神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Štai mano tyrimų sąsiuvinys. Jame surašau, dėlioju, tvarkau svarbiausius klausimus. Kiekvienam tokiam klausimui sukuriu puslapį.


Mano tyrimo svarbiausi darbai

Susieti savo ir Dievo tyrimus

 • Išmąstyti kaip tirti savo tyrimą, kuriuo viskas susiveda, kaip gyventi išmintimi? Sudėlioti susijusius klausimus.
 • Išmąstyti kaip tirti Dievo tyrimą, kuriuo viskas išsiskleidžia, ar, koks, kaip, kodėl Dievas būtinas? Sudėlioti susijusius klausimus.
 • Peržiūrėti Dievo atsakymus, kaip jie sieja mano ir Dievo tyrimus?

Gilintis į apytakas

 • Suprasti ką Dievo ir žmogaus tyrimų santykiai nusako apie apytakas.
 • Patikslinti apytakų supratimą įsigilinant į žinojimo rūmų pavyzdžius.
 • Suprasti kaip tyrimas Kaip Tu daugis? pasireiškia žinojimo rūmų trejybės atvaizde.

Amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia

 • Išsiaiškinti, kaip išmintis grindžia gerą valią, ir kaip gera valia grindžia Dievo valią.
 • Suprasti apytakų ir netroškimų vaidmenį tame pagrindime.
 • Nagrinėti trejybės atvaizdų vaidmenį netroškimuose ir apytakose ir susieti su nulybės atvaizdais, visko savybėms ir t.t.
 • Suprasti kas yra savybės, kaip ir kodėl skiriasi Dievo ir visko savybės, kaip suprasti troškimus, kuria prasme tai Dievo ir asmenų savybės, kaip suprasti amžino gyvenimo klodus (asmenų Dievo savybes): amžiną gyvenimą, išmintį, gerą valią, Dievo valią.
 • Suprasti asmenų vaidmenį netroškimuose ir apytakose.

Ketverybės

 • Nagrinėti Dievo ir mano tyrimus siejančias ketverybes.
 • Sutvarkyti su ketverybėm susijusius puslapius.
 • Įžveglti, aprėpti, apmąstyti su ketverybėmis susijusius kampus.

Tvarkyti šį klausimų rinkinį, Gvildenu.

 • Svarbiausių klausimų puslapiuose apžvelgti ir sudėlioti klausimus, išmąstyti esminius tyrimus.
 • Atitinkamai šalutiniams puslapiams priskirti pagrindinius puslapius.

Tvarkyti puslapius

 • Kiekviename puslapyje naujai išsakyti svarbiausią klausimą.
 • Peržiūrėti Dievo atsakymus į mano klausimus, juos įrašyti į atitinkamus puslapius.
 • Kiekviename puslapyje sutvarkyti klausimus.
 • Kiekviename puslapyje sutvarkyti užrašus.

Suprasti ką reiškia Dievo požiūris ir žmogaus požiūris.

Mąstyti suvokimo lygmenis

 • Susieti suvokimo lygmenis ir vienumo sampratas bei vienumo pagrindus.
 • Permąstyti suvokimo lygmenis dorovėje.

Išmąstyti, kokios yra sąvokos

 • Apibrėžti šešias atjautas, kartu ir tris kalbas.

Sustatau ir apžvelgiu savo tyrimą

Kaip užmojis gyventi išmintimi patikslina mano užmojį viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti?

Išmąstyti dėsnius kuriais klausimai išsiplėtoja.

Kaip man brandinti save?

Kaip man palaikyti kitų brandą?

Į šį sąsiuvinį įtrauktini puslapiai: Abejonės, Būtinas, Sąvokų kalbos žodynas, Betkas

Naujai peržiūrėti ir sutvarkyti puslapius su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, KelionėTyrimas

Man rūpi susieti savo klausimą, Kaip gyventi Dievo savybėmis (amžinai, išmintimi, gera valia, Dievo valia)?, su Dievo klausimu, (Ar, Koks, Kaip, Kodėl) Dievas yra ?

Mąstau, kaip žmogaus supratimu Dievą (Dievo kampu) pakeičia viskas (Mano kampu), kurį pakeičia troškimai (Tavo kampu), kuriuos pakeičia meilė (Kito kampu). Ir atitinkamai, kaip Dievo tyrimą Dievo šokiu pakeičia Mano tyrimas Išgyvenimo apytaka, ir kaip aną pakeičia Tavo tyrimas Žinojimo rūmais, ir kaip pastarąjį pakeičia Kito tyrimas Meilės mokslu.

Tad svarbu ištirti išsivertimus:

Tai tolygu suprasti gyvenimo lygties lygmenis, kaip vieną klodą keičia kitas, o ypač , kaip amžiną gyvenimą išsako išmintis, kaip išmintį išsako gera valia ir kaip gerą valią išsako Dievo valia.

Užtat labai prasminga tirti kaip tai reiškiasi sandaromis.

 • Kaip nusakyti atsiliepimus į netroškimus?
 • Kaip ir kodėl atsiliepimuose sudalyvauja joks, vienas, du, trys kampai?
 • Kaip amžino gyvenimo pjūvis atsispindi šiuose atsiliepimuose?
 • Kaip suvokimo lygmenys išsiskleidžia atsiliepimuose?
 • Kaip atsiliepimais suvokiami mokslų dalykai: Dievas, viskas, troškimai, meilė?
 • Kaip atsiliepimai palaiko atitinkamų mokslų tyrimus, apytakas?
 • Kaip suvokimo lygmenys grindžia atitinkamas apytakas?
 • Kaip Dievo atjautomis susiveda atsiliepimai skiriantys savastį (trokštantį Dievą) ir Dievą (trokštamą Dievą)?

Kartu svarbu plačiau suprasti:

 • Kaip asmenis atskleidžia apytakos?
 • Kaip netroškimus išreiškia apytakų aštuonerybės?
 • Kaip netroškimus veikia trejybės ratas?

Ir kaip viskas susiveda paskutine pakopa:

 • Kaip trejybės rate glūdi suvokimo lygmenų susivedimas?
 • Koks meilės vaidmuo susivedime?

Tyrimo klausimai

Gvildenu: Ką bandau pasiekti savo klausimais?

Suvestinė: Kaip gyventi amžimnai?

Žmogaus susikalbėjimas: Kaip žmogus supranta Dievo valios vykdymą?

Žmogaus bendras suvokimas: Kaip žmogus supranta savo kampus ir Dievo kampus? Kokių yra kampų? Kaip kampai grindžia sandaras ir sąvokas?

Žmogaus savęs suvokimas: Kaip žmogus supranta gyvenimą trejybės ratu?

Žmogaus suvokimas: Kaip žmogus supranta dvasios tapimą žmogaus Dievu?

Neapibrėžtumas: Koks neapibrėžtumo santykis su apibrėžtumu?

Apibrėžtumas: Kaip įmanoma apibrėžti pirmines sąvokas?

Įsivaizduojamumas: Kaip vaizduotė reiškiasi atvaizdais? Suprasti kuria prasme vaizduotė yra savastis. Kodėl žmogui būtina pranokti savo vaizduotę?

Dievo šokis: Kokia Dievo veikla? Kaip įsivaizduoju Dievą? Ko Dievas mane moko?

Išgyvenimo apytaka: Ką išgyvename išgyvenimo apytaka? Kokius pasirinkimus išgyvename ir kaip iš jų išplaukia sandaros ir dorovė?

Žinojimo rūmai: Kaip žinojimo rūmais išsiskiria valios?

Meilės mokslas: Kaip viskas susiveda į amžiną gyvenimą?

Išsivertimai: Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?

Neįsivaizduojamumas: Kaip susiję neapibrėžtumas, apibrėžtumas, įsivaizduojamumas ir neįsivaizduojamumas?

Klausimai apie sandaras

8 padalinimai, 6 atvaizdai, 12 aplinkybių

 • Nustatyti poslinkius penkerybėje, šešerybėje, septynerybėje.

Padalinimų ratas ir 3 veiksmai

 • Nustatyti veiksmų lygtis.

4 Netroškimai

 • Apibrėžti netroškimus, atliepimus ir pasirinkimus tarp Dievo ir savęs.

Sandara 4+6 ir 3 kalbos

 • Nustatyti atvaizdų kilmę.
 • Nustatyti aplinkybių kilmę.
 • Nustatyti įvardijimo kalbą.
 • Nustatyti pagrindimo kalbą.

Gyvenimo lygties 4 lygmenys

 • Suvokti ryšį tarp ketverybės ir požiūrio lygties.

4 asmenų apytakos

 • Patikslinti Dievo šokį. Geriau suprasti dešimt Dievo įsakymų.
 • Nustatyti išgyvenimo apytaką.
 • Nustatyti meilės mokslą.

Dievo klausimai ir žmogaus klausimai

 • Suvokti ryšį tarp Dievo ir žmogaus.
 • Suvokti ryšį tarp apytakų ir netroškimų.

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.Gvildenu


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 lapkričio 04 d., 13:27