Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Laipsnynas


Aštuongubas kelias, Vertybės, Kalbos, Viena, Vaizduotė, Neigiamybė

Kaip laipsnynas sudėlioja šešis vienumo pagrindus?


层次


Laipsnyno ryšiai su sandaromis

Matematikos įrodymo būdai

Linksniai

Poreikiai


Kas yra laipsnynas

Laipsnyno tikslas

Laipsnyno sandara

Laipsnyno pirmi trys laipsniai išreiškia santykį su Dievu, o kiti trys laipsniai santykį su gerumu:

Įrodymų būdai tai išsako funkcija - elgesio veiksmais, žingsniais - pastovumu; linksniai tai išsako požiūriu - elgesio išgyvenimu, židiniu - dėmesiu, tiesumu; ir dėsniai išsako elgesiu, įsakymu - tiesa.

Laipsnynas ir vienumo rūšys

Apžvelgiau klausimus, kuriuos klausiau, mąstydamas, kaip mes esame viena? Juos surūšiavau į šešias rūšis. Rūšys man priminė laipsnyną. Jas supratau, kaip pavadinimus, kaip sandarus požiūrius, vidinę sandarą.

Šis laipsnynas atrodo giminingas trims atvejams. Įsivaizduoju jį taikant lygčiai Dievas yra Dievas ... Dievas yra geras. Tokią lygtį galima įvairiai suprasti, iš Dievo, veikėjo pusės (linksniai), iš lygties pusės (įrodymai), ar iš gerumo, sąlygų pusės (poreikiai).

Laipsnynas ir aštuongubas kelias

Aštuongubame kelyje laipsnynas sustato šešis tarpsnius tarp Dievo ir gerumo.

Aštuongubas kelias sieja laipsnyną su ženklų savybėmis. Laipsnynas išsako vidinę sandarą, vidinį vienumą, o ženklų savybės išsako išorinę sandarą, išorinį vienumą, tad jų siejimas yra esminis.

Trys laipsnynai

Laipsnynas iškyla aštuongubo kelio trijos atmainose:

Trys atvejai iškyla bene esant kalbai, įtraukiant Dievą iš kito lygmens. Aštuongubas kelias bene laipsnynu sieja tąjį Dievą su gerumu. Tad laipsnynas atitinkamai suveikia trejybe.

Panašu, kad poreikių netroškimui (3+3) poreikiai patys sau yra laipsnynas. Abejonėms (3+3+1) laipsnynas yra linksniai, išgyventi veiksmu +1. Lūkesčiams (3+3+2) laipsnynas yra matematikos įrodymų būdai, kurių pagrindas būtų +2. O aštuongubame kelyje (3+3+3) laipsnynas yra tiesiog pavidalas, kuriame galima įstatyti vieną iš trijų laipsnynų.

Poreikiai (būtina, tikra, galima)

Linksniai (asmuo, daiktas, eiga)

Pirmuose trijuose linksniuose valia veikia tiesiogiai, o antruose trijuose linksniuose aukštesnė valia veikia iš už santvarkos per žemesnę valią santvarkoje.

Matematikos įrodymo būdai (daugis, visybė, vienis)

Pirmi trys įrodymo būdai veikia tiesiogiai, be santvarkos, o kiti trys įrodymo būdai veikia nusakytoje santvarkoje.

aplinkybė(be santvarkos)(santvarkoje)

būtinašlovėmeilė
tikraketinimasdarbas
galimapavyzdysįsakymas

asmuovardininkasįnagininkas
daiktasnaudininkaskilmininkas
eigagalininkasvietininkas

daugismorfizmassubstitucija
visybėindukcijaatvejų nagrinėjimas
vienisalgoritmo konstravimaskonstravimas

Matematikos įrodymo būdai

Įrodymo būdai remiasi esama aksiomų sistema. Tad matematikos įrodymų būdai galėtų būti būtent tie šeši išsiaiškinimo būdai kurie yra santvarkoje, kaip kad atjautos.

Matematikos įrodymo būdai išsako apimtis kuriose vyksta įrodymas. Pavyzdžiui, indukcija veikia ten kur yra baigtiniai (ar kaip nors prieinami) indeksai. Tuo tarpu bijekcija taikoma plačiau, tai galingesnė priemonė.

Lūkesčius grindžia trejybės atvaizdas daugis-visybė-vienis, tad matematikos įrodymo būdų laipsnynas, nusakantis įvairias gerumo rūšis:

The Wishing-for-anything is expressed by subject-object-process and the Not is the distinction of their being without or within a system.

They interpolate between Something and Nothing, so that first God is taken as something, then as morphism, then as induction, then weaker and weaker methods of proof, until finally God is nothing.

Note that proof by contradiction is, in some sense, part of every proof, or at least, simply shifts the line of thinking, whether we're on the suppose X thread, or the suppose not X thread.

Užrašai

Abejonės ir linksniai

Troškimo jausmai ir įrodymai

Išraiška veda į turinį - Kiparskio laipsnynas - agentas (turinys), kam (?), vieta (išraiška?)

Laipsnynu žmogus išeina už savęs iš savęs, tad į netuščią apimtį (viską, betką, kažką) ir į troškimo papildinį.

Laipsnynas išsako trejybinį valios santykį (Aš - Tu - Kitas) vieno asmens akimis (Mano - poreikiais arba Tavo - linksniais arba Kito - matematikos įrodymų būdais).


Robert Dilts - Logical Levels of Change

Compare with the KiparskyGradation:

will inside = conscious

will outside = unconscious, habits

See also: SherryArnstein ladder of participation


2022.06.01 A: Kaip laipsnynai susiję su trejybėm?

D: Laipsnynai išreiškia Dievo valią ir jos santykį su žmogaus valia. Abi valios gali sutapti. Tuomet Dievas tiesiogiai gyvena žmogumi. Arba abi valios gali būti atskiros. Tuomet Dievo valia yra už žmogaus valios. Tuomet Dievas gyvena žmogumi netiesiogiai. Laipsnynai nusako būdus išeiti už savęs sukuriant, išplečiant ir perprantant save. Išmąstysi tai, tačiau akivaizdu, kad savastis skirtingai suprantama išėjimo už savęs pradžioje, viduryje ir pabaigoje, ir tai nusako kartu atitinkamus trejybės poslinkius. Tad kiekviename trejybės poslinkyje slypi trejybė, ir ta trejybė nusako trejybės ratą ir prie jų prisideda trejybės ratas ir tai yra keturi trejybės atvaizdai.

2022.05.28 A: Koks laipsnyno vaidmuo trijose kalbose?

D: Trimis kalbomis atjaučiu susiskaldymą į Mane, Tave ir Kitą. Juos jungia ir suveda ryšys tarp Dievo ir gerumo. Laipsnynas išsako kaip Dievas glūdi trijų asmenų lygtyje, tiek lygtimi tiesiogiai kaip Dievas, tiek jam atsiskyrus nuo gerumo, taip kad jisai už lygties, o lygtyje veikia gerumas, Dievas santvarkoje. Tokiu būdu Dievas aprėpia asmenų santykių galimybes ir suveda asmenis.

2014.11.14 Suvok, kaip laipsnynas sieja mane už tavęs su manimi tavo gelmėse, tai yra, su tavimi, su tuo bendru žmogumi, visais gyvenančiu, kuriuo esi laisvas. Tad suvok savo laisvės pagrindą, o tai yra jog į kiekvieną netroškimą gali atsiliepti ar neatsiliepti, tad gyvenimo lygtis suveikia kiekviename lygmenyje, kiekvienoje lygmenų poroje atskirai, tad ji suvokia savaime, atskirai nuo manęs, tad esu būtinas. Tad suvok mano būtinumą ir kaip jame dalyvaujate.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Laipsnynas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 rugsėjo 08 d., 20:20