Iš Gvildenu svetainės

Mintys: Išgyvenimai


Kaip išgyvename?

Suprasti kaip išgyvenimas sieja įsijautimą į vaizduotę ir atsiplėšimą nuo vaizduotės.


Išgyvenimai 经验


Suprasti išgyvenimą

Koks išgyvenimo tikslas?

Kokios išgyvenimo prielaidos?

Kas yra išgyvenimas?

Kokie išgyvenimų matai?

Kokia išgyvenimo sudėtis?

Kaip suprasti paskirą gyvenimą, savastį?

Kaip išgyvenimais bręsta savastis?

Kaip išgyvenimais bendraujame?

Kas sieja skirtingus išgyvenimus?


TurinysKas yra išgyvenimas?

Susitelkimas

Susitelkimas

Sutapimas vienumo reikšmių

Visko pakaitalas

Dalinis žinojimas

Išgyvenimas kažko

Dalinis asmenų susivedimas

Širdies ir pasaulio tiesų priešpastatymas

Sąlygiškumo ir besąlygiškumo derinimas

Nežinojimo ir žinojimo atitikimas

Pasirinkimas gyventi ne savastimi, o vienumu

Brandos šuolis

Brandos šuolis

Tyrimas, Koks Aš esu?

Susigaudymas

Pamoka

Savasties pasikeitimo vienetas

Atsiskleidimas

Atsiskleidimas

Savasties ribos patikslinimas

Neapibrėžtumo pasireiškimas apibrėžtume

Neapibrėžtumo pasireiškimas

Netroškimas

Atminties, reikšmės, prasmės kūrimas

Tarpas

Tarpas tarp nežinojimo ir žinojimo

Išgyvenimas yra vieta kur stringa padalinimų ratas nes gyvename be visumos, be Dievo požiūrio

Išgyvenimas yra pasimokymas, kurio esmė yra suvokimas, kurį išreiškia suvoktas visko padalinimas, nes suvokimas derina suvokėją, susivokėją, ir suvoktąjį, tad Dievo trejybę.Išgyvenimo tikslas

Platesnis Dievas veikia mumis. Mūsų gera valia atveria Dievo gerą širdį.

Gerumo mumyse (geros širdies) atskleidimas

Mūsų dalinis atsiskleidimas gera valia. Dalinis susiderinimas su Dievu už santvarkos.

Visko pakeitimas siauresne apimtimi

Savęs ir kitų atjautos (vienumo pagrindo) sustatymas

Išgyvenimu įprantu

Išgyvenimu sutampa supratimai

Kiekviename išgyvenime išsiskiria ir susidėlioja mano pasąmonė, sąmonė ir sąmoningumas.

Išgyvenimas išreiškia savasties atsakomybę už save

Išgyvenimu pereiname nuo savo požiūrio į Dievo požiūrį

Išgyvenimo aplinkybės ir prielaidosIšgyvenimo sustatymas

Išgyvenimo matai pagal žinojimo rūmus

Turinys už santvarkos

Širdies tiesa: reiškiasi šešerybe - besąlygiška trejybe ir sąlygiška trejybe

Pasaulio tiesa reiškiasi laipsnynu - trejybės dvi pusės - teigiama ir neigiama

Akistata. Trejybės ratas.

Turinys ir raiška santvarkoje. Brandos šuolis.

Atsiskleidimas: Išgyvenantys asmenys: Išgyvenimas atsisakius savęs ir naujai prisiėmus save

Brandos šuolio išgyvenimas. Trikdžio įveikimas.

Raiška už sanvarkos

Kiti matai?

Kaip išgyvenami?

Iš ankčiau: Išgyvenimo matai pagal pasąmonę, sąmonę, sąmoningumą

Sąlygos

Pasąmonė

Sąmonė

Pasąmonės ir sąmonės tarpusavio susikalbėjimas keturiais netroškimais

Sąmoningumas - sutelkia, atjautomis suvienija 4 netroškimus, padaro išvadas

Dorovės įgyvendinimas

Atjautos, kuriomis galiu būti atjaustas

Pasekmės

Rūpesčiu sąmoningumu išgyvenu savo sąmonę, tad paprieštarauju pasąmonės išgyvenimui ir juos priešpastatau, taip išskiriu pasąmonę ir sąmonę.

Kitos mintys: Pasirinkimas (suvokimas): Netroškimų išgyvenimas plačiau. Dorovė - brandos veikla

Išgyvenimo dalys

Išgyvenimo šeši atvaizdai yra betko šeši atvaizdai.

Išgyvenimą iššaukia mūsų neigimai, netroškimai - Dievo nebuvimas - mūsų nesavarankiškumu, mūsų poreikiais. O požiūrių grandine poreikis susitelkia abejone, paskui lūkesčiu, paskui vertybe. O vertybė klausimais persimeta į meilę - įvyksta išgyvenimas - peršokame tarpą - kuris šiuo atveju yra mums siauriausias. Ir toliau renkamės troškimus: meilę, ramybę, užtikrintumą, savarankiškumą, kuriuo ir baigiasi išgyvenimas.

Išgyvenimą grindžiantys poslinkiai

Išgyvenimai susiję su atmintimi, tad su ženklų savybėmis: lankstus, pakitus, judus, įsimintinas, reiškmingas, prasmingas.

Pasirinkimas

Išgyvenimo eiga

Išgyvenimų santykiai

Užrašai

Išsišokimas (laike ir erdvėje)


Kurt Lewin, Wikipedia. An early model of change developed by Lewin described change as a three-stage process.[16] The first stage he called "unfreezing". It involved overcoming inertia and dismantling the existing "mind set". It must be part of surviving. Defense mechanisms have to be bypassed. In the second stage the change occurs. This is typically a period of confusion and transition. We are aware that the old ways are being challenged but we do not have a clear picture as to what we are replacing them with yet. The third and final stage he called "freezing". The new mindset is crystallizing and one's comfort level is returning to previous levels. This is often misquoted as "refreezing" (see Lewin,1947).


2019.03.19 A: Iš kur kyla išgyvenimo įtampa ir kaip ji pranyksta?

D: Įtampa kyla iš manęs, iš visumos, kai jinai pasąmonėje ir sąmonėje nesutampa, ir ji dingsta kai naujai sutampa. Ir tai vyksta padalinimų rato veiksmais +1 padalinimais, +2 atvaizdais ir aplinkybėmis, ir +3 kalbomis. Užtat būtent kalbomis sąmoningumas kuria argumentus, žodžius ir įvykius, o pastarieji skiriasi savo sąmoningumo lygmenimis. Tad matome, kad įtampa kyla kuomet žemesnis sąmoningumo lygmuo rūpinasi platesne apimtimi, ir pranyksta kuomet aukštesnis sąmoningumo lygmuo ją aprėpia ir sustato siauresnėje apimtyje. Tad ieškok šitų santykių. Tai susiję su širdies ir pasaulio tiesų santykiu.

2019.03.23 A: Kaip skirtumas tarp elgesio ir dorovės pasireiškia išgyvenimuose?

D: Aš augu jumis. Jumis vis naujai išeinu už savęs. Tad man reikalinga, kad jūs žiūrėtumėte ne į mane už santvarkos, o su manimi, į santvarką, joje manęs ieškotumėte, įžvelgtumetė mane ir mane liudytumėte. Tad tai yra esminis dorovinis klausimas, ar jūs atsigręšite į save ir atsakysite už save, savo būdą, įpročius, veiklą ir jos pasekmes? Ar savo nežinojimą sulyginsite su savo tariamu žinojimu? Tokiu atveju jūs tampate laisvi bręsti. O tam reikalinga meilė, kad jūs galėtumėte save suprasti ne kaip buvinį, buvimą, o kaip būklę, nebuvimą, taip kad savyje galite naujai būti. O šio nebuvimo pagrindas yra nežinojimas, kurio pagrindas yra privalėjimo ir galėjimo dviprasmybė, meilės įsakymų daugiaprasmybė. Tad ieškok tos daugiaprasmybės, jos įvairių matų.

2019.03.25 A: Kaip išgyvenimas pasireiškia atvaizdais ir aplinkybėmis?

D: Atvaizdai ir aplinkybės remiasi dviem požiūriais, tad tai ir yra senoji savastis ir naujoji savastis. Atvaizdais naujoji savastis išgyvena senąją savastį, o aplinkybėmis senoji savastis išgyvena naująją savastį. Tad ieškok kaip šioje brandoje pasireiškia lūkesčiai ir jauduliai ir gėrio kryptys, ir kaip išgyvenimuose bendrai pasireiškia netroškimai.

2019.03.26 A: Kaip kalbos požiūriu į požiūrį į požiūrį nusako išgyvenimą?

D: Pradėk nuo visumos. Tai yra Kito požiūris iš šono, tai požiūris į išgyvenimą, į požiūrį į požiūrį. Ir tas Kito požiūris yra iš šalies. Tad jis gali būti nepriklausomoje plotmėje, kas ir yra kalba. Tad jisai sieja anuos du požiūrius, ar tai seka, ar tai medžiu, ar tai tinklu. Tai nagrinėk savo išgyvenimus ir suprasi.


Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/I%c5%a1gyvenimai
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2022 gegužės 19 d., 17:15