调查

Andrius

Įvadas E9F5FC

Juodraštis? FFFFFF

Užrašai FCFCFC

Klausimai FFFFC0

Gvildenimai CAE7FA

Pavyzdžiai? F6EEF6

Šaltiniai? EFCFE1

Duomenys? FFE6E6

Išsiaiškinimai D8F1D8

Pratimai? FF9999

Dievas man? FFECC0

Pavaizdavimai? E6E6FF

Miglos? AAAAAA

Asmeniškai? BA9696

Mieli dalyviai! Visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

Įranga

redaguoti


Žr. Suvestinė, Gyvenimo knyga

Ką keturios apytakos turi bendro?

Kaip jos viena su kita susijusios?

Kaip sąmoningumas ir sąmoningėjimas pasireiškia keturiose apytakose?


Yra keturios apytakos:

Kas yra apytaka?

 • Apytaka visapusiškai išsako klausimo tyrimą.
 • Apytaka išreiškia kaip asmuo tiria Dievo būtinumą.
 • Apytaka atskleidžia asmenyje glūdinčias prielaidas.
 • Apytakos apibrėžia pagrindines sąvokas.
 • Apytaka išsako asmens išgyventą vienumą, tad amžiną gyvenimą, ir jo nevaržo.
 • Apytaka asmuo suvokia, aptaria, pažįsta ir žino tiek žinojimą, tiek nežinojimą.
 • Apytaka suderina požiūrius.
 • Apytaka Dievo trejybę (už santvarkos) išsako žmogaus trejybės ratu (santvarkoje).
 • Apytaka išsiskleidžia klausimu: Ar Dievas būtinas? Koks? Kaip? Kodėl?

Ką bendro turi visos keturios apytakos?

 • Jos susideda iš 24 požiūrių.
 • Jų požiūriai pasidalina į tai, kas išsakyta (12 požiūrių sistemoje) ir tai, kas išsakoma (12 požiūrių pirm sistemos). Tai, kas išsakyta, yra gyvenimo knyga.

Kokia apytakų esmė? Apytakos veda iš vieno klausimo į kitą klausimą, ir iš vieno padalinimo į kitą padalinimą:

 • Dievo šokis veda iš nulybės į trejybę, iš klausimo Ar Dievas yra? į klausimą Koks Aš esu?
 • Pasirinkimų malūnas veda iš trejybės į šešerybę, iš klausimo Koks Aš esu? į klausimą Kaip Tu esi?
 • Žinojimo rūmai veda iš šešerybės į vienybę, iš klausimo Kaip Tu esi? į klausimą Kodėl Kitas yra?
 • Maldos mokslas vienybe sustato ir amžinai puoselėja klausimą Kodėl Kitas yra?

Tad visas apytakas kartu paėmus, jos veda iš Dievo į Kitą, iš nulybės į vienybę, iš klausimo Ar Dievas yra? į klausimą Kodėl Kitas yra?

Kaip skiriasi keturios apytakos?

Apytakos tiria klausimus

Žiūrėk: Suvestinė

 • Ar Dievas būtinas? Ar Dievas yra?
 • Koks Dievas būtinas? Koks Aš esu?
 • Kaip Dievas būtinas? Kaip Tu esi?
 • Kodėl Dievas būtinas? Kodėl Kitas yra?

Apytakos apibrėžia:

 • Dievo šokis - Dievą,
 • pasirinkimų malūnas - gerumą,
 • žinojimo rūmai - gyvenimą,
 • maldos mokslas - amžiną gyvenimą.

Žinojimo/nežinojimo apimtys.

 • Dievas savo šokiu skiria nieko žinojimą ir nieko nežinojimą.
 • Aš pasirinkimų malūnu skiriu kažko žinojimą ir kažko nežinojimą.
 • Tu žinojimo rūmais skiri betko žinojimą ir betko nežinojimą.
 • Kitas maldos mokslu skiria visko žinojimą ir visko nežinojimą.

Gyvenimo lygtis keturiomis apytakomis apibrėžia besąlygiškumo raiškų saviraišką:

 • Dievo šokis apibrėžia Dievo saviraišką.
 • Pasirinkimų malūnas apibrėžia gerumo saviraišką.
 • Žinojimo rūmai apibrėžia gyvenimo saviraišką.
 • Maldos mokslas apibrėžia amžino gyvenimo saviraišką.
 • Dievo šokis išsako vieno asmens išgyvenimą. Įsijaučiu į Save, Tave, Kitą.
 • Pasirinkimų malūnas sieja dviejų asmenų išgyvenimus, tad gaunasi šešios poros asmenų. Išgyvename tiek sąmonę, tiek pasąmonę. Išgyvename tiek Dievą už mūsų, tiek Dievą mūsų gelmėse.
 • Žinojimo rūmai sieja trijų asmenų išgyvenimus.
 • Maldos mokslas sieja visų keturių asmenų išgyvenimus.
 • Keturi lygmenys susiguli vis sąmoningesniu žinojimu, sudėliojant kelias apimtis - kelis požiūrius.
  • Dievo šokis - jokį požiūrį;
  • pasirinkimų malūnas - vieną požiūrį, tad padalinimus. Visos sandaros susidaro iš požiūrių, ir pasirinkimų malūnas - dorovės tyrimas - jas visas išdėsto.
  • žinojimo rūmai - požiūrį į požiūrį - atvaizdus ir aplinkybes. Atvaizdai susideda iš dviejų požiūrių ir žinojimo rūmai turėtų susidėtų iš tokių dvejybinių požiūrių.
  • maldos mokslas - dangaus karalystė - požiūrį į požiūrį į požiūrį - tris kalbas. Vieningumas remiasi trimis požiūriais ir maldos mokslas turėtų išsakyti trejybinį požiūrį.
 • Dievo šokis grindžia aštuonerybę.
 • Pasirinkimų malūnas išplečia aštuonerybę netroškimais, išskiria Mano ir Dievo išgyvenimus.
 • Žinojimo rūmais Dievas atjaučia Tave, atjaučia antrinėmis sandaromis.
 • Maldos mokslu dar kitaip turėtų susiklausyti visi.
 • Pasirinkimų malūnas - Dievas vienų vienas. Sandarų pagrindas yra atsisakymas žinojimo.
 • Žinojimo rūmai - daryti gerą, kurį kiekvienas galėtų padaryti. Tai išsiaiškinimų bendrumas.
 • Maldos mokslas - šv.Dvasios plazdenimas palaikantis sąmoningumą.
 • Žinojimo rūmai. Dievo nebūtinumas: Dievas trokšta betko.
 • Maldos mokslas. Dievo būtinumas.
 • Dievo padalinimai (Dievo šokyje Dievui kuriant +1) tampa
 • visko padalinimais (pasirinkimo malūne) tampa
 • troškimo padalinimais (antrinėmis sandaromis, jomis įrėminti).
 • Nešališkai, už santvarkos: Iš pradžių, yra pirmapradis Dievas, be jokio požiūrio, iš kurio išsiveda Dievo šokis. Dievas tiesiog išgyvena savo tyrimą.
 • Išmintis: ketverybės ir dvejybės atskyrimas aštuonerybe. Iš pradžių, yra grynas sąmoningumas, Aš, kaip liepsna plazdenanti tarp sąmonės ir pasąmonės, vienu požiūriu, iš kurio išsiveda pasirinkimų malūnas.
 • Kiekvienoje mokslo šakoje, kiekvienai asmenybei, Tau, yra Dievo trejybės atitikmuo (Tėvas už santvarkos, Sūnaus šablonas santvarkai, Dvasios tarpas santvarkoje), dviem požiūriais - požiūriu į požiūrį - klausimu ir atsakymu, kuriais išsivysto žinojimo rūmai.
 • Visokiausiose Dievui nepalankiausiose aplinkybėse sužaibuoja Dievo blyksnis, keturios Dievo pakopos, kuriomis jisai išeina už savęs į savo esmę, meilę Kitam, tad trimis požiūriais, požiūriu į požiūrį į požiūrį, atkartotu Dievo šokio trejybės ratu, maldos mokslo stebuklu.

Apytakų raida

 • Išsiverčia Dievo šokis - lyginant su žinojimo rūmais - žmogaus trejybė tampa vidinė širdis, daugkartinė, ne išorinis ratas - o Dievo trejybė išsidėsto trimis taškais - pradžia, viršūnė, pabaiga. Palyginti su pasirinkimų malūnu. Ir kaip su maldos mokslu? Ar jinai tveria trejybes?

Užrašai

Dievo požiūris (visko žinojimas) susidėlioja iš keturių apytakų (asmenų tyrimų)

 • Apytakos išsako visko žinojimą
  • Apytaka atskleidžia asmenyje glūdinčias prielaidas.
  • Viskas yra Dievo būklė, jo aplinkybės, kurios atsiranda jam pasitraukus, jam išėjus už savęs į save. Viskas yra Dievo buvimo prielaidos, jo sąlygiškumas. Visko žinojimas yra Dievo aplinkybių išdėliojimas taip, kaip prie jų prieina Dievas. Tad visko žinojimas yra Dievo požiūris, kuris susidėlioja sąmoningumo lygmenimis, keturiomis apytakomis.
  • Išvedimas: Keturios apytakos viską išveda, keturiais požiūriais suvokia sąlygiškumo ir besąlygiškumo santykį.
 • Apytakos apimtyse tiria Dievo būtinumą
  • Pirmapradžio Dievo esmė atsiskleidžia Dievo šokiu, pasirinkimų malūnu, žinojimo rūmais ir maldos mokslu vis siauresnėse apimtyse ir įvairesnėse sąlygose.
  • Dievo požiūrio užuomazga yra Dievo šokis, kuriuo jisai tiria, ar Dievas būtinas? Dievo požiūris toliau plėtojasi požiūrių grandine. Dievas tiria asmenimis, kurie atsiskleidžia savo tyrimais. Jų tyrimus įrėmina atitinkamos apytakos, kuriomis jų klausimai tampa įmanomi ir prasmingi. Pasirinkimų malūnu jisai tiria, koks Aš esu? Žinojimo rūmais jisai tiria, kaip Tu esi? O maldos mokslu Dievas plačiausiai atsiskleidžia tirdamas, kodėl Kitas yra? Mat, Kitu atiskleidžia Dievą praplėčiančios, besąlygiškame Dieve glūdinčios sąlygos, kuriomis visi mes galime būti viena Dievu, ir kuriomis Dievo žinojimas - visko žinojimas - prilygsta Dievo nežinojimui - visko nežinojimui.
 • Dievas išgyvena apytakas asmenimis
  • Apytakos išsako Dievo požiūrį į asmenį, tad Dievo tam tikrų apimčių tyrimus, nežinojimus ir žinojimus. Apytakos nežinojimą išreiškia ir atliepia jam prilygstančiam žinojimu. Dievo požiūrį gali priimti, išgyventi ne tiktai Dievas, bet ir visi. Užtat Dievo požiūris išplečia Dievą.
  • Dievo požiūris yra gyvenimo knyga, susidaranti iš 12=1+4+6+1 kampų, nusakančių santvarką. Keturios apytakos išsako kaip Dievas keturiais asmenimis Dievo žvilgsniu išgyvena gyvenimo knygą. Dievo šokyje šie kampai iškyla Dievo Dvasios požiūriu, "Jis yra Dievas", siejantis Sūnaus ir Tėvo požiūrius. Sūnus išgyvena Sūnaus ir Tėvo požiūrių sutapimą ir sutapimą, o Dvasia pilnai apibrėžia šį bendrą Dievo požiūrį.
 • Apytakos suveda valias
  • Dievo šokis suveda jokią valią, pasirinkimų malūnas vieną valią, žinojimo rūmai dvi valias (klausimo ir atsakymo) ir maldos mokslas tris valias.
  • Valia (sandara) atsiranda pasirinkimų malūnu. Skirtingos valios (atvaizdai) atsiranda žinojimo rūmais. Skirtingos valios susiveda (į esmę) maldos mokslu.

2018.04.18 A: Koks ryšys tarp keturių apytakų?

D: Keturios apytakos nusako išėjimo už savęs galimybes. Tad jų poros sieja savastimi neišreikštąjį - neišėjusį už savęs, ir savastimi išreikštąjį - išėjusį už savęs, ir būtent susieja besąlygiškai, visomis galimybėmis, tad išsako besąlygišką išėjimą už savęs, be savasties, tuo tarpu keturios apytakos išsako sąlygišką išėjimą už savęs tam tikro asmens, tad tam tikros savasties.


Apytakos


Naujausi pakeitimai


Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2019 spalio 16 d., 14:39