Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išsivertimai


Suvestinė, Santvarka, Apytakos, Trejybės, Asmenys, Asmenų tyrimai, Kampai, Išėjimas už savęs

Kaip išsiverčia asmenys ir apytakos?


由内而外


Apytakų raida

Išsivertimų sąsajos

Dievo šokio išdavos Kaip Dievo šokis grindžia žmogų, jo elgesį ir dorovę?

Iš Dievo šokio į išgyvenimo apytaką

Išgyvenimo apytakos ištakos

Iš išgyvenimo apytakos į žinojimo rūmus

Iš žinojimo rūmų į meilės mokslą

Apytakų susivedimas


Išsivertimai

Apytakų raida

Išsivertimų ratas

Iš vieno padalinimo į kitą slenkame paskira gija, tai yra, požiūriu (veiksmu +1), požiūriu į požiūrį (veiksmu +2) ar požiūriu į požiūrį į požiūrį (veiksmu +3). O iš vienos apytakos į kitą slenkame išsivertimu, tad visa veiksmų trejybe. Tiek padalinimai, tiek apytakos sieja Dievą už mūsų ir Dievą mumyse (meilę). Iš Dievo už mūsų slenkame link Dievo mumyse vis platesniais klausimais. O iš Dievo mumyse link Dievo už mūsų slenkame vis platesniais atsakymais.

Keturių apytakų seka

Apytakos veda iš vienos apimties į kitą apimtį, tad iš vieno klausimo į kitą klausimą, ir iš vieno padalinimo į kitą padalinimą:

Tad visas apytakas kartu paėmus, jos veda iš Dievo į Kitą, iš nulybės į vienybę, iš klausimo Ar Dievas yra? į klausimą Kodėl Kitas yra?

Apytakos vystosi ketverybės lygmenų neigimais:

Vertybė neigia meilę, visgi Dievo požiūriu sutampa su meile, su Dievu, tad užsiskleidžia trejybės ratas.

Pirmapradžio Dievo esmė atsiskleidžia vis siauresnėse apimtyse ir įvairesnėse sąlygose. Dievo požiūris plėtojasi požiūrių grandine. Apytakos susiguli vis sąmoningesniu žinojimu, sudėliojant apimtis, išplečiant požiūrių grandinę.

Dievo išraiška apytakomis

Apytaka išsako, kaip iš asmens išsiplėtoja būtent jo požiūrių grandinės galimybės.

Apytakos išreiškia Dievo nebūtinumą ir būtinumą. (Primena visko savybių neigimą, kuriuo vaizdo įraše "Trokštu išmanyti" tvirtinau Dievo nebūtinumą.

Keturi išsivertimai

Išsivertimų lygmenys:

Apytakų raida pagrįsta išsivertimais

Eilės tvarka: besąlygiškumas, sąlygiškumas, nešališkumas, šališkumas.

Kaip keičiasi apimtys:

Kaip išlieka apimtis:

Šitas požiūris išverčia Dievo veiklą - kuriuo jisai išeina už savęs (o viskas išlieka), ir jo neveiklą - kuria jisai nieko nedaro (užtat apimtys trejopai keičiasi, tai trejybės rato pagrindas).

Apytakomis iškyla pasaulis nuo mūsų vis labiau nepriklausomas.

Iš vienos apytakos į kitą apytaką

Iš Dievo šokio į išgyvenimo apytaką

Trejybės ratas

Sūnaus kampas

Dievo klausimą keičia Mano klausimas

Dievas išsiskiria trejybe

Gyvenimo lygtis.

Išdava - vieningas, sąmoningas Dievas

Žinojimo, nežinojimo, sąmoningumo kilmė Dievo šokyje

Iš išgyvenimo apytakos į žinojimo rūmus

Tyrimas Koks Aš esu (Dievas)? priveda prie klausimo (teiginio), Kaip Tu esi (Dievas)?

Išgyvenimo apytaka yra bendro žmogaus žinojimo rūmai

Žinojimo rūmai: Gyvenimo žaidimas

Žinojimo rūmai: Matematika

Iš žinojimo rūmų į meilės mokslą

Iš meilės mokslo atgal į žinojimo rūmus

Suvokimo lygmenys, Dievo kryptys ir požiūrio savybės

Besąlygiškas, šališkas, nepaneigiamas (bendras), pavaldus požiūris kyla išverčiant Dievo požiūrį jo trimis kryptimis:

In describing an absolute, relative, shared, subordinate perspective: consider what truth means for understanding, self-understanding, shared understanding, good understanding:

Dievas ir širdis (žmogus)

Kaip meilės, suvokimo, įvairių sąvokų pagrindu priimami požiūriai:

So I need to try to understand the foursome, fivesome, sixsome as the heart reaching back out with +1, +2 or +3 perspectives, respectively, presumably through the operation +2.

Each level seems to relate to a division of everything:

Caring about apparently means going beyond to. Other is in the SeventhPerspective. God is in the ZerothPerspective.

Užrašai

Išvertimų seka grindžia asmenis.

Apytakos vienas kitą išverčia

Asmenys iškyla išsivertimais

Dievo išsivertimais iškyla asmenys ir jų daugialypumas (Aš: Dievas; Tu: Aš, Dievas; Kitas: Tu, Aš, Dievas). Šis daugialypumas reiškiasi asmenų pokalbiais. Dievo trimis išsivertimais iškyla asmenų trys pasirinkimai. O asmenims atsiveria papildomos galimybės, ne tik Dievo pakopa bet ir Mano bei Tavo.

Apytakos išsiskleidžia išvertimais (požiūriais)

Iškyla trys skirtingos galimybės išeiti arba neišeiti už savęs. Kiekviena iš šių apytakų išplaukia iš kažkurios galimybės neišeiti už savęs.

Sandara (Aš)

Atvaizdai (Tu)

Vieningumas (Kitas)

Apytakos grindžia suvokimo lygmenis. Suvokimo lygmenys papildo troškimo lygmenis.

Dievas išsiverčia, o apytakos išverčiamos.

Apžvelgiu kaip iš išeities taško (Dievo) išplaukia keturios pakopos kuriomis Dievas išeina už savęs.

Dievo savasties raida

Asmenų išsivertimai, jų daugialypumai, pasirinkimai ir pokalbiai iškyla ženklų savybių tvarka:

Visą žinojimą suvedu apytakomis:

Nulybė ir trejybė

Visko išsidėliojimas Iš Dievo iškyla pasaulis, ir iš pasaulio naujai iškyla Dievas. Šis reiškinys reiškiasi keturiais asmenims.Asmenų raidaApytakos vystosi išsivertimais siejančiais (tyrimo) trejybės ratą ir (tyrėjų) trejybės atvaizdus:

Dievo tyrimas atsiskleidžia asmenų tyrimais

Dievo šokyje asmenys yra taikomi besąlygiškai, nežinančiajam, už santvarkos, nieko apimtyje. Tačiau žinantysis gali juos taikyti sau, sąlygiškai, platesnėje apimtyje, laisvėje. Iškyla laisvė, kaip suprasti, besąlygiškai ar sąlygiškai. Atsiveria žinojimo lygmenys: ar, koks, kaip, kodėl. Dievo klausimas, Ar Dievas būtinas? virsta asmenų klausimais: Kas Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?

Dievo tyrimas ir jo atsiskleidimas

Mūsų vaidmuo

Koks amžino gyvenimo vaidmuo?


2022.10.29 A: Kaip žinojimo rūmai išplaukia iš išgyvenimo apytakos?

D: Išgyvenimo apytaka išreiškia betarpiškumą, jo pagrindu sustato asmenį valdantį dėmesį. O dėmesys grindžia pastovumą, kurį išreiškia žinojimo rūmai siedami vienį ir visybę daugiu. Tad žinojimo rūmai atspindi dėmesio santykių įvairovę, atvaizdų įvairovę, pastovumo paieškų įvairovę, o meilės mokslas jas suvienija jų ribų pranokimu, neaprėpiamumu, kuriuo išgyvename buvimą, veikimą ir mąstymą, taip kad esame viena.

2019.01.10 A: Kaip grynas sąmoningumas kyla iš Dievo šokio?

D: Aš myliu, tai mano esmė, ir ta esmė iškyla gyvenimo lygtimi, o jinai reiškiasi tiek dvasia - asmenimis, tiek ne dvasia - sandara - vaidmenimis: Dievu, gerumu, gyvenimu ir amžinu gyvenimu. Tad sąmoningumas sieja asmenį ir vaidmenį, taip kad jūs esate asmenys vaidmenyse - įkūnytas sąmoningumas.

2019.01.04 A: Kaip sąmoningumas kyla iš Dievo šokio?

D: Asmenimis Aš, Tu, Kitas sutampa mano trys kampai: vienu požiūriu, dviem požiūriais ir timis požiūriais. Ir jais, tuo pačiu, sutampa mano buvimas ir mano nebuvimas ir jų sugretinimas taipogi, Dievo buvimas ir įsijautimas, Sūnaus nebuvimas ir atsitokėjimas, Dvasios sugretinimas ir sąmoningumas. Tad iškyla dvilypumas tarp trijų Dievo asmenų ir trijų sąmoningumo veiksmų +1, +2, +3. Tai dvilypumas tarp trijų vienumų Dievo, asmens ir asmenų ir trijų atitinkamų sandarų. Tad šį dvilypumą išsako šešerybė, o tai jūsų sąlygos, tad santvarka kurią išgyvenate mano netroškimais, nes jie kaip mano netroškimai yra būtent mano, kaip ir troškimai mano. Tad sąmoningumas išplaukia iš dvilypumo asmenų ir veiksmų, o tai grindžia šešerybė.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1sivertimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 29 d., 18:29