Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Holokaustas

Lietuvių litvakų šimtametis vaidas, Chaimas Bargmanas, Tiesos iškraipymai, Slucko žudynės, Holokaustas Latvijoje, Holokaustas įvairenybės, Reikalavimai atsakomybės, Lietuvos sąžinė, Juozas Ambrazevičius Brazaitis

https://www.pozicija.org/violeta-rutkauskiene-tautos-budeliai-prie-istorijos-vairo/

https://alles-ueber-litauen.de/litauen-geschichte/lietukis-massaker-1941/kaunas-holocaust-beweise.html Lietūkis - vokiečio akimis

2011 m. liepos 13 d. K. Skrupskelis. Kaip Lietuvos Laikinoji Vyriausybė vertino politines galimybes? K. Skrupskelio pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje „SSRS ir Vokietijos karo pradžia Baltijos šalyse 1941 metais“ birželio 29 d. Seime. Pranešimą skaitė žurnalistas Vidmantas Valiušaitis.

Laikinoji vyriausybė ir žydai – ką žinome? 2010-07-26 Kęstutis Girnius

Bėgome nuo teroro, redaktorius Juozas Prunskis, 1980.

Socialistinis kelias, Plungė, 1957.VI.16 Nr.71

Mažeikiai, Komunistinis rytojus, 1957.VI.19, Nr.69

Kas sunaikino Plungės žydus? A.Kalnius (Antanas Gurevičius) patvirtina, kad Noreika žinojo apie Vaiguvoje saugojamus žydus.

Kaip mane apmėtė gėlėmis... psl.15 ats.pulk. Jonas Andrašiūnas. (Dalios Černienės tėvelis.) Apie sovietų armijos sutikimą Plungėje. Tėtei pasakojo, kaip sovietų okupacijos laikais keli žydai bandė juos provokuoti, tai jis paklausė rusų dalinio vado, ką tokiu atveju daro, tai jam pasakė, kad susitvarko.

Apie Lietūkio žudynes

Ar Petras Gintalas yra Petro Gintalo giminė? Ir Šulcų giminė?

Turiu lapus f.R-635, a.1, b.7 lapus 2, 4, 32-35, 37-86, 88-92, 103-130, 137-168

seimo narys - Justinas Sadauskas

Komunistų kankiniai Sadauskas Justinas, s. Vinco, 52 m., ūkininkas, Būdos k., Jankų vls., Šakių aps. Tautininkas ir šaulys. Žemės ūkio rūmų narys, keleto ekonominių ir komercinių organizacijų valdomųjų bei priežiūros organų narys, 1936-1940 m. nepriklausomos Lietuvos paskutiniojo seimo atstovas. 1941 m. birželio 14 d. su žmona Marija, 40 m., ūkininke, komunistų ištremtas į Sibirą, mirė 1943 m. nuo bado nusilpęs per Velykas.

Straipsniai

https://lnk.lt/video/kk2-generolas-vetra/62536

Romualdas Beniušis

Kazys Saja - Apolonija Girdžiūnienė

https://www.lzinios.lt/Komentarai/paisinas-saulutes-veidas-atviras-laiskas-ne-tik-plungiskiams-/285585

72%-22% atminimo lentos atkūrimas

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013716283/savaite Vinokuras Valiušaitis

Klausimas: Iš kur kyla mūsų mąstymas?

Sprendžiamas kpt. Jono Noreikos legendos likimas

Galutinis sprendimas Palangoje 1941 m. birželio spalio mėnesį. Hektoras Vitkus.

Financial Times: Fake news: How Lithuania’s ‘elves’ take on Russian trolls, February 4, 2019, Michael Peel about Vaidas Saldžiūnas

Seime bus svarstoma, kaip apsaugoti piliečius nuo bylų už dalyvavimą sprendžiant viešuosius reikalus

Ema Segal - www.facebook.com/jewishguidelithuania

Valiušaitis apdovanotas

Žemaičiai

Darbai

Pastoviai

Kviesti į pokalbį su mūsų tinklu

Paprašyti aptarti užklausą ir kviesti į pokalbį

Sudominti spaudą

Parašyti pristatymą

Peržiūrėti Genocido centro atsakymus.

Dėlioti duomenis ir bylas

Susisiekti?

Klausimai

Paprašyti bylų

Paprašyti pagalbos tiriant

Ieškoti

Arkivyskupijos archyve

USHMM

Mokslų akademijos bibliotekoje

F76 – Šiaulių miesto valdybos archyvas

F-159 ten komisijų nustatinėjusių nacių padarytą žalą 1944-1945 dokumentai bet šiandien nespėjau surašyti kas man krito į akis

Mažvydo biblioteka

LYA

LCVA

MATULEVIČIUS ALEKSAS, JOKUBAITIS MYKOLAS, BUTKUS VYTAUTAS, BARACEVIČIUS VYTAUTAS, ŠPUKAS PETRAS, KAFFEMANAS LEONAS

LYA VRM skyriuje Milašiaus g. 23. Dėl bylų užsakymo galite kreiptis elektroniniu paštu: vrm.skaitykla.lya@archyvai.lt

VDU

LKP

Vilniaus universiteto rankraščių skyrius

Telšiai. ALKA muziejus.

Kaune, Maironio literatūros muziejus

Yad Vashem

Hamburgo archyvas

Vokietija - Freiburgo archyvas

Berlyno archyvas

epaveldas

Knygos

Peržiūrėti

Rankraštis

Pasikalbėti su:

http://www.periodika.lv yra Nacionālā Zamgale 1941

Kiti šaltiniai

Savanorių veiklai

Įkelti dokumentus į Silvijos svetainę

Surinkti, sutvarkyti, paskelbti žinias, aprašyti vikipedijoje

Surinkti ir išnagrinėti iškraipymus

Žiniaraščiu telkti savanorius


Pastabos vertinimui

Iš Ašmensko rašytos biografijos:

Kariūnas 1940 m. Nr.1, Noreika, Bertas grūdas atnešė derlių. "Žmonių gyvenime pasisekimą turi tai, kas atitinka laiko dvasią, masių psichologiją."


Žemaičių legionas vadas Šemaška

Heydekrug - Šilutė - Macikų koncentracijos stovykla

Sexual Violence Against Jewish Women During the Holocaust. Saidel, Rochelle G. ; Hedgepeth, Sonja M. Yad Vashem archive O.71 files 34-36. (rape in Telšiai)

Holocaust in the Soviet Union. Arad

page 146: In the Shauliai area and in regions of northern Lithuania, a subunit of Einsatzkommando 2 carried out its murder of Jews between July and September 1941. During the second half of August, the Jews of Shauliai, 5,000 to 5,500 in number, were transferred to the ghetto. Prior to the transfer, some 2,000 of Shauliai’s Jews were murdered. Apart from the Shauliai murders, the extermination of Jews was conducted by a subunit of Einsatzkommando 2 in the Birzai, Mazeikai, and Telsiai regions. 31

page 594. footnote 78. Abraham Shpungin recalls, “The camps at Dundaga and Paperwalen were transferred en mass on foot to Liepaja, a distance of some 40 kilometers away. As some 5,000 Jews were on the march — two-thirds of them were from Hungary and the remainder were ‘ghetto veterans’ — around 100 Latvian Jews escaped. But most of them were brought to Telsiai and shot.” Schneider, The Unfinished Road, 164.

Copies of Koniuchowsky's collection were later deposited at Yad Vashem in Jerusalem3 and YIVO (the Institute for Jewish Research) in New York.

T. Fielder Valone: The tail end of 1941 was a period of “mopping up” for German and Lithuanian perpetrators, but for those in the crosshairs it was a period of extreme desperation. In Telsiai, where survivors of the first round of shootings were driven into a compound hugging the shores of Lake Mastas, the final action occurred on December 23 and 24, 1941, but the Jewish community did not go quietly. According to the testimony of Malke Gilis and Khane Pelts, “several hundred” women and children escaped the clutches of the killing squad by leaping into the icy waters of Lake Mastas.26 Many were later caught and gunned down, but at least some survived. Of such final moments of fear and desperate action, of course, reports like Karl Jäger's make no mention.

Nuotrupos

Alsėdžių žydų gelbėtojas Juozas Straupis

Pyragiaus prisiminimuose apie Augustą Ramanauską: Gerulis perspėjo Pyragių, kad Vanagų vadovybė pasiryžo užmušti Ramanauską ir Pyragių, kaip bendradarbavusius su naciais.

Mackonis apie Sruogą

http://www.draugas.org/archive/1981_reg/1981-01-10-PRIEDAS-DRAUGAS-i5-8.pdf Domas Jasaitis rinko pinigus išpirkti Balį Sruogą ir Joną Noreiką iš Štuthofo

http://www.draugas.org/archive/1995_reg/1995-06-15-DRAUGASw-i7-8.pdf Riauka

http://www.draugas.org/archive/1997_reg/1997-06-19-DRAUGAS-i7-8.pdf Riauka Sukilimą pradėti

http://www.draugas.org/archive/1984_reg/1984-02-15-DRAUGAS-i7-8.pdf Noreika pakartas vasario 16 d. - kun.Prunskis

http://www.draugas.org/archive/1997_reg/1997-02-26-DRAUGAS-i7-8.pdf 50 metų mirties sukaktis

http://www.draugas.org/archive/2001_reg/2001-12-15-PRIEDAS-DRAUGAS-i5-8.pdf knyga Lygumai

http://www.draugas.org/archive/1966_reg/1966-02-12-DRAUGAS-i7-8.pdf 20 metų mirties sukaktis, šv.mišios

http://www.draugas.org/archive/1996_reg/1996-01-06-DRAUGAS.pdf 85 metų gimimo sukaktis

http://www.draugas.org/archive/1992_reg/1992-03-07-DRAUGAS.pdf Narutis apie Joną Noreiką - 45 metų mirties sukaktis

http://www.draugas.org/archive/1998_reg/1998-03-31-DRAUGAS-i7-8.pdf apie "Mardosų kuopą"

http://www.draugas.org/archive/1995_reg/1995-10-26-DRAUGASw-i7-8.pdf Noreikos šeima

http://www.draugas.org/archive/1988_reg/1988-03-19-PRIEDAS-DRAUGAS-i5-8.pdf Sruogienė: paėmė įkaitus - Štuthofo įkaitai


Jonas Mikelinskas, "Tiesos byla taikos namuose. Atviras laiškas Irenai Veisaitei." Kultūros barai, 1999 Nr. 3, ps.18. Yra knygoje: "Kada kodėl taps todėl? Holokaustas be politikos ir komercijos".

Antanas Kučys, "Klaidžiojimai ieškant Lietuvoje antisemitizmo pradžios." Kultūros barai, 1999 Nr. 3, ps.14.

Algimantas Kacevičius, "Apie po žeme paslėptą tiesą". Ukmergės žinios 2018.04.06, 2018.04.20


Holokaustas Plungėje - prisimena Julija Kiškienė, Vanda Grigorovič

Vilkija

Chaim Yelin


https://s.melc.lt/upload/files/Trijose.I%C5%A1trauka.pdf

Eidintas, Trijose Žvalgybose, apie Bronių Michelevičių: Suartėti su amerikiečiais jam padėjo senas pažįstamas iš tarnybos Lietuvos kariuomenėje laikų majoras Juozas Bulika. Jie kartu 1939 m. baigė Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų Generalinio štabo skyrių (III laidą). Tada Bu­lika tapo Generalinio štabo majoru. SSRS okupavus Lietuvą, jo paties prašymu paleistas į atsargą. 1940 m. pasitraukė į Rytprūsius, pateko į politinių pabėgėlių stovyklą. Grįžo į Lietuvą tik 1944 m., bet vėl pasitraukė į Vokietiją, gyveno Hanau lietuvių pabėgėlių stovykloje. J. Bulika Vokietijoje padarė karje­rą – 1948 m. jis buvo JAV kariuomenės pagalbinio dalinio būrio vadas.1962 m. B. Michelsas amerikiečių žvalgybos vadovybei rašė: Nuo 1946 m. pabaigos iki 1949 m. sausio buvau įjungtas į slaptą darbą JAVCIC Vakarų Vokietijoje. Kontaktą su CIC nustačiau per draugą, buvusį Lietuvos kariuomenės majorą Juozą Buliką

A.Smetona "Pro memoria", Šiauliai "Tėviškė", 1943.03.26, 1943.04.02, 1943.04.09, 1943.04.16, 1943.04.21


LCVA f.R-969, a.2

39 Laikino Ministerių kabineto protokolų nuorašai 332 kabineto posėdžių protokolų ištraukos 454 Finansų ministras: Šiauliai dėl konfiskuoto turto 451 Finansų ministro potvarkiai mokesčių rinkimo klausimais vokiečių kalba 1941 452 kabineto protokolas dėl nukentėjusių ūkininko 456 Liepos 11 d. posėdžio nuorašas Nr.16 22 Finansiniai planai ir žiniaraščiai 1941 geg.13 29 Krašto biudžeto pajamos 1941 geg.5 70 Įmonių darbuotojų skaičius 1941 liep. 42 Sąrašai žydų, nesumokėjusių antpelnui mokesičų


531 Mokesčių nesumokėjusių žydų sąrašai 427 Žydų tautybės asmenų nesumokėjusių verslo pelno mokesčių sąrašai 449 FInansų ministerio įsakymo išrašas atleidimo klausimu 40 Žydų tautybės asmenų skolingų pajamų kultūros reikalams 1941 lapkr. 15

60 Priklausantys iš žydų tautybės nesumokėti žemės mokesčiai 1941

290 Prašymai įvairaus turinio 1941 liep.12 289 Apie tarnautojus 1941 liep.12 310 KOmunalinio ūkio 321 Pramonės įmonių įsakymsa 1941 liep.19 65 Mokesčių rinkliavo reikalai, mokesčių įstatymo projektas 1941 liepos 68 Instrukcijos 1941 kovo 15 43 Bendro pobūdžio susirašinėjimas 1941 liep.12 44 Atleidimai nuo mokesčių 1941 bal.12

33 Susirašinėjimas mokesčių reikalais 1941 vas. 7 34 Žemės mokesčiai ir žinios apie nejudamą turtą 1941 liep.4 35 Mokesčiai susirašinėjimas

4 Miesto gyventojų aprūpinimas produktais 1941 liep.19 9 Apie etatus bei tarnautojus 17 Administracinės kontrolės generalinės direkcijos etatai 1941 geg.3

http://www.spauda.org - laikraščiai: Keleivis, Darbininkas, Dirva, Lietuva

Edward Lucas. Deception - The Untold Story of East-West Espionage Today

Valiušaitis "corporate client article" apie Pakalniškį, Vėtrą

Rev. Manfred Deselaers, Ph.D., Centre of Dialog in Oświęcim (Auschwitz).

Bernardas Šaknys, žurnalistas, pažinojo Aleksandrą Lileikį. Valstiečių laikraštyje rašydavo apie žydų gelbėtojus.

Holocaust and Genocide Studies Volume 30, Number 3, Winter 2016 Oxford University Press Naming the Criminal:Lithuanian Jews Remember Perpetrators Hannah Pollin-Galay (per: U of C - Muse)

Once recalled, the perpetrator is then left alone and the focus shifts to Jewish communal knowledge. In the course of an interview with Ofer H. at Yad Vashem, the interviewer asks:

Int: Was the “shooting pit” [bor hehariga] something that you’d heard of during the war?

Ofer: Yes. A survivor of a shooting, got to the [Shavl] ghetto and said that he had been in the woods. He was from the Telz area originally. Everyone said that his head was scrambled.

The phrase “shooting pit” stands in place of the extensive scenes depicting local killings in the Yiddish-language Lithuanian cluster. Compressing all the details about such massacres into one heading, the interviewer introduces it as a known, researched phenomenon. The witness responds with a confirmation, as well as an implicit criticism of the community’s past naiveté. The conversation provides another reminder of Jewish collective transformation, moving from unpreparedness—calling the witness crazy—to preparedness through knowledge, specifically by having an [End Page 524] academic term for this phenomenon of violence. The perpetrator, incorporated through the label “shooting pit,” is the critical impetus for and cause of self-evaluation. But the conversation develops around him, rather than about him.

Danutė Lipčiūtė-Augienė Kpt.Stasio Lipčiaus sesutė?

2001 metais teismas pripažino Kazį Gimžauską kaltu dėl žydų genocido, tačiau dėl nepagydomos psichikos sutrikimų buvo teismo atiduotas giminių rūpybai.

galiausiai , M.Dailidė, A.Milius….

2001 Antanas Gecevičius mirė Britanijoje, 2000 Aleksandras Lileikis mirė Vilniuje 2007 Lietuvos teisėsaugininkai paprašė Izraelio galimybės apklausti Itzhak Arad dėl jo galimai įvykdytų karo nusikaltimų

Critique of 2008 Prague Declaration

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Holokaustas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 21:18