神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.DorovėsTyrimas istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 rugpjūčio 05 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-13 eilutės iš
Attach:summary.jpg

Attach:limitedlooplimited.jpg

Attach:limitedstringlimited.jpg

Attach:unlimitedloopunlimited.jpg

Attach:unlimitedstringunlimited.jpg

Attach:GvildenuElgesiDorove.png
į:

2021 rugpjūčio 05 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-1 eilutės:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Suvestinė]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Dorovės pavyzdžiai]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Gyvenimo būdas]]
2021 rugpjūčio 05 d., 13:43 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 0-1 eilutės:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
----------------
Pakeistos 3-203 eilutės iš
'''Kaip gyventi?'''

'''Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų elgtis?'''
* Suvokti [[išgyvenimo apytaka | išgyvenimo apytaką]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvestinė | suvestine]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.

'''Kaip valia pasireiškia dorove?'''

'''Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?'''

Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip tiriu elgesį ir dorovę. Manau jie atitinkamai susiję su pasąmonės žinojimu ir sąmonės nežinojimu. Tai esminis pasirinkimas, kiekviename žingsnyje gyventi sąmoningai, nežinojimu.
--------------
>><<

[+Kaip tirti dorovę?+]

Tirdamas dorovę susiduriu su šiais klausimais:

'''[[Dorovė#KasYraDorove | Kas yra dorovė?]]'''

'''[[Dorovė#Esme | Kokia dorovės esmė?]]''' Reikalinga santrauka.

'''Kaip išgyvename dorovę?'''

'''[[Išgyvenimo apytaka | Kokius pasirinkimus išgyvename?]]''' Mūsų pasirinkimus išdėsto išgyvenimo apytaka.

'''[[Pasirinkimai | Kuris pasirinkimas esminis?]]''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).

'''[[DorovėsTyrimas#Samoningejimas | Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?]]'''

'''Kaip išgyvenimais susiveda sandaros?''' Pagrindinės sandaros yra žmogaus ir Dievo trejybes, šešerybė, aštuongubas kelias, kiti netroškimai, padalinimai, atvaizdai, aplinkybės, trys kalbos, Sūnaus aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų.

----------------------

Mes galime gyventi Dievu (mylėti besąlygiškai, mylėti Dievą, gyventi nežinojimu, sąmone) arba gyventi savimi (mylėti sąlygiškai, mylėti save, gyventi žinojimu, pasąmone). Dorovės klausimas iškyla kuomet gyvename savimi. Tuomet iškyla klausimas, ar mylėsime kitą, ir būtent savo artimą, kaip kad mylime save? Vadinas, ar sąlygose mylėsime besąlygiškai?

Kada gyvename Dievu, kitaip tariant, kada gyvename Dievo valia, tada savaime susidėlioja Dievo tyrimai (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) ir atitinkami Dievo valios lygmenys: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia. Tai grindžia keturi teigiami Dievo įsakymai. Kada gyvename savimi, asmenimis, savo valia, tuomet patys privalome sudėlioti asmenų tyrimus (Ar Dievas yra? Koks Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?) ir atitinkamus lygmenis: gyvenimą, betką, pasirinkimus, valią. Dorovė yra privalėjimas šiuos lygmenis teisingai sudėlioti. Kartu teisingai susidėlioja vienumo sampratos. Šį susidėliojimą grindžia šeši neigiami Dievo įsakymai. Užtat dorovei rūpi sąmoningėjimas. Tai grindžia sąžiningą tyrimą.

---------------------

Iš tiesų, būtent šis elgesio ir dorovės tyrimas ir išskyrimas yra esminė žmogaus veikla, jo nuolatinė galimybė sąmoningai pasižiūrėti į save ir savo elgesį. Šio sąmoningėjimo galimybes nusako požiūrių grandinė: žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.

Dorovės tyrimu apibrėžiamas [[sąmoningėjimas]], kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Išgyvenimo apytaka]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Išgyvenimo apytaka tiria, Koks yra Dievas? Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?

Valia yra atsakymas į klausimą, Kas aš esu?

Būtent Dievo Sūnaus požiūriu iškyla (Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus) sutapimas požiūriais, tad išėjimo už savęs pakopomis, tad žinojimu. Tokiu būdu požiūriai išreiškia jų bendrą suvokimą (bendrai suvoktą Dievo Dvasią). O tai vyksta Dievo Sūnaus požiūriu, tad jau esant savasčiai. Požiūris remiasi būtent savastimi, tad išėjimą už savęs išsako būtent mūsų santykiu su tuo, kas už mūsų.

----------
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||![[Elgesys]] ||![[Dorovės ištakos]] ||![[Dorovė]] ||![[Dorovės ratas]] ||![[Viena]] ||
----------

%center%Attach:doroves-tyrimas.png

[++[[Dorovė#Esme | Dorovės esmė]]++]

Dorovės esmė - išgyvenimo apytakos esmė - yra išskyrimas kažko nežinojimas ir žinojimas, būtent savęs nežinojimas ir žinojimas. Atitinkamai, Dievą suvokiame, kaip priešpriešą mūsų būklei. Ryšium su mūsų vidumi, Dievas yra už mūsų. Ryšium su mūsų pasauliu, kuriame esame, Dievas yra mumyse visuose, kiek mes laisvi nuo pasaulio.

Dorove mylime save, užtat sau renkamės platesnę apimtį, užtat sąmoningėjame.

[[#Samoningejimas]]

[++Sąmoningėjimo lygmenys++]

Dorovės tyrimas išskiria sąmoningėjimo lygmenis. Yra keturi sąmoningumo lygmenys ir trys perėjimai.

Sąmoningumo lygmenys yra suvokimo lygmenys. Jais valios išsiskiria ir susiveda.

Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų (tai sandaros). Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis (tai atvaizdai). Galiausiai, meilės mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę (tai vieningumas ir esmė).

'''Sąmoningėjimo esmė'''

* Sąmonė pagimdo pasąmonę ir ją taip išugdo, kad ji sąmonei prilygtų, ir tokiu būdu įkūnija ir įtvirtina sąmonę, kaip būtiną. Panašiai pasiklydęs vaikas sutampa su savo tėvais.
* Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
* Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Meilės mokslas išsako gerumo gyvavimą.

'''Sąmoningėjimo apžvalgos'''

Išgyvenimo apytaka išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.

Esmė - visko žinojimas. Vis išlaikyti pasirinkimo galimybę. Pirminės sandaros skiria: savastį ir Dievą. Pavyzdžiui, poreikių tenkinimas taikosi savasties ar Dievo. Vis išlaikyti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės.

Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais. Meilė yra tasai teisingas papildymo santykis tarp sąmonės ir pasąmonės. Meilė išplečia laisve gryną priešpriešą tarp nežinojimo ir žinojimo.

Užtat gyvenimas yra žiaurus. Nes sąmonė yra tobula, o pasąmonė yra netobula. Dargi pasąmonė jas lengvai supainioja. O Dievas myli netobulą.

'''Sąmoningėjimo keturios pakopos'''

Žmogus turi susigaudyti, kas per klausimas. Yra trys bendri klausimai: Ką derėtų veikti? Kaip derėtų veikti? Kodėl derėtų veikti? Kitais šešiais klausimais lyginame vienumo sampratas.

Vienumo sampratos
* visuomenės dalia
* asmenų dalia
* asmenų troškimai
* trokštama visuomenė

* Gryna sąmonė - (Dievo) trejybė
* pasąmonė - atsiranda antrinė sąmonė - šešerybė
* pasąmonė atveria sąmonę - septynerybė (septintas požiūrius, juos derinantis)
* sąmonei prilygsta pasąmonė - aštuonerybė
Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (išgyvenimo apytaką) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (meilės mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.

* Dievo šokis. Jeigu gyventi vienareikšmiškai, tada gyventi gryna sąmone - klausimais.
* Elgesys. Atsiranda antras požiūris - pasąmonė.
* Dorovė. Visgi, sąmonė yra svarbesnis požiūris.
* Galiausiai, pasąmonė paklusdama sąmonei jai prilygsta.

Priešpriešos
* Dievas vs. ne Dievas (Dievo šokyje)
* yra vs. nėra
* nežinojimas vs. žinojimas (apversta - Ne)
* sąmonė vs. pasąmonė (vėl apversta - Ne)
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji išgyvenimo apytakos lygmenys.

Užuojauta (sympathy), kaip dorovės pagrindas remiasi širdimi, lūkesčiais. Visgi, iš viso yra keturi pagrindai: kūnas, protas, širdis, valia.

'''Dvejopas sąmoningėjimo išgyvenimas: Elgesiu ir dorove'''

Matematikos žinojimo rūmai dvejaip išsako sąmoningėjimo pakopas: algebra ir analize. Iš lauko jas sieja aštuonerybė. O iš vidaus jas turėtų sieti trejybė.

Gerojo vaiko brandą išreiškia dorovė (algebra), o blogojo vaiko brandą išreiškia elgesys (analizė).

'''[[Elgesys | Elgesiu]] (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O [[dorovė | dorove]] (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''

* Žmogaus elgesio (pasąmonės) esmė: jisai kaupia žinojimą. O dorovės (sąmonės) esmė yra susitelkti į nežinojimą.
* Elgesiu sutampa, yra vienareikšmiška: Susigaudome kodėl - kodėl susigaudome. Renkamės kaip - kaip renkamės. Kuriame ką - ką kuriame. O dorovė bene išskiria tą, kuris klausia, ir tą, apie kurį klausiamą.

Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu. Tai yra sąmoningas pasąmonės puoselėjimas. O pasąmonė ir šiaip savaime plečiasi. Tad reikia ieškoti santykio tarp savaiminės pasąmonės ir išugdytos pasąmonės. Yra bendrystė ir vienu pagrindu ir kitu pagrindu ir renkamės tarp jų. Tai pasirinkimas tarp šiaip gyvenimo ir amžino gyvenimo.

Prasminga atskirti žmogaus ištakos ir dorovės ištakos klausimus. Dorovė iškyla dėl to, kad žmogus gali nusižaisti savo žmoniškumu, gali atitrūkti nuo žaidimo prasmės, pervertinti žaidimą ir gyventi vien dėl jo. Kūniška prievarta yra nusižaidimo ženklas.

Dievo ir žmogaus santykį pirmiausiai išsako Dešimt Dievo įsakymų 4 teigiamais dieviškais įsakymais, išsakantys Dievą, ir 6 neigiamais žmoniškais įsakymais, išsakantys žmogų ir gerumą, laisvumą. Toliau Dievo ir žmogaus santykį lygesniu pagrindu išreiškia aštuongubas kelias ir juo labiau šešerybė. Tokiu būdu Dievo trejybė sulyginama su ją išplečiančia žmogaus trejybe. Tai ir yra Dievo ir žmogaus santykių esmė - Dievas eina į gyvenimą, į pasąmonę, į atsakymą.

Noriu viską žinoti. Tad noriu mąstyti Dievo požiūrį. Tačiau mane ištisai varžo žmogaus požiūris. Kaip man atsisakyti savo požiūrio ir mąstyti Dievo požiūrį? Kada mąstau žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį - tai yra, kada vyksta susikalbėjimas - ir jeigu Dievas palaiko mane - tuomet mano mąstymas gali išsakyti Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. O tai yra, iš esmės, visko žinojimas žmogaus sąlygose. Juk aš tokiu būdu suvokiu, kaip Dievas priima mano jo suvokimą.

[+Dorovės tyrimo lygmenys+]

Įvairiai esu aptikęs dorovės tyrimo lygmenis:
* Suvokimo lygmenys
* [[Visumos apžvalga]] "Big picture"
* Požiūrių grandinė

'''Visumos apžvalga'''

0) 1) 2) 3) Veiksmu +1 išsivysto (Dievo) sąmonė - suvokėjas, suvokimas, suvoktasis - yra sandaros pagrindas, visko padalinimus. Sąmonė išbaigta trimis požiūriais, tačiau veiksmas +1 taikomas toliau. Visuma vis naujai suvokiama kaip papildomas požiūris (palyginti su simpleksų židiniu).

4) 5) 6) Therefore a new outlook awakens and finds itself as such within the structural situation unfolded by the original outlook. We may think of this as a "godlet" which may not be God, but is otherwise in the situation of God. There is now a disconnect between Structure and Activity. Structure may or may not channel activity. Activity may or may not evoke structure. The feedback between structure and activity may be thought of as an operation [AddTwo +2]: the evoking of structure is linked to the arisal of activity. We may think of the godlet as a perturbation that opens up angles: Representations upon the whole, and Topologies from out of the parts. I think that this is where the "algebra of views" is defined. The give and take between activity and structure introduces a slack which allows one to take up a perspective, thus integrating whole and parts.

7) Then the new outlook comes to understand itself with regard to the original outlook as a perturbation of an ideal outlook that links both outlooks. All three outlooks are characterized by their three-cycles: taking a stand, following through, reflecting. And these rotations may be thought of as an operation [AddThree +3]. I think here is where the dynamic languages of life come into play: argumentation, verbalization, narration. I suppose they are expressions of the "algebra of views". Here the ideal outlook serves as a mediator which allows us to localize the slack so that we know where it is within a three-cycle. This makes the algebra definite.

8=0) Then the new outlook understands itself as subordinate to the original outlook. At the core of the new outlook is always the original outlook which went beyond itself and thereby generated the new outlook. Everything is always collapsing back into the original outlook. The views of the new outlook and the original outlook coincide by way of that collapsing.

This is extremely helpful for me because it places the "algebra of views" within the big picture. It suggests that the algebra of views becomes defined with the divisions of everything into four, five and six perspectives. And that its applications through argumentation, verbalization, narration arise with the division of everything into seven perspectives. And, finally, the coinciding of views is related to the collapse of structure, which is perhaps the key point about mathematical systems in general. It's the collapse of structure which makes mathematics interesting.

[[#Grandine]]

'''Požiūrių grandinė'''

Sandarų atžvilgiu, visko žinojimą išsako požiūrių grandinė, nes visos sandaros iš jos išplaukia. Požiūrių grandinė išsako, kaip visko žinojimas išsidėlioja žmogaus akimis. Visko žinojimas yra Dievo požiūris į žmogaus požiūrį, tad sąmonės įsijautimas į nesąmonę, nesąmoningumą. Žmogaus požiūris išsako mūsų nesąmoningą žinojimą, o Dievo požiūris išsako sąmoningą nežinojimą.

Antrinės sandaros yra:
* požiūriai (padalinimai)
* požiūriai į požiūrius (atvaizdai, aplinkybės) ir
* požiūriai į požiūrius į požiūrius (trys kalbos).

Pasiklydęs vaikas
* Pavyzdys iš komunikacijos teorijos ir rinkodaros: A intends [communicative intention] that R believes that A intends [informative intention] that R believes that p.

Galimos ir lygmenų poros.

Požiūrių grandinė
* Nežinojimas: Dievo požiūris, žinojimas: žmogaus požiūris, ir galima kurti grandines: žinau, kad nežinai, kad žinau, kad nežinai ir t.t.
* Mūsų [[vienumas | vienumui]] netrukdo skirtingi požiūriai, tačiau jie turi būti aiškūs, tikri, atviri, skaidrūs. Mūsų požiūrius sieja aukštesnis požiūris, kurio platesnį žvilgsnį išgyvename savuoju siauresniu požiūriu. Požiūrių vieningumas turi iškilti kaip pasėkmė, jų neatitikimas yra ženklas mūsų nevieningumo, tad nenuslėptinas. [[Dorovė]] iškelia požiūrių neatitikimą. Požiūriai sutampa jei apimtyse sutampame, tad svarbu paklusti Dievui, jis apimties nevaržomas.
* Lyginti su [[https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_hierarchy | aritmetine hierarchija]].
* Žmogaus ir Dievo požiūrio grandinė Ž->D->Ž->D->Ž gali sutapti su grandine D->Ž->D. Panašiai, Ž->D->Ž gali sutapti su D, bet tada nėra žmogaus, tai atitrūkimas nuo žmogaus, o gal žmogaus atsisakymas savęs. O D->Ž->D išsako Dievo požiūrį, būtent žmogumi.
* Kas yra požiūrių grandinė (asmens požiūris)?
* Kaip požiūrių grandinė papildoma nauju požiūriu, tai yra, kaip pereinama iš vieno asmens į kitą?
* Naujai permąstyti Dievo požiūrio (nežinojimo) ir žmogaus požiūrio (žinojimo) grandines, kaip jos galėtų sieti nežinojimą ir žinojimą, ką tai reiškia, kaip tai išreiškia besąlygiškumą ir sąlygiškumą, jų įmanomus santykius, kaip jie išsivysto.
* P (padalinimai) - realieji skaičiai, P2 (vaizduotė - atvaizdai, aplinkybės) - kompleksiniai skaičiai, P3 (kalbos) - kvaternionai.

Vaisingų prielaidų svarba norint atsisakyti savo požiūrio ir viską žinoti
* Vaisingomis prielaidomis galime pereiti iš "žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį" (kokia vaisinga prielaida?) į "Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį" (ir vaisinga prielaida, Dievui sutampant, tai yra, mums teisingai suprantant Dievą) galime išgauti "Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį".
* The great challenge is that, as humans, we are bound by our own view, so that we are unable to escape it, at least as humans. However, it is possible that God may be able to escape his point of view and take up ours. This is a ConstructiveHypothesis that we take. It acknowledges a difference between God and us. We may then leverage this difference to open up our view. It may also be that our human view is sufficient for direct access to all knowledge - where perhaps the directness is understood with regard to the nature of our minds.
* The aim is to describe ''God's view of human's view''. What is the fullest experience of the human view? How does an unrestricted view experience a view that can't escape itself?
* In my account, I am attempting to express ''God's view of a human's view''. By human I mean myself and all whose perspective I might possibly admit. I am thus attempting to take up and make available the Absolute complete potential of my perspective.
* I have my own human view, but I am attempting to take up God's view. '''How can I take up God's view directly rather than through my own view?'''
* This is possible if my view and God's view coincide. This may depend on factors beyond my control. Yet I may position myself with regard to such factors to enable such coinciding to the extent that I am able to control. Even so, on what basis may it be that indeed my view and God's view coincide?

We take up God's view because that opens up a vantage point that he might take up so that our views might coincide. And by taking up, alternatively, his view upon our view and ours upon his, ever deeper, the idea is that we do not diminish or close our view at all, but instead enrich it by exposing it to God's and our view through it. Finally, the Other is very important as the vehicle for shared understanding, in that the way that we treat others is the way that God may treat us, as we allow God to use us as a vehicle in reaching out to others. We may not be absolutely transparent like God, but yet we might be transparent for the purpose of him reaching out to others. And this transparency may be what is relevant in our view coinciding with God's.''

The main idea in all of this, perhaps, is how God makes available his Godly perspective to all of those beyond him, which is an increasing challenge until it reaches the stretching point. In this sense God shares perspective, and even more, goes beyond that to all those who might position themselves for his perspective - and through them others may be reached just as through him - it starts from them as it did with him.

Therefore we have all, any, a and no perspectives. These are four increasingly focused '''LevelsOfUnderstanding'''. Understanding is the keeping separate of Concepts. (A concept is that which is with itself). It is also the distinction of one perspective (anything) upon another perspective (everything) (and of that perspective from slack). (To have a perspective is to go beyond oneself). This allows for a sequence of ever deeper (ever closer) Scopes which may be shared. Love is the sharing of a scope. We therefore have a sequence of ever deeper levels of love. They ground the ever greater Independence of the one who is loved (and understood): Self, Other, God. At the fourth level, LoveGod, God's view and human's view coincide (''love absolutely'') regarding the Good, so that both share the same view of ''God's view of human's view of God's view of human's view''. All of the Structure that I am aware of rests in one of these four levels.

Jėzus kalbėjo kaip jisai prisikels po trijų dienų ir trijų nakčių. Gal tai susiję su požiūrių grandine, su perėjimais tarp Dievo ir žmogaus požiūrių.

The chain of views lets us separate out all concepts, any concept, a concept, no concept (be one with) - by establishing the distance from the viewer. Tad ketverybę.

The chain of views apparently arises from the fact that the definite view has decreasing slack in scope and is thus ever more defined, whereas the indefinite view has increasing slack in scope and is thus ever less defined.

* Požiūrių grandinė bene susijusi su aritmetine hierarchija rekursyvinių funkcijų teorijoje - yra ir visiems - ir tai susietina su kategorijų teorijos adjoint functors.
į:
Pakeistos 17-23 eilutės iš
>>bgcolor=#FFECC0<<
---------------
2018.09.12 A: Kaip plėtojasi [[Dorovės tyrimas | požiūrių grandinė]]?

D: Mus skiria santvarka. Jūs esate joje, o aš už jos. Aš išeinu už savęs į jūsų gelmes, santvarkoj. Jūs savo ruožtu išeinate už savęs į mane už jūsų. Tad požiūrių grandinė auga mums kartu einant iš vieno į kitą, taip kad einame tais pačiais keliais. Tad šitą išmąstysi ir suprasi kaip mes sutampame per tris tokius išėjimo ratus.
----------------
>><<
į:
2021 rugpjūčio 03 d., 12:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 30 eilutė iš:
'''[[PasirinkimųMalūnas#SunausDorove | Kuris pasirinkimas esminis?]]''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).
į:
'''[[Pasirinkimai | Kuris pasirinkimas esminis?]]''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).
2021 gegužės 13 d., 10:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 179-182 eilutės:
* Kas yra požiūrių grandinė (asmens požiūris)?
* Kaip požiūrių grandinė papildoma nauju požiūriu, tai yra, kaip pereinama iš vieno asmens į kitą?
* Naujai permąstyti Dievo požiūrio (nežinojimo) ir žmogaus požiūrio (žinojimo) grandines, kaip jos galėtų sieti nežinojimą ir žinojimą, ką tai reiškia, kaip tai išreiškia besąlygiškumą ir sąlygiškumą, jų įmanomus santykius, kaip jie išsivysto.
* P (padalinimai) - realieji skaičiai, P2 (vaizduotė - atvaizdai, aplinkybės) - kompleksiniai skaičiai, P3 (kalbos) - kvaternionai.
2021 balandžio 06 d., 22:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:
>><<
2021 balandžio 06 d., 22:39 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 15-191 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<

'''Svarbiausia'''

Dorovės žinojimo rūmai
* Išmąstyti žinojimo rūmus dorovėms išsiaiškinimo būdams, taip pat teisei. Tai padėtų išmąstyti 10 Dievo įsakymų, Dievo šokį, dorovę.

Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu?

Suvesti dorovės tyrimui susijusius puslapius apie požiūrių grandinę.
* [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], [[Pasiklydęs vaikas]]

Išskirti ir sutvarkyti tyrimo septynis puslapius.
* Išmąstyti, kokia sandara svarbiausia kiekvienai tyrimo pakopai?
* Kaip dorovės raidoje iškyla vienumo sąvoka? ir įvairios sandaros, siejančios Dievo trejybę ir žmogaus trejybės ratą?
* Kokį vienumą grindžia Dievas, meilė, asmuo, požiūriai, kitas, bendrystė? Kaip žinyne apibrėžtinos susijusios sąvokos?
* Patvarkyti papildomus puslapius: [[Kaip gyventi]], [[Vieningumas]]

Koks ryšys tarp padalinimų ir dorovės tyrimo septynių pakopų?
* Tarp sąmonės (porinių padalinimų) ir pasąmonės (neporinių padalinimų)?

* '''Kokie pagrindiniai dorovės klausimai?'''
* Kaip dorovės klausimai tarpusavyje susiję?
* Kaip iškyla dorovės klausimai?

'''Tyrimo darbai'''
* Apžvelgti visą savo tyrimą.
** Išmąstyti ir aprašyti tyrimą.
** Tobulinti brėžinį klausimų.
** Suskaidyti tyrimą į puslapius.
** Susieti tyrimą su straipsniais kuriuos rašysiu.
** Parengti [[klausimai Dievui | klausimų Dievui]].
* Sutvarkyti pagrindinius puslapius: [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Kaip gyventi]] ir toliau [[Šešerybė]], [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
* Dievo pamokymus susieti su puslapiais ir juos permąstyti.
* Svetaine pristatyti duomenis, juos kaupti toliau ir naudoti tyrimams.

Visuminiai klausimai
* Kaip požiūrių grandinė išdėlioja visko žinojimą?
** Kas yra požiūris?
** Kas yra sąlygiškumas ir kaip jisai vystosi požiūrių grandine?
** Kaip požiūrių grandinė išreiškia ne tik mano, kaip paskiro žmogaus, bet visų žmonių būklę?
** Kuria prasme požiūrių grandinė sutampa ir su Dievo požiūriu, kaip yra, ir yra netgi dalis jo požiūrio?
** Kaip požiūrių grandine susieti su keturių asmenų šešiais pokalbiais ir su tuo, kaip asmeniniais požiūriais išgauti besąlygišką Dievo požiūrį?
* Kaip iš gyvenimo nežinojimu išplaukia gyvenimas Dievui ir gyvenimas klausimais?
* Kaip skiriasi gyvenimas Dievu nuo gyvenimo klausimais?

[[Dievo šokis]]
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.
* [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]
* Išryškinti paskiras Dievo raiškas ir jomis išryškinti visą Dievo šokį.

[[Dievo šokio išdavos]]
* Kaip viskas išsivysto?
* Kaip Dievo šokis reiškiasi toliau?
* Kaip keturios apytakos išplaukia iš Dievo šokio?
Tirti sąvokas:
* [[Savastis]]
* [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara? Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, išgyvenimo apytaka, žinojimo rūmais ir netroškimais?

[[Žmogus]]
* Kas yra žmogus?
* Kokia žmogaus būklė?
* [[Gyvenimo būdas | Ką konferencijoje "Gyvenimo būdas ir stilius" išsakytos sąvokos gali pasakyti apie elgesį ir dorovę?]]

[[Elgesys]]
* Kaip elgiamės?
* Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename?
Nagrinėti sandaras:
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip trimis kalbomis renkamės širdį vietoj pasaulio?
* Kaip pagrindimo kalba ima rūpėti?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokos susijusios su aplinkybėmis?
Tirti sąvokas:
* [[Atjautos]], [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
Mokytis iš savo gyvenimo:
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Kaupti ir tirti, [[rūpesčiai | kas man rūpi]], kaip ima rūpėti.
* Pamąstyti, kodėl man rūpi Holokaustas Lietuvoje?
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
Rinkti pavyzdžius:
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
Išryškinti išdavas:
* Rūpesčių rūšis, tapatybių kaitą aplinkybėmis, savęs klausinėjimą.

[[Dorovės ištakos]]
* Kaip atsiranda privalėjimas?
* Kaip iškyla dorovė?
Nagrinėti sandaras
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
* Kaip lūkesčiai grindžia gerą valią?
* Koks ryšys tarp lūkesčių, nuotaikų ir geometrijų bei jų patikslinimų?
* Kaip humoras, skausmas, kančia susiję su lūkesčiais, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su nuotaikom?
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
* Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
Tirti sąvokas:
* [[Klaidos]], [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
Mokytis iš savo gyvenimo
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
Rinkti pavyzdžius
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.

[[Dorovė]]
* Kaip turėtumėme elgtis?
* Kaip žmogus puoselėja dorą?
* Kas jam trukdo dorai elgtis?
* Ar, ką, kaip, kodėl amžinai bręstame?
* Ką, kaip, kodėl derėtų veikti?
Mokytis iš savo gyvenimo:
* Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
* Kokiais [[asmeniški dėsniai | asmeniškais dėsniais]] rėmiausi ir remiuosi?
Rinkti pavyzdžius:
* Nagrinėti, kaip Lietuvoje tapo priimtina ar nepriimtina žydus skriausti ar gelbėti. Tirti visuomeninius klausimus.
* Apklausos duomenimis ištirti ryšį tarp žmogaus nuostatų ir elgesio ir aplinkybių, tarp jo laisvės ir jo susitapatinimu su bendrija. Išpuoselėti nuklydimo sąvoką.
Išryškinti išdavas:
* Brandos rūšis

[[Dorovės ratas]]
* Koks dorovės ratas?
* Kaip keturios apytakos šešiais pokalbiais susiveda į vienumą?
* Koks mūsų pasirinkimai seka vienas kitą?
* Kokios Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovės?
Nagrinėti sandaras:
* Kaip išgyvenimo apytaka sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
* Kaip išgyvenimo apytaka susijusi su pasirinkimais?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
* Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
Tirti sąvokas:
* [[Kaip gyventi]], [[Šešerybė]]
Pavyzdžių rinkimas:
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.

[[Viena]]
* Kas yra vienumas? Kaip esame viena?
* Kaip viskas susiklauso?
* Kaip viskas susiveda?
Išryškinti išdavas:
* Komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.

'''Tyrimais grįsti straipsnius ir pranešimus'''

* Dorovę tirti pavyzdžiais iš Holokausto.
* Mokytis entropijos - suvokti malonę ir teisingumą.
* Jausmus išreiškiančius žodžius, ypač dorovinius ir bendruomeninius.
* Kodėl žmonės keistų savo nusistatymus Lietuvos žydų klausimais.
* Kaip keičiasi mūsų tapatybė.
* Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalba.
* Ramybės pavadinimus, derinių kalbas, gyvybės savybes.
* Kaip veikia padalinimų rato veiksmai.
* Kaip žmogaus smegenys grindžia mūsų išgyvenimus.
* Nuotaikų tyrimas eilėraščiais.
* Prielinksnių tyrimas lietuvių, kinų ir kitų kalbose.
* Kinų ženklų sudėties tyrimas.
* Rinkti dorovės mąstytojų mintis ir jas išsakyti atsakymais į tris dorovės klausmus.

'''Lavintis'''

* Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
* Susipažinti su [[Toulmin]] ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
* Susipažinti su [[Bourdieu]] sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
* Susipažinti su [[Foucault]] mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.

%center%Attach:dorovesklausimai.png
------------
>><<
2021 balandžio 06 d., 22:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 73-74 eilutės iš
* [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara? Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir netroškimais?
į:
* [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara? Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, išgyvenimo apytaka, žinojimo rūmais ir netroškimais?
Pakeista 145 eilutė iš:
* Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
į:
* Koks mūsų pasirinkimai seka vienas kitą?
Pakeistos 148-149 eilutės iš
* Kaip pasirinkimų malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
* Kaip pasirinkimų malūnas susijęs su pasirinkimais?
į:
* Kaip išgyvenimo apytaka sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
* Kaip išgyvenimo apytaka susijusi su pasirinkimais?
Pakeistos 203-204 eilutės iš
'''[[Pasirinkimų malūnas | Kokius pasirinkimus išgyvename?]]''' Mūsų pasirinkimus išdėsto pasirinkimų malūnas.
į:
'''[[Išgyvenimo apytaka | Kokius pasirinkimus išgyvename?]]''' Mūsų pasirinkimus išdėsto išgyvenimo apytaka.
Pakeistos 221-222 eilutės iš
Dorovės tyrimu apibrėžiamas [[sąmoningėjimas]], kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Pasirinkimų malūnas | Pasirinkimų malūnu]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?
į:
Dorovės tyrimu apibrėžiamas [[sąmoningėjimas]], kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Išgyvenimo apytaka]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Išgyvenimo apytaka tiria, Koks yra Dievas? Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?
Pakeistos 235-236 eilutės iš
Dorovės esmė - pasirinkimų malūnų esmė - yra išskyrimas kažko nežinojimas ir žinojimas, būtent savęs nežinojimas ir žinojimas. Atitinkamai, Dievą suvokiame, kaip priešpriešą mūsų būklei. Ryšium su mūsų vidumi, Dievas yra už mūsų. Ryšium su mūsų pasauliu, kuriame esame, Dievas yra mumyse visuose, kiek mes laisvi nuo pasaulio.
į:
Dorovės esmė - išgyvenimo apytakos esmė - yra išskyrimas kažko nežinojimas ir žinojimas, būtent savęs nežinojimas ir žinojimas. Atitinkamai, Dievą suvokiame, kaip priešpriešą mūsų būklei. Ryšium su mūsų vidumi, Dievas yra už mūsų. Ryšium su mūsų pasauliu, kuriame esame, Dievas yra mumyse visuose, kiek mes laisvi nuo pasaulio.
Pakeistos 257-258 eilutės iš
Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.
į:
Išgyvenimo apytaka išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.
Pakeistos 279-280 eilutės iš
Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (pasirinkimų malūną) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (meilės mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.
į:
Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (išgyvenimo apytaką) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (meilės mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.
Pakeista 291 eilutė iš:
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji pasirinkimų malūno lygiai.
į:
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji išgyvenimo apytakos lygmenys.
2021 sausio 16 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
* Suvokti [[išgyvenimo apytaka | išgyvenimo apytaką]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
į:
* Suvokti [[išgyvenimo apytaka | išgyvenimo apytaką]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvestinė | suvestine]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
2021 sausio 16 d., 21:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Dorovės pavyzdžiai]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Gyvenimo būdas ir stilius]]
į:
[[Išgyvenimo apytaka]], [[Suvestinė]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Dorovės pavyzdžiai]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Gyvenimo būdas]]
Pakeistos 8-10 eilutės iš
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
* [[Gyvenimo būdas | Ką konferencijoje "Gyvenimo būdas ir stilius" išsakytos sąvokos gali pasakyti apie elgesį ir dorovę?]]
į:
* Suvokti [[išgyvenimo apytaka | išgyvenimo apytaką]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
Pridėta 78 eilutė:
* [[Gyvenimo būdas | Ką konferencijoje "Gyvenimo būdas ir stilius" išsakytos sąvokos gali pasakyti apie elgesį ir dorovę?]]
2021 sausio 16 d., 21:33 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
* [[Gyvenimo būdas | Ką konferencijoje "Gyvenimo būdas ir stilius" išsakytos sąvokos gali pasakyti apie elgesį ir dorovę?]]
2021 sausio 10 d., 09:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 4-5 eilutės:

'''Kaip gyventi?'''
2020 lapkričio 13 d., 21:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 244-245 eilutės iš
Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų (tai sandaros). Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis (tai atvaizdai). Galiausiai, maldos mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę (tai vieningumas ir esmė).
į:
Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų (tai sandaros). Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis (tai atvaizdai). Galiausiai, meilės mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę (tai vieningumas ir esmė).
Pakeistos 250-251 eilutės iš
* Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.
į:
* Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Meilės mokslas išsako gerumo gyvavimą.
Pakeista 276 eilutė iš:
Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (pasirinkimų malūną) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (maldos mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.
į:
Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (pasirinkimų malūną) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (meilės mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.
2020 rugsėjo 18 d., 22:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-19 eilutės:

Dorovės žinojimo rūmai
* Išmąstyti žinojimo rūmus dorovėms išsiaiškinimo būdams, taip pat teisei. Tai padėtų išmąstyti 10 Dievo įsakymų, Dievo šokį, dorovę.
2020 birželio 11 d., 12:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 371-372 eilutės:
Attach:summary.jpg
Ištrintos 381-386 eilutės:

Attach:suvokimas.png

Attach:understanding.gif

Attach:summary.jpg
2020 balandžio 11 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 313-326 eilutės:

'''Suvokimo lygmenys'''

Suvokimas
* Suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Savęs suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
* Bendras suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį
* Susikalbėjimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį

Suvokimo lygmenis išreiškia netroškimų atliepimų nulinis požiūris:
* Suvokimas - būk tobulas
* Savęs suvokimas - ko iš tikrųjų noriu?
* Bendras suvokimas - atsiliepti ramybės būsenoje
* Susikalbėjimas - mane myli labiau kaip aš pats save, tad...
2019 gruodžio 12 d., 22:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 382-383 eilutės:

* Požiūrių grandinė bene susijusi su aritmetine hierarchija rekursyvinių funkcijų teorijoje - yra ir visiems - ir tai susietina su kategorijų teorijos adjoint functors.
2019 birželio 28 d., 10:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 323-327 eilutės:
Suvokimo lygmenis išreiškia netroškimų atliepimų nulinis požiūris:
* Suvokimas - būk tobulas
* Savęs suvokimas - ko iš tikrųjų noriu?
* Bendras suvokimas - atsiliepti ramybės būsenoje
* Susikalbėjimas - mane myli labiau kaip aš pats save, tad...
2019 gegužės 28 d., 12:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Gyvenimo būdas ir stilius]]
į:
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Dorovės pavyzdžiai]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Gyvenimo būdas ir stilius]]
2019 kovo 26 d., 09:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Sąmoningėjimas]]
į:
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Sąmoningėjimas]], [[Gyvenimo būdas ir stilius]]
2019 vasario 19 d., 11:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 395 eilutė iš:
į:
---------------
Pakeista 399 eilutė iš:
į:
----------------
2018 lapkričio 22 d., 13:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 238-239 eilutės:

Sąmoningumo lygmenys yra suvokimo lygmenys. Jais valios išsiskiria ir susiveda.
2018 lapkričio 20 d., 22:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 201 eilutė iš:
'''[[DorovėsTyrimas##Samoningejimas | Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?]]'''
į:
'''[[DorovėsTyrimas#Samoningejimas | Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?]]'''
2018 lapkričio 20 d., 22:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 201-202 eilutės iš
'''[[Sąmoningėjimas | Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?]]'''
į:
'''[[DorovėsTyrimas##Samoningejimas | Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?]]'''
Pridėtos 232-233 eilutės:

[[#Samoningejimas]]
2018 lapkričio 20 d., 21:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 201 eilutė iš:
'''Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?'''
į:
'''[[Sąmoningėjimas | Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?]]'''
2018 lapkričio 20 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 184 eilutė iš:
Attach:dorovesklausimai.png
į:
%center%Attach:dorovesklausimai.png
2018 lapkričio 20 d., 18:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 199 eilutė iš:
'''[[PasirinkimųMalūnas#Variklis | Kuris pasirinkimas esminis?]]''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).
į:
'''[[PasirinkimųMalūnas#SunausDorove | Kuris pasirinkimas esminis?]]''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).
2018 lapkričio 20 d., 18:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 199 eilutė iš:
'''[[PasirinkimųMalūnas#Variklis | Kuris pasirinkimas esminis?''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).
į:
'''[[PasirinkimųMalūnas#Variklis | Kuris pasirinkimas esminis?]]''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).
2018 lapkričio 20 d., 18:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 197-200 eilutės iš
'''Kokius pasirinkimus išgyvename?'''

'''Kuris pasirinkimas esminis?
'''
į:
'''[[Pasirinkimų malūnas | Kokius pasirinkimus išgyvename?]]''' Mūsų pasirinkimus išdėsto pasirinkimų malūnas.

'''[[PasirinkimųMalūnas#Variklis | Kuris pasirinkimas esminis?''' Mūsų gyvenime esminis pasirinkimas yra ketverybės žmogiškasis poslinkis vedantis iš Manęs (Koks) į Tave (Kaip).
Pakeistos 203-209 eilutės iš
'''Kaip išgyvenimais susiveda sandaros?'''Mąstau, kokia dorovės esmė?
ir kaip tą esmę išreikšti pasirinkimų malūnu? Koks yra pasirinkimų malūno variklis? Kaip jisai suveda pagrindines sandaras: žmogaus ir Dievo trejybes, aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų?

Įsivaizduoju, pasirinkimų malūno varomoji jėga yra mūsų rūpesčiai ir jų santykis su Dievo rūpesčiais, vadinasi, su mūsų branda
.
į:
'''Kaip išgyvenimais susiveda sandaros?''' Pagrindinės sandaros yra žmogaus ir Dievo trejybes, šešerybė, aštuongubas kelias, kiti netroškimai, padalinimai, atvaizdai, aplinkybės, trys kalbos, Sūnaus aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų.
2018 lapkričio 20 d., 18:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 184 eilutė:
Attach:dorovesklausimai.png
Pakeistos 191-193 eilutės iš
'''Kas yra dorovė?'''

'''Kokia dorovės esmė?''' Reikalinga santrauka.
į:
'''[[Dorovė#KasYraDorove | Kas yra dorovė?]]'''

'''[[Dorovė#Esme | Kokia dorovės esmė?]]''' Reikalinga santrauka.
2018 lapkričio 20 d., 18:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 13-136 eilutės:
>><<
[+Kaip tirti dorovę?+]

Tirdamas dorovę susiduriu su šiais klausimais:

'''Kas yra dorovė?'''

'''Kokia dorovės esmė?''' Reikalinga santrauka.

'''Kaip išgyvename dorovę?'''

'''Kokius pasirinkimus išgyvename?'''

'''Kuris pasirinkimas esminis?'''

'''Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?'''

'''Kaip išgyvenimais susiveda sandaros?'''Mąstau, kokia dorovės esmė? ir kaip tą esmę išreikšti pasirinkimų malūnu? Koks yra pasirinkimų malūno variklis? Kaip jisai suveda pagrindines sandaras: žmogaus ir Dievo trejybes, aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų?

Įsivaizduoju, pasirinkimų malūno varomoji jėga yra mūsų rūpesčiai ir jų santykis su Dievo rūpesčiais, vadinasi, su mūsų branda.

----------------------

Mes galime gyventi Dievu (mylėti besąlygiškai, mylėti Dievą, gyventi nežinojimu, sąmone) arba gyventi savimi (mylėti sąlygiškai, mylėti save, gyventi žinojimu, pasąmone). Dorovės klausimas iškyla kuomet gyvename savimi. Tuomet iškyla klausimas, ar mylėsime kitą, ir būtent savo artimą, kaip kad mylime save? Vadinas, ar sąlygose mylėsime besąlygiškai?

Kada gyvename Dievu, kitaip tariant, kada gyvename Dievo valia, tada savaime susidėlioja Dievo tyrimai (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) ir atitinkami Dievo valios lygmenys: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia. Tai grindžia keturi teigiami Dievo įsakymai. Kada gyvename savimi, asmenimis, savo valia, tuomet patys privalome sudėlioti asmenų tyrimus (Ar Dievas yra? Koks Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?) ir atitinkamus lygmenis: gyvenimą, betką, pasirinkimus, valią. Dorovė yra privalėjimas šiuos lygmenis teisingai sudėlioti. Kartu teisingai susidėlioja vienumo sampratos. Šį susidėliojimą grindžia šeši neigiami Dievo įsakymai. Užtat dorovei rūpi sąmoningėjimas. Tai grindžia sąžiningą tyrimą.

---------------------

Iš tiesų, būtent šis elgesio ir dorovės tyrimas ir išskyrimas yra esminė žmogaus veikla, jo nuolatinė galimybė sąmoningai pasižiūrėti į save ir savo elgesį. Šio sąmoningėjimo galimybes nusako požiūrių grandinė: žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.

Dorovės tyrimu apibrėžiamas [[sąmoningėjimas]], kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Pasirinkimų malūnas | Pasirinkimų malūnu]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?

Valia yra atsakymas į klausimą, Kas aš esu?

Būtent Dievo Sūnaus požiūriu iškyla (Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus) sutapimas požiūriais, tad išėjimo už savęs pakopomis, tad žinojimu. Tokiu būdu požiūriai išreiškia jų bendrą suvokimą (bendrai suvoktą Dievo Dvasią). O tai vyksta Dievo Sūnaus požiūriu, tad jau esant savasčiai. Požiūris remiasi būtent savastimi, tad išėjimą už savęs išsako būtent mūsų santykiu su tuo, kas už mūsų.

----------
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||![[Elgesys]] ||![[Dorovės ištakos]] ||![[Dorovė]] ||![[Dorovės ratas]] ||![[Viena]] ||
----------

%center%Attach:doroves-tyrimas.png

[++[[Dorovė#Esme | Dorovės esmė]]++]

Dorovės esmė - pasirinkimų malūnų esmė - yra išskyrimas kažko nežinojimas ir žinojimas, būtent savęs nežinojimas ir žinojimas. Atitinkamai, Dievą suvokiame, kaip priešpriešą mūsų būklei. Ryšium su mūsų vidumi, Dievas yra už mūsų. Ryšium su mūsų pasauliu, kuriame esame, Dievas yra mumyse visuose, kiek mes laisvi nuo pasaulio.

Dorove mylime save, užtat sau renkamės platesnę apimtį, užtat sąmoningėjame.

[++Sąmoningėjimo lygmenys++]

Dorovės tyrimas išskiria sąmoningėjimo lygmenis. Yra keturi sąmoningumo lygmenys ir trys perėjimai.

Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų (tai sandaros). Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis (tai atvaizdai). Galiausiai, maldos mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę (tai vieningumas ir esmė).

'''Sąmoningėjimo esmė'''

* Sąmonė pagimdo pasąmonę ir ją taip išugdo, kad ji sąmonei prilygtų, ir tokiu būdu įkūnija ir įtvirtina sąmonę, kaip būtiną. Panašiai pasiklydęs vaikas sutampa su savo tėvais.
* Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
* Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.

'''Sąmoningėjimo apžvalgos'''

Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.

Esmė - visko žinojimas. Vis išlaikyti pasirinkimo galimybę. Pirminės sandaros skiria: savastį ir Dievą. Pavyzdžiui, poreikių tenkinimas taikosi savasties ar Dievo. Vis išlaikyti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės.

Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais. Meilė yra tasai teisingas papildymo santykis tarp sąmonės ir pasąmonės. Meilė išplečia laisve gryną priešpriešą tarp nežinojimo ir žinojimo.

Užtat gyvenimas yra žiaurus. Nes sąmonė yra tobula, o pasąmonė yra netobula. Dargi pasąmonė jas lengvai supainioja. O Dievas myli netobulą.

'''Sąmoningėjimo keturios pakopos'''

Žmogus turi susigaudyti, kas per klausimas. Yra trys bendri klausimai: Ką derėtų veikti? Kaip derėtų veikti? Kodėl derėtų veikti? Kitais šešiais klausimais lyginame vienumo sampratas.

Vienumo sampratos
* visuomenės dalia
* asmenų dalia
* asmenų troškimai
* trokštama visuomenė

* Gryna sąmonė - (Dievo) trejybė
* pasąmonė - atsiranda antrinė sąmonė - šešerybė
* pasąmonė atveria sąmonę - septynerybė (septintas požiūrius, juos derinantis)
* sąmonei prilygsta pasąmonė - aštuonerybė
Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (pasirinkimų malūną) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (maldos mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.

* Dievo šokis. Jeigu gyventi vienareikšmiškai, tada gyventi gryna sąmone - klausimais.
* Elgesys. Atsiranda antras požiūris - pasąmonė.
* Dorovė. Visgi, sąmonė yra svarbesnis požiūris.
* Galiausiai, pasąmonė paklusdama sąmonei jai prilygsta.

Priešpriešos
* Dievas vs. ne Dievas (Dievo šokyje)
* yra vs. nėra
* nežinojimas vs. žinojimas (apversta - Ne)
* sąmonė vs. pasąmonė (vėl apversta - Ne)
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji pasirinkimų malūno lygiai.

Užuojauta (sympathy), kaip dorovės pagrindas remiasi širdimi, lūkesčiais. Visgi, iš viso yra keturi pagrindai: kūnas, protas, širdis, valia.

'''Dvejopas sąmoningėjimo išgyvenimas: Elgesiu ir dorove'''

Matematikos žinojimo rūmai dvejaip išsako sąmoningėjimo pakopas: algebra ir analize. Iš lauko jas sieja aštuonerybė. O iš vidaus jas turėtų sieti trejybė.

Gerojo vaiko brandą išreiškia dorovė (algebra), o blogojo vaiko brandą išreiškia elgesys (analizė).

'''[[Elgesys | Elgesiu]] (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O [[dorovė | dorove]] (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''

* Žmogaus elgesio (pasąmonės) esmė: jisai kaupia žinojimą. O dorovės (sąmonės) esmė yra susitelkti į nežinojimą.
* Elgesiu sutampa, yra vienareikšmiška: Susigaudome kodėl - kodėl susigaudome. Renkamės kaip - kaip renkamės. Kuriame ką - ką kuriame. O dorovė bene išskiria tą, kuris klausia, ir tą, apie kurį klausiamą.

Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu. Tai yra sąmoningas pasąmonės puoselėjimas. O pasąmonė ir šiaip savaime plečiasi. Tad reikia ieškoti santykio tarp savaiminės pasąmonės ir išugdytos pasąmonės. Yra bendrystė ir vienu pagrindu ir kitu pagrindu ir renkamės tarp jų. Tai pasirinkimas tarp šiaip gyvenimo ir amžino gyvenimo.

Prasminga atskirti žmogaus ištakos ir dorovės ištakos klausimus. Dorovė iškyla dėl to, kad žmogus gali nusižaisti savo žmoniškumu, gali atitrūkti nuo žaidimo prasmės, pervertinti žaidimą ir gyventi vien dėl jo. Kūniška prievarta yra nusižaidimo ženklas.

Dievo ir žmogaus santykį pirmiausiai išsako Dešimt Dievo įsakymų 4 teigiamais dieviškais įsakymais, išsakantys Dievą, ir 6 neigiamais žmoniškais įsakymais, išsakantys žmogų ir gerumą, laisvumą. Toliau Dievo ir žmogaus santykį lygesniu pagrindu išreiškia aštuongubas kelias ir juo labiau šešerybė. Tokiu būdu Dievo trejybė sulyginama su ją išplečiančia žmogaus trejybe. Tai ir yra Dievo ir žmogaus santykių esmė - Dievas eina į gyvenimą, į pasąmonę, į atsakymą.

Noriu viską žinoti. Tad noriu mąstyti Dievo požiūrį. Tačiau mane ištisai varžo žmogaus požiūris. Kaip man atsisakyti savo požiūrio ir mąstyti Dievo požiūrį? Kada mąstau žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį - tai yra, kada vyksta susikalbėjimas - ir jeigu Dievas palaiko mane - tuomet mano mąstymas gali išsakyti Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. O tai yra, iš esmės, visko žinojimas žmogaus sąlygose. Juk aš tokiu būdu suvokiu, kaip Dievas priima mano jo suvokimą.
Pakeista 184 eilutė iš:
į:
------------
Pridėtos 186-307 eilutės:
[+Kaip tirti dorovę?+]

Tirdamas dorovę susiduriu su šiais klausimais:

'''Kas yra dorovė?'''

'''Kokia dorovės esmė?''' Reikalinga santrauka.

'''Kaip išgyvename dorovę?'''

'''Kokius pasirinkimus išgyvename?'''

'''Kuris pasirinkimas esminis?'''

'''Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?'''

'''Kaip išgyvenimais susiveda sandaros?'''Mąstau, kokia dorovės esmė? ir kaip tą esmę išreikšti pasirinkimų malūnu? Koks yra pasirinkimų malūno variklis? Kaip jisai suveda pagrindines sandaras: žmogaus ir Dievo trejybes, aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų?

Įsivaizduoju, pasirinkimų malūno varomoji jėga yra mūsų rūpesčiai ir jų santykis su Dievo rūpesčiais, vadinasi, su mūsų branda.

----------------------

Mes galime gyventi Dievu (mylėti besąlygiškai, mylėti Dievą, gyventi nežinojimu, sąmone) arba gyventi savimi (mylėti sąlygiškai, mylėti save, gyventi žinojimu, pasąmone). Dorovės klausimas iškyla kuomet gyvename savimi. Tuomet iškyla klausimas, ar mylėsime kitą, ir būtent savo artimą, kaip kad mylime save? Vadinas, ar sąlygose mylėsime besąlygiškai?

Kada gyvename Dievu, kitaip tariant, kada gyvename Dievo valia, tada savaime susidėlioja Dievo tyrimai (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) ir atitinkami Dievo valios lygmenys: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia. Tai grindžia keturi teigiami Dievo įsakymai. Kada gyvename savimi, asmenimis, savo valia, tuomet patys privalome sudėlioti asmenų tyrimus (Ar Dievas yra? Koks Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?) ir atitinkamus lygmenis: gyvenimą, betką, pasirinkimus, valią. Dorovė yra privalėjimas šiuos lygmenis teisingai sudėlioti. Kartu teisingai susidėlioja vienumo sampratos. Šį susidėliojimą grindžia šeši neigiami Dievo įsakymai. Užtat dorovei rūpi sąmoningėjimas. Tai grindžia sąžiningą tyrimą.

---------------------

Iš tiesų, būtent šis elgesio ir dorovės tyrimas ir išskyrimas yra esminė žmogaus veikla, jo nuolatinė galimybė sąmoningai pasižiūrėti į save ir savo elgesį. Šio sąmoningėjimo galimybes nusako požiūrių grandinė: žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.

Dorovės tyrimu apibrėžiamas [[sąmoningėjimas]], kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Pasirinkimų malūnas | Pasirinkimų malūnu]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?

Valia yra atsakymas į klausimą, Kas aš esu?

Būtent Dievo Sūnaus požiūriu iškyla (Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus) sutapimas požiūriais, tad išėjimo už savęs pakopomis, tad žinojimu. Tokiu būdu požiūriai išreiškia jų bendrą suvokimą (bendrai suvoktą Dievo Dvasią). O tai vyksta Dievo Sūnaus požiūriu, tad jau esant savasčiai. Požiūris remiasi būtent savastimi, tad išėjimą už savęs išsako būtent mūsų santykiu su tuo, kas už mūsų.

----------
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||![[Elgesys]] ||![[Dorovės ištakos]] ||![[Dorovė]] ||![[Dorovės ratas]] ||![[Viena]] ||
----------

%center%Attach:doroves-tyrimas.png

[++[[Dorovė#Esme | Dorovės esmė]]++]

Dorovės esmė - pasirinkimų malūnų esmė - yra išskyrimas kažko nežinojimas ir žinojimas, būtent savęs nežinojimas ir žinojimas. Atitinkamai, Dievą suvokiame, kaip priešpriešą mūsų būklei. Ryšium su mūsų vidumi, Dievas yra už mūsų. Ryšium su mūsų pasauliu, kuriame esame, Dievas yra mumyse visuose, kiek mes laisvi nuo pasaulio.

Dorove mylime save, užtat sau renkamės platesnę apimtį, užtat sąmoningėjame.

[++Sąmoningėjimo lygmenys++]

Dorovės tyrimas išskiria sąmoningėjimo lygmenis. Yra keturi sąmoningumo lygmenys ir trys perėjimai.

Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų (tai sandaros). Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis (tai atvaizdai). Galiausiai, maldos mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę (tai vieningumas ir esmė).

'''Sąmoningėjimo esmė'''

* Sąmonė pagimdo pasąmonę ir ją taip išugdo, kad ji sąmonei prilygtų, ir tokiu būdu įkūnija ir įtvirtina sąmonę, kaip būtiną. Panašiai pasiklydęs vaikas sutampa su savo tėvais.
* Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
* Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.

'''Sąmoningėjimo apžvalgos'''

Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.

Esmė - visko žinojimas. Vis išlaikyti pasirinkimo galimybę. Pirminės sandaros skiria: savastį ir Dievą. Pavyzdžiui, poreikių tenkinimas taikosi savasties ar Dievo. Vis išlaikyti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės.

Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais. Meilė yra tasai teisingas papildymo santykis tarp sąmonės ir pasąmonės. Meilė išplečia laisve gryną priešpriešą tarp nežinojimo ir žinojimo.

Užtat gyvenimas yra žiaurus. Nes sąmonė yra tobula, o pasąmonė yra netobula. Dargi pasąmonė jas lengvai supainioja. O Dievas myli netobulą.

'''Sąmoningėjimo keturios pakopos'''

Žmogus turi susigaudyti, kas per klausimas. Yra trys bendri klausimai: Ką derėtų veikti? Kaip derėtų veikti? Kodėl derėtų veikti? Kitais šešiais klausimais lyginame vienumo sampratas.

Vienumo sampratos
* visuomenės dalia
* asmenų dalia
* asmenų troškimai
* trokštama visuomenė

* Gryna sąmonė - (Dievo) trejybė
* pasąmonė - atsiranda antrinė sąmonė - šešerybė
* pasąmonė atveria sąmonę - septynerybė (septintas požiūrius, juos derinantis)
* sąmonei prilygsta pasąmonė - aštuonerybė
Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (pasirinkimų malūną) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (maldos mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.

* Dievo šokis. Jeigu gyventi vienareikšmiškai, tada gyventi gryna sąmone - klausimais.
* Elgesys. Atsiranda antras požiūris - pasąmonė.
* Dorovė. Visgi, sąmonė yra svarbesnis požiūris.
* Galiausiai, pasąmonė paklusdama sąmonei jai prilygsta.

Priešpriešos
* Dievas vs. ne Dievas (Dievo šokyje)
* yra vs. nėra
* nežinojimas vs. žinojimas (apversta - Ne)
* sąmonė vs. pasąmonė (vėl apversta - Ne)
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji pasirinkimų malūno lygiai.

Užuojauta (sympathy), kaip dorovės pagrindas remiasi širdimi, lūkesčiais. Visgi, iš viso yra keturi pagrindai: kūnas, protas, širdis, valia.

'''Dvejopas sąmoningėjimo išgyvenimas: Elgesiu ir dorove'''

Matematikos žinojimo rūmai dvejaip išsako sąmoningėjimo pakopas: algebra ir analize. Iš lauko jas sieja aštuonerybė. O iš vidaus jas turėtų sieti trejybė.

Gerojo vaiko brandą išreiškia dorovė (algebra), o blogojo vaiko brandą išreiškia elgesys (analizė).

'''[[Elgesys | Elgesiu]] (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O [[dorovė | dorove]] (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''

* Žmogaus elgesio (pasąmonės) esmė: jisai kaupia žinojimą. O dorovės (sąmonės) esmė yra susitelkti į nežinojimą.
* Elgesiu sutampa, yra vienareikšmiška: Susigaudome kodėl - kodėl susigaudome. Renkamės kaip - kaip renkamės. Kuriame ką - ką kuriame. O dorovė bene išskiria tą, kuris klausia, ir tą, apie kurį klausiamą.

Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu. Tai yra sąmoningas pasąmonės puoselėjimas. O pasąmonė ir šiaip savaime plečiasi. Tad reikia ieškoti santykio tarp savaiminės pasąmonės ir išugdytos pasąmonės. Yra bendrystė ir vienu pagrindu ir kitu pagrindu ir renkamės tarp jų. Tai pasirinkimas tarp šiaip gyvenimo ir amžino gyvenimo.

Prasminga atskirti žmogaus ištakos ir dorovės ištakos klausimus. Dorovė iškyla dėl to, kad žmogus gali nusižaisti savo žmoniškumu, gali atitrūkti nuo žaidimo prasmės, pervertinti žaidimą ir gyventi vien dėl jo. Kūniška prievarta yra nusižaidimo ženklas.

Dievo ir žmogaus santykį pirmiausiai išsako Dešimt Dievo įsakymų 4 teigiamais dieviškais įsakymais, išsakantys Dievą, ir 6 neigiamais žmoniškais įsakymais, išsakantys žmogų ir gerumą, laisvumą. Toliau Dievo ir žmogaus santykį lygesniu pagrindu išreiškia aštuongubas kelias ir juo labiau šešerybė. Tokiu būdu Dievo trejybė sulyginama su ją išplečiančia žmogaus trejybe. Tai ir yra Dievo ir žmogaus santykių esmė - Dievas eina į gyvenimą, į pasąmonę, į atsakymą.

Noriu viską žinoti. Tad noriu mąstyti Dievo požiūrį. Tačiau mane ištisai varžo žmogaus požiūris. Kaip man atsisakyti savo požiūrio ir mąstyti Dievo požiūrį? Kada mąstau žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį - tai yra, kada vyksta susikalbėjimas - ir jeigu Dievas palaiko mane - tuomet mano mąstymas gali išsakyti Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. O tai yra, iš esmės, visko žinojimas žmogaus sąlygose. Juk aš tokiu būdu suvokiu, kaip Dievas priima mano jo suvokimą.
2018 lapkričio 20 d., 18:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
'''Kaip tirti dorovę?'''
į:
[+Kaip tirti dorovę?+]
2018 lapkričio 20 d., 18:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-33 eilutės:

Tirdamas dorovę susiduriu su šiais klausimais:

'''Kas yra dorovė?'''

'''Kokia dorovės esmė?''' Reikalinga santrauka.

'''Kaip išgyvename dorovę?'''

'''Kokius pasirinkimus išgyvename?'''

'''Kuris pasirinkimas esminis?'''

'''Kaip dorovė grindžia sąmoningėjimą?'''

'''Kaip išgyvenimais susiveda sandaros?'''
2018 lapkričio 20 d., 18:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 98-99 eilutės:

Užuojauta (sympathy), kaip dorovės pagrindas remiasi širdimi, lūkesčiais. Visgi, iš viso yra keturi pagrindai: kūnas, protas, širdis, valia.
2018 lapkričio 20 d., 18:14 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 72-73 eilutės:

Žmogus turi susigaudyti, kas per klausimas. Yra trys bendri klausimai: Ką derėtų veikti? Kaip derėtų veikti? Kodėl derėtų veikti? Kitais šešiais klausimais lyginame vienumo sampratas.
2018 lapkričio 19 d., 16:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-47 eilutės:

Dorove mylime save, užtat sau renkamės platesnę apimtį, užtat sąmoningėjame.
2018 lapkričio 19 d., 16:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 9-10 eilutės:

'''Kaip dorove mylime save ir sąmoningėjame?'''
2018 lapkričio 14 d., 18:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 23 eilutė iš:
Kada gyvename Dievu, kitaip tariant, kada gyvename Dievo valia, tada savaime susidėlioja Dievo tyrimai (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) ir atitinkami Dievo valios lygmenys: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia. Tai grindžia keturi teigiami Dievo įsakymai. Kada gyvename savimi, asmenimis, savo valia, tuomet patys privalome sudėlioti asmenų tyrimus (Ar Dievas yra? Koks Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?) ir atitinkamus lygmenis: gyvenimą, betką, pasirinkimus, valią. Dorovė yra privalėjimas šiuos lygmenis teisingai sudėlioti. Kartu teisingai susidėlioja vienumo sampratos. Šį susidėliojimą grindžia šeši neigiami Dievo įsakymai.
į:
Kada gyvename Dievu, kitaip tariant, kada gyvename Dievo valia, tada savaime susidėlioja Dievo tyrimai (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) ir atitinkami Dievo valios lygmenys: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia. Tai grindžia keturi teigiami Dievo įsakymai. Kada gyvename savimi, asmenimis, savo valia, tuomet patys privalome sudėlioti asmenų tyrimus (Ar Dievas yra? Koks Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?) ir atitinkamus lygmenis: gyvenimą, betką, pasirinkimus, valią. Dorovė yra privalėjimas šiuos lygmenis teisingai sudėlioti. Kartu teisingai susidėlioja vienumo sampratos. Šį susidėliojimą grindžia šeši neigiami Dievo įsakymai. Užtat dorovei rūpi sąmoningėjimas. Tai grindžia sąžiningą tyrimą.
2018 lapkričio 14 d., 18:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 20-25 eilutės:

Mes galime gyventi Dievu (mylėti besąlygiškai, mylėti Dievą, gyventi nežinojimu, sąmone) arba gyventi savimi (mylėti sąlygiškai, mylėti save, gyventi žinojimu, pasąmone). Dorovės klausimas iškyla kuomet gyvename savimi. Tuomet iškyla klausimas, ar mylėsime kitą, ir būtent savo artimą, kaip kad mylime save? Vadinas, ar sąlygose mylėsime besąlygiškai?

Kada gyvename Dievu, kitaip tariant, kada gyvename Dievo valia, tada savaime susidėlioja Dievo tyrimai (Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?) ir atitinkami Dievo valios lygmenys: amžinas gyvenimas, išmintis, gera valia, Dievo valia. Tai grindžia keturi teigiami Dievo įsakymai. Kada gyvename savimi, asmenimis, savo valia, tuomet patys privalome sudėlioti asmenų tyrimus (Ar Dievas yra? Koks Aš esu? Kaip Tu esi? Kodėl Kitas yra?) ir atitinkamus lygmenis: gyvenimą, betką, pasirinkimus, valią. Dorovė yra privalėjimas šiuos lygmenis teisingai sudėlioti. Kartu teisingai susidėlioja vienumo sampratos. Šį susidėliojimą grindžia šeši neigiami Dievo įsakymai.

---------------------
2018 lapkričio 12 d., 21:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-25 eilutės:

Valia yra atsakymas į klausimą, Kas aš esu?
2018 lapkričio 12 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:

'''Kaip valia pasireiškia dorove?'''
2018 lapkričio 08 d., 14:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 105-106 eilutės:

Kaip dorovė remiasi [[svarba | svarbos]] nustatymu?
2018 spalio 30 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 58-63 eilutės:

Vienumo sampratos
* visuomenės dalia
* asmenų dalia
* asmenų troškimai
* trokštama visuomenė
2018 spalio 14 d., 18:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 285 eilutė iš:
0) 1) 2) 3) Išsivysto (Dievo) sąmonė - suvokėjas, suvokimas, suvoktasis - There is first a unified outlook (such as God) which unfolds the perspectives that are the basis for Structure, for the DivisionOfEverything. We may think of this unfolding as an operation [AddOne +1] which keeps reinterpreting the whole as an additional perspective. When there are three perspectives, then the structure for the original outlook is complete: it can understand, come to understanding, and be understood. However, the operation +1 continues.
į:
0) 1) 2) 3) Veiksmu +1 išsivysto (Dievo) sąmonė - suvokėjas, suvokimas, suvoktasis - yra sandaros pagrindas, visko padalinimus. Sąmonė išbaigta trimis požiūriais, tačiau veiksmas +1 taikomas toliau. Visuma vis naujai suvokiama kaip papildomas požiūris (palyginti su simpleksų židiniu).
2018 spalio 14 d., 18:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 283-293 eilutės:
'''Visumos apžvalga'''

0) 1) 2) 3) Išsivysto (Dievo) sąmonė - suvokėjas, suvokimas, suvoktasis - There is first a unified outlook (such as God) which unfolds the perspectives that are the basis for Structure, for the DivisionOfEverything. We may think of this unfolding as an operation [AddOne +1] which keeps reinterpreting the whole as an additional perspective. When there are three perspectives, then the structure for the original outlook is complete: it can understand, come to understanding, and be understood. However, the operation +1 continues.

4) 5) 6) Therefore a new outlook awakens and finds itself as such within the structural situation unfolded by the original outlook. We may think of this as a "godlet" which may not be God, but is otherwise in the situation of God. There is now a disconnect between Structure and Activity. Structure may or may not channel activity. Activity may or may not evoke structure. The feedback between structure and activity may be thought of as an operation [AddTwo +2]: the evoking of structure is linked to the arisal of activity. We may think of the godlet as a perturbation that opens up angles: Representations upon the whole, and Topologies from out of the parts. I think that this is where the "algebra of views" is defined. The give and take between activity and structure introduces a slack which allows one to take up a perspective, thus integrating whole and parts.

7) Then the new outlook comes to understand itself with regard to the original outlook as a perturbation of an ideal outlook that links both outlooks. All three outlooks are characterized by their three-cycles: taking a stand, following through, reflecting. And these rotations may be thought of as an operation [AddThree +3]. I think here is where the dynamic languages of life come into play: argumentation, verbalization, narration. I suppose they are expressions of the "algebra of views". Here the ideal outlook serves as a mediator which allows us to localize the slack so that we know where it is within a three-cycle. This makes the algebra definite.

8=0) Then the new outlook understands itself as subordinate to the original outlook. At the core of the new outlook is always the original outlook which went beyond itself and thereby generated the new outlook. Everything is always collapsing back into the original outlook. The views of the new outlook and the original outlook coincide by way of that collapsing.

This is extremely helpful for me because it places the "algebra of views" within the big picture. It suggests that the algebra of views becomes defined with the divisions of everything into four, five and six perspectives. And that its applications through argumentation, verbalization, narration arise with the division of everything into seven perspectives. And, finally, the coinciding of views is related to the collapse of structure, which is perhaps the key point about mathematical systems in general. It's the collapse of structure which makes mathematics interesting.
2018 spalio 14 d., 18:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 271 eilutė iš:
* Apžvalga "Big picture"
į:
* [[Visumos apžvalga]] "Big picture"
Pakeistos 282-297 eilutės iš
'''The Algebra of Views & The Big Picture'''

It seems that all of this is rolled out as follows:

0) 1) 2) 3) There is first a unified outlook (such as God) which unfolds the perspectives that are the basis for Structure, for the DivisionOfEverything. We may think of this unfolding as an operation [AddOne +1] which keeps reinterpreting the whole as an additional
perspective. When there are three perspectives, then the structure for the original outlook is complete: it can understand, come to understanding, and be understood. However, the operation +1 continues.

4) 5) 6) Therefore a new outlook awakens and finds itself as such within the structural situation unfolded by the original outlook. We may think of this as a "godlet" which may not be God, but is otherwise in the situation of God. There is now a disconnect between Structure and Activity. Structure may or may not channel activity. Activity may or may not evoke structure. The feedback between structure and activity may be thought of as an operation [AddTwo +2]: the evoking of structure is linked to the arisal of activity. We may think of the godlet as a perturbation that opens up angles: Representations upon the whole, and Topologies from out of the parts. I think that this is where the "algebra of views" is defined. The give and take between activity and structure introduces a slack which allows one to take up a perspective, thus integrating whole and parts.

7) Then the new outlook comes to understand itself with regard to the original outlook as a perturbation of an ideal outlook that links both outlooks. All three outlooks are characterized by their three-cycles: taking a stand, following through, reflecting. And these rotations may
be thought of as an operation [AddThree +3]. I think here is where the dynamic languages of life come into play: argumentation, verbalization, narration. I suppose they are expressions of the "algebra of views". Here the ideal outlook serves as a mediator which allows us to localize the slack so that we know where it is within a three-cycle. This makes the algebra definite.

8=0) Then the new outlook understands itself as subordinate to the original outlook. At the core of the new outlook is always the original outlook which went beyond itself and thereby generated the new outlook. Everything is always collapsing back into the original outlook. The views of the new outlook and the original outlook coincide by way of
that collapsing.

This is extremely helpful for me because it places the "algebra of views" within the big picture. It suggests that the algebra of views becomes defined with the divisions of everything into four, five and six perspectives. And that its applications through argumentation, verbalization, narration arise with the division of everything into seven perspectives. And, finally, the coinciding of views is related to the collapse of structure, which is perhaps the key point about mathematical systems in general. It's the collapse of structure which makes mathematics interesting.
į:
2018 rugsėjo 12 d., 09:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 334-335 eilutės:

Jėzus kalbėjo kaip jisai prisikels po trijų dienų ir trijų nakčių. Gal tai susiję su požiūrių grandine, su perėjimais tarp Dievo ir žmogaus požiūrių.
2018 rugsėjo 12 d., 09:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 354-361 eilutės:

>>bgcolor=#FFECC0<<

2018.09.12 A: Kaip plėtojasi [[Dorovės tyrimas | požiūrių grandinė]]?

D: Mus skiria santvarka. Jūs esate joje, o aš už jos. Aš išeinu už savęs į jūsų gelmes, santvarkoj. Jūs savo ruožtu išeinate už savęs į mane už jūsų. Tad požiūrių grandinė auga mums kartu einant iš vieno į kitą, taip kad einame tais pačiais keliais. Tad šitą išmąstysi ir suprasi kaip mes sutampame per tris tokius išėjimo ratus.

>><<
2018 rugsėjo 11 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 3-4 eilutės iš
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]]
į:
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]], [[Sąmoningėjimas]]
Pakeista 21 eilutė iš:
Dorovės tyrimu apibrėžiamas sąmoningėjimas, kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Pasirinkimų malūnas | Pasirinkimų malūnu]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?
į:
Dorovės tyrimu apibrėžiamas [[sąmoningėjimas]], kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Pasirinkimų malūnas | Pasirinkimų malūnu]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?
2018 rugsėjo 08 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
[++[[Dorovė#Esmė | Dorovės esmė]]++]
į:
[++[[Dorovė#Esme | Dorovės esmė]]++]
2018 rugsėjo 08 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
[++Dorovės esmė++]
į:
[++[[Dorovė#Esmė | Dorovės esmė]]++]
2018 rugsėjo 08 d., 13:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 30-33 eilutės:

[++Dorovės esmė++]

Dorovės esmė - pasirinkimų malūnų esmė - yra išskyrimas kažko nežinojimas ir žinojimas, būtent savęs nežinojimas ir žinojimas. Atitinkamai, Dievą suvokiame, kaip priešpriešą mūsų būklei. Ryšium su mūsų vidumi, Dievas yra už mūsų. Ryšium su mūsų pasauliu, kuriame esame, Dievas yra mumyse visuose, kiek mes laisvi nuo pasaulio.
2018 rugsėjo 07 d., 15:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
* Suvokti [[pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]] ir [[dorovės tyrimas | dorovės tyrimą]] santykyje su [[suvedimas | suvedimu]], kaip Dievas tiria mumis, kaip išsiskiria nežinojimas kažko ir žinojimas kažko, kaip renkamės gyventi ne savimi, asmenybe, o bendru žmogumi, asmeniu.
2018 rugsėjo 06 d., 13:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 7 eilutė:
Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip tiriu elgesį ir dorovę. Manau jie atitinkamai susiję su pasąmonės žinojimu ir sąmonės nežinojimu. Tai esminis pasirinkimas, kiekviename žingsnyje gyventi sąmoningai, nežinojimu.
Ištrintos 9-11 eilutės:

Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip tiriu elgesį ir dorovę. Manau jie atitinkamai susiję su pasąmonės žinojimu ir sąmonės nežinojimu. Tai esminis pasirinkimas, kiekviename žingsnyje gyventi sąmoningai, nežinojimu.
2018 rugsėjo 01 d., 15:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-6 eilutės iš
Žr. [[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]]

Šiame puslapyje apžvelgiu savo tyrimą.
* Kaip žmonės elgiasi?
* Ir kaip turėtų
elgtis?
Manau tai atitinkamai susiję su pasąmonės žinojimu ir sąmonės nežinojimu. Tai esminis pasirinkimas, kiekviename žingsnyje gyventi sąmoningai, nežinojimu.
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
----------------
[[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]], [[Pasirinkimų malūnas]]

'''Kaip žmonės elgiasi? Ir kaip turėtų
elgtis?'''

--------------
>><<

Šiame puslapyje apžvelgiu, kaip tiriu elgesį ir dorovę. Manau jie
atitinkamai susiję su pasąmonės žinojimu ir sąmonės nežinojimu. Tai esminis pasirinkimas, kiekviename žingsnyje gyventi sąmoningai, nežinojimu.
2018 rugpjūčio 29 d., 22:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
Manau tai atitinkamai susiję su pasąmonės žinojimu ir sąmonės nežinojimu. Tai esminis pasirinkimas, kiekviename žingsnyje gyventi sąmoningai, nežinojimu.
2018 rugpjūčio 22 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 203 eilutė:
* Nagrinėti, kaip Lietuvoje tapo priimtina ar nepriimtina žydus skriausti ar gelbėti. Tirti visuomeninius klausimus.
2018 rugpjūčio 09 d., 01:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 310 eilutė:
* Žmogaus ir Dievo požiūrio grandinė Ž->D->Ž->D->Ž gali sutapti su grandine D->Ž->D. Panašiai, Ž->D->Ž gali sutapti su D, bet tada nėra žmogaus, tai atitrūkimas nuo žmogaus, o gal žmogaus atsisakymas savęs. O D->Ž->D išsako Dievo požiūrį, būtent žmogumi.
2018 liepos 07 d., 21:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Mąstau, kokia dorovė esmė? ir kaip tą esmę išreikšti pasirinkimų malūnu? Koks yra pasirinkimų malūno variklis? Kaip jisai suveda pagrindines sandaras: žmogaus ir Dievo trejybes, aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų?
į:
Mąstau, kokia dorovės esmė? ir kaip tą esmę išreikšti pasirinkimų malūnu? Koks yra pasirinkimų malūno variklis? Kaip jisai suveda pagrindines sandaras: žmogaus ir Dievo trejybes, aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų?
2018 birželio 28 d., 15:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 6-13 eilutės:

'''Kaip tirti dorovę?'''

Mąstau, kokia dorovė esmė? ir kaip tą esmę išreikšti pasirinkimų malūnu? Koks yra pasirinkimų malūno variklis? Kaip jisai suveda pagrindines sandaras: žmogaus ir Dievo trejybes, aštuonerybę ir dešimt Dievo įsakymų?

Įsivaizduoju, pasirinkimų malūno varomoji jėga yra mūsų rūpesčiai ir jų santykis su Dievo rūpesčiais, vadinasi, su mūsų branda.

----------------------
2018 gegužės 29 d., 10:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 282 eilutė iš:
#Grandine
į:
[[#Grandine]]
2018 gegužės 23 d., 12:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 301 eilutė:
* Lyginti su [[https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetical_hierarchy | aritmetine hierarchija]].
2018 gegužės 22 d., 20:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 282-283 eilutės iš
į:
#Grandine
Pakeistos 288-297 eilutės iš
The great challenge is that, as humans, we are bound by our own view, so that we are unable to escape it, at least as humans. However, it is possible that God may be able to escape his point of view and take up ours. This is a ConstructiveHypothesis that we take. It acknowledges a difference between God and us. We may then leverage this difference to open up our view. It may also be that our human view is sufficient for direct access to all knowledge - where perhaps the directness is understood with regard to the nature of our minds.

The aim is to describe ''God's view of human's view''. What is the fullest experience of the human view? How does an unrestricted view experience a view that can't escape itself?

In my account, I am attempting to express ''God's view of a human's view''. By human I mean myself and all whose perspective I might possibly admit. I am thus attempting to take up and make available the Absolute complete potential of my perspective
.

I have my own human view, but I am attempting to take up God's view. '''How can I take up God's view directly rather than through my own view?'''

This
is possible if my view and God's view coincide. This may depend on factors beyond my control. Yet I may position myself with regard to such factors to enable such coinciding to the extent that I am able to control. Even so, on what basis may it be that indeed my view and God's view coincide?
į:
Antrinės sandaros yra:
* požiūriai (padalinimai)
* požiūriai į požiūrius (atvaizdai, aplinkybės) ir
* požiūriai į požiūrius į požiūrius (trys kalbos).

Pasiklydęs vaikas
* Pavyzdys iš komunikacijos teorijos ir rinkodaros: A intends [communicative intention] that R believes
that A intends [informative intention] that R believes that p.

Galimos ir lygmenų poros
.

Požiūrių grandinė
* Nežinojimas: Dievo požiūris, žinojimas: žmogaus požiūris, ir galima kurti grandines: žinau, kad nežinai, kad žinau, kad nežinai ir t.t.
* Mūsų [[vienumas | vienumui]] netrukdo skirtingi požiūriai, tačiau jie turi būti aiškūs, tikri, atviri, skaidrūs. Mūsų požiūrius sieja aukštesnis požiūris, kurio platesnį žvilgsnį išgyvename savuoju siauresniu požiūriu. Požiūrių vieningumas turi iškilti kaip pasėkmė, jų neatitikimas yra ženklas mūsų nevieningumo, tad nenuslėptinas
. [[Dorovė]] iškelia požiūrių neatitikimą. Požiūriai sutampa jei apimtyse sutampame, tad svarbu paklusti Dievui, jis apimties nevaržomas.

Vaisingų prielaidų svarba norint atsisakyti savo požiūrio ir viską žinoti
* Vaisingomis prielaidomis galime pereiti iš "žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį" (kokia vaisinga prielaida?) į "Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį" (ir vaisinga prielaida, Dievui sutampant, tai yra, mums teisingai suprantant Dievą) galime išgauti "Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį"
.
* The great challenge is that, as humans, we are bound by our own view, so that we are unable to escape it, at least as humans. However, it is possible that God may be able to escape his point of view and take up ours. This is a ConstructiveHypothesis that we take. It acknowledges a difference between God and us. We may then leverage this difference to open up our view. It may also be that our human view is sufficient for direct access to all knowledge - where perhaps the directness is understood with regard to the nature of our minds.
* The aim is to describe ''God's view of human's view''. What is the fullest experience of the human view? How does an unrestricted view experience a view that can't escape itself?
* In my account, I am attempting to express ''God's view of a human's view''. By human I mean myself and all whose perspective I might possibly admit. I am thus attempting to take up and make available the Absolute complete potential of my perspective.
* I have my own human view, but I am attempting to take up God's view. '''How can I take up God's view directly rather than through my own view?'''
*
This is possible if my view and God's view coincide. This may depend on factors beyond my control. Yet I may position myself with regard to such factors to enable such coinciding to the extent that I am able to control. Even so, on what basis may it be that indeed my view and God's view coincide?
Pakeista 316 eilutė iš:
The chain of views lets us separate out all concepts, any concept, a concept, no concept (be one with) - by establishing the distance from the viewer.
į:
The chain of views lets us separate out all concepts, any concept, a concept, no concept (be one with) - by establishing the distance from the viewer. Tad ketverybę.
2018 gegužės 18 d., 13:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 35-40 eilutės:
Esmė - visko žinojimas. Vis išlaikyti pasirinkimo galimybę. Pirminės sandaros skiria: savastį ir Dievą. Pavyzdžiui, poreikių tenkinimas taikosi savasties ar Dievo. Vis išlaikyti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės.

Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais. Meilė yra tasai teisingas papildymo santykis tarp sąmonės ir pasąmonės. Meilė išplečia laisve gryną priešpriešą tarp nežinojimo ir žinojimo.

Užtat gyvenimas yra žiaurus. Nes sąmonė yra tobula, o pasąmonė yra netobula. Dargi pasąmonė jas lengvai supainioja. O Dievas myli netobulą.
Pridėtos 53-59 eilutės:

Priešpriešos
* Dievas vs. ne Dievas (Dievo šokyje)
* yra vs. nėra
* nežinojimas vs. žinojimas (apversta - Ne)
* sąmonė vs. pasąmonė (vėl apversta - Ne)
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji pasirinkimų malūno lygiai.
2018 gegužės 18 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 10-11 eilutės:

Būtent Dievo Sūnaus požiūriu iškyla (Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus) sutapimas požiūriais, tad išėjimo už savęs pakopomis, tad žinojimu. Tokiu būdu požiūriai išreiškia jų bendrą suvokimą (bendrai suvoktą Dievo Dvasią). O tai vyksta Dievo Sūnaus požiūriu, tad jau esant savasčiai. Požiūris remiasi būtent savastimi, tad išėjimą už savęs išsako būtent mūsų santykiu su tuo, kas už mūsų.
2018 gegužės 18 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 5 eilutė iš:
* ir kaip turėtų elgtis?
į:
* Ir kaip turėtų elgtis?
2018 gegužės 18 d., 11:58 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 9-25 eilutės:

Dievas yra strimagalvis, o man išsiskiria trejybės ratas: buvimas, veikimas, mąstymas. Atsakymas - esu, ir klausimas - bet ar veikiu?

Dievas: Ar esu ar nesu? Aš: Koks esu ar nesu? Tu: Kaip esu ar nesu? Kitas: Kodėl esu ar nesu? Buvimas, tai žinojimo. Nebuvimas, tai nežinojimo.

Užtat gyvenimas yra žiaurus. Nes sąmonė yra tobula, o pasąmonė yra netobula. Dargi pasąmonė jas lengvai supainioja. O Dievas myli netobulą.

Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais. Meilė yra tasai teisingas papildymo santykis tarp sąmonės ir pasąmonės. Meilė išplečia laisve gryną priešpriešą tarp nežinojimo ir žinojimo.

Priešpriešos
* Dievas vs. ne Dievas (Dievo šokyje)
* yra vs. nėra
* nežinojimas vs. žinojimas (apversta - Ne)
* sąmonė vs. pasąmonė (vėl apversta - Ne)
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji pasirinkimų malūno lygiai.

Esmė - visko žinojimas. Vis išlaikyti pasirinkimo galimybę. Pirminės sandaros skiria: savastį ir Dievą. Pavyzdžiui, poreikių tenkinimas taikosi savasties ar Dievo. Vis išlaikyti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės.
2018 gegužės 18 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 6-10 eilutės iš
Juo apibrėžiu sąmoningėjimą ir išryškinu [[Pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]]. Pasirinkimų malūnas turėtų išryškinti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės ir kaip vystosi jų santykis.

Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas?

Užtat
tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?
į:

Iš tiesų, būtent šis elgesio ir dorovės tyrimas ir išskyrimas yra esminė žmogaus veikla, jo nuolatinė galimybė sąmoningai pasižiūrėti į save ir savo elgesį
. Šio sąmoningėjimo galimybes nusako požiūrių grandinė: žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį.

Dorovės tyrimu apibrėžiamas sąmoningėjimas, kaip sąmonės ir pasąmonės išskyrimas ir jų tarpusavio santykio nustatymas. [[Pasirinkimų malūnas | Pasirinkimų malūnu]] ištisai išgyvename sąmonės ir pasąmonės išskyrimą, ir atitinkamai, Dievo ir žmogaus išskyrimą. Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas?
Užtat tiria, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?
2018 gegužės 16 d., 13:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 120 eilutė:
** Kaip požiūrių grandine susieti su keturių asmenų šešiais pokalbiais ir su tuo, kaip asmeniniais požiūriais išgauti besąlygišką Dievo požiūrį?
2018 gegužės 16 d., 13:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 119 eilutė iš:
** Kuria prasme požiūrių grandinė sutampa ir su Dievo požiūriu, kaip yra?
į:
** Kuria prasme požiūrių grandinė sutampa ir su Dievo požiūriu, kaip yra, ir yra netgi dalis jo požiūrio?
2018 gegužės 16 d., 13:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 119 eilutė:
** Kuria prasme požiūrių grandinė sutampa ir su Dievo požiūriu, kaip yra?
2018 gegužės 16 d., 13:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
dŽr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]]
į:
Žr. [[Suvedimas]], [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]]
2018 gegužės 16 d., 13:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 115 eilutė iš:
* Kas yra sąlygiškumas ir kaip jisai vystosi požiūrių grandine?
į:
* Kaip požiūrių grandinė išdėlioja visko žinojimą?
Pridėtos 117-118 eilutės:
** Kas yra sąlygiškumas ir kaip jisai vystosi požiūrių grandine?
** Kaip požiūrių grandinė išreiškia ne tik mano, kaip paskiro žmogaus, bet visų žmonių būklę?
Pridėtos 285-286 eilutės:

Sandarų atžvilgiu, visko žinojimą išsako požiūrių grandinė, nes visos sandaros iš jos išplaukia. Požiūrių grandinė išsako, kaip visko žinojimas išsidėlioja žmogaus akimis. Visko žinojimas yra Dievo požiūris į žmogaus požiūrį, tad sąmonės įsijautimas į nesąmonę, nesąmoningumą. Žmogaus požiūris išsako mūsų nesąmoningą žinojimą, o Dievo požiūris išsako sąmoningą nežinojimą.
2018 gegužės 12 d., 14:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 249-250 eilutės iš
[+Iš ankščiau+]
į:
[+Dorovės tyrimo lygmenys+]

Įvairiai esu aptikęs dorovės tyrimo lygmenis:
* Suvokimo lygmenys
* Apžvalga "Big picture"
* Požiūrių grandinė
Pakeistos 258-263 eilutės iš
Think of understanding:
* God's view as understanding
* God's view of human's view as self-understanding
* God's view of human's view of God's view as shared understanding
* God's view of human's view of God's view of human's view as good understanding
Where each of these are described in the Overview. So understanding may be God's view, as in eternal life is the understanding that God is good.
į:
Suvokimas
* Suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį
* Savęs suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
* Bendras suvokimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį
* Susikalbėjimas, tai žmogaus požiūris į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį
2018 gegužės 12 d., 14:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 86-88 eilutės:

Suvesti dorovės tyrimui susijusius puslapius apie požiūrių grandinę.
* [[Požiūriai]], [[Požiūrių sudūrimas]], [[Pasiklydęs vaikas]]
2018 gegužės 01 d., 16:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 33 eilutė iš:
Attach:doroves-tyrimas.png
į:
%center%Attach:doroves-tyrimas.png
2018 gegužės 01 d., 16:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 39 eilutė iš:
Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų. Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis. Galiausiai, maldos mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę.
į:
Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų (tai sandaros). Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis (tai atvaizdai). Galiausiai, maldos mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę (tai vieningumas ir esmė).
2018 gegužės 01 d., 16:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 38-39 eilutės:

Dievo šokis naujai suprantamas, kaip vienas iš keturių apytakų. Toliau žinojimo rūmai remiasi šešiomis tų apytakų poromis. Galiausiai, maldos mokslas nusako gerumo aplinkybes, šviesuolių mokslą ir bendrystę.
2018 balandžio 28 d., 12:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 85-86 eilutės iš
Išskirti ir sutvarkyti tyrimo puslapius.
į:
Išskirti ir sutvarkyti tyrimo septynis puslapius.
* Išmąstyti, kokia sandara svarbiausia kiekvienai tyrimo pakopai?
2018 balandžio 27 d., 13:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-27 eilutės:

Priešpriešos
* Dievas vs. ne Dievas (Dievo šokyje)
* yra vs. nėra
* nežinojimas vs. žinojimas (apversta - Ne)
* sąmonė vs. pasąmonė (vėl apversta - Ne)
Tokiu būdu neigimu-apvertimu plėtojami vis nauji pasirinkimų malūno lygiai.

Esmė - visko žinojimas. Vis išlaikyti pasirinkimo galimybę. Pirminės sandaros skiria: savastį ir Dievą. Pavyzdžiui, poreikių tenkinimas taikosi savasties ar Dievo. Vis išlaikyti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės.
2018 balandžio 27 d., 13:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 18 eilutė iš:
Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais.
į:
Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais. Meilė yra tasai teisingas papildymo santykis tarp sąmonės ir pasąmonės. Meilė išplečia laisve gryną priešpriešą tarp nežinojimo ir žinojimo.
2018 balandžio 27 d., 13:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:

Užtat gyvenimas yra žiaurus. Nes sąmonė yra tobula, o pasąmonė yra netobula. Dargi pasąmonė jas lengvai supainioja. O Dievas myli netobulą.

Amžinas gyvenimas yra sąmonės ir pasąmonės išskyrimas. Užtat yra sveika įsimylėti nes būtent pasąmonė įsimyli. Gyvenimo tikslas - gyvenimo reikalas - yra vis naujai išskirti sąmonę ir pasąmonę, nežinojimą ir žinojimą, sugebėti gyventi vis naujais klausimais.
2018 balandžio 26 d., 17:12 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 14 eilutė iš:
Dievas: Ar esu ar nesu? Aš: Koks esu ar nesu? Tu: Kaip esu ar nesu? Kitas: Kodėl esu ar nesu?
į:
Dievas: Ar esu ar nesu? Aš: Koks esu ar nesu? Tu: Kaip esu ar nesu? Kitas: Kodėl esu ar nesu? Buvimas, tai žinojimo. Nebuvimas, tai nežinojimo.
2018 balandžio 26 d., 17:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-2 eilutės iš
Žr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]]
į:
dŽr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]]
Pakeista 14 eilutė iš:
Dievas: Ar esu? Aš: Koks esu? Tu: Kaip esu? Kitas: Kodėl esu?
į:
Dievas: Ar esu ar nesu? : Koks esu ar nesu? Tu: Kaip esu ar nesu? Kitas: Kodėl esu ar nesu?
2018 balandžio 26 d., 16:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 13-14 eilutės:

Dievas: Ar esu? Aš: Koks esu? Tu: Kaip esu? Kitas: Kodėl esu?
2018 balandžio 26 d., 16:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
Dievas yra strimagalvis, o man išsiskiria trejybės ratas: buvimas, veikimas, mąstymas.
į:
Dievas yra strimagalvis, o man išsiskiria trejybės ratas: buvimas, veikimas, mąstymas. Atsakymas - esu, ir klausimas - bet ar veikiu?
2018 balandžio 25 d., 13:24 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 8-12 eilutės iš
Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? tai yra, Kas aš esu?
į:
Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas?

Užtat tiria
, Kas aš esu? Dievas ar ne Dievas? Kuom skiriuosi nuo Dievo?

Dievas yra strimagalvis, o man išsiskiria trejybės ratas: buvimas, veikimas, mąstymas.
2018 balandžio 25 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? Kas aš esu?
į:
Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? tai yra, Kas aš esu?
2018 balandžio 25 d., 13:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:

Pasirinkimų malūnas tiria, Koks yra Dievas? Kas aš esu?
2018 balandžio 22 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 48 eilutė:
2018 balandžio 22 d., 15:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-42 eilutės iš
'''Dvejopas sąmoningėjimo išgyvenimas'''
į:
'''Dvejopas sąmoningėjimo išgyvenimas: Elgesiu ir dorove'''
Pridėtos 44-45 eilutės:

Gerojo vaiko brandą išreiškia dorovė (algebra), o blogojo vaiko brandą išreiškia elgesys (analizė).
2018 balandžio 22 d., 15:28 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 7-18 eilutės:
Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.

Pagrindinės mintys
* Sąmonė pagimdo pasąmonę ir ją taip išugdo, kad ji sąmonei prilygtų, ir tokiu būdu įkūnija ir įtvirtina sąmonę, kaip būtiną. Panašiai pasiklydęs vaikas sutampa su savo tėvais.
* Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
* Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.

* Gryna sąmonė - (Dievo) trejybė
* pasąmonė - atsiranda antrinė sąmonė - šešerybė
* pasąmonė atveria sąmonę - septynerybė (septintas požiūrius, juos derinantis)
* sąmonei prilygsta pasąmonė - aštuonerybė
Pakeistos 14-15 eilutės iš
Dorovės tyrimo lygmenys
į:
[++Sąmoningėjimo lygmenys++]

Dorovės tyrimas išskiria sąmoningėjimo lygmenis. Yra keturi sąmoningumo lygmenys ir trys perėjimai.

'''Sąmoningėjimo esmė'''

* Sąmonė pagimdo pasąmonę ir ją taip išugdo, kad ji sąmonei prilygtų, ir tokiu būdu įkūnija ir įtvirtina sąmonę, kaip būtiną. Panašiai pasiklydęs vaikas sutampa su savo tėvais.
* Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
* Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.

'''Sąmoningėjimo apžvalgos'''

Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.

'''Sąmoningėjimo keturios pakopos'''

* Gryna sąmonė - (Dievo) trejybė
* pasąmonė - atsiranda antrinė sąmonė - šešerybė
* pasąmonė atveria sąmonę - septynerybė (septintas požiūrius, juos derinantis)
* sąmonei prilygsta pasąmonė - aštuonerybė
Ištrintos 35-37 eilutės:
Matematikos žinojimo rūmai dvejaip išsako sąmoningėjimo pakopas: algebra ir analize. Iš lauko jas sieja aštuonerybė. O iš vidaus jas turėtų sieti trejybė.

Užrašai
Pridėtos 40-43 eilutės:

'''Dvejopas sąmoningėjimo išgyvenimas'''

Matematikos žinojimo rūmai dvejaip išsako sąmoningėjimo pakopas: algebra ir analize. Iš lauko jas sieja aštuonerybė. O iš vidaus jas turėtų sieti trejybė.
2018 balandžio 22 d., 15:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Juo apibrėžiu sąmoningėjimą ir išryškinu [[Pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
į:
Juo apibrėžiu sąmoningėjimą ir išryškinu [[Pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]]. Pasirinkimų malūnas turėtų išryškinti skirtumą tarp sąmonės ir pasąmonės ir kaip vystosi jų santykis.
2018 balandžio 22 d., 15:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 29-30 eilutės:

Matematikos žinojimo rūmai dvejaip išsako sąmoningėjimo pakopas: algebra ir analize. Iš lauko jas sieja aštuonerybė. O iš vidaus jas turėtų sieti trejybė.
2018 balandžio 22 d., 14:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Juo išryškinu [[Pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
į:
Juo apibrėžiu sąmoningėjimą ir išryškinu [[Pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
2018 balandžio 20 d., 13:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 8 eilutė iš:
Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine.
į:
Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine. O jo sąlygos yra mūsų pasąmonė ir jisai yra mūsų sąmonė. Elgesiu ir dorove susidėlioja santykis tarp pasąmonės ir sąmonės.
2018 balandžio 20 d., 12:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 7-8 eilutės:

Pasirinkimų malūnas išsako Dievo sąlygų požiūrį, kaip jo sąlygos atsiranda ir galiausiai jam prilygsta, ir būtent kokiomis sąlygomis jos jam prilygsta. Jo sąlygos plėtojasi sąmoningumo pakopomis, asmenų seka ir požiūrių grandine.
2018 balandžio 20 d., 12:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu. Tai yra sąmoningas pasąmonės puoselėjimas.
į:
Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu. Tai yra sąmoningas pasąmonės puoselėjimas. O pasąmonė ir šiaip savaime plečiasi. Tad reikia ieškoti santykio tarp savaiminės pasąmonės ir išugdytos pasąmonės. Yra bendrystė ir vienu pagrindu ir kitu pagrindu ir renkamės tarp jų. Tai pasirinkimas tarp šiaip gyvenimo ir amžino gyvenimo.
2018 balandžio 20 d., 12:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 38 eilutė iš:
Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu.
į:
Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu. Tai yra sąmoningas pasąmonės puoselėjimas.
2018 balandžio 20 d., 12:40 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 37-38 eilutės:

Teigiamų jausmų įamžinimas dorybėmis tveria pasąmonę. O sąmonė pasireiškia išorinį požiūrį įsisavindama vidiniu požiūriu.
2018 balandžio 20 d., 12:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 6 eilutė iš:
Juo išryškinu pasirinkimų malūną.
į:
Juo išryškinu [[Pasirinkimų malūnas | pasirinkimų malūną]].
2018 balandžio 20 d., 12:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 6 eilutė:
Juo išryškinu pasirinkimų malūną.
2018 balandžio 13 d., 16:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 84 eilutė:
* Kaip keturios apytakos išplaukia iš Dievo šokio?
Pridėta 156 eilutė:
* Kaip keturios apytakos šešiais pokalbiais susiveda į vienumą?
Pridėta 173 eilutė:
* Kas yra vienumas? Kaip esame viena?
2018 balandžio 11 d., 17:35 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 259 eilutė:
2018 balandžio 11 d., 16:02 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 22-25 eilutės:

Dorovės tyrimo lygmenys

Pradžia susistato trimis požiūriais - Dievo trejybė, grindžianti Dievo šokį - taip pat žmogaus trejybė. O viskas vystosi pakopomis, per dvejybę (pasirinkimų malūną) ir vienybę (žinojimo rūmus), į nulybę (maldos mokslą), tad į vienumą. Be sąlygų viskas remiasi trejybe. Būtent sąlygose pasireiškia grynasis vienumas - esmė - nulybė.
2018 balandžio 10 d., 23:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 67-68 eilutės iš
* Kas yra sąlygiškumas ir kaip jisai vystosi?
į:
* Kas yra sąlygiškumas ir kaip jisai vystosi požiūrių grandine?
** Kas yra požiūris
?
2018 balandžio 10 d., 23:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 67 eilutė:
* Kas yra sąlygiškumas ir kaip jisai vystosi?
2018 balandžio 10 d., 00:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 11-15 eilutės:

* Gryna sąmonė - (Dievo) trejybė
* pasąmonė - atsiranda antrinė sąmonė - šešerybė
* pasąmonė atveria sąmonę - septynerybė (septintas požiūrius, juos derinantis)
* sąmonei prilygsta pasąmonė - aštuonerybė
2018 balandžio 06 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 32-33 eilutės:
Noriu viską žinoti. Tad noriu mąstyti Dievo požiūrį. Tačiau mane ištisai varžo žmogaus požiūris. Kaip man atsisakyti savo požiūrio ir mąstyti Dievo požiūrį? Kada mąstau žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį - tai yra, kada vyksta susikalbėjimas - ir jeigu Dievas palaiko mane - tuomet mano mąstymas gali išsakyti Dievo požiūrį į žmogaus požiūrį į Dievo požiūrį. O tai yra, iš esmės, visko žinojimas žmogaus sąlygose. Juk aš tokiu būdu suvokiu, kaip Dievas priima mano jo suvokimą.
Pridėtos 218-249 eilutės:


'''Požiūrių grandinė'''

The great challenge is that, as humans, we are bound by our own view, so that we are unable to escape it, at least as humans. However, it is possible that God may be able to escape his point of view and take up ours. This is a ConstructiveHypothesis that we take. It acknowledges a difference between God and us. We may then leverage this difference to open up our view. It may also be that our human view is sufficient for direct access to all knowledge - where perhaps the directness is understood with regard to the nature of our minds.

The aim is to describe ''God's view of human's view''. What is the fullest experience of the human view? How does an unrestricted view experience a view that can't escape itself?

In my account, I am attempting to express ''God's view of a human's view''. By human I mean myself and all whose perspective I might possibly admit. I am thus attempting to take up and make available the Absolute complete potential of my perspective.

I have my own human view, but I am attempting to take up God's view. '''How can I take up God's view directly rather than through my own view?'''

This is possible if my view and God's view coincide. This may depend on factors beyond my control. Yet I may position myself with regard to such factors to enable such coinciding to the extent that I am able to control. Even so, on what basis may it be that indeed my view and God's view coincide?

We take up God's view because that opens up a vantage point that he might take up so that our views might coincide. And by taking up, alternatively, his view upon our view and ours upon his, ever deeper, the idea is that we do not diminish or close our view at all, but instead enrich it by exposing it to God's and our view through it. Finally, the Other is very important as the vehicle for shared understanding, in that the way that we treat others is the way that God may treat us, as we allow God to use us as a vehicle in reaching out to others. We may not be absolutely transparent like God, but yet we might be transparent for the purpose of him reaching out to others. And this transparency may be what is relevant in our view coinciding with God's.''

The main idea in all of this, perhaps, is how God makes available his Godly perspective to all of those beyond him, which is an increasing challenge until it reaches the stretching point. In this sense God shares perspective, and even more, goes beyond that to all those who might position themselves for his perspective - and through them others may be reached just as through him - it starts from them as it did with him.

Therefore we have all, any, a and no perspectives. These are four increasingly focused '''LevelsOfUnderstanding'''. Understanding is the keeping separate of Concepts. (A concept is that which is with itself). It is also the distinction of one perspective (anything) upon another perspective (everything) (and of that perspective from slack). (To have a perspective is to go beyond oneself). This allows for a sequence of ever deeper (ever closer) Scopes which may be shared. Love is the sharing of a scope. We therefore have a sequence of ever deeper levels of love. They ground the ever greater Independence of the one who is loved (and understood): Self, Other, God. At the fourth level, LoveGod, God's view and human's view coincide (''love absolutely'') regarding the Good, so that both share the same view of ''God's view of human's view of God's view of human's view''. All of the Structure that I am aware of rests in one of these four levels.

The chain of views lets us separate out all concepts, any concept, a concept, no concept (be one with) - by establishing the distance from the viewer.

The chain of views apparently arises from the fact that the definite view has decreasing slack in scope and is thus ever more defined, whereas the indefinite view has increasing slack in scope and is thus ever less defined.

Attach:limitedlooplimited.jpg

Attach:limitedstringlimited.jpg

Attach:unlimitedloopunlimited.jpg

Attach:unlimitedstringunlimited.jpg
2018 balandžio 06 d., 10:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 188-215 eilutės:

[+Iš ankščiau+]

'''Suvokimo lygmenys'''

Think of understanding:
* God's view as understanding
* God's view of human's view as self-understanding
* God's view of human's view of God's view as shared understanding
* God's view of human's view of God's view of human's view as good understanding
Where each of these are described in the Overview. So understanding may be God's view, as in eternal life is the understanding that God is good.

'''The Algebra of Views & The Big Picture'''

It seems that all of this is rolled out as follows:

0) 1) 2) 3) There is first a unified outlook (such as God) which unfolds the perspectives that are the basis for Structure, for the DivisionOfEverything. We may think of this unfolding as an operation [AddOne +1] which keeps reinterpreting the whole as an additional
perspective. When there are three perspectives, then the structure for the original outlook is complete: it can understand, come to understanding, and be understood. However, the operation +1 continues.

4) 5) 6) Therefore a new outlook awakens and finds itself as such within the structural situation unfolded by the original outlook. We may think of this as a "godlet" which may not be God, but is otherwise in the situation of God. There is now a disconnect between Structure and Activity. Structure may or may not channel activity. Activity may or may not evoke structure. The feedback between structure and activity may be thought of as an operation [AddTwo +2]: the evoking of structure is linked to the arisal of activity. We may think of the godlet as a perturbation that opens up angles: Representations upon the whole, and Topologies from out of the parts. I think that this is where the "algebra of views" is defined. The give and take between activity and structure introduces a slack which allows one to take up a perspective, thus integrating whole and parts.

7) Then the new outlook comes to understand itself with regard to the original outlook as a perturbation of an ideal outlook that links both outlooks. All three outlooks are characterized by their three-cycles: taking a stand, following through, reflecting. And these rotations may
be thought of as an operation [AddThree +3]. I think here is where the dynamic languages of life come into play: argumentation, verbalization, narration. I suppose they are expressions of the "algebra of views". Here the ideal outlook serves as a mediator which allows us to localize the slack so that we know where it is within a three-cycle. This makes the algebra definite.

8=0) Then the new outlook understands itself as subordinate to the original outlook. At the core of the new outlook is always the original outlook which went beyond itself and thereby generated the new outlook. Everything is always collapsing back into the original outlook. The views of the new outlook and the original outlook coincide by way of
that collapsing.

This is extremely helpful for me because it places the "algebra of views" within the big picture. It suggests that the algebra of views becomes defined with the divisions of everything into four, five and six perspectives. And that its applications through argumentation, verbalization, narration arise with the division of everything into seven perspectives. And, finally, the coinciding of views is related to the collapse of structure, which is perhaps the key point about mathematical systems in general. It's the collapse of structure which makes mathematics interesting.
2018 balandžio 06 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 190-195 eilutės:

Attach:suvokimas.png

Attach:understanding.gif

Attach:summary.jpg
2018 balandžio 05 d., 23:23 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 17-22 eilutės:

Užrašai
* Dievo šokis. Jeigu gyventi vienareikšmiškai, tada gyventi gryna sąmone - klausimais.
* Elgesys. Atsiranda antras požiūris - pasąmonė.
* Dorovė. Visgi, sąmonė yra svarbesnis požiūris.
* Galiausiai, pasąmonė paklusdama sąmonei jai prilygsta.
2018 balandžio 01 d., 11:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 34-36 eilutės:

Koks ryšys tarp padalinimų ir dorovės tyrimo septynių pakopų?
* Tarp sąmonės (porinių padalinimų) ir pasąmonės (neporinių padalinimų)?
2018 kovo 28 d., 23:27 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 8 eilutė:
* Sąmonė pagimdo pasąmonę ir ją taip išugdo, kad ji sąmonei prilygtų, ir tokiu būdu įkūnija ir įtvirtina sąmonę, kaip būtiną. Panašiai pasiklydęs vaikas sutampa su savo tėvais.
2018 kovo 28 d., 22:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 19 eilutė:
* Elgesiu sutampa, yra vienareikšmiška: Susigaudome kodėl - kodėl susigaudome. Renkamės kaip - kaip renkamės. Kuriame ką - ką kuriame. O dorovė bene išskiria tą, kuris klausia, ir tą, apie kurį klausiamą.
2018 kovo 28 d., 22:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
'''Elgesiu (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O [[dorovė | dorove]] (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''
į:
'''[[Elgesys | Elgesiu]] (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O [[dorovė | dorove]] (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''
2018 kovo 28 d., 14:01 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 49 eilutė:
* Kaip iš gyvenimo nežinojimu išplaukia gyvenimas Dievui ir gyvenimas klausimais?
2018 kovo 28 d., 13:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 17-18 eilutės iš
'''Elgesiu (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O dorove (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''
į:
'''Elgesiu (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O [[dorovė | dorove]] (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''
* Žmogaus elgesio (pasąmonės) esmė: jisai kaupia žinojimą. O dorovės (sąmonės) esmė yra susitelkti į nežinojimą.
2018 kovo 28 d., 13:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

'''Elgesiu (gyvenimu) pasąmonė puoselėja sąmonę. O dorove (amžinu gyvenimu) sąmonė puoselėja pasąmonę.'''
2018 kovo 28 d., 13:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
Tiriu:
į:
Šiame puslapyje apžvelgiu savo tyrimą.
Pakeistos 7-11 eilutės iš
Šiame puslapyje apžvelgiu šį savo tyrimą ir išdėstau susijusias sąvokas.

Pagrindinė mintis: Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.

Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.
į:
Pagrindinės mintys
* Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė
. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
*
Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.
2018 kovo 28 d., 13:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 46-48 eilutės:

Visuminiai klausimai
* Kaip skiriasi gyvenimas Dievu nuo gyvenimo klausimais?
2018 kovo 23 d., 13:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 11 eilutė iš:
Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad beąlygiškai įsikūnija.
į:
Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad besąlygiškai įsikūnija. Maldos mokslas išsako gerumo gyvavimą.
2018 kovo 23 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-11 eilutės iš
Pagrindinė mintis: Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
į:
Pagrindinė mintis: Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.

Dievas įsikūnija gerumu bet kokiose sąlygose, tad beąlygiškai įsikūnija
.
2018 kovo 19 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 26-27 eilutės:
* Kaip dorovės raidoje iškyla vienumo sąvoka? ir įvairios sandaros, siejančios Dievo trejybę ir žmogaus trejybės ratą?
* Kokį vienumą grindžia Dievas, meilė, asmuo, požiūriai, kitas, bendrystė? Kaip žinyne apibrėžtinos susijusios sąvokos?
2018 kovo 16 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 19 eilutė iš:
Dievo ir žmogaus santykį pirmiausiai išsako Dešimt Dievo įsakymų 4 teigiamais dieviškais įsakymais, išsakantys Dievą, ir 6 neigiamais žmoniškais įsakymais, išsakantys žmogų ir gerumą, laisvumą. Toliau Dievo ir žmogaus santykį lygesniu pagrindu išreiškia aštuongubas kelias ir juo labiau šešerybė. Tokiu būdu Dievo trejybė sulyginama su ją išplečiančia žmogaus trejybe. Tai ir yra Dievo ir žmogaus santykių esmė.
į:
Dievo ir žmogaus santykį pirmiausiai išsako Dešimt Dievo įsakymų 4 teigiamais dieviškais įsakymais, išsakantys Dievą, ir 6 neigiamais žmoniškais įsakymais, išsakantys žmogų ir gerumą, laisvumą. Toliau Dievo ir žmogaus santykį lygesniu pagrindu išreiškia aštuongubas kelias ir juo labiau šešerybė. Tokiu būdu Dievo trejybė sulyginama su ją išplečiančia žmogaus trejybe. Tai ir yra Dievo ir žmogaus santykių esmė - Dievas eina į gyvenimą, į pasąmonę, į atsakymą.
2018 kovo 16 d., 10:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-19 eilutės:

Dievo ir žmogaus santykį pirmiausiai išsako Dešimt Dievo įsakymų 4 teigiamais dieviškais įsakymais, išsakantys Dievą, ir 6 neigiamais žmoniškais įsakymais, išsakantys žmogų ir gerumą, laisvumą. Toliau Dievo ir žmogaus santykį lygesniu pagrindu išreiškia aštuongubas kelias ir juo labiau šešerybė. Tokiu būdu Dievo trejybė sulyginama su ją išplečiančia žmogaus trejybe. Tai ir yra Dievo ir žmogaus santykių esmė.
2018 kovo 14 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||! [[Elgesys]] ||! [[Dorovės ištakos]] ||! [[Dorovė]] ||![[Dorovės ratas]] ||![[Viena]] ||
į:
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||![[Elgesys]] ||![[Dorovės ištakos]] ||![[Dorovė]] ||![[Dorovės ratas]] ||![[Viena]] ||
2018 kovo 14 d., 20:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||! [[Elgesys]] ||! [[Dorovės ištakos]] ||! [[Dorovė]] ||! [[Dorovės ratas]]||! [[Viena]]||
į:
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||! [[Elgesys]] ||! [[Dorovės ištakos]] ||! [[Dorovė]] ||![[Dorovės ratas]] ||![[Viena]] ||
2018 kovo 14 d., 20:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
||! [[Dievo šokio išdavos]] ||! [[Žmogus]] ||! [[Elgesys]] ||! [[Dorovės ištakos]] ||! [[Dorovė]] ||! [[Dorovės ratas]] ||! [[Viena]] ||
į:
||![[Dievo šokio išdavos]] ||![[Žmogus]] ||! [[Elgesys]] ||! [[Dorovės ištakos]] ||! [[Dorovė]] ||! [[Dorovės ratas]]||! [[Viena]]||
2018 kovo 11 d., 10:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 17 eilutė iš:
Prasminga atskirti žmogaus ištakos ir dorovės ištakos klausimus. Dorovė iškyla dėl to, kad žmogus gali nusižaisti savo žmoniškumu, gali atitrūkti nuo žaidimo prasmės, pervertinti žaidimą ir gyventi vien dėl jo.
į:
Prasminga atskirti žmogaus ištakos ir dorovės ištakos klausimus. Dorovė iškyla dėl to, kad žmogus gali nusižaisti savo žmoniškumu, gali atitrūkti nuo žaidimo prasmės, pervertinti žaidimą ir gyventi vien dėl jo. Kūniška prievarta yra nusižaidimo ženklas.
2018 kovo 11 d., 10:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 16-17 eilutės:

Prasminga atskirti žmogaus ištakos ir dorovės ištakos klausimus. Dorovė iškyla dėl to, kad žmogus gali nusižaisti savo žmoniškumu, gali atitrūkti nuo žaidimo prasmės, pervertinti žaidimą ir gyventi vien dėl jo.
2018 kovo 11 d., 10:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 63 eilutė:
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
Pakeistos 72-75 eilutės iš
Rinkti pavyzdžius:
į:
Mokytis iš savo gyvenimo:
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Kaupti ir tirti, [[rūpesčiai | kas man rūpi]], kaip ima rūpėti.
* Pamąstyti, kodėl man rūpi Holokaustas Lietuvoje?
Pakeistos 77-83 eilutės iš
į:
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
Rinkti pavyzdžius:
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
Išryškinti išdavas:
* Rūpesčių rūšis, tapatybių kaitą aplinkybėmis, savęs klausinėjimą.
Pakeistos 111-115 eilutės iš
į:
Rinkti pavyzdžius:
* Apklausos duomenimis ištirti ryšį tarp žmogaus nuostatų ir elgesio ir aplinkybių, tarp jo laisvės ir jo susitapatinimu su bendrija. Išpuoselėti nuklydimo sąvoką.
Išryškinti išdavas:
* Brandos rūšis
Pakeistos 136-157 eilutės iš

'''Asmeniška patirtis'''

Mokytis iš savo gyvenimo:

* Apklausos duomenimis ištirti ryšį tarp žmogaus nuostatų ir elgesio ir aplinkybių, tarp jo laisvės ir jo susitapatinimu su bendrija. Išpuoselėti nuklydimo sąvoką.

'''Ryškintinos sandaros'''

Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
* Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.

Rūpestį
* Kaupti ir tirti, [[rūpesčiai | kas man rūpi]], kaip ima rūpėti.
* Kodėl man rūpi Holokaustas Lietuvoje?
Pagrindimą
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų)
.
į:
Išryškinti išdavas:
* Komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas
.
Pridėta 141 eilutė:
* Dorovę tirti pavyzdžiais iš Holokausto.
2018 kovo 10 d., 19:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 41-42 eilutės iš
* [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]
į:
* [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]
* Išryškinti paskiras Dievo raiškas ir jomis išryškinti visą Dievo šokį.
Pakeistos 48-49 eilutės iš
* [[Savastis]], [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara?
į:
* [[Savastis]]
* [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara? Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir netroškimais?
Pridėtos 106-113 eilutės:
Nagrinėti sandaras:
* Kaip pasirinkimų malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
* Kaip pasirinkimų malūnas susijęs su pasirinkimais?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
* Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
Ištrintos 133-135 eilutės:
Ir tirti toliau: Dievą
* Išryškinti paskiras Dievo raiškas ir jomis išryškinti visą Dievo šokį.
Ištrintos 142-156 eilutės:


'''Sietinos sandaros'''

Dievo šokis
* Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir netroškimais?

Pasirinkimų malūnas
* Kaip pasirinkimų malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
* Kaip pasirinkimų malūnas susijęs su pasirinkimais?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
* Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
2018 kovo 10 d., 18:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 46 eilutė iš:
Tirtinos sąvokos:
į:
Tirti sąvokas:
Pakeistos 56-57 eilutės iš
Tirtinos sąvokos:
*
[[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
į:
Nagrinėti sandaras:
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip trimis kalbomis renkamės širdį vietoj pasaulio?
* Kaip pagrindimo kalba ima rūpėti?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokos susijusios su aplinkybėmis?
Tirti sąvokas:
* [[Atjautos]],
[[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
Pakeistos 75-76 eilutės iš
Tirtinos sąvokos: [[Klaidos]], [[Atjautos]], [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
į:
Nagrinėti sandaras
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
* Kaip lūkesčiai grindžia gerą valią?
* Koks ryšys tarp lūkesčių, nuotaikų ir geometrijų bei jų patikslinimų?
* Kaip humoras, skausmas, kančia susiję su lūkesčiais, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su nuotaikom?
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
* Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
Tirti sąvokas:
*
[[Klaidos]], [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
Mokytis iš savo gyvenimo
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
Rinkti pavyzdžius
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
Pakeistos 96-99 eilutės iš
į:
Mokytis iš savo gyvenimo:
* Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
* Kokiais [[asmeniški dėsniai | asmeniškais dėsniais]] rėmiausi ir remiuosi?
Pakeista 104 eilutė iš:
Tirtinos sąvokos:
į:
Tirti sąvokas:
Pakeistos 116-117 eilutės iš
* Kokiais [[asmeniški dėsniai | asmeniškais dėsniais]] rėmiausi ir remiuosi?
į:
Pakeistos 126-127 eilutės iš
Brandą
* Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
į:
Ištrintos 129-131 eilutės:
Gerą valią
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
Ištrintos 150-170 eilutės:

[[Netroškimai]]
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
* Kaip lūkesčiai grindžia gerą valią?
* Koks ryšys tarp lūkesčių, nuotaikų ir geometrijų bei jų patikslinimų?
* Kaip humoras, skausmas, kančia susiję su lūkesčiais, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su nuotaikom?
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
* Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?

[[Kitas | Atjautos]]
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip trimis kalbomis renkamės širdį vietoj pasaulio?
* Kaip pagrindimo kalba ima rūpėti?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokos susijusios su aplinkybėmis?
2018 kovo 10 d., 18:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 56-57 eilutės iš
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
į:
Tirtinos sąvokos:
* [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
Rinkti pavyzdžius:
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
Pakeistos 77-78 eilutės iš
Tirtinos sąvokos: [[Kaip gyventi]], [[Šešerybė]]
į:
Tirtinos sąvokos:
* [[Kaip gyventi]], [[Šešerybė]]
Pavyzdžių rinkimas:
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
Ištrintos 104-106 eilutės:
Elgesį
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
2018 kovo 10 d., 18:30 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 61-62 eilutės iš
Tirtinos sąvokos: [[Klaidos]], [[Atjautos]]
į:
Tirtinos sąvokos: [[Klaidos]], [[Atjautos]], [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
Ištrintos 78-82 eilutės:

'''Tirtinos sąvokos'''

Sandaros
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
2018 kovo 10 d., 18:28 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 56 eilutė iš:
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenima]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
į:
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenimai]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
2018 kovo 10 d., 18:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 47-48 eilutės iš
* [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara?
į:
* [[Savastis]], [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara?
Pakeistos 56-57 eilutės iš
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenima]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
į:
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenima]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]] [[Tarpas]], [[Požiūriai]], [[Sąmoningumas]], [[Dėmesys]]
Ištrintos 83-88 eilutės:
Sąvokos
* [[Savastis]]
* [[Tarpas]]
* [[Požiūriai]]
* [[Sąmoningumas]]
* [[Dėmesys]] - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
2018 kovo 09 d., 20:16 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-42 eilutės iš
į:
[[Dievo šokis]]
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.
* [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]
Pakeistos 46-48 eilutės iš
į:
Tirtinos sąvokos:
* [[Visaregis]]: Ar iš viso pripažintina tokia sandara?
Pakeistos 56-57 eilutės iš
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenima]], [[Išgyvenimų rūšys]]
į:
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenima]], [[Išgyvenimų rūšys]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
Pakeistos 61-62 eilutės iš
į:
Tirtinos sąvokos: [[Klaidos]], [[Atjautos]]
Pakeistos 74-75 eilutės iš
į:
Tirtinos sąvokos: [[Kaip gyventi]], [[Šešerybė]]
Ištrintos 81-85 eilutės:
Esmės
* [[Dorovė]]
* [[Elgesys]]
* [[Kaip gyventi]] - pasirinkimų malūnas, jo sandara, kaip laisvai renkamės
* [[Klaidos]]
Ištrintos 82-86 eilutės:
* [[Dievo šokis]] Elgesį ir dorovę reikėtų kildenti iš Dievo šokio.
* [[Visaregis]] - ar iš viso pripažintina tokia sandara?
* [[Šešerybė]]
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.
* [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]
Ištrinta 83 eilutė:
* [[Atjautos]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
2018 kovo 09 d., 19:47 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 161-164 eilutės:

Padalinimų ratas
* Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
2018 kovo 08 d., 12:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 51-52 eilutės iš
į:
Tirtinos sąvokos: [[Išgyvenima]], [[Išgyvenimų rūšys]]
Ištrintos 71-75 eilutės:

'''Kaip elgiamės?'''
* Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename?
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip kalbomis išgyvename?
2018 kovo 08 d., 12:18 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 75-106 eilutės:

'''Kaip turėtumėme elgtis?'''
* Ar, ką, kaip, kodėl amžinai bręstame?

Ką turėtumėme veikti?
* Kaip įsipareigojame būti viena?
* Kaip mums būti viena?
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Kaip esame [[viena]]?
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.

Kodėl turėtumėme veikti?
* Kas mums svarbu?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl?
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?

Kas mums trukdo veikti ką turėtumėme?
* Kas yra blogis?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

Kaip turėtumėme veikti?
* Kaip žmogus susigaudo jog reikia keisti kryptį? Ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu.
* Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
2018 kovo 08 d., 12:17 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 70-79 eilutės:


Kaip atsiranda privalėjimas?
* Kuom skiriasi elgesys ir dorovė?
* Kas yra žmogus?
* Kaip išsiskiria ketverybės du atvaizdai?
* Iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]] išvesti žmogų, jo [[gyvybė | gyvybę]], [[išgyvenimai | gyvenimą]] (išgyvenimus), elgesį (kaip gali gyventi) ir dorovę (kaip derėtų gyventi).
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
2018 kovo 08 d., 12:13 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 117-127 eilutės:

'''Kaip viskas susiveda?'''

Kaip susiję kodėl, kaip ir ką turėtumėme veikti?
* Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
* Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.
* Kuria prasme pasirinkimų malūnas yra paskirų asmenų susitelkimo atvaizdai?
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
2018 kovo 08 d., 12:11 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
||[[Dievo šokio išdavos]]||[[Žmogus]]||[[Elgesys]]||[[Dorovės ištakos]]||[[Dorovė]]||[[Dorovės ratas]]||[[Viena]]||
į:
||! [[Dievo šokio išdavos]] ||! [[Žmogus]] ||! [[Elgesys]] ||! [[Dorovės ištakos]] ||! [[Dorovė]] ||! [[Dorovės ratas]] ||! [[Viena]] ||
Pridėta 41 eilutė:
* Kaip viskas išsivysto?
Pakeistos 64-67 eilutės iš
*

[[Viena]]||
*
į:
* Koks dorovės ratas?
* Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
* Kokios Tėvo, Sūnaus ir Dvasios dorovės?

[[Viena]]
* Kaip viskas susiklauso?
* Kaip viskas susiveda?
2018 kovo 08 d., 12:05 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 44-45 eilutės iš
*
į:
* Kas yra žmogus?
* Kokia žmogaus būklė?
Pakeistos 48-49 eilutės iš
*
į:
* Kaip elgiamės?
* Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename?
Pakeistos 52-53 eilutės iš
*
į:
* Kaip atsiranda privalėjimas?
* Kaip iškyla dorovė?
Pakeistos 56-60 eilutės iš
*
į:
* Kaip turėtumėme elgtis?
* Kaip žmogus puoselėja dorą?
* Kas jam trukdo dorai elgtis?
* Ar, ką, kaip, kodėl amžinai bręstame?
* Ką, kaip, kodėl derėtų veikti?
2018 kovo 08 d., 12:00 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 39-60 eilutės iš
'''Kaip žmogus, elgesys ir dorovė išsivysto iš Dievo šokio?'''
į:
[[Dievo šokio išdavos]]
* Kaip Dievo šokis reiškiasi toliau
?

[[Žmogus]]
*

[[Elgesys]]
*

[[Dorovės ištakos]]
*

[[Dorovė]]
*

[[Dorovės ratas]]
*

[[Viena]]||
*
2018 kovo 07 d., 20:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
Pagrindinė mintis: Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga į mylintį Dievą.
į:
Pagrindinė mintis: Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga mylintis Dievas.
2018 kovo 07 d., 20:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

Pagrindinė mintis: Dievas bręsta būtent žmonėmis. Žmonių elgesyje iškyla dorovė. Užtat savarankiškas Dievas išauga į mylintį Dievą.
2018 kovo 07 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 10 eilutė iš:
||[[Dievo šokio išdavos]]||[[Žmogus]]||[[Elgesys]]||[[Dorovės ištakos]]||[[Dorovė]]||[[Dorybės ratas]]||[[Viena]]||
į:
||[[Dievo šokio išdavos]]||[[Žmogus]]||[[Elgesys]]||[[Dorovės ištakos]]||[[Dorovė]]||[[Dorovės ratas]]||[[Viena]]||
2018 kovo 07 d., 20:39 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 9 eilutė:
----------
Pridėta 11 eilutė:
----------
2018 kovo 07 d., 20:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 9 eilutė iš:
'''||[[Dievo šokio išdavos]]||[[Žmogus]]||[[Elgesys]]||[[Dorovės ištakos]]||[[Dorovė]]||[[Dorybės ratas]]||[[Viena]]||'''
į:
||[[Dievo šokio išdavos]]||[[Žmogus]]||[[Elgesys]]||[[Dorovės ištakos]]||[[Dorovė]]||[[Dorybės ratas]]||[[Viena]]||
2018 kovo 07 d., 20:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 8-9 eilutės:

'''||[[Dievo šokio išdavos]]||[[Žmogus]]||[[Elgesys]]||[[Dorovės ištakos]]||[[Dorovė]]||[[Dorybės ratas]]||[[Viena]]||'''
2018 kovo 07 d., 20:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-17 eilutės iš
Išskirti tyrimo puslapius: [[Dievo šokio išdavos]], [[Žmogus]], [[Elgesys]], [[Dorovės ištakos]], [[Dorovė]], [[Dorybės ratas]], [[Viena]]

Patvarkyti papildomus puslapius: [[Kaip gyventi]], [[Vieningumas]]
į:
Išskirti ir sutvarkyti tyrimo puslapius.
* Patvarkyti papildomus puslapius: [[Kaip gyventi]], [[Vieningumas]]
2018 kovo 07 d., 20:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:
Išskirti tyrimo puslapius: [[Dievo šokio išdavos]], [[Žmogus]], [[Elgesys]], [[Dorovės ištakos]], [[Dorovė]], [[Dorybės ratas]], [[Viena]]

Patvarkyti papildomus puslapius: [[Kaip gyventi]], [[Vieningumas]]
Pakeista 20 eilutė iš:
* Kaip dorovės klausimai tarpusavye susiję?
į:
* Kaip dorovės klausimai tarpusavyje susiję?
2018 kovo 07 d., 20:10 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 15-18 eilutės:
* '''Kokie pagrindiniai dorovės klausimai?'''
* Kaip dorovės klausimai tarpusavye susiję?
* Kaip iškyla dorovės klausimai?
Pakeistos 20-24 eilutės iš
* Apžvelgti visą savo tyrimą.
* Sutvarkyti pagrindinius savo puslapius.
* Išdėlioti savo klausimus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
* Surašyti, ką išmokau dėstydamas etiką.
* Parengti [[klausimai Dievui | klausimų Dievui]].
į:
* Apžvelgti visą savo tyrimą.
** Išmąstyti ir aprašyti tyrimą
.
** Tobulinti brėžinį klausimų.
** Suskaidyti tyrimą į puslapius.
** Susieti tyrimą su straipsniais kuriuos rašysiu.
** Parengti [[klausimai Dievui | klausimų Dievui]].
* Sutvarkyti pagrindinius puslapius: [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Kaip gyventi]] ir toliau [[Šešerybė]], [[Vertybės]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
Pakeista 28 eilutė iš:
* Svetaine pristatyti duomenis ir juos kaupti toliau.
į:
* Svetaine pristatyti duomenis, juos kaupti toliau ir naudoti tyrimams.
2018 kovo 07 d., 19:43 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-19 eilutės iš
* '''Kaip žmogus susigaudo jog reikia keisti kryptį? Ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu.'''


Taip pat:
į:
'''Tyrimo darbai'''
Pridėta 65 eilutė:
* Kaip žmogus susigaudo jog reikia keisti kryptį? Ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu.
2018 kovo 07 d., 19:41 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 15 eilutė iš:
* '''Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.'''
į:
Pakeistos 17-18 eilutės iš
* Kuria prasme pasirinkimų malūnas yra paskirų asmenų susitelkimo atvaizdai?
į:
Pridėtos 30-38 eilutės:
Kaip atsiranda privalėjimas?
* Kuom skiriasi elgesys ir dorovė?
* Kas yra žmogus?
* Kaip išsiskiria ketverybės du atvaizdai?
* Iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]] išvesti žmogų, jo [[gyvybė | gyvybę]], [[išgyvenimai | gyvenimą]] (išgyvenimus), elgesį (kaip gali gyventi) ir dorovę (kaip derėtų gyventi).
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
Ištrinta 43 eilutė:
Ištrintos 46-56 eilutės:


Kaip atsiranda privalėjimas?
* Kuom skiriasi elgesys ir dorovė?
* Kas yra žmogus?
* Kaip išsiskiria ketverybės du atvaizdai?
* Iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]] išvesti žmogų, jo [[gyvybė | gyvybę]], [[išgyvenimai | gyvenimą]] (išgyvenimus), elgesį (kaip gali gyventi) ir dorovę (kaip derėtų gyventi).
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
Ištrintos 53-59 eilutės:
Kaip susiję kodėl, kaip ir ką turėtumėme veikti?
* Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
Pridėtos 74-84 eilutės:

'''Kaip viskas susiveda?'''

Kaip susiję kodėl, kaip ir ką turėtumėme veikti?
* Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
* Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.
* Kuria prasme pasirinkimų malūnas yra paskirų asmenų susitelkimo atvaizdai?
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
2018 kovo 07 d., 19:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-32 eilutės iš
'''Esmės klausimai:'''
* '''Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename
?'''
* '''Ar, ką, kaip, kodėl amžinai bręstame?'''

išgyvename?
į:
'''Kaip žmogus, elgesys ir dorovė išsivysto iš Dievo šokio?'''

'''Kaip elgiamės?'''
* Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename?
Pridėtos 34-39 eilutės:


'''Kaip turėtumėme elgtis?'''
* Ar, ką, kaip, kodėl amžinai bręstame?
2018 kovo 07 d., 13:31 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-8 eilutės:
Tiriu:
* Kaip žmonės elgiasi?
* ir kaip turėtų elgtis?

Šiame puslapyje apžvelgiu šį savo tyrimą ir išdėstau susijusias sąvokas.
Ištrintos 11-14 eilutės:

Tiriu: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?

Šiame puslapyje apžvelgiu šį savo tyrimą ir išdėstau susijusias sąvokas.
2018 kovo 06 d., 21:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 2-3 eilutės:

Attach:doroves-tyrimas.png
2018 kovo 06 d., 21:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-26 eilutės iš
'''Esmės klausimai: Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename?'''
į:
'''Esmės klausimai:'''
* '''
Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename?'''
* '''Ar, ką, kaip, kodėl amžinai bręstame
?'''
2018 kovo 06 d., 21:17 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
'''Esmės klausimai'''
į:
'''Esmės klausimai: Ar, ką, kaip, kodėl išgyvename?'''
2018 kovo 05 d., 11:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 13 eilutė:
* Kuria prasme pasirinkimų malūnas yra paskirų asmenų susitelkimo atvaizdai?
2018 sausio 15 d., 18:54 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 15-18 eilutės iš
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Išdėlioti savo klausmus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
į:
* Apžvelgti visą savo tyrimą.
* Sutvarkyti pagrindinius savo puslapius.
* Išdėlioti savo klausimus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
* Surašyti, ką išmokau dėstydamas etiką
.
Ištrintos 99-100 eilutės:
Pakeista 169 eilutė iš:
* Mokytis entropijos.
į:
* Mokytis entropijos - suvokti malonę ir teisingumą.
2018 sausio 01 d., 13:28 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 68-69 eilutės:
2018 sausio 01 d., 13:21 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 19-22 eilutės:
'''Asmeniška patirtis'''

* Mokytis iš savo gyvenimo: Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)
Pridėtos 93-98 eilutės:

'''Asmeniška patirtis'''

Mokytis iš savo gyvenimo:
* Kokiais [[asmeniški dėsniai | asmeniškais dėsniais]] rėmiausi ir remiuosi?
2018 sausio 01 d., 13:18 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-4 eilutės:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
Ištrinta 187 eilutė:
>>bgcolor=#EEEEEE<<
2017 lapkričio 05 d., 21:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 24-27 eilutės:
Ką išgyvename?
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip kalbomis išgyvename?
Pridėtos 37-43 eilutės:
Ką turėtumėme veikti?
* Kaip įsipareigojame būti viena?
* Kaip mums būti viena?
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Kaip esame [[viena]]?
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.
Pridėtos 60-64 eilutės:
Kas mums trukdo veikti ką turėtumėme?
* Kas yra blogis?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
Ištrintos 71-84 eilutės:
Ką turėtumėme veikti?

Kas yra blogis?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

Kaip mums būti viena?
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Kaip esame [[viena]]?
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.

Ką išgyvename?
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip kalbomis išgyvename?
2017 lapkričio 05 d., 21:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-55 eilutės iš
į:
* Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
Ištrintos 70-74 eilutės:
Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
2017 lapkričio 05 d., 21:03 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 24-27 eilutės iš
Kas yra žmogus?
į:
Kaip atsiranda privalėjimas?
* Kuom skiriasi elgesys ir dorovė?
* Kas yra žmogus?
* Kaip išsiskiria ketverybės du atvaizdai
?
Pakeistos 33-34 eilutės iš
Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
į:
Kaip susiję kodėl, kaip ir ką turėtumėme veikti?
*
Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
Pakeistos 40-41 eilutės iš
Kas mums svarbu?
į:
Kodėl turėtumėme veikti?
*
Kas mums svarbu?
Pridėtos 48-51 eilutės:

Kaip turėtumėme veikti?

Ką turėtumėme veikti?
2017 lapkričio 05 d., 20:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 128 eilutė iš:
Pirminės sandaros
į:
[[Netroškimai]]
Pakeistos 135-136 eilutės iš
Antrinės sandaros
į:
* Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?

[[Kitas | Atjautos]]
Ištrintos 175-176 eilutės:

Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
2017 lapkričio 05 d., 20:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 15 eilutė:
* Sutvarkyti [[užrašai | užrašus]].
2017 lapkričio 05 d., 15:58 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 19-21 eilutės:
'''Asmeniška patirtis'''

* Mokytis iš savo gyvenimo: Kokie mano pirminiai dėsniai? Būti atviram. Būti sąmoningam. (Užtat gyventi tiesa.)
2017 spalio 29 d., 13:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 55 eilutė iš:
Kas mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
į:
Kaip mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
2017 spalio 14 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 172-175 eilutės:
>>bgcolor=#EEEEEE<<

Kodėl veikiame - vertybės, kaip veikiame - lūkesčiai (Jėzus: esame viena), ką veikiame... nusako abejonės? (patinka, reikalinga, tikra, keblu, protinga, neteisinga). Tad kaip su poreikiais?
Ištrinta 176 eilutė:
2017 spalio 12 d., 20:09 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]]
į:
Žr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]], [[Holokaustas]]
2017 rugpjūčio 04 d., 16:50 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 9-10 eilutės iš
'''Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.'''
į:
* '''Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.'''
* '''Kaip žmogus susigaudo jog reikia keisti kryptį? Ieškok nulybės atvaizdų ryšio su nežinojimo keliu
.'''
2017 rugpjūčio 04 d., 15:51 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 2-11 eilutės:

'''Šalutiniai tyrimai'''

* Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
* Susipažinti su [[Toulmin]] ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
* Susipažinti su [[Bourdieu]] sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
* Susipažinti su [[Foucault]] mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.
* Humorą susieti su nuotaikom, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su lūkesčiais.
* Skausmą, kančia susieti su nuotaikom.
Pridėta 129 eilutė:
* Kaip humoras, skausmas, kančia susiję su lūkesčiais, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su nuotaikom?
Pridėtos 163-169 eilutės:

'''Lavintis'''

* Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
* Susipažinti su [[Toulmin]] ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
* Susipažinti su [[Bourdieu]] sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
* Susipažinti su [[Foucault]] mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.
2017 rugpjūčio 04 d., 15:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 3-12 eilutės:

'''Šalutiniai tyrimai'''

* Susipažinti su smegenų mokslu bei smegenų anatomija ir jų pagrindu pasiūlyti elgesio modelį.
* Susipažinti su [[Toulmin]] ir dorovės rėmus, protavimo sąsajas su dorove.
* Susipažinti su [[Bourdieu]] sąvokomis ir bandyti jas pritaikyti apibūdinant visuomenės įtaką dorovei.
* Susipažinti su [[Foucault]] mintimis apie tiesos režimus ir bandyti jas pritaikyti.
* Humorą susieti su nuotaikom, su išore ir vidumi, pasauliu ir savastimi, su lūkesčiais.
* Skausmą, kančia susieti su nuotaikom.
Pridėta 32 eilutė:
* Iš [[Dievo šokis | Dievo šokio]] išvesti žmogų, jo [[gyvybė | gyvybę]], [[išgyvenimai | gyvenimą]] (išgyvenimus), elgesį (kaip gali gyventi) ir dorovę (kaip derėtų gyventi).
Pridėtos 92-94 eilutės:

* Apklausos duomenimis ištirti ryšį tarp žmogaus nuostatų ir elgesio ir aplinkybių, tarp jo laisvės ir jo susitapatinimu su bendrija. Išpuoselėti nuklydimo sąvoką.
Pridėtos 104-106 eilutės:
Rūpestį
* Kaupti ir tirti, [[rūpesčiai | kas man rūpi]], kaip ima rūpėti.
* Kodėl man rūpi Holokaustas Lietuvoje?
Pridėta 138 eilutė:
* Koks ryšys tarp lūkesčių, nuotaikų ir geometrijų bei jų patikslinimų?
Pridėtos 150-151 eilutės:
* Kaip trimis kalbomis renkamės širdį vietoj pasaulio?
* Kaip pagrindimo kalba ima rūpėti?
2017 liepos 30 d., 12:21 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 144 eilutė iš:
* Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalbą.
į:
* Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalba.
2017 liepos 30 d., 12:19 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 106-111 eilutės iš
* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokas susijusios su aplinkybėmis?
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
į:
Dievo šokis
Pakeistos 108-116 eilutės iš
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
* Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
į:
Pasirinkimų malūnas
Pridėta 112 eilutė:
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
Pakeistos 114-116 eilutės iš
* Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį
, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
į:
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
*
Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai
, klaidos, išgyvenimai?

Pirminės sandaros
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
Pakeistos 121-137 eilutės iš
į:
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?

Antrinės sandaros
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokos susijusios su aplinkybėmis?

Padalinimų ratas
* Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
Ištrinta 151 eilutė:
2017 liepos 30 d., 12:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 86-91 eilutės iš
Ir tirti toliau:
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
į:
Ir tirti toliau: Dievą
Pridėta 88 eilutė:
Brandą
Pridėta 90 eilutė:
Elgesį
Pridėtos 92-93 eilutės:
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
Gerą valią
Pakeistos 96-102 eilutės iš
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
į:
Pagrindimą
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
2017 liepos 30 d., 12:04 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 61 eilutė:
Esmės
Ištrintos 63-64 eilutės:
* [[Šešerybė]]
* [[Klaidos]]
Pridėtos 65-66 eilutės:
* [[Klaidos]]
Sandaros
Ištrinta 67 eilutė:
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.
Pakeistos 69-70 eilutės iš
* [[Savastis]]
* [[Tarpas]]
į:
* [[Šešerybė]]
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.
Pakeista 72 eilutė iš:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
į:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
Pridėtos 74-76 eilutės:
Sąvokos
* [[Savastis]]
* [[Tarpas]]
Ištrinta 79 eilutė:
* [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]]
2017 liepos 30 d., 11:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 77 eilutė iš:
* Dorovės rėmai
į:
* [[Dorovės sąvokos | Dorovės rėmai]]
2017 liepos 30 d., 11:55 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 21 eilutė:
Kas yra žmogus?
Pridėta 26 eilutė:
Koks mūsų pasirinkimų malūnas?
Pridėta 32 eilutė:
Kas mums svarbu?
Pridėta 40 eilutė:
Kas yra blogis?
Pridėta 44 eilutė:
Kaip mums būti viena?
Pridėta 49 eilutė:
Ką išgyvename?
Pridėta 53 eilutė:
Kas mus veikia aplinka ir kaip ją veikiame?
2017 liepos 29 d., 11:57 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 21-24 eilutės:
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
Pridėtos 26-29 eilutės:
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
Pridėtos 31-34 eilutės:
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
Pridėta 41 eilutė:
* Kaip esame [[viena]]?
Pridėtos 44-46 eilutės:
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip kalbomis išgyvename?
Pridėta 49 eilutė:
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas?
Ištrintos 50-73 eilutės:

* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.

* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?


* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.

* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?

* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
2017 liepos 29 d., 11:49 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-58 eilutės:

'''Esmės klausimai'''

* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl?
* Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?

* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?

* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.

* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?

* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.

* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?


* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.

* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?

* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
Ištrinta 96 eilutė:
Ištrintos 121-147 eilutės:

'''Esmės klausimai'''

* Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl?
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
* Kaip atmintis išplečia protą?
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
2017 liepos 29 d., 11:44 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 31 eilutė iš:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
į:
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Gera valia]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
Pakeistos 77-82 eilutės iš
į:
* Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
* Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
* Kaip lūkesčiai grindžia gerą valią?
Pakeistos 105-109 eilutės iš
į:
* Kaip kalbomis išgyvename?
* Kaip kalbos tveria atmintį ir sąvokas
* Kaip dorovė ima rūpėti?
* Kokie išminties pamokymai?
Ištrintos 123-143 eilutės:

--------------------

* Elgesį ir dorovę tirti iš įvairiausių kampų

*** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
*** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
*** - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
** Pasirinkimai


Klausimai
* Kaip kalbomis išgyvename, kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]], reikšti, kaip įvyksta?
* Kaip [[kalbos]] tveria atmintį ir sąvokas?
** Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
** Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?


* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?
2017 liepos 29 d., 11:32 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 33 eilutė:
* [[Požiūriai]]
Pakeistos 36-37 eilutės iš
* Sąmoningumo rėmai
į:
* Dorovės rėmai
Pakeistos 76-77 eilutės iš
į:
* Kaip pasirinkimų malūnas susijęs su pasirinkimais?
Pakeistos 97-100 eilutės iš
į:
* Kaip esame [[viena]]?
* Poreikiais pagrįsti dorovės rėmus, kaip įvairiai suprantame gerumą?
* Susieti dorovės rėmus ir gėrio kryptis.
Pakeista 122 eilutė iš:
*** Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
į:
*** - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
Pakeistos 124-127 eilutės iš
*** Pasirinkimų malūnas - k

** Kaip esame [[viena]]
*** Požiūrių apibrėžimas
į:
2017 liepos 29 d., 11:29 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 24 eilutė iš:
* [[Kaip gyventi]] - pasirinkimų malūnas
į:
* [[Kaip gyventi]] - pasirinkimų malūnas, jo sandara, kaip laisvai renkamės
Pakeistos 33-36 eilutės iš
į:
* [[Sąmoningumas]]
* [[Dėmesys]] - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
* Sąmoningumo rėmai
Pakeistos 74-75 eilutės iš
į:
* Kaip pasirinkimų malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius?
Pakeistos 91-95 eilutės iš
į:
* Išvystyti Dvasios dorovę liūne.
* Palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo.
* Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kokia pasirinkimo malūno prasmė Dievui?
Pakeistos 114-117 eilutės iš
** Sąmoningumas
*** Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Sąmoningumo rėmai
*** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
į:
Pakeistos 119-120 eilutės iš
*** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
į:
*** Pasirinkimų malūnas - k
Pakeistos 123-125 eilutės iš
** Dvasios dorovė liūne
*** palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo
į:
Ištrinta 125 eilutė:
** Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
2017 liepos 29 d., 11:22 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 84-87 eilutės iš
į:
* Kaip pasąmonė išplečia sąmonę?
* Kaip mus įtakoja mūsų pažįstami, pavyzdžiui, kad naudotumėme svaigalus?
* Kaip atmintis išplečia protą?
Pakeistos 115-118 eilutės iš
** Kaip pasąmonė išplečia sąmonę
*** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
*** Kaip atmintis išplečia protą
*** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
į:
2017 liepos 29 d., 11:15 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 69-71 eilutės iš
į:
* Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip tai, kas mums svarbiausia, susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
Pakeistos 81-84 eilutės iš
į:
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl?
Ištrinta 121 eilutė:
* Iš kur kyla [[gyvenimo lygtis]]?
Pakeistos 127-130 eilutės iš
** Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys ir su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl? Kaip tai susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
į:
2017 liepos 28 d., 16:08 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 82 eilutė:
* Mokytis entropijos.
Pridėta 86 eilutė:
* Laiką, erdvę ir sąmoningumą. Sieti su kalbą.
2017 liepos 28 d., 15:52 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 50-52 eilutės iš
į:
* Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne.
Pakeistos 77-79 eilutės iš
į:
* Kaip žmogus iškyla? Ar iš Dievo šešeriopo atitrūkimo?
* Iš kur kyla žmogaus laisvė? Ar iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo?
Pakeistos 91-92 eilutės iš
į:
* Rinkti dorovės mąstytojų mintis ir jas išsakyti atsakymais į tris dorovės klausmus.
Pakeistos 113-120 eilutės iš
*** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
** Kiti požiūriai
*** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.

* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
į:
Pakeistos 128-130 eilutės iš
Išplėtotini teiginiai
* Žmogus iškyla iš Dievo šešeriopo atitrūkimo.
* Žmogaus laisvė kyla iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo.
į:
2017 liepos 28 d., 15:47 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 32-33 eilutės iš
* [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
į:
* [[Atjautos]], [[Padalinimai]], [[Kalbos]], [[Pagrindimas]]
Pakeistos 46-50 eilutės iš
į:
* Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
* Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
* Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
Pakeistos 66-67 eilutės iš
į:
* Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
Ištrintos 89-101 eilutės:
Tyrimai

* Sandaras ryškinti

** [[Atjautos]]
*** [[Lūkesčiai]]
*** [[Kalbos]]
** [[Padalinimai]] Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaupti ir nagrinėti duomenis
** Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
** Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
2017 liepos 28 d., 15:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 59-62 eilutės iš
į:
* Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
* Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
* Iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
Pakeistos 89-91 eilutės iš
** [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
*** [[Lūkesčiai]] Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** [[Kalbos]] Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
į:
** [[Atjautos]]
*** [[Lūkesčiai]]
*** [[Kalbos]]
2017 liepos 28 d., 15:38 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 27 eilutė:
* [[Visaregis]] - ar iš viso pripažintina tokia sandara?
Pakeistos 29-33 eilutės iš
* [[Kalbos]]
* [[Pagrindimas]]
* [[Vertybės]]
* [[Lūkesčiai]]
į:
* [[Tarpas]]
* [[Pertvarkymai]], [[Ženklų savybės]]
* [[Netroškimai]], [[Poreikiai]], [[Lūkesčiai]], [[Aštuonerybė]], [[Vertybės]]
* [[Kalbos]], [[Pagrindimas
]]
Pakeistos 45-46 eilutės iš
į:
* Išryškinti paskiras Dievo raiškas ir jomis išryškinti visą Dievo šokį.
Pakeistos 55-59 eilutės iš
į:
* Kaip visaregis susijęs su Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir netroškimais?
* Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
* Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
* Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
Pakeistos 63-67 eilutės iš
į:
* Kaip ir kodėl aštuonerybė tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
* Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
* Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą.
* 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
Pakeistos 85-95 eilutės iš
** [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
*** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę.
**** Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
**** [[Visaregis]] Kaip aštuonerybė ir netroškimai susijusios su visaregiu?
*** [[Ženklų savybės]] Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
**** [[Tarpas]] Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
** [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
*** 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą
*** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
į:
2017 liepos 28 d., 15:25 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 13 eilutė iš:
* Parengti klausimų Dievui.
į:
* Parengti [[klausimai Dievui | klausimų Dievui]].
Pakeistos 52-57 eilutės iš
į:
* Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?

'''Esmės klausimai'''

* Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
Pakeistos 69-70 eilutės iš
*
į:
Pakeistos 73-75 eilutės iš
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui, svarbiausius tiriant elgesį ir dorovę.
** Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
** Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
į:
2017 liepos 28 d., 15:20 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 28-32 eilutės iš
į:
* [[Kalbos]]
* [[Pagrindimas]]
* [[Vertybės]]
* [[Lūkesčiai]]
Pridėtos 38-44 eilutės:
Ir tirti toliau:
* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
* Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą (apie žydų kapines) ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
* Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
* Toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
Pakeistos 50-64 eilutės iš

'''Seni užrašai'''

** Ištirti pagrindimo kalbą
*** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
*** Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
*** Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
*** Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
*** Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
*** Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
*** Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
*** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles. Susieti su ramybės puoselėjimu.
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius]] ir [[šešerybė | šešerybę]].
į:
* Kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)?
* Kaip tapatybės kaitos sąvokas susijusios su aplinkybėmis?

'''Tyrimais grįsti straipsnius ir pranešimus'''

* Jausmus išreiškiančius žodžius, ypač dorovinius ir bendruomeninius.
* Kodėl žmonės keistų savo nusistatymus Lietuvos žydų klausimais.
* Kaip keičiasi mūsų tapatybė.
* Ramybės pavadinimus, derinių kalbas, gyvybės savybes
.
* Kaip veikia padalinimų rato veiksmai.
* Kaip žmogaus smegenys grindžia mūsų išgyvenimus.
* Nuotaikų tyrimas eilėraščiais.
* Prielinksnių tyrimas lietuvių
, kinų ir kitų kalbose.
* Kinų ženklų sudėties tyrimas
.
*
Ištrinta 66 eilutė:
2017 liepos 28 d., 14:46 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 29-34 eilutės iš
'''Sietinos sąvokos'''

* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
į:
'''Ryškintinos sandaros'''
Pridėtos 33-38 eilutės:

'''Sietinos sandaros'''

* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
2017 liepos 28 d., 14:45 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 12 eilutė iš:
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
į:
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Išdėlioti savo klausmus. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
Pridėtos 29-34 eilutės:
'''Sietinos sąvokos'''

* Kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų?
* Ką visos trys kalbos turi bendro?
* Kaip vertybes (meile) plėtoja klausimai?
Ištrintos 40-48 eilutės:
Pasirengimas tyrimams
* Nubrėžti, iš ko susideda elgesio ir dorovės klausimai, kaip jie išplaukia iš Dievo šokio.
** Brėžinį papildyti visais kampais, kuriais tiriu elgesį ir dorovę, ir visų surinktų minčių apie tai skyreliais.
* Nagrinėti Dievo atsakymus man. Kurti brėžinį jo minčių.
* Aprėpti ir sutvarkyti savo mintis apie [[elgesys | elgesį]] ir [[dorovė | dorovę]].
** Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
** Ištirti ką visos trys kalbos turi bendro
*** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
2017 liepos 27 d., 14:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 16-17 eilutės iš
į:
* Svetaine pristatyti duomenis ir juos kaupti toliau.
Pakeistos 29-32 eilutės iš
į:
Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
* Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
Ištrintos 33-39 eilutės:

Apsitvarkyti
* Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
** Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
* Išryškinti tai, ką norėčiau naujai išmąstyti, rašant straipsnius.
** Dievo šokį, gyvybės savybes, atsakomybės tyrimą, logikos pagrindus, laiką ir erdvę, entropiją.
* Sukurti svetainę pristatyti ir rinkti pavyzdžius.
2017 liepos 27 d., 13:56 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 7-16 eilutės iš
į:
'''Svarbiausia'''

'''Ištirti dorovinių klausimų ratą. Jį susieti su pasirinkimų malūnu ir su Dievo šokiu.'''

Taip pat:
* Apžvelgti visą savo tyrimą. Sukurti brėžinį. Suskaidyti tyrimą į puslapius ir juos sutvarkyti.
* Parengti klausimų Dievui.
* Dievo pamokymus susieti su puslapiais ir juos permąstyti.
* Sutvarkyti [[užrašai | užrašus]].
Pakeistos 26-29 eilutės iš
į:
* [[Savastis]]
Ištrintos 31-34 eilutės:
* Tikslas: apžvelgti visą savo tyrimą, kad galėčiau apie tai mąstyti bendraudamas su Dievu, bedirbdamas visus darbus ir bekeliaudamas.
** Sukurti savo tyrimo brėžinį.
* Sutvarkyti brėžinius, ką mane Dievas moko.
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašai]]
2017 liepos 27 d., 13:37 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 53-129 eilutės:

--------------------


Tyrimai
* [[Klausimai Dievui]] Atrinkti vis naujus klausimus Dievui, svarbiausius tiriant elgesį ir dorovę.
** Kaip žmogus susigaudo, jog reikia keisti kryptį?
** Koks nulybės atvaizdų ryšys su nežinojimo keliu?
* Sandaras ryškinti
** [[Dievo šokis]] Išryškinti paskiras Dievo raiškas, visą Dievo šokį, trejopą meilę, kaip trys sandaros suderina po du požiūrius, Sūnaus aštuonerybę, Dvasios dešimt įsakymų.
*** [[Aštuonerybė]] Išryškinti aštuonerybę.
**** Kaip ir kodėl jinai tampa rūpesčių, brandos ir klaidų rūšių sandara?
**** [[Visaregis]] Kaip aštuonerybė ir netroškimai susijusios su visaregiu?
*** [[Ženklų savybės]] Kaip ženklų savybės susijusios su dešimt Dievo įsakymų?
**** [[Tarpas]] Kaip ženklų savybės grindžia tarpą?
**** [[Pertvarkymai]] Kaip lygmenų poros, permainos ir ženklų savybės susijusios su pertvarkymais?
** [[Netroškimai]] Kaip keturi netroškimai išplaukia iš aštuonerybės?
*** 4 pirmines sandaras išnagrinėti Dievo ir žmogaus santykio atžvilgiu.
*** [[Poreikiai]] Apibrėžti gyvybę, kaip tai, kas gali patirti naudą
*** [[Lūkesčiai]] Išmąstyti jaudulius ir nuotaikas.
** [[Atjautos]] Kaip šešios antrinės sandaros išplaukia iš troškimų ir netroškimų porų?
*** [[Lūkesčiai]] Iš lūkesčių, jaudulių, gėrio krypčių, geros valios kildinti atvaizdus ir aplinkybes.
*** [[Kalbos]] Panašiai, iš aštuongubo kelio išvesti tris kalbas.
** [[Padalinimai]] Išmąstyti padalinimų rato veikseną, veiksmus ir lygtis, ryšį su aštuonerybe.
* Kaupti ir nagrinėti duomenis
** Kaupti ir nagrinėti savo brandos pavyzdžius.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip pasijuntu ir esu nelaisvas, koks pasijuntu ir būnu laisvas.
** Rinkti pavyzdžius iš savo gyvenimo, kaip esu rodęs gerą valią ir kaip kiti man ją yra rodę.
** Rinkti pavyzdžius iš Šventojo Rašto, kaip Dievas ir Jėzus yra rodę gerą valią.
* Elgesį ir dorovę tirti iš įvairiausių kampų
** Sąmoningumas
*** Dėmesys - įtampos, kalbos vienetų, sąmoningumo pagrindas
** Sąmoningumo rėmai
*** Kaip klausimai susiję su vertybėmis
*** [[Gera valia]] - lūkesčiais grįsta - kaip dorovė ima rūpėti
*** Išmintis - pamokymai - kaip dorovė reiškiasi
*** Dorovės rėmai - poreikiais grįsti - kaip suprantame gerumą - kaip dorovė įvyksta
** Pasirinkimai
*** Pasirinkimų malūnas - kaip laisvai renkamės - išsiaiškinti malūno sandarą, malūno prasmę Dievui, kaip malūnas sieja Dievo ir žmogaus požiūrius
** Kaip pasąmonė išplečia sąmonę
*** Svaigalų naudojimas - kaip mus įtakoja mūsų pažįstami
*** Kaip atmintis išplečia protą
*** Kaip išsivysto matematika, logika, muzika, išsiaiškinimai.
** Kaip esame [[viena]]
*** Požiūrių apibrėžimas
** Dvasios dorovė liūne
*** palyginti Tėvo, Sūnaus ir Dvasios doroves - santykį tarp sąmonės ir pasąmonės, nežinojimo ir žinojimo
*** Nagrinėti Holokaustą Lietuvoje, kaip žmonės teigiamai ar neigiamai elgėsi, kaip turėjo elgtis dorovės liūne
** Kiti požiūriai
*** Apžvelgti dorovės teorijas filosofijos istorijoje.

* Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
* Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
* Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.

Klausimai
* Iš kur kyla [[gyvenimo lygtis]]?
* Kaip kalbomis išgyvename, kaip ima [[pagrindimas | rūpėti]], reikšti, kaip įvyksta?
** Kaip išgyvename padalinimų rato veiksmus?
* Kaip [[kalbos]] tveria atmintį ir sąvokas?
** Kaip sąvokas grindžia sąlygos, tarpas ir riba, nežinojimas bei žinojimas, besąlygiškumas bei sąlygiškumas?
** Kaip sąvokos iškyla lygtimi 2+3=5 ?
** Kaip tarpusaviai susiję gyvenimo duomenys ir su tuo, kaip turėtumėme gyventi: vertybės, klausimai, rūpesčiai, klaidos, išgyvenimai?
* Kaip Dievas įprasmina blogį, išardo, pritaiko ir sieja su gerumu?
* Ar gali žmogus ar būtybė žinodami tyčia rinktis blogį sau ar kitam? Tyčia rodyti blogą valią? Kaip ir kodėl?
* Kas mums svarbiausia ir kodėl? Kaip tai susiję su dėmesiu, sąmoningumu, sąvokomis ir trimis kalbomis?
* Kaip sandaromis išsakyti pasirinkimą tarp gyvenimo ir amžino gyvenimo? Tarp 6 betko atvaizdų ir 8 išminties atvaizdų? Kaip juos suderina aštuongubas kelias?
* Šeši pertvarkymai palaiko trejybės kryptį, dvi kitas jos kryptis, ir taip pat tris priešingas kryptis. Kaip suprasti?

Išplėtotini teiginiai
* Žmogus iškyla iš Dievo šešeriopo atitrūkimo.
* Žmogaus laisvė kyla iš Sūnaus ir Tėvo nesutarimo.

>><<


Attach:GvildenuElgesiDorove.png
2017 liepos 27 d., 13:36 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 18-52 eilutės:'''Seni užrašai'''

Apsitvarkyti
* Tikslas: apžvelgti visą savo tyrimą, kad galėčiau apie tai mąstyti bendraudamas su Dievu, bedirbdamas visus darbus ir bekeliaudamas.
** Sukurti savo tyrimo brėžinį.
* Sutvarkyti brėžinius, ką mane Dievas moko.
* Sutvarkyti puslapius: [[Gvildenu]], [[Elgesys]], [[Dorovė]], [[Savastis]], [[Dievo šokis]], [[Užrašai]]
* Įsisavinti tai, ką betirdamas išsiaiškinau.
** Rūpesčių rūšis, brandos rūšis, tapatybių kaita aplinkybėmis, savęs klausinėjimą, komunikacijos mokyklas, tiesos teorijas.
* Išryškinti tai, ką norėčiau naujai išmąstyti, rašant straipsnius.
** Dievo šokį, gyvybės savybes, atsakomybės tyrimą, logikos pagrindus, laiką ir erdvę, entropiją.
* Sukurti svetainę pristatyti ir rinkti pavyzdžius.

Pasirengimas tyrimams
* Nubrėžti, iš ko susideda elgesio ir dorovės klausimai, kaip jie išplaukia iš Dievo šokio.
** Brėžinį papildyti visais kampais, kuriais tiriu elgesį ir dorovę, ir visų surinktų minčių apie tai skyreliais.
* Nagrinėti Dievo atsakymus man. Kurti brėžinį jo minčių.
* Aprėpti ir sutvarkyti savo mintis apie [[elgesys | elgesį]] ir [[dorovė | dorovę]].
** Sudėlioti savo klausimus apie elgesį ir dorovę.
** Ištirti kaip antrinės sandaros iškyla iš lygmenų porų
** Ištirti ką visos trys kalbos turi bendro
*** Ieškoti vertybių klausimų ir kaip juos plėtojame meile.
** Ištirti pagrindimo kalbą
*** Ieškoti kaip pilnatvė susijusi su gyvumo kryptimis (gal tai gėrio kryptys)
*** Kaupti ir nagrinėti daugiau pavyzdžių iš savo gyvenimo, kaip keitėsi mano tapatybė. Ieškoti pavyzdžių su Dievu, šeima, mylimąja. Ar jungiasi tapatybės?
*** Išryškinti tapatybės kaitos sąvokas, susieti su aplinkybėmis.
*** Išaiškinti tapatybės kaitos lygčių gramatiką.
*** Rinkti iš žmonių atsakymus į savo apklausą ir rasti su kuo galėčiau pakalbėti, kaip jie grindžia savo nuostatas, kokios galimybės jas keisti.
*** Nubrėžti, kaip žmonės grindžia savo nuostatas Sporto rūmų likimo klausimu. Brėžinį palyginti su Minčių sodo nuostatų brėžiniu.
*** Savo dviems pranešimams apie Minčių sodą, toliau plėtoti Minčių sodo nuostatų brėžinį, kaip pagrindimo pavyzdį ir šviesuolių bendrystės pagrindą, jos gairių kalbos (12 klausimų).
*** Surasti, kokius tinkinimo būdus radau betirdamas meno taisykles. Susieti su ramybės puoselėjimu.
** Sutvarkyti savo puslapius apie [[kalbos | tris kalbas]], [[pagrindimas | pagrindimą]], [[vertybės | vertybes]], [[lūkesčiai | lūkesčius]] ir [[šešerybė | šešerybę]].
2017 liepos 27 d., 13:34 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 1-17 eilutės:
Žr. [[Gvildenu]], [[Dorovė]], [[Elgesys]]

Tiriu: Kaip žmonės elgiasi? ir kaip turėtų elgtis?

Šiame puslapyje apžvelgiu šį savo tyrimą ir išdėstau susijusias sąvokas.


'''Tirtinos sąvokos'''

* [[Dorovė]]
* [[Elgesys]]
* [[Šešerybė]]
* [[Klaidos]]
* [[Kaip gyventi]] - pasirinkimų malūnas
* [[Dievo šokis]] Elgesį ir dorovę reikėtų kildenti iš Dievo šokio.
* Dešimt Dievo įsakymų išsako ko reikėtų laikytis.

DorovėsTyrimas


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 rugpjūčio 05 d., 13:55