Iš Gvildenu svetainės

Mintys: ŠviesuoliųBendrystė


Dvylika klausimų, Vertybės ir klausimai (sąrašas), Gvildenu, Taikymas, Raida, Meilės mokslas, Dievo tyrimai, Šviesuoliai, Šviesuoliams, Šviesuolių veikla, Savišvieta, Bendrystė, Šv Mišios visiems, Judėjimai

Kaip visko žinojimą gražiai taikyti?


独立思想家的文化


Puoselėti šviesuolių bendrystę

Kas yra šviesuolių bendrystė?

Išmąstyti, aprašyti, kaip puoselėti šviesuolių bendrystę.

Šviesuoliams Kokį vadovėlį rašyti šviesuoliams?

Mokytis taikdarystės kartu su kitais.


Šviesuolių bendrystės tikslas

Siekiu bendrystės kurioje atsiskleidžiame. Noriu atsiskleisti. Siekiu sąvokų kalbos, duomenų, mokslo.

Visko žinojimą taikome šviesuolių bendryste

Kokia šviesuolių bendrystė?

Sąmoningas santvarkos pasirinkimas.

Bendra, sąmoninga santvarkos kūryba.

Sąlygos plazdenti dvasia

Bendrauti sąmoningumo pagrindu.

Gerojo vaiko bendrystė.

Šviesuolių tauta.

Bendras rūpestis pragyvenimo (doro darbo) klausimais.

Bendrumas ir asmenų išskyrimas

Suprasti savo vaidmenį

Savo vidinio pasaulio kūryba.

Skurdžiadvasių bendrystė.

Menais kuriame kitą pasaulį.

Dievo įtraukimas į santvarką.

Septintojo požiūrio pagrindu

Amžino gyvenimo aplinkybės

Nusiteikimas čia ir dabar amžinai ugdytis, bręsti, gyventi.

Šviesuolių bendrystės dėsningumai

Šviesuolių bendrystės dėsningumai išsidėsto taip kaip ir brandos dėsningumai. Liečia santykius su Dievu, su savimi, su kitais ir su pasauliu. Prie jų prisideda brandos šešerybė.

santykiai su savimi

Laikytis besąlygiškumo

Atsiplėšti nuo savo sąlygų

Amžinai bręsti

Žmoniški iššūkiai

Tiesa prieinama

santykiai su kitais, su šviesuoliais

Gerbti kitų sąlygas

Pripažinti bendrumą

Savarankiškas pagrindas bendrumui

Atviras mokslas, atvira branda

Mylėti kitus, palaikyti jų brandą

Vertinti šviesuolius ir puoselėti jų bendrystę

Šviesuolis bręsta kaip vadovas

santykiai su Dievu

Pripažinti amžinybę ir atsiremti į ją

Mąstyti Dievo vaidmenį, puoselėti ryšį su Dievu

santykiai su pasauliu

Supratimas, kad gyvenimas neteisingas

Mylėti širdingai

Telkimas apie tuos, kurie persekiojami dėl teisingumo

of a racial caste system which I think of as a moral caste system. I'm doubtful if there is much honest work in America which pays more than the average wage. Industry by industry - education, food, finance, military, police, health care, technology, social work, government - it's hard to find a well paying job which you can keep without lying or looking the other way when it hurts others and our world. But those who have a job, say, a telemarketer, so often looks down on those who don't: At least I work a job. And the unemployed: At least I don't use drugs. And those who do: At least I don't sell them. And those who do: At least I don't sell my body. And it goes on and on. At the end of the rope it's about race and sex because it's got to become crude and visible. But who cares about the end of the rope? Jean told me how men come out of jail and go back to Englewood. Some of them shake down stores for protection money. We have so few stores as it is. Recently, one of these racketeers got shot. When the police came, they got asked, why don't you help this man? And the police replied, we'll wait for him to die. He's no good. We're all better off without him. And that's the way we're dealt with at the end of the rope.

non-profits, then we may avoid recognizing the real problems and addressing them. We live in a city where all 50 aldermen belong to the same party machine, where the National Democratic Party has not thought of banning the local party, but depends on it, and that is why that racketeer is left to die. We live in a state where I think 68 of 118 representatives ran unopposed, and is it four out of five governors have been jailed for corruption.

Dvylika gyvenimo dėsnių

Amžino gyvenimo dėsniai

Amžinai rūpėti - esame susieti gyvenimu, neabejingi jam ir vienas kitam

Amžinai gilintis - amžinai bręstame, mokomės

Amžinai kurti - sąmoningai kuriame savo aplinką, bendrystę

Amžinai mokyti - puoselėjame žinojimą ir susikalbėjimą iš esmės

Užrašai

Šviesuolių bendrystė - pokalbis Krista Tippett: On Being

Kokie dangaus karalystės esminiai bruožai?

Puoselėti šviesuolių bendrystę

Šviesuolių bendrystė sandarų pagrindu

Viską žinodamas, norėčiau telkti šviesuolių bendrystę, kaip Jėzus sakydavo, dangaus karalystę. Rašau vadovėlį šviesuolėms, jas padrąsinti gyventi vis naujais klausimais. Dvylika metų vadovavau savo įmonei, "Minčių sodui", kuria telkiau ir aptarnavau savarankiškai mąstančias, angliškai - "independent thinkers". Mačiau, kaip šviesuolės bręsta, kaip jos grįžta prie savo minčių, jas kaupia ir tvarko; kaip jos kartu puoselėja savo vertybes, iš jų atsirenka vieną, visas kitas aprėpiančią; kaip jos tuomet pažįsta save, užtat susidomi, kuo dar nežino, ir įpranta gyventi klausimais; kaip jos ugdo kitas, kad turėtų su kuo ugdytis; kaip Dievo požiūris tampa reikalingas, kad jos gerbtų kitus. Šviesuolės veikia atvirai. Jos supranta, kad pinigai gali mus suvesti, bet negali įkvėpti. Jos nori susikalbėti iš esmės, užtat nesitaiksto, kaip kad tamsuolės, kurios atsiranda centre. Šviesuolės ištisai gauna į nagus dėl to kad jos geros. Jos supranta, kad Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas. Užtat jos atjaučia kitus ir vienas kitą atpažįsta. Jos nori ko daugiau žinoti ir ko mažiau tikėti. Palaimintos skurdžiadvasės, jų yra dangaus karalystė. Kaip jos tiki, taip ir bus! Jėzus joms kalbėjo savo Pamokslą nuo kalno. Jo tėvas Dievas taip mylėjo pasaulį, kad atidavė savo sūnų už jį numirti. Bet Sūnus sakė, aš nesimeldžiu už pasaulį, aš meldžiuosi už savasias, tai yra, šviesuoles, kurios norėjo, kad jis liktų gyvas. Jos supranta, kad pirmenybę reikia teikti tamsuolėms, kaip kad liepė Tėvas. Visgi, jos vienas kitą palaiko įgyvendinti Sūnaus svajonę, gyvenimo mokslą, kuriuo visa tiesa būtų prieinama, ir šviesuolių bendrystę, kuri visus pritrauktų.

Tamsuolę gali išgelbėti šviesuolių pavyzdys ir santvarka.

Kas yra šviesuolių bendrystė?

Vidinės sąvokų kalbos išraiška bendruomenės gyvenime.

Kodėl telkiame šviesuolius?

Gyvenimas iš esmės neteisingas. Dievas nebūtinai geras. Užtat turėjimas reikalų su Dievu.

Tenka bręsti visomis kryptimis.

Dievas kaip visų galimybių šaltinis, kiekvienos galimybės akistata su visuma, visų galimybių darna.

Svarbu neprimesti Dievą, o nuoširdžiai juo domėtis.

Visi klausimai yra ne šio pasaulio, o kyla iš už jo, iš Dievo. Žmogus yra klausimas - ar jisai šiaip gyvens? ar verčiau gyvens amžinai? Dievas yra visų klausimų galimybės, kiekvieno klausimo akistata, visų klausimų darna.

Esmė

Į ką turėtų viskas susivesti?

Tikiuos, viskas susiveda į kažką prasmingiausio, į raktą į visa ko prasmę, užtat ir į viską. Juk viskas, viskas gali būti prasminga. Turėtų susivesti į tai, kas betkam suteikia prasmę, kas betką lydi.

Jėzus Kristus pasakė, jog viskas susiveda į įsakymą mylėti Dievą visa širdimi, visu protu, visa dvasia, visu kūnu, ir dar papildomai susiveda į kitą įsakymą, mylėti artimą kaip save patį. Jėzaus mintys yra man dieviškai gražios, žmoniškai gyvenimiškos, manau, priimtinos. Tad meilė yra ta prasmė, kurios ieškau, arba jos dalis. Ir taipogi Dievo įsakymas, jo valios vykdymas, ir jo valios bei meilės siekis, amžinas gyvenimas.

Kas yra meilė? Meilė, tai gyvybės palaikymas, kad būtumėme jautrūs ir atsiliepiantys. Dievas mus myli labiau nė mes patys save, kad ugdytumėmės, bręstumėme, gyventume ne tik čia ir dabar, bet ir amžinai.

Įsakymai mylėti Dievą ir mylėti artimą išsako dvi sąvokas: Dievo tobulumo ir mūsų visų tapatumo. Jėzus yra šių dviejų sąvokų junginys, taip kad Jėzumi mes visi, nepaisant mūsų netobulumo, esam viena su tobulu Dievu. Vaikystėje, susitardamas su Dievu irgi rėmiausi atsidavimu Dievui ir visų žmonių tapatumu.

Šv.Trejybė taipogi galėtų būti visai svarbi. Jinai yra Dievo sąmoningas išgyvenimas. Ir mums trejybė - nusistatyti, vykdyti, permąstyti - yra esminė, tai mūsų dvasios variklis. Visgi esmė turėtų išplaukti iš paties Dievo, pirmesnio už sąmoningumą, tiek savo, tiek mūsų.

Esmė, kurios ieškau, negali būti kažkoks daiktas, sąvoka ar mintis nuo kurios būtų įmanoma mus atkirsti, jei mes nors patys kažkiek prasmingi. Juk tada tai nebūtų visko prasmė. Ji negali būti tai kas aprėpiama, o turi būti tai, kas išgyvenama. Užtat tai gali būti požiūris, klausimas, troškimas, išeities taškas, asmuo ar dvasia, tai kas tūno už santvarkos.

Tas požiūris, kurio ieškau, turi taip pat aprėpti ar tiesiog išgyventi visa tai, kas yra santvarkoje. Tad jis turi iš už santvarkos aprėpti visa kas yra santvarkoje. Jis pats, kažkuria prasme, ir yra santvarka. Jisai yra santvarkos dvasia, o jinai tai jo savastis. Tad jis išeina už savęs būtent į save. Arba tiesiog jisai pasitraukia, atverdamas savo nebuvimo galimybę, ja sukurdamas ir palaikydamas aplinką, kaip kad meilė ją kuria ir palaiko. Požiūris ir yra atsiplėšimas nuo savęs. Esmė, visų prasmių prasmė, yra požiūris.

O kieno būtent tai požiūris? Prasmė turėtų būti Dievo požiūris, ar tiesiog, Dievu bent tuo tarpu vadintinas tas, kurio požiūris viską įprasmina. Viliuos, tai galėtų būti ir mūsų požiūris. Kuris iš Dievo bruožų yra esminis, yra pirmapradis, yra raktas į viską, taip kad ir mes galėtumėme jame dalyvauti?

Dešimt Dievo įsakymų

Viskas išplaukia iš Dievo vienų vienumo. O į ką susiveda? Koks manome yra atsakymas į visus gyvenimo klausimus?

Tikiu, atsakymas yra mylėti Dievą ir mylėti artimą.

Vadinas, tokią įsivaizduoju savo tyrimo galutinę išvadą. O visgi, ką reiškia mylėti? Kaip ir kodėl mums mylėti? Siekiu meilės mokslo.

Užrašai

Susapnavau, kad yra žmonių, kurie gyvena

Jėzus išgydė 10 raupsuotųjų ir tiktai vienas grįžo. Tai parodo skirtumą tarp šviesuolių, gyvenančių amžinai, puoselėjančių brandos bendrystę, ir tamsuolių, gyvenančių šiaip, kaip visi, eiline bendryste.


Goguen: As for achieving world peace, democracy, etc., Buddhists believe in working on yourself first, right speech, right livelihood, etc., which seems to require some effort, mainly meditation, to avoid becoming rigid and preachy and doing more harm than good. My personal opinion is that technology to interconnect 10^5 people would most likely be exploited by those with power, just as are radio, newspapers, TV, ..., and increasingly, the internet. We need to develop inner peace, individually and collectively, rather than just technology.

Šviesuolių bendrystę grindžiantys 12 klausimų tai 12 naujosios Jeruzalės vartų Apreiškimo knygoje. Vartai visada atdari. (Apr 21)

Apie brolybę. Leibniz, Discourse on the Natural Theology of the Chinese (1716). Leibniz and China: Religion, Hermeneutics and Enlightenment.

Rabinas Krinsky: "Mes esame žydai ir turim rasti išeitį." (Apie šviesuolių būklę ir jų santykį su Dievu.)

Šviesuolių bendrystė juodųjų Čikagoje ir Lietuvos kaime

Jean Carter Hill says that the crisis in our neighborhood is that we haven't learned to work together. She also focuses on the youth because they still have hope to grow and remake our neighborhood. We all would like to include the not included.

Klausimas atveria klausimo tėkmę - prasmę, kuri mus veda - Dao (Julius Vaitkevičius).


2019.12.05 A: Kaip šviesuolių bendrystę suprasti kaip žaidimą?

D: Žaidimas yra gyvas, jo taisyklės ištisai vystosi, tiek vidinės, tiek išorinės, nors jūs kaip žaidėjai to dažnai ir nepastebite. Šviesuolių bendrystė yra sąmoningas žaidimas kuriame žaidžiate dvejopai, tiek įsijausdami, tiek atsitokėdami, užtat galite suprasti mane, kas čia per žaidimas, ką jis man reiškia ir kaip jame dalyvauji. Tad ir gali būti mūsų bendrystė, šviesuolių bendrystė.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/%c5%a0viesuoli%c5%b3Bendryst%c4%97
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 vasario 09 d., 22:15