神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Gerbiami Vilniaus miesto pavadinimų, paminklų ir atminimo lentų komisijos nariai,

Svarstysite Kazio Škirpos vardo tinkamumą Vilniaus gatvei.

Prašau susipažinti su Kazio Škirpos surinktais 1940-1941 paskelbtais dokumentais (32 MB): http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/SkirpaPastangosPriedai_LCVA_f648_a2_b582-1000px.pdf Iš jų maždaug 20 kursto etninį valymą, tai yra, žydų išvarymą iš Lietuvos.

Kazys Škirpa nebuvo antisemitas, bet jisai manė, kad Lietuvos nepriklausomybė įmanoma tiktai Nacių Vokietijos pagalba. O jis suprato, kad Hitlerio "Naujojoje Europoje" nebus vietos žydams. Tad Kazys Škirpa pats pagalvojo, kad geriausia būtų jeigu Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjunga, lietuviai ta proga išbaidytų ir išvarytų visus Lietuvos žydus. Škirpa pergyveno, kad lietuviai nesipriešino sovietų okupacijai. Jisai pagalvojo, kad bus lengviau lietuvius išjudinti prieš žydus negu prieš sovietus.

Užtat jau 1940 m. liepos mėn. 2 d. jisai kreipėsi į nacių partijos strategą Peter Kleist ir 1940 m. liepos mėn. 13 d. jam pristatė atsišaukimą, kuriame paskelbus naują vyriausybę, ta pačia proga iš Lietuvos būtų pašalinami visi žydai. http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/SkirpaDokumentas34.pdf

3-čiame puslapyje: "Be to, lietuvių tauta bus apvalyta nuo svetimosios rasės, kuri per šimtmečius savanaudiškai čiulpė lietuvio prakaito ir puslėtų rankų darbo vaisius, kaip dabar, taip ir priespaudos laikais praeityje Lietuvą visada ir visados išduodavo."

Žodžiu, Kazys Škirpą pats sugalvojo ir siūlė šį nusikaltimą prieš žmoniją, kaip naudingą Lietuvai.

Jisai samdė Bronį Railą ir kitus rašyti dar šlykstesnę propagandą kurstyti lietuvius išvaryti žydus.

Svarbiausia, kad Kazys Škirpą tai darė nesigerinti vokiečiams, o Lietuvos labui. Tai matyt iš 1941 m. kovo mėn. 24 d. parašytų "Lietuvai išlaisvinti nurodymų". http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/Skirpa_Dokumentas_58_LCVA_648_2_582.pdf Šie nurodymai buvo griežtai slapti, pirmiausiai nuo vokiečių, mat, juose paaiškinta, kaip lietuviai skelbs nepriklausomybę net ir negavę vokiečių sutikimo. Užtat jie išreiškia paties Kazio Škirpos sumanymus.

7-puslapio apačioje: "Labai svarbu šia proga nusikratyti ir nuo žydų. Todėl reikia krašte sudaryti tokią tvankią prieš žydus atmosferą, kad nei vienas žydas nedrįstų ir minties prileisti, jog Naujoje Lietuvoje jis dar galėtų turėti bent minimalinių teisių ir bendrai pragyvenimo galimybių. Tikslas - priversti visus žydus bėgti iš Lietuvos drauge su raudonaisiais rusais. Juo jų daugiau šia proga iš Lietuvos pasišalins, tuo bus vėliau bus lengviau baigti nuo žydų atsikratyti. Savo laiku Vytauto Didžiojo suteiktas Lietuvoje žydams svetingumas atšaukiamas visiems amžiams už jų nuolatiniai pasikartojantį lietuvių tautos išdavimą jos engėjams."

Lietuvių aktyvistų programą parašė filosofas Antanas Maceina. Ją redagavo Kazys Škirpa ir Antanas Valiukėnas. Jos 16 straipsnis tvirtina: "Lietuvių Aktyvistų Frontas žydų tautinei mažumai Lietuvoje atšaukia svetingumą." Šis straipsnis pateko į Kauno LAF vadovo, Lietuvos nepriklausomybės atstatymo skelbėjo Leono Prapuolenio paskutinę kalbą Rentelnui, 1941 m. rugpjūčio mėn 6 d. http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/19410806LAFPrapuolenioKalbaRentelnui.pdf Kalbą pasirašė Adolfas Damušis ir kiti Kauno LAF vadovai. Prapuolenis buvo areštuotas už šią kalbą. Kalba išspausdinta Išlaisvintame Panevėžietyje dešimtimis tūkstančių egzempliorių Holokausto Lietuvoje įsisiūbavimo metu. Tas vienas sakinys parodė, jog Lietuvos tautos valios reiškėjai stoja už žydų engimą ir prieš jų gynimą. O tas sakinys kilo iš Kazio Škirpos.

Kazys Škirpa paskui sąmoningai ištrynė šios savo veiklos pėdsakus. Štai 15tas puslapis juodraščio jo straipsnio, skelbto Kanados lietuvių "Nepriklausomoje Lietuvoje", 1951 m. liepos mėn. 26 d.

LAF programoje ranka išbrauktas 16 straipsnis ir kiti straipsniai pernumeruoti. Tai padarė Kazys Škirpa arba redaktorius Jonas Kardelis. Kaip bebūtų, visi dokumentai prieš žydus "pataisyti" Kazio Škirpos 1973 m. atsiminimuose. http://www.partizanai.org/failai/html/skirpa-sukilimas.htm

Kazys Škirpa savo atsiminimuose, rašytuose 1942-1943, aptarė visus šiuos dokumentus: http://www.selflearners.net/uploads/Holocaust/SkirpaPastangosAtsiminimai_LCVA_f648_a2_b581-1000px.pdf Šiuos atsiminimus radau ambasadorių Balučio ir Geručio archyvuose.

Esu paskelbęs visą eilę pirminių šaltinių, iš kurių matyt, kaip lietuvių tautos valios reiškėjai skriaudė Lietuvos žydus: http://defendinghistory.com/documents-which-argue-for-ethnic-cleansing-by-kazys-skirpa-stasys-rastikis-stasys-lozoraitis-and-petras-klimas-in-1940-1941-and-by-birute-terese-burauskaite-in-2015/78459

Kazys Škirpa buvo visaip atsidavęs Lietuvai ir sąmoningas, sąžiningas žmogus. Jisai vienintelis karininkas veikė prieš 1926 m. pučą ir gynė demokratiją.

Tačiau, nepaisant visų jo nuopelnų, ar valstybei tinka laikyti pavyzdžiu žmogų, kuris rengė nusikaltimus prieš žmoniją, dargi būtent prieš Lietuvos žmones, jos piliečius, nekaltus kūdikius, vaikus, jų motinas, senukus?

Juk sovietai trėmė 10% lietuvių, tuos kuriuos laikė pavojingais. Jiems nors parūpino transportą (vežimus) ir naujas gyvenimo sąlygas (Sibirą). Tuo tarpu Kazys Škirpa sumanė išvaryti 100% žydų. Jisai rėmėsi voldemarininkais, kurie jį išdavė, patys susidėjo su naciais, ir prasidėjus iš karto puolė išžudyti Lietuvos žydus. Apie tai galite pasiskaityti, "Atsakomybės tyrimas: Kaip lietuviai skriaudė litvakus" http://www.ms.lt/sodas/Mintys/KaipLietuviaiSkriaud%C4%97Litvakus

Andrius

Andrius Kulikauskas ms@ms.lt +370 607 27 665

LaiškasKomisijai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2016 liepos 13 d., 13:51