神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti


Žr. Meilės mokslas, Dievas, Meilė, Sąmoningumas, Išgyvenimo apytaka, Šviesuolių bendrystė, Taikdarystė

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?


神的调查


Įsijausti į žmogų, ne Dievą

 • Kaip žmogaus asmeninis požiūris (ne nuomonė) gali būti prasmingas kitiems?

Palaikyti žmogaus brandą

 • Ką reiškia žmogaus branda?
  • Ką reiškia laipsniškas atsisakymas savęs: kūno, proto, širdies, valios?
 • Kaip žmogus bręsta?
  • Kaip žmonėms labiau gyventi ne savimi, o (mylinčiomis) būklėmis, sąlygomis, aplinkybėmis, bendrystėmis?
  • Kaip meile pereiname nuo savo Dievo į visų Dievą, mūsų Dievą?
  • Kaip atjauta susijusi su atsitokėjimu (nuo savęs) ir įsijautimu (į kitą)?
 • Kaip šviesuolių bendrystė palaiko žmogaus brandą?
  • Kaip bendravimu ir bendryste palaikyti laipsnišką atsisakymą savęs?

Puoselėti meilę

 • Kas yra meilė?
  • Kaip mylime?
  • Kodėl mylime?
  • Kaip mylėti kūnu, protu, širdimi, valia?
  • Kaip meilė puoselėja sąmoningumą palaikančią erdvę, bendrystę?
  • Kaip meilė grindžia bendrystę?
  • Koks meilės ryšys su požiūriais? suvokimu? dorove?
 • Kaip meilė bręsta?
  • Kaip meilė palaiko meilę?
  • Kaip meilė gali tapti vis sąmoningesnė?
 • Kaip Dievas bręsta?
  • Kaip Dievas meile pereina nuo savo Dievo į visų Dievą?
 • Kaip labiau mylėti?
  • Kaip gyviau atjausti Dievą ir kitus?

Dievo klausimai

 • Klausimai, susiję su sandaromis, tai Mano klausimai, išreiškiantys, kas man svarbu. O kas Dievui svarbu?

Dievui svarbūs klausimai yra susiję:

 • Ar, Koks, Kaip, Kodėl Dievas būtinas?
 • Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?
 • Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Kodėl tirti

Kaip mums labiau vienas kitą mylėti?

 • Šis klausimas sieja mus ir paskirus žmones.
 • Dievui rūpi, kad labiau mylėtumėme. Tad jam rūpi, kad labiau gyventumėme ne asmenimis, ne jų santykiais, net ne Dievu, o jų esmėmis - meile, požiūriais, bendryste.
 • Išsiskiria kas žmogui iš tikrųjų rūpi ir kas jam tariamai rūpi.
 • Dievas mane myli labiau kaip aš save: Jisai mane myli kaip Kitą.

Kaip tirti

Susiję tyrimai

Rinkti žmonių rašinius, kaip galėtų žmonės vienas kitą labiau mylėti?

Paklausti įvariausius žmones:

 • nustumtuosius, skriaudžiamuosous, taip pat priešus, draugus, pažįstamus ir nepažįstamus žmones.

Thomas: Šventųjų gyvenimai yra pavyzdžiai kaip žmonėms vienas kitą labiau mylėti.

Mokytis iš Dievo

 • Mokytis iš Jėzaus kaip jisai mylėjo savo apaštalus.
 • Rinkti Dievo ir Jėzaus išsiaiškinimo būdus ir išmąstyti jų žinojimo rūmus.

Mokytis iš gyvenimo

 • Ieškoti ryšių tarp išgyvenimų ir išsiaiškinimų.

Galimi atsakymai

Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

 • Leisti žmonėms pilnai atsiskleisti.
  • Kiekvienam žmogui sukurti, suderinti sąlygas, kuriose jisai galėtų laisvai, pilnai, amžinai atsiskleisti.
  • Suprasti, kad kiekviename žmoguje yra amžino atsiskleidimo grūdas.
  • Vertinti ir gerbti žmogaus laisvę, jo pasirinkimą.
   • Sudaryti vis brandesnes, turiningesnes aplinkybes žmogaus laisvei mylėti.
  • Suprasti asmenų lygmenis: Esame tas pats žmogus, tik skirtingose aplinkybėse, tad atsiskleidžiame skirtingomis asmenybėmis, tačiau kartu atsiskleidžia tas pats bendras žmogus, ir dargi tas pats Dievas. Ir bendromis jėgomis atsiskleidžia mūsų visų bendras pasaulis kaip mūsų visų bendra svajonė, šviesuolių bendrystė, mūsų visų bendras tikslas.
  • Kai supranti šį tikslą, visas gyvenimas kitaip atrodo - Dievas nebūtinai geras, gyvenimas nebūtinai teisingas - juk turi viskas atsiskleisti - bet tegul atsiskleidžia teisingais mąstais - tam ir yra keturi tikimybių, sąlygiškumų lygmenys meilės moksle.
  • Kiekvienas žmogus yra išskirtinas savo kertine vertybe.
 • Palaikyti žmonių saviugdą
  • Palaikyti kiekvieno žmogaus saviugdą, jo savęs pasitikslinimą, jo asmenybės - jo sielos, kertinė vertybės - ryškėjimą.
  • Padėti žmonėms suprasti esminį pasirinkimą: kad jie bus brandesni, pilnesni, išskirtesni, ypatingesni, savesni, tikresni, jeigu gyvens bendru asmeniu, Sūnumi, visais, o ne asmenybe.
 • Priimti Dievo besąlygišką požiūrį į žmogų.
  • Besąlygiškai mylėti savo priešą, jį suvokti Dievo požiūriu.
 • Suvokti kiekvieno žmogaus svarbą Dievui.
  • Suvokti kiekvieną žmogų, kaip atsakymą Dievui, kaip liudytoją Dievui.
  • Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumo svarbą Dievo tyrime.
  • Suvokti kiekvieno žmogaus išskirtinumą, jo nepakartojamą asmenybę, jo kertinę vertybę
  • Įžvelgti Dievo meilę žmonėms ir bandyti jį palaikyti.
 • Susipažinti su žmonėmis.
  • Sieti jų išsiaiškinimo būdus su jų asmeniškais išgyvenimais.
  • Mąstyti jų vertybes ir klausimus.
  • Palaikyti jų klausimų tyrimą.
  • Silvis? Stengtis labiau matyti žmonių teigiamas savybes, mažiau neigiamas savybes. Visi gali klysti ir pats galiu klysti. Pakantumas, kad nekiltų pyktis.
  • Reikia žmones labiau suprasti ir atjausti, su jais užmegzti ir palaikyti ryšį, atsiliepti jiems.
  • Geriau suprasti kas žmonėms rūpi, leist jiems geriau spręsti kas jiems rūpi.
  • Reikia žmones stebėti, jais domėtis, atsiliepti ir rūpintis, palydėti ir perduoti.
  • Priimti vienas kito požiūrį "kaip gyventi".
  • Priimti kiekvieno būklę, siaurąją prasme: asmenišką pasaulį, išmonę.
 • Suvokti kiekvieno žmogaus svarbą man asmeniškai.
  • Kiekviename žmoguje daugiareikšmiškai atpažinti save, Jėzų, Dievą.
 • Puoselėti mums bendrą žmogų, Jėzų mumyse
  • Kiekvieno mūsų išskirtinumas yra reikalingas Dievo tyrimui, ar jisai būtinas. Tačiau tai yra Koks Dievas yra. Tuo tarpu tas išskirtinumas pasiekiamas bendru asmeniu, Kaip Dievas yra.
  • Žmogaus išskirtinumas suderintinas su žmogaus dieviškumu, kad kiekvieno žmogaus esmė, jo išskirtinumo pagrindas, yra visiems bendras Dievas Sūnus. Būtent juo kiekvienas amžinai bręstame, save tiksliname. Tikslinimo esmė yra išvystyti savo išskirtinumą, atsipindintį savo išskirtines aplinkybes. Tam atspindžiui kaip tik reikalingas bendras, tyras veidrodis - Sūnus - kuriuo aplinkybės atsispindi asmenybėje ir atvirkščiai. O tuomet Sūnus atitinka Tėvui bendrai suvokti Dvasia.
 • Siekti bendrystės
  • Puoselėti bendrystę padedančią rinktis Dievą už mūsų vietoj savęs.
  • "Aš" esu pagrindas "Mums".
  • Ieškoti ryšio su savo išsiaiškinimo būdais bei išgyvenimais ir su savo vertybe bei klausimais.
  • Atsiremdami į Dievą ir į vienas kitą turime daugiau išteklių vienas kitą mylėti. Bankinė sistema yra pavyzdys. Galime labiau išdrįsti, labiau rizikuoti.
  • Mūsų bendrystė reikalinga, kad Dievas kiekvieną galėtų pasiekti.
  • Bendryste mylime kiekvieną žmogų, vertindami jo išskirtinumą (jo vaisių), bet palaikydami jo bendrumą (tų vaisių medį).
  • Bendromis jėgomis puoselėti bendrystę.
  • Puoselėti trokštamą visuomenę.
  • Puoselėti dvasios plazdenimą.
 • Siekti taikos
  • Tėtė? Rinktis taiką visuomet.
  • Tėte: Atsisakyti neapykantos. Meilė dažnai pagrįsta bendru priešu. Dešimt Dievo įsakymų nemoko artimą mylėti, o tiesiog jo nežudyti.
 • Gerbti žmogaus ribas, palaikyti už tų ribų.

Kaip Dievui kiekvieną pasiekti?

 • (Meile) Per nieką, kažką, betką, viską. Per nė vieno, kažkurį, betkurį, visus. Tai yra išvertimas asmenų. Tai yra kaip sandaros supranta asmenis. Jūs bendraujate su: sandaromis (Kitu); asmeniu už sandarų (Tu); sandara už asmenų (Manimi); asmenimis (Dievu).

Užrašai


2020.10.27 A: Kaip mudviem tirti kaip žmonėms labiau mylėti vienas kitą?

D: Įžvelgti mano meilę žmonėms ir bandyti mane palaikyti.

2018.05.10 A: Kurį tavo tyrimą galėčiau palaikyti?

D: Kaip galėtų žmonės labiau vienas kitą mylėti?

Ir kaip man palaikyti šį tavo tyrimą?

D: Mylėk žmones ir palaikyk juos ir mokykis kas juos skatina mylėti kitus.

2019.01.19 A: Ką mums tirti kartu?

D: Tirk meilę, kaip mylime ir kodėl mylime, kaip meilė palaiko meilę, kaip meilė grindžia bendrystę.


DievoTyrimai


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2023 sausio 21 d., 12:18