调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Malda, Maldos mokslas, Šviesuolių bendrystė, Apytakos, Meilė, Branda, Biologija, Entropija, Savastis (Kaip žmogų veikia kiti žmonės)

爱学

Meilės mokslas


Meilės mokslas

 • Suvesti maldos mokslą, šviesuolių bendrystę, biologiją, entropiją.

Meilės sąlygos

Meilė

 • Kaip meilė susijusi su kuriuo nors trejybės atvaizdu?
 • Koks ryšys tarp trijų meilių Dievo šokyje - meilės sau, vienas kitam ir visiems - ir meilės mokslo?
 • Kaip mylėti, kaip sukurti sąlygas, kad būtų nejudinamas taškas - sąmoningumas, tad gyvybė?
 • Kaip aplinka susistato palaikyti sąmoningumą, mylėti paskirą valią? Kaip išsiskiria visko, betko, kažko, nieko plotmės?

Kūniškas pasaulis

 • Mirtis (Dievas) ir lytinė meilė (gerumas) yra gyvybės pasaulio du ašigaliai. Kaip jie susiję su dvasiniu pasauliu, su Dievu ir gerumu?

Gyvybė

 • Gyvybės veiklose ieškoti padalinimų, pavyzdžiui, išlaikyti: vienybė.
 • Kaip gyvybė, gyvenimas ir amžinas gyvenimas yra palaikomi to paties dvilypumo?
 • Ką gyvybei reiškia tyrimo klausimas ir atsakymas? Sąmonė, pasąmonė, sąmoningumas?

Sąmoningumas

 • Kaip iššaukti sąmoningumą ar sąvimonę ar sąžinę šeimoje ar būtybėje ar Kitame?

Vieningumas

 • Kuria prasme esame visiškai saviti? Kuria prasme esame vieningi, tas pat žmogus, tas pats Dievas, tiktai skirtingose aplinkybėse?

Kitas

 • Ar gali būti Kitas, kuris negali būti Tu?
 • Ar gali būti aplinkybės nuo mūsų visai atkirstos?
 • Kaip Kitas tampa Tavimi?
 • Ar gali būti žmogus, ar netgi būtybė, kuri visiškai nieko bendro neturi su mumis? Ar kiekvienas žmogus turi savo žinojimu rūmus, kuriais galėtumėme juos pažinti?
 • Ar žmogus gali būti šnipštas?
 • Ar galime rasti kaip pakalbinti bet kurį žmogų ar bet kurią būtybę?

Žinojimo rūmai

 • Surašyti biologijos, taip pat chemijos, mikrobiologijos, genetikos, fiziologijos, medicinos, evoliucijos, ekologijos žinojimo rūmus.
 • Surašyti Christopher Alexander žinojimo rūmus.
 • Surašyti architektūros žinojimo rūmus.

Meilės veikla

Valių suvedimas

 • Ką bendro turi valių nepriklausomumas ir atsitiktinumas?

Gyvybės dėsniai

 • Kaip 3 gyvybės dėsniai - tvirti židiniai, aiškios ribos, laipsningi mąstai - išreiškia trejybės ratą?
 • Kaip už 12 gyvybės dėsnių glūdi 3 esminiai gyvybės dėsniai?
 • Kaip 12 gyvybės dėsnių išsako meilės mokslo apytaką?
 • Kaip meilės moksle reiškiasi vienumą išsaugojanti permaina?
 • Kaip vienuma išsaugojanti permaina išsaugo santykį su Dievu ir šio santykio išsaugojimas tampa Dievui lygiavertis?
 • Kaip vienumą išsaugojanti permaina palaiko augimą ir brandą?

Taikdarystė

 • Kaip taikdarystė dalykiškai išreiškia meilę, gyvybės ir gyvenimo palaikymą?

Šviesuolių bendrystė

 • Kaip 12 klausimų ir jų atsakymai išsako apytakų trejybės atvaizdus?
 • Kaip už 12 klausimų glūdi trejybės ratas?

Meilės mokslas moko, kaip palaikyti gyvybę, gyvenimą, sąmoningumą, meilę, stebuklą. Meilės mokslas susideda iš maldos mokslo, kaip mylėti Dievą, ir iš šviesuolių bendrystės, kaip mylėti artimą kaip save patį.

Meilės sąlygos

Savastis

 • Savasties ribą nustato įsijautimas ir atsitokėjimas. Vidinė veikla savyje yra mažesnių mąstų nė išorinė veikla santykyje su kitais. Tai pagrindas laipsningų mąstų.

Kūniškas pasaulis

 • Atsiradimas ("emergence") yra materialistinis reikalas, kuris svarbus suprantant gyvybę, jos raidą, ir meilės mokslą.

Gyvybė

 • Gyvybės pagrindas - savastis, individas, yra savybių rinkinys - individų grupė (klausimas). O atskiras individas yra atsakymas, paskiri savybių nustatymai, tai pagrindas pasirinkimams.

Branda ir amžinas gyvenimas

 • Gyvybė ir gyvenimas yra nešališki ir šališki požiūriai į tą patį reiškinį. Gyvybė ir gyvenimas yra dvilypiškai palaikomi meilės. Tačiau atsiranda skirtumas tarp amžinos gyvybės ir amžino gyvenimo. Užtat renkamės prie kurio prisirišti, koks mūsų santykis su tai, kas mus myli, link kurio mes augame, bręstame. Nes gyvendami jaučiame, kad link kažko augame, bręstame, tad galime vystyti santykį su šia mus brandinančia, mylinčia meile.
 • Growth of Human. Human grows by shifting from self to view. Human increasingly identifies with senstivity rather than responsivity, so that the latter is attributed to God beyond us and within us, and we simply clear the way for him (this is morality, by which we identify with an other, more general than us). In doing so, we separate ourselves from our selves, and we acknowledge something broader than us, namely, God, and we go beyond ourselves, as God does. We determine a gradation from God is God to God is good. Eternal life is when we identify ourselves with our view. We thereby distinguish between God beyond us and God within us. Also, in this way, we have understanding.

Kitas

 • Kitas yra esmė, atvaizdų vieningumas, koks yra (santvarkoje) už atvaizdų, tai kas nesirodo betgi suvienija visus atvaizdus.

Dievas ir meilė

 • Meilės mokslas išverčia Dievo išėjimą už savęs taip, kad jinai apibrėžia Dievą, kaip tai kas užsiima dieviška veikla, tad išplečia ir besąlygiškai įtvirtina Dievo sąvoką. Tokiu būdu jis išeidamas už savęs įtvirtina save ir savo būtinumą. Meilė yra Dievo įrodymas. Nes Dievas gali būti ar nebūti, bet meilė yra, ją galime parodyti, jinai moksliška.

Meilės sąlygas grindžia žinojimo rūmai

 • Žinojimo rūmai apibrėžia tokį "meilės žaidimą", palaikantį įsijautimą, atsitokėjimą, palengvinantį sąmoningumą, tai biologija.
 • Aplinkybės tiesai. Kiekvienas teiginys yra kažkuo teisingas, bet tam reikia rasti atitinkamas aplinkybes. Žinojimo rūmai susiveda į tokių aplinkybių kūrimą. Meilės mokslas tas aplinkybes išpuoselėja.

Meilės veikla

Ką reiškia mylėti

 • Mylėti, tai įsijausti ir atsitokėti apie kito mylimojo ribą, tuomi palaikyti mylimojo galimybę atitinkamai kartu arba priešingai įsijausti ir atsitokėti.
 • Kai myli, palaikai gyvybę, tai ta meilė palaiko ir tolygų, užtat palaiko atitinkamą vaiką, palaiko visus tokius ir kiekvieną tokį.
 • Jei myli tik tuos kurie tave myli, jau turi savo atpildą. Žaidimo teorijoje esmė yra mylėti kitą dar nesulaukus atpildo, tuomet myli Dievą.

Kaip mylėti: Susitelkti į Kitą

 • Mylėti, tad yra darbas, nes reikia pakaitomis įsijausti ir atsitokėti pagal ne savo, o kito savasties ribą.
 • Ne įrodinėti, ne ginčytis, o tirti. Ginčas reikalauja įsijausti ir atsitokėti, o tai darome ryšium su savo riba, užtat galime susipriešinti su kitokiu žmogumi turinčiu kitą ribą. Užtat meile veikiame pažingsniui, arba įsijaučiame, arba atsitokėjame, kad mylimasis galėtų savaip pasireikšti. Užtat skiriasi ar bendraujame su žmogumi su kuriuo sutariame (taip kad galime kartu įsijausti ir atsitokėti) arba su kuriuo nesutariame (tad reikėtų arba įsijausti, arba atsitokėti).
 • Pasikartojanti veikla padeda nustatyti joje glūdintį Kitą.
 • Prasminga žinoti kito žmogaus valią, kad būtų galima ją gerbti ir prie jos derintis. Kaip kad gerbti Aleksandro stiprius centrus.
 • Žadinti sąmoningumą. Žadinant sąmoningumą ar gyvybę, reikia tolydaus bendravimo aptikti jautriausią vietą, o tam reikalingas žinojimo rūmų trejybės matas, kaip kad matematikoje: plėsti apimtį, tirti tolydžiai, sulyginti sekas.

Kaip mylėti: Išlyginti balsus

 • Bendraujant, mylint, atskirti ir išlyginti pasąmonę ir sąmonę, kad tai būtų du pusrutuliai.

Kaip mylėti: Puoselėti bendravimo erdvę, išskirti plotmes

 • Skirtingų plotmių palaikymas. Meilės moksle dvylika gyvybės dėsnių, dvylika klausimų šviesuoliams trejybės atvaizdais ir nulybės atvaizdais išskiria keturias plotmes grindžiančias asmenis ir brandos galimybes, taip kad Kitas tampa Tavimi, Manimi, Dievu.
 • Menai keičia bendravimo aplinkybes. Bendravime pirmenybę teikiame ne klausiančios sąmonės pastangoms kalba išsakyti atsakymus, o atsakančios pasąmonės pastangoms vaizdais iššaukti klausimus.
 • Mylint svarbu turėti savo veiklą, savo laikrodį, nuosavą ritmą, kad nebūtum visiškai priklausomas nuo mylimojo, kad pajustų jog turi nuosavą pagrindą.

Kaip mylėti: Išversti išvertimą

 • Protas (sąmonė) išverčia smegenis (pasąmonę). O meilė naujai išverčia protą, jo tikslą išgyventi išverčia meile bendrai visiems, tad grindžia dvilypumą. Tai dvilypumo dvilypumas - pasąmonės ir meilės sutapatinimas. Tai pasąmonės suvokimas kaip meilė sąmonei.

Įsimylėjimas

 • O įsimylėdami mylime būtent tą žmogų kurį mums lengva mylėti.

Užrašai

MeilėsMokslas


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 rugsėjo 18 d., 21:26