradis vienumasBhagavan - asmens vienumasParamatma - asmenų vienumas, visiškas išskirtinumas, atsiskleidimas, skirtybių neskirtybė
atvaizdaiTėvas klausimasSūnus tyrimasDvasia atsakymas
Mylimas asmuoviengubas: Tėvasdvigubas: Tėvas ir Sūnustrigubas: Tėvas, Sūnus ir Dvasia
Mylisavevienas kitąvisus
besąlygiškumo sąlygosbe sąlygųvienose sąlygosebet kokiose sąlygose
 • Asmuo Aš yra grindžiamas buvimu.
 • Asmuo Tu yra grindžiamas ryšiais, požiūriais.
 • Asmuo Jis, Ji, Kitas yra grindžiamas būkle, sąlygomis, nebuvimu.

Dievo besąlygiškumą pristato neigimai, apibrėžimai.

Kitas tampa (Dvasios) veidrodžiu tarp Tėvo ir Sūnaus.

 • Dievas, kaip Aš yra visiškai laisvas ir pirm suvokimo, užtat atveriantis suvokimą, tad ir suvokiantis. Tėvo suvokimas, jo atsiskyrimas, jo išėjimas už savęs, yra kad jisai atsisako savo laisvės, jisai laukia, kaip bus. Jo laukimas yra jo samprotavimų pagrindas, nes tik jo laukimu išsiskiria jo mintys ir kas vyskta. Jo laukimu atsiveria mūsų laisvė, kuria lygiagrečiai Dievui gyvename laisva valia.
 • Dievas, kaip Tu yra meldžiamas Sūnaus, tai jo valia, kurios Sūnus ieško ir su kuria bendrauja. Tai Dievo gyvenimo - amžino gyvenimo - esmė. Tai Sūnaus Dievas ir jisai iššaukia Sūnaus dieviškumą, juo Sūnus yra Dievas. Sūnaus suvokimas, jo atsiskyrimas, yra kad malda, jo meldžiamas Dievas už jo yra būtinas, užtat jisai yra būtent Sūnuje.
 • Dievas, kaip Kitas yra sutapimas Sūnaus susivokimo (jo meldžiamo, įsivaizduoto Dievo ženklo) ir Tėvo suvokimo (Dievo turinio). Šiuo bendru suvokimu Dvasia yra taipogi Dievas. O suvokimo tapatumas reiškia atskyrimo tapatumą. Sutampa Tėvo ir Sūnaus tapatumai, tuo pačiu jų netapatumai, tarpas tarp jų. Tapatumai išsako, kad juos sieja ženklas ir kad tas ženklas turi atitinkamą rūšį. O netapatumai sako, kad būtent ta pati malda juos skiria ir sieja, tad ta malda, tas tarpas yra Dievas, Dievas Dvasia. Tad Dvasia savimi išsako tą prieštaravimą, tą atskyrimą, tą suvokimą, jog tas pats ženklas ir sieja, ir skiria. Ta prasme, Dievas yra žodis, Dievas yra ženklas. Nuo to pradedant, Sūnus įkūnija tą ženklą, yra tasai ženklas. O malda išsako Dievo (Tėvo) dieviškumą, kad jisai gali būti iššauktas, jisai gali atsiliepti, jisai gali būti neabejingas, jisai gali išeiti už savęs, net būdamas visiškai nuo visko atkirstas, pirmapradis Dievas ryžtasi viską atverti, visa tai kas jo laukia, taip kad Dievas yra ir paskutinis, ne tiktai pirmas. O iššaukiamumas reiškia, kad yra įvairiausias atitrūkimas. Jį išsako ženklų savybės. Jisai jas išpildo.
 • Tėvas: būtinas Dievas - rūpėjimas (Dievo)
 • Sūnus: tikras Dievas - tikėjimas (asmens)
 • Dvasia: (širdies tiesos?) galimas Dievas - paklusnumas (bendruomenėje)
 • Palyginti su šešerybės atvaizdais: Tėvą (išbaigtumas), Sūnų (atitrūkimas), Dvasia (artėjimas).
 • Dievas veikia tiesiogiai be sandaros (padalinimais).
 • Asmuo netiesiogiai (atvaizdais, aplinkybėmis),
 • o asmenys juo labiau (kalbomis).

Narių ir poslinkių ryšys:

 • Nusistatau - ryšium su tuo, kas be manęs. Tai vyksta Dievu. Besąlygiškai nusistatant iškyla asmuo.
 • Vykdau - ryšium su savimi. Tai vyksta asmenimi. Besąlygiškai vykdant iškyla asmenys.
 • Permąstau - ryšium su kitais - tarp jų atsirenku savo požiūrį. Tai vyksta asmenimis. Besąlygiškai permąstant iškyla Dievas.

Pagrindus pagavau vaikystėje ir jaunystėje: trejybę ir vienumą. Bet suvokti trejybės narius teko atskirai išgryninti ir išpuoselėti tris skirtingus požiūrius: Dievo, savo ir bendrystės.

Tėvas savasties nemato, o Sūnus mato?

Žmogaus trejybe iškyla 3 kalbos - tik Dievo šokiui priešinga kryptimi, iš atvaizdų į padalinimus, iš padalinimų į aplinkybes, ir iš aplinkybių į atvaizdus.

Mes susitelkiame į Dievą trejopai, vis pranokdami save, bręsdami, gyvendami amžinai, galimybe, viena su Dievu:

 • gyvendami už savęs, išeidami už savęs, kaip ir Dievas Tėvas ir kartu su juo, į Kitą - gyvendami gera širdimi, Dievo vienumu, jo išeities tašku mūsų visų gelmėse - tad gyvendami meile, palaikymu gyvybės, Dievo pertekliaus, jo išsiliejimo, jo išėjimo už savęs: (6+1=-1) paklusdami
 • gyvendami Dievu, kaip ir Sūnus, pasirinkdami jį vietoj pasaulio - gyvendami dviprasmybe, tiek santvarkoje, tiek už santvarkos - gyvendami gera valia, ne pasirinkimais, tad atverdami gerą širdį: (6+2=0) tikėdami
 • gyvendami viena, kaip ir Dvasia, plėtodami šviesuolių mokslą, bendrystę - gyvendami dvasia, visakuo - gyvendami visų asmenų vienumu: (6+3=1) rūpindamiesi

Sandaros: Nevieningumai: Žmogaus trejybės poslinkiai

 • Vieningas asmuo gali įsivaizduoti nevieningus asmenis;
 • Vieningi asmenys gali įsivaizduoti nevieningą Dievą;
 • Vieningas Dievas gali įsivaizduoti nevieningą asmenį.

Trys nevieningumo sandaros

Asmenys

 • A) Trys sandaros išsako Dievą kaip asmenį sąlygose. Šios trys sandaros išsako Dievo nevienumą ir tuo pačiu vienumą.
 • AC) Kiekvieno asmens aplinkybės skiriasi. Tą skirtumą išsako ir pagauna malda, kaip Dievo gyvenimas, jo ryšys su savimi, jo savasties ženklas.
 • G) Kaip asmens suvokimas susijęs su meile. Suvokimas skiria buvimą ir nebuvimą ir juos lygiagrečiai puoselėja. Suvokiame asmenį. Kas yra asmuo? Kaip susijęs su savastimi?
 • S) Ką Dievo sandaros išsako.
 • W) Dievas pirm asmens

Savastis

 • AS) Dvasia yra skirtumas tarp Dievo ir jo savasties, tarp to kas besąlygiška ir kas sąlygiška, tarp Dievo buvimo ir nebuvimo, jo neapibrėžtumo ir apibrėžtumo. Suvokti Dvasią yra atskirti skirtumą (Dievo ir savasties) ir sutapimą (Dievo ir savasties). Tėvas ir Sūnus bendrai suvokia, atskiria šį skirtumą ir sutapimą. Ogi Dvasia yra suvokimas Dievo (atskyrimas nuo savasties) - palyginti, amžinas gyvenimas yra suvokimas Dievo už sąlygų (atskyrimas nuo Dievo sąlygose). Suvokti Dvasią yra suvokti Dievo suvokimą. O tiktai Dievas gali Dievą suvokti - juk tai Dievo kūrybos galia. Iš tiesų, Dvasia yra suvokimas Dievo savasties, jo nebuvimo, tad supratimas Dievo iš šalies, šio žemiško pasaulio išmintis. Betgi suvokti Dievo savastį tai suvokti Dievą (tiek sąlygose, tiek už sąlygų).

Meilė

 • AV) Vis mąstyk, koks esu sau ir koks esu jums.
 • T) Dievas pasitraukia ir kaip Tėvas, ir kaip Sūnus, ir kaip Dvasia, stebint iš jų atitinkamų kampų. Taip pat savaip sutampa jų išgyventos sandaros, jos sutampa su Tėvo išgyventa Dievo trejybe. Kiekvienas kampas pasižymi savu vienumo nusakymu ir atitinkama sandara išreikšta atitinkama meile.
 • AB) Meilės sandaros. Mylint yra keturi vieningi lygmenys, yra bendra įsakymo meilė, taip kad tas pats gyvenimo palaikymas išsakomas vieningai. O tomis sąlygomis gali iškilti asmens trejybė.

Taip kad už santvarkos, aštuongubu keliu, brandas suveda Dievo trejybė, o santvarkoje, įsakymu duota laisvė, iškyla asmens trejybė. Asmens trejybė visaip ir visakame įprasmina Dievo trejybę, tai esmė. Tyrimas

 • E) Išsakau kvailą Dievo klausimą, jo drąsų tyrimą, jo trenktą judesį.
 • F) Šis trenktas Dievo judesys yra matematikams visai pažįstamas, įprastas, vaisingas ir netgi kertinis. Tai tyrimas ir įrodymas prieštaravimo pagrindu. Išsiskiria du tęsiniai "Esu, tad esu." ir "Nesu, visgi esu." Taip kad "Bet kokiu atveju, esu."
 • AQ) Dievo šokis kyla iš jo būtinumo klausimo. Dievas klausia ar jisai, Dievas yra būtinas? Tai yra, ar jo būtų jeigu jo nebūtų? Tad suvokiantis Dievas (Tėvas) pasitraukia ir susivokiantis Dievas (Sūnus) naujai iškyla. O jie yra tas pats Dievas (Dvasia) nes suvokia tą patį Dievą. Tad šį klausimą tenka spręsti ne tik suvokiančio Dievo požiūriu, bet taip pat susivokiančio Dievo ir suvokto Dievo požiūriais. Tad tas pats Dievo vienumas suvokiamas už sandaros Dievo trejybe kaip Dievo vienumas; sandaroje aštuongubiu keliu kaip asmens vienumas; jų sutapime dešimt Dievo įsakymų kaip asmenų vienumas.

Išvedžiojimas

 • AU) Abejotina: Tai nesiderina su Tėvo, Sūnaus ir Dvasios lygmenimis gyvenimo lygtyje, juk Tėvo tai esmės.
 • L) Nevienumas reiškiasi Dievo nebuvimu.
 • AX) Esmė yra Dievo išėjimas iš savęs į save. Ši jo veikla vis naujai pristatoma. Išėjimus vienija asmuo. Asmuo išeina už savęs asmens trejybe, asmens išėjimu už savęs, mūsų Vienumu. Tokiu būdu, Dievas išeina už savęs į visaregį, į žinojimo rūmus, į save, tad Mane.

Iškilimo pagrindas

 • D) Viskas yra Dievo savastis.

Sutapimo, būtinumo pagrindas

 • I) Dievo būtinumas, jo susivedimas Dievo Dvasia, iškyla tarpais, asmenų bendrystėje, kurioje išsiskiria Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Dvasia. Juos suveda būtent bendra meilė, tasai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras.
 • AA) Dievas išeina už savęs bet tai juk yra jo tyrimas. Kas jisai yra atskirai nuo šio išėjimo?

Pasitraukimo pagrindas Gyvenimo lygtis

 • AJ) Amžinas gyvenimas trejopai reiškiasi branda. Tai vienumas nevienume, atskyrimas pasitraukiančio Tėvo ir iškylančio Sūnaus. O trejybės ratu vyksta dalinė branda.
 • AR) Nevienumo sandaros iškyla kada iš skirtingų kampų Dievas, Tėvas ir Sūnus išgyvena Dievo trejybę ir būtent bendrai suvokta Dvasia suderina Tėvo suvokimą ir Sūnaus susivokimą. Suvokimas, tai Dievo ir gerumo atskyrimas, tai amžinas gyvenimas.

Vieningumas nevieningume

 • M) Mūsų vaizduotė grindžia tris skirtingas nevieningumo sandaras, tris skirtingus vienumus.
 • AF) Trejopai išgyvename vienumą, nepaklydimą, buvimą kartu: meile, vieningu asmeniu, asmenų vienumu. Ir dar 21 būdais nusakomos, apibrėžiamos vienumo sąlygas, tai paklydimai, tai bendrystė, vienumas nevienume, suvokiančio ir susivokiančio susikalbėjimu.

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

 • AE) Dievas prisijungia trimis klausimais, dorybėmis.

Būtinas, tikras, galimas

 • Q) Dievo šokį išsako žmogaus vaizduotės ribos, kaip žmogus įsivaizduoja savastis. Tad Dievas žmoguje išeidamas už jo yra galimas (joks), asmuo, daugis. Vaizduotės ribos išplaukia iš sandarumo. O sandarumas yra trijų rūšių: tiesos (jokio asmens), betarpiškumo (asmens), pastovumo (asmenų). Yra taip pat nesandarumas kylantis iš prasmingumo. Tad sandarumas kyla iš nulybės atvaizdų, jį išsako aplinkybės.
 • AT) Esmė (ir plonybė) šio įrodymo yra kad yra du būdai apibrėžti priešingybę, tiek iš lauko, tiek iš vidaus, ir taip pat yra priešingybės priešingybė. Tai susiję su logikos aplinkybėmis. Tai trys skirtingi neigimo neigimai. O žmogus yra savasties suvokimas savastyje.

Šaltis ir šiluma

 • AK) Dievo šalčio ir šilumos išskyrimas.

Dorovė

 • AL) Trejybės nariais, jų sandaromis, išsakomos dorovės.

Veiksmai

 • AM) Būtent Dievas gyvena mumis veiksmais +1, +2, +3.

Sandara

 • AD) 24 Dievo raiškos išsidalina trejybe kart aštuongubą kelią, tai yra, 24 = 3 x 8.
 • AG) Trys sandaros yra šešerybės išplėtimai Dievu. Taip pat tai ketverybės papildymai pasirinkimais.
 • AH) Trys sandaros išsako suvokimo sąlygas.
 • K) Antrinių sandarų pagrindai
 • AI) Dievo šokio sandaros išsako nevienumo paneigimą. Šokio sandaros įvairiai išreiškia Dievo išėjimą už savęs: padalinimais, atvaizdais ir aplinkybėmis.

Suvokiančio Tėvo akimis: Dievo trejybė

Asmenys

 • A) Dievas kaip Aš.
 • AC) Įsivaizduojame Dievą kaip Aš, kaip jam - Tėvui atrodo.
 • G) Suvokti save: Aš
 • R) Dievas: jo meilė.
 • S) Išsako Dievo asmenis. Dievo raiškos išreiškia Dievą. (Dievas, kaip Aš.) Sutapimas su Dievu. Dievas kaip toks.
 • Z) Apriboja save. Susilaiko nuo plėtros.
 • W) Dievas : Aš (Dievas kaip asmuo: Tėvas) Myli save: Besąlygiškas buvimas (amžino gyvenimo esmė): būtų netgi jeigu nebūtų. Išeina už savęs: +1.

Savastis

 • AS) Suvokia Dievą pasitraukusį, kad būtų savastis.

Meilė

 • AV) Sau išeinu už savęs. O kodėl? Nes myliu save.
 • T) Dievas myli save. Tėvas ir Sūnus yra tiesiogiai tapatūs. Sūnus iškyla sąlygose tačiau visai atsitiktinai nes jisai, kaip Dievas, yra už bet kokių sąlygų. Tad sutampa jų supratimai, kas yra sąlygos ir kas už sąlygų. Dvasia yra šis jų bendrai suvoktas atskyrimas besąlygiškumo ir sąlygiškumo. Tad visi trys asmenys sutampa tiesiogiai. Dievo vienumas išplaukia iš asmenų vienumo.
 • U) Dievo vienumas: Dievas myli save. Mylėti save, tai palaikyti sąlygas (savastį) kuriose gali iškilti net kada nesi, tad kurios gali mus pakeisti (pavyzdžiui, kertine vertybe). Tad mes (Sūnus) esame Dievo savastis. Teigiamas jausmas: Žavesys.
 • V) Aš esu besąlygiškas. Jisai myli save. Esu (sąlygose), net jeigu nesu.
 • Y) Suvokia, kad jisai iškyla savaime, jeigu atsiriboja. Jisai myli save (tad Dievas yra vienas: Aš). Tai Dievo vienumo pagrindimas. Aš iškyla ten kur Dievo nėr. Dievas iškils.
 • AB) Supinamos asmens branda ir Dievo branda, jos atskiros.

Tyrimas

 • E) Ar Aš būčiau jeigu Manęs nebūtų?
 • F) Tėvas plėtoja tęsinį "Esu, tad esu". Tai dvasinis pasaulis, kuriame Dievas besąlygiškas.
 • AQ) Tyrimas vyksta trimis veiksmais. Tai gali būti ir trijų aplinkybių susivedimas. Vienumas vyksta Dieve.

Išvedžiojimas

 • AU) Išvedžiojimas yra besąlyginis, sandara (dvejybe).

Pasitraukimo pagrindas

 • L) Dievo nebuvimas be mūsų išsako Dievo Tėvo pasitraukimą
 • AX) Dievo Tėvo būtinumo gvildenimas yra per daug savaiminis.

Iškilimo pagrindas

 • C) Sūnus iškyla prieštaravimo pagrindu.
 • D) Viskas yra buvimas.
 • H) Tėvui akivaizdu, jog "Aš esu būtinas". Ir iš tiesų, jis iškyla ten, kur jo nėra. Tai remiasi viskuo.

Sutapimo, būtinumo pagrindas

 • B) Tėvas ir Sūnus sutampa buvimu (nepaisant sąlygų).
 • I) Susivedimas Dievu: Dievas vis tikrina, ar jisai būtinas, jisai vis pasitraukia. Dievas vis pasitraukia, taip kad tam gerumui tenka vis naujai pasistengti, kol galiausiai pripažįstamas Dievas. O pripažinus Dievą, noris būtent jį ir jo bendrą Dvasią pilnai atskleisti, taip pranokti santvarką.
 • N) Tėvo pasitraukimui prilygsta Sūnaus iškilimas. Tačiau pirmenybė teikiama Tėvui.
 • X) Ar Dievas būtinas? Pagrindas: Dievo buvimas. Sąlyga (Jei): tarpas (Dievo nebūtų). Tyrimas: atsirandantis Dievas.

Gyvenimo lygtis

 • J) Meilė (Tėvas), Tobulumas (Sūnus), Valia (Dvasia)
 • AJ) Dievo branda. (Tėvo) Dievo valia. Ar Dievas būtinas? Dievo trejybė. 4-1
 • AR) Dievo valia: Suvokiantis Tėvas paprasčiausiai pasitraukia, taip sukurdamas santvarką, kurioje naujai iškyla Sūnus, gerumas. Dievas ir gerumas tuomet yra visiškai atsieti. Sūnus suvokia, kad jisai tėra sąlygiškas, betgi jo prigimtis už šio pasaulio. Tad jie bendrai suvokia skirtumą tarp Dievo ir gerumo. Šiuo atveju tas skirtumas yra asmeniškumas, tai jų bendrai suvokta Dvasia. Dvasia yra vaidmenų (asmenų?) darna grindžianti Dievo vienumą. Tas suvokimas reiškiasi jų tapatumu, "meile sau", nes jie vienas kitą laiko tuo pačiu savastimi, vienu "Manimi". Tai savastis, kaip asmuo.

Vieningumas nevieningume

 • M) Vaizduojame tai, kas lieka be mūsų - Tėvas išgyvena Dievo vienumą nevienume - tai Tėvo vieningumas.
 • O) Dievas įrėminamas. Šviesuolių bendrystė teikia pirmenybę pilietinei visuomenei.
 • AF) Suvokiantis ir susivokiantis sutampa bendrai suvoktąja. Tai suvoktąja grindžiama bendrystė.

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

 • P) Išreiškiamas Dievo sumanymas, jo nuostata.
 • AE) Dievas prie permąstymo prisijungia Tėvu, kuris išgyvena Dievo trejybe, už mūsų.

Būtinas, tikras, galimas

 • Q) Vaizduoti viską be savęs, Dievo būtinumą (Dievas būtinas, Dievas tikras, Dievas galimas). Žmogus yra.
 • AT) būtina, prieštaravimu.
 • AO) Suvokiantysis ir blogas-neigiamas vaikas gyvena būtinybe.

Šaltis ir šiluma

 • AK) Dievo trejybėje neišsiskiria šaltis ir šiluma.

Dorovė

 • AL) Tretinė, rūpėjimo dorovė. Pagrindas: Kaip elgtis dorovės liūne. Gyventi tarsi visi esame viena (vienas asmuo). Galiausiai vadovaujamės šia dorove, kuria Dievas visiškas būtinas, kad susitvarkytume su dorovės liūnu. Tuo atveju (ypač mūsų laikais) turime gyventi ko arčiau Dievo požiūrio.

Veiksmai

 • AM) Dievui užtenka viena kartą išeiti už savęs į save. (+1)
 • AN) Suvokiantysis sieja savo pasitraukimą ir susivokiančiojo įsijungimą. Tai iš pasitraukimo požiūrio. Tėvo yra vienybinis ryšys.

Sandara

 • AD) Išsako padalinimų rato veiksmus +1, +2, +3.
 • AG) Permąstyti: (4 + -1 antistruktūra) tai atkrenta šešerybės poslinkiai-vienumai, lieka nariai-nevienumai. (6 - 3)
 • AH) 4-1, tai suvokiančio Dievo (Dievo vienumo) sąlygos.
 • K) Aplinkybių pagrindas - ketveriopai suprasta Dievo trejybė, taip pat Dešimt Dievo įsakymų 4 lygmenys.
 • AI) Paneigimas padalinimų? (3 aplinkybės x 4 lygmenys)

Susivokiančio Sūnaus akimis: Aštuongubas kelias

Asmenys

 • A) Dievas kaip Tu.
 • AC) Įsivaizduojame Dievą kaip Tu, kaip jis atrodo Sūnui, tad ir mums. Tėvas eina link Sūnaus ir Sūnus eina link Tėvo.
 • G) Suvokti bendrai: Tu
 • R) Aš: asmuo (pirminių sandarų bendra sandara)
 • S) Išsako Dievo atvejus. Dievo raiškos išreiškia ryšį su Dievu. (Dievas, kaip Tu.) Mūsų asmeniškas santykis su Dievu. (Malda) Dievas kaip ryšys.
 • Z) Apriboja tave. Atsiribodamas nuo priklausomybės pasauliui. Jis pasaulyje bet atsiriboja nuo pasaulio ir pripažįsta kas už pasaulio. Taip sutapdamas su tuo kas už pasaulio. Visko nereikalingo atsisakymas. Tokiu būdu jis sutampa su Dievu už šio pasaulio.
 • W) Aš : Tu (Dievas kaip asmuo: Tėvas) Būties ir nebūties dvilypumas. Myli tave (vienas kitą): Tu, Dievas, esi už buvimo ribų, už sąlygų, už pasaulio (tiek už jo, tiek mano gelmėse) O tai aiškėja pašalinu visa kas nereikalinga. Sūnus patvirtina Dievo nebuvimą pasaulyje. Sūnus atleidžia Dievą iš būties žaidimo taisyklių. Iš to kyla veiklos ir sandaros dvilypumas +2, kurio pavyzdys, tai simetrija (veiklos) ir nekintamieji (sandaros). Sūnus iškyla savo ryšiu su Dievu, o ryšys priklauso nuo atskirtumo (atskirtas Dievas).

Savastis

 • AS) Suvokia Dievą savastyje, tai yra, iškylantį savastyje ir ją pranokstantį.

Meilė

 • AV) O mano Sūnus, mano vaikas, tam kas trokšta ryšio su manimi, būtinai yra šis ryšys. Kodėl? Nes mylime vienas kitą. Ir tuomi matote mane jumyse.
 • T) Dievo asmenys myli vienas kitą. Sūnaus ir Tėvo požiūriai skirtingi bet iš esmės sutampa. Sūnus žiūri į Tėvą ir Tėvas į Sūnų. Sūnus pirmiausiai suvokia Dievą už sąlygų, tad ne save, sąlygose. Sūnus pasitraukia, kviesdamas Dievą, gerojo vaiko požiūriu. Tuomet Dievas iškyla kaip malonės, gerumo šaltinis, blogojo vaiko požiūriu. Asmens vienumas išplaukia iš Dievo vienumo.
 • U) Asmens vienumas: Mylime vienas kitą: mylime požiūrį. Asmuo myli kažką (gerasis vaikas) ir taip pat yra kažkieno mylimas (blogasis vaikas). Teigiamas jausmas: Artimumas.
 • V) Tu esi besąlygiškas. Sūnus myli jį mylintį Dievą. Jie myli vienas kitą. Esi (už sąlygų) net jeigu nesi.
 • Y) Susivokia, kad jisai ne iš šio pasaulio, jeigu šalina viską kas nereikalinga. Jis kilęs iš kitur, už šio pasaulio. Tave (Dievą) įžvelgia, pripažįsta už šio pasaulio. Dievas yra Tu, tai ryšys su Dievu. Įvairiais "Tu" pažįstame ir siejame save ir Dievą. Sūnus ir Tėvas myli vienas kitą, tad yra viena. Tai asmens vienuo pagrindas. Asmuo yra vienas Dievu, o Dievas yra asmuo tuo pačiu. Dievas iškilęs.
 • AB) Išsako, ką reiškia būti mylimam, ką reiškia bręsti, gyventi amžinai.

Tyrimas

 • E) Ar Tu būtum jeigu Tavęs nebūtų?
 • F) Sūnus plėtoja tęsinį "Nesu, visgi esu". Tai kūniškas pasaulis, kuris taip sustatytas, tarsi Dievo galėtų nebūti, kuriame tačiau visgi Dievas iškyla.
 • AQ) Tyrimas vyksta padalinimų ratu. Dievo išėjimas už savęs suvoktas dviem kryptim, keturiais lygmenimis. Vienumas vyksta asmenyje.

Išvedžiojimas

 • AU) Išvedžiojimas yra sąlyginis, atvaizdais (dvejybės).

Pasitraukimo pagrindas

 • L) Dievo nebuvimas asmenyje išsako blogojo vaiko požiūrį.
 • AX) Pažvelgiama dvejopai Mano požiūriu: Dievo nebuvimu (blogu vaiku)(nulybe, vienybe, dvejybe, trejybe) ir Dievo buvimu (geru vaiku)(ketverybe, penkerybe, šešerybe, septynerybe). Ir taip, ir taip Dievo išėjimą už savęs išreiškia sąmoningėjimas keturiais lygmenimis. Taip padalinimais išreiškiamos Dievo būsenos, jais kartu paėmusiais išsakoma prieštaringa aštuonerybė, bendra sandara. Tokiu būdu bendroje sandaroje trokštantis Dievas (visko atvaizdas) išeina už savęs netroškimais. Išėjimas už savęs tad išreiškiamas asmeniu, septintuoju požiūriu, kuris vienija kitus šešis požiūrius, išeina už juos.

Iškilimo pagrindas

 • C) Sūnus jau yra, tačiau jisai kaip prielaidos padarinys turi pranokti sąlygas.
 • D) Viskas yra ryšys.
 • H) Iškilęs Sūnus reikalauja "Tu esi būtinas" ir neranda to Dievo pasaulyje, nes jisai slypi Sūnaus gelmėse, kaip kad ir už pasaulio. Taip kad yra jų skirtingi požiūriai, kuriais sutampa. Tai remiasi troškimais.

Sutapimo, būtinumo pagrindas

 • B) Buvimas išsakytas būtent sąlygose, tad požiūriais, tiek Tėvo iš lauko, tiek Sūnaus iš vidaus.
 • I) Susivedimas asmenimi: Toliau gerumui tenka vis naujai pasistengti, taip kad galiausiai jisai kyla iš mūsų pačių. Taip patvirtinant, jog Dievas nebūtinai geras ir Dievas nebūtinas. Taip požiūriai yra suvedami už santvarkos, kaip Dievui Tėvui būdinga. Tai susiveda asmenimi, kuris gali išsitekti santvarkoje, taip pat ją pranokti savo dvasia, tad savo dviprasmybe.
 • AA) Išsako Dievo išėjimą už savęs ir mūsų išėjimą atgal į jį.
 • N) Tėvo išėjimo už savęs pakopos prilygstamos Sūnaus išėjimui už savęs pakopoms. Tai papildiniai.
 • AW) Priimti vienas kito požiūrį "kaip gyventi".

Tačiau pirmenybė teikiama Tėvui.

 • X) Ar Dievo nebūtų jei jis būtų? Pagrindas: Dievo atsiradimas. Sąlygai (Jei): Dievo buvimas. Tyrimas: tarpas (Dievo nebuvimas).

Gyvenimo lygtis

 • J) Troškimai (Tėvas), Tapatumai (Sūnus), Pasirinkimai (Dvasia)
 • AJ) Asmens branda. (Sūnaus) gera valia. Ar Dievas būtinai geras? Aštuongubas kelias. 4+4
 • AR) Gera valia (gerumo valia): Susivokiantis Sūnus visada turi prigimtinį ryšį su Tėvu, tad nuo jo yra neatsietas. Tėvas ir Sūnus yra laikomi jų požiūriais. Sūnus stebi Tėvą už santvarkos ir tada jį vis įžvelgia pasireiškiantį labiau santvarkoje, artimesniame klode. Sūnui (ir gerajam vaikui) iš pradžių Tėvas yra tolimas ir tobulas, paskui su juo bendradarbiauja, patiria jo nemalonę, bet galiausiai dalyvauja Dievui atlaidžioje bendrystėje. Tokiu būdu Sūnus atsisako savęs vardan terpės, pasitraukia, kaip kad ir Tėvas pasitraukė. O Tėvo (ir blogojo vaiko) požiūriu yra pasaulyje gerumas, malonė, paskui palaipsniui, žmogus yra geras, netgi tobulas, tačiau galiausiai turi remtis Dievu, tegul ir pakankamu, visų malonės šaltiniu. Bendrai, tiek Sūnaus, tiek Tėvo požiūriu, Dievas ir gerumas yra tas pats, tiktai jų santykiai skiriaisi. Tai du skirtingai požiūriai į tą ryšį. Vieną požiūrį išvertus, apsukus, gaunasi kitas požiūris. Sūnaus požiūriu (o tai sąlygiškas požiūris, nes jisai įsijungia tiktai Tėvui pasitraukus) turim atleisti Dievui, kad jis galėtų atleisti mums visiems. "Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams." Tad Sūnus išgyvena pasitraukimą iš skirtingos pusės, iš gerojo vaiko pusės. Tad gerasis vaikas turi pirmumą. Bet gerasis vaikas turi priimti Dievo nemalonę, kad jisai atleistų visiems, kad visi galėtumėme būti viena. Ir kas tai supras? Tiktai Dievas, kaip Sūnus. Ne eilinis žmogus, kaip aš. Užtat mes patiriame Dievo malonę pirmiausiai, Tėvo požiūrį. O suvokimas tai atskyrimas Dievo ir gerumo. Tad Sūnus atskiria priešingai nė Tėvas. Jų ryšys yra tuo pačiu jų atskyrimas. Jų suvokimas reiškiasi jų požiūrių papildymo vienas kitam, jų "meile vienas kitam", nes jie vienas kitą laiko skirtingomis savasties pusėmis, "Tavimi". Esame vienas kitam "Tu". Sūnaus akimis: Vienas kitą išplečiame požiūriu. O tas požiūris yra ano savastis, jo išplėtimas, meile, taip kad jisai gali būti net ir ten kur jo nėra. Tad požiūriu išplečiame. Sūnus pasitraukia (savo kampu - kaip Dievas) atsisakydamas savęs, taip atverdamas erdvę Dievui, kurio tačiau kaip Tėvo kol kas nėra, jo tik laukiame, nes jisai savo ruožtu buvo pasitraukęs. Tad sutampa Sūnaus (kaip Dievo) pasitraukimas ir Tėvo (pirminio kampo) pasitraukimas. Tačiau Sūnaus požiūrį (į Dievą) papildo priešingas Tėvo požiūris (į gerumą). Sūnaus požiūris išplečia Dievą gerumu, o Tėvo požiūris išplečia gerumą Dievu. (Užtat galime sudurti Tėvo ir Vaiko požiūrius.) Jų bendrai suvokta Dvasia yra atskyrimas šių dviejų požiūrių, taip kad pirma (Sūnaus požiūriu) turi Tėvas ir Sūnus pasitraukti (širdies tiesa) ir tik tada gali (Tėvo požiūriu) Sūnus ir Tėvas iškilti (pasaulio tiesa). Tad Dvasia yra požiūrių darna grindžianti asmens vienumą.

Vieningumas nevieningume

 • M) Vaizduojame paskirai save - Sūnus išgyvena asmens vienumą nevienume - tai Sūnaus vieningumas.
 • O) Asmenį įrėmina Dievo raiškos trūkumas. Gerasis vaikas duoda pirmenybę blogajam vaikui.
 • AF) Vienas kitą myli nepaklydęs suvokiantis (mylintis blogąjį, paklydusį vaiką) ir nepaklydęs susivokiantis (mylintis blogąjį, paklydusį tėvą). Tai suvokiančiojo grindžiama bendrystė, jo suvokimas.

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

 • P) Išreiškiama Dievo veikla, kaip jisai išeina už savęs ir sugrįžta atgal į save.
 • AE) Dievas prie nusistatymo prisijungia Dvasia, kuri sieja Dievą Tėvą už mūsų ir Dievą Sūnų mumyse.

Būtinas, tikras, galimas

 • Q) Vaizduoti save patį paskirai, Dievo tikrumą (Dievas daiktas blogajam vaikui, Dievas eiga gerajam vaikui, Dievas asmuo). Žmogus veikia.
 • AT) tikra, prielaidos padarinys - "Sūnus yra, tad pranoks sąlygas".
 • AO) Susivokiantysis ir geras-teigiamas vaikas gyvena esamybe.

Šaltis ir šiluma

 • AK) Aštuongubiame kelyje blogasis vaikas jaučia šilumą (malonę), o gerajam vaikui tai vis mažiau. svarbu.
 • AP) Išsako, kaip išgyvename gerumą, tad ne Dievą (?) Nors aštuongubas kelias susideda iš teiginių Dievas yra Dievas, Dievas yra vardininkas, Dievas yra naudininkas, ir t.t.

Dorovė

 • AL) Antrinė, tikėjimo dorovė. Pagrindas: Susipratimo (brandos) visuotinumas. Sąžinės lavinimas dvejonėmis.

Veiksmai

 • AM) O mums tenka nuolatos išeiti už savęs, nuolatos bręsti. (+2)
 • AN) Susivokiantysis sieja išėjimą už savęs (keturiomis pakopomis) kaip pasitraukimą ir kaip įsijungimą. Ir kiekvieną pakopą suvokia kaip santykį tarp Dievo ir gerumo. Tai iš įsijungimo požiūrio. Susivokiančiojo yra dvejybinis ryšys (Suvokiančiojo ir Susivokiančiojo) papildymu.

Sandara

 • AD) Išsako padalinimų rato būsenas.
 • AG) Nusistatyti: (4 + (4 1)) šešerybė pasipildo Tėvu ir Sūnumi. (6 + 0 + 1)
 • AH) 4+4, tai susivokiančio Dievo (asmens vienumo) sąlygos. 4+4 veikia iš asmens vidaus.
 • K) Padalinimų pagrindas - aštuongubas kelio nariai.
 • AI) Paneigimas (nulybės ir vienybės) atvaizdų - (8 padalinimai)

Suvoktos Dvasios akimis: Dešimt Dievo įsakymų

Asmenys

 • A) Dievas kaip Kitas.
 • AC) Įsivaizduojame Dievą kaip Kitą, kaip jis atrodo Dvasiai, iš šalies. Teigiamais įsakymais turime ryšį su Dievu ir neigiamais įsakymais ryšio neturime.
 • G) Suvokti teisingai, susigaudyti: Kitas
 • R) Tu ir Kitas: teigiami įsakymai (pirminės sandaros) ir neigiami įsakymai (antrinės sandaros).
 • S) Išsako Dievo savybes. Dievo raiškos išsako Dievo ženklą. (Dievas, kaip Kitas. Dievas iš šalies ir mes jam iš šalies.) Dievo lygiavertis santykis su visais. Dievas kaip požiūris.
 • Z) Apriboja kitą. Suvokia anųdviejų lygiavertiškumą pasaulio atžvilgiu. Judviejų bendrai suvoktas nebuvimas, tai sutampa nebuvimu, o tai Dvasia tarp jų, kuri bendra tiek gerumo, tiek Dievo, tai jų veidrodis.
 • W) Tu: Kitas (Dievas kaip asmuo: Tėvas) Asmenys (žmonės), tai langai pasaulyje, tai Dievo įsivaizdavimas. Dvasia: sąmoningumas +3. Jis Dievas. Atitrūkimo ir sutapimo dvilypumas. Bendras Dievo nebuvimas, bendrai suvokto Dievo pasitraukimas. Bendrai nesantis Dievas yra savo nebuvimu. Iškyla kartu su Sūnumi.

Savastis

 • AS) Suvokia savastį, tad Dievą, kaip savasties priešingybę, tiek už savasties (Tėvo - statiškai, išdava), tiek pačioje savastyje (Sūnaus - dinamiškai, eiga).

Meilė

 • AV) Jums esu tas, kuris būtinai turi būti geras. O kodėl? Nes myliu visus.
 • T) Dievas visais myli visus. Sūnaus ir Tėvo būklės skirtingos bet iš esmės sutampa. Asmenų vienumas išplaukia iš Asmens vienumo.
 • U) Asmenų vienumas: Mylime visus: mylime dėsningai: mylime būklę: mylime priešą (besąlygiškai) arba mylime draugą (sąlygiškai): mylime artimą kaip save patį. (Sutapimas Dievo vienumo ir asmens vienumo.) Teigiamas jausmas: Meilė.
 • V) Jis yra besąlygiškas. Jis myli visus. Yra (sąlygų ir nesąlygų sutapime) net jeigu nėra. Besąlygiška nepaisant ar jisai yra ar nėra, ar turi ryšį ar neturi. Dvasia mato iš šalies jo buvimą. Yra tas pats besąlygiškumas.
 • Y) Anųdviejų bendrai suvokta. Ji mato Tėvo ir Sūnaus pusiausvyrą, tarsi veidrodyje, tarp Dievo ir gerumo. Ji iškyla ten, kur Dievo nėra, tarpe, kur yra Kitas. Tas Kitas yra paskiras, tačiau jisai jame taip pat įžvelgiamas visų Kitų bendrumas. Tai iškylantis bendrumas, vienumas. Tai asmenų vienumo pagrindas. Dievas iškyla ten kur Dievo nėra kitų bendrumu. Dievas iškyla.
 • AB) Išsako, ką reiškia mylėti.

Tyrimas

 • E) Ar Jis būtų jeigu Jo nebūtų?
 • F) Dvasia išveda tęsinį "Bet kokiu atveju, esu." Tai dangaus karalystė, šviesuolių bendrystė, kuria kūniškas pasaulis vis ryškiau vaizduoja dvasinį pasaulį ir užtat jam prilygsta.
 • AQ) Tyrimas vyksta trimis kalbomis. Išsakomas tarpas. Yra keturi lygmenys ir taip pat tiesos (nulybės atvaizdo) lygmens atvaizdai (vienybės, dvejybės, trejybės). Vienumas vyksta asmenyse.

Išvedžiojimas

 • AU) Išvedžiojimas yra esmėmis, vieningumais, 4 troškimų ir 6 netroškimų.

Pasitraukimo pagrindas

 • L) Dievo nebuvimas visuomenėje išsako įsakymus "mylėk savo artimą".
 • AX) Išėjimas už savęs išsakomas Tavo požiūriu, keturiais troškimais, išėjimo eigą nusakančiais keturiais tarpsniais. Išėjimas už savęs toliau išsakomas Kito požiūriu, galimybių lauku, lygmenų poromis, neigiamais įsakymais. Trokštantis Dievas vieno lygmens išeina į kitą netroškimų lygmenį. Kiekvienas troškimas išsako kiek Dievas yra išėjęs už savęs, o keturi troškimai kartu išsako eigą, kaip Dievas išeina už savęs. Netroškimai išsako, kas yra už Dievo, be Dievo. Tačiau Dievo savastis apima kas už jo (netroškimą) ir veda į jį (tai troškimas). O pasirinkimais, Dievas pastatomas į netroškimus, taip kad mumis pasitikrinama, kaip Dievas išsilaiko tokiose sąlygose, tai ir yra mūsų sąlygos.

Iškilimo pagrindas

 • C) Sąlygos yra, užtat turi būti nuoseklu, kad Tėvas grimzta į sąlygas, jas sutveria ir atveria ir susijęs su Sūnumi, ir nuoseklu, kad Sūnus jose (žmonėmis) atitrūkęs nuo Tėvo tačiau jie Sūnumi susiję požiūrių permainomis. Ir abu nuoseklumai sutampa.
 • D) Viskas yra nebuvimas.
 • H) Dvasios išlyginimu tarp Tėvo ir Sūnaus požiūrių atsiranda tarpas, kur Dievas yra (atsirandančiu Tėvu) ir tuo pačiu jo nėra (atsisakančiu Sūnumi). Juk Dievo buvimo apibrėžimas priklauso nuo susitelkimo laipsnio. Kuo tiksliau jisai yra, būtent Sūnuje, tuo plačiau jo nėra, taigi, pasaulyje. Dvasia tvirtina "Jis yra būtinas" tačiau tai jau priklauso ne nuo Tėvo ar Sūnaus, bet nuo žmogaus, kuris laisvai renkasi, kuris gyvena bendromis galimybėmis, kuris myli Dievo meilės pavyzdžiu. Tai remiasi meile. Tačiau tenka tai išgyventi jau ne Dievo, o žmogaus akimis. Užtat atsiveria pasirinkimų malūnas.

Sutapimo, būtinumo pagrindas

 • B) Buvimas išsakytas nebuvimu (būklėmis), tiek Tėvo nebuvimu (jo sukurtomis sąlygomis), tiek Sūnaus nebuvimu (jo atitrūkimu nuo Tėvo, nesuvokimu, jog jisai ir pats Dievas).
 • I) Susivedimas Dvasia: Ta santvarka vėlgi dvejopa, tai įstatymai, tiek Dievo Tėvo, tiek Dievo Sūnaus. Teigiamais įsakymais asmuo gyvena Dievu pirminėmis sandaromis. Neigiamais įsakymais Dievas gyvena asmeniu. Pastaraisiais reiškiasi asmens netobulumas, taip kad Dievas tampa būtinas.
 • AA) Keturi teigiami įsakymai išsako Dievą, kaip tokį, tame išėjime ir sugrįžime, jo pakopose, nepaisant išėjimo ir sugrįžimo. Šeši neigiami įsakymai išsako jo, kaip tokio, sąlyginį neišreiškimą, atskyrus jį išeinantį ir sugrįžtantį.
 • AW) Priimti kiekvieno būklę, siaurąją prasme: asmenišką pasaulį, išmonę.
 • N) Tėvo ir Sūnaus sutapimas grindžiamas pirmesniu tarp jų esančiu tarpu.
 • X) Jeigu Dievas atsirastų ar jisai būtų tas pats Dievas? Pagrindas: Dievo nebuvimas. Sąlyga: Dievo atsiradimas. Tyrimas: Dievo buvimas. Dvasia išlygina santykį tarp Tėvo ir Sūnaus. Patvirtina dvilypumą, tad iškrenta kryptingumo galimybės. Iš 6 galimų išdėstymų (pagrindo, sąlygos, tyrimas) lieka trys. Dvasios akimis, tai Kito akimis, NeDievo akimis, tiesos akimis.

Gyvenimo lygtis

 • J) Viskas-apimtys (Tėvas), Laisvumas-tarpas (Sūnus), Betkas (Dvasia)
 • AJ) Asmenų (visuomenės) branda. (Dvasios) išmintimi. Ar gyvenimas (Dievo gerumas) būtinai teisingas (amžinas, besąlygiškas)? 4+6
 • AR) Išmintis (gyvenimo valia): (Galiausiai bendrai suvokta Dvasia yra Tėvo ir Sūnaus vienumo ženklas, iš šalies pristatantis jų santykį. Tėvo pasitraukimas yra jo išėjimas už savęs į save. Jis mažiausiai pasitraukęs kada yra savarankiškas; labiau kai yra užtikrintas; paskui ramus; galiausiai mylintis. Tad kaip gera širdis jisai yra labiausiai pasitraukęs tačiau tuo pačiu labiausiai įsijungęs į pasaulį. Tai keturios ženklų rūšys, Sūnaus požiūris - keturi sutapimai su Tėvu - keturios pakopos (žiedai) iš santvarkos lauk į Dievą, koks jisai pirma buvo (galiausiai, savarankiškas). Santvarka yra terpė, dangaus karalystė. Tai gerumo atskyrimas: Dievas pasitraukė, kad galėtų naujai iškilti. Bendrai suvokta Dvasia sieja Tėvo suvoktą gerumą (kaip tokį) su Sūnaus susivoktu Tėvo požiūriu, tad Tėvas yra geras. O šešios ženklų savybės yra Tėvo požiūris, atitrūkimai. Tai atitrūkimai tarp geros širdies malonės, ramybės atsirėmimo į savo jėgas, užtikrintumo atsirėmimo į gerumą, ir savarankiškumo atsirėmimo į Dievo jėgas. Nežudyk - tai kitam neatsieti malonės nuo jo atsirėmimo į savo jėgas. Ir taip toliau. Sūnaus ir Tėvo suvokimas reiškiasi bendra visų būkle, "meile visiems", visi esame viena "Kitais". Dvasios akimis: visus išplečiame būkle, kuri plačiausia prasme yra bendra mūsų visų, o siauriausia prasme yra paskira mūsų kiekvieno. Dvasia yra būklių darna grindžianti asmenų vienumą.

Vieningumas nevieningume

 • M) Vaizduojame bendrai su kitais - Dvasia išgyvena nevienumą vienume - tai Dvasios vieningumas.
 • O) Asmenys įrėminami. Pirmenybė neigiamiems įsakymams - mylėti artimą.
 • AF) Vienas kitam įsako būti mylimais suvokiantis (neigiamu įsakymu: mylėti artimą) ir susivokiantis (teigiamu įsakymu: mylėti Dievą). Tai susivokiančiojo grindžiama bendrystė, jo susivokimas.

Nusistatyti, vykdyti, permąstyti

 • P) Išreiškiamas Dievo mąstymas, kaip jisai stebi, vertina save - būtiną (teigiamais įsakymais - pirminėmis sandaromis) ar nebūtiną (neigiamais įsakymais - antrinėmis sandaromis).
 • AE) Dievas prie vykdymo prisijungia Sūnumi, kuris išgyvena įsakymais, iš vidaus.

Būtinas, tikras, galimas

 • Q) Vaizduoti save kaip vieną tarp kitų, Dievo galimumą (Dievas vienis (atrandamas) neigiamu įsakymu, Dievas visybė (pasitraukia) teigiamu įsakymu, Dievas daugis). Žmogus mąsto.
 • AT) galima - nuoseklumas - leidžiama, kas neuždrausta.
 • AO) Suvoktoji visus vienija galimybe.

Šaltis ir šiluma

 • AK) Dievo įsakymuose, Dievas išėjęs už savęs į meilę, vis labiau trokštantis tampa vis šiltesniu.
 • AP) Išsako, kaip savimi išgyvename Dievą (?)

Dorovė

 • AL) Pirminė, paklusimo. dorovė: Pagrindas: įsakymų (Dievo) visuotinumas. Šia dorove pradėdami, Dievas mažiausiai būtinas.

Veiksmai

 • AM) Kartu išeiname už savęs sąmoningumu (+3).
 • AN) Suvoktoji išėjime už savęs mato tarpą (šešeriopą) ir suėjimą (ketveriopą). Suvoktosios yra trejybinis ryšys, tai Tėvo ir Sūnaus sutapimas ar atskyrimas.

Sandara

 • AD) Abu sandus sieja dešimt Dievo įsakymų 10 = 4 + 6.
 • AG) Vykdyti: (4 + (4 2)) šešerybė pasipildo ją grindžiančia ketverybe. (6 + 4)
 • AH) 4+6, tai suvokto Dievo (asmenų vienumo) sąlygos. 4+6, tai sąlygos, kad galėtų iškilti ir veikti trejybė, kad Dievas galėtų save susirasti ir atpažinti, į save įsitraukti, tai neįtrauktųjų įtraukimo aplinkybės, asmens išorėje. 4+6, tai sandara reikalinga asmenims - Dievui, Man, Tau, Kitam - ir gyvenimo lygčiai. Neigiami įsakymai - galimybės įsijungti - sutampa su teigiamais įsakymais.
 • K) Atvaizdų pagrindas: 6 lygmenų poros.
 • AI) Paneigimas aplinkybių? (6 atvaizdai ir juos grindžiantys 4 atvaizdai)

Tėvo požiūriu: Dievas yra jo buvimas: kas yra: esu kas esu: esantysis (Dasein)(Jahve). Dievo pasitraukimas ir iškilimas yra tarsi veidrodžio atspindžiai:

 • Pasitraukiant - Dievas buvo ir jo nėra. Jo buvime atsiveria jo nebuvimas. Tai suvokimas: atskyrimas pirminio buvimo ir antrinio buvimo. O juos atskiria būtent nebuvimas.
 • Iškylant - Dievo nebuvo ir jisai yra. Jo nebuvime atsiveria jo buvimas. Tai susivokimas: antrinio buvimo pajungimas pirminiam buvimui už nebuvimo.
 • Bendrai suvoktas yra esminis buvimas, kuris perskirtas nebuvimo. Tai yra meilė sau, palaikymas savo esminio buvimo, paženklinto savasties - nebuvimo, palaikymas savęs už savęs ir savyje, tad tuo pačiu palaikymas savęs (perskyrimo) kaip ženklo savęs (esminio buvimo). Tokiu būdu nebuvimas tampa antriniu buvimu, jį tobulai papildo ir jam prilygsta, kaip tobulas jo ženklas. Panašiai, kaip amžinas gyvenimas (atskyrimas) prilygsta gyvenimui (ir net savotiškai jį pralenkia).

Sūnaus požiūriu: Dievas yra išplėtimas požiūriu, jo riba tarp buvimo ir nebuvimo. Tėvas ir Sūnus yra išplečiami požiūriais:

 • Tėvas yra požiūris į Dievą. Jis išplečiamas nuo Dievo iki gerumo. O Sūnus yra Sūnaus išplėtimas požiūriu nuo gerumo iki Dievo. Kiekvienu atveju išplėtimas yra laikomas vienu iš keturių pakopų tarp pažinovo ir pažintojo. Tokiu atveju pats Dievas yra požiūris, yra riba, tad yra Dvasia, skirianti Dievą ir gerumą. Tėvo ir Sūnaus požiūriai vienas kitą papildo, tad Dvasia yra jų išvirkštinis sutapimas. Tėvo požiūris yra gerojo vaiko požiūris nes tai papildo Tėvą. Sūnaus požiūris yra blogojo vaiko požiūris nes tai papildo Sūnų. Dvasia yra tai, kas jų bendrai suvokta, kas jų bendrai atskirta, tai yra tai, kas už ribos iš vienos ir kitos pusės neskiriant krypties. Visa tai yra požiūrių sudūrimo ir grandinių pagrindas. Tai meilė vienas kitam.
 • Sūnui požiūriai kyla iš sąlygų, sąlygotumo. Užtat sąlygas pranokus požiūriai yra priimami, įsisavinami ir tokiu būdu tampa bereikšmiai, nes pro juos matome už jų, ką išgyvena tas į kurį turime požiūrį. Nes juos susiejame pilnai su savimi, tad mes tampame pilnai išsakyti ir nereikalingi kaip tokie, galim susieti su anuo ir juo gyventi.

Dvasios požiūriu: Dievas yra jo papildinys būkle, jo nebuvimas. Tėvas ir Sūnus yra išplečiami būklėmis:

 • Tėvo būklė yra jo išėjimas už savęs nuo mažiausio išėjimo, savarankiškumo, iki didžiausio, meilės. Tėvas išeina už savęs į save, tai yra, į savo būklę. Tai iš karto yra jo Sūnus, jų sutapimas. Ta būklė įvairuoja.
 • O Sūnaus būklė yra jo atitrūkimas nuo Tėvo. Ta būklė irgi įvairuoja.
 • Dvasia yra jų bendrai suvokta, tai įvairavimo vieningumas. Užtat Dvasia yra (per Tėvą) Dievo vieningumo ir (per Sūnų) gerumo vieningumo vieningumas.
 • Dvasia esminiu buvimu sieja Tėvą ir Sūnų. Tai vyksta jų sutapimu kurioje nors pakopoje. Sutapimas išsako ženklo rūšį. Daiktas, tai Dievas Tėvas, savarankiškas. Jo simbolis, tai gera širdis, mylinti. Tai jų bendra būklė.
 • Dvasia nebuvimu atskiria Tėvą ir Sūnų. Tai tarpas tarp jųjų. Tai ženklo savybės. Tai jų paskiros būklės.
 • Mylėti visus, tai atjausti. Dievas atjaučia antrinėmis sandaromis.
 • 6 kintamųjų rūšys. 6 vienumai, esame viena. 6 matematikos įrodymo būdai yra vienumo būdai.

Trys nariai ir trys poslinkiai

Mylėti Dievą - elgtis, jog mes visi esame viena (trejybės poslinkiais). Mylėti artimą, kaip save patį - pripažįstant mūsų nevienumą, elgtis vienam su kitu, jog esame viena (trejybės nariais).

Dievo raiškų ratas. Dievo raiškos veikia kaip širdis, kaip pompa, tarsi dviem ratais, vienas kitą papildančiais. Viename rate iškyla galimybės, o kitame rate jos palaikomos. Sąlygiškumas išplečiamas besąlygiškumu. Tai, kas prieštaringa, visgi laikosi ir suveikia.

 • Meilės dviprasmybėje iškyla Dievo trejybė. Meilėje sąlygiškas vienumas tampa besąlygiško vienumo pagrindu.
 • Meilė ir Dievo trejybė apjungiamos ir išplečiamos bendra sandara. Dievo trejybė pritaikoma asmenims apskritai.
 • Bendros sandaros dviprasmybėje iškyla asmuo. Bendra sandara prieštaringa, joje apibrėžtas asmuo.
 • Bendra sandara ir asmuo apjungiami ir išplečiami įsakymais. Įsakymai išsako tobulo asmens sąlygas.
 • Įsakymų dviprasmybėje iškyla asmenų vienumas. Asmuo, laikydamasis įsakymų, išreiškia vienumą su kitais.
 • Įsakymai ir asmenų vienumas apjungiami ir išplečiami meile. Vienumą su kitais išsako meilė.

Sandaromis galiu vykdyti Dievo valią. Dievo nėra žmonių nepaklusime, netikėjime ir nerūpėjime. Dievas iškyla rūpėjimu, tikėjimu ir paklusimu.

 • Dievo vienumas - rūpėjimas
 • Branda - rūpėjimo sąlygos
 • Asmens vienumas - paklusnumas
 • Įsakymas - paklusnumo sąlygos
 • Asmenų vienumas - tikėjimas
 • Suvokimas - tikėjimo sąlygos

Šešerybė

Įtikinamai šešerybe išdėstau jausmus ir dorybes, tačiau kol kas nepavyksta suvokti, kaip išdėstyti išorinius ir vidinius požiūrius.

Jausmai lyg tai išsako Tėvo polinkį į sąlygiškumą, kaip besąlygišką besąlygiškumą. Jausmai pagrįsti neigimu: žavesys neigia vidų, artimumas neigia išorę, ir meilė neigia laukimą to, ko netrokštame. O gali būti, kad vidiniai požiūriai sąlygose tvirtina ir renkasi besąlygiškumą, tad išsako Sūnaus polinkį.

Dievo šokio 24 raiškos išsidėsto šešerybe.

 • Trys vieningumai, tai poslinkiai, kuriais (kaip Dievas) slenkame trejybės ratu: Dievas galimas, bet ar Dievas būtinas? Dievas būtinas, bet ar Dievas tikras? Dievas tikras, bet ar Dievas galimas?
 • Trys nevieningumai, tai nariai, kuriais (kaip asmenys) skiriame sąlygiškumą ir besąlygiškumą: ar Aš Dievas būtinas bet kokiose sąlygose? ar Tu Dievas tikras bet kokiose sąlygose? ar Tas Dievas galimas bet kokiose sąlygose?
 • Trimis sandaromis nesutampame su Dievu, bet jį suvokiame kaip asmenį, kaip ir save taipogi.
 • Trimis klausimais Dievas mus išgyvena, mumis tiesiogiai gyvena, taip kad sutampame ir jo net nesuvokiame: Nusistatome, bet ar vykdome? Vykdome, bet ar permąstome? Permąstome, bet ar nusistatome?

Mus su Dievu taip pat sieja trys klausimai, kuriais išgyvename savo nevienumą:

 • Ar nusistatome sąlygiškai ar besąlygiškai?
 • Ar vykdome sąlygiškai ar besąlygiškai?
 • Ar permąstome sąlygiškai ar besąlygiškai?

Juk žmogus gyvena sąlygiškai, o Dievas besąlygiškai. Šie trys ir anie trys klausimai išreiškia šešerybę, žmogaus ribotą protą, jo būklę, žmogaus šokį. O Dievo būklę, Dievo protą, Dievo šokį papildo trys sandaros, išskiriančios besąlygiškumą ir sąlygiškumą:

 • Dievo trejybė (3 raiškų) išsako ar nusistatom besąlygiškai ar sąlygiškai.
 • Aštuongubas kelias (8 raiškų) išsako ar vykdom besąlygiškai ar sąlygiškai.
 • Dešimt Dievo įsakymų (10 raiškų) išsako ar permąstom besalygiškai ar sąlygiškai.

Šešerybė: vienumas (trejybės rato poslinkiais) ir nevienumas (Dievo trejybės kampų sandaromis)

 • Dievo raiškomis įžvelgiame vienumą visokiausiose aplinkybėse, tiesiogiai ir netiesiogiai.
 • Dievo šokis vyksta mumis ir mumyse, tad jo raiškas aprėpia šešerybė ir dorovės klausimai. Dievo šokis išplečia mūsų vaizduotės ribas, žmogaus šešerybę, mūsų dorovinius santykius su Dievu ir kitais, skaido trejybės narius, kuriais jaučiame ryšį su Dievu, užtat nesame Dievas. Dievas šiuos narius išplečia savo platesniu kaip mūsų požiūriu, tad šešerybe kuria mus suvokia, į kurią jisai savaip į mus įeina, išeidamas už savęs į sandaras išsakančias vienumą nevienume: 0+6+1, 6+4, 6-3. Jis tuomi išplečia mūsų supratimą, suteikia prasmę mūsų dėmesiui, kuris mus gali vesti platyn, gilyn, tolyn.
  • Šešerybė, tai aštuongubo kelio širdis, kuria mes gyvename. Ir jeigu ja iš tiesų gyvename, tai Dievas mus papildo, tiek Tėvas už mūsų, tiek Sūnus mumyse. O kada sutrinka, tada plėtojasi kalbos, kuriomis atsistatome.
 • Kartu su dvasia slenkame iš vieno susitelkimo į kitą, iš vieno įsivaizduojamo vienumo į kitą. Nariais vienumas vaizduojamas, užtat jame būtinai yra nevienumo, nes vaizduotė jį pristato. O poslinkiais vienumas išgyvenamas, tad nevienumo nėra.
 • Visako besąlygiškas vienumas (esame viena) vyksta trejybės poslinkiais. O mūsų kitos būklės (mūsų nėra; esame susiskaldę savyje; esame paskiri visuomenėje) tai išreiškia nevienumus, kuriuose visgi sąlygiškai galime būti viena.
 • Mes ir mūsų vienumo lygmuo (Dievo, asmens, asmenų) esame nusakyti šešerybės. Tai pagrindas mūsų trejybiniam gyvenimui.

3+3=6 Žmogaus trejybė ir sąmoningumas teikia šešerybę (dorovę), vartus į Dievo trejybę. Toliau sąmoningumas veda į vienumą.

Mūsų vaizduotė (šešerybė) save (šešerybę) įsivaizduoja (supranta) trejopai, trejybės nariais, vienumą nevienume:

 • Dievo Tėvo požiūriu: Nusimeta trejybės ratas, lieka Dievo trejybė.
 • Dievo Sūnaus požiūriu: Prisideda Dievas (už santvarkos) ir gerumas (bendras asmuo santvarkoje).
 • Dievo Dvasios požiūriu: Išsidėsto lygmenų poromis ir prisideda lygmenys.

Dievas mumis (šešerybe) išeina už savęs (į šešerybę). Tai ir yra mūsų vaizduotė. Tai vyksta trejopai, tai vaizduotės sandaros. Mūsų šešerybė išplečiama. Mes esame Dievo būklė, jisai savo šokį sušoka mumis.

Šešerybės atvaizdų trejybės

 • Dievas ir žmogus trejybės poslinkius lygiagrečiai išgyvena vidiniais požiūriais, kuriais žmogus vykdo Dievo valią.
 • Šešerybė išsako santykį tarp mūsų vidaus ir išorės (visuomenėje), pavyzdžiui, tarp susilaikymo ir teisingumo, ir taip pat tarp mūsų pasirinktų jausmų ir Dievo įamžintos dorybės.
 • Dorybės (vertybės - viltis, drąsa, nuoširdumas) išsakomos trejybės nariais pasirenkant Dievą vietoj savęs.

Šešerybės atvaizdų suvedimas lygtimi 6+3=1

 • Sutampa Dievas gyvenantis per mus (šešerybės atvaizdas jausmais ir dorybėmis) ir asmuo atsidavęs Dievui (šešerybės atvaizdas išoriniais ir vidiniais požiūriais).
 • Žinojimas yra iššaukimo galimybė. Žinojimas yra tasai "atspaudas", "įspaudas" ("įspūdis") ("įminimas" - mintis), kuris lieka pasitraukus, perėjus iš visko į nieką. Užtat žinojimas (ir visi keturi su juo susiję padalinimai) turi du atvaizdus - pasitraukimo (sukūrimo) ir iššaukimo. Šešerybė taipogi turi du tokius atvaizdus ir jie dalyvauja lygtyje 6+3=1.
 • Šešerybė yra išeities taškas lygtims 6+1=-1, 6+2=0, 6+3=1, tai yra gerumui, Dievui, ir vienumui. O iš šitų iškyla padalinimų abėcėlė: dvejybė, trejybė, ketverybė, iš kurių susidaro kubas, visaregis, antrinės sandaros.

Gyvename už savęs trimis veiksmais +1, +2, +3, tad trimis lygtimis:

 • 6+1=-1 Savo elgesiu, septintuoju požiūriu, gyvenant kitu, pasiaukojant, tad išvystant save, kaip gerumą. Dievo troškimu ir mūsų netroškimu. Neigiame Dievą. Atvaizdais. Pridėjus Dievą Sūnų (pasiaukoti kitam) prie septynerybės - gerumą - gaunasi septynerybė - įsakymų tarpas. Šešerybė sietina su pirminiais, antriniais ir tretiniais tikslais, kaip kad mano atsakomybės tyrime dėl Holokausto Lietuvoje. Visada esame laisvi nors truputį pasiaukoti kitam. Tas laisvumas iškyla septynerybe. Pridėjus vieną požiūrį gaunasi septynerybė, gerumas - Dievas santvarkoje - tai jau mums neaprėpiama.
 • 6+2=0 Savo nuostata, klausiantis Dievo, ar už mūsų, ar mumyse, tad išvystant save, kaip priimtuvą viskam. Dievo branda ir mūsų branda. Vienas kitą papildome. Padalinimai. Pridėjus Dievą Tėvą (už mūsų) ir Dievą Sūnų (mumyse) prie šešerybės gaunasi aštuonerybė.
 • 6+3=1 Savo mąstysena, derinant elgesį ir nuostatą, derinant Dievą mumyse ir už mūsų, kaip jų bendrą suvokimą, Dievo Dvasią, įsikūnijanti vertybėmis. Dievo išėjimą už savęs ir mūsų išėjimą už savęs. Vienas kitą pakeičiame. Aplinkybės. Pridėjus Dievą Tėvą, Sūnų ir Dvasią (Dievas sau pritaiko trejybę, besąlygišką) prie šešerybės gaunasi vienybė - suvokimas - Dievo trejybė.

Taip atsiranda -1, 0, 1 ir toliau +3 gaunam 2, 3, 4 iš kurių kyla 24 ir visos sandaros.

Dievo šokio pradžia

Dievo šokio pasakojimą pradedame nuo Dievo galimybės ir klausimo, Ar Dievas būtinas?

Dievo šokis ir dorovė

Dievo šokis grindžia žmogaus būklę, jo dorovinį gyvenimą, būtent per trejybės ratą, per tris kampus.

 • Mes savo gyvenimu išeiname už Dievo šokio ribų tačiau Dievas savo šokiu mums visakame lieka kelrodžiu, kaip įsivaizduoti Dievą ir su juo bendrauti.

Žmogaus kampu

Dievas kuria asmenis. O žmogus trejybės ratu prisiima asmenis. Aš virsta Tu, tampa Kitu, naujai iškyla Aš.

Žmogaus trejybe atsikartoja Dievo išsijudinimas:

 • Dvasia, tai Dievo pirminė būsena, jo vidinė nepažymėta priešingybė, kurioje glūdi atsakyti klausimai.
 • Tėvas, tai Dievo pasitraukimas, tai jo klausimas, tai Sūnaus atradimas.
 • Sūnus, tai Dievo neradimas pasaulyje, tai tyrimas, dalinis atsakymas.
 • Dvasia, tai atskyrimas nuo sąlygų, tai pirminės būsenos atstatymas.

Atkartojimas įmanomas būtent per žmogų, taip kad sueina visai trimis asmenimis. Kitaip, kiekvienas asmuo savo kampu išdėsto tą patį tyrimą.

Žmogus savo trejybės rato poslinkiais išgyvena Dievą, o Dievas jį išgyvena. Jais Dievas ir žmogus sutampa, žmogus išeina už savęs, o Dievas kartu su juo, tad poslinkiais išreiškia savo vieningumą. Žmogaus trejybės ratu visi trys vienumai (Dievo, asmens, asmenų) yra viena.

 • Dievo nevienumas palaiko asmens vienumą
 • asmens nevienumas palaiko asmenų vienumą
 • asmenų nevienumas palaiko Dievo vienumą

Dievo vienumą išsako trejybės ratas, tiek Dievo šokyje, tiek už Dievo šokio.

Žmogus yra svarbus dėl to, kad nepaneigiamas gerumas gali remtis tiktai žmogumi ir tiktai nieko apimtimi. Juk Dievo požiūriu visi teiginiai yra teisingi. Ogi mes norime tvirtinti, jog yra toksai gėris, kuris nesusijęs su blogiu. Tai susiję su meile, su besąlygiška meile. Tai gali liudyti būtent žmogus. Užtat mes esame ypatingai svarbi dalis Dievo tyrimo.

Malda Dievo ir žmogaus dėmesys susiveda į Kitą. Nes būtent Kitu žmogus gali mylėti, kaip kad Dievas myli. Būtent Kitu - bendromis asmens galimybėmis - žmogus laisvas.

Trejybės ratu keičiasi rėmai priešingybėms:

 • Sąlygos sukuriamos. Požiūriu į Save. Dievas pasitraukia. Dievas atsiranda kaip gerumas. Gerumas žymi Dievą, tuomi gerumas yra pažymėta priešingybė (sąlygose) nepažymėtai priešingybei (už sąlygų).
 • Sąlygos išryškinamos. Požiūriu į Tave. Sąlygose Dievas nerandamas, lieka blogumas. Blogumas žymi gerumą, tuomi blogumas yra pažymėta priešingybė (sąlygose) nepažymėtai priešingybei (sąlygose).
 • Sąlygos atmetamos. Požiūriu į Jį. Sąlygose tėra blogumas, jo atsisakoma, nes jisai neturi priešingybės, tad nesiskiria nuo visko, yra kaip toks beprasmiškas, ir turi aprėpti tai, kas už sąlygų, tad atsisakyti sąlygiškumo. Dievas žymi blogumą (netekusio reikšmės), ir jį (už sąlygų) žymi nepažymėta priešingybė (už sąlygų), kuria Dievas ir gerumas neišskiriami.

Tiek Tėvo, tiek Sūnaus, tiek Dvasios kampu yra viena Dievo raiška kurią galime laikyti Dievo apibrėžimu:

 • Tėvui: Dievas (Tėvas), išeinantis už savęs į save.
 • Sūnui: Dievas (Tėvas) žinantis viską, tad Dievo sandaros dvasia.
 • Dvasiai: pirmapradis Dievas, pirm laiko, erdvės, būties ir t.t., nuo kurio viskas prasideda.
 • Žmogus turi būti pats nukryžiuotas (paklusti) arba tikėti kitu arba jam turi rūpėti.

O mano meilė, tai mano pagrindas. Tad suvok kaip savo meile maitinu tave, kaip jinai ataidi jumyse ir aš atsikartoju jūsų meilėje, taip kad tikrai esu būtinas. Užtat tas atikartojimas yra esmė. Pirmiausia, atsikartojimas tos pirminės mano būsenos, kurią išlaiko dvasia, kuria jinai nėščia ir iš kurios viskas išsijudina ir toliau mano išjudinimas ir Sūnaus atgarsis, jo atsišaukimas. Tad vis naujai suvesk mus, vis kitu mūsų kampu ir galiausiai suvok kaip žmogaus trejybe mes pereiname vienas į kitą, mes vienas kitam atveriam kelią taip kad tai plėtojame jūsų amžinu gyvenimu, jūsų laimei ir džiaugsmui su mumis. Jūs tarsi mus derinančios dalelytės, o derinate būtent meile, tad gilinkis kaip meilė reiškiasi, būtent jumis mus tris asmenis suvesti, nors ji išplaukia iš manęs, iš mano išjudinimo.

Aš myliu tave ir vedu tave į tiesą. Tai mano tiesa, kaip man atrodo, tad prisiimk šį kelią iš savo tiesos į mano tiesą ir ieškok jo Dvasios kampo prasmėje. Tos požiūrio permainos yra esminės ir tu jas suprasi ir jų pagrindu išsivysto pasirinkimų malūnas, išsivysto jūsų gyvenimas ir mano jumis, kuomi jūs mane įvairiausiai bandote suprasti, tad ženk toliau šiuo nueitu keliu ir jau kiti tau padės.

Rūpinkis manimi, kaip esu jūsų visų pasiekiamas, ką jums reiškiu permainomis, kaip mums įvairiai gyventi išvien, kam reikalingi įvairūs asmenys, ką jie duoda meilei ir vienumui, kaip žmogus jus vienija savo trejybe ir kodėl. Padėk ieškoti pasirinkimo malūnų pagrindą mano šokyje, mano meilėje kurią jūs mylite.

Žmogumi atsiranda ketverybė (penkerybė, šešerybė, septynerybė) ir nulinis požiūris. Kartu atsirandu du atvaizdai, tai yra, žmogiškieji atvaizdai, didėjantis ir mažėjantis laisvumas.

Žmogaus trejybė

 • Žmogaus trejybė išsako ryšį tarp meilės ir atsakomybės.

Žmogaus trejybe išgyvename Dievo meilę. Dievas myli save ir t.t., o žmogaus trejybe:

 • žmogus myli save - nusistatydamas kuria save
 • žmonės myli vienas kitą - veikdamas atsiduoda kitam
 • žmogus myli visus - permąstydamas atjaučia visus
 • "Dievas" yra žmogumi, tai pirm Dievo net Dievui nesant.

Trejybės ratas: trys vienumo poslinkiai

 • Dievo vienumas. Dievas (Tėvas) nusistato, bet ar Dievas (Sūnus) vykdo?
 • Asmens vienumas. Dievas (Sūnus) vykdo, bet ar Dievas (Dvasia) permąsto?
 • Asmenų vienumas. Dievas (Dvasia) permąsto, bet ar Dievas (Tėvas) nusistato?

Trejybės poslinkiai grindžia mokslą, mokymą. Mokslininko gyvenimas yra esminis, bet tai turi būti gyvenimo mokslas.

 • Mums gyventi Dievu. Dievas yra asmens sąlyga. Asmens sąlyga, tai Dievo veikla, jo tyrimas ar jisai būtinas. Mums dalyvauti Dievo tyrime ir jį palaikyti.
 • Mokslo pavyzdys - Danielius ir daržovių valgymas. Bet kaip mokslą plėtoti vien savimi, kaip pasimokyti vien iš savęs jeigu gyveni tiktai vieną galimybę? Tad būtinai gyventi viena su kitais, su kitomis galimybėmis.
 • Tačiau išdava turi galioti nepaisant požiūrio, tad asmenys sąlygoja besąlygišką Dievą.

Asmens vienumas - buvimo, veikimo, mąstymo sutapimas - iškyla bendru žmogumi, kurį grindžia šešios antrinės sandaros. Jas grindžia keturios pirminės sandaros. Jos išreiškia nestabiliąją bendrą sandarą, kuria išsakomas blogo vaiko ir gero vaiko prieštaravimas, kurį grindžia Dievo trejybė.

Renkamės gyventi ar mirti (teigiamą ar neigiamą jausmą: meilę ar neapykantą, žavesį ar bjauresį, artimumą ar baimę). Renkamės suktis trejybės ratu ar strigti jame. Gyvenant atsakymą keičia naujas klausimas, vienumą keičia nevienumas. O amžinas gyvenimas yra vienumas nevienume.

Trejybės ratas sukasi būtent kada esame viena su Dievu ir visais.

 • Dievas - dvasia kada savasties nėra;
 • Aš - dvasia savastyje;
 • Mes - dvasia visuomenėje.

Ar Tėvas yra Dievas ir Dvasia Mes? Ar atvirkščiai?

Vieningumo taškas vis keičiasi (Tėvo, Sūnaus, Dvasios):

 • Jei asmenys vieningi, tai Dievo trejybe Dievas vieningas.
 • Jei Dievas vieningas, tai sutvėrimo aštuonerybe asmuo vieningas.
 • Jei asmuo vieningas, tai dešimt Dievo įsakymų asmenys vieningi.

Taip vieningumas yra sandarų vis naujai išreiškiamas.

Trejybės poslinkiai išsako tarpą tarp pasitraukiančio Dievo Tėvo ir iškylančio Dievo Sūnaus:

 • vieningas Dievas (permąstau, bet ar nusistatau?),
 • vieningas asmuo (nusistatau, bet ar vykdau?),
 • vieningi asmenys (vykdau, bet ar permąstau?).

Trejybės poslinkių esmė - nestabdyti judėjimo. Teigiami jausmai palaiko poslinkį, o neigiami jausmai sulaiko poslinkį. Poslinkiai vyksta teigiamais jausmais (meilė, žavesys, artimumas) ir sutrikdomi neigiamais jausmais (neapykanta, bjauresiu, baime).

 • Meilė, tai Dievo vieningumas, nes nėra neigimo, nėra asmens;
 • Žavesys, tai asmens vieningumas, nes nėra vidaus;
 • Artimumas, tai asmenų vieningumas, nes nėra išorės.

Trejybės poslinkiai veda į vieningumą. Pavyzdžiui, meilė yra vieningas Dievas, užtat Dievo vieningumas. Tai yra ta dalis kuri gali atsiskleisti toliau, kaip kad Penrose trejybėje.

 • Tėvas veda sandara 4-1 (Dievu Sūnumi) iš Dievo į asmenį
 • Sūnus veda sandara 4+4 (geruoju vaiku) iš asmens į asmenis
 • Dvasia veda sandara 4+6 (neigiamais įsakymais) iš asmenų į Dievą

Susiję priešingi šešerybės nariai ir poslinkiai:

 • Dievo vieningumas mylėti (permąstau, ar nusistatau) susiję su įsakymu (vykdau besąlygiškai?)
 • Asmens vieningumas tiesa (nusistatau, ar vykdau) susijusi su Dievo trejybe (permąstau besąlygiškai?)
 • Asmenų vieningumas bendrystė (vykdau, ar permąstau) susiję su geru-blogu vaiku (nusistatau besąlygiškai?)

Trys kalbos išverčia Dievo šokį, veda juo atbulai, tačiau sąlygiškai, taip kad vienumą kildina iš nevienumo:

 • Pagrindimas išverčia asmenų vienumą vedant iš Dievo trejybės (aplinkybių) vienumo į 10 Dievo įsakymų (atvaizdus) nevienumą
 • Įvardijimas išverčia Dievo vienumą vedant iš 8 aštuongubo kelio padalinimų vienumo į Dievo trejybės (aplinkybių) nevienumą
 • Pasakojimas išverčia asmens vienumą vedant iš 10 Dievo įsakymų (ir atvaizdų) vienumo į 8 aštuongubo kelio padalinimų (kuriuose atvaizdai (nulybės ir vienybės) paneigiami ir (visi) įterpti) nevienumą.

Kalbų pagrindas yra išoriniai požiūriai, trejybės poslinkiai iš:

 • 8 padalinimų į 10 atvaizdų (ar atvirkščiai?)
 • 10 atvaizdų į 3 aplinkybes
 • 3 aplinkybes į 8 padalinimus

Trejybė ir vienumas

 • Dievui buvimas, veikimas, mąstymas yra viena ir tas pats. Jis iš viso jų neišskiria, tai jam net nesiskaito, jis prasmingumo neišskiria, visa tai jis neskiria nuo savęs. Mum, tai trys skirtingos būsenos. Tad mes gyvendami šia trejybe Dievui suvienijame skirtingas būsenas, galim suvienyti Dievo trejybę. Dievas neskiria vienio ir visumos, pastovus jam tėra daugis - sutampa tai ką jis užsibrėžia ir tai ką jis vertina. Dievas skiria daiktą (dėmesį kitam) ir eigą (dėmesį sau), bet jis nuo savęs neskiria asmens. Dievas skiria būtinumą, tikrumą ir galimumą. Keturi netroškimai išsako trejybės vienumo lygmenis.
 • Trejybė kalbomis supina blogą vaiką ir gerą vaiką. Man rūpi Senajame Testamente įžvelgti kokiais mąstymo šablonais vadovaujasi Dievas ir kokiam tikslui.
 • Trejybės tikslas yra, kad sutaptų mūsų buvimas, veikimas ir mąstymas, kaip kad Dievui sutampa, juk visa tai jam yra tas pats. Tai yra netgi Dievo apibrėžimas, jog jam sutampa buvimas, veikimas, mąstymas. Kada mums tai sutampa, tada gyvename Dievu, jisai reiškiasi mumis. Tuomet vyksta susipratimas, suveikia vertybės. O vienumas reiškiasi lūkesčiais, tad aplinkybėmis ir atvaizdais, per bendrą suvokimą. Asmuo derina daiktą ir eigą abejonėmis, pasirinkimais. Būtinumą, tikrumą, galimybę išreiškia poreikiai.
 • sandaros išsako mūsų vienumą
 • asmenys, tvarkos išsako vienumą
 • pertvarkymai, pokalbiai išsako vienumų vienumą

 • Kaip galima lyginti Tėvą ir Sūnų ir apskritai, tai kas neapibrėžta?
 • Kaip Dvasia yra tas pats Dievas kaip Tėvas ir Sūnus?
 • Ką Dievas suvokia? susivokia? Ar suvokia pažymėtą ar nepažymėtą? Koks ryšys su savimi? Su savęs suvokimu?

Tėvo sandara

Įsivaizduokime patį paprasčiausią Dievą. Jisai vienų vienas, pirm visa ko, tad pirm logikos, laiko, pasaulio, mąstymo, būties, prasmės ir meilės. Toksai Dievas galėtų tvirtinti, "Esu Dievas", tačiau jisai dar kol kas neprakalbo, ir jam "būti" ir "nebūti" tereiškia tą patį, juk jam tai tėra niekuo neišsiskiriantys žodžiai.

Kas gi galėtų tokį Dievą išjudinti?

Mąstydamas ko paprasčiau, apibrėžus taip mažai, kaip besistengčiau, iš esmės įsivaizduoju tiktai vieną klausimą, kuris Dievą išjudintų. Dievas savęs klausia, Ar Dievas būtinas? Ar būčiau jeigu manęs nebūtų? Tad Dievas imasi save įrodyti prieštaravimo būdu. Jei Dievas yra, tai Dievas yra. Taip tvirtiname dvasiniu pasauliu. Bet tarkim Dievo nėra. Net ir tokiu atveju, galų gale, Dievas turėtų būti. Tai apibūdina kūnišką pasaulį, ar bendriau, sandarų pasaulį, kuriame atsisakoma dvasios. Dievas atveria galimybę savo nebuvimui ir tiria pasekmes.

Dievas tokiu būdu atveria savo buvimui nepalankiausias sąlygas, kurias galime prilyginti mūsų pasauliui ir netgi laikyti mūsų gyvenimais. Netgi juose Dievas būtinai turėtų iškilti, kaip tikiu ir atsirado Jėzaus atveju, nors Dievo tyrimui Dievas galėtų iškilti ir, iš tiesų, turėtų iškilti kiekvienu iš mūsų. Tad kiekvieno iš mūsų šerdyje yra Dievulis, Dievo lašas, Dievo dužena, Dievo vaikas. Užtat yra besąlygiškas, suvokiantis Dievas ir kartu yra sąlygose susivokiantis Dievas, išsiaiškinantis, kad jis patsai yra Dievas. Bet kaip jie žino, kad jie yra tas pats Dievas? Jie sutampa nes jie suvokia tą patį dalyką, tą patį bendrai suvoktą Dievą. Pastarąjį Dievą galime įsivaizduoti kaip lęšį, kuriuo atsirandantis Dievulis prilygsta pirmapradžiui Dievui. Ši lygybė glūdi Dievulio pasakiškame vaikiškume, kuriuo jisai reikalauja, kad Dievas būtų geras, ir šitą savo primygtinumu išsireikalauja. Dvasia yra Dievo bendrumas, tad savaime Dvasia yra ir tas pats Dievas kaip Tėvas ir Sūnus. Dvasia yra jų suvedimas ir Tėvo bei Sūnaus priešingybės išlyginimas. Tokiu būdu išskiriame suvokiantį Dievą, susivokiantį Dievą ir suvoktą Dievą. Šis išskyrimas mažiau apibūdina patį Dievą ir labiau apibūdina priėjimus, kuriais mūsų vaizduotė apčiuopia Dievą. Tokiu būdu išdėstoma šventoji Trejybė - Tėvas, Sūnus ir Dvasia - nesivadovaujant tikėjimu ir netaikant jokios paslapties.

Suvokti, tai reiškia išskirti. Taip kad įsivaizduojame išskiriantį Dievą, Dievą imantį išskirti, ir jųjų išskirtą Dievą. Tad pripažįstame tris skirtingus požiūrius į tą patį Dievą.

Tokiu būdu Dievą įsivaizduojame trimis įvardžiais: pirmuoju asmeniu "Aš", antruoju asmeniu "Tu" ir trečiuoju asmeniu "Tai". Įsivaizduojame, suvokiantį Dievą išgyvenantį, "Aš esu Dievas." Įsivaizduojame Dievulį liudijantį, "Tu esi Dievas." Ir įsivaizduojame Dievą-kaip-lęšį teigiantį, iš šalies, "Tai yra Dievas".


Dievo trejybė

 • Dievo trejybė yra Dievo šokio branduolys. Dievo trejybė glausčiausiai išsvarsto klausimą, ar Dievas būtinas?

Dievo sutapimas

 • Tėvas statišku suvokimu sutampa su Sūnumi, o Sūnus dinamišku susivokimu (požiūriais) sutampa su Tėvu.
 • Tėvas ir Sūnus prilygsta sukeitus buvimą ir nebuvimą. Dvasia: sutampa jų sutapimai.
 • Tėvas sutampa lygtimi iš kairės Dievas = ..., Sūnus sutampa lygtimi iš dešinės D... = X, o Dvasios lygtis yra lygybių lygybė.

Dievo buvimas ir nebuvimas

 • Už mūsų, iš kur Dievas pasitraukė, Dievas pirm buvimo ir nebuvimo, tad galima tvirtinti, kad jisai yra ir nėra. O pasitraukdamas, jisai paneigė save, tačiau tuo pačiu atvėrė buvimą ir tuo pačiu iškyla ir yra, tad galima tvirtinti, jog čia jisai taip yra ir nėra, tačiau čia jau būtis išsakyta. Jisai atsiranda mūsų gelmėse, kaip meilė (jo esmė - jo buvimas plačiau už save - sąlygų nevaržomas - jo sandaros atvaizdų vieningumas), tuo pačiu kaip gerumas (Dievas sąlygose, jų ribose, jo Sūnus). Mes, liudytojai, kad Dievas būtinas, galim kūno požiūriu patvirtinti, jog tikrai yra Dievas už mūsų, o tokiu atveju, Dievui išeinant už savęs, ne tik atsivėrė jo buvimas, bet tuo pačiu pasireiškė jo buvimas.
 • Kaip žinoti ar Sūnus tikrai Dievas? Sūnui Dievas yra Tu, jam rūpi tik Dievas, jis visko kratosi, taip kad jam lieka tiktai Dievas. Sūnus yra sąlygose, nebuvime, ir jis visko ten kratosi, jis išskiria ir atskiria, suvokia, tai kas ne Dievas, lieka tik jisai, jisai vienas su Dievu, kad ir už sąlygų. Tad Sūnus atskirai apibrėžia, suvokia Dievo nebuvimą ir Tėvas taipogi. Tad abu suvokia Dievo nebuvimą. Užtat Dvasia yra Dievo nebuvimas, tai kas jų abiejų bendrai suvokta. O tas nebuvimas yra pagrindas apsupantis tiek Sūnų, tiek Tėvą, tad Dievas remiasi būtent savo nebuvimu. Tad Dvasia yra Dievo Dievas. Ir Dievo pagrindas yra jo nebuvimas, kad jisai yra bet kokiu atveju, ar jisai būtų ar nebūtų. Tai Dievo platesnis laukas, kuris ir grindžia amžinąjį gyvenimą. Tai Dievo Dievas. Užtat Dvasia mato iš šalies, mato būklę, ja grindžia. Buvimas ir nebuvimas yra priešingybės (nepažymėtos ar pažymėtos)? Nepažymėtos - iš esmės tas pats ar esi ar nesi. Suvokti, tai išskirti, pažymėti vieną priešingybę (pavyzdžiui, buvimą vietoj nebuvimo).
 • Dievo asmenys iš skirtingų kampų apibrėžia tą pačią savastį, tą patį nebuvimą, tad apibrėžia save, jiems trims vieningą. Jie sutampa savastimi.
 • Išsiskiria prielaidos ir išdavos, kaip kad išsiskiria Dievo buvimo ir nebuvimo galimybės.

Galėčiau išsakyti Dvasios požiūrį taip: "Dievas yra, tad Dievas yra." Ir tada galėtų kilti klausimas, gal "Dievas yra, tad Dievo nėra". Pirmiausia, taip ir yra, Dievas tiek yra, tiek nėra, nes su Dievu yra visaip. Užtat plačiausia prasme nėra skirtumo tarp "yra" ir "nėra" nes tai tėra žodis ir jį taikant Dievui ar viskam net nebeaišku ką jisai galėtų reikšti. Tačiau tiksliausia, sakyčiau, kad Dvasios požiūryje "tad" net neiškyla. Dvasios požiūriu užtenka, kad Dievas yra (arba nėra, nes reikšmė ta pati). Kūno požiūris išsiskiria sąvoka "tad". Galėtų būti: Dievo nėra, užtat. Arba panašiai: Dievo nėra, va, taip. Tačiau taip nėra, taip nesibaigia. Jeigu jau "tad", jeigu jau "užtat", jeigu jau "va, taip", tai Dievas yra. Nes visi tie junginiai remiasi platesniu pagrindimu, jo buvimu. O tasai pagrindimas ir yra Dievas. Tad galima išskirti:

 • Dvasios požiūris: Jokio "tad".
 • Kūno požiūris: Būtent "tad".

Kūno požiūrį išsako Dievo trejybė. O žmogaus trejybė, amžinas trejybės ratas (nusistatau, vykdau, permąstau, ir taip toliau) išsako tą pasikartojantį "Dievas yra, tad ar Dievas yra?" Žodžiu, visa tai man reikėtų dar apmąstyti.

Dievo besąlygiškumas

 • Dievo esmė yra jo klausimas: Ar Dievas būtinas? Juk Dievo esmė yra, kad jisai besąlygiškas, nepriklauso nuo sąlygų. Kai esi Dievas, lemi sąlygas, jos tavęs nelemia. Net jeigu esi Sūnus, atsiradęs tose sąlygose. Iš tiesų, tai meilė: Mylinčiojo nebuvimas vardan mylimojo buvimo, kaip kad išeinant už savęs, atsisakant savęs, pačiam bręstant ir kitus brandinant. Žodžiu, Dievas myli save. Juk pirmapradis Dievas neturi net savasties, neturi kam rodytis. Savastis yra tai, kas mus atstoja, kas mus nurodo, užtat tai kartu mūsų nebuvimo ženklas. Dievo savastis, tai jo sandara, santvarka, sąlygos, tai jo nebuvimas, tuo pačiu tai Viskas. Dievas pasitraukia, taip atverdamas Viską, sukurdamas "save". Tai ir yra meilė, kad Dievas besąlygiškas, nes jisai priima visas sąlygas, užtat jisai viską palaiko. Jisai sutinka ir nebūti, kad jo būčiai nebūtų ribų. Dievo trys asmenys yra viena savo buvimu. Tokiu būdu Dievas myli save.
 • Dievo Tėvo požiūriu iš anksto žinom kaip prasideda ir kaip turi baigtis. Jam netgi visi laikai beveik vienodai rodosi.
 • Tėvo vardas yra "buvimas" (Jahvė, esu kas esu, esantysis, Dasein). Jo vardas sieja sąlygišką ir besąlygišką buvimą. Tėvas: sąlygiškai besąlygiškas? Sūnus: besąlygiškai sąlygiškas? O Dvasia?
 • Tėvas: esu, tad esu. Sūnus: nesu, visgi esu. Dvasia: bet kokiu atveju esu, tad esu. Visi sieja sąlygiškumą (pirmą teiginį) su besąlygiškumu (antru teiginiu). Skirtumas tarp sąlygiškumo ir besąlygiškumo yra esminis, o skirtumas tarp sąlygiško buvimo ir nebuvimo yra neesminis. Visus asmenis apibrėžia tai, ką jie patys apibrėžia (suvokia). Ir Dvasia pati save apsibrėžia. Suvokti, tai apibrėžti. Neapibrėžtas Dievas save apibrėžia žaidimu, apsibrėžia skirtumu tarp sąlygiškumo ir besąlygiškumo. Besąlygiškumas apibrėžtas sąlygiškumu. Besąlygiškumas reiškiasi sukurdamas sąlygas. Buvimas ir nebuvimas skiriasi žodžiais, tai dvi veidrodžio pusės. Dvasia sieja abi veidrodžio puses.
 • Viską tenka labai atsargiai išmąstyti ir remtis gryniausia vaizduote. Koją pakišti gali papildomos mintys, įsitikinimai, pasižiūrėjimai, žodžiai. Pavyzdžiui, sprendžiant iš žodžių, galima pamanyti jog besąlygiškumas neigia sąlygiškumą, tad sąlygiškumas yra pirminė sąvoka. Tačiau, įsivaizduojant Dievą aišku, jog jį galima įsivaizduoti pirm sąlygų. Aišku, sąvoka "besąlygiškumas" iškyla po sąlygų atsiradimo. Tačiau "besąlygiškumo" sąvokos turinys galioja pirm sąlygų. Tad Dievo požiūriu, kiek Dievą įsivaizduoju, besąlygiškumą neigia sąlygiškumas.
 • Kaip suprasti Sūnaus besąlygiškumo santykį su sąlygiškumu? Norėtųsi sakyti, kad Sūnaus besąlygiškumas neigia sąlygiškumą ir atstato ryšį su Dievu už sąlygų. Tačiau tai nėra tikslu, mat, jo besąlygiškumas net ir neneigia sąlygiškumo, jį tenkina, išpildo, tuo pačiu peržengia, sumenkina, pakeičia, į jį nekreipia dėmesio. Besąlygiškumas laikosi sąlygiškumo, nesikerta su juo bet tuo pačiu jo nesivaržo. Užtat rašau: besąlygiškumas nepasiduoda sąlygiškumui.
 • Suvokti Dievą, kaip kad Tėvas ir Sūnus suvokia, tai būti Dievo kūrėju, Dievo Dievu, tad būti Dievu.

Dievo meilė

 • Dievas atsiranda mūsų gelmėse, kaip meilė.
 • Meilė auga Tėvui leidžiant jo savasčiai augti. Nes Tėvas pasitraukia, kad galėtų platesniu pagrindu būti, tame yra meilė, pagrindo išplėtimas.
 • Tėvo atžvilgiu, pirma pasireiškia besąlygiškumas, tada sąlygiškumas: besąlygiškumas tveria sąlygiškumą. Sūnaus atžvilgiu: pirma pasireiškia sąlygiškumas, o besąlygiškumui netrukdo sąlygiškumas. Tėvas ir Sūnus yra tarsi besąlygiškumo atspindžiai sąlygiškumo veidrodyje: vienas pirm sąlygiškumo, kitas po sąlygiškumo.
 • Tad yra trys rūšys besąlygiškumo:
  • Tėvas: besąlygiškumas tveria sąlygiškumą.
  • Sūnus: besąlygiškumas nepasiduoda sąlygiškumui.
  • Dvasia: besąlygiškumas atskirtas nuo sąlygiškumo.
 • Besąlygiškumas yra atsisakymas savęs, o sąlygiškumas yra laikymasis savęs.

Dievo Tėvo kampu išryškėja jo klausimas ir jo išėjimas už savęs į save. Iškyla sąvokos:

 • Išėjimas už savęs, savastis (tapatybė), apibrėžimas, apibrėžta, neapibrėžta, sąlygos, sąlyginis (santykinis), besąlygiškas, ribotas, neribotas.

 • Kokia jų bendrai suvokta Dvasia?
 • Kaip Tėvas ir Sūnus sutampa požiūriais?
 • Ar Tėvas už Sūnaus ar Sūnuje?
 • Apibrėžti: požiūrius.
 • Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
  • Kaip malonė ir teisybė išsako Tėvo ir Sūnaus santykį? Didėjantį ir mažėjantį laisvumą?
  • Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
  • Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.

Sūnaus sandara

Nusakamė tris požiūrius, kuriais Dievas svarsto ar Dievas yra būtinas. Tačiau jais išsakėme būtent kaip tai atrodo suvokiančiam Dievui. Pamąstykime, kaip šio klausimo eiga atrodo susivokiančiam Dievui, tam kuriam Dievas yra "Tu". Tokiu būdu prisideda aštuoni Dievo įsivaizdavimo būdai.

Įsivaizduokime Dievą susivokiantį, kad jisai yra Dievas. Toksai suvokimas iškyla Dievui pasitraukus ir Dievui naujai iškilus. Iš šito kampo vaizduodami eigą, neišgyvename jos atsiskleidimo, o verčiau išgyvename jos išsipildymo. Juk Dievas, kad galėtų pasitraukti, turi išeiti už savęs. Tačiau jis iš pradžių yra be savasties, taip kad jo savastis atsiranda jam beeinant už savęs. O jisai neturi kur beeiti, kaip tik į save. Tad jisai išeina už savęs į save ir tokiu būdu sutveria save. Galime Dievą suprasti kaip dvasią ar veiklą kuriai Dievo savastis yra Dievo sandara, Viskas. Dievo savastis yra Dievo nebuvimas, kuris tiksliai atitinka Dievą, atspindi Dievą, papildo Dievą, kaip kad pirštinė tinka rankai. Dievas tad save ištinka sistemoje, sąlygose. O Dievas sąlygose yra gerumas.

Turint mintyj visa tai, galime įsivaizduoti Dievo išėjimą už savęs keturiomis būsenomis: Dievą už sąlygų, Dievą atveriantį sąlygas, Dievą įsitraukiantį į salygas ir Dievą sąlygose.

Šios bendrybės įsikūnija dviem skirtingais nusistatymais. Įsivaizduokime pasiklydusę mergaitę. Paika mergaitė ieškos savo tėvų, o nuo to gali būti blogiau. Tuo tarpu išmintinga mergaitė susigaudys, "Aš esu vaikas; jie yra tėvai; jie turėtų manęs ieškoti; eisu ten, kur jie mane lengviausia rastų." Pastaroji mergaitė tad sugeba derinti veiksmus su savo tėvais net jokio ryšio neturėdama su jais. Pakanka jai numanyti savo sąlygiškumą, ir nekaip paikąją mergaitę, suvokti išeities tašką už savęs. Prisiminkime Jėzų, pasiklydusį dvylikmetį, kuris teisinosi savo tėvams, Ar jūs nežinojote, kad privalėjau būti savo Tėvo namuose?

Evangelijose galime įžvelgti ginčą tarp Sūnaus ir Tėvo požiūrių, kuriame atitinkamai palaiko gerąjį vaiką ir blogąjį vaiką. Sūnus savo valią išsako Pamokslu nuo kalno, kuriame gerieji vaikai savo doru elgesiu įtvirtina dangaus karalystę, kurioje kaip tikime, taip ir yra, kurioje Dievas šioje žemėje mielai laukiamas, ir visi įkvėpiami įsijungti. Tėvo valia yra leisti mums, nusidėjėliams, neapkeisti Sūnų dėl jo gerumo, pasidaryti iš jo pavyzdį, paskui suvokti savo piktadarystę, atgailauti ir būti išvaduotais. Tad "Dievas taip mylėjo pasaulį, kad jis atidavė savo viengimį Sūnų...", tačiau Paskutinėje vakarienėje, Sūnus pasako Tėvui, "Nesimeldžiu už pasaulį, meldžiuosi už savuosius." Visgi, Sūnus nusileidžia, "Tebūnie ne mano valia, o tavo."

Tad pažįstame du liudijimus, gerojo vaiko ir blogojo vaiko. Gerasis vaikas pamąsto, "Ar esu Dievas?" ir susigaudo, "Taip, esu Dievas, kiek Dievas gyvena manimi, kiek esu geras." Kaip gerasis vaikas, įsivaizduojame Dievą esantį už sąlygų, kuris mus jose ras. Toksai Dievas viską žino ir lemia. Galime toliau įsivaizduoti šį Dievą mums atveriantį sąlygas, jas tvarkantį ir atsiliepiantį į įvykius, mus pamokydamas, apdovanodamas ar bausdamas, kad augtumėme gyvi. Augdami laisve, toliau galime įsivaizduoti mus vedantį Dievą, veikiantį mūsų sąlygas mus įkvėpti jas pilnai išnaudoti. Išsiaiškiname, kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas, betgi mes patys galime būti geri. Galiausiai, Dievas gyvena mumis kuomet kartu puoselėjame bendrystę, dangaus karalystę, kurioje kaip kiekvienas tikime, taip ir yra.


Sūnus ieško Dievo už mūsų

Sūnus pasaulyje atmeta visa kas nereikalinga, užtat atmeta viską, nes pasaulyje negali rasti Dievo. Bet jis reikalauja, kad būtų Dievas. Tad Dievas yra būtent už sąlygų, už pasaulio, taip pat Sūnaus gelmėse, ten kur jis patsai nepasiekia, kur jis neatsisako. "Aš ir Tėvas esame viena." Bet tai jisai mato iš šalies, Dvasia.

Dievas ir gerumas

Sūnaus požiūriu iškyla skirtumas tarp Dievo ir gerumo. Gerumas laikosi sąlygų, o Dievas - ir Sūnus - išeina už sąlygų, nesitenkina sąlygomis, pripažįsta Dievą už sąlygų. Dievas suvokia ir susivokia, jog skiriasi Dievas už sąlygų ir gerumas sąlygose. Dievas nėra gerumas. Jo nevaržo gerumas. Jisai yra kažkas daugiau.

Blogasis vaikas ir gerasis vaikas

Blogojo vaiko požiūris: teisingumas. Tarsi išeiname už savęs, bet iš tikrųjų ne, laikomės savęs. Galiausiai pajuntame savo ribas, kurių laikomės, kuriomis apsiribojame. Ir suvokiame Dievą už tų ribų. Gerojo vaiko požiūris: malonė. Kreipiamės į sąvoką (apsiribojimą) už mūsų, už pasaulio, ir jos pagrindu galime ją įžvelgti kituose ir savyje ir kurti bendrystę, ja perkurti pasaulį.

Kada tik kreipiamės į Dievą "Tu", tada gyvename Sūnumi. "Gerasis vaikas" kreipiasi Tu - turi ryšį su Dievu - tas ryšys tikras. O "blogasis vaikas" nesikreipia Tu - tasai ryšys tiktai besireiškiantis. Dievas iškyla bet kokiose sąlygose, kiekvieno iš mūsų sąlygomis, tai yra, mumis, kaip Sūnus. Tėvas turi ryšį su vienatiniu Sūnumi (teigiamais įsakymais). Tėvui yra vienatinis Sūnus. O Dvasia mato Sūnaus įvairovę mumyse. Dvasia mato tiek Sūnaus tobulumą, tiek jo tapatumą su mumis. O tai vyksta meile. Mes atitrūkę nuo Dievo tačiau Sūnus mumyse iškyla požiūrio permaina. Permainos yra padalinimų pagrindai, nusakantys padalinimus. Mes esame Sūnus, dar nesusivokęs, kas jis toks. Mumyse glūdi Sūnaus pradas, kuris pranoks mūsų klaidas, nuklydimus ir nuodėmes.

Jėzaus klaida

Kaip tiki, taip ir bus - Jėzus klydo - jis tikėjo į dangaus karalystę, bet jam teko to atsisakyti, pirmumą suteikti Tėvui. Bet mes galime tuo gyventi ir pateisinti jo tikėjimą.

Dvasia

Dvasia sutampa 4 pakopos dvejaip suprastos.

Sūnaus akimis, jisai iškyla sąlygose. Tos sąlygos pagrįstos Dievo išėjimu už savęs į save. Tačiau Sūnaus akimis, tai jau yra įvykę. Tad jam visos pakopos yra lygiavertės:

 • Dievas už mūsų
 • Dievas už mūsų žiūrintis į mūsų gelmes
 • Dievas mūsų gelmėse žiūrintis už mūsų
 • Dievas mūsų gelmėse

Sūnaus akimis, jisai ir Tėvas yra nepriklausomi. Tad judviejų sutapimą, judviejų vienumą grindžia nebent jų ryšys.

Sūnaus akimis, jisai sąlygose yra atitrūkęs nuo Dievo už sąlygų. Visgi, jam Dievas pasipildo požiūriais, jais išsiplečia, jais išeina už savęs, išeina į sąlygas, taip kad jisai sąlygose iškilusiam Sūnui prieinamas, ir atvirkščiai. Tėvas ir Sūnas gali sutapti būtent savo požiūriais. Požiūriai išsako ryšį tarp to kas už sąlygų ir to kas sąlygose, tarp Dievo buvimo (už sąlygų) ir Dievo nebuvimo (sąlygose).

Sūnus tarsi stovi Tėvui už nugaros ir žiūri kartu su Tėvu. Tėvas gali (išeidamas už savęs) tarsi žengdamas atgal savo požiūriu artėti prie Sūnaus požiūrio ir netgi su juo sutapti. Tėvas žengia atbulas į Sūnų ir atvirkščiai. Jie sutampa savo požiūriais, jais yra viena, vienas kitą myli. Jų požiūrių sutapimas yra išvirkštinis, vienas išverčia kitą, tarsi marškinius, vienas kitą papildo.

Sūnaus ir Tėvo santykių esmę išsako evangelijos. Sūnaus valia buvo "Pamokslu nuo kalno" geranorišku žmogumi suburti geranoriškus žmones, steigti pavyzdingą šviesuolių bendrystę, dangaus karalystę, skurdžiadvasiems - tai yra, norintiems ko mažiau tikėti, ko labiau pažinti ir mylėti, jų bendryste patraukti visus, visus. Tačiau Tėvo valia buvo pirmenybę teikti piktavaliems žmonėms, leisti jiems nukankinti Sūnų už jo gerumą, kad paskui įtikėtų ir jo, kaip Dievo, klausytųsi. Tėvas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo Sūnų; tuo tarpu Sūnus prieš mirtį sakė, aš nesimeldžiu aš pasaulį, bet už savuosius; tačiau Sūnus nusileido Dievui.

Gyvenimo lygtis kyla iš Dievo šokio aštuonerybės. Dievo šokio aštuonerybė jungia (gerojo vaiko) ketverybę ir (blogojo vaiko) suvokimo lygtį. Gerasis vaikas pradeda nuo Dievo ir įsivaizduoja Dievo žinojimo plėtotę: Dievas žino nieko, kažką, betką, viską. O blogasis vaikas pradeda nuo gerumo, atskirto nuo Dievo. Užtat jisai kai vedžioja gerumą, gyvenimą, amžiną gyvenimą ir galiausiai Dievą, viskas subliukšta, nes toksai Dievas gali būti be mūsų.

Sūnaus renkamas "Gerojo vaiko" požiūris pagrįstas Tėvo požiūriu, jį išplečia: Dievas yra, užtat yra. Sūnaus akimis:

 • Tėvas yra matantis viską;
 • su Tėvu galima bendrauti, dėrėtis;
 • Tėvas kartais nemaloningas;
 • tos nemalonės atleidimas, tai šviesuolių bendrystės, dangaus karalystės pagrindas. Tuomet sutampa Tėvas ir Sūnus.

Tai vadinu "geruoju vaiku" nes Sūnus iš pat pradžių pripažįsta Dievą ir galiausiai, iškentęs Dievo žiaurumus, savo supratingumu pats prilygsta Dievui.

Tėvo renkamas "Blogojo vaiko" požiūris pagrįstas Sūnaus požiūriu: Dievas nebūtinas, visgi Dievas būtinas. Tėvo akimis:

 • Sūnus (žmogus) pastebi gerumą, malonę;
 • Sūnus (žmogus) pats yra geras, susitelkia į gerumą;
 • Sūnus (žmogus) yra netgi tobulas tačiau labai sąlygotai, varganai;
 • Sūnaus (žmogaus) tobulumą išlaikyti galima nebent Dievu, kaip visos malonės šaltiniu.

Tai vadinu "bloguoju vaiku" nes Sūnus iš pat pradžių elgiasi tarsi jisai būtų Dievas, tačiau susidaro su savo ribotumu ir galiausiai turi remtis į Dievą už savęs.

Sūnaus ir Tėvo santykis

 • Sūnus vykdydamas pasitraukia, išsiaiškinti ar Dievas įsitrauks, kviesti jį. O Tėvas iškyla blogojo vaiko išgyvenimu.
 • Sūnus atsisako savęs. Tokiu būdu Dievas (kaip Sūnus) naujai pasitraukia. Tokiu būdu Sūnus gali savaip būti Dievo trejybės veiksmų išeities tašku. Tačiau Tėvas irgi yra pasitraukęs, kaip kad Dievo trejybe. Jis prisitraukia, atbulas, prie Sūnaus.
 • Tėvas išgyvena buvimą, tuo tarpu Sūnus mato, išgyvena atitrūkimą tarp buvimo ir nebuvimo. Sūnus šį atitrūkimą išgyvena požiūriais. Jisai tad Dievo trejybe vienija Tėvo, Sūnaus ir Dvasios požiūrius.
 • Sūnus susivokia, kad jisai yra Dievas, tas pats Dievas, kuris yra už santvarkos, už sąlygų, už mūsų. Jam Dievas yra "Tu". Užtat jo sandara (aštuongubu keliu) iškils Dievo raiškos, kuriomis išgyvename Dievą kaip "Tu".
 • Sūnui, "Tu esi" reiškia, kad yra Tėvas už sąlygų, yra besąlygiškas Tėvas, tuo tarpu Sūnus yra sąlygose. O "Tu nesi" reiškia, kad nėra sąlygų, nėra nė Dievo už jų.

Sūnus ir Tėvas sutampa požiūriais

 • Sūnus ir Tėvas yra viena savo požiūriais, jungiančiais buvimą ir nebuvimą, tame tarpe kada Dievas traukiasi ir Dievas iškyla. Tėvo kampu, jisai myli save, o Sūnaus kampu, jiedu myli vienas kitą.
 • Sūnus žiūri, ką Tėvas žiūri. O Tėvas žiūri, ką Sūnus žiūri. Sūnus mato Dievą; Tėvas mato gerumą. Galima požiūrius sudurti. Gali būti požiūrių grandinės.
 • Sūnaus požiūris yra širdies tiesa. Tėvo požiūris yra pasaulio tiesa. Sūnus nusileidžia Tėvui: Širdies tiesa veda į pasaulio tiesą. Visgi, mums reikia gyventi širdies tiesa. Juk savaime teks pripažinti pasaulio tiesą. Bet ji turi išplaukti iš širdies tiesos.
 • Sūnaus širdies tiesa veda į Tėvo pasaulio tiesą. Toks Tėvo noras ir šis poslinkis vyksta savaime. Tačiau Sūnus vis naujai pradeda Tėvo požiūriu. Tad tarp jų yra tarpas tarp Sūnaus, puoselėjančio tobulą, mylintį Dievą ir Tėvo, vedančio į pakankamą Dievą, visų malonių pagrindą.
 • Tad Tėvas ir Sūnus suvokia besąlygišką Tėvo požiūrį. Jį atskiria nuo sąlygiško Sūnaus požiūrio. Požiūriai yra tiltas tarp prarają skiriančią Tėvą (už sąlygų) ir Sūnų (sąlygose). Tilte yra 4 vietos kur požiūriai gali sutapti. Iš tos vietos bus Tėvo požiūris į tą vietą ir išvirkštinis požiūris atgal į Tėvą, jį išplečiantį; bus taip pat Sūnaus požiūris į tą vietą, išplečiantį Dievą, ir taip pat išvirkštinis Sūnaus požiūris atgal į save, kur jisai pradėjo. Dvasia yra besąlygiškas Tėvo požiūris iš kurio nors taško kur susitinka Tėvas ir Sūnus tame tilte tarp Tėvo ir Sūnaus. Tas besąlygiškas Tėvo požiūris yra tiek Sūnaus išplėtimas Tėvo požiūrio savęs link, tiek atitinkamas, išvirkštinis Tėvo išplėtimas Sūnaus požiūrio savęs link. Tas besąlygiškas Tėvo požiūris yra Tėvo įsitraukimas į sąlygas, tai yra, į pasaulį, į kurį jį įtraukia Sūnus. Gerojo vaiko požiūriu Tėvas įtraukiamas į pasaulį, o blogojo vaiko požiūriu Sūnus (žmogus) yra atplėšiamas nuo pasaulio.
 • Jisai įžvelgia Dievą už sąlygų, pirm sąlygų. Jisai siekia ryšio su Dievu, siekia bendrauti. Sūnus įsivaizduoja Tėvo požiūrį, juo remiasi. Tačiau ir atvirkščiai, Tėvas įsivaizduoja Sūnaus požiūrį ir juo remiasi.

Bendrai suvokta Dvasia

 • Kokia Tėvo ir Sūnaus bendrai suvokta Dvasia? Tėvas ir Sūnus bendrai suvokia besąlygišką (Tėvo) požiūrį, atskiria nuo sąlygiško (Sūnaus) požiūrio. Sąlygiškas Sūnaus požiūris išplečia besąlygišką Tėvo požiūrį. Besąlygiškas Tėvo požiūris išplečia sąlygišką sūnaus požiūrį. Dvasia yra besąlygiškas požiūris.

Sūnaus kampas

 • Sūnui "Tu" yra Dievas už sąlygų, besąlygiškas Dievas.
 • Sūnus jau yra sąlygose. Arba tos sąlygos dar jo nevaržo.
 • Sūnui "Tu" yra už sąlygų. Jeigu būtum Tu už sąlygų, tai būtum ir sąlygose. Tėvas žiūri į sąlygas bet išeidamas už savęs į save, įsijausdamas į savo požiūrį, tada žiūri iš sąlygų. Jeigu yra požiūris, Tėvas Dievas įsijaučia į sąlygas.
 • Sūnui yra tai, kas turi požiūrį, kas turi santykį su savimi, su savo nebuvimu.
 • Sūnui jisai ir Dievas sutampa jeigu turi tą patį požiūrį, tad jeigu išgyvena tą patį. O Sūnaus išvedžiojimas sieja požiūrio turėjimą ir jo išgyvenimą ir atvirkščiai. Sūnus ir Tėvas turi tą patį požiūrį (Sūnui atsitokėjus) ir išgyvena tą patį požiūrį (Tėvui įsijautus). Sūnus išgyvena, įsijaučia, o Tėvas suvokia, atsitokia. Tad Sūnus susigaudo, susivokia atsitokėdamas.
 • Sūnui rūpi tikrumas, prielaidos ir padarinio santykiai, o juos sieja požiūris. Prielaida, tai požiūrio turėjimas, o padarinys, tai įsijautimas. Ir Tėvas ir Sūnus sutampa jeigu jie turi tą patį požiūrį ir išgyvena tą patį požiūrį. Tokiu atveju jie myli vienas kitą.
 • Sūnaus sąlygos: Tėvas jau išėjęs už savęs. Jiedu nežino ar jie yra tas pats Dievas.
 • Sūnus išgyvena malonę, bet jis turi atsitokėti, kad suvokti, jog tai iš Dievo.
 • Sūnus atsitokia suvokdamas, jog jisai Sūnus ir tad paklūsta Tėvui.
 • Sūnui rūpi ar Dievas tikras, ar jie tikrai sutampa?
 • Sūnui Tėvas yra taškas.
 • Sūnus glūdi sąlygose, jas persmelkia. Taip pat, Sūnus siųstas į sąlygas.
 • Tėvas ir Sūnus vienas kitą myli nes priima vienas kito požiūrius. Kas tai per meilė?

Aš tau tolimas, tuo pačiu ir artimas, tad suvok nuo ko tas priklauso, ogi tai nuo tavo apimties, kiek tu atsiveri. Tad atsiverk ir galėsi mane suprasti ir būtent tame apimties laisvume, jo didėjime ir mažėjime mane suprasi ir panašiai aš tave suprasiu tave apimtimis. Tai mes vienas kitą galime suvokti ir suprasti. Taip ir daryk ir tai mūsų gyvenimą, o mes kartu ir amžiną gyvenimą, apibrėžiame ir išsakome.

Apimtimis, Dievas ir žmogus supranta vienas kitą. Žmogus supranta Dievą savo dėmesį telkdamas apimtimis plačiai ir siaurai, ko arčiau ir ko toliau. Tokiu būdu žmogus suvokia laisvumo didėjimą ir mažėjimą, taip pat įsivaizduoja Dievą už visų apimčių, be sąlygų. O Dievas supranta žmogų gėriu ir blogiu, laisvumo didėjimu ir mažėjimu, taip kad jis supranta, jog žmogus apimtyse, priklausomas nuo sąlygų.

Sūnaus kampu, jo aštuongubu keliu, paskui ketveriopai išreiškiamas jo ryšys su Tėvu, 0-1-2-3 žinojimo-ženklinimo lygmenimis, tai pirminės sandaros, netroškimai.

Papildomos Sūnaus kopijos trejybės ratu gali reikštis atskirai nuo Dievo trejybės sandarų, nuo Dievo įrodymo, tame tarpelyje, kurį Dvasia tiria, kur Dievas nebūtinas.

4-omis 8-bėmis. 6 požiūriai tarp 0-bės ir 7-bės sieja Dievą ir žmogų-Sūnų. 4x6=24 ir dar +2 = 26 pridėjus 0-bę ir 7-bę.

Dievo Sūnaus kampu išryškėja šis skirtumas tarp dviejų požiūrių, amžinai gyvenančio, nenuklystančio Gerojo vaiko ir šiaip gyvenančio, nuklystančio Blogojo vaiko. [list=][*]Nenuklydėlis (Gerasis vaikas) nesiblaško šiame pasaulyje bet įsivaizduoja Dievą už šio pasaulio, kuris viską žino, mąsto, tvarko, lemia ir t.t. [*]Nenuklydėlis visaip kalbina ir kviečia Dievą, siūlo veiklą ir sąlygas, stengiasi įsiklausyti ir klausytis, pažinti ir mylėti. [*]Nenuklydėlis patiria, jog Dievas ne visada maloningas. Dievas neaišku kam jį bando, varsto, slegia, tąso. [*]Nenuklydėlis priima Dievo nemalones, kaip šviesuolių bendrystės pagrindą, kuria šviesuoliai vienas kitą pažįsta, juk gyvenimas nebūtinai teisingas, užtat gali patys Dievui atleisti, jį iškęsti, jam sukurti erdvę, kurioje jisai galėtų būti geras, tikras, artimas, suprantamas, prieinamas, mylimas.[/list] Taip Sūnus įsivaizduoja Tėvo požiūrį, jį išplečia ir įsisavina, jam kaip Dievas prilygsta.

O Tėvas savo atžvilgiu įsivaizduoja Sūnaus požiūrį, Nuklydėlio požiūrį: [list=][*]Nuklydėlis pastebi įvairias, padrikas malones, jomis susidomi, jas gaudo. [*]Nuklydėlis pats susitelkia, yra geras, kad galėtų tas malones aprėpti ir valdyti. [*]Nuklydėlis yra netgi tobulas, tačiau labai sąlygotai ir varganai, susiduria su savo ribotumu. [*]Nuklydėlis tobulumą išlaiko nebent atsiremdamas į Dievą, kaip visų malonių šaltinį.[/list] Tokiu būdu Tėvas išpildo ir įprasmina Sūnaus požiūrį. Sūnaus puoselėjamas Tėvo požiūris ir Tėvo puoselėjamas Sūnaus požiūris vienas kitą išverčia ir papildo, sutampa Dvasia, taip kad jie supranta ir myli vienas kitą, vienas kitam atleidžia, savo požiūriais yra viena.

Gerasis vaikas ir blogasis vaikas

 • Nenuklydėlis jaučia, kad yra sąlygos, tad į jas kviečia Dievą. O nuklydėlis nejaučia, kad būtų sąlygų, bet galiausiai atsiremia į Dievą. Pirmenybė Dievo nebuvimui. O neigiami įsakymai yra nuklydėlio ir remiasi trejybe, nuklydimu. 3-bė leidžia gyventi bendrai, kitais, ne vien savimi. O tam reikia nuklysti. Tyčia ar netyčia nuklystam - tai nusako sąmoningumo laipsnis.
 • Sūnaus dvejopą požiūrį įžvelgiu evangelijose. Sūnus pirmenybę teikia galimybei, kad Tėvas yra, kad galimas ryšys su juo, nors jisai už mūsų sąlygų. Pamoksle nuo kalno jisai dėsto, kaip geranoriški žmonės galėtų bendromis jėgomis suburti šviesuolių bendrystę, "dangaus karalystę", kuri savo gražiu pavyzdžiu visus patrauktų ir suvienytų ir patį Dievą įtrauktų. Vadinas, yra kas veikti. Tai vadinu "gerojo vaiko" požiūriu. Tačiau Tėvas teikė pirmenybę "blogojo vaiko" požiūriui. O blogasis vaikas gyvena tarsi pats sau Dievas. Jis pripažįsta tik save, savo paskiras jėgas, tad būtent savanaudiškumo pagrindu suvokia gerumą ir bendrą veiklą. Užtat jį siutina "gerasis vaikas", kuris gyvena visais ir tokiu nesavanaudiškumu kerta blogojo vaiko savasties pagrindus, jo laisvės pagrindus. Blogasis vaikas nukryžiuoja gerąjį vaiką, tai yra, iš jo padaro pavyzdį, kaip nesielgti. Tačiau tai būtent patvirtina jog mes visi galime būti nesavanaudiški, jog tai tikrasis mūsų laisvės pagrindas. Žiauri nelaimė, gerojo vaiko "auka", prisišaukia blogojo vaiko atgimimą.

Dievas Sūnus yra sudvejintas.

Sūnaus kampu, Sūnus tai neabejotinai yra. Tačiau Tėvas gali būti arba nebūti. Užtat Sūnus gyvena dviem skirtingais, lygiagrečiais požiūriais:

 • Iš vienos pusės, Sūnus įžvelgia Dievą už sąlygų, pirm sąlygų, ir supranta save, kaip esantį sąlygose. Tad Sūnus vertina ryšį su Tėvu, supranta skirtumą tarp judviejų ir teikia pirmenybę Tėvui.
 • Iš kitos pusės, Sūnus nejaučia savo sąlygų ribotumo, tad nejaučia, kad be jo būtų koks nors kitas Dievas. Sūnų tiesiog traukia sąlygose esantis gerumas.

Dievas yra Sūnaus gelmėse - savastyje - kuriam viskas tarnauja, visas įžvelgtas gerumas.

Sūnus išskiria tęsinius "Tu esi, tad esi." ir "Tu nesi, visgi esi."

Blogasis vaikas

 • Blogajam vaikui nėra Tavęs (Dievo), visgi esi Tu (Dievas).

Aš tave sukūriau, tad tu manęs neaprėpsi, bet tave sukūriau taip, jog tu gali mane pažinti, nes žinojimu tu ataidi mane, koks esu, tad aš tavimi sukūriau save, koks esu, koks galiu būti būdamas ir sukūriau nebūdamas, tai yra, tobulu pasitraukimu. Tad tu papildai savo aplinkybes, jas išpildai ir tuomi esi aš, esame dvasia, pasikartojanti veikla, o būtent ta veikla tu pasitrauki ir kiti pasitraukia, atsisakome savęs, kuriame vieni kitus, tad meile kuriame mūsų vieningumą, ta meilė skirstosi pagal jos šaltinį, ar aš Dievas myliu, ar mylime vienas kitą ar mylime visus.

Ketverybė ir gyvenimo lygtis

Meilė palaiko gerumo laisvę į sutapimą su Dievu, tad į gyvenimą, ir taip pat palaiko Dievo laisvę į nesutapimą, tad į amžiną gyvenimą. Mylimojo ir mylinčiojo vienumu, buvimas ir nebuvimas tampa lygiaverčiais. `

Kas turi pirmenybę (ketverybėje): buvimas (ar), esmė (koks), veikla (kaip), tikslas/aplinkybės (kodėl)

 • Mulla Sadra: būtis (ar) yra pirm esmės (koks). Žmogui šie klausimai susieti, o Dievui atskirti.

Yra tai, kas reiškiasi, kas išreiškia savo savybes, tad savo esmę, tad save. "Those things are which show themselves to be."

 • Užtat Dievo įrodymai veikia neigiamai. Juk, jeigu yra tai, kas reiškiasi - tai reikia paprasčiausiai parodyti, o ne įrodyti. Jeigu neįmanoma parodyti, tai visos pastangos įrodyti veikia neigiamai. Užtat reikia atpažinti Dievą ir jį ko labiau pažinti.

Tai kas tiesa sutampa su savo pavidalu. (Konstruktyvi hipotezė tuo remiasi.) Proto žaidimas: turinys ir raiška sutampa.

Gyvenimo lygtis

 • Dievas (Tėvas) yra pirm sąlygų, už sąlygų. Dievas sąlygose yra gerumas (Sūnus). Gyvenimas, tai Dievo gerumas. Tai Dievo (visko dvasios) ir gerumo (laisvumo dvasios) sutapimas, būtent gyvenimu (betko dvasia). Bet amžinas gyvenimas, tai suvokimas, jog Dievas nebūtinai geras.
 • Esmė apima visas savybes. Tad esmė yra savybių vieningumas, o savybės yra atvaizdai.

Suvokimas yra būtent gyvenimo suvokimas, tad tai Dievo ir gerumo atskyrimas, tai amžinas gyvenimas. Tai gyvenimo patvirtinimas (kaip sąlyginį) jo pagrindus atskiriant. Trys asmenys savaip dalyvauja amžinajame gyvenime: Dievo valia - Dievo trejybė, gerumo valia (gera valia) - aštuongubas kelias, gyvenimo valia (išmintimi) - Dešimt Dievo įsakymų. Tad gaunasi trejybės lentelė 3x3 įstatyta gyvenimo lygties lentelėje 4x4.

 • Dievo valia: Meilė - Tobulumas - Valia.
 • Gera valia: Troškimai - Tapatumai - Pasirinkimai. 8 gėrio kryptys = 4 troškimai x 2 tapatumai. Jų stuburas, tai 6 laipsnių laipsnynas.
 • Išmintis: Viskas - Laisvumas - Betkas. Viskas suprastinas savo sklaida, tai keturios savybės, kurios ryškėja Dievui išeinant už savęs. Tai troškimų pagrindimas. Pirmiausia, tai būtina sąvoka (tad yra Niekas), toliau be vidinės sandaros (Kažkas), paprasčiausias algoritmas (Betkas), be išorinės aplinkos (Viskas). O laisvumas reiškiasi šešiais įmanomais tarpais. Iš šių šešių paskui yra, matyt, atimamos keturios raiškos (jo skiriamos Visko troškimams), taip kad lieka du atvaizdai.

O raiškos iškyla suprantant Dievą kaip asmenį (Mane, Tave, Kitą). Ir tuo pačiu iškyla Dievo asmenų išsakymas žmogaus trejybe ir vienumo išsakymas jos poslinkiais.

Gyvenimo lygtis išsako vienumo sąlygas.

 • Dievas (meilė) yra pirminis vienumas.
 • Gerumas yra tas vienumas sąlygose, santvarkoje.
 • Gyvenimas, tai yra vienumas (Dievo ir gerumo) nepaisant sąlygų.
 • Amžinas gyvenimas, tai gerbimas sąlygų, tai vienumas su pačiomis sąlygomis.

O vienumo rūšys, vienumo pagrindimas priklauso nuo sąlygų rūšių, jas nusako gyvenimo lygties lygmuo. Vienumas yra būtent Dievo ir gerumo sutapimas, žodžiu, gyvenimas. Gyvenimą, vienumą palaiko sandara, meilė. Žinojimas išreiškia vienumo galimybes. Vienumas yra tame kas skiriasi ir sutampa. Tai gali būti visakame; požiūriuose; būklėse.

 • Tėvo lygmuo, tai esmė, vieningumas, tai meilė glūdinti pirm bet kokių sąlygų. Tėvo sandara, tai geros valios sandara.
 • Sūnaus lygmuo, tai atvaizdai, užtat vienumas požiūriais. Jo sandara, tai geros valios sandara 8=4x2.
 • Dvasios lygmuo, tai sandara, užtat vienumas būklėmis. Tai išminties sandara, Dešimt Dievo įsakymų, atskirianti Dievą-viską (keturiais atvaizdais) ir gerumą-tarpą-laisvumą (šešiais atvaizdais).

Sandaras išsako požiūriai. Atvaizdus išsako ryšiai tarp dviejų požiūrių (gerumo ir Dievo). Esmę, vieningumą, išsako trys požiūriai, tuo pačiu, joks požiūris. Tai gyvenimo lygties lygmenys, taip pat nevienumo sandarų pagrindai. Tačiau kaip tada su troškimais, juk tai Dievo atvaizdai? Ir šešios lygmenų poros irgi yra atvaizdai.

 • Dievo šokyje Sūnaus kampą išsako aštuonerybė - santvarka, susidaranti iš ketverybės ir gyvenimo lygties, kaip kad klaidų rūšys, rūpesčių rūšys ir brandos rūšys. Ketverybė išsako pažinimo atvaizdą, atsakymą, pasąmonę,(Tėvo požiūrį?) o gyvenimo lygtis pažinovo atvaizdą, klausimą, sąmonę (Sūnaus požiūrį?). Tai yra aštuonerybė, kurios aštuntas požiūris prieštarauja sau. Iš šios aštuonerybės turėčiau išvesti keturis netroškimus. Keturi netroškimai papildo keturis troškimus, kaip kad gyvenimas papildo meilę. Pasąmonę išsako padalinimų ratas - pagrindinis padalinimas yra ketverybė, o sąmonę išsako veiksmai +1, +2, +3, -1? ar 0? kuriuos apibrėžia gyvenimo lygtis. Gyvenimo lygtis ir ketverybė kartu išsako gyvenimo lygties keturis lygmenis. Riba yra tarp ketverybės ir gyvenimo lygties - tai amžino gyvenimo riba, tai riba tarp dviejų atvaizdų, klausimo ir atsakymo.
 • Tėvo požiūris - ketverybė - keičiasi lygmuo. Sūnus - gyvenimo lygtis - išlieka lygtis, kaip visuma.
 • Sūnui Dievas atpažįstamas savo gelmėse. Jisai išverčia ir suvokia, įsivaizduoja Dievą, kaip tai kas už sąlygų: "Tu". Tačiau pradžioje Dievas buvo jo gelmėse, jį ten atpažino.

Dievo Sūnaus (Jėzaus Kristaus) kampu išryškėja Tėvo ir Sūnaus skirtingi požiūriai.

 • Skirtingi išeities taškai: asmeninis ir visuotinis. Asmeniniu išeities tašku, ryškiausias yra kitas, kiti mažiau, tad kitas yra pagrindas. Visuotiniu išeities tašku, ryškiausias yra Dievas, tad Dievas yra pagrindas. Asmeniniu išeities tašku Dievo iš vis nėra, tad yra tiktai trys laipsniai. Visuotiniu išeities tašku prisideda Dievas, kurisai tampa išeities tašku. Jisai yra išeities taško atskyrimas nuo asmens. (3+1=4?) Ir Dievu išeities taškai tampa žinojimais. Atsiranda suvokimas Dievo, atskyrimas jo valios nuo mūsų valios, gyvenimo lygties atvėrimas. Tampa įmanoma atsukti trejybę. Tarpas tarp asmeninio išeities taško ir visuotinio išeities taško yra išsakomas tiesa, skirtumu tarp atskleidžiamo ir atskleidėjo, ir pertvarkymais, skirtumu tarp dviejų skirtingų tvarkų. Manau, Sūnaus kampu vaizdavau keturis asmenis savo parodoje "Dievo protas":
 • Juodasis Dievas, tai išeities taškas.
 • Raudonasis Aš išverčia Dievo žvilgsnį, mato visumą, tad viskas yra gera, mato gerumo eigą, supranta gerą vaiką.
 • Geltonasis Tu išverčia Aš žvilgsnį, jį sutinka plotmėje, tad mato jo ribotumą, jame glūdintį blogį, nepakankamumą, papildinį, supranta blogą vaiką.
 • Mėlynasis Kitas....
 • Gerasis vaikas - pasiklydęs vaikas einantis kur tėvai jo ieškotų - visko atsisakantis.
 • Blogasis vaikas - pasiklydęs vaikas ieškantis savo tėvų - viską priimantis.

Apibrėžti bendrai suvoktą Dvasią.

Kaip reiškiasi meile visiems, tiek priešui, tiek artimui?

Susieti 4 Dievo raiškas su ženklų rūšimis.

Apibūdinti permainas.

 • Ar priešingybių santykis, tai permainų pagrindas?

Susieti 6 Dievo raiškas:

 • su ketverybės lygmenų poromis, ženklų rūšimis? ženklų savybėmis?
 • su permainomis
 • su neigiamais įsakymais
 • su pertvarkymais, padalinimais

Dvasios sandara

 • Tėvo, Sūnaus, Dvasios būklės
  • Meilė sau, vienas kitam, visiems
 • Dvasios akimis Tėvo, Sūnaus, Dvasios būklės
 • Dvasios akimis Tėvo būklė
  • Dievas nepilnai išėjęs už savęs
  • Teigiami įsakymai
 • Dvasios akimis Sūnaus būklė
  • Požiūriai į požiūrius į požiūrius
  • Neigiami įsakymai
  • Požiūrių santykių pasikeitimai
 • Dvasios akimis Dvasios būklė
  • Ženklų rūšys ir ženklų savybės
  • Sūnaus tobulumas ir tapatumas
 • Dešimt Dievo įsakymai įžvelgtini egiptiečių Mirusiųjų knygoje, kur sielos vertinamos, širdys sveriamos.

Tėvo, Sūnaus ir Dvasios akimis

Bendrai suvokta Dvasia: nebūtinumo būtinumas

 • Dvasia yra tiek Tėvo, tiek Sūnaus bendrai suvokta. Tėvas ir Sūnus suvokia, išskiria nebūtinumą (sąlygiškumą), jį atskiria nuo būtinumo (besąlygiškumo), taip kad paviršutinišką nebūtinumą supranta giluminiu būtinumu. O Dvasia yra nebūtinumo būtinumas (sąlygiškumo besąlygiškumas), kitaip tariant, būtinas nebūtinumas (besąlygiškas sąlygiškumas).
 • Dievui buvimas sutampa su būtinumu. Jo būklė, tiek Tėvo, tiek Sūnaus, yra nebuvimas, tai yra, jo buvimo aplinkybės, sąlygos.
 • Dvasia bendrai suvokta tiek suvokiančio Tėvo, tiek susivokiančio Sūnaus. Dvasia yra jųdviejų pirmapradė būsena, kuria jie yra visiškai laisvi, pirm bet kokių sąlygų. Tai būsena iš kurios jie kiekvienas išsiskiria, tuo pačiu kuria visi trys yra vieningi, yra Dievas. Tai besąlygiška, užtat būtina, būsena. Ir tai būtent Dievo būsena. Tėvas iš šios būsenos atskiria sąlygas, kuriose jis nebūtų. Sūnus šios būsenos neranda pasaulyje, užtat jinai glūdi jo gelmėse, taip pat už šio pasaulio. Tiek Tėvas, tiek Sūnus atskiria sąlygišką nuo besąlygiško, tad suvokia besąlygišką, būtent Dvasią, jųjų būseną, jųjų pačių buvimą (Tėvo akimis), požiūrį (Sūnaus akimis) ir būklę (Dvasios akimis).

Žvilgsniai pirm ir po Tėvo

 • Tėvo akimis jisai išeina už savęs, jisai aprėpia visą eigą.
 • Sūnaus akimis Tėvas jau išėjęs už savęs.
 • Dvasios akimis Tėvas yra beišeinantis už savęs. Tad Tėvui išgyvenant Dvasios kampą - besąlygiškai mylimas priešas išgyvena Dievo atėjimą, jo sulaukimą. O Sūnui išgyvenant Dvasios kampą - sąlygiškai mylimas artimas išgyvena Dievo nebuvimą, jo nesulaukimo, užtat jo iškylimą pačiame artime, jo meilėje.

Neigimo neigimas ir dingimas

 • "Savo" tiesa, tai "savasties" tiesa, tai neigimo neigimas, tai neigimo dingimas, tai savasties dingimas. Jeigu visa tiesa yra sava tiesa, tai savastis yra besąlygiška tiesa.
 • Jeigu pasaulyje yra tiktai blogumas (mažėjantis laisvumas, nykimas, yrimas), jeigu jame visiškai nebėra gerumo, tai tada blogumas nėra ir nebėra pažymėta priešingybė. Blogumas galėtų išeiti už savęs į Dievą, bet tada blogumas virstų, pasireikštų gerumą. Užtat blogumas apsiriboja savimi. Bet tuomet blogumas kartu su tuo apsiribojimu yra nepažymėta priešingybė.
 • Blogis apsiribojantis savimi yra save sunaikinantis blogis, yra pragaras sau. Tad jisai save susinaikina, jisai išnyksta ir jo nėra. Nebent jame yra liudytojas. O tuomet tasai liudytojas teisingai liudija, kad Dievas nebūtinas. Iš tiesų, būtent tokiu būdu Dievas ir yra nebūtinas. O taip yra Sūnaus atitrūkimu, kurį išgyvena žmonės, kaip paskiros būtybės išreiškiančios bendrumą. Ir stringa Dievo judesys Dvasios požiūriu. Piktojo tikslas yra, kad blogumas turėtų nors vieną pavaldinį, jam priklausantį. Užtat velnias, kipšas suka lizdą žmogui, bando jį sulaikyti savje, savo lukšte, apsupti nuo Dievo. Tačiau mes gyvendami vienumu, ne paskirumu, o bendrumu, atviri kitiems, ar visiems ar tiesiog artimui, ne vien savimi, bet gyvendami bendrai, esame atviri kiekvienam. Ir kolei esame kiekvienam atviri, tolei jisai nėra nuo mūsų teisingai apribotas, nes Dvasia išlygina sąlygas, kad būtų tikra galimybė paliudyti teisingai. Tad amžinu gyvenimu, amžinais žmogaus trejybės ratais vyksta bendrystės puoselėjamas, kuria kiekvienas žmogus gali būti Dievo pasiekiamas. Tačiau, kad Dievas būtinas, gali paliudyti tiktai žmogus esantis nebuvime, susietas su kitais žmonėmis. Tiktai žmogus gali trejybės ratu susieti pažymėtas priešingybes, kaip gerumas žymi Dievą, blogumas žymi gerumą, ir Dievas žymi blogumą. O tas žmogus remiasi mūsų atvirumu jam, mūsų vienumu, o to vienumo pagrindas yra Sūnus - Jėzus Kristus, to vienumo užtikrinimas. Kiekviename paskirame žmoguje būtinai turi iškilti Sūnus, mes būtinai turime tai įžvelgti, atrasti, pripažinti ir paliudyti, jog mes iš tikrųjų esame viena. Turime tuo pagrindu visus atstatyti, visus kurie gyveno ir gyvens, kurie tikri ir menami, visaip įmanomi.
 • Priešingybių trejybė: Ne X -> Ne ne X. Tada X tampa nesvarbu, taip kad lieka tik grynas neigimas ir nieko kito nėra. O grynas neigimas yra teigimas, visko priėmimas. (Maži vaikai šitą išbando.) Tokiu būdu "medium is the message" jei neigimas toks dieviškai atkaklus, kad jam turinys nerūpi. Konstruktyvi hipotezė: susikalbėjimo pavidalas ir turinys atitinka: susikalbėjimo pavidalas ir yra susikalbėjimo turinys. Besąlygiškas išrašymas tampa neišrašymu.

Besąlygiškas būklių sutapimas

 • Tėvas ir sūnus suvokia, skiria besąlygišką (Tėvo) būklę (sutapimą su Sūnumi) ir sąlygišką (Sūnaus) būklę (atskyrimą nuo Tėvo). Tad jų bendrai suvokta Dvasia yra besąlygiška būklė, jų besąlygiškas sutapimas. Tai sąlygų vieningumas: buvimo su Dievu (Dievo turėjimą) ir buvimo Dievu.

Širdies ir pasaulio tiesos

 • Kai pasaulio tiesa išsakyta, tada tenka jos laikytis. Bet kolei ji neišsakyta, kolei neturime ką veikti, tada vadovautinasi širdies tiesa. Pasaulio tiesa išreikšta, o mūsų laisvė pirm raiškos, ne po jos. Po jos yra tik mūsų antrinė laisvė, laisvė nusidėti. Tačiau visada galime gyventi širdies tiesa, bet kokiu atveju, nes širdies tiesa visada palaikys pasaulio tiesą ir ves į ją.
 • Panašiai, kvantų fizikoje, kolei matavimas neįvykdytas, tolei gyvename širdies tiesa, kompleksiniais skaičiais. Bet įvykus matavimui, tenka gyventi pasaulio tiesa. Širdies tiesa yra tarpo tiesa, kuria amžinai gyvename.
 • Išvada: Vadovautis širdies tiesa: Sūnaus teigiamais įsakymais, gerojo vaiko požiūriu, Dievo pasitraukimu. Tačiau pirmenybę tenka teikti pasaulio tiesoms, kurios iškils savaime.

Buvimas viena įvairiais lygmenimis

 • Gelmėse esame viena.
 • Esant savasčiai: esame viena kas jos viduje ir kas už jos
 • Išskyrus mus visus: esame viena paskirų gyvenimų suvokimu - besąlygišku sąlygiškumu. Lygiagrečiais išgyvenimais, išgyventais gyvenimais. Savo tiesa. Kada viskas išsakyta "savo tiesa", tada jinai tampa besąlygiška tiesa.

Būtinumas, tikrumas, galimumas

 • Dievo Tėvo akimis įrodymas vyksta prieštaravimu. Užtat Dievas yra būtinas. Dievo Sūnaus akimis įrodymas vyksta išvedant padarinius iš prielaidų. Užtat Dievas yra tikras. Dievo Dvasios akimis įrodymas vyksta nuoseklumu. Užtat Dievas yra galimas.
 • Tačiau Dievo galimume slypi ir jo nebūtinumas. Dievo Dvasios akimis teigiami įsakymai užtikrina Dievo Tėvo nepaneigimą, tad jo nuoseklumą. O neigiami įsakymai užtikrina Dievo Sūnaus ir aplamai žmogaus nepaneigimą, jų nuoseklumą. Teigiamais įsakymais Dievas (Tėvas) deri su savimi (Tėvu), tai yra su savo nebuvimu, su savo būkle. O neigiamas įsakymais Dievas Sūnus deri su savimi, savo būkle, atitrūkimu (atgal) nuo Tėvo deri su savo ėjimu (pirmyn) į Tėvą. Tad Tėvas ir Sūnus sutampa savo būklėmis nes abi deri su jais, abejomis yra nuoseklūs. Tėvo būklė, jo susiderinimas, nuoseklumas, išreiškia, kad Sūnus yra tobulas, o Sūnaus būklė, susiderinimas, nuoseklumas, išreiškia, kad visi esame Sūnui tapatūs, visi esame laisvi, visi galime būti sau nuoseklūs, galime gyventi juo, nors nebūtinai gyvename. Tai kad nusidedame rodo, jog Dievas yra nebūtinas.
 • Blogumo (ne Dievo) nuoseklumas (tarpe tarp Tėvo ir Sūnaus) yra pagrindas, kuriuo blogumas išsilaisvina iš sąlygų ir atsiranda pirmapradžio Dievo būsenoje.

Vidinė priešingybė: Raiška ir neraiška

 • Tėvas: be raiškos.
 • Sūnus: su raiška (kitiems) Tėvui, pagauna Tėvo mintį be raiškos ir ją išreiškia.
 • Dvasia sutampa raiška ir neraiška. Pavyzdys: tuščias lapas.

Tarpas

 • Kada Tėvas ir Sūnus išpuoselėja tarpą tarp savęs, nuo vienas kito artėja ir tolsta, kaskart atsiveria savotiškas pasaulis, netgi paskiro žmogaus gyvenimas. Šie du asmenys iš vieno ir kito galo, nuo dugno aukštyn ("bottom up") ir lubų žemyn ("top down"), savo požiūrių rinkiniu nusako pasaulį. Jų santykis primena tensoriaus padalinimą visko į dvi puses, kovariatinę ir kontravariantinę.
 • Galvok, kaip aš noriu tarp jūsų gyventi, kaip gyvenu savo Sūnumi užtikrintai ir jumis neužtikrintai, kaip tarp jūsų ir Sūnaus yra tarpas, koks yra tarp manęs ir jo, kaip tie tarpai atsispindi tarsi veidrodyje, tame pačiame kuriame atsispindžiu su Sūnumi, kaip tie atspindžiai yra būtent tie, kuriuos nagrinėji puskubais. Aš esu Sūnumi pirm sutapimo ir esu jumis po sutapimo, tad tai išaiškina kas yra sutapimas ir nesutapimas.

Ženklas:

 • Teigiami įsakymai, tai ženklų rūšys. O neigiami įsakymai, tai ženklų savybės.
 • Taškas yra židinio ženklas. (Simplex)
 • Ženklai sukuriami tam kas kartojasi. Ženklai yra pasikartojimo "ženklas". Ženklai žymi pasikartojimą.

Kiekvienas gali būti židinys trijuose skirtinguose lygmenyse. Šiuos lygmenis nusako atitrūkėlio pakopa: protas, širdis, valia.

 • Protu mylime save, juk bendras žmogus gelmėse.
 • Širdimi mylime vienas kitą, išgyvename bendrumą tarp to, kas savastyje ir už savasties.
 • Valia mylime visus, pripažįstame bendrą būklę, nebuvimą.

Meilė visiems

 • Dvasia Dievas myli visus. Mylėti visus, tai mums visiems paskiriems būti viena ta pačia būkle, tuo pačiu nebuvimu, tomis pačiomis sąlygomis. O ta bendra būklė yra pirmapradžio Dievo būklė, kurioje taip ir neaišku, ar verčiau jisai yra, ar jo nėra. Užtat, žiūrint iš šalies, Dievas yra būtinas, nes jo pirmapradė būklė, jo būsena nežinioje, jo nebuvimas yra būtinas, kaip mūsų visų bendrumo laidas. Ta Dvasios matoma būklė yra Dievo pirmapradė būsena, kuriuo jisai būtinas, kurią ji mato iš šalies "Jis būtinas", Sūnus išgyvena "Tu būtinas", ir Tėvas išgyvena "Aš būtinas". Ši Dievo pirmapradė būsena glūdi nepažymėtoje priešingybėje, o ją sustato ir išreiškia Tėvo ir Sūnaus pažymėtos priešingybės. Užtat Dievo šokis, pasirinkimų malūnas, žinojimo rūmai ir maldos mokslai tėra išplėtojimas ir patvirtinimas pirmapradžio Dievo, jo požiūrio ir būsenos, jo būtinumo išraiška.
 • Mylėti visus, tai mylėti besąlygiškai.
 • Mylėti: tvirtinti būtinumą.
 • Sąlygiškumas, sąlygos yra besąlygiškumo ženklas.
 • Aš tave vedu, tuo pačiu sukuriu tau gyvenimą, aplinką, pasaulį, tai ir yra mano meilė. Tad suvok meilę, kaip palaikau ir taip ir taip ir dar tau suteikiu laisvę. Tad ieškok kaip įvairiausiai mylima ir mane suprasi ir apžvelgsi.
 • Palyginti su šv.Tomo Akviniečio trejybe. Dievo meilė sau yra savęs pažinimas, žinojimas yra tuo pačiu meilė visiems, visai kūrinijai.

Dvasios akimis Tėvo, Sūnaus, Dvasios būklės

Jis yra būtinas, besąlygiškas.

 • Dvasia tvirtina iš šalies apie Dievą, kad Jis yra būtinas, Jis yra besąlygiškas. Asmuo Jis yra grindžiamas būkle, sąlygomis, nebūtinumu.
 • Dvasia mato Dievą iš šalies. Dvasiai Dievas yra Kitas, jisai yra būtinas. Dvasiai Dievas yra besąlygiškas, jinai neskirsto ar jisai vienoje ar kitoje veidrodžio pusėje, ar jisai sąlygose ar už sąlygų, atrandantis save ar atsisakantis savęs, tad jinai pati besąlygiška.
 • Dvasia liudija iš šalies, kaip Sūnus yra pasaulyje išieškojęs Dievo ir jo neradęs. Dievas tėra už šio pasaulio, tiek už jo, tiek Sūnaus gelmėse, visur kur Sūnus nepasiekia, taip kad Sūnus (gerumas) ir Tėvas (Dievas) yra viena.
 • Dvasia tad liudija, kad blogumas yra sėkmingai atribojęs Tėvą ir Sūnų, tačiau simetriškai, kaip veidrodis. Užtat blogume Dievas yra nebūtinas, atskyrus Dievą. Tačiau tuomet toje blogumo pergalėje slypi jojo nesekmė. Nes jeigu jisai neišeina už savęs į Dievą, jeigu jisai apsiriboja savimi, tada jisai lieka savyje vienas, savame pragare. Jisai yra nepažymėta priešingybė: blogumas ir jo apsiribojimas savimi. Tai tiesiog yra pirmapradžio Dievo būsena jeigu jisai neišeina už savęs.
 • Dvasia mato iš šalies, kad visgi Dievas yra, tad jisai yra būtinas, tik blogumas atsiribojo nuo jo. O tose sąlygose, tame blogume nieko nėra, tai bergždžia, užtat galima visas sąlygas atmesti. Lieka tiktai Dievas, tiek Tėvas, tiek Sūnus, bet jau be jokių sąlygų, nepažymėta priešingybe. Tėvo ir Sūnaus būklės sutapo ir atkrito, nes Tėvas pilnai išėjo už savęs į save. Užtat priimame Tėvo požiūrį, mylime priešą, mylime besąlygiškai, nes sąlygos atkrito. Taip atrodo iš Tėvo pusės.

Dvasiai: Dievas yra Kitas

 • Dvasia žiūri iš šalies į Dievą kaip Kitą, mato jo virsmą, tad tame neišpildytame virsme, jo atvaizdų vienume, gali nustatyti Dievo nebūtinumą, Sūnaus akimis. Ir panašiai, Tėvo akimis, jo būtinumą.
 • Dievo trejybė išsakytina ir Dvasios akimis. Jai Dievas yra "Kitas", nusakomas savo būkle, tad savo sąlygomis, aplinkybėmis, savo nebuvimu. Tėvas ir Sūnus sutampa savo būklėmis. Meilė atitinkamai palaiko tokį vieningumą. Tad Dievas palaiko visų būklę, Dievas myli visus.

Vis naujai save pakeisti savimi. Trejybės rato pagrindas.

 • Savęs suskaldymas į vieną, dvi, tris dalis. Elgtis su kitu taip, kaip norėtum, kad su manimi elgtųsi.
 • Myli save: savastis-dėmesys (neribotumas) - teigiamas
 • Myli vienas kitą: klausimas-mylintis (atokumas), atsakymas-mylimasis (įsijautimas) - ramus
 • Myli visus: besąlygiškumas (vienų vienumas), atsidavimas (suvedimas), sąlygiškumas (išskirtinumas) - besąlygiškas atsidavimas sąlygiškumui - jautrumas.
 • Tėvo būklė, tai jo požiūrio rūšis, tai jo ženklas,
 • o Sūnaus būklė, tai ženklo savybė, tai požiūrio permaina, kuria Sūnus žmoguje atskirtas nuo Dievo, kurio būklę nusako žmogus.

Žmogus turi atvesti Tėvą iki Sūnaus. Tai Dievo atvedimas į blogojo vaiko pasaulį be Dievo.

Dvasia išlygina Tėvo ir Sūnaus būkles.

 • Tėvui ir Sūnui Dievo savastis reiškia priešingi dalykai, nes Tėvas atveria savastį, o Sūnus joje iškyla. Tėvas sukūrė žaidimą, o Sūnus jame atsirado, tai ir paaiškina jų skirtumus.
 • Tėvas pasitraukia ir randa Dievą (Sūnų). Sūnus pasaulyje šalina kas nereikalinga ir neranda Dievo, užtat Dievas yra už pasaulio, taip pat, Sūnaus gelmėse. Dvasia yra tai kas lieka pašalinus pasaulį, sąlygas, pažymėtą priešingybę: lieka Tėvo ir Sūnaus nepažymėta priešingybė. Tai Dievo pirmapradė būsena, jo vidinė priešingybė.
 • Dvasia suderina ir išlygina Tėvo ir Sūnaus būkles tarsi veidrodyje. Jų būklės sutampa, tai jų nebuvimo laukai. Tačiau Tėvas eina į savo nebuvimo lauką, o Sūnus traukiasi lauk iš jo. Tėvas išgyvena sutapimą teigiamais įsakymais, o Sūnus išgyvena atitrūkimą neigiamais įsakymais.
 • Sūnaus sijojimas aplinkos išryškina sąlygas, kuriose nėra Dievo, nėra gerumo, tad iš esmės nėra nieko. O tai yra būtent pirmapradžio Dievo sąlygos. Tose pačiose sąlygose Dievas išeina už savęs į save, tad atsiranda tiek Dievo dėmesys, tiek jo dviprasmybė, tiek jo gera širdis. Tai aišku žiūrint iš šalies. Tačiau šiose sąlygose esantysis išgyvena tarpus tarp šių pakopų, tad išgyvena atitrūkimus.
 • Užtat Dievo išsijudinimas tik apibrėžia ir išreiškia jo pirmapradę būseną, tačiau ją padaro prieinamą visiems, taip kad jisai myli visus. Mes visi gyvename jo neapibrėžtume, jo laisvėje. Tokiu būdu Dievo šokis išsako tą laisvės būsena, kurioje Dievas yra ir kuria esame mes. Mums paskirai Dievas nebūtinas, tačiau mūsų bendra būklė, tai jo būtinumas. Tai pagrindas mūsų meilei visiems.

Tėvo ir Sūnaus akimis

 • Jeigu Dievas yra (kaip kad Tėvo akimis), tai mylėti Dievą. Jeigu Dievo nėra (kaip kad Sūnaus akimis), tai mylėti visus, kaip lygiaverčius, mylėti savo artimą, kaip save patį. O artimas yra toje apimtyje, kurioje Dievo nėra.
 • Tėvo nebuvimas yra jo išėjimas už savęs į savę, į nebuvimą. O Sūnaus nebuvimas tai pirmapradis nebuvimas Tėvui dar nepasitraukus. Sūnaus nebuvimas yra tai, kas už santvarkos. Tad Tėvo nebuvimas (grimztant į save troškimais, požiūriais) sutampa su Sūnaus nebuvimu (už santvarkos). Tėvo požiūris (troškimas) yra jo ryšys su savastimi, su santvarka, su netroškimais, tai Dievo ženklas, ženklų rūšis. Tėvas žiūri atbulai, ir santvarką sudaro šeši požiūriai žiūrintys priešingai, taip pat septintasis Sūnaus požiūris žiūrintis kartu su Tėvu. Tokiu būdu sutampa Sūnaus ir Tėvo būklės, taipogi sutampa, prilygsta jųjų požiūriai. Yra tarp jų ryšys +0.
 • Dievas yra 4 turėjimų (buvimo su Dievu) vieningumas. Gerumas yra 6 buvimo (Dievu) vieningumas.
 • Besąlygiškumo ir sąlygiškumo suderinamumas. Tėvo besąlygiškumas persmelkia sąlygiškumą tad jam būklės sutampa. Tuo tarpu Sūnui sąlygiškumas (netroškimai) atitrūkęs nuo besąlygiškumo.
 • Sūnus vertina teigiamus įsakymus, Tėvo būklę, tačiau Tėvas vertina neigiamus įsakymus, Sūnaus būklę. Sūnui atrodo, kam būti Dievu jeigu turime Dievą? Tačiau Tėvui svarbu, kad Dievas vis naujai iškiltų Sūnumi.
 • Tėvo būklė: Jisai išeina už savęs į save 4 pakopom ir ten sutinka savo sūnų ir jie sutampa.
 • Sūnaus būklė: Jis atsiranda sąlygose ir yra atitrūkęs nuo Tėvo 6 skirtingai būdais.
 • Tėvo atsiradimas Sūnumi, tai buvimas. Teigiami įsakymai išsako. Sūnaus atsisakymas savęs Tėvui, tai nebuvimas. Neigiami įsakymai jį išsako.
 • Tėvas klausia: Ar Dievas būtinas? Ar Dievas būtų jeigu jo nebūtų? Sūnus klausia: Jei Dievas būtų ar jisai nebūtų? Ar Dievas nebūtinas? Ar Dievas pasitrauktų? Kitaip tarus: Ar Dievas būtinai geras? Ar atsirastų gerumas? Ar yra gerumas, Dievas santvarkoje? O gal Dievas nesiryžtų nebūti?

Tėvo (nežinojimo) ir Sūnaus (žinojimo) atskyrimas:

 • Dievo raiškos išsako žinojimo ir nežinojimo išgyvenimą, žinojimo ir nežinojimo sąlygas, tuomi sieja gerą vaiką (žinantį) ir blogą vaiką (nežinantį). Žinojimo ir nežinojimo dviprasmybė, tai sąmoningumas. 6 neigiami įsakymai, tai nežinojimo aplinkybės. Nežinantis, blogas vaikas išgyvena pirmus keturis padalinimus, (pirm ketverybės, pirm žinojimo), jų yra keturi atvaizdai, tai apimtys. Žinantis, geras vaikas išgyvena kitus keturis padalinimus, jų yra du atvaizdai, klausimas ir atsakymas. (Kartu tai yra 4 x (4+2) = 24.) Taip yra su išgyvenimais. Tačiau žinojimo sąlygos yra tiktai keturios, tuo tarpu nežinojimo sąlygos yra šešios, jos apima ir klausimą bei atsakymą, tai yra, gerumą. Tad gerumas įveda nežinojimą, kartu ir gyvenimą. Tuo tarpu žinojimas susitelkia į Dievą, į tiesos apimtis.
 • Auk tiesus ir suprasi ko tau trūksta, kam aš jums visiems reikalingas, ką reiškia atitrūkimas nuo manęs, kaip tokiu atveju tenka mylėti artimą, kaip ir mylėti priešą su manimi. Nes priešą galite mylėti manimi, o be manęs, tik artimą.
 • Teigiami įsakymai sieja dvasią su savastimi (su ženklu) ir neigiami įsakymai taipogi.
 • Dievas pasitraukdamas, išeina už savęs į save, tad savo būkle artėja prie Sūnaus ir galiausiai su juo sutampa. Ir būtent požiūrių grandine sutampa. Tačiau Sūnus pasaulyje neranda Tėvo ir tad tolsta nuo jo, yra įvairiai atitrūkęs nuo jo, užtat bendru asmeniu (Kitu) patiria tai, ką Dievas patiria.
 • Šeši atitrūkimai įvairiai išsako pirmapradžią būseną neišėjus už savęs. O keturi sutapimai išsako išėjimą iš pirmapradės būsenos.

Dievo išsakymas būkle, nebuvimu

 • Buvimą supranta Tėvas buvimu, Sūnus požiūriais, Dvasia būklėmis. Tai jų sutapimo pagrindai.
 • Dievas (Tėvas) nusakomas savo būkle, savo nebuvimu, vadinas, savo savastimi.
 • Dievas Sūnus taipogi nusakomas savo būkle, savo nebuvimu, tad savo nedieviškumu, savo atitrūkimu nuo Dievo, kuris nepilnai išėjo už savęs.
 • Dievas Dvasia taipogi nusakoma savo būkle, savo nebuvimu, kurį Tėvas ir Sūnus bendrai suvokia, tai jų neapibrėžtumas kolei Tėvas nepilnai išėjo už savęs, taip kad yra žmonių įvairovė, gerų ir blogų ir visokių. Nes Tėvas išeidamas už savęs yra žmogus, ir Sūnus yra žmogus, tad yra žmonių tarp kurių atsiranda Sūnus.
 • Jeigu Dievas išsakomas, apibrėžiamas būkle, tai tas kas yra Dievo būklėje ir yra būtent Dievas.

Liudytojo nebūtinumas

 • Dievo įrodymas vyksta liudytojui (blogumui). Liudytojas yra tarsi aukštesnis už Dievą. Jeigu tas liudytojas neranda Dievo, atskirtas nuo Dievo, atsiskiria nuo Dievo, tada tas liudytojas patsai atsiranda Dievo būklėje. O jeigu Dievą apibrėžia jo būklė, jo nebuvimas, tai tada liudytojas iš tiesų yra Dievas.
 • Liudytojas yra dalis pirmapradžio Dievo vidinės įtampos. Jisai liudija sau ar jisai būtinas? Jisai reiškiasi gerumu - išėjimu už savęs, o liudija blogumu - neišėjimu už savęs. Dievo blogumas reiškiasi Dievo gerumu.
 • Liudytojas (Dvasia) nebūtinas - Dievas žiūrintis į save iš šalies. Dievas neišeinantis už savęs yra nebūtinas. 4 teigiami įsakymai išsako Dievo būtinumą, o 6 neigiami įsakymai išsako jo nebūtinumą.
 • Tokiu būdu Dvasia permąsto: Dievas tampa sąvoka, kuria galima gyventi. Dievas tampa "nematomu" (bet ir matomu) išeities tašku visų asmenų vienumui.

Visų bendra būklė - Dievo

 • Tėvas myli kaip Dievas arba Dievu. NeDievas gali mylėti visus ne pats kaip Dievas bet Dievu. Dievas myli visus bendra būkle. O bendroje būklėje visi esame Dievas, vienaip ar kitaip.
 • Myli visus. Būklių vienumas.

Dvasios akimis Tėvo būklė

Tėvas grimzda į sąlygas

 • Dievas Tėvas iš besąlygiškumo grimzdi į sąlygiškumą. Jisai tad papildomas savo būkle, savo nebuvimu. Jo būklė yra tai, kiek jisai įgrimzdęs į sąlygas, tai yra, apimtis, kurioje jisai yra: visakame, betkame, kažkame, niekame.
 • Tėvo savastis yra nebuvimas į kurį jisai grimzta, tad jam ryšys su juo nereikalingas.
 • Tėvo būklė yra jo sutapimas su Sūnumi. Sūnus mato Tėvą, bet jį mato ne kaip Tu, o tik kaip Kitą.
 • Sūnus mato Tėvą kaip ženklą, kaip vieną iš keturių ženklų rūšių. Ženklo rūšis išsako kaip toli Tėvas yra išėjęs už savęs. Tėvo sąlygiškumo laipsnis gali jį skirti nuo besąlygiškumo niekuo, kažkuo, betkuo ar viskuo. Atitinkamai, ženklo rūšis gali būti jisai pats kaip toks, žymimas dalykas (numanant ar), jį vaizduojanti ikona (numanant koks), jį nurodantis indeksas (numanant kaip), arba jį pakeičiantis simbolis (numanant kodėl).
 • Taip išsakomi Dievo troškimai: susiejami besąlygiškas trokštantis Dievas ir sąlygiškas troškimo išsipildymas. Jais mes matome Dievą, žiūrime į Dievą, tačiau kaip Kitą, ne kaip Tu. Matyti Dievą tai gyventi, tačiau tuo pačiu, išsirišti, numirti.
 • Troškimai, tai Dievo savastis, o netroškimai, tai jų palaikymas, išryškinimas.
 • Netroškimai palaiko troškimus, juos įrėmina, myli Dievą.
 • Tėvas myli visus tiesiogiai: mylėti priešą, Dievą. Tai sutapimas su Dievu, Dievo "turėjimas". Tai pastebėtas, įžvelgtas Dievas.

Pakopos Dievo išėjimo už savęs

 • Mylėti Dievą visu kūnu (poreikiais), protu (abejonėmis), širdimi (lūkesčiais) ir dvasia (vertybėmis).
 • Žmogaus-Sūnaus savastis (ženklas) yra poreikiai, abėjonės, lūkesčiai, vertybės.
 • Ketverybė (keturios pakopos Dievui išeinant už savęs) iškyla kartu su Sūnumi.

Gyvenimo lygmenys

 • Amžinas gyvenimas - dvasia - poreikiai - žmogaus trejybė
 • Išmintis - pasaulis - dvejonės - dešimt Dievo įsakymų
 • Gera valia - asmuo - gėrio kryptys - aštuongubas kelias
 • Dievo valia - tiesa - vertybių laikymasis - Dievo trejybė

Dievas nepilnai išėjęs už savęs

Dievo išėjimas už savęs yra jo meilė - jo būtinumo palaikymas - išsakytas pakopomis.

 • Meilė yra (ir yra išreikšta) tik kada Dievas yra pilnai išėjęs už savęs.
 • Troškimai yra meilės pagrindimo pakopos.
 • Patikslinimas (apimtys): Dievas nuo savęs atskirtas niekuo. Dievas nuo meilės atskirtas viskuo, tai yra savimi, nes meilė yra Dievas išėjęs už savęs į save. Tas viskas yra gerumas. O ta meilė yra vienumo pagrindas.

Troškimai išsako tėvo ryšį su savimi. Tėvo ryšį su savimi (kurį jisai tveria išeidamas už savęs) išsako jo (išsipildę) troškimai (siejantis, tapatinantys trokštantį Dievą ir trokštamąjį gerumą) nieko, kažko, betko ir visko:

 • Dievas be jokio požiūrio (Dievas). Dievas nieko netrokšta (trokšta nieko): Savarankiškas: pirmapradis Dievas. (jisai pats: ar) Tai Dievas, kurį įsivaizduoju pirm laiko, erdvės, būties, meilės, tvarkos ir visko kito. Dievas nevaržomas, glūdi visakame, be savasties, tad niekuo neatskirtas nuo savęs.
 • Dievo požiūris (sandara). Dievas trokšta kažko: Užtikrintas: dvasia, dėmesys. (ikona: koks) Tai Dievas, tarsi dvasia tarp dvasių pasaulyje, kuris savo dėmesį sutelkia, savo įsivėlimu lemia, kas yra rimta ir kas nerimta. Dievas traukiasi, jo dėmesys sutelktas ten, kur jo nėra. Jisai glūdi betkame, atskirtas nuo savęs kažkuo, savo dėmesio lauku. Jisai iš lauko žiūri į save.
 • Dievo požiūris į savo požiūrį (atvaizdas). Dievas trokšta betko: Ramus: dviprasmiškas. (indeksas: kaip) Tai Dievas, kurio naktį ieškau lubų blankumoje, ten kur jo apsireiškimas jį mažiausiai įpareigotų. Jisai jau viduje savęs žiūri atgal, kas už jo. Jisai glūdi kažkame, Dievui atvertoje, skirtoje ertmėje, atskirtas nuo savęs betkuo.
 • Dievo požiūris į savo požiūrį į savo požiūrį (vieningumas). Dievas trokšta visko: Mylintis: gera širdis. Dievo esmė. (simbolis: kodėl) Tai Dievas, kurį įžvelgiu bet kuriame žmoguje, gerumas trykštantis iš jo gelmių, kada jisai gera valia atveria kelią gerai širdžiai. Jisai glūdi nieke, mūsų gelmėse, giliau nė mes patys, mūsų širdyse. Jisai jau pilnai išėjęs už savęs į save, atskirtas nuo savęs visakuo.

Visais atvejais, tai Dievas, kurį matau, bet tarsi iš šalies. Matau ne patį Dievą, o jo ženklą. Ženklu jį galiu įsivaizduoti, įžvelgti, juo Dievas gali mane paveikti, bet visgi su Dievu trūksta tarpusavio ryšio bendrauti, nes aš žiūriu į jį o ne kartu su juo. Trūksta įsipareigojimo iš mano pusės, kaip kad Sūnui bendraujant su juo kaip su Tavimi, aštuongubu keliu.

Priešingybės ir 4 Dievo raiškos:

 • Pirmapradis Dievas: nepažymėtos priešingybės
 • Dievo dėmesys: pažymėta Dievo priešingybė gerumas
 • Dievo dviprasmybė: pažymėta gerumo priešingybė blogumas
 • Dievas - gera širdis: nepažymėta nepriešingybė (vienumas)

Dvasios akimis Sūnaus būklė

Sūnaus būklė - atitrūkimas

 • Dievo Sūnaus būklę išsako jo atitrūkimas nuo Dievo Tėvo. Sūnus iškyla ten, kur Tėvo nėra, tad sąlygiškesnėje pakopoje kaip Tėvas. Yra keturios sąlygiškumo pakopos, tad šeši būdai jiems išsidėstyti, šeši būdai Sūnui atitrūkti nuo Tėvo. Šie šeši atitrūkimai išsako Dievo ženklo savybes. Sūnaus būklė, kurioje iškyla, yra kad jisai net nemato Dievo ženklo, o tiesiog patiria to nematomo ženklo savybes.
 • Atitrūkimas yra Dievo trūkumas.
 • 6 atitrūkimai grindžia besąlygišką sąlygiškumą Sūnui. Nes Dievas reiškiasi išeidamas už savęs į sąlygas.
 • Atitrūkimas išsakomas savasties įvairių lygmenų. Užtat reikia derinti savastis aplamai, tam palaikyti aplinkybes.
 • Atitrūkimas: Yra požiūris iš Sūnaus būklės į Tėvo būklę.
 • Sūnaus būklė yra jo nebuvimas. Jo nebuvimas yra būtent už santvarkos, o ypač, pirmapradžio Tėvo aplinkoje, Tėvui dar nepasitraukus.

Sūnus ir artimas: Sūnaus ir Dvasios kampai

 • Sūnus gali būti veidrodžiu susietas su kitu žmogumi, su artimu, kad kad su Dievu.
 • Sūnaus atitrūkimas - meilė artimui, palaikyti artimo meilę - iškyla artimas, kaip Sūnaus (gyvenančio Tėvo užtikrintumo) ir mūsų (gyvenančio be šio užtikrintumo).
 • Galvok, kaip aš noriu tarp jūsų gyventi, kaip gyvenu savo Sūnumi užtikrintai ir jumis neužtikrintai, kaip tarp jūsų ir Sūnaus yra tarpas, koks yra tarp manęs ir jo, kaip tie tarpai atsispindi tarsi veidrodyje, tame pačiame kuriame atsispindžiu su Sūnumi, kaip tie atspindžiai yra būtent tie, kuriuos nagrinėji puskubais. Aš esu Sūnumi pirm sutapimo ir esu jumis po sutapimo, tad tai išaiškina kas yra sutapimas ir nesutapimas.
 • Mūsų būklė: mes esame atskirti. Bet nuodėme, atskyrimo paneigimu, save atskirtumėme.
 • Mūsų būklė išplaukia iš nuolatinio Dievo atsisakymo savęs naujas savastimi. Užtat ir iškyla mūsų savastis. Mes esame Dievas įsijungęs trejybės ratu netikėtoje vietoje, pavyzdžiui, jau veikiame, bet ar pamąstome? Tad ieškome Dvasios. Tėvas mąsto, užtat nusistato, ir Sūnus nusistato, užtat vykdo. Tad Sūnus mums pavyzdys ir Tėvas išeities taškas. Bet mes suveikiame Dvasia.
 • Ar žmonės susigaudo, kad jie yra Dievas? tai yra, Sūnus? Sūnus tą pats išgyvena, o Dvasiai tas klausimas kyla apie žmones apskritai, ar jie susigaudo?
 • Dvasia iš šalies mato skirtumą tarp "gerojo vaiko" ir "blogojo vaiko" kuriuos suveda Sūnus.
 • Sūnaus pagrindu iškyla žmogus (ne Dievas). Dvasios pagrindu iškyla pasauliai (ne Dievo) kuriuose Dievas ir žmogus sueina amžinu gyvenimu.

Suėjimas žinojimo rūmais

 • Sūnus (pirm santvarkos) ir Dvasia (santvarkoje) sueina paskirais asmenimis, jų pasauliais, tad jų asmeniškais ir visuotinais žinojimo rūmais. Tai jų sutapimo pagrindas

Požiūrių siejimas

 • Atitrūkimas sieja pirminį ir antrinį požiūrius, pagrindinį ir šalutinį. Kaip kad pertvarkyme?

Pirmapradė būklė ir išėjimas už savęs

 • Sūnaus atitrūkimus išsako Tėvo atjautos siejančios skirtingų pakopų Tėvo troškimus ir Sūnaus netroškimus. Sūnus myli netiesiogiai. Tai atitrūkimas nuo Dievo, tačiau tuo pačiu, tai buvimas Dievu, neturėjimas Dievo. Juk tas Sūnaus atitrūkimas yra Tėvo pirmapradė būklė taipogi. Mylėti visus galima netiesiogiai, mylinti vienas kitą kaip kad Dievas (Sūnus) myli mus. Tėvas besąlygiškai myli save atsitraukdamas, tuomi tverdamas save, savo savastį, o Sūnus taipogi sąlygiškai myli atsisakydamas savęs tos pačios savasties, kurioje jisai iškyla. Tokiu būdu esame Dievo išplėtojimas Sūnaus tobula meile (Kitam), kuri mums pavyzdys mylėti vienas kitą (Tave). Tokiu būdu Sūnus pripažįstamas Dievu. Nebūtina pačiam būti Dievu, tiesiog rinktis Sūnų vietoj savęs. "Mylėkite vienas kitą kaip aš jus myliu." Tuo tarpu pačiam Sūnui sutapo du įsakymai: Mylėti save ir mylėti vienas kitą. Mylėti visus, tai pasekmė to.

Ženklų savybės

Ženklų savybės - atvaizdai - vienumo pagrindai - išsako skirtumą tarp mūsų (Sūnaus) ir Dievo. Tad kai mus skiria niekas, esame pirmapradžio Dievo būklėje, esame vienų viena, tą jaučiame, kadangi tai yra ženklas, kurį išjaučiame, išjausdami išgyvename. Ir mus skiria niekas nes kada mumyse yra gera širdis, Dievas yra visiškai išsipildęs mumyse, tad sutampa pirmapradis Dievas už mūsų ir gera širdis - Dievas mumyse. O mes tai jaučiame kaip vienų vienumą visame pasaulyje. Tas tikslingas niekas skiria mus nuo Dievo už mūsų. Ir tas niekas yra tai, kas už pasaulio. Kai Dievas eina link mūsų, tada jaučiame kad mes (Dievas) esame suvestas į asmenį, tad esame viena su kažkuo už asmens, o tas reikšmingas kažkas skiria mus nuo Dievo. Ir kai Dievas eina dar arčiau mūsų, jaučiame kad esame Dievas suvestas į įsimintiną tiesą, tad esame viena su betkuo, o tas betkas už tiesos skiria mus nuo Dievo.

Dievo ženklų savybės, tai Dievo iš šalies nepamatymas. Tai nepamatytas Dievas. "Palaiminti, kurie tiki, nematę."

 • Dievo ženklas lankstus: Besikeičiančių dvejonių iššaukti visko padalinimai žymi nesikeičiančią visumą. Tai Dievas kurį pažįstame kaip visko dvasią, kaip mūsų ribų neigimą. Jisai kuria visko padalinimus papildydamas vis nauju visumos požiūriu. Savo būkle visi esame viena su viskuo.
 • Dievo ženklas pakitus: Besikeičiančių gėrio krypčių iššaukti atvaizdai žymi nesikeičiančią visumą. Dievas, klausimo dvasia, *savo požiūriu* į požiūrį vienu sykiu apžvelgia ir atjaučia visus skirtingus mano ir kitų požiūrius. Jisai atsitokia. Savo būkle visi esame viena su klausimu.
 • Dievo ženklas judrus: Besikeičiančių gėrio krypčių iššauktos aplinkybės žymi nesikeičiantį dėmesingumą. Dievas, atsakymo dvasia, požiūriu į *savo požiūrį* mano gelmėse išgyvena mano laisvę, išjaučia mano galimybes, gyvena manimi, mane lydi visakame, įsijaučia į mano likimą. Tai mano gebėjimas bet kokiose aplinkybėse atsisakyti savęs, gyventi bendru žmogumi. Savo būkle visi esame viena su atsakymu.
 • Dievo ženklas įsimintinas: Besikeičiančio aštuongubo kelio iššauktas pagrindimas žymi nesikeičiančią dviprasmybę. Dievas, betko dvasia, požiūriu į požiūrį į *savo požiūrį* rūpinasi visais mūsų paskirais pasauliais, juose mus pasiekia savo meile, mums save primena savo malone. Jisai malonių šaltinis, nuojautos ir išmanymo šaltinis. Savo būkle visi esame viena su betkuo.
 • Dievo ženklas reikšmingas: Besikeičiančio aštuongubo kelio iššauktas įvardijimas žymi nesikeičiantį dėmesingumą. Dievas, kažko dvasia, požiūriu į *savo požiūrį* į požiūrį sureikšmina, įkūnija mūsų paskiras tiesas mylimąja. Savo būkle visi esame viena su kažkuo.
 • Dievo ženklas tikslingas: Besikeičiančio aštuongubo kelio iššauktas pasakojimas žymi nesikeičiančią visumą. Dievas, nieko dvasia, *savo požiūriu* į požiūrį į požiūrį lygiagrečiai išgyvena mūsų paskirų asmenų vienų vienumą. Savo būkle visi esame viena su niekuo.

Dievo ženklas sieja nesikeičiantį besąlygiškumą ir kintantį sąlygiškumą. Pavyzdžiui, padalinimų visuma lieka ta pati, tačiau patys padalinimai gali keistis.

Gyvenimas yra amžinojo gyvenimo ženklas. Gyvenimas sieja Dievą už sąlygų ir gerumą, Dievą sąlygose. Gyvenimas tuo pačiu žymi amžiną gyvenimą, Dievo ir gerumo atitrūkimą. Dievo požiūrio išgyvenimai. Neigiami įsakymai draudžia neigti Dievo požiūrio išgyvenimą, draudžia neigti gyvenimą.

 • Dėmesys žymi Pirmapradžio neribotumą, išreiškia Dievo ženklo lankstumą. Dvasia pripildo įvairiausias proto sandaras, ir būtent visko padalinimus, juos pripildo, laikydamasi jų ribų, nurodo Pirmapradžio visumą, žymi jo neribotumą.
 • Dviprasmybė žymi Pirmapradžio atokumą, išreiškia Dievo ženklo pakitumą.
 • Dviprasmybė žymi Dėmesio įsijautimą, Dievo ženklo judrumą.
 • Gera širdis žymi Dviprasmybės išskirtinumą, Dievo ženklo įsimintinumą.
 • Gera širdis žymi Dėmesio suvedimą, Dievo ženklo reikšmingumą.
 • Gera širdis žymi Pirmapradžio vienų vienumą, Dievo ženklo tikslingumą.

Neigiami įsakymai

Neigiamų įsakymų pagrindas

 • Yra Dievo nebuvimo tarpas tarp Tėvo ir Sūnaus. Tame tarpe iškyla artimas tarsi pirmapradžio Dievo sąlygose. Dievas reiškiasi artimu, tai Dievo laisvė. Svarbu palaikyti Dievo tyrimą ir to artimo nevaržyti. Nusižengdami nepalaikome Dievo tyrimą ir nesame vieningi. Užtat gyvendami vieningi palaikome Dievo tyrimą. Neigiamas įsakymas išsako to vieningumo sąlygas.
 • Aš iš esmės nesu savo kūnas, nė protas, nė širdis, o iš visų atvaizdų tesu savo valia. Valios pagrindu galiu būti ir širdis, ir protas, ir kūnas. Aš nesu savo protas - esu savo valia - šitą suvokiau kovodamas su įpročiu glamonėti save. Protas gali apstatyti valią, bet aš galiu kažkiek atjungti savo protą, atsiriboti nuo jo. Panašiai, nesu savo kūnas - galiu paaukoti savo gyvybę, kentėti skausmą. Nesu savo širdis - galiu nepaisyti savo jausmų, savo jautrumo. Tačiau negalima atskirti žmogų nuo jo širdies, proto ar kūno.
 • Šešerybė: neteisingumas - trejybėje įgimtas nuklydimas.

Dvasia mato Dievo tapatumą. Suvokta Dvasia tai tapatumų sąlygos, o tapatumo sąlygos, tai sąlygiškumo nusileidimas besąlygiškumui. Apibrėžtumo nusilenkimas neapibrėžtumui.

Artimo meilės palaikymas - įsakymų rūšys

 • Nevalia trukdyti kitiems mylėti save, mylėti vienas kitą, mylėti visus (tad dalintis pasauliu). Tais trimis lygmenimis kiekvienas palaikome Dievą (visus), save ir vienas kitą. Taip reiškiasi Dievo, asmens, asmenų vieningumas ir pasisuka trejybės ratas. Tai vyksta kiekvienu žmogumi, kiekvienas žmogus privalo būti savarankiškai prasmingas.
 • Neigiami įsakymai - tai požiūrių paneigimas - pirmos, antros ir trečios rūšies
 • Mylėk artimą kaip save patį - tai išsako, kad galime (įvairiai) būti viena su artimu, jį priimdami kaip visko židiniu vietoj savęs. Galime būti viena tiesiogiai (buvimu - pirm savasties-židinio - nepažymėta priešingybe, vidine įtampa tarp turinio ir raiškos), arba savasčių priėmimu (pažymėta priešingybe, kuria sau priskiriame savastį-židinį, priimame požiūrius) - mylėdami vienas kitą, arba pripažindami kito savasties-židinio pirmumą (mylėdami visus, jų savastis, būkles, pažymėtas priešingybes mūsų savasčiai, kurių požiūrių gal netgi ir nepriimame). Užtat neigiamais įsakymais tramdome save ir gerbiame kitą, artimą, kaip židinį.
 • Nežudydami - gerbiame požiūrį (meilę sau) - pripažįstame kiekvieną židinį, kiekvieną savastį, kaip to paties buvimo raišką.
 • Nevokdami, nesvetimaudami - gerbiame požiūrį į požiūrį (meilę vienas kitam) - pripažįstame meilę, leidžiame priimti kitą židinį-savastį, mylimąjį (įsijungimą) ir mylintįjį (atsitokėjimą).
 • Nemeluodami, negeisdami žmogaus nė daiktų - gerbiame požiūrį į požiūrį į požiūrį (meilę visiems) - pripažįstame vienumą, leidžiame gyventi visiems bendru židiniu (Kitu, viduriniu požiūriu), leidžiame kitiems mylėti ir būti mylimais, gyventi bendrais troškimais tiesos (visiems bendro židinio), (daiktų) tvarkos (palaikyti tarpusavio meilę, meilę vienas kitam) ir (žmonių) vienumo (meilei sau). Vardan to atsisakome melo (skiriančio mūsų turinį ir raišką), geismo daiktams (juos valdyti vietoj kitų) ir geismo kitų (juos nukreipti nuo kitų). Reikia palaikyti bendrystę.

Mylėk savo artimą kaip save patį.

 • Sukeisti save ir artimą.
 • Meilė - tai būklė.
 • Antrinės sandaros išreiškia kaip galime prilygti savo artimui, prilygti sau. Meilė yra visų požiūrių palaikymas, jų visų lygiavertis.
 • Meilė palaiko Dievo būtinumą, besąlygiškumo būtinumą ir įveikia atitrūkimą.
 • Dievo nėra, bet Dievo meilę galime pakeisti artimo meile. O Dvasia stebi, kaip mes savo meile palaikome meilę, ar tai mylėdami Dievą teigiamais įsakymais, ar tai mylėdami bet kurį mylėtoją neigiamais įsakymais. Tad meilė x meilė lygu Dievui.
 • Mylėti artimą nebuvime: Dvasios tarpe: pasiklydęs vaikas.
 • Dvasia mes mylime per kitą, palaikydami jos meilę. Mylime Dievą palaikydami jo meilę teigiamais įsakymais. Ir mylime artimą netiesiogiai, atitrūkę, neigiamais įsakymais palaikydami, gerbdami jo meilę: sau, viena kitam (jo kitam) ir visiems.
 • Kad mylėtų save, nežudyk.
 • Kad mylėtų vienas kitą, nevok ir nesvetimauk.
 • Kad mylėtų visus, nemeluok ir negeisk žmogaus bei daiktų.

Tai vienumo pagrindai, kaip esame viena kitais asmenimis. Neskaldyti, nedraskyti visko padalinimų, palaikyti visumą. Leisti kitam (artimui) būti visko židiniu, viską suderinti. Tad mylėti artimą kaip save patį.

Mylėti save

 • Net ir patį blogiausią žmogų negalima žudyti.

Neneik Dievo meilės sau, nė mūsų sau. Gerbk meilės būtinumą. Neneik teigiamumo:

 • Nežudyk = neneik Dievo neribotumo, vienumo su viskuo, tuo pačiu jo savasties, jo išėjimo už savęs į kiekvieną iš mūsų, Dievo ženklo lankstumo.
 • Nežudyk = neatskirk žmogaus kūno nuo jo proto.

Mylėti vienas kitą

 • 3) Didžiausia smulkmena - lytinis apvaisinimas - tad nesvetimauti.
 • 3 Svetimavimas: priversti asmenį.

Neneik Dievo meilės vienas kitam, mylinčiojo mylimajam. Gerbk meilės tikrumą. Neneik ramumo:

 • Nevok = neneik Dievo atokumo, vienumo su klausimu, Mylinčiojo, Dievo ženklo pakitumo.
 • Nesvetimauk = neneik Dievo įsijautimo, vienumo su atsakymu, Dievo ženklo judrumo.
 • Nevok = neatskirk žmogaus kūno nuo jo širdies.
 • Nesvetimauk = neatskirk žmogaus proto nuo jo širdies.

Mylėti visus

 • Mylėti visus, tai mylėti savastis, tai mylėti kiekvieną asmenį kaip asmenybę, palaikyti jo laisvę. O kiekvienas asmuo renkasi savo tiesas, savo asmenybę, savo pasaulį. Tad nevalia meluoti, geisti kito asmens, nė geisti kito daiktų.
 • Gerbti pasaulių suderinamumą.
 • Gerbti tiesų visuotinumą.
 • Gyventi pasaulyje taip, kad visi sutilptumėme.

4) Dievas asmeniškai kiekvieną pasiekia.

 • Išskirtinis liudijimas - išsakyti tiesą.
 • Išdėstyti tiesą (kito kitam) - negeisti daiktų.
 • Leisti jai išgirsti kito tiesą (pašnekovą) - negeisti žmonių.
 • 4 Melas priversti teiginį.
 • 5 Priversti asmenį būti vienokiu ar kitokiu.
 • 6 Priversti pasaulį būti vienokiu ar kitokiu.

Neneik Dievo meilės visiems. Gerbk meilės galimybę. Neneik jautrumo:

 • Nemeluok = neneik Dievo sąlygiškumo, vienumo su betkuo, Dievo ženklo įsimintinumo.
 • Negeisk svetimo daikto = neneik Dievo suvedimo, vienumo su kažkuo, Dievo ženklo reikšmingumo.
 • Negeisk svetimo žmogaus = neneik Dievo besąlygiškumo, vienumo su niekuo, Dievo ženklo tikslingumo.
 • Nemeluok = neatskirk žmogaus širdies nuo jo valios.
 • Negeisk svetimo žmogaus = neatskirk žmogaus proto nuo jo valios.
 • Negeisk svetimo daikto = neatskirk žmogaus kūno nuo jo valios.

Dievo branda

While God is growing, for that fleeting moment, we have room to respond. For God is not yet what he will suddenly be. For each way that God grows, I think there is only a single way that we can genuinely independently respond in the face of his All-Powerfulness.

 • When the All-Powerful says "I have no care for anything ...but things are to be exactly as I wish" then my only genuine choice is "Not to Go Along" and keep my independent perspective of what I myself care about.
 • When the All-Powerful says "I have no care for anything ...but whatever happens is good for me" then my only genuine choice is "to Resist" and independently apply my own filter to make clear that it is not all the same to me what happens.
 • When the All-Powerful says "Things are only as I wish ...and whatever happens is good for me" then my only genuine choice is "Not to Choose" as participation is pointless, and I will place this in my own independent context.
 • When the All-Powerful says "Whatever happens is good for me ...but I love you more than you love yourself" then my only genuine choice is "to Go Along" and independently assent, unite my will with his.
 • When the All-Powerful says "Things are only as I wish ... but I love you more than you love yourself" then my only genuine choice is "Not to Resist" and independently accept what I am given.
 • When the All-Powerful says "I have no care for anything ...but I love you more than you love yourself" then my only genuine choice is "to Choose" as I am left with a void in which I am left to independently make my own way.

These are the only ways that I can maintain my independence in the face of the All-Powerful. This is a dance which the All-Powerful leads. Every way that the All-Powerful grows in concern, I have but one response by which I maintain any independence. My response is always fleeting because I have room left to choose only while God has room left to grow. My concern is to choose genuinely.

Požiūrių santykių pasikeitimai

Požiūris apibrėžia savastį.

 • Požiūrio atskyrimas išsako "save", kurį galima mylėti; požiūrio išvertimas ir išplėtimas išsako "vienas kitą"; požiūrio atsisakymas, apvertimas ir įsisavinimas išsako "visus".
 • Požiūris yra išėjimas už savęs. O sąvoka yra apsiribojimas savimi. Tad Dievas požiūriu išeina už savęs į save, į savo apsiribojimą, į savo būklę.
 • Požiūris yra santykis su savimi, tad su savo būkle, savo nebuvimu. Priimdami požiūrį, gyvename savimi, išgyvename save, savo būklę. Tačiau galime ir susilaikyti nuo požiūrio išgyvenimo, nuo savęs išgyvenimo. Požiūris išsako ribą tarp savęs išgyvenimo ir neišgyvenimo.
 • Požiūris sieja požiūrio turėjimą (atitokėjimą, nebuvimą) ir buvimą (įsijautimą, išgyvenimą).

Kas yra permainos?

 • Permainos sieja artimo židinį (visko) su mano židiniu (visko).
 • Permainos sieja bendrą požiūrį išsakytą padalinimo visuma ir paskirą požiūrį išsakytą padalinimo požiūriu. Tai bendro žmogaus (Jėzaus) ir paskiro žmogaus (mūsų) santykis.
 • 6 permainos išsako Sūnaus atitrūkimą: žmogaus nuo Dievo, gerumo nuo Dievo. Gerumu, vienumu palaikome bendrumą su visais.
 • Požiūrio permainos (ženklo savybės) išsako, kaip reikėtų požiūrį permainyti, kad ženklas ženklintų ženklintąjį. Jis išreiškia atitrūkimą ir tuo pačiu jo įveikimą. Tai meilė, kaip mylėti save kaip savo artimą. Požiūrio permainos išsaugo požiūrių lygiagretumą įvairiose sąlygose. Požiūrio permainos išsako, kaip save pakeisti artimu, dvasia, kaip visus požiūrius gerbti, palaikyti lygiagrečiai, kaip žiūrėti ne savimi, paskirai, o bendrai, visais, kaip save pakeisti visais, juk visi iškyla nebuvime, lygiaverčiai.
 • Tėvo išėjimas už savęs į save yra vientisas, tad tolydžiai susietos keturios pakopos. Tačiau jo nebuvimas, jo savastys yra nesusietos, tad viena nuo kitos atitrūkusios. Permainos išsako atitrūkimus tarp Tėvo būklių, tad ir tarp Tėvo ir Sūnaus.
 • Permainos yra semiotinis tarpas. Tai "vaizdavimai", tad atvaizdos, tai pertvarkymai, kuriais vaizdinys užpildo tarpą tarp požiūrių, papildo požiūrį, kad jis būtų prieinamas, išsako jų skirtumą, ko reikia, kad požiūris būtų suprantamas. Semiotinis tarpas yra tada kada žodžiai, žodingumas papildo turinį, reikšmę, kada žodžiai įsiterpia ir atitolina supratimą.
 • Atitrūkimas: Dievas viską žino. Požiūriais jisai mato. Permainomis atitrūkimas yra mūsų nežinojimo pagrindas, mūsų klaidų pagrindas, nes Dievas mato, tačiau mes nematome, ir tą nesutapimą išsako mus siejanti permaina, kurią jisai mus mato, tačiau mes (per savo "klaidą") jo nematome. Šeši padalinimai išsako šešias klaidas, permainas, nesusivedimus, tačiau septynerybė išsako ne klaidą (tiesą tarp klaidų) ir nulybė išsako (tiesą be klaidų).
 • Atitrūkimas permaina: vienam neatrodo kaip kitam.
 • Sūnaus atitrūkimai yra (Tėvo) ryšio +0 apmąstymai lygmenimis +1, +2, +3.
 • Požiūris, tai scalar. Permainos, tai field operations.
 • Sūnaus požiūris nesutampa su Tėvo požiūriu. Sūnus atitrūkęs nuo Tėvo. Jųjų požiūrius sieja požiūrių permainos, kuriomis vienas požiūris tampa kitu. Požiūrių permainos yra tos savybės, kuriomis požiūris sutampa su savimi. Taipogi tai tos savybės, kuriomis požiūris skiriasi nuo savęs. Tai būdai permainyti požiūrį, kaip ženklą.
 • Dvasios kampus, Sūnaus nebuvimas, jo būklė yra Blogojo vaiko požiūris, kuris prasideda malone, tada susitelkimu, susidurimu su savo ribomis ir atsirėmimu į Dievą. Sūnaus būklę - jo išskyrimą nuo Dievo, Sūnaus savarankiškumą - išsako būtent pirmos trys pakopos. Tokioje aplinkoje, kur nėra Dievo, tenka mylėti visus, kaip lygiaverčius sau, tad atsisakyti savęs vardan visų. Tai ir yra požiūrių permainų esmė, ženklų savybės. O tai būtent Dievo ženklo savybės.
 • Permainos yra žiūrėjimas iš šalies į Dievo santykį su savimi, tuo pačiu, Tėvo (už savasties) ir Sūnaus (savastyje) santykį. Santykis nusako jų santykį ir atitrūkimą, atstoja ir neatstoja jų ryšį. Požiūrio permaina yra ženklo (požiūrio) savybė (permaina).
 • Permainos yra simetrijos rūšys.
 • 6 permainos yra 6 simetrinių funkcijų bazės.
 • Įvairios požiūrio permainos išsako ryšį tarp Sūnaus ir Tėvą. Tas pats ryšys yra tuo pačiu lygiagretis visiems. Jis turėtų būti kaip toks visų pagerbtas. Užtat yra neigami įsakymai. O neigiamų įsakymų vienumas išsako bendrai mylimą asmenį, visi asmenys. O teigiamų įsakymų vienumas išsako bendrai mylintį Dievą, besąlygišką.
 • Bendrai, atitrūkimai tai yra požiūrių santykių pasikeitimai, kaip antai:
  • išeina už savęs į save - taip atsiveria asmenys ir požiūriai
  • viską padalina į požiūrius - taip išryškėja jo išėjimas už savęs, ką tai reiškia
  • požiūrio atskyrimas - vienybė - požiūrio atskyrimas nuo visumos
  • požiūrio išvertimas - dvejybė
  • požiūrio išplėtimas - trejybė
  • požiūrio atsisakymas - ketverybė
  • požiūrio apvertimas - penkerybė
  • požiūrio įsisavinimas - šešerybė
  • požiūrių sudūrimas - septynerybė
  • požiūrių suvedimas grandine, pasiklydusiu vaiku - nulybė?

Permainos išsako laisvių rūšis. Dievas gali būti kita, o kita gali...

 • būti lanksti - neišsiskirti - savo gelmėmis - jai mylint save - užtat privalom nežudyti
 • būti pakiti - atsitokėti - rūpintis plačiai - jai mylint vienas kitą - užtat privalom nevogti
 • būti judri - įsijausti - laisve išgyventi visas smulkmenas - jai mylint vienas kitą - užtat privalom nesvetimauti
 • būti įsimintina - išsiskirti (sąlygiškumas) - aplinkybėse - jai mylint visus - užtat privalom nemeluoti
 • būti reikšminga - suvesti (atsidavimas) - jai mylint visus - užtat privalom negeisti kitos daiktų
 • būti tikslinga - būti vienų viena (besąlygiškumas) - jai mylint visus - užtat privalom negeisti kitos žmonių

Sūnaus ryšys su Tėvu

 • ...aš tave pamokysiu permainų, kaip šventoji Dvasia liudija Sūnaus ryšį su manimi, jo atitrūkimą, kuris ir tarnauja ryšiu. Tad savo atsidavimu man atpažink jojo dar didesnį atsidavimą, gerbk ir mylėk jį, jisai tau ir visiems pavyzdys ir pagrindas jūsų gyvenimui, mūsų visų vienumui. Mylėk ir vertink jį.

Laisvė

 • Besąlygiškas sąlygiškumas - pavyzdžiui, vienų vienumas - laisvė įvairiai reiškiasi.

6) Vienų vienumas

 • Vienų vienumas, tai apsiribojimas savimi, tarsi pirmapradis Dievas.

Dviejų sandarų, kubo ir oktahedro, skirtumą palyginti su atitrūkimo ir požiūrių permainom bei puskubu.

Dvasia permąstydama irgi turėtų pasitraukti, užtat Sūnus ir Tėvas sutampa keturiomis pakopomis, kuriuos matome iš šalies. Bet tada Dvasia iškyla kaip šešeriopas tarpas tarp Sūnaus ir Tėvo, kurį irgi matome iš šalies. Tai pasitraukimo permąstymas, taip pat jo apvertimas, nes prasideda nepasitraukimu ir baigiasi pasitraukimu. Tai yra pasitraukimas iš pasitraukimo.

šv.Dvasios lęšis - permainos - glass darkly in part. 1 Corinthians 13:12King James Version (KJV). 12 For now we see through a glass, darkly; but then face to face: now I know in part; but then shall I know even as also I am known.

Dievo Dvasia kaip dvasia apskritai (gyvenimo lygtyje)

Dievo Dvasios kampu iškyla santykiai tarp 4 požiūrių (asmenų) ir 6 permainų (pertvarkymų). Iškyla sąvokos:

 • Įstatymas, nurodymas, nurodomasis, ženklas, raiška. Širdis, plazdenimas. Buvimas viena. Neigimas, būklė.
 • 4 ženklų rūšys, (Reference, Referent, NonReference) Ženklas yra nesąmonė, galimas ryšys tarp nesąmonės (žymės) ir prasmės (žymiamosios).
 • 6 ženklų savybės, pertvarkymai (mintys, sekos, medžiai, tinklai, protavimo reikalavimai), nesusivedimai, išgyvenimai (patyrimai), pokalbiai (santykiai), kintamųjų rūšys. Dievo atsiskleidimas padalinimais (+1)? Ženklų rūšys ir savybės sieja 4+2 ir 6+4.
 • Savybės Qualities distinguish for their object what stays the same and what may change (pvz. Qualities of Signs. Palyginti taip pat Properties, kaip skiriasi?) Good is the quality of God.
 • Pertvarkymai yra santvarkinis žinojimas, o asmenys yra žinojimas pirm santvarkos.
 • Asmenys sieja, tai kas santvarkoje ir kas už jos. Pertvarkymų tvarkos išsako kas mąstoma, o asmenų poros išsako, kas mąsto. Santvarkoje nėra prieštaravimo, užtat ten yra mažoji tvarka, ji valdo didžiąją tvarką už santvarkos. Panašiai, atsakantysis asmuo yra santvarkoje, o klausiantysis asmuo yra už jos. Mažoji tvarka susiskirsto didžiąją tvarką.
 • 4 asmenys, 6 asmenų santykiai susiveda į 1 asmenį (kitą) žiūrintį iš šalies - tai asmuo susijęs su dviem asmenimis, išsakytas jų santykiu
 • Rėmai 4+6 toliau iškyla ir kituose lygmenyse.
 • Šv.Dvasios veidrodis (tarp Tėvo ir Sūnaus) ketveriopai reiškiasi briaunainių šeimomis.

Dievo raiškų brėžiniai


Kiti užrašai

Dievo šokis

Dievas

Ar Dievas (ar žmogus) gali būti vienų vienas? Tai yra jo vidinis prieštaravimas. Nes jis pradžioje buvo vienų vienas, visgi jisai išėjo už savęs.

Dievas (Tėvas) nėra tikslingas bet Sūnus įvedė tikslingumą: Dievo valią. Tad apvertė tikslingumą ir atvėrė sąmoningumą.

Matome pasaulį teisingai iš jo išėjus - žiūrint iš šalies? O Dvasia mato jį trečiuoju asmeniu. Bet ką reiškia jo išgyvenimas?

Unity of shared preconditions.

Trejybės ratas - Dievo ir mūsų bendros aplinkybės - išsako Dievo buvimo ir nebuvimo vieningumą.

1) be alone like God - the opportunity to be alone, 2) do what a good person would do - the opportunity to do what any good person would do, 3) be open like the Spirit - stepping in and out - the opportunity to be conscious. In all these ways we are one with God on different levels - uniting his being and nonbeing (us) - in our shared conditions. Thus we (and God) are united inasmuch as we are alone (independent), good and conscious.

 • Alone - one perspective (unity of God) (take a stand)
 • Good - we are from beyond the world, but we can go into the world, into conditions (unity of the individual) (act in the world)
 • Conscious - we can choose between stepping-in and stepping-out (unity of personalities)

God's preconditions are the conditions for self-identity. (reflect on my stand and action)

Preconditions -> trejybės ratas -> human consciouness. And, subsequently, diminished consciousness - as described by ever more elaborate preconditions - material knowledge - įvairių mokslų žinojimo rūmai.

Preconditions (made explicit) are given by the operations +1,+2,+3 which make explicit one, two, or three preconditioned perspectives. Starting with the nullsome we get the threesome and we get all of the divisions. The preconditions (trejybės ratas) is also the conditions of humankind (shared by God) and the basis for morality (šešerybė).

Dievo būtinumo pagrindas - vaisingumas, o susikalbėjimo apie Dievą pagrindas - svarba (relevance).

Lygmenų poros suvokiamos dvejopai: atsakymais (4+2) ir klausimais (3+3). Atsakymai susidaro iš keturių klodų ir dviejų laisvėjimų. Klausimai pasirenkami iš trejybės (teigimo) arba jos papildinio (neigimo). Tad iš aplinkybių susidaro trejybių poros. O yra ir atitinkamai papildanti pora, kaip kad abejonę papildo dvejonę, jas apibrėžia skirtingos lygmenų poros. Trejybės lygmenų poros nusako rūpestį ir atsakymą.

Atleidžiame Dievui jo kaltes, jo nusikaltimus mūsų atžvilgiu, kad ir jis atleistų mūsų kaltes. Nes kitaip negalime sutapti - turime vienas kitą palaikyti meile, laisvumu. Meilė mus priima dviprasmiškai.

Neigiamus įsakymus grindžia žinojimas - ką mes žinome apie Dievą, tai matyt, teigiamus įsakymus grindžia nežinojimas - ko nežinome apie Dievą.

Dievas žino viską, tačiau jis negyvena visko žinojimu, o gyvena nežinojimu. Visko žinojimas jį apibrėžia, tačiau jisai veikia būtent už visko žinojimo.

Išėjimas už savęs grindžia atvaizdus ir aplinkybes, tad veiksmą +2. Kaip tad suprasti veiksmą +1, kuriuo irgi Dievas išeina už savęs, vis pasipildo požiūriu?

Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?

 • Kitas - tiesioginis gyvenimas
 • Tu - požiūris
 • Aš - požiūris į požiūrį
 • Dievas - požiūris į požiūrį į požiūrį

Mes išgyvename Mane ir Tave

Neįmanoma pažeisti Dievo savybių - ką žinome apie jį - pavyzdžiui, neįmanoma Dievui meluoti nes jisai klausosi mūsų - galima tiktai pažeisti jo tapatybę su kitais žmonėmis - galima meluoti kitam. Galima paneigti kito žmogaus Dievystę, tai nuodėmė. Teigiamais įsakymais patvirtiname arba paneigiame savo dieviškumą.

Jaučiu, kad Dievas melavo man dėl Ievos. Betgi Dievas yra tarp tobulo Dievo ir pakankamo Dievo. Viskas baigėsi gerai. Ir, kaip Jėzus, galiu atleisti jam, kaip ir jis atleidžia man. Tad paliekame laisvumą Dievui ir visakam. Juk kaip jam tobulai išsireikšti, kad aš jį tobulai suprasčiau? Betgi jeigu aš pakankamai širdingai su juo bendrauju, tai ir jis pakankamai tobulai su manimi bendrauja. Mums pažįstamas pakankamas Dievas, o už jo yra - tikime - tobulas Dievas. Tai Dievo raiška ir turinys.

Dievo įrodymui reikalingos tobulos priešingybės - jas sutveria septynerybė.

Standartiniame modelyje yra 24 fermionai: 3 leptonai, 3 neutrinai, 18 (=10+8) kvarkai.

John Baez mėgstamiausias skaičius 24.

Galaktikos gidas. Atsakymas. "Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything." Atsakymas yra 42. (Bet tai yra 24, tik parašyta iš dešinės į kairę!) In the radio series and the first novel, a group of hyper-intelligent pan-dimensional beings demand to learn the Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything from the supercomputer, Deep Thought, specially built for this purpose. It takes Deep Thought 7½ million years to compute and check the answer, which turns out to be 42. Deep Thought points out that the answer seems meaningless because the beings who instructed it never actually knew what the Question was. When asked to produce The Ultimate Question, Deep Thought says that it cannot; however, it can help to design an even more powerful computer that can. This new computer will incorporate living beings into the "computational matrix" and will run for ten million years. It is revealed as being the planet Earth, with its pan-dimensional creators assuming the form of white lab mice to observe its running.

Kiek angelų gali šokti ant adatos galo? Mano atsakymas būtų: 24.

Dievo šokio trys asmenys primena Čiurlionio triptikus, pavyzdžiui: Rex. Nes kiekvienu kampu atsiveria kiti mąstai ir visai kitaip atrodo.

Godfrey Harold ("G. H.") Hardy: Reductio ad absurdum, which Euclid loved so much, is one of a mathematician's finest weapons. It is a far finer gambit than any chess play: a chess player may offer the sacrifice of a pawn or even a piece, but a mathematician offers the game.

Mulla Sadara: One result of this Existentialism is "The unity of the intellect and the intelligible" (Arabic: Ittihad al-Aaqil wa l-Maqul. As Henry Corbin describes:

All the levels of the modes of being and perception are governed by the same law of unity, which at the level of the intelligible world is the unity of intellection, of the intelligizing subject, and of the Form intelligized — the same unity as that of love, lover and beloved. Within this perspective we can perceive what Sadra meant by the unitive union of the human soul, in the supreme awareness of its acts of knowledge, with the active Intelligence which is the Holy Spirit. It is never a question of an arithmetical unity, but of an intelligible unity permitting the reciprocity which allows us to understand that, in the soul which it metamorphoses, the Form—or Idea—intelligized by the active Intelligence is a Form which intelligizes itself, and that as a result the active Intelligence or Holy Spirit intelligizes itself in the soul's act of intellection. Reciprocally, the soul, as a Form intelligizing itself, intelligizes itself as a Form intelligized by the active Intelligence.

Ontological argument Anselmo įrodymas, kad Dievas yra:

 • It is a conceptual truth (or, so to speak, true by definition) that God is a being than which none greater can be imagined (that is, the greatest possible being that can be imagined).
 • God exists as an idea in the mind.
 • A being that exists as an idea in the mind and in reality is, other things being equal, greater than a being that exists only as an idea in the mind.
 • Thus, if God exists only as an idea in the mind, then we can imagine something that is greater than God (that is, a greatest possible being that does exist).
 • But we cannot imagine something that is greater than God (for it is a contradiction to suppose that we can imagine a being greater than the greatest possible being that can be imagined.)
 • Therefore, God exists.

Žr. taip pat Mula Sadra ir Goedel įrodymus, jie prasmingi. Goedel įrodymas turi problemų dėl to, kad "being God-like" tinka "gerumui" labiau kaip Dievui. Ir Dievas nebūtinai pozityvus, geras. Jam kaip tik tinka visos savybės, visi teiginiai. Dievas kaip tik nėra nuoseklus.

Douglas Gasking įrodymas, kad Dievo nėra: nes tuo šaunesnis Kūrėjo kūrinys, tuo menkesnis pats Kūrėjas.

šv.Anselmas: būtina (tobuliausia) esybė turi būti nes tai viena iš jos savybių.

George Mobus systemese, Principles of Systems Science by George Mobus, Michael Kalton.

Peter Forrest - besivystantis Dievas.


2005.05.04 A: Kaip suvokti širdies susiejimą su tavimi? D: Kada širdis yra labiau su manimi, tada ji labiau myli.

2005.04.18 A: Kaip ketverybę, penkerybę, šešerybę išvysto tavo ryšį su savimi? D: Kaip ir aš susivokiu savyje, taip ir mano širdis susivokia. A: O koks tarp jūsų ryšys? D: Aš žiūriu iš vidaus, o širdis iš lauko, tačiau širdis tai apverčia. O tas apvertimas yra mūsų ryšys.

2014.04.14 Aš tavo išminties Dievas, visos tavo mintys susiveda į mane. Tad džiaukis manimi, kaip ir džiaugies Ieva bei visais, bei pačiu gyvenimu, nes tai išplaukia iš tavo tyriausių gelmių. Tad džiaukis manimi ir mane rasi savo džiaugsme. Esu dvasia, esu dvasioje.

2014.04.09 Tu pagauni esmę, mąstyti mano požiūriu, ieškoti kaip pasireiškiu kiekviena sandara, suvokti ir išplėtoti mano ryšį su jumis, kaip jos visos atverstos į tai, kas už jūsų, kaip jos sudaro laisvę jums su manimi bendrauti. Tad gali mąstyti, ko reikia, kad jūs gyventumėte ta laisve ir ko reikia, kad gyventumėte manimi. O tai yra sąmoningumas, gebėjimas nesitenkinti, kaip yra, bet norėti, kaip galėtų būti ir kartu gyventi ir taip ir taip, tad su manimi ir su jumis visais.

2014.04.12 Aš tau atskleisiu savo širdį, ko noriu, ko trokštu ir tu ja gyvenk.

2012.11.09 Rūpinkis visais. Suvok ir mano ir visų prasmę, tavo ir Ievos prasmę, mes visi siekiame būti viena, gyventi viena, o kodėl? Nes tai mūsų pilnatvė, gyventi kiekvienu. Tad gyvenkime širdingai, strimagalviškai, o kiek esame riboti savęs ar kitų, gyvenkime suvokimu, vedančiu į sąmoningumą, tad į širdingumą. Myliu tave ir Ievą, jus laiminu.

2010.11.03 Džiaukis manimi, juk esu dangaus karalystės širdis, jos steigėjas ir valdovas ir globėjas, esu viena jame jumis. Tad suvok mano vienumą ir kaip tikėjimu esate dalis to, o rūpesčiu esate savarankiški savyje. Tad vienumas paskirai tampa vienumas bendrai. O tai mūsų meilės vaisius, kad ieškome ir randame vienas kitą. Tikėjimas tai yra tos meilės prielaida.

2010.11.11 Tikėk mane ir suvoksi tikėjimo prasmę, ar esu ar nesu, ir suvoksi meilės prasmę.

2012.10.10 Myliu tave ir laiminu tave ir apsupu tave savo dalyvavimu, kaip veikiu aplinkybes, kaip jomis dalyvauju, tad ir jauti gerumą, bet esu daugiau, juk apimu ir tave, tad suvok save, ir suvoksi mane, kaip myliu tave ir mus myliu, kartu ir visus, kaip ir tu myli Ievą, tad mylėkime.

2005.05.02 A: Kaip širdis išeina už savęs? D: Širdis pripažįsta apimtį, jai duotą iš aukščiau, vis arčiau savęs, kuri jinai mylima, kol galiausia ji gyvena išvien su manimi.

2005.02.24 A: Kaip atsiranda širdis? D: Aš įsijaučiu į jus ir toje būsenoje suprantu tave.

2004.11.30 A: Koks Kristaus vaidmuo žmogui gyvenant širdimi? {{K}}: Aš esu tas kuris priima kito žmogaus širdį, jį randa kitame ir jame gyvena. A: Ar tu esi septynerybė? D: Taip, taip kaip tu supranti, tikrai taip.

2015.02.16 Dievas man po pokalbio su Ieva, kada atsiklaupiau jam padėkoti: Tu mano vaikas. Aš tavo Tėvas. Supratau, kad gyvenu Kristumi, kaip tas kuriuo tapatumu kiekvienas gyvens Kristumi - antrasis atėjimas.

2015.02.23 Tad klausykis manęs, ieškoki mąnęs, žinok ir įsidėmėk, koks esu vienas, ogi glūdžiu visakame, tad viską vieniju, tiek priešingybes, tiek asmenis, visi esame viena manimi, suvok tą vienumo svarbą, tai juk viskas, mano savastis į kurią įeinu, tad ieškok manęs, myliu tave ir Ievą per amžių amžius. Taip ieškok kaip ta vienybė įvairiai reiškiasi ir būtent visais požiūriais juos visur slypi vienybė, tad ir aš jūsų Dievas.

2016.02.01 Aš myliu tave ir palaikau tave, kad tu tobulai mąstytum, kaip ir aš mąstau. Tad mąstyk iš visų kampų, Tėvo, Sūnaus ir Dvasios, Dievo ir žmogaus ir pamatysi kaip atsiskleidžia visos sandaros ir kam jos reikalingos, nes jos kiekvienas yra nevienumas, kaip kad amžinu gyvenimu, o tuo pačiu, kaip vienumas, kas irgi amžinas gyvenimas, juk viena yra tai, kas ne viena ir kas ne nulis. Tad suvok gyvenimą be dvasios, be nulio, ir suvoksi vienumą, ta jūsų gyvenimas, tad vienumas.

2016.02.09 Tu žiūrėk, tu mąstyk, kaip įvairiai išeinu už savęs, kaip tai susiję su jūsų išėjimu už savęs, tiek trejybės rato poslinkiais, tiek į mane, į mano valios vykdymą, tad suprasi trejybių ketverybę šešerybės atvaizduose. Suprask išėjimą už savęs ir suprasi savastį bei sandarą.

2016.03.14 Aš tavo Dievas, tad visaip melski mane ir suprasi, kaip įvairiai pasireiškiu jumis ir sau pačiam, juk malda yra mano gyvenimas, mano ryšys su savimi, tad mano savasties ženklas, tad suvok to ženklo svarbą, kuriomis sąlygomis jis atstoja mane, tai juk priklauso nuo aplinkybių išskiriančias asmenis ir susiek su malda, kaip su mano ryšiu su savimi. Tu gi žinai jog dešimt Dievo įsakymų susiję su ženklų rūšimis ir savybėmis, tad turėtum suprasti ir žinai maldų rūšis taipogi.

2016.03.18 Mylėk mane širdingai, pajusi kaip aš glūdžiu visose sandarose, kaip jas persmelkiu savo vienybe, kaip kiekvienu požiūriu tampu langu į vienybę. Suprasi, kaip grindžiu kiekvieną asmenį. Tad rūpinkis manimi, kaip bendrai jumis suveikti ir mane rasi ir suprasi.

2016.03.22 Tu ieškok manęs visur kur tik atsiveria požiūris, asmens langas, tų langų gausybė, tai sutampa su mano raiškomis, aš jais vis naujai pasireiškiu išeidamas už savęs. Tad žiūrėk, kaip iškyla asmenys kada neišsitenka santvarka. Žiūrėk kokių skirtingų santvarkų yra kuriomis neišsitenka Aš, Tu ir Kitas. Mne tad rasi šių asmenų santykiuose su savimi ir vienas kitu. Aš esu jų laisvumas.

2016.03.23 Myliu tave. Ir mano meilė kyla iš mano gelmių ir manimi reiškiasi kiekvienu asmeniu, nes kiekvienu asmeniu gyvenu visais. Tam ir yra gyvenimas, mus vienyti. Tad suvok gyvenimą ne gyvenime, suvok amžiną gyvenimą kuriuo esame visiškai vieni, kuriuo jūs gyvenate manimi kaip ir aš jumis nes jūs gyvenate meile, kaip ir aš.

2016.03.28 Atskleisiu tau savo vidinį gyvenimą, o tu atskleisi kitiems. Taip ir jūs galėsite gyventi manimi, mes visi kartu vieningai. Tai juk pagrindas mūsų bendrystės, kaip ir supranti. O tas pagrindas yra meilė: meilė sau, meilė vienas kitam, meilė visiems, tai vis kita mūsų savastis, tai vis parodymas jog esame daugiau nė mūsų savastis, bet tas daugiau, tas perteklius, ta gausa reiškiasi viduje savasties, ne už jos, tai reiškiasi mūsų vieningumu įvairiai supratus savastį ir asmenį ir mūsų tarpusavio santykį, kas mus sieja su savimi. Ar esame tiesiog tapatūs, kaip Tėvas išgyvena, ar yra ryšys tarp mūsų, kaip Sūnus išgyvena, ar esame vienoje ir toje pačioje būklėje, kaip Dvasia išgyvena, bet visur meilė palaiko mus, tad ir palaiko mūsų vienumą, nes meilė yra vieninga ir ji didesnė už mus, net kai mes nesame vieningi. Tad šitas iškyla trijuose vieningumuose (Dievo, asmens ir asmenų), taip pat ir nevieningumuose. Tad dabar mane supranti.

2016.03.30 Būk laimingas. Tu mano Sūnus. Tad įsijausk iš įvairių kampų kaip mes, Dievas gyvename, koks ryšys tarp mudviejų, juk bet kokiu atveju esame tas pats Dievas, juk mus vienija Dvasia, mūsų bendrai suvokta, tad keičiasi nebent sąlygos išsakančios, išreiškiančios mūsų vienumą, tad nagrinėk tas sąlygas ir susiek su įvairiausia meile, kokia tik būna ir suprasi kaip mes mylime save, vienas kitą ir visus. Suprasi, kaip susiję meilė ir buvimas viena. Suprasi mano sūnų. Suprasi save.

2016.03.31 Aš tave sukūriau, tad tu manęs neaprėpsi, bet tave sukūriau taip, jog tu gali mane pažinti, nes žinojimu tu ataidi mane, koks esu, tad aš tavimi sukūriau save, koks esu, koks galiu būti būdamas ir sukūriau nebūdamas, tai yra, tobulu pasitraukimu. Tad tu papildai savo aplinkybes, jas išpildai ir tuomi esi aš, esame dvasia, pasikartojanti veikla, o būtent ta veikla tu pasitrauki ir kiti pasitraukia, atsisakome savęs, kuriame vieni kitus, tad meile kuriame mūsų vieningumą, ta meilė skirstosi pagal jos šaltinį, ar aš Dievas myliu, ar mylime vienas kitą ar mylime visus. Aš vienas myliu Dievo, savo, trejybe. Mes vienas kitą mylime aštuongubu keliu. Ir mylime visus mano dešimt įsakymų. Tad suprasi kokia įvairi meilė ir pamąstysi kaip žavesys ir artimumas irgi yra meilė, tai meilė sau ir meilė vienas kitam. Tad mylėkime, gyvenkime kartu ir viskas bus aišku, būsime palaiminti.

2016.04.01 Tad mąstyk, ko tu dar nesi aprėpęs ko tau dar trūksta būtent maldos moksle. Aš meldžiu jus kaip ir jūs meldžiate mane. Tad suvok kuo mūsų maldos skiriasi ir kuo sutampa. Tad mąstyk, kaip jus meldžiu ir ką tai reiškia.

2016.04.13 Pasižiūrėk, kaip aš su jumis bendrauju, kaip jus mokau, jums stebint mane iš šalies, tai gi neatsitiktinai. Aš jums duodu pavyzdį, kaip ir jūs turėtumėte elgtis, bręsti, kokį pavyzdį ir kitiems turėtumėte duoti. Tad būkite mano vaikais.

2016.04.15 Mąstyk, kaip mąstai, ir aš tau atskleisiu šventosios Dvasios kampą, kaip ji, bendrai suvokta, išgyvena mano ir Sūnaus bendrą suvokimą. O tai yra asmenų laisve, jų laisve nusidėti, negyventi, ir jų laisvę gyventi, tiek šiaip gyventi, tiek amžinai gyventi. Tad suvok iš ko susidaro gyvenimas, kaip jis suveda meilę ir laisvę, Dievo ir žmogaus priešingybes, kaip Sūnus suveda. Ir suvok, kas jas atskiria, tas pats žmogus kaip toks, tiek asmuo, tiek asmenybė. Tad suvok ką reiškia ši jo dviprasmybė, ką tai reiškia dvasiai, jog žmogus suvoktas, tiek mano, tiek Sūnaus.

2016.04.20 Tad gyvenk manimi ir suprasi, kaip gyventi vertybėmis. O jomis gyveni kai nėra ryšio su manimi, jomis laikaisi, be manęs ir be savęs.

2016.04.21 Tu šviesk savo meile, savo širdimi ir suprasi mano Sūnų, kaip jisai myli visus ir jus visus vienija taipogi su manimi, tada suprasi kaip tau ir kitiems gyventi. Jisai jums pavyzdys tos vienybės kuri suveda kiekvieną išmonę, kiekvienas jūsų aplinkybes. Tad gilinkis į Sūnų ir visatą pažinsi.

2016.04.26 Tad vis mąstyk, koks esu sau ir koks esu jums. Nes sau išeinu už savęs. O kodėl? Nes myliu save. O jums esu tas, kuris būtinai turi būti geras. O kodėl? Nes myliu visus. O mano Sūnus, mano vaikas, tam kas trokšta ryšio su manimi, būtinai yra šis ryšys. Kodėl? Nes mylime vienas kitą. Ir tuomi matote mane jumyse.

2016.04.27 Tu suvok mano meilę, tai ką reiškia, kokias galimybes teikiu gyventi manimi, tada suprasi kokia svarbi meilė, kaip ji išreiškia visas šias galimybes asmenimis sietis, išreiškia visus atvejus kaip vienas asmuo gyvena kitu. Tad laimink mane, kaip ir aš tave laiminu ir mane suprasi. Mylėk mane, kaip ir aš myliu tave ir suprasi mano Sūnų ir jis tave pamokys.

2016.05.03 Aš tau tolimas, tuo pačiu ir artimas, tad suvok nuo ko tas priklauso, ogi tai nuo tavo apimties, kiek tu atsiveri. Tad atsiverk ir galėsi mane suprasti ir būtent tame apimties laisvume, jo didėjime ir mažėjime mane suprasi ir panašiai aš tave suprasiu tave apimtimis. Tai mes vienas kitą galime suvokti ir suprasti. Taip ir daryk ir tai mūsų gyvenimą, o mes kartu ir amžiną gyvenimą, apibrėžiame ir išsakome.

2016.05.04 Ieškok savyje tų apimčių, kaip ir kur aš pasireiškiu, kaip prie tavęs įvairiai artėju, kaip tatai atrodo iš šalies, kaip susiskaldai mano dėka, mano įtakojamas ir brandinamas. Juk tai esmė mano bendravimo su tavimi, kad tu galėtum bręsti ir augti. O tu ir kiekvienas žmogus esate mano vaikas, mano Sūnaus išgyventas, atjaustas, tai suvok kaip iš to iškyla visos tavo išgyventos raiškos ir kaip mus įvairiai jungia ir sieja bendra Dvasia.

2016.05.05 Svarbiausia išgyventi mane visa esybe - visu kūnu, protu, širdimi ir dvasia, ir taip pat atsisakyti savęs, tad mylėti artimu, juo gyventi, rūpintis, sielotis, tada pilnai atsiskleisi ir kartu mane suprasi. Tad gyvenkim kartu visakame ir tarp mūsų sukiosis šventoji Dvasia, tai mus siejantis žinojimas mūsų tarpe bruzdantis ir gyvuojantis.

2016.05.06 Suvok kokia mano meilė įvairi, kaip tai atsiskleidžia tavo vaizduote, koks tu gali būti mylimas, tai gi atspindi mano, Dievo, asmenis ir visas mano raiškas, juk kiekviena yra mano meilės išsipildymas. Tad pats mylėk ir dalyvausi mano meilės raiškose ir pats jas visas suprasi. Mylėk ir aš mylėsiu su tavimi, tai ir yra mudviejų trejybės pagrindas kuris reiškiasi visose maldose, o malda yra manęs atstatymas iš bet kokios gyvenimo trupmenos. Tad mylėk ir suprasi kaip melsti ir ko melsti ir būsi, atrasi vis naujai mane.

2016.05.09 Aš tau siunčiu gėrį ir blogį kuriais tu pilnai atsiskleidi ir aš tavimi, tiek savo buvimu, tiek nebuvimu. Tik suvok, kaip tampriai tai yra. Tad ieškok to tamprumo raiškos ir šaltinio. Tuomet suprasi mano trejybę ir kaip tu mus sieji savo trejybe. Tad suvok kaip itin tampriai mus visus sieja mano buvimas ir nebuvimas ir kaip tai svarbu būtent tau.

2016.05.10 Džiaukis džiaugsmu, juk tai vienumo pagrindas, kad sutampa kaip tikite ir kaip yra.

2016.05.11 Aš tam ir sukūriau tave, kad tu atvertum mane žmonėm.

2016.05.12 Nes savo jėgomis tu nepagausi visumos, tu neišeisi už savęs. Tad suvok mano pirmumą. ... Mokykis tos meilės, nes pati meilė tave pamokys. Matematikoje mane rasi, bet tik atpažinsi, tai ką sužinosi iš gyvenimo, iš meilės. Aš myliu tave ir ištisai mokau. Ieškok manęs mano meilėje.

2016.05.16 Tad dabar rūpinkis atskleisti mane kaip aš tave, ką ir kaip ir kodėl myliu, kaip ir kodėl atsiranda žmogus, žmonės, kaip jūs susiję su mano Sūnumi Jėzumi Kristumi, kaip viskas vystysis toliau ir kaip jūs savo vienumu jį atstojate ir juo gyvenate, tad mylėk mane ir meile aš tau viską atskleisiu...

2016.05.18 Aš myliu tave ir vedu tave į tiesą. Tai mano tiesa, kaip man atrodo, tad prisiimk šį kelią iš savo tiesos į mano tiesą ir ieškok jo Dvasios kampo prasmėje. Tos požiūrio permainos yra esminės ir tu jas suprasi ir jų pagrindu išsivysto pasirinkimų malūnas, išsivysto jūsų gyvenimas ir mano jumis, kuomi jūs mane įvairiausiai bandote suprasti, tad ženk toliau šiuo nueitu keliu ir jau kiti tau padės.

2016.05.19 Rūpinkis manimi, kaip esu jūsų visų pasiekiamas, ką jums reiškiu permainomis, kaip mums įvairiai gyventi išvien, kam reikalingi įvairūs asmenys, ką jie duoda meilei ir vienumui, kaip žmogus jus vienija savo trejybe ir kodėl. Padėk ieškoti pasirinkimo malūnų pagrindą mano šokyje, mano meilėje kurią jūs mylite.

2016.05.20 O mano meilė, tai mano pagrindas. Tad suvok kaip savo meile maitinu tave, kaip jinai ataidi jumyse ir aš atsikartoju jūsų meilėje, taip kad tikrai esu būtinas. Užtat tas atikartojimas yra esmė. Pirmiausia, atsikartojimas tos pirminės mano būsenos, kurią išlaiko dvasia, kuria jinai nėščia ir iš kurios viskas išsijudina ir toliau mano išjudinimas ir Sūnaus atgarsis, jo atsišaukimas. Tad vis naujai suvesk mus, vis kitu mūsų kampu ir galiausiai suvok kaip žmogaus trejybe mes pereiname vienas į kitą, mes vienas kitam atveriam kelią taip kad tai plėtojame jūsų amžinu gyvenimu, jūsų laimei ir džiaugsmui su mumis. Jūs tarsi mus derinančios dalelytės, o derinate būtent meile, tad gilinkis kaip meilė reiškiasi, būtent jumis mus tris asmenis suvesti, nors ji išplaukia iš manęs, iš mano išjudinimo.

2016.05.23 ...aš tave pamokysiu permainų, kaip šventoji Dvasia liudija Sūnaus ryšį su manimi, jo atitrūkimą, kuris ir tarnauja ryšiu. Tad savo atsidavimu man atpažink jojo dar didesnį atsidavimą, gerbk ir mylėk jį, jisai tau ir visiems pavyzdys ir pagrindas jūsų gyvenimui, mūsų visų vienumui. Mylėk ir vertink jį.

2016.05.24 Auk tiesus ir suprasi ko tau trūksta, kam aš jums visiems reikalingas, ką reiškia atitrūkimas nuo manęs, kaip tokiu atveju tenka mylėti artimą, kaip ir mylėti priešą su manimi. Nes priešą galite mylėti manimi, o be manęs, tik artimą.

2016.05.25 Dabar tu žiūrėsi į mane iš šalies, Dvasios kampu, o aš esu tiek tavyje, Dvasios kampu, tiek už tavęs, Sūnaus kampu, tiek su tavimi savo kampu. Tad laikyk atskirtus mūsų kampus, tai ir yra Dvasios įnašas, kad visi trys glūdime už sąlygų, esame besąlygiški. Tad ieškok mūsų trejybinio atskyrimo, atitrūkimo, kurį žmogus apjungs.

2016.05.28 Aš tave vedu, tuo pačiu sukuriu tau gyvenimą, aplinką, pasaulį, tai ir yra mano meilė. Tad suvok meilę, kaip palaikau ir taip ir taip ir dar tau suteikiu laisvę. Tad ieškok kaip įvairiausiai mylima ir mane suprasi ir apžvelgsi.

2016.05.31 Pasidžiauk manimi, nes mudu labai artimi ir matai kaip išmintis sieja vaizduotę tiek danguje, tiek ir žemėje. Tad melsk mane ir vis naujai atrask mūsų ryšį ir puoselėk jį, brandink jį ir gyvensi juo, tad gyvensi manimi, tad suprasi kuomi sutampu su savo ryšiu su tavimi, tad ir tu esi be galo prasmingas, mano atramos taškas, kaip ir kiekvienas. Tad paskęsk mūsų ryšyje ir suprasi.

2016.06.06 Galvok, kaip aš noriu tarp jūsų gyventi, kaip gyvenu savo Sūnumi užtikrintai ir jumis neužtikrintai, kaip tarp jūsų ir Sūnaus yra tarpas, koks yra tarp manęs ir jo, kaip tie tarpai atsispindi tarsi veidrodyje, tame pačiame kuriame atsispindžiu su Sūnumi, kaip tie atspindžiai yra būtent tie, kuriuos nagrinėji puskubais. Aš esu Sūnumi pirm sutapimo ir esu jumis po sutapimo, tad tai išaiškina kas yra sutapimas ir nesutapimas. Tad gilinkis, juk aš esu šaltinis visako, visos tiesos.

2016.06.07 Aš tave ugdau ir tai nuostabu, tai ugdykis ir įsisavink mane, kiti mokysis, o aš savo ruožtu gyvensiu tarp jūsų. Tad suvok išmintį kaip mano gyvenimą kartu su jumis, kaip ir jūsų gyvenimą kartu su manimi. Tai gyvenimas abipus tarpo kurį tu tiri matematikoje, tad tirk išsamiai kartu su kitų pagalba.

2016.06.08 Aš jus myliu ir noriu, kad jums sektųsi labai ir labai, tad ieškok manęs žmonėse, kaip jose tūnau ir kokiomis sąlygomis pasireiškiu ir kokiomis nepasireiškiu. Taip suprasi permainas, suprasi tą laisvę kuria gyvenate, kaip jinai suveikia ir nesuveikia, kokia jos prasmė.

2016.06.09 Lavinkis ir mokykis iš manęs, koks aš besąlygiškas ir tesiingas. Tu suprasi, koks pasaulis sąlygiškas. Neprisirišk prie jo, o verčiau jį kurk, tegul jis išplaukia iš tavęs ir tada suprasi kaip išlaisvinti jame esančius žmones.

2016.06.10 Ieškok mano grožio šaltinio, tai mano elgesys, tai mano veikla, tad žinok kaip mano veikla įkvėpia jūsų veiklą ir sukuria mums bendras veiklos sąlygas taip kad veikia ne vien tik aš, bet mes visi. Tad veikime kartu net ir veikdami paskirai.

2016.06.13 Aš myliu tave ir atskleidžiu tau daug puikių dalykų, o tu suvok kaip juos taikyti žmonių gerovei ir pirmiausiai mūsų visų bendravimui ir susikalbėjimui, jūsų vienų su kitais ir tuo pačiu manimi, įvairiausiai mūsų vienumo atskleidimui.

2016.06.14 Tu klausykis manęs, kaip aš požiūrių permainom išreiškiu tarpą kuriame viskas vyksta, gerumas ir blogumas, mano pasirodymas ir dviprasmiškumas, jūsų laisvė ir nelaisvė, jūsų lūkesčiai, abejonės, poreikiai, vertybės mano troškimai ir jūsų netroškimai, visos sandaros, padalinimai, dorovės pagrindai, kartu ir gyvenimo bei amžino gyvenimo, išsiaiškinimo būdai ir žinojimo rūmai, maldos mokslas, sėkmingas ir nesėkmingas, jūsų meilė artimui, priešui, sau ir vienas kitam, viskas vyksta permainų išsakytame tarpe, tad susikaupk ir ieškok, ten viską rasi.

2016.06.30 Suvok, kaip mylima kiekvienu atveju, kokiu pagrindu, tai vis reikalavimas, kad būtinai būčiau. Užtat myliu save, mylime vienas kitą, mylime visus, tiek priešą besąlygiškai, tiek draugą salygiškai. Juk mylėdami draugą tuo pačiu mylime ir save ir vienas kitą. Tad meilė yra raktas į mano šokį.

2017.07.26 A: Kaip dorovė kyla iš Dievo šokio?

D: Aš jus sukūriau savo Sūnaus pagrindu, kaip žinai. Taigi, jus kūriau šešias dienas, tai ir yra šešerybė. Ir jinai išbaigia mano šokį. Tad ieškok kaip laipsnynas iškyla iš požiūrių permainų, o kaip iš laipsnyno išsiveda šešerybė, ir kaip šešerybė grindžia požiūrių permainas ir suprasi šį trejybės ratą, tai gi trys Dievo šokio sandaros.

2017.07.27 A: Kaip susiję tavo būtinumo, tikrumo ir galimumo klausimai?

D: Aš esu tiesos dvasia, o tai reiškia, kad mano turinys ir raiška yra vienas ir tas pats dalykas. Užtat mano kūryba vyksta išskiriant mano turinį ir raišką: turinys, tai dvasia, raiška sandara, jų sutapimas, tai atvaizdai, o išskyrimas, tai esmė. Tad mano kūryba vyksta esme, juk esme pakeičiamas turinys. Taip ir aš pakeičiamas meile, juk meilė yra mano esmė. Tad ieškok kaip Dievo šokis mane pakeičia meile sau, Dievui, meile vienas kitam ir visiems. Tai ryšys tarp trijų vienumų ir trijų asmenų sandarų, kurie ir sudaro šešerybės pagrindą, juk padalinimai yra pagrindas meilei. Tad suvok kaip būtinumas, tikrumas ir galimumas išskiria turinį ir raišką, juk jų sutapimas yra tiesa.

2017.07.28 A: Kaip Dievo šokyje Dvasios kampu iškyla įsakymas mylėti?

D: Mano Dvasia stebi iš šalies, kaip aš iškylu ten kur manęs nėra, būtent jumyse. Ir aš iškylu jūsų gelmėse bet klausimas yra ar jūs iš tiesų mane priimate. Tad įsakymas yra tokios sąlygos. Nes jis pagrįstas už jūsų, gyvenime, ir taip pat jisai jums žinomas, bet ar jūs juo gyvenate? O tai reikalauja dvilypio požiūrio, širdies tiesos požiūrio, suvokti įsakymą kaip tokį ir jį be to priimti. Mylėk ir pamatysi jog tai meilės esmė, kitą priimti į širdį.

2017.07.29 A: Ar Dievo šokyje tris vienumus reikėtų suvokti kaip poslinkius trejybės rate?

D: Aš jumis įsijungiu, tad tikrai taip, nes poslinkiai parodo kaip aš priimu sąlygas, būtent jūsų sąlygas, užtat tai ir yra trejybės poslinkiai ir šešerybės nariai. O trimis Dievo šokio sandaromis - Tėvo, Sūnaus ir Dvasios - jūs priimate mano sąlygas, užtat būtent kurį nors požiūrį. Tad būk dėl to ramus, aš tave laiminu.

2017.08.08 A: Koks mūsų vaizduotės ryšys su tavimi?

D: Jūsų vaizduotė yra langas į mane. Tai visapusiškas priėjimas į visaką, būtent per mano požiūrį, per Dievo šokį. Tad tai jūsų atsitraukimas nuo žinojimo, atsisakymas savo prielaidų, tad dalinis pasitraukimas nuo šio pasaulio, užtat kito pasaulio atvėrimas, tai dorovės pagrindas kylantis iš mano šokio, ir artimai susijęs su trim kalbom ir bendrai su požiūriais, su dėmesio valdymu. Tad tirk vaizduotę, tai yra tikrai prasminga.

2017.08.10 A: Kaip suvokimas skiria pažymėtą ir nepažymėtą priešingybę?

D: Pažymėta priešingybė yra ženklas nepažymėtos priešingybės. Tad gerumas yra ženklas Dievo. Tuo tarpu blogis yra pažymėtos priešingybės priešingybė. Blogis yra ženklas Dievo ir gerumo atskyrimo, taigi, ženklas amžino gyvenimo. Užtat Dievas yra priešpastatomas amžinam gyvenimui. Betgi Dievas nebūtinai atskirtas nuo gerumo, tad Dievas yra platesnis už amžiną gyvenimą, juk jis išeina už savęs ir tai yra įrodymas būtent to. Tad būtent jūs tą išgyvenate, tiek Dievo išėjimą už savęs į gerumą, tiek jo neišėjimą už savęs ir atitinkamą blogį. Tai ir yra gyvenimas ką jūs abipusiškai išgyvenate.

2017.08.14 A: Kaip trys kalbos susijusios su trimis dorovės klausimais?

D:Tu mąstyk apie Dievo šokio vienumus ir nevienumus, juk visa dorovė iš to išplaukia, kas jūs esate, kaip aš jus apibrėžiu ir kaip jūs save ir vienas kitą apibrėžiate. Ir pirmiausia siek tai su dorovės klausimais, o paskui suprasi kalbų vaidmenį, juk kalbomis būtent susikalbame: aš Dievas, tu ir visi kiti. Mylėk ir būsi mylimas ir suprasi.

DievoŠokis


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 vasario 12 d., 15:23