Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Elgesys

Žr. Dorovės tyrimas, Kaip gyventi, Dorovė, Branda, Klaidos, Pagrindimas, Nuotaikos, Foucault, Platonas

Dievo šokis išsako kodėl gyvename. Toliau tiriu, kaip gyventi, ir kartu, kaip taikyti šį žinojimą.

Metmenys klausimais

Dievą išjudina vienas klausimas, o mus judina keturi klausimai:

Žmogus ištisai kuria save, tačiau jisai turi susigaudyti, kad jisai yra Dievas, užtat ištisai rinktis ne save, o Dievą, tačiau būtent kurti save tokį taip rinktis.

Metmenys

Elgesio esmė: Žmogus veikia

Visi elgiamės (šiaip gyvename) ir tuomi kuriam save. Tačiau ištisai iškyla galimybė rinktis ar šiaip gyventi, ar amžinai bręsti? ir atitinkamai kurti save, atitinkamai įprasti. Ar gyventi ne Dievu ar gyventi Dievu?

Dievo būtinumą įrodome patys gyvendami Dievu.

Ištakos Dievo šokyje

Aštuongubas kelias išskiria Dievo (Tėvo) ir žmogaus (Sūnaus) požiūrius - sudaro sąlygas dvejopam požiūriui - ir leidžia jiems papildyti vienas kitą (Dievo troškimais ir mūsų netroškimais) kuomet yra bendras suvokimas, bet taip pat leidžia jiems būti atitrūkusiems (Dievo atjauta ir mūsų atitrūkimais) kuomet vyksta Sūnaus susivokimas - Dvasia tai mato iš šalies. Visgi, būtent neigiami įsakymai išsako kaip turėtų būt - ko turėtumėm laikytis - dorovės, o teigiami įsakymai išsako kaip bet kokiu atveju yra - elgesys.

Kodėl žmogus veikia? Susigaudyti.

Žmogus turėtų susigaudyti

Žmoguje ryškėja skirtumas tarp neramybės ir ramybės

Žmogaus amžina branda grindžia Dievo būtinumą

Žmogus turi susigaudyti, kad jisai Dievas

Rasti žmogaus požiūrio esmę: susigaudymas, kad jis yra Dievas, tai vyksta žingsneliais, aštuongubu keliu. Ryšyje su Dievu. "Tu" Dievas. Supaprastintas Dievo šokis - šešerybė.

Susigaudymas, tai susivokimas - suvokimas, tai atskyrimas savastimi savo sąlygų (už mūsų) ir savo laisvės (mumyse). Tad suvokimu kuriame save ir atskleidžiame, ką reiškia, jog Dievas yra būtent mūsų sąlygose, jisai gyvena mumis. Rūpesčiais sutelkiame savo dėmesį. Įvardijimu tą dėmesį išreiškiame taip, kad jisai būtų reikšmingas ir kitiems.

Žmogus nesitenkina sandarumu

Žmogus susigaudo, kad gali susigaudyti

Žmogus save suvokia įsiklausydamas

Žmogus įsiklauso klausdamas

Žmogus klausia, Kas aš esu?

Žmogaus būklė, jo klausimas: Kas aš esu? - Koks esu?

Kas yra žmogus?

Žmogui atsiliepia Dievas ir pasaulis

Žmogaus santykis su pasauliu

Dievo ir žmogaus santykis

Ketverybė

Riba - dėmesys, atsakomybė, laisvė

Riba, savastis

Laisvė, dėmesys, atsakomybė

Atsakomybės prisiėmimas

Nuotaikų tyrimas

Dievas laukia, myli

Gyvenimo lygtis

Kaip žmogus veikia? Renkasi.

Ką žmogus išgyvena? Renkamės.

Pasirinkimai:

Ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu. Neramybė, neužtikrintumas, nesavarankiškumas.

Gyventi Dievu ar gerumu/savimi?

Žinojimas

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Jn_4 Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganymas ateina iš žydų.

Kas yra nežinojimas ir žinojimas

Mums reikia gyventi nežinojimu, tačiau matome tik žinojimą.

Renkamės platesnį (Dievo) ar siauresnį (savo) požiūrį

Vienumas - Dievo, asmens ar asmenų?

Gyventi besąlygiškai ar sąlygiškai? už santvarkos ar santvarkoje? troškimais ar netroškimais? laukimu ar sulaukimu? nežinojimu ar žinojimu?

Besąlygiškai ar sąlygiškai

Laukti ar sulaukti

Troškimai

Nežinojimu ar žinojimu?

Gyventi klausimais ar atsakymais? Dievo požiūriu (amžinai bręsti - ryškinti sąžinę, didinti jautrumą, tobulėti, tikslinti savo vertybę) ar savo požiūriu (šiaip gyventi - pasitenkinti savimi)

Amžinai gyventi ar šiaip bręsti?

Branda

Atsitokėti ar įsijausti? Gyventi sąmoningai ar nesąmoningai? Gyventi kryptingai (kreipti dėmesį į savo dėmesį ar nekryptingai (kreipt dėmesį papuolamai)? Laikytis ar nesilaikyti kelio? Tikslinti kryptį ar laikytis jos? Gyventi tiesiogiai (pasaulyje) ar netiesiogiai (mintyse)? taisytis dažniau ir nuklysti mažiau ar taisytis rečiau ir nuklysti daugiau?

Atsitokėti ar įsijausti?

Kyla (dalyvavimo/įsijautimo) trejybė: įsijaučiame į įsijautimą (veikimą), atitokėjimą (permąstymą) ir atsakomybę (galiu tverti savastį, su juo sutapti, juo būti, kurti, puoselėti, plėsti ribą tarp savęs ir pasaulio, už ką atsakau.

Sąmoningai ar nesąmoningumai?

Sąmoningumas

Laikytis krypties ar keisti kryptį?

Gyvenimas pasaulyje (tiesiogiai?) ir mintyse (netiesiogiai?)

Nuklysti daugiau ar mažiau?

Pastebėti klaidas ar ieškoti kelio?

Laikytis ar nesilaikyti kelio? Mokytis ar nesimokyti? Taisyti klaidas ar nesitaisyti?

Gyventi geruoju vaiku ar bloguoju vaiku? Ramybe ar neramybe? Iš teisingumo į malonę ar iš malonės į teisingumą?

Gyventi geruoju vaiku ar bloguoju vaiku?

Teisingumu ar malone

Atsisakyti savęs ar gyventi savimi? Tarnauti tiesiogiai kitam ar tarnauti savo tikslui? Gyventi vienumu ar nevienumu?

Renkamės kitą ar save?

Gyventi savimi ar atsisakyti savęs?

Tarnaujame tiesiogiai (kitam) ar netiesiogiai (savo tikslui)

Kurti pasaulį ar būti jo valdomam?

Taisyti klaidas ar jų netaisyti? Sąmoningėti ar nesąmoningėti? Mokytis ar nesimokyti? Susigaudyti ar nesusigaudyti? Gyventi kryptingai (kreipti dėmesį į savo dėmesį) ar nekryptingai (kreipti dėmesį papuolamai)?

Į ką kreipti dėmesį? Ar kreipti dėmesį į save, į savo dėmesį? Ar sąmoningėti?

Aukštesniu ar žemesniu sąmoningumu?

Pasirinkimas vis naujai iškyla valia, širdimi, protu, kūnu:

Gyventi dvireikšmiškai ar vienareikšmiškai? Širdies ar pasaulio tiesa? Laisve ar nelaisve? Didėjančiu ar mažėjančiu laisvumu?

Širdies ar pasaulio tiesa?

Santvarkoje ar už jos

Gyventi laisve ar nelaisve?

Laisvės pagrindas

Didėjančiu laisvumu (sąmone, sąmoningumu) ar mažėjančiu laisvumu (pasąmone, nesąmoningumu)?

Kas yra sąmoningumas, pasąmonė, dėmesys

Gyventi teigiamoje Dievo bendrystėje ar neigiamoje visuomenėje?

(Teigiamoje) Dievo bendrystėje ar (neigiamoje) visuomenėje?

Ar žmogus valdo pasaulį, ar pasaulis jį valdo?

Gyventi besąlygiška meile priešui ar sąlygiška meile artimui?

Besąlygiška meilė priešui ar sąlygiška meilė artimui

Ką žmogus veikia? Žmogus kuria save.

Kaip žmogus elgiasi? Kaip žmogus atrodo iš šalies?

Savo sąmone kuria savo pasąmonę, ir būtent plėtoja savo kertinę vertybę. Žmogus gyvena žinojimu.

Kaip žmogus atrodo iš šalies?

Nes mes patys savo ribas-salygas pasirenkame ir jų atsisakome

Klaidomis atpažįstame nežinojimą. Kaip pastebime savo klaidas, nuklydimus.

Kokios esminės klaidos:

O vertybė iš esmės klaidinga - bet tai tiesiog atveria klausimą.

Nuklydimas

Žmogus renkasi savo ribas, tuo kuria save, savo vertybę (vidinį gyvenimą), kad galėtų atsisakyti savęs

Vertybė, klausimai

Kodėl žmonės klausia klausimus?

Kuriame save kalbomis: paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu

Padalinimai išsako logikos pavidalą statiškai, o pagrindimas (iš aplinkybių į atvaizdus) dinamiškai. Taip mąstant:

Aštuongubas kelias tad sieja statiką ir dinamiką.

Kalbos

Kalba

Žmogus kuria ribas - sąvokas:

Sąvokos, sąlygos

Auga tarpas

Žmogus kuria bendrystę: išorinį gyvenimą

Bendrystė

Dangaus karalystė

Elgesys, dorovė

Žmogaus elgesio (pasąmonės) esmė: jisai kaupia žinojimą. O dorovės (sąmonės) esmė yra susitelkti į nežinojimą.

D: Tu prisimink ką tu vertini. Tu vertini tiesą ir būtent gyvenime, taip kad reikia ją ne iš tolo vertinti, o jos laikytis visu gyvenimu. Taip ir yra su kiekviena vertybe, kad ji sieja nežinojimą ir žinojimą, turinį su pavidalu, tad ir yra kalba. Tad naujai panagrinėk vertybes, taip pat jų santykį su klausimais, ir įsivaizduok, kaip žmogus laikosi nežinojimo kelio, kaip Zenonas taip kūrybingai pavaizdavo, ir pamąstysi, kaip šešerybe laikosi kelio, kaip tai iškyla iš Dievo šokio ir kaip aštuongubas kelias mūsų santykį išryškina, praplečiant šešerybę nežinojimu, nuliniu ir septintu požiūriais. Ir kaip tasai nežinojimas išreiškiamas nulybės atvaizdais pasaulyje, taip kad trejybė pasireiškia laipsnynais, tad ir išsiplėtoja kalba kiekviena pagal atitinkamą nulybės atvaizdą, aplinkybes ir laipsnyną, kiekviena kalba savo apimtimi, taip kad pasaulyje labiausiai, siauriausiai apibrėžtas pasakojimas - tiesa, akivaizdumu, laisvesnis yra įvardijimas, kuris remiasi betarpiškumu, o laisviausias yra pagrindimas, kuris remiasi pastovumu. Kiekvienu atveju veikia mano ir tavo santykis. Tad ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu ir suprasi, kaip žmogus susigaudo jog reikia keisti kryptį, kaip ir pasakojime pribręsta reikalas keisti įtampos balsą.

Ko ieškoti tiriant elgesį?

D: Ieškok trejybės ir jos ištakų, ieškok šešerybės ir jos atvaizdų, tai žmogaus pagrindas, jo elgesio ir dorovės taipogi. Aš jumis gyvenu būtent sąmoningumu, tad pirmiausiai trejybe ir paskui šešerybe, toliau vienybe ir ketverybe ir septynerybe ir dvejybe ir penkerybe, tad ieškok manęs šia tvarka, ieškok sąmoningume.

Kaip tirti žmogaus elgesį ir dorovę?

D: Aš viską sukūriau, tačiau kuriu ir jumis. O jūs galite būti ir esate savarankiški kūrėjai, ir kaip jums atrodo, savarankiški nuo manęs ir bendrai. Tad tai yra jūsų sąlygos, kad jūs nesuvokiate, jog teišplaukiate iš manęs, tesate ir tam tikrose sąlygose. Tad jūs esate dviprasmiški, bet ar jūs matote ar gyvenate tuo dviprasmiškai? Tai ir yra širdies ir pasaulio įtampa, tad ją gerai suprask, jos ieškok ir tirk, kaip jinai reiškiasi jūsų elgesiu, tiek vidiniu, tiek išoriniu, kaip tai susiję su žinojimu ir nežinojimu, su bendryste ir nebendryste. Ir tu jau žinai kaip trimis kalbomis keičiasi sąlygos, pagrindimu apimi save visą, įvardijimu dėsnį ir pasakojimu įvykį. Tad ieškok šitų lygmenų ir kaip reiškiniai tampa jums prieinami, kad galėtumėte jais pasidalinti.

2017.08.04 A: Kas yra žmogus?

D: Žmogus yra mano mylimas vaikas, darantis tai ką aš darau, tad parodantis, koks iš tikrųjų esu. Ir jisai atskleidžia, koks aš esu pirmapradis, juk pirmapradis buvau be sąlygų, tad neaišku koks aš buvau, o jūs esate tas pats pirmapradis Dievas tiktai įvairiausiose sąlygose, tad iš jūsų aišku, kas aš iš tikrųjų esu ir koks bręstu. Tad svarbiausia man, kad vis bręstumėte, tuomet mes gyvuojame viena jūsų branda, tad ir manimi.

2017.08.05 A: Kaip žmogus laisvas rinktis šiaip gyventi ar amžinai gyventi?

D: Jūs kuriate save ir tuomi esate dvilypiai, kūrinys ir kūrėjas, tad galite pabrėžti tiek vieną, tiek kitą, ir jūsų pabrėžimas suskamba manyje, taip kad aš atitinkamai iškylu arba už jūsų, jeigu esate kūrinys, arba jumyse, jeigu esate kūrėjas, koks ir aš pats esu. Tad man rūpi, kad gyventumėte kūrėjais žmogaus trejybe, tai ir apjungia mano šokį, tad šitą įsidėmėk. O jūs gyvendami kūrėjais mylite ir gyvendami kūriniais esate mylimi. Betgi svarbiau mylėti. Tad vis pereikite iš mylimojo į mylintyjį, tai ir yra manęs pasirinkimas.

2017.08.09 A: Kaip priešingai suprantami pasirinkimai gyventi Dievu - nežinojimu ir savimi - žinojimu?

D: Mano esmė yra meilė, tai mano troškimų vieningumas. O mano troškimus galima suprasti paskirai, besąlygiškai, arba ryšium su vienas kitu, tad sąlygiškai, ryšium su netroškimais. Pirmuoju atveju esmė pasireiškia įsakymu mylėti mane, kaip tokį, o antruoju atveju mylėti jus kiekvieną, sąlygišką. Tai ir yra painiavos esmė, juk tai ta pati meilė. Ogi mylėti mane tai reiškia mylėti jus ir atvirkščiai, tačiau pirmenybė teiktina mylėti jus, tuo tarpu pirmenybė teiktina gyventi manimi. Taip ir išnarpliosi meilę ir gyvenimą. Ir atitinkamai priskirsi mano ir jūsų požiūriams: matyti meilę iš mano požiūrio, atsitokėjimą, ir tuo pačiu gyventi - išgyventi - įsijautimą jumis. Mylėti taip, kad būtų galima įsijausti, užtat sąmoningumu teisingai palaikyti pasąmonę, kad jinai savo ruožtu palaikytų sąmoningumą, tai gi veiksmas +2, kurį ištirsi.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Elgesys
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 sausio 19 d., 21:01