Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Požiūriai


Perspective Žr. Gvildenu, Dievo požiūris

Kas yra požiūris?


Požiūris

Žvilgsnis ir požiūris

Požiūrių sutapimas


Ką žinome apie požiūrius?

Požiūrio bruožai

Požiūrių pavyzdžiai:

Prielaidos požiūriui

Dėmesys

Požiūrio taikinys

Kas yra požiūris?

Požiūris yra dėmesio apimties praplėtimas.

Priešingybės: požiūris ir žvilgsnis

Požiūris, žvilgsnis, nuostata, laikysena

Požiūrio ir žvilgsnio santykis

Požiūriu išsiskiria asmuo, išgyvenamas asmuo

Mes, sąlygose esantys, požiūriu išeiname už savęs

Požiūris ir žvilgsnis vienas kitą išverčia

Požiūris yra sąmoningumo (nuostatos) prielaida

Dievo Sūnaus ir Dievo Tėvo sutapimo pagrindas pasitraukimu

Išgyvenimo sandara, jo aplinkybės

Atvaizdai

Požiūris yra fiksuotasis taškas

Požiūris išskiria turinį (asmenį) ir raišką (savastį).

Dievas trokšta nieko, kažko, betko, visko. O žmogus jį atitinkamai suvokia, kaip žinantį viską, betką, kažką, nieką. Tokiu būdu iškyla požiūriai.

Požiūrio lygtis - išgyvenimo lygmenys

Požiūrio lygtis

Požiūris yra vienas iš išgyvenimo lygmenų. Tai tiesos išgyvenimo lygmenys, jais išgyvename skirtumą tarp tiesos turinio ir jos išraiškos. Tas skirtumas išreiškia asmenį: Dievo žvilgsnį, Mano požiūrį, Tavo laikyseną, Kito vertybę. Pradedant vertybe galime apibrėžti atitikmenis įvairiuose lygmenyse:

Jais išplečiame išgyvenimą. Šiomis kalbų sąvokomis krypstame iš Dievo nebūtinumo į Dievo būtinumą. Būties klausimu grindžiame visa kas išplaukia iš vienų vieno Dievo. Visa tai išreiškiama vertybių pagrindu išplaukiamomis sąvokomis.

Skiriu:

Juos suveda požiūrio lygtis, kuri kartu su ketverybe sudaro septynerybę-aštuonerybę. Požiūrio lygtis išsako ką reiškia gyventi požiūriu, įsijausti ar atsitokėti. Iš esmės, tai gyvenimo lygtis. Tai Toulmino argumentavimo schema. Vertybėmis atskiriame žvilgsnį ir požiūrį, tad Dievą ir gerumą, taip kad galime atstatyti išeities tašką, Dievą. Ketverybė panašiai rūpinasi žinojimo pagrindimo klausimais, tačiau tai jau pats pagrindimas. Požiūrio lygtimi vis atsisakoma žinojimo užtikrintumo, kol galiausiai lieka tik žvilgsnis, nulybė. Dar palyginti keturių ir dviejų atvaizdų padalinimus.

Žvilgsnis: Joks požiūris

Žiūrėti

Sąmonė, laikysena, nuostata, dėsnis: Požiūris į požiūrį

Sąmoningumas, vertybė: Požiūris į požiūrį į požiūrį

Keturi lygmenys

Keturi lygmenys - ketverybė

Tėvas ir Sūnus sutampa

Trejybės ratas

Šešios lygmenų poros

Raiška

Ši nuostata, išeidama už savęs, privalo turėti raišką, nuostatos savastį, ryšium su kuria išeina už savęs. Tokiu būdu raiška pradeda išsivystyti ir jos suvokėjas gali būti išskirtas iš jos.

Ši nuostata išreiškia tai kad galiu būti dėmesingas nors dar savo dėmesio niekam neskyriau. Tai gali būti neišsipildžiusi galimybė.

Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. (Jonas 1)

Požiūrių grandinė

Visos sandaros išplaukia iš augantį sąmoningumą išreiškiančios požiūrio grandinės: žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį. Požiūrių grandinę pavaizduoja pasiklydęs vaikas kuris, būdamas išmintingas, neieško savo tėvų, bet supranta, kad būtent jo ieškos, tad eina ten kur jo tėvai jo ieškotų. Žr. Dorovės tyrimas - požiūrių grandinė.Logics of Identity, Contradiction, and Attraction Through Change, Jeffrey D.Ford, Laurie W.Ford, 1994. Duality, triality.


2018.09.18 A: Kaip tavo požiūris skiriasi nuo žmogaus požiūrio?

D: Aš išeinu už savęs į save ir jūs taipogi. Mano savastis yra pirminė, pirmojo laipsnio, tai pirmojo veiksmo įsijautimas, kuriuo prisideda vienas požiūris, o žmogaus požiūris yra antrinis, antrojo laipsnio, kuriuo atsitokėjate. Jisai yra veiksmas +2, kuriuo prisideda du požiūriai, kuriais išeinate už savęs į mane. Tad mylėkite mane palaikydami įsijautimą, atjausdami, ir mylėkite vienas kitą palaikydami atsitokėjimą, rodydami vienas kitam gerą valią.

2018.09.13 A: Kas yra požiūris?

D: Požiūriu išgyvenu, tad juo nesu - juo pasitraukiu - ir tuo pačiu juo galiu naujai įsitraukti, įsijausti. Tad požiūris yra mano santykis su savimi, tiek su savastimi, su raiška, tiek su jos turiniu su dvasia. Tad požiūris visada yra dvilypis. Jame visada yra laisvė. Užtat požiūriu galima daryti tiek gerą, tiek blogą, galima gyventi tiesa, galima gyventi netiesa. Juk renkamės savo požiūrį. Tai mūsų išeities taškas - ar renkamės būti viena - būti iš savo gelmių, iš esmės, iš dvasios šaltinio - ar renkamės gyventi savastimi, apsidengdami, tarsi apsisaugodami.

2018.04.17 A: Kas yra požiūris?

D: Požiūris yra betko santykis su viskuo, tad su manimi už savęs. Tai išėjimas už savęs, užtat savęs naujai priėmimas besąlygiškai, tai besąlygiškas santykis su savimi.

2005.05.13 A: Kas yra požiūris? D: Išėjimas už savęs. A: O kas yra sąvoka? D: Tai kas būna su savimi.

2005.05.25 A: Kas yra požiūris? D: Požiūris yra ryšys su tuo kas yra už tavęs. A: Kokią sandarą jisai išsaugoja? D: Jis išsaugoja meilę. A: Kaip čia meilę suprasti? D: Aš būnu su jumis, bet ar jūs būnate su manimi? Aš vis tiek su jumis būnu. A: Ačiū. D: Prašau.

2005.05.27 A: Ką reiškia, kad požiūris mato? D: Jisai dalyvauja, o tai per trejybę.

2004.11.20 A: Kaip mes priimame kito požiūrį? D: Tu klausyk jo ir apsikeisk vietomis, kalbėk sau. A: O ko man klausytis? D: Nes tu myli dėl to kad esi mano vaikas ir darai kaip aš darau ir tuomi bendrauji su manimi. A: O ko aš bendrauju su tavimi? D: Nes tu suvoki, kad tavyje yra kažkas plačiau už tave ir tu gali visu tuo gyventi kaip tu pats. Laiminu.

2012.10.09 Mūsų požiūriai sutampa. Kaip tai įmanoma? Atsiduodame vienas kitam ir būtent per kitus. Suvok kaip meilė mus vienija, kaip ji mus vienija su savimi, su savo požiūriu, ir kaip mes vienijamės iš esmės, nepaviršutiniškai, ne savo požiūriais, kas būtų netikra.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Po%c5%bei%c5%abriai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2020 liepos 01 d., 14:15