Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŽmogausSuvokimas


Kaip žmogus supranta dvasios tapimą žmogaus Dievu?


Žmogaus suvokimas


Dievo turėjimas

Keturios terpės

Kraštai ir tarpai: Turinio raiška


Keturios terpės

Keturias terpes išsako asmenys: dvasia yra Dievas, žmogus yra Aš, žmogui Dievas yra Tu, Dievui žmogus yra Kitas.

Asmenims atitinka terpės:

Apibrėžtumas skiria Neapibrėžtumą ir Neįsivaizduojamumą. Įsivaizduojamumas yra tarpe tarp Neapibrėžtumo ir Neįsivaizduojamumo.

Asmenų terpes nusako sandaros:

Asmenų terpės dvasia glūdi:

Tai pasireiškia keturiose asmenų terpėse:

Būklės

Dievo turėjimas

Kas kam yra Dievas?

Visa tai suveda Asmenų lygtys, tai yra, asmenų lygtis kiekvieno asmens savaip išreikšta.

Dievo branda

Dievo branda išreiškia Dievo turėjimą, kaip žmogus prisiima Dievą.

Dievo branda reiškiasi:

Darna. 4 terpės

Darna. Trejybės ratu ir trejybės atvaizdais. Asmenys bręsta kaskart pasirinkimais, pasislinkimais: 4 vienumo sampratomis Dievas tampa asmens Dievu.

Suvokimo lygmuo požiūrio lygties pagrindu sustato trejybės atvaizdą. Apytaka trejybės atvaizdą susieja su trejybės ratu. Tai lygiaverčiai atspindi Apibrėžtumą ir Įsivaizduojamumą, tarsi pusiaukelyje tarp jų, tarsi veidrodžiu.

Dvasia įgauna reikšmę, reiškiasi ketveriopai asmenimis: Dievu neapibrėžtume (nulybėje), Manimi apibrėžtume (vienybėje), Tavimi įsivaizduojamume (dvejybėje), Kitame neįsivaizduojamume (trejybėje). Trejybės ratas grindžia prasmingumą, neįsivaizduojamumą, tai kas už mūsų, tad sąmoningą išėjimą už savęs.

Keturios terpės apsuka reikšmės vyksmą -1, apibrėžia veiksmus +1, +2, +3.

Fizikos terminais, bosonai išsakomi fermionais, ir fermionus supantys aidai - iškreipimai susiveda į bosonus supančius aidus - neiškreipimą, besąlygišką tiesą.

Keturios asmenų terpės

ESMINĖS ĮŽVALGOS
 Neapibrėžtumas (nesuvoktumas)Apibrėžtumas (suvoktumas)ĮsivaizduojamumasNeįsivaizduojamumas
pažinimasnežinojimasžinojimasžinantysisnežinantysis
tyrimų skaičiusvienas tyrimas: Dievodu tyrimai: Dievo, žmogaustrys tyrimai: Tėvo, Sūnaus, Dvasiosketuri tyrimai: Dievo, Mano, Tavo, Kito
santykis su išmintimiDievas tiesiogiai nežinoAš tiesiogiai žinaunetiesiogiai žinome per Tavenetiesiogiai nežinome per Kitą
galimybės pasireiškia asmenų būklėmisneapibrėžiame Dievoapibrėžiame Maneįsivaizduojame Taveneįsivaizduojame Kito
kas išsakoDievasTuKitas
kas ką palaikoDievas Dievąbesąlygiškas viskas sąlygišką Manenešališki troškimai šališką Tavenepaneigiama meilė paneigiamą Kitą
požiūriai išgyvena+0 joks požiūris+1 požiūris+2 požiūris į požiūrį+3 požiūris į požiūrį į požiūrį
vienumo sampratosbendras likimaspaskiri likimaipaskiri troškimaibendras troškimas
vienumo sampratos išgyvenimas troškimusavarankiškumuužtikrintumuramumumeile
visuminės sandarosreikšmėssuvokimai (gyvenimo lygtis)apytakosasmenys
raiškos raidareikšmėmisgyvenimo lygtimi apibrėžiamu plėtojimukiekviena apytaka išreiškia atitinkamoje apimtyje išgyvenamą pasaulėžiūrąasmenų dalykiškais tarpusavio santykiais, jų bendrai išgyvenama bendryste, būtent čia ir dabar
4 troškimai (savarankiškas Dievas, užtikrintas viskas, ramūs troškimai, mylinti meilė)0,1,2,3 reikšmėsasmenų suvokimaiasmenys išgyvena 4 troškimus ir 6 atjautastrokštantys asmenys
4 lygmenyse reiškiasireikšmių rinkiniaipožiūrio lygtisapytakaasmuo
pasireiškiančios reikšmėsneapibrėžtumo trejybėDievas ir gerumastiesadvasia
kas ką papildoDievą papildo Aš, Tu, Kitas  Kitą papildo Tu, Aš, Dievas (Kitas jais auga)
asmuo suvokia būklęsuvokimassavęs suvokimasbendras suvokimassusikalbėjimas
amžino gyvenimo raiškaamžinas gyvenimasišmintisgera valiaDievo valia
trejybės sieja reikšmesNeapibrėžtumo trejybėGyvenimo lygtis: 4 trejybės atvaizdai ir 4 nulybės atvaizdaiApytakos: 4 trejybės atvaizdai ir 4 trejybės rataiTrejybės ratas
vienumo prielaidos atveriamos visos galimybėspripažįstama paskira galimybėgalimybės suderinamos
Dievo tyrimas sąmoningėjaišsiskleidžia reikšmėmisplėtojasi apimtimisišgyvenamas apytakosepuoselėjamas sąmoningėjančių, tarpusavyje susijusių asmenų
vienumo raiškareikšmės suplakamosreikšmės išskiriamosnustatoma kiek išskyrimai iškreipė reikšmesišvedamas vieningumas
kaip Dievas reiškiasi asmeniuidvasiasandara (vaizduotės ribomis)atvaizdais (vaizduote)vieningumu
vienumo pavidalasvienumas4 vienumo sampratos (neapibrėžtumu, apibrėžtumu, įsivaizduojamumu, neįsivaizduojamumu)6 vienumo sampratų poros, vienumo pagrindai6 vienumo pagrindų vieningas turinys
apytakosDievo mokslas (Dievo šokis)visko mokslas (išgyvenimo apytaka)troškimų mokslai (žinojimo rūmai)meilės mokslas
reikšmės plėtojasi netroškimaistenkinimais (įsikimbame į tiesą, kaupiame gerumą, siekiame darnos)dvejonėmislūkesčių atpalaidavimaisvertybių išryškinimais
terpė reiškiasiDievu - turiniuManimi - sąlygišku ir Dievu - besąlygiškuTavimi - suvoktuoju, Manimi - susivokiančiuoju ir Dievu - suvokiančiuojuKitu, Tavimi, Manimi ir Dievu
Dievo santykių terpė: Neįsivaizduojamumas: Asmenys
žinojimaiArKoksKaipKodėl
vienumo tyrimaiAr Dievas yra?Koks Aš esu?Kaip Tu esi?Kodėl Kitas yra?

NEAIŠKIOS ĮŽVALGOS
kas ką tiriaDievas tiria DievąDievas tiria žmogųžmogus tiria žmogųžmogus tiria Dievą
klausimai ir atsakymaivienas klausimasvienas atsakymasdaug klausimųdaug atsakymų
pradžia, eiga, pabaigakaip pradžia atrodo pradžiaikaip pradžia atrodo eigaikaip pabaiga atrodo eigaikaip pabaiga atrodo pabaigai
galimybių santykisReikšmės yra 0, 1, 1+1, 1+1+1Iš šalies pasižiūrėjus (0+1),(1+1),(1+1+1),(1+1+1+1)sudauginama (0+1)(1+1)(1+1+1)(1+1+1+1) = 24 

Pastabos

Neapibrėžtumas: Dievas: Dvasia

Neapibrėžtume iškyla jokia reikšmė, viena reikšmė, dvi reikšmės, trys reikšmės. Skirtingos reikšmės viena kitai prilygsta, viena kitai neprieštarauja.

Neapibrėžtumo kampu: vienas tyrimas

Apibrėžtumas: Aš: Sandara: Gyvenimo lygtis

Apibrėžtume yra suvokimas, suvokimo lygmenys, gyvenimo lygtis.

Įsivaizduojamumas: Tu: Atvaizdai: Apytakos

Vaizduotė sieja neapibrėžtumą ir apibrėžtumą. Juos trejybėmis sieja apytakos.

Asmenys apytakomis, trejybės atvaizdais, trejybės ratu reiškiasi kaip tyrėjai.

Neįsivaizduojamumas: Kitas: Vieningumas: Asmenys: Meilės mokslas

Dvasia įsikūnija asmenimis - Dievu, Manimi, Tavimi, Kitu. Jos veikla pasireiškia jų santykiais, šešiais išėjimais Kito kryptimi.


Dievo terpė: Neapibrėžtumas: Reikšmės

Dvasios vyksmu -1 atsiveria aštuoni Dieve glūdintys reikšmės klodai. Išsiplėtoja Dievas.

Žmogaus terpė: Apibrėžtumas: Gyvenimo lygtis

Gyvenimo lygties terpė, suvokimo lygmenų terpė skiria Dievą ir gerumą, kartu skiria Dievo kampą (amžiną gyvenimą) ir žmogaus kampą (gyvenimą). Išsiplėtoja žmogaus santykis su Dievu.

Dievo turinį išskleidžia asmenų lygmenys, ketverybės lygmenys: dvasia, sandara, atvaizdai, vieningumas.

Žmogaus turinį, jo pasirinkimą gyventi savimi ar Dievu, išskleidžia požiūrio lygtis.
Žmogaus santykių terpė: Įsivaizduojamumas: Apytakos

Apytakų terpė išdėsto pradžią - ištakas - Tėvo kampu, vidurį - akistatą - Sūnaus kampu, pabaigą - darną - Dvasios kampu.

Išsiplėtoja Dievo (Tėvo) santykis (Dvasia) su žmogumi (Sūnumi).Dievo santykių terpė: Neįsivaizduojamumas: Asmenys

Asmenų terpė keturiais asmenimis išsako keturis žinojimo lygmenis. Išsiplėtoja, susidėlioja, asmenimis įsikūnija dieviškasis santykis (Ar Kitu), žmogiškasis santykis (Koks Tavimi), žmogus (Kaip Aš) ir Dievas (Kodėl Dievas).

Asmenys atsako žinojimo klausimus: Kodėl? Dievas, Kaip? Aš, Koks? Tu, Ar? Kitas. Asmenys sugula kaip neįsivaizduojamumo klodai:Akistata. 6 terpių poros

Akistata. 6 vienumo pagrindais Dievas ištisai, amžinai bręsta asmenų laisvėjimu, sąmoningėjimu.

Asmenų santykiai išsako neįsivaizduojamą dvasios veiklą.

Asmenys bręsta slenkdami nuo šališkumo link nešališkumo, nuo sąlygiškumo link besąlygiškumo, nuo paneigiamumo link nepaneigiamumo, nuo Dievo link Kito.

Akistatą mato asmens akis, kuria mes viską išgyvename.Akistata. 6 vienumo pagrindais Dievas ištisai, amžinai bręsta asmenų laisvėjimu, sąmoningėjimu.

Asmenys bręsta lygmenų poromis

Brandos virsmas

Dievas bręsta

Asmenys yra laisvi savo apimtyje

Asmenys laisvai įsitraukia susikalbėjimu

Vienumo bendrystė išreiškia Dievo būtinumą.

Atjautos sandaros įvairiai sieja klausimą, tyrimą ir atsakymą.

Trys kampai suvestinės brėžinyje. Ištakos, akistata, darna? Atjautos:

Iš Neapibrėžtumo į Neįsivaizduojamumą

Visuma išeidama už savęs į save veda iš neapibrėžtumo (Dievo apskritai) į neįsivaizduojamumą (kažkieno Dievą).

Tiesos apimtis

Tikslas

Eiga


Mintys iš ankščiau
Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%bdmogausSuvokimas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 26 d., 14:32