调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Apytakos, Mokslas

爱学

Meilės mokslas


Meilės mokslas

 • Peržiūrėti meilės mokslą, apžvelgti jos esmę.
 • Susieti meilės mokslą su visakuo, su dorovės gvildenimu, su Dievo tyrimu.
 • Suvesti maldą, šviesuolių bendrystę, biologiją, entropiją.

Meilės sąlygos

Meilė

 • Kaip tranzistorius grindžia trejybės ratą?
 • Koks ryšys tarp trijų meilių Dievo šokyje - meilės sau, vienas kitam ir visiems - ir meilės mokslo?
 • Kaip mylėti, kaip sukurti sąlygas, kad būtų nejudinamas taškas - sąmoningumas, tad gyvybė?
 • Kaip aplinka susistato palaikyti sąmoningumą, mylėti paskirą valią? Kaip išsiskiria visko, betko, kažko, nieko plotmės?
 • Kaip meilė susijusi su kuriuo nors trejybės atvaizdu?

Kūniškas pasaulis

 • Mirtis (Dievas) ir lytinė meilė (gerumas) yra gyvybės pasaulio du ašigaliai. Kaip jie susiję su dvasiniu pasauliu, su Dievu ir gerumu?

Gyvybė

 • Gyvybės veiklose ieškoti padalinimų, pavyzdžiui, išlaikyti: vienybė.
 • Kaip gyvybė, gyvenimas ir amžinas gyvenimas yra palaikomi to paties dvilypumo?
 • Ką gyvybei reiškia tyrimo klausimas ir atsakymas? Sąmonė, pasąmonė, sąmoningumas?
 • Koks ryšys tarp gyvybės ir gyvenimo (Dievo gerumo)?

Sąmoningumas

 • Kaip iššaukti sąmoningumą ar sąvimonę ar sąžinę šeimoje ar būtybėje ar Kitame?

Vieningumas

 • Kuria prasme esame visiškai saviti? Kuria prasme esame vieningi, tas pat žmogus, tas pats Dievas, tiktai skirtingose aplinkybėse?

Kitas

 • Ar gali būti Kitas, kuris negali būti Tu?
 • Ar gali būti aplinkybės nuo mūsų visai atkirstos?
 • Kaip Kitas tampa Tavimi?
 • Ar gali būti žmogus, ar netgi būtybė, kuri visiškai nieko bendro neturi su mumis? Ar kiekvienas žmogus turi savo žinojimu rūmus, kuriais galėtumėme juos pažinti?
 • Ar žmogus gali būti šnipštas?
 • Ar galime rasti kaip pakalbinti bet kurį žmogų ar bet kurią būtybę?

Žinojimo rūmai

 • Ištirti žinojimo rūmus susijusius su gyvybės mokslu, biologija, iš kurio turėtų išplaukti meilės mokslas.
 • Surašyti biologijos, taip pat chemijos, mikrobiologijos, genetikos, fiziologijos, medicinos, evoliucijos, ekologijos žinojimo rūmus.
 • Surašyti Christopher Alexander žinojimo rūmus.
 • Surašyti architektūros žinojimo rūmus.

Meilės veikla

Valių suvedimas

 • Kaip trejybės ratas išreiškia Tėvo (už mūsų), Sūnaus (mūsų gelmėse) ir Dvasios (šokinėjančios tarp mūsų) susivedimą?
 • Ką bendro turi valių nepriklausomumas ir atsitiktinumas?
 • Kaip trys kalbos išsako, kaip skirtingos valios susiveda?
 • Nagrinėti šachmatus, kaip pavyzdį įvairių valių (figūrų) derinimo (koordinavimo).
  • Kaip skirtingos valios, teigiamos ir neigiamos, susiveda?
  • Išvedžioti figūrų darnumo apskaičiavimą.
  • Kaip susisieja dviejų žaidėjų valios?

Gyvybės dėsniai

 • Kaip gyvybės dėsniai suveda trejybės atvaizdus (per nulybės atvaizdus) kiekvienoje žinojimo plotmėje?
 • Kaip 3 gyvybės dėsniai - tvirti židiniai, aiškios ribos, laipsningi mąstai - išreiškia trejybės ratą?
 • Kaip už 12 gyvybės dėsnių glūdi 3 esminiai gyvybės dėsniai?
 • Kaip gyvybės dėsniai išverčia Curry-Howard-Lambek?
 • Kaip 12 gyvybės dėsnių išsako meilės mokslo apytaką?
 • Kaip meilės moksle reiškiasi vienumą išsaugojanti permaina?
 • Kaip vienuma išsaugojanti permaina išsaugo santykį su Dievu ir šio santykio išsaugojimas tampa Dievui lygiavertis?
 • Kaip vienumą išsaugojanti permaina palaiko augimą ir brandą?

Taikdarystė

 • Kaip taikdarystė dalykiškai išreiškia meilę, gyvybės ir gyvenimo palaikymą?

Šviesuolių bendrystė

 • Kaip meilės mokslas grindžia šviesuolių bendrystę?
 • Kaip 12 klausimų ir jų atsakymai išsako apytakų trejybės atvaizdus?
 • Kaip už 12 klausimų glūdi trejybės ratas?

Asmeninė patirtis

 • Permąstyti, kokiu noriu būti ir kaip tokiu tapti.
  • Apžvelgti, atrinkti dorybes kuriomis tobulai mylėčiau.
  • Suprasti kaip šios dorybės reiškiasi įvairiomis savybėmis: teigiamumu, šiltumu, širdingumu, rūpesčiu, jautrumu.
  • Išpuoselėti santykį su savimi šias dorybes įtvirtinti ir lavinti.
  • Atitinkamai ugdyti savo valią.
  • Rasti veiklų, kuriomis atsipalaiduoju ir puoselėju šias dorybes.
  • Puoselėti save brandinančius santykius su Dievu ir su kitais.
  • Palaikyti Dievo ir kitų bendravimą.

Meilės mokslas moko, kaip palaikyti gyvybę, gyvenimą, sąmoningumą, meilę, stebuklą. Meilės mokslas susideda iš maldos mokslo, kaip mylėti Dievą, ir iš šviesuolių bendrystės, kaip mylėti artimą kaip save patį.

Meilės mokslo savokos

Meilės mokslos tikslas

Ką paaiškina meilės mokslas?

 • Kaip su kitais išvystyti neribotą bendrą reikalą, kaip antai dangaus karalystę. Žaidimą iš kurio nereikia išeiti.
 • Kaip skirtingos valios sutampa.
 • Kaip įtvirtinti ir plėtoti bendrystę.
 • Dangaus karalystę, šviesuolių bendrystę.
 • Amžiną gyvenimą, amžiną brandą, amžinybės bendrystę.
 • Ar gali žmogus - Kitas - būti atkirstas nuo mūsų visų. Ar esame vieningi? Jei kitas galėtų būti nuo mūsų atkirstas, tai jis būtų į mus panašus, ir galėtumėme jį atjausti. Užtat yra su juo kažkoks ryšys.
 • Kaip Dievas parodomas, kaip jisai įsitraukia į bendrystę, kaip jisai sudalyvauja maldoje.

Išskyrimas (sąlygiškos) gyvybės ir (amžino) gyvenimo

 • Gyvybė ir gyvenimas yra nešališki ir šališki požiūriai į tą patį reiškinį.
 • Meilė dvilypiškai palaiko gyvybę ir gyvenimą.
 • Gyvybė yra sąlygiška tačiau gyvenimas gali būti besąlygiškas.
 • Atsiranda skirtumas tarp amžinos gyvybės ir amžino gyvenimo. Užtat renkamės prie kurio prisirišti, koks mūsų santykis su tai, kas mus myli, link kurio mes augame, bręstame. Nes gyvendami jaučiame, kad link kažko augame, bręstame, tad galime vystyti santykį su šia mus brandinančia, mylinčia meile.

Išskyrimas žinojimo (pasąmonės) ir nežinojimo (sąmonės)

 • Kitas meilės mokslu skiria visko žinojimą ir visko nežinojimą.
 • Galime suprasti pasaulį kaip milžinišką pasąmonės tinklą kuriai trūksta sąmonės. Mes sąmonę įvedame kaip antrą tvarką, mes pertvarkome pasąmonę. Tokiu būdu mylime pasaulį, jam suteikiame visai kitokias galimybes, visai kitokią kokybę.
 • Sąmoningumas sąmonės tvarka pertvarko pasąmonės tvarką šešiais pertvarkymais.

Sąmoningumo palaikymas

 • Meilės mokslo apytaka primena tranzistorių.
 • Malda "Tėve mūsų" mumyse palaiko sąmoningumą - ar turime ryšį su Dievu ar jo neturime - ir būtent taip galime palaikyti kitų sąmoningumą.
 • Meilės mokslo esmė, kaip gyventi: Jeigu kiekvienas žmogus susistato ašį tarp Dievo už savęs ir Dievo savyje, tai tarp jų gali šokinėti Dvasia. Tokiu būdu suvedame Tėvą, Sūnų, Dvasią.
 • Mylimi save nustatydami teisingą santykį tarp Dievo už savęs ir Dievo savyje. Meile kitiems nusistatome save taip tame santykyje, kad padėtumėme kitiems teisingai nusistatyti. Tokiu būdu esame laisvi ir palaikome Dvasios veiklą mūsų laisvu susiderinimu.

Valių sutapimas

 • Tikslas yra valių sutapimas, o tai grindžia daugiaprasmiškumą.
 • Stebuklų pagrindas yra suvesti tris nepriklausomas valias. Tai yra viso pasaulio prasmė ir meilės mokslo bei šviesuolių bendrystės tikslas.
 • Kur du ar trys sueina mano vardu, ten aš esu. Jėzumi sueinama.

Laimė - sutapimas

 • Laimė (ir sėkmė, geroji tikimybė) yra svarbi meilės moksle. Ir susijusi su laimingumu.

Amžina branda: Dvylika klausimų

 • Vertybės ir klausimai, jų žemėlapis.

Kokie dangaus karalystės esminiai bruožai?

 • Dangus žemėje - okupacija - išėjimas už savęs į pasaulį.
 • Skurdžiadvasių - galima tikėti ir žinoti po truputį, moksliškai.
 • Kaip tiki, taip ir yra.
 • Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės - esi baudžiamas už gerumą - užtat geriečiai vienas kitą atpažįsta.
 • Šviesuolių bendrystė.
  • Bendrystė yra pasąmonių tinklas
  • Rūkorių bendrystė - juos sieja bendra patirtis - juos veikia tarsi bendra pasąmonė.
  • Malda kaip medija - kaip pasąmonė. Medijos yra proto aplinkos kūrimas, pasirinkimas. Knygos, telefonas, internetas leidžia mums rinktis ką mąstyti arba nesirinkti, priimti tai, kas mums brukama. Malda yra asmeniškiausia, artimiausia medija. Žmogui maldos nepribruksi.
 • Gyvenimas klausimais.
  • Širdis (sąmonė) yra gyvenimas klausimais, o pasaulis (pasąmonė) yra gyvenimas atsakymais. Gvildenimais, širdis įsitraukia į pasaulį.
  • Išsiaiškinimo būdais pasaulis priima širdį.
  • Sąmoningumas reiškiasi valia, sąmonė širdimi, o pasąmonė protu.
 • Amžina branda.

Meilės veikla

Kaip mylėti: Susitelkti į Kitą

 • Mylėti, tad yra darbas, nes reikia pakaitomis įsijausti ir atsitokėti pagal ne savo, o kito savasties ribą.
 • Ne įrodinėti, ne ginčytis, o tirti. Ginčas reikalauja įsijausti ir atsitokėti, o tai darome ryšium su savo riba, užtat galime susipriešinti su kitokiu žmogumi turinčiu kitą ribą. Užtat meile veikiame pažingsniui, arba įsijaučiame, arba atsitokėjame, kad mylimasis galėtų savaip pasireikšti. Užtat skiriasi ar bendraujame su žmogumi su kuriuo sutariame (taip kad galime kartu įsijausti ir atsitokėti) arba su kuriuo nesutariame (tad reikėtų arba įsijausti, arba atsitokėti).
 • Pasikartojanti veikla padeda nustatyti joje glūdintį Kitą.
 • Prasminga žinoti kito žmogaus valią, kad būtų galima ją gerbti ir prie jos derintis. Kaip kad gerbti Aleksandro stiprius centrus.
 • Žadinti sąmoningumą. Žadinant sąmoningumą ar gyvybę, reikia tolydaus bendravimo aptikti jautriausią vietą, o tam reikalingas žinojimo rūmų trejybės matas, kaip kad matematikoje: plėsti apimtį, tirti tolydžiai, sulyginti sekas.

Kaip mylėti: Išlyginti balsus

 • Bendraujant, mylint, atskirti ir išlyginti pasąmonę ir sąmonę, kad tai būtų du pusrutuliai.

Kaip mylėti: Puoselėti bendravimo erdvę, išskirti plotmes

 • Skirtingų plotmių palaikymas. Meilės moksle dvylika gyvybės dėsnių, dvylika klausimų šviesuoliams trejybės atvaizdais ir nulybės atvaizdais išskiria keturias plotmes grindžiančias asmenis ir brandos galimybes, taip kad Kitas tampa Tavimi, Manimi, Dievu.
 • Menai keičia bendravimo aplinkybes. Bendravime pirmenybę teikiame ne klausiančios sąmonės pastangoms kalba išsakyti atsakymus, o atsakančios pasąmonės pastangoms vaizdais iššaukti klausimus.
 • Mylint svarbu turėti savo veiklą, savo laikrodį, nuosavą ritmą, kad nebūtum visiškai priklausomas nuo mylimojo, kad pajustų jog turi nuosavą pagrindą.
 • Malda palaiko keturias atsakomybės plotmes.

Kaip mylėti: Išversti išvertimą

 • Protas (sąmonė) išverčia smegenis (pasąmonę). O meilė naujai išverčia protą, jo tikslą išgyventi išverčia meile bendrai visiems, tad grindžia dvilypumą. Tai dvilypumo dvilypumas - pasąmonės ir meilės sutapatinimas. Tai pasąmonės suvokimas kaip meilė sąmonei.

Įsimylėjimas

 • O įsimylėdami mylime būtent tą žmogų kurį mums lengva mylėti.

Apytakos grindžia meilės mokslą

 • Šviesuolių bendrystė yra besąlygiškas bendras reikalas nesiribojantis kuriuo nors mokslu ar asmenybe. Meilės mokslas yra besąlygiško žinojimo rūmai.
 • Žinojimo rūmai apibrėžia tokį "meilės žaidimą", palaikantį įsijautimą, atsitokėjimą, palengvinantį sąmoningumą, tai biologija.
 • Aplinkybės tiesai. Kiekvienas teiginys yra kažkuo teisingas, bet tam reikia rasti atitinkamas aplinkybes. Žinojimo rūmai susiveda į tokių aplinkybių kūrimą. Meilės mokslas tas aplinkybes išpuoselėja.
 • Meilės mokslas išverčia Dievo išėjimą už savęs taip, kad jinai apibrėžia Dievą, kaip tai kas užsiima dieviška veikla, tad išplečia ir besąlygiškai įtvirtina Dievo sąvoką. Tokiu būdu jis išeidamas už savęs įtvirtina save ir savo būtinumą.

Skaitiniai

Užrašai

MeilėsMokslas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 lapkričio 14 d., 20:19