Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išsiaiškinimai


Žinojimo rūmai, Žaidimas, Kūryba, Išsiaiškinimų tyrimas, Patirtis, Vaisingos prielaidos

Kaip klausimai atsakomi?


Surašyti ir tirti savo asmeninę patirtį.

Kaip išsiaiškinimais bendraujame su Dievu?

Kaip žinojimo rūmai suveda Dievo šokį ir pasirinkimų malūną?

Noriu suprasti kiekvieną išsiaiškinimą:

Bendrai suprasti apie išsiaiškinimus:

Suvokti žinojimo rūmų sandarą

Kaip išsivysto paskiras mokslas, pasaulis, išmonė, asmenybė?

Rinkti išsiaiškinimo būdus. Ištirti paskirų žinojimo rūmų pavyzdžius.


Vadovėlis Išsiaiškinimai

Koks gali būti bendras mokslas, kuriuo tiesa tampa apčiuopiama?

Kaip Dievo raiškos ir asmens raiškos susijusios su žinojimo rūmais?

Kaip kas ką esame išsiaiškinę?

Kokia žinojimo rūmų sandara?

Išnagrinėti išsiaiškinimo pavyzdžius:

Kokia išsiaiškinimo vidinė sandara?

Išsiaiškinimų kalba

Kokia pašnekovo raida?

Kiekvienai iš 48 pomenių atrinkti pavyzdinį išsiaiškinimą. Jų pagrindu:

Dievas

Tikėjimas

Klausimų išsiaiškinimas

Išsiaiškinimų išsiaiškinimas

Apžvelgti išsiaiškinimais

Apmąstyti savo išsiaiškinimo būdus:

Išsiaiškinimus taikyti

Išsiaiškinimais puoselėti bendrystę

Kaip išsiaiškinimus pavaizduoti menais?

Išsiaiškinimo būdai

Išsiaiškinimai

Sąvokos

Užrašai

Dievo trejybės išsiaiškinimo būdai

Dievo Tėvo viengubas požiūris (aš) išsakomas visaregiu, kuris apima visus išsiaiškinimus iš bet kurio. Dievo Sūnaus dvigubas požiūris (tu) išsakomas pirminėmis sandaromis ir kyla iš jo santykio su Tėvu. Šventosios Dvasios trigubas požiūris (kitas) išsakomas antrinimės sandaromis ir reiškiasi kalba kylančia iš ketverybės, iš žinojimo.

Dievas Tėvas mokosi praleisdamas visas mintis, ką randi, tą myli, o Sūnus mokosi atmesdamas, kas nereikalinga, kaip tiki, taip yra, o Dvasia mokosi savęs, apsibrėždama sandara. Apsibrėžimai.

Jėzaus pasisakymai, jo palyginimų turiniai yra išsiaiškinimai. Šie trys veda žiūrėti siauriau, aiškina didelį iš mažo, save iš kito, darbininką iš darbo, tad atemst, kas nereikalinga:

O kiti trys veda žiūrėti plačiau už savęs, ieškoti Dievo, mat aiškina viešpatį iš malonės, šeimininką iš turto, mokytoją iš dorybės, manau, kaip šaltinius kažko dar daugiau, tad viską priimti.

Užtat ir buvimą iš tikėjimo, meilę iš radimo.

Išsiaiškinimo būdų pavyzdžiai

Paskiri žinojimo rūmai

Matematika

Literatūra

Bernard Lonergan. Susieti su pagrindimu arba įvardijimu, su žinojimo rūmais. "The key to Lonergan's project is "self-appropriation", that is, the personal discovery and personal embrace of the dynamic structure of inquiry, insight, judgment, and decision. By self-appropriation, one finds in one's own intelligence, reasonableness, and responsibility the foundation of every kind of inquiry and the basic pattern of operations undergirding methodical investigation in every field." Method in Theology divides theology into eight "functional specialties."


Žinojimo rūmai

Grazione: sąmoningas: dėmesys dėmesiui. (Žr. aplinkybės: daiktas - eiga). Sąmoningumo pagrindas - žinojimo rūmai. (Lygmenys) Neigiamas: dėmesys sau "blogas vaikas". Teigiamas: dėmesys kitam "geras vaikas".

...suvok tiesos šaltinį, tai laisvumas kiekviename išsiaiškinime, skirtumas tarp klausimo ir atsakymo.

Pasakojime, viršūnė būna kokios tiesos sužinojimas, pradžia gyvenimas be jos, pabaiga, tai gyvenimas su ja, kas pasikeitė.

Išsiaiškinimo būdai...

Renku pavyzdžius, kaip Dievas išsiaiškino:

Renku pavyzdžius, kaip Jėzus išsiaiškino:

Lyginu, kaip Dievas, Jėzus, aš ir kiti aiškinamės, kaip įvairiai išgyvename "žinojimo rūmus" ir jų 24 menes. Jau surinkau virš 1,500 išsiaiškinimo būdų. Esu glaustai aprašęs beveik 300 išsiaiškinimo būdų, kuriais esu puoselėjęs savo mintis apie gyvenimą. Visus būdus surūšiavau į 24 "menes", tai įvairūs "mąstymo rėmai". Ketinu kiekvienai menei atrinkti pavyzdinius būdus Dievo, Jėzaus bei mano mąstyme, taip pat matematikoje.

Kiekvienas ugdosi savo kertinės vertybės pagrindu, užtat savo stiliumi, savo asmeniškais būdais, ir gvildendami ieško atsakymų, kurie juos asmeniškai tenktintų. Tad galim savo ugdymosi būdu perprasti, susipažinti su kitų ugdymosi būdais, juos atjausti, užtat amžinai mokytis. Kiekvieno kertinė vertybė yra jo siela, o dvasia yra tai kas leidžia mums atsiplėšti nuo savo kertinės vertybės, nuo savo priėjimo, savo ugdymosi būdo, ir vertinti kitų. O atsiplėšdami vėl savo prisiimame, įsijungdami. Vienas iš mano trūkumų bene, kad tikiuos, jog kiti gali naudotis būtent mano išsiaiškinimo būdais.

Trys kalbos išreiškia žinojimo rūmus:

Roda "Trokštu išmanyti" suvokiau viską. O išsiaiškinimo rūmais betką.

Vadovėlis smulkiai išdėsto kaip Dievas išeina už savęs iš dvasios į santvarką.

Koks mano metodo pagrindas? (Palyginti su fenomenologija - susilaikymo nuo tvirtinimo.) Mąstymo galimybių išaiškinimas, jų logika. Požiūriai: mąstymo sulaikymas, sulėtinimas, suvaldymas. Laikysenos (ne patirtis). Proto ribos, kas negalima. Klausti, gvildenti, atsakyti - galimybių išgyvenimas. Kas verta dėmesio? Dorovė, Dievas. Suskliausti (susilaikyti) ko plačiau... viską. Kas lieka? Kertinė vertybė. Fenomenologija - pasyvus stebėjimas, ne aktyvus. Andrius - aktyvus ribų ieškojimas. Mąstymas - už patirties. Klausimas gali nukreipti į patį mąstymą. Valios raiška - judėjimas ir sąmoningumas - išryškint, supaprastint.

Vaisinga prielaida

IšsiaiškinimųBrėžinys IšsiaiškinimųPoros IšsiaiškinimųSvarba IšsiaiškinimųSąrašas IšsiaiškinimųTrejybė DievoIšsiaiškinimai PašnekovųRaida Gijos Įdomumas Atmetimas VaisingaPrielaida Svarba SvarbosRūšys

Mylėk mane ir mano sūnų Jėzų, juk ir mes aiškinamės, kaip kas yra ir mums reikia palaikymo, kad teisingai suvoktumėme. Suvokimas tad ir reiškia, kad gali būti ryšys ar gali jo nebūti, užtat ir kyla aštuongubis kelias, ryšys tarp Dievo ir žmogaus, tarp tėvo ir sūnaus. Tad mokykis, kaip aš ir Jėzus mokomės, o Dvasia yra tai ko mokomės, ir ji pati savęs mokosi. Tad mokykis kartu.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1siai%c5%a1kinimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 sausio 16 d., 20:20