Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Atjautos


Nebūtinas, Laipsnynas, Ir du, Ir trys, Požiūriai, Meilė, Aplinkybės, Savastis, Sąmoningumas, Santvarka, Suvokimo lygmenys, trejybės atvaizdai, Dievas vs. Kitas

Kaip Dievas troškimais išgyvendamas netroškimus grindžia atjautas?

Suprasti kaip Dievas išgyvendamas mus grindžia atjautos sandaras.

Šiame puslapyje tiriu, kaip išvesti sandaras, kuriomis Dievas mus atjaučia: padalinimus, atvaizdus, aplinkybes ir tris kalbas - pagrindimo, įvardijimo ir pasakojimo. Jas kai kada vadinu antrinėmis sandaromis, nes tikiu jas išvesti iš pirminių sandarų, netroškimų.


共情


Kas yra atjauta?

Kaip apibrėžti šešias atjautas? Ką jos išreiškia? Kokia jų kilmė?

Išėjimas už savęs klausimais

Koks atjautų tikslas?

Dievo šokis

Padalinimai, atvaizdai, aplinkybės

Kaip Dievas dalyvauja troškimuose ir atjautose?


Atjauta


Kas yra atjauta

Atjautos palaikymas


Atjautos


Atjautas vadindavau antrinėmis sandaromis, nes jos kyla iš netroškimų, kuriuos vadindavau pirminėmis sandaromis

Kas yra atjautos

Each of the six secondary structures may be thought of as the Coinciding of the Observer of a wider observational plane with an observer of a narrower observational plane.

Ką atjautos išsako

Kaip atjauta veikia

Dievas išjaučia mus, atjaučia mus, užjaučia mus šešiomis atjautomis. Išgyvenimai yra trejopas išjautimas (Tėvu, Sūnumi, Dvasia), išsakomi kalbomis; jausmais ir lūkesčiais įsijaučiama dvejopai (Tėvas, Sūnus); dvejonėmis įsijaučiama, įsimąstoma vieneriopai (Tėvas).

Atjautos išreiškia tarpą tarp Dievo ir Dievo, tai yra, tarp Dievo ir gerumo, tarp Dievo už santvarkos ir Dievo santvarkoje.

Atjautų sandaros ir apytakų sandaros

It seems positive to move as follows:

Antrines sandaras išdėsčius aštuongubu keliu:

Tai homologijos ir kohomologijos ryšys. O papildymas (ir laipsnyno pora) skiriasi vienu lygmenu.

3 apdorotuvai arba 3 pasirinkimai grindžia 4+6

Atjautos - 24

Atjautos - kubas

Atjautų tikslai


Atjautų rūšys


Yra šešios atjautos: padalinimai, atvaizdai, aplinkybės, pagrindimas, įvardijimas, pasakojimas.

Kas išsako atjautą

Atjautos veda iš platesnės apimties į siauresnę apimtį

Užtat padalinimai yra būtent visko padalinimai į požiūrius. O požiūris yra išėjimas už savęs iš platesnės apimties į siauresnę apimtį.

Dievo troškimas siauresnis už mūsų išgyvenimą:

Dievas pasąmonė, o mes tai sąmonė

Atjautos išsako pertvarkymus

Atjautos rūšys išsako gyvenimo rūšis

Kalbos išreiškia sąvokomis tai, ko nėra.

Kitas (sąmoningumas - tarpas), Tu (sąmonė), Aš (pasąmonė), Dievas (sąsaja)

Keturi lygmenys atitinka Dievo troškimus ir mūsų netroškimus, pirmines sandaras. Antrinės sandaros išsako šių lygmenų poras.

Sluoksnių poros palygintinos su šešiais asmenų pokalbiais.

Sandaras galim sulyginti su asmenimis:

Tai vyksta Dievo požiūriu, asmenų vienumu, o Kito požiūriu gaunas perėjimai tarp lygmenų:

Tad šitokiu būdu Aštuongubis kelias sulygina Dievą ir Kitą, ir iškyla, išsiveda "pakankamo globėjo" ir apskritai "pakankamumo" sąvoka, kas yra pagrindas žmoniškai kalbai, žmoniškam bendravimui, juk sukalbame dalinai, pakankamai, tad atsiveria laisvė tokiai kalbai, tokiam bendravimui, nevisiškam.

Sandaros bene išsako kalbų trūkumus:

Sąlygos mus skiria nuo sąvokų.

Gali būti, kad

Skylės viskam, betkam, kažkam.

Atjautos išreiškia sąmoningumą, tad kyla iš trijų pirminių sandarų išsakančių troškimą-netroškimą kažko, betko ir visko. Tai yra lygtys 4+3=-1, 5+3=0, 6+3=1, grindžiantys -1, 0, 1 tad ir 2, 3, 4.

Veiksmai

Troškimas išgyvena netroškimą:

Atjautos remiasi dviprasmybėmis, pavyzdžiui, pagrindimas remiasi: kodėl (kūrybos tikslai) ir kaip (gyvybės dėsniai - meno taisyklės). O "kaip" gali būti nereikalinga, užtat gaunasi ramybė. Panašiai:

Kai svarstome:

We may think of the injections as relating God's view (eternal life) and our view (life):

Paneigimai

Vienybės atvaizdų, visko savybių paneigimas iššaukia sandaras:

Sąvokos nebūtinumas neigia sąvokos būtinumą.

O nulybės atvaizdų, Dievo savybių paneigimas iššaukia kalbas. Kartu, šie paneigimai išsako aštuongubį kelią.

Visko savybių paneigimas taip pat iššaukia sandarų šeimas:

Toliau neigiamas Dievo būtinumas.

Statiškos atjautos (Independents) neigia visko savybes, vienybės atvaizdus.

These may be applied to everything, but also to other concepts, hence they are independents. Perhaps Concepts are that which independents may be applied to.

The independents are perhaps related by the equation X is the unity of representations of structure of X. This equation is true if we consider the Beginning X and the End X to be the same (as in the human outlook) but not true if we consider them different (as in God's outlook). Here we may understand structure to mean division and unity to mean topology, in the general sense.


Atjautų kilmėAtjautos kyla iš Dievo atjautos asmenims.

Atjautos kyla iš trijų veiksmų

SecondaryStructures arise from having everything, with a given scope of concern, go beyond itself to empathize with the experience of a primary structure.

The Observer sees less than the Observed, and yet we consider the observed to have a narrower view.

From the four PrimaryStructures it is possible to work out the details of the six SecondaryStructures that express the enormous variety that we find in life. These secondary structures express our seeing ourselves through the eyes of another. In particular, we may look through the eyes of God (as the default observer in the ObservationalPlane). Here, we consider God as having a strictly wider scope than we ultimately do. This makes for a shift in scopes, and so there are six possibilities. The following structures arise:

The secondary structures are generated by embedding the representations (everything wishes for nothing, something, anything) into the structural frameworks (not wishes). For example, the divisions of everything are generated by having "everything that wishes for nothing", that is self-sufficient, take up the counterquestions: "how does it seem to me?" yields onesome, "what else should I be doing?" yields twosome, etc. For each embedding, the seventh perspective gives one of the six expressions of the will, here it is "engaging". The expressions of the will are the representations of anything.


Padalinimų kilmė


Dievo valia ir valia atskirti kaip visuma ir dalis.

Savarankiškas Dievas prisiima dvejones. Jas išgyvena padalinimais:


Atvaizdų ir aplinkybių kilmėKalbų kilmė


Kalbos

Kalbas išgyventų savarankiškas Dievas (Tėvas), užtikrintas Dievas (Sūnus), ramus Dievas (Dvasia). O mylintis Dievas yra mūsų Dievas - trejybė išsako to Dievo ištakas pirm mūsų, kad jisai savarankiškas, užtikrintas, ramus, visgi net ir toksai jisai mus atjaučia, net ir pirm mūsų. Kalbos taiko apibrėžimą, jam suteikia turinį, Dievo Tėvo veiklą padalinimais, užtat besąlygiškai įprasmina bet kurias sąlygas, įprasmina bet kurias vertybes, bet kurį požiūrį.

Kalbos neigia nulybės atvaizdus: tiesumą, betarpiškumą, pastovumą, prasmingumą.

Pagrindimas

Dievas ramus. Įrodymų laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia lygtį. Nagrinėti "Tėve Mūsų".

Įvardijimas

Dievas užtikrintas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia Dievą. Nagrinėti "Šv.Petro raktus į dangų".

Pasakojimas

Dievas savarankiškas. Linksnių laipsnynas lygtyje "Dievas yra X" išreiškia esmę X. Nagrinėti "Palaiminimus".

Iš atvaizdų (ir laipsnyno) į padalinimus.

Užrašai


Attach:20130522kubas.png ΔEmanuelis Levinas daug rašo apie Kitą. O Martinas Buberis apie Tave.


2022.08.03 A: Kuria prasme tu mus išgyveni atjautomis?

D: Aš esu su jumis. Jūs esate už manęs ir aš išeinu už savęs į jus kaip ir į save. Savo troškimais išeinu už savęs, o atjautomis išeinu už savo trokškimų, už savo išėjimo į savęs, į netroškimus, į neišėjimus už savęs. Užtat troškimai ir netroškimai atjautose privalo būti skirtingų lygmenų. Ir aš atjaučiu požiūrį arba požiūrį į požiūrį arba požiūrį į požiūrį į požiūrį, susitelkdamas į požiūrį grandinėje, ir šie požiūriai yra netroškimų esmė, jie išsako neišėjimą už savęs, pasilikimą savyje, turinti galimybę išeiti už savęs. Požiūris išverčia išėjimą už savęs, išverčia jo postūmį, taip kad požiūriu jau esama kurlink einama. Požiūris išsako tą vietą iš kurios neišeinama už savęs. Atjautomis aš atjaučiu ir išgyvenu būtent tą vietą, užtat jomis esu viena su jumis.

2005.05.10 A: Kaip kitas iškyla iš šešerybės? D: Šešerybe visiškai išsiskiria sandara ir veikla, tad galima apkeisti jų tvarką ir iškyla kitas.

2005.03.19 A: Koks ryšys tarp pradžios, pabaigos ir suvokimo? D: Jei nori suprasti mane, būk su manimi pradžioje, o jei suprasti tave, tai reikia būti su tavimi pabaigoje. A: O kitas? D: Kitas yra tai per kurį gyvena dvasia. A: O požiūris? D: Tai ir yra kitas.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/Atjautos
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 spalio 01 d., 12:26