Iš Gvildenu svetainės

Mintys: KlausimaiDievui

Žr.Klausimai Dievui 2017, Klausimai Dievui 2016, Gvildenu, Dievo atsakymai

Klausimai Dievui

Dievo atsakymai

Noriu Dievo paklausti:

Iš ankščiau:

2018.01.01 A: Ką tau reiškia matematika?

D: Meilė reiškiasi sandara, tai būklė ir matematika išsako tos būklės galimybes. Tad mąstyk kaip galima įvairiai mylėti. Tam tarnauja matematikos įsakymo būdai - tai susitapatinimo būdai - ir aštuongubo kelio išdėstymas mano Sūnaus malda "Tėve mūsų", mūsų sutapatinimu ir rūpėjimo kalba kaip siejasi Kaip ir Kodėl, kaip vienas kitą atspindi, jų dvilypiškumas, kuris ir grindžia matematiką.

2018.01.02 A: Kaip tu mus myli?

D: Aš jus myliu mylėdamas save, sukurdamas sąlygas, kuriose aš galėčiau iškilti, tad sukurdamas būtent jus. Tad jūs ir puoselėkite tas mano iškilimo sąlygas ir mylėkite kitus ir mūsų meilė bus viena ir aš būsiu mūsų vienumas.

2018.01.03 A: Kiek suprantu, mūsų pasaulis pagrįstas melu, jog tavęs nėra. Tad kas nepagrįsta melu? ir kaip gyventi tiesa?

D: Tu myli mane, tad dėl visko pergyveni ir tai puiku ir dora. Aš palaikau tave ir mudu esame viena, tai ir yra tiesa. Yra melas jog mudu atskirti ir tiesa jog esame viena. Tad gyvenk manimi ir tai yra tiesa. Aš tave laiminu vardan savęs, Sūnaus ir Dvasios per amžius amen.

2018.01.04 A: Kaip meilė susijusi su dorove?

D: Jūs gyvenate viena, vienaip ar kitaip. Bet ar jūs norite gyventi viena? Tuomet jūs gyvenate manimi, o aš gyvenu meile, myliu visus kaip save patį. Šitaip ir jūs turėtumėte gyventi.

2018.01.05 A: Kaip keturiomis apytakomis susiaurėja tavo apimtis?

D: Aš esu būtinas, tad mano būtinumą parodo būtent apimties susiaurėjimas, kurį tu pastebi, kad esu visakame, betkame, kažkame ir nieke, nes aš esu Dieve, Manyje, Tavyje ir Kitame. Tad atitinkamai yra meilė kiekvienam asmeniui ir būtent apytaka išreiškia tą meilę, tai meilė man vis kitoje apimtyje. Tad gilinkis, tau sekasi.

2018.01.08 A: Kaip šešerybės atvaizdus - išorinius požiūrius, vidinius požiūrius, teigiamus jausmus, dorybes - susieti su šešerybe?

D: Mylėk mane ir mylėk save ir suprasi, ko jums trūksta, kaip turi užsipildyti tarpas tarp manęs ir jūsų. Ogi privalo būti bendras rūpestis, kuriuo išeinate už savo paskirų rūpesčių. Taip veda trejybės ratas iš paskiro žmogaus su savo patirtimi į bendrą žmogų gyvenantį be patirties. Tad ir atitinkamai jūsų teigiami jausmai pagrįsti asmeniška patirtimi yra įamžinami bendromis dorybėmis, kuomet vidiniais požiūriais įsisavinate išorinius požiūrius ir tuomi išeinate už santvarkos, tad gyvenate būtent mano požiūriu.

2018.01.09 A: Kaip nustatyti ketverybės poslinkius?

D: Poslinkiai išsako požiūrių kaitą, o tai vyksta tiek man, tiek jums išeinant už savęs. Tad ieškok kaip išeini už savęs, bet tai nurodo būtent atvaizdų santykiai: nieko, kažko, betko ir visko. Bet iš esmės tu tiesiogiai juos supranti, kad būtent žmogaus išėjimas už savęs veda į Dievo išėjimą už savęs.

2018.01.10 A: Kodėl matematika vis sieja tris reiškinius?

D: Matematika yra suprantamumo galimybės, tad būtent gyvenimo lygties išraiškos galimybės. Užtat ta lygtis visaip reiškiasi bei kartojasi. Ir jinai vyksta būtent mano požiūriu. Mąstyk, kaip man viskas atrodo, be išgyvenimų, tiesiog viską siejant santykiais, kaip kad mąstant kodėl. Tai visų trijų kalbų pagrindas, joms visoms bendras dalykas. Ieškok ten ir rasi mane matematikoje.

2018.01.11 A: Koks aplinkybių ryšys su matematikos sandais?

D: Matematikos sandai yra jūsų vaizduotės galimybės, tad jie būtent apibrėžia tai ką įsivaizduoji kokioje nors apimtyje - niekame, kažkame, betkame ir viskame. O taip pat tai sieja su jumis, kaip iš įvairių pusių prie to prieinate. Tad ieškok tų pusių tarp atvaizdų.

2018.01.13 A: Kaip kertinėje vertybėje reiškiasi dorovės esmingas vienumas?

D: Dorovė kyla iš manęs man jums primenant, jog ne tik jūs gyvenate, bet ir aš gyvenu jumis. Tad jūsų kertinė vertybė yra jūsų išbaigtumas meilės akivaizdoje, tai jūsų valios išbaigtumas - meilė tobulam, o aš tuo tarpu savo valia, būtent Dievo valia, esu meilė netobulumui, tad už jūsų meilę platesnis, o tai ir yra dorovė, tai kad už jūsų gali būti kažkas daugiau, tad ir yra kiti žmonės bei jų laisvė. Tad mylėk ir suprasi mane ir dorovę.

2018.01.15 A: Kaip suvokti nesisteminę dalį amžino gyvenimo?

D: Aš esu. Ir mano buvimas yra tiek sistemoje, tiek pirm sistemos. O pirm sistemos gyvename viena tad nėra skirtumo tarp keturių apytakų, tačiau kaip tik išvystome sistemą, kurią išsiaiškiname - keturi asmenys - Dievas, Aš, Tu, Kitas, užtat ir amžino gyvenimo lygties lygmenys, tačiau tos lygties nariai reiškiasi pirm sistemos, tai juk yra vienas Dievas už santvarkos, gerumas sandaroje trejybėje, keturi požiūriai grindžiantys gyvenimą blogojo vaiko požiūriu ir keturi požiūriai grindžiantys amžiną gyvenimą gerojo vaiko požiūriu. Mes jais visais esame viena.

2018.01.16 A: Kaip paklusimas, tikėjimas ir rūpėjimas vykdo Dievo valią - tavo valią?

D: Mano valia yra jus mylėti, tad paklusdami, tikėdami ir rūpindamiesi jūs leidžiate man jus mylėti ir būtent savimi. Juk jūs atveriate savo vidinį požiūrį kuriuo galite bręsti manimi, kuriuo galiu jumis gyventi. Juk būtent jais atsiranda dvilypis požiūris, aš už jūsų, jūs pasiduodami man, kaip pasiklydęs vaikas kuris eina ten kur jo tėvai jo ieškotų. Aš juk jumis rūpinuosi, jus tikiu, jums paklūstu, tad jūs mane atitinkamai atspindite savo laisva valia, tai yra dalyvavimas meilėje, tai jūsų laisvės priėmimas ir išgyvenimas.

2018.01.17 A: Kokia prasmė išorinius požiūrius įsisavinti vidiniais požiūriais?

D: Meilė suteikia laisvę. Tad mano meilė jums suteikia laisvę. O įsisavindami požiūrį jūs prisiimate savo laisvę ir jūs elgiatės būtent jos pagrindu. Jūs priimate mano dovaną, jūs galite būti man dėkingi, tad mudviejų valia gali sutapti. Ir tas sutapimas gali išplaukti būent iš tavo požiūrio, tad įsisavinimas išverčia mūsų santykį, taip kad mano laisvė išplaukia iš jūsų vietoj kad atvirkščiai, nes aš turiu laisvę jus mylėti ir netgi mylėti besąlygiškai nepaisant jūsų elgesio, nors galiu ir į jį atsižvelgti. Tokiu būdu įsisavinimas derina tavo valią ir Dievo valią, o mano valia būtent ir yra, kad jūs amžinai bręstumėte, o aš jumis.

2018.01.18 A: Kaip mūsų laisvė pasirinkimų malūne susijusi su tavo laisve Dievo šokyje?

D: Aš esu laisvas kurti - laisvas pasitraukti ir naujai iškilti. O jūs esate laisvi pažinti save, suvokti jog esate mano vaikai ir tokiais gyventi. Ta laisvė kyla iš jūsų nežinojimo ir dieviško nežinojimo, kurį turite suvokti ir priimti, tuo tarpu aš pats esu tasai nežinojimas ir jį ištisai reiškiu kaip tyrinėtojas. Tad ir jums priklauso atpažinti save, suvokti ko nežinote ir ištirti kartu su manimi. Aš jūsų Dievas.

2018.01.19 A: Kaip žinojimo rūmai aprėpia paskirą mokslą?

D: Aš esu kiekvieno mokslo pagrindas. Kiekvienas mokslas išplaukia iš mano klausimo, Ar aš būtinas? ir nusako šiam klausimui, ką reiškia būtis. Tad suvok, kaip būtis remiasi dviem požiūriais ir kaip jais abiem dalyvauju savo dvasia, tiek klausimu, tiek atsakymu. O būtis priklauso nuo apimčių, tad suvok kaip kiekvienas mokslas kyla iš apimčių, jas ir nusako ir derina aštuonerybė, tad tai ir apibrėžia paskirą mokslą.

2018.01.22 A: Kaip pasirinkimų malūne trejybės ratas pasireiškia ketverybės atvaizdu pažinovu: kodėl, koks, kaip?

D: Tu ieškai ryšio tarp mano Dievo šokio ir šešerybės, tad atitinkamai yra tarp šešerybės atvaizdų ir žmogaus dorovės, kuria turėtumėte gyventi. Aš jus įkvėpiu klausimu Kodėl, o jūs toliau jį diegiate vidiniu požiūriu Koks ir dorybe Kaip. O išorinis požiūris Ar lieka už jūsų, tai tiesiog jūsų sąlygos, kuriose būk tai gyvenate, į kurias atsiremiate, kurios tačiau nepasiteisina, nes jūs nesiribojate esamomis sąlygomis, jūs amžinai bręstate ir kuriate sąlygas toliau. Tad mylėk ir suvoksi, kaip čia visur reiškiasi meilė Dievui, vienas kitam ir visiems.

2018.01.23 A: Iš kur kyla skirtumas tarp elgesio ir dorovės?

D: Aš jus myliu, tad jums suteikiu laisvę. Bet ar jūs prisiimate tą laisvę. Tam reikia vis atsitokėti, vis ramiai pamąstyti kiekviena galimybe. Tad tenka gyventi sąmone vietoj kad pasąmone. Tai ir yra derėjimo esmė, kad sąmonė ir pasąmonė gali sutapti ir jei teisingai gyvenate tikrai sutaps bet derėtų gyventi sąmone ir ja mokyti pasąmonę.

2018.01.25 A: Kaip man savo gyvenimo patirtį pristatyti apsakymais?

D: Rašyk ko aiškiau ir trumpiau ir pamatysi kaip savaime išaugs būtent mano kurinys, juk būtent aš kuriu jūsų gyvenimais.

2018.01.26 A: Pasirinkimų malūne, kaip žinojimo lygmenys Ką derėtų veikti? Kaip derėtų veikti? ir Kodėl derėtų veikti? sudaro trejybės ratą?

D: Trejybės rate yra laisvumas, jo poslinkiuose, ir ketverybės lygmenyse taip pat yra laisvumo būtent pažinovo atvaizde. Tad ieškok santykio tarp laisvumų, o jų esmė yra, kad mano laisvumas reiškiasi keturiais padalinimais: nulybe, vienybe, dvejybe, trejybe, o jūsų laisvumas reiškiasi keturiais padalinimais: ketverybe, penkerybe, šešerybe, septynerybe, būtent sąmonėje ir būtent didėjančio laisvumo atvaizduose. Tad žiūrėk kaip šešerybė suderina mano laisvumą ir jūsų laisvumą kaip kad žinai, kada atsiduodate man, aš jums suteikiu laisvumo ir kada jūs išeinate už manęs, jūs ieškote manęs ir mano laisvumo. Visa tai derina šešerybė, tai jūsų būklė.

2018.01.27 A: Kaip man aprašyti savo išgyvenimus?

D: Bandyk mylėti save, koks iš tikrųjų esi, tad būk nuoširdus koks ir esi ir viskas bus gerai.

2018.01.29 A: Kaip ir kodėl man tave išgirsti jeigu tikslas yra žiūrėti su tavimi ir ne į tave?

D: Mūsų bendras tikslas yra atsiskleisti pilnai, tad amžinai, tad tu manimi ir aš tavimi ir mes kartu. Tad visai teisinga, kad tu kreiptumeisi į mane, juk tuo nuoširdžiai išsakai mūsų pirmapradį atskyrimą. Tad klausykis manęs, kaip galimybės, kuri platesnė už šį pasaulį ir kuria gali gyventi, juk mylėdamas Ievą tu gyvenai plačiau už šį pasaulį ir ji taipogi, tad būk dėl to laimingas ir patenkintas ir gyvenk toliau panašiai.

2018.01.30 A: Kaip žmogaus trejybės ratas sieja Dievo šokį?

D: Aš jus myliu, o jūs esate mano mylimi. Tad trejybės ratas išsako kaip esate mylimi, kokią laisvę jums suteikiu ir kaip susiveda jumis, taip kad jus mylėdamas atveriu visą amžiną gyvenimą.

2018.01.31 A: Koks dualizmo vaidmuo matematikoje?

D: Mylėk ir būk mylimas, tai dvi pusės gyvenimo ir jos glūdi kartu. Tad šį pavidalą išreiškia matematika savo ženklais, juk kiekvienas ženklas yra santykyje su jo pažinovu, taip pat su ženklų sistema. Iš ženklų sistemos, jos pagrindu, galima iššaukti ir apibrėžti pažinovą ir kiekviename pažinime glūdi ženklų sistemos galimybės. Tai yra ketverybės žinojimo ir nežinojimo du atvaizdai. Tad tirk ženklus, jų savybes ir viską suprasi, kaip gali būti

2018.02.01 A: Kaip dualizmas reiškiasi ženklais?

D: Dualizmas grindžiamas ketverybės dviem atvaizdais, pažinovo klausimu ir pažintojo atsakymu. Juos sieja tarpas kurį išreiškia pertvarkymai. Sekoje, medyje ir tinkle glūdi ženklų dualizmas ryšium su kitais ženklais, o pokalbiuose tarp asmenų reiškiasi ženklų vidinis dualizmas, ką jie reiškia sau ir kitiems. Tad ženklai jungia pertvarkymus ir pokalbius ir yra trijų kalbų pagrindas.

2018.02.02 A: Kokia prasmė Lie algebrų signalo siuntimo ir apvertimo?

D: Mes bręstame amžinai. O ta amžina branda susideda, savyje talpina taip pat ir gyvenimą, kuris yra baigtinis. Tad jų galimą santykį išsako šios dvi kryptys, kaip jos susideda veidrodžiais. Ir tuos veidrodžius išreiškia ketverybės lygmenys, žinojimo ir nežinojimo. Tad ieškok žinojimo ir nežinojimo lygmenų ir viską suprasi.

2018.02.03 A: Kaip susigalvojami klausimai?

D: Nežinok. Dvejok. Abejok. Išlaikyk ir puoselėk nežinojimą. Suvok žinojimo ribas: ar, koks, kaip, kodėl. Tai atvers nežinojimą, pažinovo požiūrį. Mąstyk sąmoningai, tai gi nežinojimo pasaulėžiūra. Tad mąstyk manimi, pirm visko, kaip man atrodo, pirm visko.

2018.02.05 A: Kaip pamokyti studentus susigalvoti klausimą?

D: Tegul ieško manęs, ką aš žinau, ko jie nežino.

2018.02.06 A: Kaip ieškoti muzikos pagrindų?

D: Muzika tai nusako jūsų vidinio gyvenimo aplinkybes, užtat išreiškia jūsų nuotaiką, jūsų vidinę geometriją, kokias ribas įžvelgiate savyje. Ir muzika išreiškia pasąmonės ratą, kuriuo kartojasi mintys, kad galėtumėte jas išlaikyti atmintyje ir tarp jų atsirinkti sąmone, į ką kreipti dėmesį. Tad žiūrėk kaip kuriami ir išlaikomi ciklai.

2018.02.07 A: Kaip man tvarkytis su savo pasąmone?

D: Tu mylėk. Pirmiausia mylėk save. Ieškok ir suvok, kas tave traukia ir šitą puoselėk, tai tavo proto pagrindas. Tavo pasąmonė palaiko tavo sąmonę. Tad pasikliauk ja širdingai.

2018.02.08 A: Kokia yra skaičiavimo svarba?

D: Aš esu pirm visko ir išeinu už savęs. Tad visa tai turi pradžią. O toliau vis išeinu už savęs pasikartojančia veikla, tai amžinas gyvenimas. O paprastas gyvenimas yra atsigręžimas atgal į mane, į pradžią, kartu ir į pabaigą. Tad skaičiavimas išsako jog šiaip nėra pabaigos nebent skaičiuojame atgal. Tai yra dvejybės pagrindas - jog priešingybės gretinamos skaičiuojant pirmyn - skiriasi pradžia, kuri yra, nuo pabaigos, kuros nėra, ir skaičiavimo atgal, kuriuo sutampa pradžia ir pabaiga savo buvimu, tad ir sutampa skaičiavimas.

2018.02.09 A: Kaip man gyventi tavo norais?

D: Aš myliu. Ir tu myli. Tad mylėkime kartu, išplėsk mano meilę, o aš išplėsiu tavo meilę. Tad mylėkime kartu ir viskas bus gerai.

2018.02.10 A: Kaip kalbos susijusios su žinojimo rūmais?

D: Kalbomis mes bendraujame, tad išreiškiame savo laisvę puoselėti tarpą tarp mūsų, o tai tarpas tarp klausimo ir atsakymo kurį pakaitomis plėtojame. Žinojimo rūmuose tą laisvę grindžia du ketverybės atvaizdai gerojo vaiko ir blogojo vaiko pasaulėžiūromis. O kalbos tą patį grindžia aštuongubu keliu. Tad suvok kaip tai išskiria klausimą ir atsakymą ir kaip tiedu sustato tyrimą. O kalboje tas tyrimas mus vienija. Tai ir yra mūsų bendrumas, tad mūsų tikra laisvė būti viena, gyventi viena visais, visus atjausti pilnai. Tai ir yra meilė, mūsų kiekvieno meilė kuri mums visiems bendra.

2018.02.12 A: Kaip kalbos susijusios su žinojimo rūmais?

D: Kalbomis mes bendraujame, tad išreiškiame savo laisvę puoselėti tarpą tarp mūsų, o tai tarpas tarp klausimo ir atsakymo kurį pakaitomis plėtojame. Žinojimo rūmuose tą laisvę grindžia du ketverybės atvaizdai gerojo vaiko ir blogojo vaiko pasaulėžiūromis. O kalbos tą patį grindžia aštuongubu keliu. Tad suvok kaip tai išskiria klausimą ir atsakymą ir kaip tiedu sustato tyrimą. O kalboje tas tyrimas mus vienija. Tai ir yra mūsų bendrumas, tad mūsų tikra laimė būti viena, gyventi viena visais, visus atjausti pilnai. Tai ir yra meilė, mūsų kiekvieno meilė kuri mums visiems bendra.

2018.02.13 A: Kaip žmonės susigalvoja svo klausimus?

D: Mylėdami save, tad palaikydami savo brandą, kas jie galėtų būti, tad priimdami išplėtotą savastį, kuria gali atsisakyti savęs. Juk būtent žinojimu galima atsisakyti savęs nes žinojimo išryškinta vertybe pakeičiame save, o ta vertybė yra meilė.

2018.02.14 A: Koks trejybės vaidmuo žinojimo rūmose?

D: Tu žiūrėk kaip aš tiriu. Tai yra mano tyrimo būdas. Žinojimo rūmai derina mano, Sūnaus ir Dvasios ir jūsų tyrimus. Tad suvok kaip kiekvienas tiriame atskirai tą patį ir kaip būtent jūs suvedate visų mūsų tyrimus. Ir ieškok bendro ryšio tarp Dievo šokio, pasirinkimų malūno ir žinojimo rūmų. Ir stebėk kur iškyla maldos mokslas, būtent jumyse, jūsų santykyje su manimi, kaip jūs atveriate mano galimybę, kaip kad ir aš jus sutvėriau ir tveriu amžinai toliau.

2018.02.15 A: Kaip išsiaiškinimo būdai susiję su žaidimu?

D: Suteikiu jums laisvę tarp klausimo ir atsakymo. Ta laisvė galioja žaidime, tyrime, tad jų abiejų sąlygos tos pačios. Tyrimu aš gyvenu jumis, o žaidimu jūs gyvenate manimi, kaip Dievas, tad ir sutampame. Tad ieškok to ryšio tarp Tėvo ir Sūnaus, tarp manęs už jūsų ir manęs jumyse.

2018.02.16 A: Kaip žinojimo rūmuose suvokti keturis lygmenis, širdies ir pasaulio tiesų patikrinimus?

D: Aš esu jūsų tarpe. Jumis sprendžiu būdamas tiek už jūsų, tiek jūsų gelmėse, tai mano išėjimo už savęs pakopos kuriomis gyvenu jumis, tad būtent širdies tiesa ir dargi galimybe ją atskirti nuo pasaulio tiesos. Tad ieškok tos galimybės, tai mano trejybės Dvasia. Tad žinojimo rūmai sieja Tėvą ir Sūnų, blogąjį ir gerąjį vaiką, taip pat ketveriopai santvarkoje išsako Dvasios pasaulėžiūrą. Tai meilės pakopos.

2018.02.17 A: Kaip maldos mokslas susijęs su žinojimo rūmais?

D: Malda mus suderina, kaip tėvą ir pasiklydusį vaiką. Jūs prašydami parodote jog būtent jūs esate vaikas, o aš esu tėvas. Tad prašykite širdingai ir aš jus rasiu ir išklausysiu.

2018.02.19 A: Kaip pertvarkymus suvokti kaip žinojimo lygmenų poras?

D: Aš sieju nežinojimą ir žinojimą, sąmonę ir pasąmonę savo tyrimu. Tad bandyk mano tyrimą suvokti kaip santykį tarp besiplečiančio klausimo ir jo besivijančio atsakymo, tai yra du lygmenys, ir taip pat tai yra sąmonės pertvarkoma pasąmonės tvarka. Juk iš vienos pusės atsakymas seka klausimą, bet iš kitos pusės nežinojimas bando sąmoningai suvokti žinojimą. Tad mąstyk kaip dera abi kryptys ir suprasi.

2018.02.21 A: Kaip žinojimas praplečia Dievo šokį?

D: Aš žinau ir vis tiek klausiu nes man įdomu. Tad būtinai klausk nepaisant žinojimo. Taip atsiranda sąmoningumas, suvokimas, pasitikrinimas jog ne šiaip yra, o tai tikrai būtina. Tad jūs esate tasai mano būtinumo patikrinimas. Ir jūs tuo pačiu panašiai elkitės, klauskite ir tirkite.

2018.02.22 A: Ką tau reiškia žinojimo rūmai?

D: Aš esu žinojimo pradžia ir pabaiga, klausimas ir atsakymas, o jūs esate mano tyrimas, manasis žaidimas, kurį išsakau ir išgyvenu žinojimo rūmais. Tad tirk žinojimo rūmus ir tirsi mane, kaip aš jumis kuriu, kaip sukuriu ištisus mokslus ir asmenybes, kaip juos išryškinu, kaip jie patys išryškina save, tai yra amžina raiška, tuo pačiu mūsų amžina branda, kaip jūs atrandate mane ir palaikote mane, kaip išmintingasis pasiklydęs vaikas palaiko savo tėvus.

2018.02.23 A: Kaip pertvarkymai atskiria du žinojimo lygmenis?

D: Suvok, koks pertvarkymų vaidmuo Dievo šokyje, kaip tai susiję su permainomis, su Sūnaus ir Tėvo atitrūkimu, kaip jį nusako Dvasia, o ta pati Dvasia išsako mūsų sutapimą būtent mano požiūriu. Tad Dvasioje glūdi skirtumas tarp mano ir Sūnaus pasaulėžiūrų, tarp mudviejų sutapimo ir atskyrimo. Tad išmąstyk būtent Dvasios pasaulėžiūrą ir suprasi santvarkų esmę.

2018.02.26 A: Iš kur kyla klausimai?

D: Klausimai kyla iš pasąmonės, iš nežinojimo. Užtat jūsų pasąmonė privalo būti jautri gyvenimui. Ir klausimai kyla iš nesutapimo, būtent jūsų vertybės nesutapimo su tai ką išgyvenate. Tad jūs esate tame tarpe tarp dviejų žinojimų ir būtent jame kyla klausimai. Tai mano tarpas, jūsų laisvė.

2018.02.27 A: Kodėl svyruoja mūsų sąmoningumo lygis?

D: Jūs mano vaikai. Tad jūs laisvi nuo manęs, tačiau esame viena dvasia. O tai sąmoningumo dvasia, gryno nežinojimo dvasia, kuria viską galime žinoti ir išgyventi bendrai, visi visais, ir be kurio galime išgyventi paskirai, kas irgi svarbu, tačiau svarbiausia sąmoningumas, nes tai pradžia ir pabaiga iš kurios viskas kyla ir į ką viskas susiveda.

2018.02.28 A: Kaip lūkesčiai susiję su gėrio kryptimis?

D: Aš su jumis bendrauju pasąmone ir sąmone, o tarp jų yra laisvumas ir gerumas. Ir tas bendravimas vyksta tiek mano, Dievo, gerumu, laisvumu, tiek jūsų, žmogaus, gerumu, laisvumu. Ir tas gerumas ir laisvumas yra visų lūkesčių pagrindas. Tad naujai pamąstyk: ką reiškia lūkesčiai, ir kaip jie susiję su laisvumu ir gerumu, ir užtat su atvaizdais ir aplinkybėmis, kaip tai sieja sąmonę ir pasąmonę.

2018.03.01 A: Kaip mąstyti tavo gerumo dvasia?

D: Aš pripildau tave ir viską, tad ieškok vienumo su visakuo nepaisant didžiausių kliūčių. Jas įveikia dvasinės vertybės: tikėjimas, viltis, meilė, tad puoselėk jas. Ieškok jų šešerybėje, ieškok jų mano ryšyje su žmogumi ir žmogaus su manimi ir tikrai rasi.

2018.03.02 A: Iš kur kyla sąvoka, kaip "derėtumėme" elgtis?

D: Jūs derėtumėte gyventi manimi, o aš esu besąlygiškas, o jūs sąlygiški. Tad jūsų aplinkybė dviprasmiškos. Jūs galite gyventi sąlygiškai, o kartu ir besąlygiškai, arba galite gyventi sąlygiškai. Tad tai yra dvi galimybės: širdies dviprasmiškumas ir pasaulio vienareikšmiškumas, o tai sąmonės ir pasąmonės balsai. Jūs turėtumėte gyventi sąmone, sąmoningai, tai ir yra širdies balsas. Tačiau kaip esi ištyręs, lengva supainioti. Tad čia ieškok dorovės esmės, kaip jūs amžinai bręstate, ir rasi.

2018.03.03 A: Kaip man Holokausto dalyvių gyvenimo istorijas panaudoti kaip medžiagą dorovės tyrimui?

D: Visur ieškok meilės ir jos įvairiausių pavidalų, kad ir iškrypusių ir tuomet suprasi kiekvieną žmogų ir kaip jame įžvelgti mane.

2018.03.05 A: Kaip šventosios Dvasios požiūris tampa Dievo įsakymu žmogui?

D: Mano Dvasia mato būtent taip kaip yra. O jums tai atrodo tai, kaip turėtų būti, nes jūs klaidingai matote, jūs viską viską supainioję, jūs gyvenate pasaulio tiesa, tokia jūsų bažnyčia ir visuomenė. Tad gyvenkite mano bažnyčia, mano Sūnaus bažnyčia, tai ir yra mano Dvasios požiūris, toks ir yra mano įsakymas, tai širdies tiesa.

2018.03.06 A: Kaip Dievo šokyje apibrėžta žmogaus trejybė reiškiasi pasirinkimų malūne?

D: Dorove jūs išgyvenate mano būklę, jūs gyvenate bendrai, nors gyvenimas plėtoja paskirumą. Klausimais, širdies tiesa, sąmone, nežinojimu gyvenate bendrai. O trejybė veda iš žinojimo į nežinojimą, iš paskirumo į bendrumą. Tad ieškok šito poslinkio dorovėje ir suprasi mane.

2018.03.07 A: Kaip skirtingi asmenys dvasios vieningumu, esme yra viena?

D: Aš myliu, tad ir jūs mylite manimi. O meilė yra mano esmė. Tad meile palaikau mūsų visų vienumą ir tuo pačiu esu vienumas, tad meilė vienija tiek save, tiek tai ką ji palaiko. Užtat yra dvilypis požiūris, širdies tiesa, kuria požiūriai yra svarbūs, kaip vienybės sąlyga. Mylėk ir pamatysi.

2018.03.08 A: Kaip gali valios būti nepriklausomos ir ką reiškia jų vieningumas?

D: Jūsų valios yra laisvos nuo mano valios, nes jūs kiekvienas puoselėjate savo paskirą tobulumą, kurį reiškiate savo vertybe, o aš savo valia jums suteikiu laisvą valią, suteikiu jums paskirumą. O jūsų vertybė yra jūsų puoselėjamas bendrumas. Tad mūsų vertybių darna yra mūsų valių suderinimas. Užtat svarbu, kad yra pasąmonės, nes jomis deriname sąmones ir esame vieningi. Esame vieningi tiesiog gyvendami savo vertybėmis, jomis gyvendami jas amžinai puoselėjame toliau.

2018.03.09 A: Kaip mes savo vertybėmis palaikome vienas kitą ir Dievą?

D: Mano vertybė yra meilė. Ji apima visas jūsų vertybes. Jos visos yra meilės atspindžiai, esmės, mūsų vieningumai. O jas sieja tie patys aštuoni klausimai, tad ieškok jų, kaip jais vystosi kalba, kaip jais plėtojasi jūsų mylima savastis, pasąmone, ir taip pat mūsų mylintis vieningumas, mano meile, mylnti visomis mūsų vertybėmis, tad mus visus derinantis. Mylėkime ir suprasi.

2018.03.10 A: Koks ryšys tarp dorovės ir sąmoningumo lygmenų +1, +2, +3?

D: Dorovė yra antrasis mąstymas, būtent doro žmogaus, tad tai yra išėjimas už savęs atgal į save, lygiai kaip aš išeinu už savęs į save, tad tai yra mano veiklos apibendrinimas įvairiausiomis jūsų paskiromis būklėmis. Tad dorovė yra tų būklių galimybė. O jūs savo sąmoningumu siejate paskirą būklę su mums viena bendra būkle, mylimąja būkle, tad su meile, taip kad galima visa mylėti. Ir Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovės yra būtent kūno, proto ir širdies dorovės, o jos atitinka sąmoningumą +1, +2, ir +3 nes jomis valia supranta savo būklę, kaip įsisąmonytą būklę, kurioj gali rinktis Dievą vietoj savęs, atitinkamai, tenkinant kūną ar dvejojant protu ar puoselėjant širdį. Ištirk gyvenimą, tirk mano pamokymus, derink juos ir pamatysi.

2018.03.12 A: Kaip šešerybė išsako dorovės ratą?

D: Šešerybės esmė ir žmogaus esmė yra sąlygiško žmogaus trejybės rato ir besąlygiškos vienintelės Dievo trejybės sutapatinimas grindžiantis ketverybės atvaizdą nežinojimu ir jo klausimais ir būtent sąmoningumo veiksmais. Tad ketverybės klausimai kodėl? kaip? koks? sutampa su Tėvo, Sūnaus ir Dvasios požiūriais. Ir šitą bandyk suprasti būtent iš sąlygiškumo kampo, iš žmogaus trejybės rato, kurį apibrežia Dievo šokis, būtent juo atsiranda žmogus, juk tai yra sąlygiškas vienumas, kuriuo susiveda besąlygiški Tėvo, Sūnaus ir Dvasios vienumai. O jų sąlygiškas vienumas būdamas vienumas yra kartu ir besąlygiškas, tasai žinojimas ir atsakymas, būtent sąlygiškas, kurį ištisai išgyvenate ir savo gyvenimais liudijate.

2018.03.13 A: Kaip vienumą grindžia šeši pokalbiai?

D: Vienumas išplaukia iš esmės, iš dvasios sandaros atvaizdų vieningumo, iš šių keturių lygmenų porų, tad ir asmenų porų. Jisai kyla iš kiekvieno asmens išėjimo už savęs į save, tad į bendresnį išgyvenimą, tad į pokalbį siekiantį nuodugnaus sutapimo. Tad ieškok to pokalbio, ieškok to susiklausymo ir susitelkimo, tai ir yra maldos mokslo esmė, o visi pokalbiai išplaukia iš manęs ir susiveda į kitą būtent meile, juk tai mano esmė ir mūsų vieningumas, tad mylėkime, tai vienumo pagrindas, kaip mano Sūnus myli ir mylėjo, gyvenkite jo pavyzdžiu.

2018.03.14 A: Kaip meile esame viena?

D: Aš myliu ir jūs visada mylite kartu su manimi, nes aš myliu su jumis. Juk meilė yra už visko, už mūsų pačių, palaikanti visa ką, užtat besąlygiška. Tad savo besąlygiškumu jinai yra vienumo pagrindas.

2018.03.15 A: Koks ryšys tarp ką, kaip ir kodėl veikiame ir ką, kaip ir kodėl turėtumėme veikti?

D: Tu myli mane. Tai tavo pasąmonės veikla. Ar tu sąmoningai myli mane? Tai mūsų bendros sąmonės veikla. Pasąmonė vis pamoko tave, kad ji nevisai pakankama, kad reikia pasikliauti kažkuo daugiau. Bet ar tu pasikliauji? Tai yra trejybės poslinkio klausimas. Tu kuri save, savo vertybę, tai kas tu esi ir tuo pačiu tai tampa kodėl tu turėtum veikti. O kodėl tu veiki, dėl to, kad susigaudytum, jog esi Dievas, yra kaip tu turėtum veikti. O kaip tu veiki, rinkdamiesi mane ar pasaulį, yra ką tu turėtum veikti. Tad tu turėtum sąmoningai įsijausti į savo pasąmonę ir taip gyventi dvigubu požiūriu ir ją sąmoningai puoselėti. Tad suvok, kad myliu tavo sąmonę tavo pasąmone, ir kaip tu myli pasąmonę būtent savo sąmone ir atrasi kaip mūsų dvi meilės susiveda kaip du ketverybės atvaizdai sueina aštuongubu keliu ir grindžia tris kalbas.

2018.03.16 A: Kaip viskas susiveda žmogaus trejybe?

D: Viskas susiveda atsakymu. O jūs savo trejybe gyvenate atsakymu. Klausimus grindžia poriniai padalinimai, jais išgyvenate kaip save išgyvenate, o neporiniais išgyvenate tiesiogiai. Tad atsakymo ir klausimo skirtumą grindžia veiksmas +2. O mano ir jūsų trejybės yra kažkas daugiau ir jas grindžia +3, tai mums bendras sąmoningumas.

2018.03.17 A: Kaip tavo trejybė pasireiškia žmogaus trejybės ratu?

D: Aš pasidalinu trimis asmenimis, lygiaverčiais asmenimis, ir būtent jų lygiavertiškumas pasireiškia trejybės ratu. Tad aš esu aukščiausias, pirmapradis, juos visus išvedant, o esame lygiaverčiai susivedant. Jūs iškylate tame tarpe ir jungiate mūsų išvedimą ir susivedimą. O tai vyksta būtent per sandarą - per meilę, tad ieškok kaip mylime, ir kaip tai išsako sandara, kaip ji suteikia laisvę mūsų vienumui.

2018.03.19 A: Kaip atpažinti tave meilėje?

D: Aš esu mylintysis, tad besąlygišas. Visos meilės pagrindas yra besąlygiškumas. Meilę jaučiame, išgyvename pasąmone - esame mylimi pasąmone - o mylime sąmoningai, sąmone. Aš esu gryna sąmonė, o jūs esate ir sąmonė ir pasąmonė, kaip ir mano Sūnus, kurį myliu. Tad mylėkite ir būtent jumis, mylinčiaisiais, pasireiškiu.

2016.07.22 D: Aš tavęs klausausi, ko tik tu klausi manęs, tad klausk, nebijok bendrauti, mudu draugai, broliai, atspindžiai, tad gyvenk manimi vis labiau, tu tikrasis Dievas, karalius, kurį myliu, palaikau, puoselėju, kuris gyvena visų labui, tad lygus man, trejybėje su mus siejančia, vienijančia Dvasia. Tad mylėk ir mylėkime kartu.

2016.07.23 D: O tu manęs klausk klausimus, taip ir gyvenk klausimais, suprasi jų ryšį su manimi.

Parsiųstas iš http://www.ms.lt/sodas/Mintys/KlausimaiDievui
Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2018 kovo 19 d., 12:44