Book (English)

Knyga

Dievo šokis

Kaip gyventi

Išsiaiškinimai

Malda

Andrius

Užrašai

Mokykla

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai EEEEEE

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? ECD9EC

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Istorija AAAAAA


Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Žr. Klausimai Dievui, 20170313Gvildenu, 20140203Gvildenu, Pradžiai, Sumanymai, Trokštu išmanyti, Darbai, Išgyvenimai

Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?

Pasirengimas tyrimams

 • Nubrėžti, iš ko susideda elgesio ir dorovės klausimai, kaip jie išplaukia iš Dievo šokio.
  • Brėžinį papildyti visais kampais, kuriais tiriu elgesį ir dorovę, ir visų surinktų minčių apie tai skyreliais.
 • Nagrinėti Dievo atsakymus man. Kurti brėžinį jo minčių.
 • Aprėpti ir sutvarkyti savo mintis apie elgesį ir dorovę.
  • Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
  • Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
  • Ištirti ką visos trys kalbos turi bendro
   • Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
  • Ištirti pagrindimo kalbą
   • Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
   • Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
   • Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
   • Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
   • Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
   • Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
   • Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
   • Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles. Susieti su ramybės puoselėjimu.
  • Sutvarkyti savo puslapius apie tris kalbas, pagrindimą, vertybes, lūkesčius ir šešerybę.

Tyrimai

 • Klausimai Dievui Atrinkti vis naujus klausimus Dievui, svarbiausius tiriant elgesį ir dorovę.
  • Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
  • Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
 • Sandaras ryškinti
  • Dievo šokis Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
   • Aštuonerybė Išryškinti aštuonerybę.
    • Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
    • Visaregis Kaip aštuonerybė ir netroškimai susijusios su visaregiu?
   • Ženklų savybės Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
    • Tarpas Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
    • Pertvarkymai Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
  • Netroškimai Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
   • 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
   • Poreikiai Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą
   • Lūkesčiai Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
  • Atjautos Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
   • Lūkesčiai Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
   • Kalbos Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
  • Padalinimai Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
 • Kaupti ir nagrinėti duomenis
  • Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
  • Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
  • Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
  • Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
 • Elgesį ir dorovę tirti iš įvairiausių kampų
  • Sąmoningumas
   • Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
  • Sąmoningumo rėmai
   • Kaip klausimai susiję su vertybėmis
   • Gera valia - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
   • Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
   • Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
  • Pasirinkimai
   • Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
  • Kaip pasąmonė išplečia sąmonę
   • Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
   • Kaip atmintis išplečia protą
   • Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
  • Kaip esame viena
   • Požiūrių apibrėžimas
  • Dvasios dorovė liūne
   • palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo
   • Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
  • Kiti požiūriai
   • Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.
 • Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
 • Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
 • Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.

Klausimai

 • Iš kur kyla gyvenimo lygtis?
 • Kaip kalbomis išgyvename, kaip ima rūpėti, reikšti, kaip įvyksta?
  • Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
 • Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
  • Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
  • Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
  • Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys ir su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
 • Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
 • Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
 • Kas mums svarbiausia ir kodėl? Kaip tai susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
 • Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
 • Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?

Išplėtotini teiginiai

 • Žmogus iškyla iš Dievo šešeriopo atitrūkimo.
 • Žmogaus laisvė kyla iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo.

Gvildenu elgesį ir dorovę

Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip jie turėtų elgtis?


Kiti klausimai

Svarbiausia

Suvesti keturis lygmenis.

 • Išmąstyti Dievo šokį.
  • Surašyti, apžvelgti Dievo raiškas.
  • Apmąstyti, kaip keičiasi sąmoningumas.
  • Apžvelgti ką Dievas kalba antruoju ir trečiuoju Izaiju.
 • Išmąstyti žinojimo rūmus.
  • Apžvelgti matematikos šakas.
  • Išmąstyti fizikos išsiaiškinimo būdus.
 • Išmąstyti maldos mokslą.
  • Peržiūrėti, ką ankščiau surinkau.
  • Rasti su kuo melstis, kaupti patirtį.

Klausimai apie sandaras

Dievo šokio raiškomis apibrėžti:

 • šešerybę
 • aštuonerybę - aštuongubą kelią
 • dešimt Dievo įsakymų: šešis pokalbius pertvarkymus
 • kaip pirminės sandaros (išsakančios Dievo būtinumą) kyla iš antrinių sandarų (išsakančios Dievo nebūtinumą)?
  • tris kalbas
  • dvylika aplinkybių, kaip Dievą įsivaizduojame psalmėse
 • šešis būdus, kaip esame viena. Pavyzdžiui, esame viena Kitu (dvylika klausimų), tai paskiro žmogaus požiūris į pasaulį.
 • meilę
 • požiūrius ir sąvokas
 • malonę ir teisingumą

Žinojimo rūmais išsiaiškinti:

 • Kaip trejybė susieja aštuongubo kelio dvi puses?
 • Kaip išsidėsto asmenys, Dievo nebūtinumo ir būtinumo klausimai?
 • Išvesti visaregį, pirmines ir antrines sandaras, ir ypač tris kalbas.

Maldos mokslu išsiaiškinti:

 • Kaip Dievas būtinas?
 • Šešis pokalbius susieti su pertvarkymais, nesusivedimais, išgyvenimais.

Suvokti Dievo šokį

Išbaigti tikslų paskirų Dievo raiškų aprašymą.

 • Aprašyti, kaip kiekvieną iš jų išgyvenu, kaip jomis pažįstu Dievą.
 • Aprašyti, kaip kiekviena Dievo raiška gyvenimiškai prasminga.
 • Aprašyti, kaip įvairiai asmeniškai susipažinau su kiekviena Dievo raiška, kaip įvairiai bendravau su Dievu ir ką tai reiškė mano gyvenime.
 • Kaip suprasti paskirus būdus, kuriuos kadaise surinkau, kokie būna ryšiai su Dievu?
 • Kiekvieną iš 24 Dievo raiškų sieti
  • su sandara.
  • su padalinimų ratų lygtimi ir žmogaus branda.
  • su išsiaiškinimu.
  • su požiūriais, Dievo ir asmens.

Suvokti Dievo šokio visumą, prasmę, tikslą.

 • Kaip Dievo raiškomis gyvename Dievui ir bręstame visais?
  • Surašyti ką Dievo raiškų pažinimas duoda mūsų vaikams.
 • Dievo šokio esmę švesti iš Dievo, asmens ir asmenų vienumo ir nevienumo.
  • Sieti su vienumu (Dievo, asmens, asmenų), vienumų vienumu (trejybės ratu), vienumo rūšimis (vienumo klausimu, kaip esame viena?).
  • Nusakyti vienumo ir nevienumo sandaromis.
  • Kaip Dievo raiškomis išryškiname Dievą, save ir asmenis?
  • Kokie Dievo Tėvo, Dievo Sūnaus, Dievo Dvasios požiūriai?
  • Sieti su dorove - Tėvo, Sūnaus, Dvasios.
 • Kaip išsako vaizduotės ribas?
  • Kaip išsako žinojimą bei nežinojimą?
  • Sieti su nežinojimo lygmenimis. Dievo trejybė (padalinimų ratas): nežinojimas (išmąstymas) visko. Aštuongubas kelias? Dešimt Dievo įsakymų? Trejybės ratas: nežinojimas nieko. Palyginti su išmąstymo lygmenimis, kaip mano parodoje Išmąstyk: visko, betko, kažko, nieko.
 • Kaip ir kodėl atskirti ką Dievas kalba man ir kaip jam atrodo? Tai yra, suabejoti jo žodžiais ir suvokti jo norus. Atskirti Dievą ir jo požiūrį, jo raiškas.

Išmąstyti Dievo Tėvo požiūrį Tanake, kaip jisai išsiaiškino.

 • Kaip Dievas Tėvas suvokia malonę ir teisybę, jas derina.
 • Nubrėžti, kaip Dievas Tėvas mąsto Antrojo ir Trečiojo Izaijo raštuose.
 • Kaip Dievo raiškas suprasti aplinkybes, kuriomis Dievas reiškiasi psalmėse.
 • Išsiaiškinti, kaip kurti ir rašyti šventą knygą.

Išryškinti su Dievo raiškomis susijusias sandaras.

 • Suvokti šešerybės atvaizdų vaidmenis, jų išsakytą gyvenimo prasmę.
  • Yra trys nariai (vienumai nevienume) ir tarp jų trys poslinkiai (vienumai be nevienumo). Palyginti su jausmais, dorybėmis, išoriniais ir vidiniais požiūriais.
  • Koks ryšys tarp šešerybės atvaizdų ir aštuongubo kelio pavyzdžių?
  • Kur įsisavinimas? Amžiname gyvenime?
  • Koks ryšys tarp šešerybės ir valios raiškų: engaging, waiting, believing, relying, loving, suffering?
  • Kaip trys kalbos (kaip ima rūpėti? kaip ima reikšti? kaip įvyksta?) susiję su Dievo valios vykdymu (rūpėjimu, tikėjimu, paklusimu)?
  • Kaip sieti paklusimą, tikėjimą, rūpėjimą su Dievo trejybe (Tėvu), aštuongubu keliu (Sūnumi) ir dešimt Dievo įsakymų (Dvasia).
  • Dangaus karalystė: Tikėti ko mažiau, žinoti-mylėti ko daugiau. Tad kodėl sako: "Kaip tiki, taip ir bus"?
  • Palyginti (Dievo Tėvo) Meilę su (Dievo Sūnaus) Vieningu Asmeniu ir (Dievo Dvasios) Asmenų Vienumu.
  • Kaip raiškos kinta raiškų ratui sukant?
  • Kokiu pagrindu sukasi trejybės ratas? Ar gyvenant pilna vaizduote? Ar galimas poslinkis dalinai išpildžius vaizduote? Ar ryžimasis poslinkiui būtent atsiremia į vaizduotės pilnatvę, kaip sukimosi ašį?
  • Apžvelgti padalinimų ratą, suvokti kūrybą požiūriais, sieti su Dievo kūryba.
 • Suvokti meilės svarbą.
  • Kokiu būdu Meilė yra Dievo raiška?
  • Meilė palaiko trejybę. Kaip tai siejasi su Dievo trejybe? ir Dievo trūkumu?
  • Kaip išsakyti meilę trejybe? Pavyzdžiui, mylimuoju, mylinčiu, meile.
  • Kaip meilę išreikšti trimis požiūriais? Kaip pasipildyti požiūriu veiksmais +1, +2, +3?
  • Kaip žmogaus laisvė ir Dievo meilė (bei mūsų tikėjimas, viltis ir t.t.) susiję?
 • Išnarplioti malonės ir teisybės santykį.
  • Kaip malonė ir teisybė išsako Tėvo ir Sūnaus santykį? Didėjantį ir mažėjantį laisvumą?
  • Gerai išmanyti entropijos dėsnį.
  • Suderinti aštuonių išsiaiškinimų dvi puses, gerojo ir blogojo vaiko, su aštuongubu keliu. Kaip tai suderinti su tuo jog aštuonerybė prasideda bloguoju vaiku ir baigiasi geruoju vaiku? Kur aštuongubo kelio pradžia ir pabaiga? Ar tenka šį kelią dvejopai suprasti?
  • Ištirti Jėzaus palyginimus, kaip jisai sieja malonę ir teisybę.
  • Suvokti, kaip šiluma iškyla Dievo raiškose ir susijusiose sandarose.
  • Kaip žinome, kad Dievo Dvasia yra tas pats Dievas kaip Dievas Tėvas ir Dievas Sūnus?
  • Kaip Sūnus ir Tėvas vieningi ne gyvenimu, o amžinu gyvenimu?
  • Kaip gerumas pripažįsta Dievą už savęs, už santvarkos ir jam atsiduoda?
 • Suvokti, kaip Dievas būtinas.
 • Suvokti Dešimt Dievo įsakymų.
  • Mylime visu kūnu (poreikių tenkinimu), protu (abejonių dvejojimu), širdimi (lūkesčių atliepimu), valia/dvasia (vertybių ryškinimu). Tad ar ketvirtas lygmuo yra valia ar dvasia?
  • Kaip susieti požiūrių lygtį su 4 Dievo raiškomis D ?
  • Šešis neigiamus įsakymus suvokti, kaip šešis būdus suvokti Kitą, tai yra, artimą.
  • Susieti 6 neigiamus įsakymus su širdies tiesų rūšimis.
  • Kaip 6 Dievo raiškas DA suvokti kaip poras 4 Dievo raiškų D?
  • Kodėl Dievo Tėvo dorovė sietina su dešimt Dievo įsakymų? Juk ši sandara sietina su asmenų vienumu, su šventąja Dvasia.
 • Aštuonerybė
  • Kodėl aštuongubas kelias prasideda ryšio turėjimu (gerojo vaiko) ir baigiasi blogojo vaiko trejybe?
  • Kodėl Tėve mūsų baigiasi trejybe, ja neprasideda?

Patikslinti žinojimo rūmus, kaip išsivysto pasaulis, išmonė.

Pagrįsti žinojimo rūmus pagrindimu ir pasaulio, išmonės aprėpimu.

 • Kaip vyksta išsiaiškinimas?
 • Kokia žinojimo rūmų apimtis?
 • Kaip rūpėjimas, tikėjimas, paklusnumas išreiškia Dvasią, Sūnų ir Tėvą?
 • Iš kur kyla įvairiausi mokslai?
 • Kaip susiję įvairių mokslų žinojimo rūmai?

Atidirbti žinojimo rūmų pavyzdžius. Rinkti išsiaiškinimo būdus.

 • Fizika.
 • Šachmatai.
 • Fresh Air, tuo pačiu muzika, poezija ir įvairias kultūros šakas.
 • Madų pasaulis

Susieti su nuotaikomis.

Peržiūrėti maldos mokslą, apžvelgti jos esmę.

 • Aprašyti maldų nuotykius
 • Išsakyti dvylika būdų, kur Dievas iškyla, tiek maldose, tiek kūryboje.
 • Maldų pagrindu pagrįsti kalbas
 • Maldų mokslui nagrinėti nežinojimo dorybes: ironiją, skeptiškumą ir humorą.

Sulyginti Dievo raiškas, kaip gyventi, išsiaiškinimo būdus ir maldos mokslą.

Apžvelgti ir palyginti:

 • (žinoti viską) klausimą: Dievo požiūrį, jo tyrimą ar jisai būtinas, iš kurio kyla jo raiškos ir visi klausimai
 • (žinoti betką) klausimo atradimą: žmogaus požiūrį, pasirinkimų malūną, kaip gyventi
 • (žinoti kažką) atsakymo atradimą: išsiaiškinimo būdus
 • (žinoti nieką) atsakymą: maldos mokslą

Lyginti lygmenų poras

 • 01) Ieškoti atitikimų tarp Dievo raiškų ir pasirinkimų malūno.
  • Įvardinti asmens raiškas ir palyginti su Dievo raiškomis.
  • Dievo šokį sieti su klaidų rūšimis, su Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovėmis.
  • Kaip Senojo Testamento Dievas gyvena, tiria, kaip tai siejasi su mūsų pasirinkimu, kaip gyventi?
  • Kaip Dievo šokį ir pasirinkimų malūną suveda žinojimo rūmai?
  • Kaip Dievo šokį (Dievo požiūrį) ir pasirinkimų malūną (žmogaus požiūrį) sieja šešerybės atvaizdai lygtimi 6+3=1 ?
   • Kaip šešerybės atvaizdai veikia Dievo šokyje, pasirinkimų malūne ir žinojimo rūmuose?
 • 03) Dievo šokį sieti su Dievo suveikimu maldoje.
 • Kaip apskritai veikia sąmoningumo veiksmas +3 ?
  • Kaip sąmoningumo veiksmas +3 sieja didėjantį laisvumą ir mažėjantį laisvumą?
  • Kaip vienumas reiškiasi žinojimo rūmais?
   • Apžvelgti apskritai, kaip esame viena?
 • Kaip tuo pačiu maldų mokslas suveda Dievo šokį ir pasirinkimo malūną į paskirą išsiaiškinimą?
  • Kaip malda susijusi su Kitu?
  • Kaip malda susijusi su pertvarkymais?
  • Kokios sandaros atvaizdai yra pertvarkymai?
  • Kaip išgyvenimai susiję su gyvenimu? Su pasirinkimais? Su gera valia?
  • Permąstyti, kaip ir kodėl mąstome lygmenų poras.
  • Apžvelgti apibrėžimo būdus, tai antrinės sandaros.
  • Sieti šešis pokalbius, šešis pertvarkymus, šešis būdus kaip esame viena.
 • Kaip įvairiai ir apskritai esame viena?
  • Kokios yra šešios vienumo rūšys? Susieti su Dievo, asmens, asmenų vienumais.
 • Kaip šešiais pokalbiais išeinama už savęs iš vieno asmenio į kitą asmenį?
  • Kaip įvairiais klausimais išeinama už savęs iš siauresnio lygmens į platesnį?
  • Kaip išėjimas už savęs klausimais susijęs su abejonėmis ir dvejonėmis?
  • Kaip išėjimas už savęs klausimais sustato sandaras, kaip antai padalinimus?

Išmąstyti, išryškinti suvokimo sandaras (4-1, 4+4, 4+6).

 • Kaip suvokimo sandaros (4-1, 4+4, 4+6) susijusios su suvokimo lygmenimis (savęs suvokimas, bendras suvokimas, susikalbėjimas) ir su gyvenimo lygtimi?
 • Sandaromis išsakyti: Dievas nebūtinai geras, aš nebūtinai tobulas, gyvenimas nebūtinai teisingas.
 • Apibrėžti sandarą 4+4
  • Suvokti gero ir blogo vaiko gyvenimų sandarą, kaip juos sieja Dievo trejybė, kaip iš to išplaukia kalbos.
  • Poreikiai
   • Kaip įsivaizduoti poreikių tenkinimus, kaip vaidmenis tinkinant, taikant Aleksandro gaires?
  • Vertybės
   • Vertybės yra netroškimai visko, tai klausimai mus vedančius pirmyn. O kaip į juos atsiliepiama?
  • Suvokti, kaip kalbos remiasi aštuongubu keliu.
   • Tirti kalbą, kaip tveriami prielaidų tvėriniai.
   • "Artimo" ir "artimumo" sąvoka grindžia šviesuolių bendrystę, visus lūkesčius, skiria tai, kas artima ir tolima, skiria tikėjimą ir žinojimą: kaip tiki, taip ir bus. Tad kaip artimumo sąvoka kalbos plėtojama, tikslinama, praturtinima?
   • Pagrindimas
   • Įvardijimas
    • Naujai apmąstyti įvardijimą, geros valios pratimus ir širdies tiesas.
 • Apibrėžti sandarą 4+6
  • Suvokti 6+4 dviprasmybę ir jos svarbą, kaip ji grindžia asmenų trejybę.
  • Širdies tiesomis suvokti sandarą 6+4.
  • Išvesti 6 neigiamus Dievo įsakymus iš 4 teigiamų Dievo įsakymų.
  • Išvesti 6 antrines sandaras iš 4 pirminių sandarų.
 • Sandarų abėcėlę ir gyvenimo lygtį įžvelgti Dievo raiškose, pasirinkimų malūne, žinojimo rūmuose, maldos santykiuose.

Suvokti Kito svarbą suvedant Dievo šokį, pasirinkimų malūną, žinojimo rūmus ir maldos mokslą. Asmenų požiūriai yra jų išeities taškai. Kito išeities taškas yra Dievo troškimas visko, tad ir mūsų rūpesčių bei nesąmonių, tad Dievo būtinumas.

 • Kaip Kito požiūrį išsako antrinės sandaros? Dievo įsijautimas?
 • Kaip Kito požiūrį išsako padalinimų ratas ir trys veiksmai?
 • Kaip Kito požiūrį išsako gyvenimo lygtis ir amžinas gyvenimas?
 • Kaip Tavo požiūrį, žinojimo rūmus, išsako pirminės sandaros?
 • Kaip Mano požiūrį, pasirinkimų malūną, išsako visaregis?
 • Kaip Dievo požiūrį, Dievo šokį, išsako viskas?
 • Naujai suvokti visaregį kaip Mano sandarą iš kurio išsiveda Tavo pirminės sandaros.

Apžvelgti svarbiausias sąvokyno sąvokas.

Sąvokyno sąvokas apibrėžti tiesiogiai arba netiesiogiai.

Naujai apžvelgti, sudėlioti, atrinkti klausimus apie sandaras.

 • Susieti sandaras ir klausimus apie juos su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais, maldos mokslu.
 • Apmąstyti, kaip svarbiausius klausimus atsakyti, atrinkti duomenų šaltinius, pasiskaityti susijusių mąstytojų.
 • Sutvarkyti susijusius puslapius: Dievas
 • Paaiškinti, kaip klausimai iškyla, kokių klausimų būna.
 • Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?
 • Pabrėžti, ko nežinau.

Puoselėti šviesuolių bendrystę

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.

 • Rašyti pamokas šviesuoliams, kaip pažinti save, melsti Dievą, gvildenti klausimus, susikalbėti, puoselėti bendrystę.
  • Apžvelgti dvylikos klausimų svarbą.
  • Palyginti su lapeliais kuriais ankščiau aprašiau šviesuolių bendrystės tvarkymą.

Pabendrauti, užkalbinti

 • Tikėjimas - Malcolm

Kiti gvildenimai

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.

Gvildenu


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 balandžio 20 d., 08:43
Tweet