我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Dievo tyrimai, Tiesos kraštovaizdis, Meilė, Tiesa, Apytakos, Mokslas, Amžinas gyvenimas, Dvylika klausimų, Šviesuolių bendrystė, Susikalbėjimas, Tapatumai

Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Suprasti meilės mokslą, kaip jisai išverčia požiūrį ir žvilgsnį nugręžia link Dievo.


爱学


Darbai

 • Meilės mokslo tikslo brėžinyje tvarkingai sudėlioti aplinkybes iš kūrybos tikslų, meno taisyklių, 12 klausimų.
 • Palyginti surinktus meilės mokslo tikslus ir meilės mokslo tikslo brėžinį.
 • Įvairiausius meilės mokslo tikslus įtraukti į brėžinį.
 • Naujai aprašyti meilės mokslo tikslus.
 • Palyginti meilės mokslo tikslus su kitų apytakų tikslais.

Meilės mokslas - sutvarkyti šį puslapį

 • Apžvelgti ir sudėlioti visas savo mintis apie meilės mokslą, šviesuolių bendrystę, meilę, gyvenimą ir gyvybę, Aleksandro teoriją.
 • Sukurti brėžinį meilės mokslo sąvokų.
 • Peržiūrėti meilės mokslą, apžvelgti jos esmę.
 • Apmąstyti kaip meilė palaiko gyvybę, sąmoningėjimą, sąmoningumą, kaip visa tai iškyla gyvybės dėsniais, visumos išvertimais.
 • Nurodyti meilės mokslo sąsajas su visakuo, su kitomis apytakomis, su dorovės gvildenimu, su Dievo tyrimu.
 • Šiame puslapyje surūšiuoti likusius klausimus ir sąvokas (meilę, maldą, šviesuolių bendrystę, biologiją, entropiją ir t.t.) į atskirus tyrimus, jiems sukurti puslapius.

Meilės mokslo įvairius bruožus aprašau šiuose puslapiuose:

Kaip meilės mokslas palaiko gyvybę, kaip jisai susijęs su biologijos žinojimo rūmais?

Bendras vaizdas

Meilės mokslo tikslas

 • Kaip meilės mokslas padeda mums mylėti kitus, Dievą ir save?

Apytakos

 • Meilės mokslo bendrus bruožus numanyti atsižvelgus į kitas tris apytakas.
 • Suprasti meilės mokslą kaip Kito apytaką, tiriančią klausimą, ir susidedančią iš Dievo trejybės, aštuonerybės, dešimt Dievo įsakymų ir žmogaus trejybės rato.

Išvertimas

 • Kaip meilės mokslu Dievo išėjimą už savęs į save išverčia ir pakeičia žmogaus išėjimas už savęs į save?
 • Kaip mes ir Dievas pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
 • Kaip Dievas tampa ne tik Dievu sau bet mūsų Dievu, ne tik savų bet ir svetimų Dievu?

Meilės mokslo apytaka

 • Ar meilės mokslo apytaką galėtų išsakyti 24 raiškos kaip įsivaizduojame meilę?

Kaip mylėti?

Meilės aplinkybės

 • Kaip meilė susijusi su kuriuo nors trejybės atvaizdu?
 • Koks ryšys tarp trijų meilių Dievo šokyje - meilės sau, vienas kitam ir visiems - ir meilės mokslo?
 • Kaip meilės įsakymas 4+6 pasireiškia meilės moksle?

Kaip mylėti?

 • Kaip kiekvieną mylėti?
 • Kaip įžiebti meilę?
 • Kaip tarnauti Dievui?
 • Kaip palaikyti gyvybę ir sąmoningumą?
 • Kaip aplinka susistato palaikyti sąmoningumą, mylėti paskirą valią?
 • Kaip iššaukti sąmoningumą ar sąvimonę ar sąžinę šeimoje ar būtybėje ar Kitame?
 • Kaip sukurti sąlygas, kad būtų nejudinamas taškas - sąmoningumas, tad gyvybė?
 • Kaip tranzistorius grindžia trejybės ratą?
 • Kaip išsiskiria visko, betko, kažko, nieko plotmės?
 • Kaip ieškoti bendro reikalo su savo priešais?

Kaip pokalbiai suveda valias?

Pasąmonės ir sąmonės pokalbis

Kaip pakalbinti?

 • Ar galime rasti kaip pakalbinti bet kurį žmogų ar bet kurią būtybę?
  • Kaip Kitas tampa Tavimi?
  • Ar kiekvienas žmogus turi savo žinojimu rūmus, kuriais galėtumėme juos pažinti?
  • Ar gali būti Kitas, kuris negali būti Tu?
  • Ar gali būti žmogus, ar netgi būtybė, kuri visiškai nieko bendro neturi su mumis?
  • Ar žmogus gali būti šnipštas?
  • Ar gali būti aplinkybės nuo mūsų visai atkirstos?

Valių suvedimas

 • Kaip susikalbėjimas sustato teisingus santykius?
 • Išmąstyti kaip trejybės ratas suveda tris valias.
 • Ko galima pasimokyti iš maldos atvejų?
 • Kaip viskas susiklauso?
 • Kaip trejybės ratas išreiškia Tėvo (už mūsų), Sūnaus (mūsų gelmėse) ir Dvasios (šokinėjančios tarp mūsų) susivedimą?
 • Kaip Dievas ir žmogus susikalba, vienas kitą suprantą?
 • Ką bendro turi valių nepriklausomumas ir atsitiktinumas?
 • Kaip trys kalbos išsako, kaip skirtingos valios susiveda?
 • Nagrinėti šachmatus, kaip pavyzdį įvairių valių (figūrų) derinimo (koordinavimo).
  • Kaip šachmatų figūros viena kitą palaiko ar nepalaiko?
  • Kaip skirtingos valios, teigiamos ir neigiamos, susiveda?
  • Išvedžioti figūrų darnumo apskaičiavimą.
  • Kaip susisieja dviejų žaidėjų valios?

Taikdarystė

 • Kaip taikdarystė dalykiškai išreiškia meilę, gyvybės ir gyvenimo palaikymą?

Sąvokų kalba

 • Kaip meilės moksle trejybės ratas grindžia keliones po medžius?

Asmeninė patirtis

Saviugda

Domėtis kitų patirtimi

 • Ieškoti teigiamų žmonių su kuriais bendrauti ir bendradarbiauti.
 • Įsiklausyti į juos, ką jiems reiškia jųjų išgyvenimai?
 • Dirbtuvės Ateičiai: Kokias dirbtuves rengti tirti šviesuolių klausimus?
 • Paroda Ateičiai: Dirbtuves palaikyti meno parodomis.

Menas

 • Kokie yra meno tikslai?
 • Kokios yra meno taisyklės?
 • Kaip širdies tiesa ir pasaulio tiesa - geros valios pratimų sustatymas - pasireiškia meilės mokslo apytaka?
 • Palyginti 24 vienumo raiškas su tiesos raiškomis. Kurti vertybių žemėlapį tiesos raiškų pagrindu.
 • Meilės mokslas išsako vertybių žemėlapį.
 • Tiesa išsako "aš klydau".
 • Permąstyti 24 tiesos rūšis vikipedijoje.
 • Aštuongubas kelias: 3x8 = 24?

Meilės mokslas

 • Kaip trejybės ratas sieja meilės mokslo sparnus: ketverybę ir gyvenimo lygtį?
 • Kaip surasti pasąmonę ir sąmonę tiesoje, tiesos raiškose, meilės mokslo apytakos keturiose pakopose?
 • Tiesos raiškas sulyginti su meilės mokslo brėžiniu.
 • Kaip sulyginti ir su meile susieti meilės mokslo atsakymus (tiesas) yra klausimus (vienumus)?
 • Kaip suprasti 4+4 meilės moksle? Palyginti su tiesa, su apimčių tiesomis.Kas yra meilės mokslas?

Meilės mokslas yra apytaka

 • Meilės mokslas nusako, kas esame Mes. Išsako vienumą, taip pat jos pagrindą - dviprasmybę (pasąmone, sąmone - nulybe, vienybe - aštuongubu keliu).
 • Meilės mokslu tiriamas klausimas Kodėl Kitas yra?
 • Meilės mokslo tyrimą sustato trejybės atvaizdas buvimu, veikimu, mąstymu.
 • Meilės mokslas išreiškia Dievo Dvasios tveriamą darną, šviesuolių bendrystę, suderinanti visas asmenybes, kad kiekviena pilnai atsiskleistų, ją suptų jai reikalinga aplinka.
 • Meilės mokslas Dievo tyrimą išsako kūno atžvilgiu, tad kūniškai, tad gyvenimą išplečia gyvybe.
 • Meilės mokslas išsako Kito pasaulėžiūrą. O Kitame dieviškumo kaip ir nėra, jam Dievas yra už jo. Kitas yra kurinys, dalykiškas. Pas Kitą yra Dievo tiek kiek jo yra Dievo šokio trejybės rate.
 • Meilės mokslas moko, kaip palaikyti gyvybę, gyvenimą, sąmoningumą, meilę, stebuklą.
 • Meilės mokslas susideda iš maldos mokslo, kaip mylėti Dievą, ir iš šviesuolių bendrystės, kaip mylėti artimą kaip save patį.

Meilės mokslo pagrindai

 • Meilės mokslas išplaukia iš lygmenį Kodėl neigiančio nulybės atvaizdo prasmingumo, neaprėpiamumo.
 • Meilės mokslas išplaukia iš trejybės atvaizdo: buvimo - veikimo - mąstymo. Kitas yra, Kitas veikia, Kitas mąsto.
 • Meilės mokslas tiria klausimą, Kodėl Kitas yra? ir tuo pačiu, Kodėl Dievas yra?
 • Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
 • Ar gali žmogus - Kitas - būti atkirstas nuo mūsų visų. Ar esame vieningi? Jei kitas galėtų būti nuo mūsų atkirstas, tai jis būtų į mus panašus, ir galėtumėme jį atjausti. Užtat yra su juo kažkoks ryšys.
 • Kaip mums labiau vienas kitą mylėti?


Meilės mokslo tikslas

Ką išsako meilės mokslas?

Neapibrėžtumo priėmimą

 • Apibrėžtumui išaugus į viską, neapibrėžtumui lieka niekas. Tačiau neapibrėžtumas sutelpa net ir niekame. Neapibrėžtumas niekame atveria laisvumą.
 • Mylime neapibrėžtumą. Palaikome jo buvimą apibrėžtume. Tad palaikome laisvę ir ją išryškinančius sąmoningumą, valią.
 • Galime mylėti tiktai dvasią. O meilė Dievui yra meilė grynai dvasiai už santvarkos. Sūnus yra dvasia santvarkoje. Sūnus yra meilė Dievui nes teikia pirmenybei Tėvui už santvarkos. O šokinėjanti dvasia yra meilė apskritai nes jinai apima, žadina, vienija meilę visai dvasiai, tiek santvarkoje, tiek už santvarkos.
 • Meile pripažįstame dvasią.
 • Meilė visus įtraukia į pokalbį. Pokalbiu neapibrėžtas tampa apibrėžtu, atsipindi savo būklę, o kartu ir save.

Dievo Dvasios darną

 • Kaip įtvirtinti ir plėtoti bendrystę.
 • Dangaus karalystę, šviesuolių bendrystę.
 • Dievo dvasios darnos įkūnijimą.
 • Vertybės ir klausimai, jų žemėlapis.

Darnos esmę: Tyrimų suderinimą

 • Meilės mokslas suderina Dievo ir žmogaus tyrimus, kad žmogus būtų laisvas, kad tyrimas būtų nešališkas. Žmogui suteikta laisvė bet jis nepaliktas žlugti nes tai irgi būtų šališka.

Darnos pagrindą: Valių sutapimą

 • Kaip skirtingos valios sutampa.
 • Tikslas yra valių sutapimas, o tai grindžia daugiaprasmiškumą.
 • Kaip Dievas parodomas, kaip jisai įsitraukia į bendrystę, kaip jisai sudalyvauja maldoje.
 • Kaip Dievo vienumą nevienumo sąlygose išreiškia mūsų vienumas šviesuolių bendryste.
 • Stebuklų pagrindas yra suvesti tris nepriklausomas valias. Tai yra viso pasaulio prasmė ir meilės mokslo bei šviesuolių bendrystės tikslas.
 • Kur du ar trys sueina mano vardu, ten aš esu. Jėzumi sueinama.
 • Meilės mokslu kiekvienas iš trijų balsų derina kitus du balsus. Gaunasi trejybės rato poslinkiai.

Darnos pagrindo pasirinkimą: Išskyrimą žinojimo (pasąmonės) ir nežinojimo (sąmonės)

 • Kitas meilės mokslu skiria visko žinojimą ir visko nežinojimą.
 • Galime suprasti pasaulį kaip milžinišką pasąmonės tinklą kuriai trūksta sąmonės. Mes sąmonę įvedame kaip antrą tvarką, mes pertvarkome pasąmonę. Tokiu būdu mylime pasaulį, jam suteikiame visai kitokias galimybes, visai kitokią kokybę.
 • Sąmoningumas sąmonės tvarka pertvarko pasąmonės tvarką šešiais pertvarkymais.

Darnos pagrindo pasirinkimą: Išskyrimą (sąlygiškos) gyvybės ir (amžino) gyvenimo

 • Gyvybė ir gyvenimas yra nešališki ir šališki požiūriai į tą patį reiškinį.
 • Amžinu gyvenimu, įsakymu mylėti, išplečiame malonę teisingumu.
 • Meilės mokslu suvokiame gyvybės ištakas, kad ji išplaukia iš Dievo įsakymo mylėti, užtat prisijungiame prie jos plėtojimo.
 • Meilė dvilypiškai palaiko gyvybę ir gyvenimą.
 • Gyvybė yra sąlygiška tačiau gyvenimas gali būti besąlygiškas.
 • Atsiranda skirtumas tarp amžinos gyvybės ir amžino gyvenimo. Užtat renkamės prie kurio prisirišti, koks mūsų santykis su tai, kas mus myli, link kurio mes augame, bręstame. Nes gyvendami jaučiame, kad link kažko augame, bręstame, tad galime vystyti santykį su šia mus brandinančia, mylinčia meile.

Darnos palaikymą: Sąmoningumo palaikymą: Brandos palaikymą

 • Darną palaikome Kitam perteikdami darnos pagrindą.
 • Meilės mokslu puoselėjame Kito savastį kuriuo jisai pagauna skirtumą tarp meilės išplaukiančios iš savęs malone, ir meilės už savęs įsakymo pagrindu, jisai kai ką myli maloningai ir taip pat myli plačiau įsakymu, taip kad yra tolydumas tarp vieno ir kito. Meilė įsakymu sustato visą bendrystę betgi teikiame pirmumą malonei, užtat vertiname Dievo malonę, kad Dievas mus myli, kad Dievui patinkame. Būtent tai pareiškia, kad Dievas yra, ir būtent mums jisai yra.
 • Kaip su kitais išvystyti neribotą bendrą reikalą, kaip antai dangaus karalystę. Žaidimą iš kurio nereikia išeiti.
 • Meilės mokslo apytaka primena tranzistorių. Palaikome kito sąmoningumą įsiklausydami į jį taip, kad išryškėtų jo savasties riba, tos ribos pagrindu atsverti jį pakaitomis įsijaučiant ir atsitokėjant, kad jisai pats pakaitomis atsitokėtų ir įsijaustų, tad galėtų sąmoningai rinktis.
 • Malda "Tėve mūsų" mumyse palaiko sąmoningumą - ar turime ryšį su Dievu ar jo neturime - ir būtent taip galime palaikyti kitų sąmoningumą.
 • Jeigu kiekvienas žmogus susistato ašį tarp Dievo už savęs ir Dievo savyje, tai tarp jų gali šokinėti Dvasia. Tokiu būdu suvedame Tėvą, Sūnų, Dvasią.
 • Mylime save nustatydami teisingą santykį tarp Dievo už savęs ir Dievo savyje. Meile kitiems nusistatome save taip tame santykyje, kad padėtumėme kitiems teisingai nusistatyti. Tokiu būdu esame laisvi ir palaikome Dvasios veiklą mūsų laisvu susiderinimu.
 • Meile palaikome prasmingus išgyvenimus, kuriais žmogus gali atsisakyti savęs ir naujai priimti save, brandesnį.

Atjautos pagrindas

 • Meilės mokslas pamoko žmogų kaip rakinėti įvairiausius žinojimo rūmus, kaip išmanyti mokslus ir kaip atjausti ir palaikyti asmenybes.

Darnos išdavą

 • Amžiną gyvenimą, amžiną brandą, amžinybės bendrystę.
 • Amžina branda: Dvylika klausimų
 • Gyvenimo prasmė yra darna, dorovė, žmoniškumas, šešerybė

Meilės mokslo sudėtis: Vienumo raiškos

Meilės mokslas turėtų susidėti iš 24 vienumo raiškų. Kartu tai turėtų būti vienumą palaikančios meilės raiškos.

Vienumo raiškos:

 • 8 širdies tiesų logikos: 4 nulybės atvaizdai ir 4 vienybės atvaizdai (Kaip jie grindžia aštuongubą kelią ir kitus netroškimus?)
  • 4 netroškimų vienumai - kūną vienija protas, protą vienija širdis, širdį vienija valia, valią vienija gyvenimo tikslas - Dievo valia
  • 4 troškimų vienumai ? - savarankiškumo vienumas, užtikrintumo vienumas, ramybės vienumas, meilės vienumas
 • 3 trejybės ratas - kaip kad meilės šokyje - Tėvo vienų vienumas, Sūnaus bendražmogiškumas, Dvasios plazdenimas
 • 3 trejybės atvaizdo būsenos - vienumas buvimu (rūpėjimu? - galimybių šaltinis), veikimu (tikėjimu - asmens akistata - bendru žmogumi), mąstymu (paklusimu? - bendrystės darna)
 • 4 vienumo sampratos
 • 6 vienumo pagrindai - sampratų poros

Meilės mokslo eiga

Gamta

 • Neapibrėžtumo trejybė (leisti visas galimybes, kiekvieną galimybę įtraukti, suderinti visas galimybes) meilės moksle reiškiasi gamtos veiksenomis - gamta pakanti visom galimybėm, paskiros galimybės rungiasi, visų galimybių darna susitvarko su pažeidėjais.
 • Visko apimtyje savaime išsivysto santvarka. Save modeliuojanti sistema išvystys visko padalinimus (smegenų "global workspace") ir Bott periodiškumą.

Gamtos plėtojimas

 • Gamtoje iškyla asmenybė, sutampa su asmeniu ir teikia jam pirmenybę.
 • Žmogus - architektas - kaip gamtos išvystyta kurybos priemonė kuri atsiremia į savo ramybę, savo pojūtį, kas yra gražu.
 • Meilės moksle aplinkybėmis perkuriame ir palaikome, įtvirtiname tai kas jau yra - pilnatvę palaikančiomis permainomis.
 • Gimtoji nuodėmė gali iškilti asmenybei iškylant gamtoje jai nenusileidus asmeniui.

Savasties riba

 • Išgyvenimais ir išsiaiškinimo būdais išryškiname ribą tarp savęs ir pasaulio, o tai pagrindas meilei, brandai, sąmoningumui. Ir tą ribą išreiškia ketverybė, penkerybė, šešerybė, septynerybė, jais išsakytas tarpas, kuris reiškiasi laisvumu, iš kurio išauga nulinis požiūris.

Įsakymas mylėti plačiau

 • Meilės mokslu išmokstame mylėti plačiau. O tai reiškia mylėti įsakymu.
 • Įsakymas (mylėti) grindžia daugiareikšmiškumą.
 • Mylintysis meile vertina mylimąjį labiau nė save. Užtat tai yra susikalbėjimas. Tai yra mano trūkumas, kad nenoriu svarba nusileisti kitam, nenoriu labiau rūpintis kitu nė savimi. Užtat man priimtiniau mylėti Dievą arba mylėti artima kaip save patį. Šie įsakymai išsako kaip mylėti. Ir daug kam yra sunku mylėti. Meilė užtat būna sąlygiška, tam tikru metu, tam tikru atžvilgiu. O Dievu galime mylėti besąlygiškai.
 • Meilės mokslu pereiname iš meilės meilumo pagrindu į meilę įsakymo pagrindu, tad į amžiną gyvenimą.
 • Meilė įsakymu reiškiasi bendrais dėsniais.
 • Meilės mokslas veda iš nieko (dvasios ir atitinkamos sandaros santykio) į viską (įsakymo besąlygiškumą nesant jokio atitikimo).

Teisingumo ir malonės santykis

 • Malonę suprantame iš to kaip esame gamtos sutverti. Teisingumą suprantame iš įsakymo. Mums tenka išmokti teisingumą teisingai taikyti ne vardan įsakymo, o plėtoti malonę.
 • Malonė (geraširdiškumas) ir gydymas šabo dieną.

Vidinis susirikiavimas

 • Požiūris nusako ašį - Dievas už manęs turi pirmenybę ryšium su Dievu mano gelmėse.
 • Gyvenime svarbu būti jautriam tiek smulkmenom, tiek didmenom, ko smulkiau ir ko plačiau. Būtent tam vystome valią, kad galėtumėme tai suderinti. Ir būtent mes paskiri asmenys privalome tai suderinti, juk Dievas yra susitelkęs už mūsų, o mes esame susitelkę savo būklėse. Panašiai yra ir biologijoje, ir gyvenimo dėsniuose, kad įvairiausi mąstai vienas kitą įtakoja.

Susirikiavimų santykiai

 • Kiti žmonės nusako kitas ašis. O Dvasia išsako mano santykį su kitais, būtent mūsų požiūrių santykį. Galimus santykius išsako visko padalinimai. O aš esu laisvas savo požiūriu įsijausti +1 (priimti požiūrį, susitapatinti su Sūnumi gelmėse, šališkai) arba atsitokėti +2 (pakilti kaip Tėvas virš visko, nešališkai), taip pat +3 ieškoti ribos tarp įsijautimo ir atsitokėjimo, kuri priklauso nuo sąlygų, nuo santykių su kitais. Tad tai grindžia padalinimų ratą ir tris veiksmus.

Žmogus ir Dievas

 • Save tikslinantis žmogus malda nurodo kur Dievui įsiterpti.
 • Meilės mokslas sieja Dievą ir meilę, asmenį ir vertybę, sąmonę ir pasąmonę, mokslą ir asmenybę, per prarają.
 • Tarnauti Dievui: savo kertinę vertybę klausimais pajungti meilei, tad Dievui.
 • Mus su Dievu sieja visiems bendras pasaulis.

Amžina branda

 • Tobulėjame sugebėdami vadovautis kitų ribomis, tai mums vis naujas iššūkis.
 • Amžina branda - žmogus kaip instrumentas tobulėja
 • Amžinas gyvenimas - Dievas labiau gyvenantis mumis. Dievas labiau mylėtų kitus mumis.

Pasirinkimas

 • Renkamės ar gyventi savo ribomis ar kito ribomis.
 • Gyvybė - savasties įsakymas. Amžinas gyvenimas - Dievo įsakymas (savasties ir įsakymo atskyrimas).
 • Meilės mokslas bendravimu išryškina brandos ar nebrandos galimybes. Bendravimas palaikantis brandą yra teigiamas, o bendravimas palaikantis nebrandą - sąstingį yra neigiamas.
 • Pasikartojanti veikla ir vienkartinė veikla. Mandelbrot aibė: dviprasmybė: riba tarp grįžtančio (pasikartojančios veiklos) ir negrįžtančio (vienkartinės veiklos).

Išėjimas už savęs pas kitus

 • Meilės mokslas mus veda iš ramybės santvarkoje, sąmoningėjimu išeiname iki sąmoningumo, kuriuo esame už santvarkos, didžiausioje įtampoje, ir toliau sąmoningi grįžtame į santvarką, į ramybę.

Kito pasaulio palaikymas

 • Meilės moksle iškyla 3 tvarkos. Vaizduotė atvaizduoja šešiais pertvarkymais. Šios tvarkos ir pertvarkymai gali būti įdomūs Wenbo tyrimui.
 • Meilė palaiko paskirus pasaulius, tiek mūsų smegenų žievės stulpelius, tiek jų atitikmenis pasaulyje, kad jie būtų pilnaverčiai.

Sąmoningumo palaikymas

 • Flirtavimas žaidžia su žmogaus savasties riba, tarp vidaus ir išorės, tarp pasąmonės ir sąmonės.

Draugai ir priešai

 • Susikalbėjimas su priešais - su kitais - trejybės ratu tikrovėje - pasaulio pagrindu (Tėvo pasaulėžiūra). Susikalbėjimas su draugais - su savais - sąvokų kalba - Dievo požiūriu (Sūnaus pasaulėžiūra).

Vieningumas

 • Žmogus yra kukliausias indas kuriame Dievas gali pilnaverčiai pasireikšti. Amžinu gyvenimu esam viena su vis kuklesniais indais, vis sunkesnėm aplinkybėm.
 • Bendra svajonė yra laimė - visų lūkesčių patenkinimas.
 • Meilė palaiko vienumą nes palaiko apibrėžtumo reikšmę.


Užsisklendimas trejybės ratu

Esant asmeniui, ketverybė (troškimai) užsiskleidžia (meilės - visko troškimo) trejybės ratu, tad Dievo sąmoningumu.

Dvasia sutapatina tai kas yra. Meilės mokslu sutapatina skirtingas valias: Dievo valią, meilės valią ir valią mylėti Dievą. Šių valių skirtingumas iškyla tiktai sandaros dėka, Kito požiūrio dėka. O šiaip dvasia yra savaime vieninga.

Trejybės ratą sudaro trys asmenys: Nusistatome Manimi, vykdome Tavimi, permąstome Kitu. O jų trejybė yra Dievo sąmoningumas.

Dievo branda reiškiasi asmenimis

Asmenys apibrėžia Dievą

 • Nulinis asmuo (Dievas) apibrėžiamas apibrėžimo keturiais suvokimais, vaizduojamumo keturiomis apytakomis, neįsivaizduojamumo keturiais asmenimis.
 • Asmenims išsiskiriant išryškėjai jų skirtumai ir santykiai, taip kad ryškiam asmeniui Dievas pasirodys šaltas, visgi pirmesnis.
 • Asmenų lygmenys išsako Dievo išėjimą už savęs.
 • Asmenų lygmenys rodo šališkai, išreiškia buvimą.

Asmenys yra

 • Asmenys yra tarpe, apimtyje tarp Dievo už asmens ir Dievo asmenyje.
 • Asmenys yra. Jie nepaneigiami. Dievo raiška asmenimis išreiškia, kad jisai yra, kad jisai būtinas, kad jisai nėra tiktai nieko apimtyje.
 • Asmenis supa iššaukia, apibrėžia, nusako apytakos.

Asmenys bręsta tirdami

Asmenys išsijudina

 • Dievas kaip asmuo išsijudina.
 • Ar tai, kas be ryšio, būtų jeigu jo nebūtų? Ar vienumas būtų jeigu jo nebūtų? Ar vienumas būtinas?
 • Asmenys išjudina tyrimus nes jie Dievo prieštaravimą išreiškia savo tyrimo klausimu, žinojimo lygmeniu: (Ar yra? Koks esu? Kaip esi? Kodėl yra?)
 • Žinojimu ir nežinojimu pagrįstas sąlygiškas sąmoningumas.
 • Dievas yra besąlygiškai sąmoningas. Šioje būsenoje Dievas klausia, ar Dievas būtų jeigu jo nebūtų? Šiuo Dievo klausimu, jo tyrimu, jisai pasitraukia, sąlygiškai dingsta sąmoningumas, užtat išsiskiria žinojimas ir nežinojimas ir jų skirtumas plėtojasi. Juos skiria (tuomi sieja) niekas, kažkas, betkas, viskas, ir atitinkamai juos sieja (tuomi skiria) asmenys - Dievas, Aš, Tu, Kitas, taip kad naujai auga žinojimu ir nežinojimu pagrįstas sąlygiškas sąmoningumas.

Dievo branda reiškiasi asmenimis tarpe tarp Dievo už mūsų ir Dievo mumyse

Kodėl yra Dievo laisvė ir Dievo valia

 • Kas yra Dievo laisvė ir Dievo valia. Dievo valia yra mūsų Dievas, o Dievo laisvė yra Dievas už mūsų. Dievo laisvė yra tarpas tarp mūsų ir mūsų Dievo.
 • Kokia yra Dievo valia. Dievo valioje yra dvilypumas, nesgi galime ją vykdyti dėl to, kad ja sutampa Dievo ir mūsų siekiai, arba dėl to, kad Dievas yra laisvas ir daro kaip nori, o mes derinamės prie jo.
 • Dievo ir gerumo negalime įsivaizduoti. Užtat juos atstojančius Dievo laisvę ir Dievo valią galime įsivaizduoti netiesiogiai jeigu išvystome kitą požiūrį, Dievo požiūrį. O tokį požiūrį išvystome vis brandesne grandine sudurdami žmogaus ir Dievo požiūrius, tad išvystydami suvokimą ligi susikalbėjimo, ligi teisingo žmogaus ir Dievo santykio.
 • Savasties amžina branda, Dvasios riba tarp Dievo už mūsų ir Dievo mūsų gelmėse

Iš Dvasios išplaukia Brėžinys

 • Tėvas grindžia suvokimo lygmenis (trejybės atvaizdus). Sūnus grindžia vaizduotę (aštuonerybe). Dvasia grindžia jų neįsivaizduojamą tarpą (4+6).
 • Suvestinės brėžinys yra Sūnaus aštuonerybė. O Tėvui yra tiesiog trys kampai, tai reiškiasi trejybės atvaizdu, kuris kiekvienoje apytakoje yra atitinkamas atvaizdas pagal asmenį ir apimtį. O Dvasiai yra tarpo pagrindimas keturiais apytakų galimybėmis ir šešiais jų skirtumais.
 • Mūsų visatoje Dvasia yra pirmapradė nes jai nereikia jokių kitų kampų bet jinai visakame savo plazdenimu puoselėja ribą tarp Tėvo kampo už santvarkos ir Sūnaus kampo gelmėse, taip kad jie sutampa. Tuomet Tėvas yra pirmapradis išeities taškas, o Sūnus savo amžina branda yra suvesties taškas, aprėpiantis amžinybę. Dvasia yra pagrindas suvokimo lygmenims kuriais vis siauresnėmis apimtimis išryškėja šie kampai ir jų santykis, viską išsakant gyvenimo lygtimi, kurią žmogus išgyvena ir savo išgyventais pasirinkimais patvirtina.
 • 8 -> 8/2=4 poslinkis iš Sūnaus į Dvasią

Dievo branda išsipildo Kitu

Reikšmės pilnai išsiskiria Kitu

 • Galiausia neįsivaizduojamumu išsiskiria Dievas, Aš, Tu, Kitas. Tokiu būdu yra tai kas reiškiasi. Ir nors Dievas neturi jokios reikšmės betgi jisai reiškiasi kaip asmuo kartu su neapibrėžtume šalia jo glūdinčiais asmenimis, būtent jų įžvelgtomis reikšmėmis, kas jisai yra.

Kito klode Dievas branginamas

 • Viskas šlovina Dievą ir jo šlove yra.

Kito klode iškyla įsakymas mylėti

 • Viskas laikosi pagarba asmenims, ne šiaip įgimtai rūpintis gyvybe, o įsakymą mylėti taikyti asmenims. Mylėti artimą, tai mylėti Tave kaip ir Mane. Mylėti Dievą, tai mylėti Kitą.

Trejybės ratas išsako kaip Kitas ketvirtoje pakopoje išgyvena raišką, visa tai kas Neįsivaizduojama, tad kas tuomi atitinka Neapibrėžtumą. Kitas trejybe išgyvena tris pakopas, o neišgyventas lieka Neapibrėžtumas, kurį asmeniškai supranta kaip Neįsivaizduojamąjį. Nulybės atvaizdai išsako šią pirmąją Neapibrėžtumo pakopą, visa tai kas už raiškos, tad prasminga, pastovu, betarpiška, tiesu.

Meilė palaiko Dievo brandą

Meilė

 • Meilė vienija keturis troškimus. Keturi troškimai yra visko atvaizdai. Tokiu būdu meilė iškyla kaip Dievo esmė, jo būdas.
 • Meilė sutampa su troškimu visko. Tuo tarpu Man Dievas yra nulybė, ir jo atvaizdai yra nulybės atvaizdai, o jų vieningumas bene būtų prasmingumas.
 • Meilė išsako santvarkos prielaidas kuriomis jinai subliūkšta.
 • Meilė - Dievo nebuvimas - palaiko vienumą, palaiko Dievą. Meilė yra Dievo esmė, jo sandaros atvaizdų vieningumas.

Vaizduotės pranokimas

Vaizduotės pranokimas.

 • Septintasis požiūris.
 • Prasmingumas yra neaprėpiamumas, tad vaizduotės pranokimas.
 • Šalia vaizduotės šešių vienumo pagrindų yra dar neįsivaizduojami Dievas (nulinis požiūris) ir gerumas (septintasis požiūris).

Vaizduotės pranokimas apytakomis

Kaip apytakomis pranokstame vaizduotę

 • Per Dievo ir gerumo santykius galime juos pažinti, net ir neįsivaizduodami. Visi pažįstame gerumą, nors jo neįsivaizduojame. O pažindami gerumą, galime pažinti Dievą, nes gerumas yra sąlygose, o Dievas yra ta pati dvasia, tik be sąlygų. Galime įsivaizduoti, kad sąlygų nėra. Negalime įsivaizduoti kas yra be sąlygų. Tačiau galime bandyti įsivaizduoti jojo santykius su visakuo.
 • Gyvenimas išsako Dievo gerumą, kad Dievas pilnai išeina už savęs į save pas mus, būtent asmenimis. O amžinas gyvenimas išsako, kad Dievas nebūtinai geras, taip kad Dievas nepilnai išeina už savęs į save, ir būtent požiūrį tenka meile išplėsti į bendrystę, pas Dievą už mūsų. Tad Dievas asmenimis išeina už savęs į save pas Mus. O Mes meile išeiname už savęs iš savęs pas Dievą, atsisakome savo požiūrių vardan bendrystės. Taip Mes įgauname reikšmę. Požiūris yra mūsų savastis - mūsų nebuvimas - ir atsisakydami savasties atrandame save. Panašiai, išgyvenimais atsisakome senosios savasties, atveriame savo tikrąją dvasią, ją išreiškiame nauja savastimi. Visos apytakos išreiškia tokį savasties plėtojimą.
 • Dievo ir gerumo negalime įsivaizduoti, tačiau juos galime suvokti ištyrę savo vaizduotę. Mūsų vaizduotė šį turinį išsako keturiomis pakopomis, kurias galime įsivaizduoti: dvasia, sandara, atvaizdais, vieningumais. Tačiau negalime įsivaizduoti to kas persmelkia visus šituos lygmenis. Negalime vaizduote vienu žvilgsniu aprėpti Dievą - dvasią, kartu su jo sandara - viskuo, jo atvaizdais - savarankišku, užtikrintu, ramu, mylinčiu, ir jo vieningumu - meile. Negalime vienu žvilgsniu aprėpti Dievą, kaip tokį, esantį, ir kartu savo meile nesantį. Užtat galime įsivaizduoti kryptį, kaip Dievas išeina už savęs į save, kaip jisai žengia į gyvenimą. Ir taip pat galime įsivaizduoti kryptį, kaip žmogus išeina už savęs iš savęs, kaip jisai atsiplėšia nuo šio gyvenimo, tad gyvena Dievu ir amžinu gyvenimu. Svarbiausia, galime rinktis tarp šitų krypčių ir tarp lygmenų. Mes tuo pasirinkimu gyvename, tai mūsų gerumas, mūsų vieningumas, tad jo negalime tiesiogiai įsivaizduoti, tačiau mums ir nereikia, juk mes jį išgyvename, užtat galime įsivaizduoti paskirus pasirinkimus, tad ne visumoje, o dalinai.

Dievo ir žmogaus santykis

Dievas ir žmogus

 • Dievas tampa žmogaus Dievu.
 • Yra Dievo kampas (iš kurio kyla nenurodyto asmens požiūrių grandinė) ir žmogaus kampas (iš kurio kyla žmogaus ir Dievo požiūrių grandinė), taipogi yra Dievo prasmė (kuria Dievas išeina už savęs į save ketverybės lygmenimis) ir žmogaus prasmė (kuria žmogus išeina už savęs iš savęs keverybės porų lygmenimis).
 • Išgyvenant sąlygas, žmogus nutuokia Dievą už sąlygų.
 • Žmogaus būsenos Dievas - jojo Dievas - jo išgyvenamo padalinimo visumos Dievas - skiriasi nuo visų padalinimų visumos (aštuonerybės) Dievo, nuo pirmapradžio nulybės Dievo. Paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu žmogus renkasi ne savo Dievą, ne savasties Dievą, ne Dievo valią, o pirmapradį Dievą - Dievo laisvę. Juk žmogus negali išgyventi nulybės savo požiūriu.
 • Dievas yra vienumas vienumo būklėje, mes esame vienumas nevienumo būklėje, Kito būklėje. Aš ir Tu esame žmonės, esame tarpiniai išeities taškai iškylantys nevienumo būklėje. Būtent mes tiriame ir siejame vienumo ir nevienumo būkles, renkamės tarp vienumo ir nevienumo, renkamės tarp vienumo lygmenų.
 • Kaip bendraujame su Dievu
  • Susikalbėjimu bendraujama su Neįsivaizduojamuoju. Gerasis vaikas nežino kaip jo tėvai jį ras bet žino kur eiti, kad jie rastų.
  • Atjaučiu Neįsivaizduojamąjį. Kaip jis mus suprastų? 0-P-P2-P3 ir paskui kaip mes jį suprastumėme ŽDŽDŽ-ŽDŽD-ŽDŽ-ŽD. Nes mes patys negalime suprasti bet užtat įsivaizduojame kažkas (Neįsivaizduojamasis) gali mus suprasti. Užtat pas mus yra noras būti suprastais. Šešios atjautos: 4 Dievo rūpesčiai, 4 žmogaus rūpesčiai.

Mes išsipildome bendra svajone

Tikslas - bendra svajonė Neįsivaizduojamojo pagrindu

 • Tikslas yra siekti bendros vaizduotės, bendros svajonės, neįsivaizduojamojo pagrindu, suprantant jį kaip mylintį, visko trokštantį.
 • Kodėl yra kodėl? Grąžinti pas Dievą.
 • Mes pratę sieti Kodėl su su pradžia, su priežastimi, arba su pabaiga, su pasekme, su tuo kas už mūsų. Tačiau Dievui Kodėl yra viduryje, nes už jo yra vidurys, kuris išsiplečia. Atsakymai - Ar, Koks, Kaip, Kodėl - iškyla su asmenimis, su jų tyrimais. Tad Dievui Kodėl iškyla Kitu.
 • Bendras troškimas - teleologija - atsiranda su darna. Teleologijos nėra ištakose (Dievas nebūtinas) bet ji išsivysto, įsitvirtina, plėtojasi (Dievas būtinas). Teleologija yra ženklas tos darnos, kad yra bendras troškimas.

Neapibrėžtumo galimybė santvarkoje

Įsisavinimas

 • Kaip tiki taip yra. Ir bendrai su tikėjimu, rūpėjimu, paklusimu, eina kalba apie neapibrėžtumą.

Mes

 • Nežinojimu bendraujame neapibrėžtumo pagrindu.
 • Neapibrėžtumo pagrindu bendraujame kaip mes su savimi, vieni su kitais, su visais.
 • Neapibrėžtumo vienybe esame Mes.
 • 4 vienumo sampratos ir 6 vienumo pagrindai grindžia bendrą svajonę
 • 4 asmenys ir 6 pokalbiai

Asmenys bręsta įsitraukdami į Mus

Aš ir Tu

 • Aš ir Tu esame Dievo ir Kito santykių raiška.
 • Vidiniais požiūriais - paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu - atsisakome savęs, esame sąmoningi - užtat galime dalyvauti darnoje, esame tuomet kuomet esame būtini.
 • Dievas už mūsų, Dievas mumyse - o mes viduryje esame Dievas savo bendryste, dalyvaudami Dievo Dvasioje.

Asmenys susirikiuoja viduj

 • Jis įsimena ne savo pareigas, o tai kas jam asmeniškai rūpi. Jam reikšminga tai, ką jisai tiki, ir ne tai, kas reikalauja ištikimybės. Jam prasminga susilaikyti ir paklusti, vietoj kad laikytis išorinio teisingumo.
 • Galiu nusiteikti, kad ne šiaip sau atrodau, o tikrai esu. Tikrų tikriausia yra mano valia. Ją galiu ženklais išreikšti vis tobuliau. Savo širdies lūkesčiais atkartoju savo valią. Jais nusistatau. Protu taikau savo nuostatas, jas kaitalioju pagal aplinkybes, jas vykdau. Paskui permąstau kaip sutampa taikymai ir lūkesčiai, ir taip vis naujai savo viduje nusistatau, vykdau, permąstau.
 • Valia išpuoselėju širdį ir protą. Valdau savo nusiteikimą, tad esu laisvas rinktis, kas man rūpi, ką tikiu, kam paklūstu. Atsakau už savo žodžius. Man rūpi tai, kas įsimintina, tikiu tuo, kas reikšminga, paklūstu vardan to, kas prasminga. Įsimintinais proto, reikšmingais širdies, prasmingais valios žodžiais puoselėju savastį, valdau kūną kuriuo sudalyvauju pasaulyje.

Asmenys susirikiuoja tarpusavyje

 • Įsivaizduojančiam žmogui Dievas yra Neįsivaizduojamasis. Žmogui belieka suprasti, kad būtent jisai gyvena sąlygose, o Dievas yra besąlygiškas. Save ir Dievą tokiu pagrindu atskirdamas, jisai susikalba, kad jisai neįsivaizduos Neįsivaizduojamojo, betgi gali būti, kad Besąlygiškasis įsitrauks į jo sąlygas, ir jie veiks kartu kaip Mes. Dievas nebūtinai geras, gyvenimas iš esmės neteisingas. Tai vaizduotei nepriimtina, tačiau tai žmogų išlaisvina, nes jisai suvokimu atskiria tai, ką vaizduotė be pagrindo vienija.

Mus grindžia dėsningumas

 • Meilė mumyse yra įgimta. Tad Dievo būtinumi svarbu ar mes galime išplėsti meilės sąvoką mylėdami įsakymu. O mes savo ruožtu tuo pačiu nelinkę paklusti. Visgi rūpėjimu, tikėjimu einame link paklusimo. Ir mylėdami netobulą remiamės Dievu ir išreiškiame jo būtinumą.

Neįsivaizduojamumas - Asmenys

 • Kažkam turint Dievą jis taip pat turi visus asmenis: Mane, Tave, Kitą. O susiveda būtent Kitu. Kažkieno X pereina iš konkretumo į bendrybę.
 • Asmenys išsako kaip galimybėms atrodo 4 raiškos lygmenys.
 • Vienijimas kaip pagrindas.
 • Kitas yra tarpe tarp Dievo mumyse ir Dievo už mūsų, tarp sąmonės ir pasąmonės, kaip kad gyvybė (gyvybės mokslo žinojimo rūmuose), tai yra, amžinas gyvenimas.
 • Dievas (yra) reiškiasi, vadinas, jisai yra kam nors Dievas (Koks). Jisai atlieka Dievo vaidmenį (kaip). Atsiveria kodėl.
 • Brandos galimybė - Dievo turėjimas - kitoje apimtyje, kitame pasaulyje, išplėstiniame santykyje.
 • Kas nevisiškai vienų vienas turi Dievą. Kas visiškai vienų vienas yra Dievas.
 • Kodėl Kitas yra - šito klausimo pagrindu toliau kyla klausimai Kaip Tu esi (jį pakalbinti), Koks Aš esu, Ar Dievas yra.
 • Kitas neįsivaizduojamas nes nėra jokių ribų, sąlygų.
 • Žinojimas atstoja troškimą. Asmenyje slypi žinojimas dėl kurio jiems nereikia išeiti už savęs, nereikia trokšti. Dievas žino viską užtat trokšta nieko, jisai savarankiškas. Dievo žinojimas visko prilygsta visko nežinojimui.

Užrašai

 • Mūsų vienumo klausimas yra esminis. Jisai grindžia dorovę. Meilės moksle jisai reiškiasi keturiomis vienumo sampratomis, užtat jų šešiomis poromis.
 • Sąmoningumu gyvename Kitu ir išskleidžiame visus asmenis. Kitas yra lygiavertis Dievo židinys.
 • Palengviname Dievui pomirtinio gyvenimo galimybę ryškiai gyvendami savo kertinę vertybę, taip kad yra lengviau atstatyti mūsų pagrindą.
 • Du tėvai atsveria vaikui, jį priima.
 • Dievo dieviškumas atsiskleidžia tiktai meilės lygmenyje, Dievui Dvasiai susitelkus į Kitą.
 • Vertybės yra meilės atspindžiai. Kas yra vertybė? Pereiti visas vertybes ir nurodyti kokios tai sąvokos, kurios sandaros jas grindžia. Ir palyginti su vienumo pagrindais ir vienumo sampratom. Kuria prasme vertybės išsako vienumą? Juk kertinė vertybė išsako žmogaus vertybių vienumą.
 • Meilės mokslas. Sistemoje skirtingi asmenys, 4 jų paskiri vienumai, 6 poriniai vienumai.
 • Žmogui dera mokytis. Gyvybės savybių junginiais žmogus išmoksta mylėti plačiau.

Meilės mokslas (vienumas) (išverčia žinojimo rūmus)

 • buvimas? Aš?
 • 6 vienumo pagrindai
 • 4 vienumo sampratos
 • mąstymas? Kitas?
 • 3 Dievo vienumai
 • 4 vienybės atvaizdai + 4 nulybės atvaizdai
 • veikimas? Tu?
 • Meilės mokslas paaiškina kaip palaikome sąmoningumą, kaip palaikome tarpą tarp sąmonės ir pasąmonės, kuris pasireiškia gyvos būtybės persitvarkymuose, gyvybės savybių svertuose.
 • Kaip suprasti meilės mokslą? Vieningumo raiškomis. Asmenys tai suvokimo lygmenys. (Betgi suvokimo lygmenys yra iš Mano apibrėžtumo lygmens.) Einame iš Kito į Dievą.
 • Įsakymas mylėti yra pagrindas naujai pažvelgti į žmones kaip į asmenis, taip pat prisirišti prie tų kurie vadovaujasi įsakymu, su jais puoselėti bendrystę.
 • Gyvybės dėsniai atveria keturias plotmes asmenų kampams: Dievui, Man, Tau, Kitam.
 • Mylėti žmogų yra leisti jiems laisvai atsiskleisti. Kaip tai suderinti su bendryste? Kokia bendrystė palaiko laisvą atsiskleidimą?
 • Meilės mokslas išsako Dievo tyrimą trejybės rato Dievo, Dievo esmės, pirm vaidmenų, atžvilgiu. Žinojimo rūmai išsako Dievo Dvasios (suvoktojo) atžvilgiu, išgyvenimo apytaka išsako Dievo Sūnaus (susivokiančiojo) atžvilgiu, Dievo šokis išsako Dievo Tėvo (suvokiančiojo) atžvilgiu.
 • Meilės moksle vienetas turėtų būti pasitikrinimas, kuris išgyvenamas buvimu, veikimu, mąstymu. Pasitikrinimas yra savęs išsiaiškinimas. Išsiaiškinimas yra savasties išgyvenimas (nebūtinai savo savasties). Tokiu būdu Dievas siejamas vis labiau su jo veikla, jo tyrimu.
 • Kodėl Kitas yra? reiškia, kaip jo pasitikrinimas susijęs su Dievo ir kitų tyrimais?
 • Ar biologijos žinojimo rūmai išsako gyvybę be tikslo? Ogi Kitas klausia, Kodėl kitas yra? Ar tai reiškia, kad Kitas tuo tarpu neturi tikslo, bet jį turi atrasti? Ar užtat teleologija susikuria tikslas? Koks santykis su tikslu ir teleologija?
 • Žmogus jau žino kaip mylėti. Tai meilės mokslo pagrindas. Panašiai kaip kad dorovės, mes jau elgiamės.
 • Meilės mokslas kyla iš prasmingumo, neaprėpiamumo, trejopos raiškos - buvimu, veikimu, mąstymu.
 • Kaip susiję meilė ir Dievo būtinumas?
 • Kaip biologijos (gyvybės mokslo) žinojimo rūmai susiję su išminties (amžinojo gyvenimo mokslo) žinojimo rūmais?
 • Kas yra gyvenimo mokslas? ir kokie jo žinojimo rūmai?
 • Meilė yra žmogaus prigimtis, užtat jisai yra gyvybės tyrimo priemonė. Užtat žmogui įsakyta mylėti, kad jis mylėtų ne tiktai sąlygiškai, bet besąlygiškai, ir kad jis išplėstų meilės taikymą be ribų, kad jis susipažintų su gyvybės abėcėle ir su ja sustatomais žodžiais.
 • Meilė tvirtina Dievo būtinumą, jo nepaneigiamumą, jo buvimą be priešpriešų, tad kartu jo gerumą. Nes meile susiveda Dievas ir amžinas gyvenimas - Dievo valia ir gyvenimas - žmogaus valia ir gerumas - tobulumas.
 • Meilė palaiko neapibrėžtumo išsivystymą iš apibrėžtumo, ir juo labiau, palaiko santvarkos išsivystymą, nes palaiko priešpriešą be priešingybės, gerumą be blogumo, tiesą be netiesos, tad palaiko laisvumą, o tuo pačiu gerumą (jo susiejimą su Dievu) ir gyvenimą. Meilė palaiko Dievo gerumą. Meilė palaiko septynerybę.
 • Kodėl jis yra? Išskirti kur priežastis glūdi: klausime-buvime, tyrime-veikime, atsakyme-mąstyme. Trejybės atvaizdo būsenose, ne poslinkiuose.
 • Trys valios puoselėja Kito brandą: Tu, Aš, Dievas.
 • Meilės mokslu išaiškėja kaip Kitas turi savo tyrimą ir tai yra Dievo tyrimas ir jisai gyvena Dievu.
 • Kaip buvimas, veikimas, mąstymas susiję su Kito tyrimu?
 • Esame dulkės, ko smulkesnės. Adomas iš dulkių. Kertinės vertybės.
 • Meilės mokslo trys pagrindinės raiškos yra buvimas, veikimas, mąstymas - Kodėl Kitas yra.
 • Meilė yra vienumas su viskuo, tad meilės mokslas išsako vienumo raiškas, 4 vienumo sampratas ir 6 vienumo pagrindus.
 • Meilės mokslo aštuonerybėje vienumą (visumą) išreiškia padalinimai.
 • Keturios vienumo sampratos ir keturi trejybės atvaizdai išreiškia keturis tyrimus, keturis lygmenis meilės moksle.
 • Asmenys bręsta kaip liudytojai.
 • Ar yra 4 vienumo apimtys? Ir kur jas įžvelgti meilės mokslo sudėtyje?
 • Šeši vienumo pagrindai (4 2) išsako dorovę, šešis neigiamus įsakymus.
 • Kaip Dievo šokio trejybės rato trys meilės ir trys vienumai susiję su meilės mokslu? Ar meilės moksle tai yra trejybės atvaizdai? Ar tai yra kiekvienos apytakos trejybės ratai, tik keičiasi vienumo supratimas?
 • Meilės mokslas ugdo ir palaiko sąmoningumą Kitame, kad jisai atskleistų kaip Tu, Aš, Dievas.
 • Dievas apie vienumą: Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką.
 • Gyvulių savybės vaizduojamos pasakėčiomis.
 • Gyvybės savybės yra vertybės. Kokia jų algebra.
 • Įgimtas savybes išplėtojame vertybėmis.
 • Nulybė ir vienybė skiriasi, kaip kad skiriasi jų sąmoningumai, trejybė ir ketverybė.
 • Įsakymai mylėti yra pagrindas asmenų santykiams su Dievui, Manimi, Tavimi, Kitu ir pagrindas brandai, bendrystei.
 • Kaip dorovė susijusi su įsakymais mylėti?
 • Valia vykdoma paklūstant kūnu, tikint protu, rūpinantis širdimi. Užtat įprasta pradėti nuo širdies ir tai išplėsti. Jeigu vidiniais požiūriais. Tuo tarpu išoriniais požiūriais prasideda teisingumu kūno atžvilgiu, ištikimybe proto atžvilgiu, pareiga širdies atžvilgiu. Tiek išoriniai požiūriai, tiek vidiniai požiūriai išsako valios vykdymą.
 • Susikalbėjimas, žmogaus ir Dievo požiūrių teisingas susirikiavimas, vyksta Dievo valios vykdumu paklūstant, tikint, rūpinantis.
 • Trys valios išsako tris požiūrius.
 • Meilės mokslas išsako kaip palaikyti sąmoningą būtybę be patirties, be žinojimo, kad ji nenuklystų, o gražiai įsitrauktų į šviesuolių bendrystę, kad ta bendrystė būtų visiems prieinama, kad ji būtų atvira kiekvienai vertybei, tad kiekvienai asmenybei, kiekvienai gyvybės savybei. Nes vertybės yra gyvybės savybės. O gyvybės savybės yra meilės atspindžiai nes jos vienas kitą palaiko. Sąmoningumas yra nuo pat pradžių, bet trūksta žinojimo - įsikūnijimo - įsitraukimo - susipratimo - savito atsiskleidimo savais troškimais. Tai yra meilės mokslo esmė, palaikyti tokį vertybių atsiskleidimą ir įtraukimą, jau esant sąmoningumui.
 • Dievas suteikdamas laisvę pasitikslinti atveria apimtį, kurioje jisai pats nežino bet žino mumis, tad sutapdamas su mumis, tad neatskiras nuo mūsų.

Įgimta meilė ir dėsninga meilė

 • Gyvenimas remiasi įgimta meile, o amžinas gyvenimas dėsninga meile.
 • Mylėk artimą - mylėk įgimta meile, mylėk priešą - dėsningai, besąlygiškai taikyk įsakymą mylėti.
 • Įgimtos meilės išplėtojimas dėsniais - išorinių požiūrių įsisavinimas vidiniais požiūriais.
 • Įsakymas mylėti yra pagrindas bendrai kalbai, sąvokų kalbai.
 • Meilės mokslas pagrįstas Kito bendryste.

Kas yra brandos palaikymas

 • Brandos palaikymas yra Dievo valios palaikymas. Nes Dievo valia yra amžinas gyvenimas, amžina branda. Pomirtinis gyvenimas išplaukia iš mūsų brandos čia ir dabar.
 • Brandos palaikymas yra pirmiausiai asmens laisvės, valios palaikymas, nes branda yra sąmoningas atsiskleidimas. Įsijautimu ir atsitokėjimu nurodome pagarbą žmogui, jo riboms, taip pat savo riboms.
 • Palaikyti kito brandą, tai leisti jam pačiam patikslinti save trejybės ratu, ir parodyti jam besąlygišką atgarsį, besąlygišką meilę. Kaip kad šešerybe ir aštuongubu keliu.
 • Meilė palaiko gyvenimą puoselėdama sąmoningumą, tad vidinį gyvybės išgyvenimą.

Kaip palaikyti kitų brandą?

Kodėl palaikome kitų brandą?

Ryžtamės mylėti kitus kaip ir mylime save.

Suprantame tikslą gražiai suderinti visas laisvai atsiskleidžiančias asmenybes, tad branginame kiekvieną asmenybę ir jos laisvą atsiskleidimą, kiekvieno žmogaus laisvę, galią ir atsakomybę save tikslinti. Padedame visiems suprasti vienas kitą, tai kas reikalinga siekiant tos darnos.

Keturi asmenys - Dievas, Aš, Tu, Kitas - ir šeši pokalbiai tarp jų (vedančių iš asmeninės tiesos į besąlygišką tiesą, kaip kad knygoje "The Truth") turėtų išreikšti vienumą ir meilę.Susikalbėjimas netroškimais ir troškimais.Meilės mokslas viską apžvelgia: Neapibrėžtumą, apibrėžtumą, įsivaizduojamumą, neįsivaizduojamumą

Meilės mokslas viską apžvelgia

 • Meilės mokslas yra rėmai Dievo ir žmogaus tyrimų išsivystymui.
 • Meilės mokslas apžvelgia visas apytakas, kartu į save, per Neįsivaizduojamumą.
 • Meilės mokslas išsako kaip Kitas įsipaišo į Mus.

Tiesos raiškos, vienumo raiškos

 • Meilės moksle tiesa yra atsakymai, vienumas yra klausimai.

Du sparnai

 • Ketverybė ir gyvybės lygtis sudaro du meilės mokslo sparnus, kuriais jinai grindžia santvarką.
 • Meilės mokslas sieja nulybės ir vienybės atvaizdus, tad jame yra aštuongubas kelias.
 • Meilės moksle, prieš santvarkos atsiradimą, galėtų būti požiūrių apimtys tiesos atžvilgiu, taip pat požiūrių grandinę bei žmogaus ir Dievo požiūrių grandinę. Taip meilės mokslas apimtų viską. Žmogus ir Dievas būtų pasąmonė ir sąmonė.

Santvarka

 • Dievo išėjimas už savęs požiūrių grandine išsako keturis lygmenis: Neapibrėžtumas, Apibrėžtumas, Įsivaizduojamumas, Neįsivaizduojamumas
 • Žmogaus išėjimas už savęs žmogaus ir Dievo požiūrių grandine vyksta šešeriopai, esamų pakopų poromis, Dievui priešinga kryptimi, link jo.

Galas

 • Meilė yra tai, kas išplaukia iš šešių porų bendrumo.

Užrašai

 • Žinojimo rūmai išsako gyvenimo įvairovę - mokslų ir asmenybių įvairovę. Mokslai išsiskleidžia iš viršaus, tuo tarpu asmenybės iškyla įvairiausiuose tarpuose. Meilės mokslas išsako, kas lieka iš asmenybių, ir kas yra sunaikinama. Tai yra raidos atranka.
 • Dievo neįsivaizduojamumas išreiškia Dievo brandą, o Dievo neapibrėžtumas išsako, kad tai yra vis tas pats Dievas.
 • Savo tyrimą pradėjau vaizduojamuoju (vaizduotės ribose), ir perėjau (gražiu taikymu) į neįsivaizduojamąjį, ir (visko žinojimu) į apibrėžtumą, galiausiai, abu sudėjus, į neapibrėžtumą.

Susikalbėjimas


MeilėsMokslas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2024 gegužės 04 d., 14:09