Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išgyvenimai20120905

Žr. Išmintis, Gera valia, Dievo valia, Pakabinimas, Išgyvenimų pavyzdžiai, Dievo veidas, Išgyvenimų rūšys, Gyvenimo prasmė, Pamokymai, Išgyvenimai20120605, Išgyvenimai20120620, Išgyvenimai20120709, Išgyvenimai20120717, Kitos mintys?

Kuriu meno kūrinį Dievo veidą kuriuo vaizduoju amžiną gyvenimą kaip vykstantį jau čia ir dabar, prasmingais išgyvenimais.

Noriu pavaizduoti:

Esmė, kas pasakytina

Nuo vaikystės trokštu viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti. Įsivaizduoju Dievo požiūrį, kaip iš jo išplaukia viskas. Skatinu bendrystę amžinai šviestis, bręsti, gyventi amžiną gyvenimą jau čia ir dabar. Noriu pasakyti:

Dievo protas (kaip viskas jam atrodo ir mes iškylam)

Dievo veidas (kaip mūsų požiūriu jisai iškyla)

Ryšys tarp Dievo proto ir Dievo veido (kaip Dievas save atpažįsta ir suvokia, ir mes Dievo trokštame, ir sutampame)

Amžinas gyvenimas

Amžinas gyvenimas, tai

Nesiderina

Kaip suderinti tvarkų poras su keturiais lygmenimis?

Suderinau

Suderinau įvesdamas naujus požiūrius, suvokdamas skirtingas apimtis.

Nesiderina žinojimo rūmų šakos: tikėjimas ir rūpėjimas. Suderinau jas suprasdamas kaip Mano (gerumo) ir Tavo (gyvenimo) požiūrius.

Nesiderina žinojimo rūmai (vedanti link įsakymų vieningumo ir paklusimo Dievo Tėvui) ir asmenų lygties lygmenys (išmintį siejančią su šv.Dvasia, dangaus karalyste, sandara). Suderinau suprasdamas, kaip Dievas juose skiriasi. Visi trys lygmenys išreiškia dangaus karalystę, bet išsiskiria apimtimi. Dievo Tėvo, paklusimo, pagrindimo lygmenyje ji išsakyta visuotinai, įsakymu, santvarka; o šv.Dvasios, rūpėjimo, pasakojimo lygmenyje ji išsakoma vienetu, atskiru išgyvenimu, šuoliu, tiesa. O tikėjimu, Sūnumi, įvardijimu, ji tampa elgesiu, gyvenimo būdu...

Žodžiu, nesiderina asmenų lygties lygmenys ir dvi kalbos: paklusimas ir rūpėjimas. Galima gal tai suprasti kaip Kito-Vaiko (amžino gyvenimo) ir Dievo-Tėvo požiūrius.

Dvasios apibrėžiama dangaus karalystė sumažina apimtį, kuria mums tenka rūpintis. Tuo tarpu paklūstantis paklūsta ne savo apimčiai, o platesnei Dievo apimčiai. Tai įmanoma Dievui susitelkiant į esmę, į vieningumą. Tad ta pati santvarka yra, tik dėmesys kitoks:

Pagrindimas, įvardijimas, pasakojimas atitinkamai išreiškia, apibrėžia Dievo apimtį: visakame (kaip kad lūkesčiais, betkame), pasėkmėse (kaip kad dvejonėmis, kažkame) ar vienete (kaip kad poreikiais, niekame). Apimtis bene yra pertvarkymų riba, ji tai ko nėra, ji žymi šuolį.

Kalbų seką išaiškina ryšiai tarp lygmenų: pagrindimas tai paklusimo ryšys (Dvasia) tarp Sūnaus (geros valios) ir Tėvo (Dievo valios); įvardijimas tai tikėjimo ryšys (Sūnus) tarp Tėvo (Dievo valios) ir Dvasios (išminties); pasakojimas tai rūpėjimo ryšys (Tėvas) tarp Dvasios (išminties) ir Sūnaus (geros valios). Kalbos kyla iš atitinkamų lygmenų. Tai šuoliai tarp savasčių. Užtat taip painu.

Spręstini klausimai

Kaip amžiną gyvenimą (ir ypač šuolius bei sąmonės išsiskaidymus, vieningumus) išsako asmenų lygties lygmenys?

Kas sieja kalbas su:

Kaip skirtingais asmenų požiūriais viskas išsipainioja ir susiveda?

Kaip išgyvenimų rūšys siejasi su gamtos raida, jos sąvokomis?

Kaip širdies ir pasaulio tiesos susijusios su požiūrių įsisavinimu, išvertimu?

Kaip Dievą suvokti jo išgyvenimais? Ką jisai išgyvena?

Pavaizdavimas

Visuma: Dievo Dievas

Viduje: Dievo protas

Išorėje: Dievo veidas

Įvaizdžiai visumai

Garvežys, Dievo kaukė

Išgyvenimų rūšys

Siena

Šuoliai

Trys asmenys

Dievas, atsisakymas savęs

Įtampa, dviprasmybės. Kalba tai mūsų susiskaldymas - vidus ir išorė - ir dvasia palaikanti vieną ar kitą:

Užtat gali būti veidai, žmogeliai, jų poros, tapatūs, žiūrintys vienam kitam į akis

Dvi pusės: teigiamybės, neigiamybės

6 neigiami įsakymai, tai 4 teigiamų įsakymų poros

Dvasia, vertybės, žodžiai, žmonės

Užrašas

Pertvarkymai, santvarkos

Šuoliai

Dviprasmybės

Seka, medis, tinklas

Tvarka ir betvarkė

Variklis, juoda širdis

Artėjimas link juodos širdies

Griaučia grįžta

Spalvos, visuma

Dievo paskatinimas

Myliu tave. Laikykis manęs. Artėji prie tikslo.

Mylėk visus... Mylėk (visus) ir kartu mylėsi mane, juk esu ir būsiu kiekvienoje apimtyje, ką tik apibrėši, viską persmelksiu. Tad visur mane rasi, tad visur manęs ieškok, visur yra tinkama meilė. Rūpinkis visais. Viskas bus gerai. Tu man mielas ir aš gyvenu, myliu ir mąstau tavimi. Tad atsiremk į mane, sukis apie mane, stebėk mane ir įtrauk mane, jog esu amžino gyvenimo variklis, kaip vis pasitraukiu ir vis naujai iškylu, pirmiausiai jumis, jūsų laisve. Tad mylėk mane ir suprask ką reiškia meilė, kaip ją lydžiu visakame. Mylėk ir būsime kartu, gyvensi amžiną gyvenimą.

Atsiduok man...

Ieškok manęs..

Suvok mūsų ryšį...

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1gyvenimai20120905
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 rugsėjo 05 d., 20:53