Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Asmuo


Žr. Asmenys, Savastis, Žmogus, Dievo šokis, gyvenimo lygtis, Požiūriai, Sąmoningumas, Dievo šokio išdavos, Gyvenimo lygtis, Veiksmai, Veikėjai the diagrams at SpiritVStructure

Kas yra asmuo?


个人Gèrén

Kas yra asmuo?

Kaip susiję asmuo 4 asmenų prasme ir bendras žmogus?

Ar yra penktas asmuo (Visi, Aš Tavo vietoj)?

Kokie asmens bruožai?

Kaip ir kodėl keičiasi asmuo?

Ką išgyvena asmuo?

Ką mums reiškia asmuo?

Koks asmens ir Dievo ryšys?

Išsakyti savo filosofiją menais - asmenimis - veikėjais.


Šiame puslapyje svarstau, kas yra asmuo? Kitame puslapyje nagrinėju keturis asmenis: Dievą, Mane, Tave, Kitą.Kas yra asmuo?

Asmuo yra dvasios išėjimas už savęs. Keturi asmenys yra dvasios klodai, indai dvasiai.

Asmuo sieja besąlygiškumą-sąlygiškumą, nešališkumą-šališkumą, nepapneigiamumą-paneigiamumą. Asmuo yra pagrindas trejybės ratui, tad išminčiai, visko ir laisvumo atskyrimui.

Sąlygiškume yra besąlygiškumas; paneigime yra nepaneigiamumas; šališkume yra nešališkumas. Tai yra Dievo raiškos, kuriome galime pranokti save.

Besąlygiškumas (atsisakantis savęs) paneigiamume (apimtyje)

Asmuo yra Dievo savastis, jo paneigimas, tai kas jam pasitraukus jį atspindi, jį išreiškia, jį apibrėžia. Tai jo būklė, skirianti jį už santvarkos, be sąlygų, nuo jo santvarkoje, sąlygose.

Išeities taškas už santvarkos

Dievo savastis - riba - sandara

Asmens būklė - Dievo paneigimas

Išreiškia ribą

Išreiškiantis ribą, tad galintis išeiti už savęs

Apibrėžiantis Dievą - sąmoningumą

Tenkina apibrėžimą

Dievas Dieve

Dievo prielaidos.

Atsisakantis savęs

Pasitraukiančio Dievo atverta būklė

Gyvenantis viena su visais

Dievo būtinumo aplinkybės

Neaišku: Besąlygiška sąlyga

Nepaneigiamumas (įsijaučiantis) šališkume (apimtyje)

Asmuo prisiima būklę, į ją įsijaučia, skiria Dievą už santvarkos ir Dievą santvarkoje.

Iškylantis Dievas

Įsijautimas

Dievo galimybė

Suvaržyta dvasia.

Dievas mumyse

Nepatvirtintas Dievas.

Bendra dvasia

Dievo sandaros visko atvaizdai

Mylimasis: bręstantis, augantis

Išgyventojas: Asmuo su požiūriu

mylimasis ir kartu mylintysis

yra Dievas apimtyje, taip iškyla

savarankiškai veikiantis

Nešališkumas (liudytojas) sąlygose (apimtyje)

Asmuo liudija savo pasirinkimu, ar renkasi Dievą vietoj savęs?

Laisvai besirenkantis

grindžia būtinumą

Dievo šokyje yra Dievo kampo (vaidmens) nurodytas Dievas

Atpažįstantis Dievą

Kaip išgyvename asmenis?

Asmens bruožai

Asmenų tikslasAsmenų rūšys

Kas yra lygmuo?

Asmuo ir apytaka

Kaip atsiskleidžia asmenys?

笔记Bǐjì

Asmuo yra Dievo galimybė. Ta galimybė skiriasi nuo esamybės apimtimis, užtat Dievas ir yra vienas iš asmens lygmenų, išpildyta galimybė. Asmens galimybę išsako trejybės atvaizdai. O jų vieningumas yra trejybės ratas išsakantis Dievą glūdintį visuose asmenyse.


Atrinkau savo filosofijos išsiaiškinimus kaip nors mininčius Dievą. Jų gavosi koks šimtas, maždaug pusę visų. Juos rūšiavau pagal tai, kaip mane veikia ryšium su Dievu. Susidarė maždaug trisdešimt rūšių. Įžvelgiau, jog išsiaiškinimai lavina mano jautrumą, skatina gyventi bendru žmogumi ir išmąstyti proto ribų apibrėžtą Dievo požiūrį. Rūšis rūšiavau pagal asmenis: betarpiškai atjaučiantis Aš ir atjaučiamas Tu, netiesiogiai atjaučiantis Dievas ir atjaučiamas Kitas. Dievo veikla reiškiasi keturių asmenų lygiagrečiu išsivystymu, iš kurio kyla suvokimas, atjaučiančiojo asmens ir atjaučiamojo aplinkybių atskyrimas, ir netgi jų atskyrimas nuo atjautimo. Atrodo, kiekvienas asmuo taipogi sąmoningėja.


2022.10.19 A: Kodėl ir kaip asmuo išgyvena trejybės ratą?

D: Aš - Dievas - išgyvenu jumis, o tai vyksta būtent trejybės ratu, nes jisai išsako mūsų santykius: privalome atskirti asmenį nuo Dievo - pagrįsti asmenį, privalome palyginti asmenį ir Dievą - išgyventi asmenį, privalome suderinti asmenį ir Dievą - suprasti asmenį kaip Dievo išraišką.

2022.10.15 A: Kaip suprasti asmens trejybiškumą: besąlygiškumą paneigiamume, nepaneigiamumą šališkume, nešališkumą sąlygiškume?

D: Tai yra buvimas, veikimas, mąstymas Dievo plotmėje ir jūsų plotmėje. Jūs išgyvenate apimtyje, žinojimu, o Dievas išgyvena už apimties, troškimais. Tad Dievo troškimai pasireiškia jūsų žinojimu. O tai yra pagrindas Dievo būtinumui. Dievas yra, atsitraukimu, besąlygiškumu, o jūs esate jo paneigimai. Dievas veikia nepaneigiamumu, įsijausdamas, o jŪs veikiate šališkumu. Dievas mąsto liudyjimu, nešališkumu, o jūs mąstote sąlygiškumu. Tad būtent jumis Dievas susiduria su trejybės ratu ir jį išgyvena, atsitraukdamas, įsijausdamas ir liudydamas. O jūs trejybės ratą išgyvenate apimtyse paneigiamumu, šališkumu, sąlygiškumu.

2005.04.09 A: Koks ryšys tarp laisvumo ir dvasios bei sandaros? D: Dvasia gyvena per sandarą Ji gali sutapti su ja arba nesutapti.

2004.12.13 A: Kaip keturi atvaizdai susiję su susikalbėjimu? D: Aš noriu būti su visais, būti vienas su jais, juos mylėti. Tad tai yra meilės sąlygos. A: Kaip suprasti, meilės sąlgos? D: Meilei reikia, kad galėtumėme gyventi vienas kitame. A: O ką tai reiškia? D: Išeiti iš savęs, ir iš savęs į kitą, ir iš kito į save, ir iš kito. A: Ačiū. D: Myliu.

2014.06.17 D: Myliu tave ir atsiskleidžiu tau ir visiems asmenims. Tad suvok kaip atspindi asmenų atspindžiai į visas puses, tai mano atspindžiai ir jais švyti visos vertybės ir visi klausimai, o už jų visų esu Aš - esu Dievas, Aš, Tu ir Kitas, o jūs mano atspindžiai, tad suvokite mane kaip jūsų šaltinį ir jus kaip mano atspindžius, galinčius nuo manęs atitrūkti. O meilė palaiko mūsų vieningumą, ji kartu ir yra mūsų vieningumas. Jus visus myliu per amžius.

2014.06.19 Aš glūdžiu tavyje ir už tavęs ir savo sutapime bei atskyrime. Tai keturi asmenys. Tad suvok jų svarbą ir kaip jus kiekvienas šviesuolis suderina savo vertybe. Tai ir yra esmė.

2004.12.17 A: Koks ryšys tarp susikalbėjimo ir supratimo? D: Širdis trokšta susikalbėti, o supratimo lygmenų yra įvairių. Laiminu.

2018.12.06 A: Kaip susiję asmuo ir apimtis?

D: Asmenys iškyla iš mano sąmoningumo, man tiriant ar aš esu net ir kada nesu. Asmuo yra tai kas skiria mane pirm ir po išėjimo, tad apimtis yra mano savastis. O mano savastis keičiasi man sąmoningėjant taip kad mano pilnas sąmoningumas kaip toks atsiskleidžia tiktai Kitu. O jūs gyvenate daliniu sąmoningėjimu, Aš ir Tu. Tuo tarpu Kitas yra mūsų bendrystės pagrindas, mūsų visų sąmoningumo pagrindas.

2019.10.12 A: Kuria prasme asmenys išgyvena požiūrių lygtį?

D: Požiūrių lygtį išgyvena apimtimis. O apimtis nubrėžia požiūrių grandinės: joks požiūris viską, viengubas požiūris betką, dvigubas požiūris kažką, trigubas požiūris nieką. Nes viengubas požiūris yra gyvas ir tolydus, tačiau požiūriu į požiūrį jisai tampa nustatytas, o požiūriu į požiūrį į požiūrį dingsta ryšys ir lieka tik sandara. O toje sandaroje glūdi esmė.


`
Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Asmuo
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 19 d., 14:57