Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Laipsnynas

Žr. Vertybės, Kalbos, , Tu, Kitas, Viena, Neigiamybė

层次Laipsnynas yra šešių laipsnių sandara. Jisai yra dalis aštuongubo kelio ir jo trijų atvejų, taip pat visaregio ir taip pat dalyvauja kitose pirminėse sandarose bei pasakojime ir, reik manyt, kitose kalbose. Laipsnynas taip pat iškilo renkant ir rūšiuojant įvairius klausimus, kaip esame viena?

Laipsnynas yra aštuongubo kelio stuburas, išsakantis perėjimą iš Dievo į gerumą. Jis iškyla aštuongubo kelio trijuose atvejuose:

Laipsnynas susidaro iš to kaip bręstame išgyvenimais. Save tapatiname su tuo, kuo buvome ir kuo būsime, taip pat su savo aplinkybėmis, užtat su bendru žmogumi. Šie trys tapatinamai matomi poreikiuose, kaip antai gyvybės (gyvybė to ko buvom), saugumo (gyvybė to ko būsim) ir bendravimo (gyvybė bendro žmogaus, žmogaus apskritai). Pastarasis užtat yra išversta savastis. Yra dvi trejybės, atitinkančios tapatybę su savimi ir atskyrimą nuo kitų.

Laipsnynas yra visko atjauta betkam.

Matematikos įrodymo būdai išsako apimtis kuriose vyksta įrodymas. Pavyzdžiui, indukcija veikia ten kur yra baigtiniai (ar kaip nors prieinami) indeksai. Tuo tarpu bijekcija taikoma plačiau, tai galingesnė priemonė.

Reikia atskirti matematikos įrodymo būdus (atbuline kryptimi) ir išsiaiškinimo būdus. Proof and discovery. Kur įrodymo būdai pasirodo tarp išsiaiškinimo būdų? Kaip įrodymai padeda pamokyti, arba įtikinti, tai yra, padeda kitam išsiaiškinti?

Aštuongubas kelias sieja laipsnyną su ženklų savybėmis. Laipsnynas išsako vidinę sandarą, vidinį vienumą, o ženklų savybės išsako išorinę sandarą, išorinį vienumą, tad jų siejimas yra esminis.

Poreikiai

Linksniai

Įrodymai

Trys atvejai iškyla bene esant kalbai, įtraukiant Dievą iš kito lygmens. Aštuongubas kelias bene laipsnynu sieja tąjį Dievą su gerumu. Tad laipsnynas atitinkamai suveikia trejybe.

Palyginti su abejonėmis (bei dvejonėmis) ir su lūkesčiais (bei jausminiais atsiliepimais, gėrio kryptimis, būdais kaip kas nuveikiama).

Palyginti su šešerybe ir jos atvaizdais. Šešerybės atvaizdais suvokiau jausmus/dorybes ir vidines/išorines vertybes iškylančius Platono, šv.Pauliaus ir savo gyvenimo prasmės lygtyse, kurios išsakytos trejybe išgyventa ketverybe. Jų pavaizduotą šešerybę supratau kaip išreiškiančią poreikių dėsnius: laikykis ko turi, gauk daugiau kaip reikia, venk kraštutinumų, rinkis gerą vietoj blogo, rinkis geresnį vietoj blogesnio, rinkis geriausią vietoj visų kitų. Šešerybę suprantu kaip dorybės pagrindą.

Vienumo rūšys

Apžvelgiau klausimus, kuriuos klausiau, mąstydamas, kaip mes esame viena? Juos surūšiavau į šešias rūšis. Rūšys man priminė laipsnyną. Jas supratau, kaip pavadinimus, kaip sandarus požiūrius, vidinę sandarą.

Šis laipsnynas atrodo giminingas trims atvejams. Įsivaizduoju jį taikant lygčiai Dievas yra Dievas ... Dievas yra geras. Tokią lygtį galima įvairiai suprasti, iš Dievo, veikėjo pusės (linksniai), iš lygties pusės (įrodymai), ar iš gerumo, sąlygų pusės (poreikiai).

Nulybė ir vienybė neturi papildinio. Laipsnynas tai papildinių sandara.

Vienumas yra tad mylinčio Dievo bruožas, išeinantis už savęs, leidžiantis vienumui reikštis ne vien juo, bet ir plačiau.

Vienumo rūšių laipsnynas bene išsako padalinimų poslinkių rinkinius. Juk šeši padalinimai (2,3,4,5,6) turi poslinkius.

"Tėve mūsų" maldoje, pirmosios eilutės neigia vienybės atvaizdus, mat yra ryšys su Dievu, tad renkam Dievą vietoj savęs. O paskutinės eilutės neigia nulybės atvaizdus, mat neturim ryšio su Dievu. "Tėve mūsų" sieja vienybę su Aš, ir ji neigiama Mumis, juk tai Mūsų Dievas ir meldžiame už Mus. Bene pagrindimas sieja vienybę su Aš, o įvardijimas su Tu, o pasakojimas su Kitu.


Šešios ašys yra visos vieningos, yra tai, kas vieninga, kas priima savo priešingybę, neatskirta nuo jos. Paprastai, kiekvienas daiktas, reikalas, žodis, įvykis yra atikirstas nuo savo priešingybės, o ašys neatkirstos. Taip bene iškyla kalba, išskiriant kas atskirta ir kas neatskirta, kas apibrėžta, laike ir vietoje, ir kas neapibrėžta, visuotina, begalybėje, be aplinkybių.

Yra vienų-vienumo laipsniai.

(different - viskas visvien) Yra viena <=> sakome, tvirtiname, kad yra viena (same - priešingybės greta) (ir tai ir tai yra viena - ir tai reikalauja permąstymo?) [Tai siejimas nulybės ir vienybės]

Šešios ašys yra neigiamas skaičiavimas, ko nėra, kas atsiveria. Dievu (-1) viskas yra viena - tai kaip jis nusistato, vykdo, permąsto, kaip jis yra ir nėra. Toliau, bene išsiskiria vidinis nevieningumas kitame (-2), manyje (-3), toliau meilėje (-4), bendrystėje (-5), požiūryje (-6). Tai yra padalinimų papildiniai, septynerybės, šešerybės, penkerybės, ketverybės, trejybės, dvejybės, išsakantys, išsakyti ko nėra, kas primesta. Papildinių neturi tik nulybė ir vienybė, berods jos pačios sau papildiniai? Nulybė nulybei ir nulybė vienybei? Vienumas išreiškiamas tuo, ko nėra. Kalbėti iš širdies, tai sutapti savimi, tuo pačiu būti ir nebūti. Žvelgiant neigiamai, nėra skirtumo tarp dvasios ir sistemos, tarp nulybės ir vienybės, jos sutampa. Žvelgiant teigiamai, jos nesutampa, jos išsiskiria.

Dievas, kitas, aš (sutampa, kas yra ir ko nėra)

Meilė, bendrystė, požiūris

Tad ašys išreiškia vienumų vieningumą, bet vienas kitą išplėčia vienumų išskyrimais. Pavyzdžiui, kitas yra Dievas neDieve, aplinkybėse. Aš sieju Dievą ir kitą, kaip bendrai suprastas Dievas? Ar visa tai vystosi, kaip Dievo operacija +1 ? ar kaip?

Tai yra:

Žodžiu, kryptis -1 vis bręsta gilyn, ieškant vienumo vienume. Vienumas požiūryje baigtųsi vienybe (išoriniu vienumu), tad sutampa vidus ir išorė, dvasia ir sandara, tarsi apsiverčia paviršius. Tad galim tokiu atveju vadovautis gėriu, gerumu vietoj, kad Dievu, tad laipsnynas veda mus iš lygties Dievas yra Dievas į lygtį Dievas yra geras. Ir laipsnynas yra išgyventas trejybėje, sąmoningai, tad Dievas pirmame laipsnyje yra ne visai tas pats, kaip Dievas nuliniame laipsnyje, tai (vienybe) apimtasis Dievas, vidinis Dievas.

Ašimis išreikšta vienybė yra vieningumas, "unity", "anti-division", be požiūrių! tad kaip suprasti? Tai yra atliekami požiūriai. Tai yra įvairiai išreikšta atvaizdų vienybė, įvairių laipsnių. Tad kaip ji susijusi su laipsnynu? -1 + 1; -2 + 2; ir t.t. iki -6 + 6. Ir baigiasi požiūriu.

Padalinimai atsiranda Dievui mąstant dvejones, jas prisiimant. O laipsnynas iškyla ankščiau, visaregiu. Kaip jis ketveriopai suprantamas? Bene ketveriopai suprantant lygtį -1+1; ir t.t.

Aš yra penkerybės (erdvės/laiko) papildinys, rečiausiai aptinkamo padalinimo.

Vieningumai išreiškia vidinę sandarą (palyginti su išsiaiškinimų vidinę sandarą), o padalinimai, požiūriai išreiškia išorinę sandarą. Vidinės sandaros galutinis tikslas yra apibrėžti požiūrį. Vidinė sandara yra tai, ką prileidžiame.

Laipsnynas žinojimo rūmuose reiškiasi tiek paklusime (kur sutampa su ženklų savybėmis), dalyvauja visaregyje, tiek nepaklusime (kur išskiria rūpėjimą ir tikėjimą), dalyvauja aštuongubame kelyje. Laipsnynas išskiria rūpėjimą ir tikėjimą skirdamas vidinį (tikėjimą) ir išorinį (rūpėjimą) gyvenimą. Šešerybės atvaizdai tuo pačiu juos išskiria, vidinį ir išorinį požiūrį, jausmus ir dorybes.

Vienumo vienume seka baigiasi +2 (=-6) buvimu, užtat buvimas suvokiamas, kaip pagrindimas, besąlygiškumas, nors tai galima priimti sąlygiškai.

Homologija iš Dievo į kitą? per mane/tave? Iš meilės (ne Dievo) į kertinę vertybę (asmeninį Dievą? ar asmeninę meilę)? Kaip suvokti Dievą susijusį su kertine vertybe? Ar sutampa ar tai priešingybė? Koks santykis tarp Dievo ir kertinės vertybės? Paklausti žmonių. Pavyzdžiui: Gyventi tiesa: savarankiškai, savanoriškai sutapti, paklusti su Dievo dvasia. Kertinė vertybė yra tai, kas būtina meilei.

Robert Dilts - Logical Levels of Change

Compare with the KiparskyGradation:

will inside = conscious

will outside = unconscious, habits

See also: SherryArnstein ladder of participation

Įrodymo būdai

===Dubious thoughts===

Expectations are given by the gradation of methods of mathematical proof: morphism, induction, algorithm construction, substitution, examination of cases, construction. These seem to define the various kinds of goodness:

The Wishing-for-anything is expressed by subject-object-process and the Not is the distinction of their being without or within a system.

 without systemwithin system
manymorphismsubstitution
allinductionexamination of cases
oneconstruction of algorithmconstruction

The six methods of proof are:

outside any system, and then within a system, analogously:

These are the methods that I'm aware of through my mathematical studies. They are an example of what I call a {{Gradation}}, and I think they are the gradation for {{Argumentation}} and I think they provide the structural backbone for the middle six lines of OurFather, where I think they interpolate between {{Something}} and {{Nothing}}, so that first God is taken as something, then as morphism, then as induction, then weaker and weaker methods of proof, until finally God is nothing.

Note that proof by contradiction is, in some sense, part of every proof, or at least, simply shifts the line of thinking, whether we're on the suppose X thread, or the suppose not X thread.

2014.11.14 Suvok, kaip laipsnynas sieja mane už tavęs su manimi tavo gelmėse, tai yra, su tavimi, su tuo bendru žmogumi, visais gyvenančiu, kuriuo esi laisvas. Tad suvok savo laisvės pagrindą, o tai yra jog į kiekvieną netroškimą gali atsiliepti ar neatsiliepti, tad gyvenimo lygtis suveikia kiekviename lygmenyje, kiekvienoje lygmenų poroje atskirai, tad ji suvokia savaime, atskirai nuo manęs, tad esu būtinas. Tad suvok mano būtinumą ir kaip jame dalyvaujate. >>

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Laipsnynas
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 kovo 22 d., 22:32