神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

笔记

Stephen Fry - bipolar filmas

Mįslė: Be pradžios ir be pabaigos ir ne Dievas. Ratas. Kaip tai skleidžiasi? Kaip vystosi iš tikslios sekos vidurio?

Roget categorised words in his Thesaurus according to six categories of meaning: Existence, Space, Matter, Intellect, Volition, Affections

Mąstymo priėjimai Kinship-mind, Story-mind, Dreaming-mind, Ancestor-mind, Pattern-mind https://www.antarcticanimation.com/content/wordpress/sand-talk-lenses/

https://www.fsf.vu.lt/psichologijos-institutas/instituto-nariai/akademiniai-darbuotojai

Kai nėra ryšio su Dievu, jisai yra mano gelmėse.

Juslių-veiksmų ratą galime suprasti kaip stūmoklį, tiek stebint iš lauko, tiek išjaučiant iš vidaus (ketverybe). Užtat iš vidaus išgyvename jo asimetriškumą.

Kaip gyvenimo prasmė (šešerybės atvaizdų santykis) sieja trejybę ir ketverybę, kaip tai susiję su juslių-veiksmų stūmoklio išgyvenimu? Kaip stūmokliu dorybės įtvirtinamos

Tiesa yra santykis Ar +0, ryšys papildantis ir tariamai grindžiantis santykį tarp pasąmonės, sąmonės ir sąmoningumo, kuriuo galime atsisakyti sąmoningumo. Tiesa yra teisingas ryšys tarp pasąmonės ir sąmonės, kuris yra suveikus sąmoningumui.

Žinios (žinojimas) leidžia skirtingoms valioms derinti savo veiksmus (laike ir erdvėje) ir taip pat leidžia paskirai valiai pačiai susiderinti, turėti ir išlaikyti tapatybę, ja remtis.

Esame būklėje Kodėl bet šito nepastebime. Stebime būkles Kaip ir Koks. Perėjus iš Koks ir Kaip, Kodėl persimeta į Ar, bet šito nepastebime tiesiogiai.

Septynerybė išreiškia ką reiškia padalinti, o požiūrio padalinimas į dvi dalis yra padalinimų pagrindas.

lygiagreti raida bakterijos (mitochonrdijos) ir archėjos (eukarijoto) yra pavyzdys kaip gali būti lygiagreti raida žinojimo ir nežinojimo, taip pat smegenų ir proto

Jėzaus palyginime, velnias išvyko ir grįžo su septyniais velniais, tai septynios pasaulio tiesos.


Kaip požiūrių seka suskaldo tiksliąją seką, tad padalinimą?

"Tėve mūsų" tikslas yra įsileisti Dievą, priimti jo valios vykdymą, leisti jam taisyti mus ir galiausiai, priimti jo meilę, palaikančią mūsų valią.

 • "Tėvė mūsų" prasideda suvokiant, kad yra Dievas už mūsų kūno (Dievo kūnas - mūsų tėvas), už mūsų proto (Dievo protas - šventumas už jo vardo), už mūsų širdies (Dievo širdis - jo karalyste), už mūsų valios (Dievo valia). O toliau įsileidžiam jį taisyti mus, mūsų kūną, protą, širdį, dvasią.

☮️ 29 апреля с 18:00 до 20:00 в Reforum Space Vilnius (Užupio g. 14) пройдет первая встреча группы, посвященной поиску решений для современных конфликтов.

С этой инициативой к нам обратился Андрюс Куликаускас, математик и философ, который родился в Калифорнии в семье эмигрантов и приехал в Литву в конце 1980-х. Идеи Андрюса подробно изложены на его сайте. Кратко их можно описать так — для того, чтобы разрешить конфликт, нужно взглянуть на ситуацию глазами противоположной стороны, и начать диалог, не поступаясь при этом своими принципами.

Мы предложили начать обсуждение с событий 1990-х годов, потому что корни современных конфликтов уходят в этот период. Поняв, что привело нас в эту точку, нам легче будет найти из нее выход. Участниками группы могут стать россияне, беларусы, украинцы, литовцы и граждане любых других стран, готовые к диалогу, обмену опытом и исследованию этой темы.

Если эта инициатива найдет отклик, такие встречи в Reforum Space Vilnius могут стать регулярными. Возможно, эти обсуждения станут основой для стабильной исследовательской группы, блога или подкаста. Андрюс не владеет русским, поэтому он попросил провести первую встречу на английском, но в дальнейшем их формат и направление развития могут задать сами участники. Для участия в первой встрече не требуется регистрация.

---

Lyčių pagrindas susikalbėjime su savimi

Apie Jėzaus prisikėlimą ir Tomo abejones. Žmonėms reikia pamatyti, kad sunkumai įveikti. Tokiu būdu sunkumai pripažinti, kaip tikri. Tikrovė pripažinta.

Logika yra tiesos šventykla. Tačiau tiesa yra aukštesnė už logiką. Neprisiekinėti logika, neprisiekinėti šventykla, neprisiekinėti niekuo, kaip Jėzus mokino. Nes mes patys savęs nesukūrėme, patys savęs nelemiame.

Léo Pio-Lopez, Johanna Bischof, Jennifer V. LaPalme and Michael Levin. The scaling of goals from cellular to anatomical homeostasis: an evolutionary simulation, experiment and analysis.

Brian Knutson, Tara Srirangarajan. Toward a Deep Science of Affect and Motivation.

Svetimšalio žvilgsnis į Vilnių

https://en.wikipedia.org/wiki/Perspectivism

Jėzus paklūsta pranašų pranašystėms, kad išsipildytų - apie savo išdavimą. Tai parodo, kad šviesuolių (pranašų) bendrystė yra dieviška, ją paiso Dievas. Ji reiškiasi Raštais, tačiau Jėzus paklūsta ne Dievo raštui, o pranašų pranašystėms, tad Dvasios bendrystei.

Tiesos kraštovaizdis primena žinojimo rūmus ir bene panašiai sustatytas. Remiasi sąmonės šaka (sąvokomis) ir pasąmonės šaka (išgyvenimais).

Netroškimai išsako sąmoningumo lygmenis - veiksmus ir jų lygtis - kuriais išgyvenu padalinimus: poreikiai +0, abejonės +1, lūkesčiai +2, vertybės +3

Mąstymas klausimais reiškiasi sujungtumu, sudūrimu (compositionality) nes tai mąstymas sąvokomis, ertmėmis.

Tiesos kraštovaizdį bene nusako apimčių poras ar netgi jų sekos. Palyginti su tiesos apibrėžimus, kuriuos apžvelgiau.

Dvejybė pasikartoja ketverybe, o aštuonerybe subliukšta, bene išsiskiria nulybė ir vienybė. Tai bene yra trejybės ratas.

https://en.wikipedia.org/wiki/Otto_F._Kernberg

Tėve mūsų

 • Gundymas galia, turtais pasiekti, įgyvendinti savo lūkesčius.
 • Gelbėk mus nuo pikto - nuo blogos valios - kaip tai susiję su gera valia ir lūkesčiais? ir su Dievo valia danguje ir žemėje?

Ketverybė išrašyta eilės tvarka kaip tikslioji seka. Galima suprasti ratą keturių metų laikų betgi tas ratas užsibaigia - iš pasąmonės per sąmonę grįžtama į pasąmonę - taip kad sąmonė neišgyvena tokio rato.

Šventojo Rašto Dievui rūpi dorovė anot pranašų. Tačiau ar Dievas pats yra doras? Ar svarbu, kad jisai būtų doras?

Šventojo Rašto Dievas rūpinasi pasaulio istorija dėl to, kad tų laikų dievų likimai pasireikšdavo pasaulio istorijos vingiais, vienos ar kitos tautos pasisekimais ar nelaimėmis. Užtat Dievas pranoksta šiuos istorijos vingius, jisai viršija dievus, lyginant su jais jisai neprilygstamas. Šventasis Raštas tai išreiškia.

Ketverybė išskiria besąlygišką tiesą (kodėl, ar) ir sąlygišką tiesą (kaip, koks).

Kodėl - visos galimybės - kaip tai susiję su trejybės rato poslinkiais?

Valgyti vaisių nuo medžio sodo viduryje - ar tai medis kuris neturi ryšio su to kas už sodo - kaip kad santvarka kuri turi ryšį tik su savimi - tokia santvarka gali duoti žalingų vaisių - bet ar gali duoti gerų vaisių - kaip kad gyvybės medžio vaisių? Ar reikia užmegzti ryšį su to, kas už santvarkos, kas už sodo?

Besąlygiškai tiesai reikalingas visuminis požiūris. Negali būti atskiras šaltinis.

Humoras yra suvaldoma baimė (ribai besikeičiant neįmanomas lūkestis). Atsakomybės jausmas yra suvaldomas pasibjaurėjimas.

Pereinant iš liūdesio į nuostabą, keičiame ribą, mažėjame, (jaučiame humorą), užtat nesugebėjimas turėti lūkesčių lieka už mūsų, jaučiame išgąstį. Pereinant iš pasitenkinimo į linksmumą, keičiame ribą, didėjame, (jaučiame atsakomybę ir kaltę), užtat nesugebėjimas turėti lūkesčių yra mūsų viduje, jaučiame pasibjaurėjimą.

Sapnavau: ekonominę galią rodo kas kam nuomoja.

Septynerybės ketverybės du šonai (ar->koks, kodėl->kaip) grindžia šešerybės atvaizdų nusakytą įsisavinimą.

Gyvenimo lygtyje abi kryptys išsako suvokimo lygmenis. Keturi klodai (ketverybė) išsako kaip Dievas juos atveria asmenimis ir kaip mes juos priimame kaip savęs pranokimus Dievu. O požiūrio lygtis išsako kaip tai atrodo ne Dievui, iš šalies, tarsi santvarkos ribos išeities tašku. Jiems bendra yra keturi suvokimo lygmenys.

Gyvenimas per brangus Kairiųjų portalas

Veiksmas +4 išveda iš padalinimo į suvokimą, kuriame skiriasi padalinimas ir papildinys.

Išmintis skiria visumos padalinimus (0,1,2,3-bes) ir jo papildinius (7,6,5,4-bes). Tad leidžia mąstyti tiesiogiai be atvaizdo, be požiūrio į požiūrį. Papildiniais vystosi Dievo reikšmės: 1, 2, 3, 4 pavyzdžiui, Dievo nereikia nulybės, Dievo tyrimu prieštaravimo būdu iš karto atsiveria dvejybė.

Kas atsitinka jeigu neigi trejybės ratą ir judi priešinga kryptimi? Kuria prasme tai nedora, kuria prasme šešerybė neleidžia?

Dorovė yra trejybės rato vienakryptiškumas, kurį įtvirtina šešerybė, nes jį palaiko tiek dieviškasis atvaizdis (teigiamais jausmais ir dorybėmis), tiek žmogiškasis atvaizdis (išoriniais ir vidiniais požiūriais).

Dievą įsileidus į save (pavyzdžiui, malda Tėve mūsų, suprasta jo požiūriu) yra gerumas.

Aštuonerybėje (logikos kvadrate) nurodyti padalinimus ir jų papildinius. Pavyzdžiui, ketverybę nusako keturi kampai, o jų papildinys yra gyvenimo lygtis. Išmintis skiria padalinimus ir papildinius.

Septynerybė

 • Gyvenimas = {$\exists + \exists$} ? (Vienas kitą papildo?) Amžinas gyvenimas = {$\forall + \forall$} ? Ar atvirkščiai?

Pasąmonė, sąmonė, sąmoningumas yra trys lėlininkai (padalinimai yra lėlių teatrai). Jie turi tarpusavio santykius:

 • Sąmonė valdo pasąmonę
 • Sąmoningumas valdo pasąmonę
 • Sąmoningumas valdo sąmonę

Tai primena ženklų savybes. Kaip tada suprasti trejybės ratą?

Tėve mūsų meldžiuosi

 • Aštuongubu keliu - išryškinu savo požiūrį - skirtumą tarp savo ryšio turėjimą su Dievu ir jo neturėjimo
 • Dievo požiūriu - mąstau Dievo požiūriu, kaip jisai yra už manęs ir koks esu jo akyse - su poreikiais, su abejonėmis (tad klaidomis, nusižengimais), su lūkesčiais (tad sugundomas) ir su vertybėmis (tad pažeidžiamas pikto).

Šešerybė grindžia dorovę, kaip turėtų būti.

Sąmoningumas suderina pasąmonę ir sąmonę taip, kad būtų galima laisvai rinktis atsižvelgiant į kitus dalykus.

Kaip dorovė susijusi su bendruomene, su nesavanaudiškumu? ir su santykiu su Dievu? Simbiozė - tarpusavio priklausomybė. Pasąmonės atjautos dorovė ir sąmonės teisingumo (pareigos) dorovė. Tomasello. Agency: 57:00.

Padalinimai - lėlių teatras - lygmuo ir metalygmuo.

Teismas reiškiasi septynerybe.

Sapne apsiverčia - pasąmonė veda sąmonę. O šiaip gyvenime sąmonė tardo, valdo pasąmonę.

Šešerybės atvaizdų (Dievo ir žmogaus) poslinkiuose sutampa trejybės rato poslinkiai (jisai juos vienija) bet skiriasi besąlygišumo ir sąlygiškumo santykis, tad poslinkiai, tad jais skiriasi žmogus ir Dievas. Bendrai, skiriasi žmogaus (mažėjančio laisvumo) ir Dievo (didėjančio laisvumo) atvaizdai. Mes ištrūkstame iš trejybės rato į besąlygiškumą, tuo tarpu Dievas mus siunčia atgal į trejybės ratą.

+4 Dievas už santvarkos išeina už savęs į mus. +5 (Dievui +1), +6 (Dievui +2), +7 (Dievui +3) Tai papildiniai. Trejybės ratas? Gyvybės lygtis?

"You can't have your cake and eat it, too." Dvejybė - galimybė (turėjimas) ir esamybė (suvalgymas).

Sąmonė gimdo pasąmonę.

Aštuonerybės keturis kampus nusako ketverybė. Kaip jos keturi šonai išsako gyvenimo lygtį?

Neigiamiems įsakymams nereikia paaiškinimo, kodél to nedaryti. O teigiamiems duodamas.

Pasitikrinti - geras žodis, gera savybė - kurį priskirti Dievui, kurį žmogui?

Geros valios kvadratas - ar tai suprastina kaip 3 x 3 matrica ? - kuria prasme geras širdis sieja gerą Dievą ir gerą žmogų, gera naujiena sieja gerą savybę ir gerą žodį? - kodėl niekas nesieja geros dovanos ir gero darbo? ar tai pridėjus gautųsi devynerybė - vienybė?

Netroškimai išplečia trejybės rato išgyvenimą santvarkos galimybėse.

 • (3+0) + 3=6 joks požiūris
 • (3+1) + 3=-1 pridėjus vieną požiūrį
 • (3+2) + 3=0 pridėjus du požiūrius
 • (3+3) + 3=1 pridėjus tris požiūris

Keith Essex skirstymas

 • tikintiems žydams - Mato - Jėzus mesijas, Dovydo sūnus
 • netikintiems žydams - Jono - Jėzus Dievo sūnus
 • netikintiems nežydams - Morkaus - Dievo tarnas, atpirkėjas
 • tikintiems nežydams - Luko - žmogaus sūnus, atjaučiantis, tobulas žmogus

Kokios yra žmogaus savybės? Kaip jos susijusios su gyvybės savybėmis?

 • Dievo apibūdina jo savybės, troškimai, o žmogų apibūdina jo netroškimai - jo poreikiai (kūnas), abejonės (protas), lūkesčiai (širdis), vertybės (valia).
 • Troškimai išsako Dievo savybes santvarkoje (kaip atrodo už santvarkos), o nulybės atvaizdai išsako jo savybes už santvarkos (kaip atrodo santvarkoje). Tad tai mažėjantis laisvumas (troškimai) ir didėjantis laisvumas (nulybės savybės).

Vertybės nusako į ką valia gali susitelkti.

Kaip savastis susijusi su dvejybės atvaizdais, pavyzdžiui, su skirtumu tarp sąlygiškumo ir besąlygiškumo ir t.t.?

Asmenybės žinojimo rūmai nesikeičia bet tik ryškėja. Tai juk išreiškia jų asmenybę. Tad kaip tai susiję su jų kertine vertybe ir jų tiriamais klausimais? Ir kuria prasme asmenybė bręsta savo žiniomis ir elgesiu? Savo susivokimu ir sąmoningumu? Ar sąmoningumą palaiko santvarka 4+6 ? Ar tai padeda asmenybei suvokti savo klaidas ir susitvarkyti su jomis?

Vertybiniai klausimai - ar tai klausimai iššaukiantys jokį, vieną, du, tris, keturis, penkis, šešis, septynis atsakymus?

Malcolm Gladwell apie pasikeičiančius požiūrius - vairavimas neblaiviam ir priežastingumas ir kaip tai susiję su dorove. Žmonės galvodavo, kad jeigu žmonės geria ir po to įvyksta avarija, tai yra netyčinė, papuolama, atsitiktinė nelaimė. Tik su laiku ėmė pamanyti, kad žmonėms priklauso atsakyti už savo blaivumą, priimti atsakomybę už savo neblaivius veiksmus. Dorovė iškyla kartu su atsakomybe už priežastingumą. Kravchuk polinomai iškyla kai yra sveikas skaičius {$\frac{\gamma}{\alpha\beta}$}, tad suveikia globalus kvantas.

Įsakymas Dievo pirštu (Dvasia) įrašytas.

Kaip žinojimo rūmuose pasireiškia branda?

Gulėjau lovoje ir mąsčiau ar tiesiog sapnavau, kad Thomas aiškino, kad rateliui reikia pasimelsti prieš ir po komunijos pasidalinimo tarpusavyje. Ir supratau, kad taip n

Užrašai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 gegužės 31 d., 16:09