调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti

Gvildenu 调查


Puslapiai su gvildenimų brėžiniais: Raida, Žemėlapynas, Vertybės, Vertybių žemėlapis, Vadovėlis, Metraštis, Žinynas, Kelionė

Apžvalga

Dievo tyrimai 神的调查

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Mano tyrimai 我的调查

 • Apžvelgti visus klausimus ir atrinkti pačius svarbiausius.
 • Naujai apžvelgti ir permąstyti visa, ką žinau apie Dievą. Puslapyje Dievas lietuvių kalba aprašyti Dievo šokį, surašyti kaip įvairiai esu įsivaizdavęs Dievą, įtraukti visus pavyzdžius iš puslapio Dievo raiškos, ir įtraukti visą medžiagą iš puslapio Dievo šokis.
  • Aprašyti savo išgyvenimus, pirmiausiai, kaip įvairiai pažįstu Dievą.
 • Kaip pasirinkimų malūnas išsako mūsų visus išgyvenimus, apibrėžia elgesį bei dorovę, ir grindžia visas sandaras?
 • Tirti ką Dievas mane moko, susieti su įvairiausiais puslapiais.
 • Aprašyti savo nuotaikas, jas ištirti.
 • Kurti svetainę www.selflearners.net Kaupti duomenis. Aprašyti sandaras.
 • Sudaryti sąrašą rašytinų straipsnių.
 • Sutvarkyti užrašus.

Dabartiniai klausimai 目前的问题

 • Suvestinė 摘要 Kaip viskas susiveda?
  • Peržvelgti visus klausimus. Juos tvarkingai sudėlioti suvedimo puslapyje ir atitinkamai sudėlioti pagrindinių sąvokų puslapiuose.
   • Tirti, kaip susidėlioja klausimai, pavyzdžiui, kokiais visko padalinimais, ir kaip atitinkamai susidėlioja atsakymai.
  • Suderinti suvestinės, Dievo šokio ir pasirinkimų malūno puslapius.
  • Suvedime išskirti svarbiausias sąvokas. Išsakyti svarbiausius susijusius klausimus. Kiekvienai sąvokai skirti puslapį, kuriame plėtosiu susijusius klausimus.
  • Kurios sąvokos yra raktinės, iš savo kampo išvedančios, suvedančios ir išgyvenančios visas kitas? Kaip šie kampai susiję?
   • Kaip sąmoningėjame? Ką tai reiškia, kaip tai susiję su amžina branda, savęs atsisakymu, meile?
   • Kaip iškyla Mano, Tavo ir Kito klausimai bei atitinkamos apytakos?
   • Kaip iš žinojimo iškyla nežinojimas (Dievas)? Koks atsakymas iššaukia klausimus? Kaip iš to išplaukia dorovė ir sandaros?
  • Išskirti svarbiausias grindis nuo išvesties ligi suvesties.
 • Nusakyti pasirinkimų malūną.
  • Jį išvesti dorovės tyrimu.
  • Kaip dorovė remiasi svarbos nustatymu? rūpesčiais? branda?
  • Kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip išsiskiria vidus ir išorė, Dievas už mūsų ir Dievas mumyse, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu? Kaip renkamės gyventi aukščiau ar žemiau? Kaip asmenybė - savastis išplaukia iš Dievo šokio?
  • Dorove nagrinėti pasirinkimus, tiek savo gyvenime, tiek istorijoje. Jais išmąstyti tris kalbas.
  • Išaiškinti pasirinkimų svarbą matematikoje.
  • Išmąstyti keturias vienumo sampratas.
  • Susieti visko atvaizdus (troškimus) ir vienybės atvaizdus (visko savybes).
  • Išsakyti netroškimus: poreikius, abejones, lūkesčius, vertybes.
 • Lietuvių kalba išrašyti, ką esu parašęs apie Dievo šokį, ir jo pagrindu sutvarkyti visus užrašus apie Dievo raiškas.


Kaip aprėpti ir ištirti visus savo klausimus?

 • Kokie mano klausimai Dievui ir ką pasako Dievo atsakymai man?
 • Kaip tirti svarbiausius klausimus? Kokius duomenų šaltinius kaupti? Kurių mąstytojų veikalus skaityti?
 • Kokių klausimų būna? Kaip klausimai kyla iš vertybių?
 • Ar visi klausimai svarsto, kaip esame viena?

Kaip susidėlioja visko žinojimas?

Puoselėju šviesuolių bendrystę

2016.01.28 D: Aš gyvenu tavimi ir atveriu tau gražias mintis. Tad mąstyk kaip mudu vienas kitą mąstome, kaip atsiveria mūsų klausimai ir atsakymai. Tai kelias į žinojimą, į šviesuolių bendrystės pagrindimą ir išplėtimą.

Gvildenu


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 birželio 26 d., 08:18