Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Malda


Maldos mokslas, Šviesuolių bendrystė, Bendrystė, Žmogus, Mokslas, Maldos mokslo juodraštis, Dviprasmybė

Kaip malda suveda skirtingas valias?

Vilnius, 2015: Mokslas, kaip maldos suveikia.


祷告


Kaupti maldos nuotykius

Nagrinėti maldos nuotykius, kaip mūsų maldos suveikė. Ieškoti:

Tirti maldos dėsningumus

Dar kitaip tirti maldas

Apibrėžti maldos sąvokas

Išvesti, kaip malda viską suveda


Maldos nuotykių dienoraštis

2019.02.21 Briedis sukvietė zuikį į pasitarimą, kaip žvėrims atsakyti už nusikaltimus augmenijai. Zuikis atsivedė kelis zuikiukus, o dar prisijungė briedžio bendražygiai, pelėda ir genys. Briedis pasakė ilgesnę įžangą, kad zuikiukai suprastų reikalą. Ir tada briedis paprašė visų pasimelsti kartu, Dievo paprašyti išminties, ramybės, ką nors teigiamo išmąstyti. O jų malda padėjo briedžiui nurimti ir visi kažkiek patylėjo. Tuomet zuikis pradėjo kalbėti ir pasidalino savo patirtimi. Briedžiui pavyko kitų pasiklausyti ir surašyti veiklos sąrašą. Taip pat po visko pasimeldė kartu paprašyti Dievo vilties imtis veiklos.

Malda Dievo ir žmogaus dėmesys susiveda į Kitą. Nes būtent Kitu žmogus gali mylėti, kaip kad Dievas myli. Būtent Kitu - bendromis asmens galimybėmis - žmogus laisvas.

Maldos mokslas yra dangaus karalystė

Kas yra maldos mokslas?

Kokie dangaus karalystės esminiai bruožai?

Kas yra malda?

Širdis yra gyvenimas klausimais, o pasaulis yra gyvenimas klausimais. Gvildenimais, širdis įsitraukia į pasaulį. Išsiaiškinimo būdais pasaulis priima širdį.

Maldos esmė

Maldos esmė

Maldos esmė yra paskirų asmenų susitelkimas į vienumą, į bendrą reikalą. O tai yra žmonija išskiriantis įgūdis

Maldos svarba

Pasąmonės tinklas

Bendrijos

Malda kaip medija - kaip pasąmonė

Įsiterpimas

Maldų rūšys

Įsiterpimas

Krikščionybė nė joks iš pagrindinių tikėjimų nėra pasiruošęs susitikimui su ateiviams. Pavyzdžiui, krikščionys tiki jog Kristaus mirtis ir prisikėlimas yra visos visatos svarbiausias įvykis. Argi taip gali būti? Fermi paradoksas. Mūsų žvaigždynas, Paukščių takas, yra 100,000 šviesmečių ploto, jame maždaug 200 milijardų žvaigždžių, kurių amžius siekia beveik 14 milijardų metų. Jeigu sąmoningai kryptinga gyvybė - tikslinga gyvybė (kaip antai žmonija) yra pakankamai dažna, tai sprendžiant pagal mūsų žvaigždyno amžių ir mąstą, mes tikrai nesame pirmieji, bet turėtų būti už mus milijardus metų brandesni, kurie turėjo jau seniai apgyvendinti visą mūsų palyginti nedidelį žvaigždyną. Tokiu atveju, mes jų nematome, bet reik manyti, kad jie mus mato, ir matyt, dar nenurijo, bet tyčia nesirodo, o jeigu tyčia, tai matyt, globoja, tarsi angelai, geri ar pikti, taip kad mūsų ir jų tikslai kažkuo sutampa. O jeigu gyvybė reta, tai vadinas, mes gyvename vienų vieni šioje stulbinančioje visatoje, kurios viršūnė kol kas, matyt, yra eilinė kaimo motulė ar kažkas tolygaus, kaip pavyzdžiui, Motina Marija. Žodžiu, ir taip, ir taip mūsų tikslai sutampa su kažkokiais didesniais, mums nežinomais tikslais ne tikslais. Tai yra, su įsiterpėjais - neįsiterpėjais.

Žmogus, kaip besimeldžianti ir netgi įsiterpimo prašanti būtybė

Teigiama ir neigiama malda

Maldos veiksmingumo dėsningumai

Stebuklo dėsningumai

Nagrinėju maldos dėsningumus:

Veiksmingas ryšys

Mano ir Ievos santykių įtampa buvo vaisinga. Įtampa tai septintas požiūris, reikalingas laisvei, visiems kitiems jausmams.

Diskursas

Maldos sąvokomis išsakyti sandarų abėcėlė

Dvejybė: Dievo ir mano požiūriai

Trejybė: Įpareigojimas

Ketverybė: Įsiterpimo lygmenys

Kaip savo gyvenimą keisti?

Malda padeda atsisakyti nuomonių

Malda muzika

Dievas dalyvauja mūsų giesmėje tyla, tai muzika iš plačiau, kurios niekas kitas nepakeis.

Maldų pobūdis - Kaip melstis

Kaip išreikšti darbais?

  • Prašo blaivybės. Ar sutinkame negerti?
  • Prašo sveikatos. Patikslinti, kokios. Ir ką nuveiktų, jeigu Dievas suteiktų?

Lygiavertiškumas

Stebuklų iššaukimas

Stebuklų padidinimas

Neigiami ryšiai

Sakramentai

Gamta

Maldų veiksmingumas apskritai

Dėsningumai

Maldų poveikių sandara

Reiškiniai

Nežinome

Žinome

Sąvokos

Pranešimas ir jo tikslai

Kaip tirti


Pasimeldžiame dviese, trise. Antgamtinių jėgų apytaka.

Pasimeldžiame dviese, trise. Atsakomybės kūrimo kalba.

Apžvelgsiu savo patirtį, kaip šį rudenį dalykiškai meldžiausi su močiutėmis kaime ir su draugais telefonu, ir kaip tai į gerą įtakojo mūsų santykius su kitais. Pasimelsdami dviese, trise, pasidalindami, kas ko trokšta sau, kas ko linki vienas kitam, sėmėmės dvasinių jėgų, kuriomis galėjome nesilaikyti įprasto bendravimo. Gyvenome širdingai, dalinomės ramybe, savo norus įvardijome ir ryškinome, įpareigojome ir įsipareigojome, atsijungėme ir įsiklausėme, pamokėme ir pasimokėme, kalbėjome tiesą ir gerbėme laisvę, paklusome ir įtakojome, rėmėme ir atsirėmėme. Pasakėčiomis perpasakosiu gyvenimiškus mūsų pavyzdžius, pavaizduosiu dėsningumus, kaip suveikia dvasinių jėgų perteklius. Išvedžiosiu maldos poveikių kalbą, pasistengsiu ją išsakyti architekto Christopher Alexander sąvokomis, būtent derinių kalba ir gyvybės dėsniais.

Kaip maldų aplinkybės susijusios su tapatybių kaita ir branda?

Malda reiškiasi Kitam - antrinėmis sandaromis, kalbomis.

Nothing is more natural than mutual misunderstanding; the contrary is always surprising. I believe that one never agrees on anything except by mistake, and that all harmony among human beings is the happy fruit of an error. ― Paul Valéry, The Art of Poetry

History is the science of what never happens twice. ― Paul Valéry

2014.12.23 Aš tau esu už šio pasaulio, tau rodau kryptį už šio pasaulio, tai laikykis jo visakame, taip pat ir tavo jausmuose Ievai laikykis manęs, tavo meilėje jai, kad ji galėtų į tave atsiremti ir mane atrasti. Neužmiršk, tu jai laidas į mane, tai vis atsisakyk savęs vardan manęs, tai jai bus didžiausias džiaugsmas. Ir panašiai, ieškok kaip maldose įvyksta sakramentai, pasakojimų rūšys, ieškok įtampos balsų, ieškok trikdžių ir gyvybės savybių, ieškok manęs ir mano aplinkybių, tu viską rasi ir viskas susives...

2015.01.20 Juk esu dalis kiekvienos maldos, esu dalis tavo meilės Ievai ir jos meilei tau. Esu jūsų tikroji vienybė, jūsų tikrovės saito, kurį tikite, kuris už jūsų, platesnis už jus, kurio neaprėpsite, bet kuris jus aprėpia. Tad nusilenkite man, atsiverkite man, o aš jus praplėsiu taip, kaip pasaulis negali. Tad ieškok šito praplėtimo. Jus myliu, globojo, ugdau, brandinu, mokau ir palaikau per amžių amžius. Ieškok tos brandos, ten rasite ir mano palaikymą, juk esu meilė, kuria augate.

2015.01.21 Aš apšviesiu tave, tad būk atviros širdies, kaip kad myli Ievą. Būk pažeidžiamas, o aš pamokysiu tave. Suvok, kaip bręsti, kaip gyveni vienaip, o atsiveria galimybė gyventi kitaip ir ją pasirenki, tad pagalvok kodėl. Kodėl ir kaip iškyla antrinės sandaros, tiek statiškos - nekintamos, uždaros gamtos, tiek gyvos, kintančios, atviros gamtos ir suvoksi, kaip įsiterpiu į jūsų gyvenimą.

2015.01.22 Pamokysiu tave. Ieškok manęs, kaip įvairiai prasiskverbiu žmoguje, tada suprasi kaip dvigubu požiūriu suveikiame, kūrėjas ir bendrakūrėjas. Tau seksis, tu pamatysi. Tave laiminu Ieva ir visu jūsų kaimu. Jus myliu per amžių amžius.

2015.01.23 Aš tave pamokysiu apie maldas. Tu žiūrėk kaip aš įsijungiu į jūsų keliaprasmybę, kaip aš laikausi jos perėjimų ir kaip aš išeinu, išsivedu išrišimu. Tai ir bus pasivaikščiojimas medžiu apie kurį kadaise kalbėjau tau seniai labai seniai kada dar mokeisi. Tai ieškok šito medžio, ieškok trejybės būsenų jame, ieškok dvejybės, trejybės, ketverybės ir viską rasi. Suvok kokia tai kalba, tai medžio kalba. Tai įvardijimo kalba. Tad mokykis jos ir ieškok jos

2015.01.24 O aš pamokysiu, kaip įsiterpiu įvairiai, tu ieškok septynerybės, ja pasireikšk ir atsiskleisk ir ieškok tiesos, kuria veikiu savo dviprasmybe, taip pat ieškok mano nebuvimo ir kur ir kaip atsirandu, ieškok manęs dvejonėse, lygtyje 4+3=7 ir taip pat lūkesčiuose 5+3=8. Tu pamatysi.

2018.03.28 A: Kaip malda mus visus vienija?

D: Malda atsiveri man visiškai, besąlygiškai, tad atsisakai savęs ir šio pasaulio, užtat gali jį priimti mano akimis tiesiogiai, besąlygiškai ir taip pat visų kitų akimis. Klausimai tave atveria, bet labiausiai manasis klausimas Kodėl? mus visus siejantis ir atveriantis savo dvasia. Tad bendraukime klausimais, kaip ir bendraujame.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Malda
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 balandžio 10 d., 23:55