调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Mintys.IšgyvenimųRūšys istorija

Paslėpti nežymius pakeitimus - Rodyti galutinio teksto pakeitimus

2021 vasario 25 d., 21:07 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 126 eilutė iš:
http://www.ms.lt/uploads/aplinkabutybe.png
į:
Attach:aplinkabutybe.png
2021 vasario 25 d., 21:06 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėtos 33-202 eilutės:


'''Savasčių rūšys'''

* Savasčių rūšys yra aplinkybės. Savastis apibrėžiama atvirkščiai, kaip papildinys, kaip kad aplinkybė. Tai požiūris į '''požiūrį'''.
* Aplinkybės išplaukia iš lygties X->Y įvairiai suprasto. Keturiose apimtyse - palyginti aplinkybes išvedančius nulybės atvaizdus (tiesus, tiesus, pastovus, prasmingas) ir apimčių troškimus (savarankiškas, užtikrintas, ramus, mylintis). Ar tai kevalai ir juos įprasminanti gyvybė?
* Savasties lygmenys (viskas, betkas, kažkas, niekas) rodo priežastinio ryšio gelmę: ar tai ketinimai? gebėjimai? laimė?

'''Išgyvenimų ir sąsajų rūšių kilmė'''

* Išgyvenimų pagrindas yra dviprasmybės, o jų pagrindas yra papildinys, kuriuose yra tarpas, kaip kad antrinėse sandarose. Išgyvenimų rūšys, tai papildinių rūšys.
* Išgyvenimų rūšys yra atvaizdai, tai '''požiūris''' į požiūrį.
* Mus veikia atitikimai, o atitikimus apibrėžia lūkesčiai.
* Širdis išverčia pasaulį. Ar ji apsuka, išverčia dvejybę? Ar tai nesusivedimas! juk dvejybė slenka viena kryptimi. Tačiau širdis viduj, o pasaulis išorėje, ir tai dvejybės įprasta kryptis, iš išorės į vidų; iš teorijos į praktiką; iš laisvos valios į likimą; iš sutapimo į išskyrimą.

'''Išgyvenimo rūšių priežastis ir tikslas'''

* Tą patį reiškinį galima įvairiai išgyventi. Vertinimą pasirenkame: yra ar nėra? galima ar negalima? siektina ar nesiektina?
* Žodžio sukūrimo laipsniai yra sąmoningumo lygmenys, netgi žymės, sakramentai. Juk viena tai nesuvokti, kam žodis reikalingas; kita tai suvokti, bet jo neturėti; kita tai priimti žodį; ir vėl kita tai savo susikurti; ar savaip suprasti.
* Žmogus netrokšta betko, išgyvena betką, lūkesčiais - o Dievas trokšta nieko (savarankiškas) arba kažko (užtikrintas). Tad iškyla santykis tarp dviejų požiūrių, tad rūšis - arba išgyvenimo (atvaizdas) arba savasties, asmens (aplinkybė), žiūrint koks Dievo vaidmuo, ką jis ugdo, ko jis trokšta.
* Trokštančio, ugdančio Dievo ir netrokštančio, išgyvenančio žmogaus santykis išsako išgyvenimų rūšis.

'''Išgyvenimo pradžia: Teigiami ir neigiami išgyvenimų akstinai'''

* Išgyvenimai prasideda pastebėjimu, iššaukiančiu laisvę, kurią pajungiame, dažnai išsaugodami nors kiek laisvės, ją puoselėdami toliau. Gyvename tarsi pusiau užprogramuoti, tad mūsų laisvė pasireiškia tik protarpiais, ir dažnai jos atsisakome, tiesiog naujai užmingame.
* Išgyvenimai dažnai prasideda kažkokia kliūtimi, trikdžiu, kurį įveikiame, apeiname, naujai suprantame.
* Išgyvenimai atsiliepia į teigiamą pastabą (meilę) kuria atsisakome savęs, ar neigiamą pastabą kuria naujai prisiimame save, įsijungiame.

''Kuo skiriasi teigiami ir neigiami išgyvenimų akstinai?''
* Teigiamais akstinais atsisakome savęs, o neigiamais iš naujo priimame save.
* Gyvenimas teigiamas (esamybė, galimybė, siekiamybė) jeigu gyveni kitu, o neigiamas (nesamybė, negalimybė, nesiekiamybė) jeigu gyveni savimi. Kaip tas neigiamumas tampa nežymus, atskirtas apimties? tad įprasminantis apimtį? Prasminga tai, kas neigiama apimtyje, o prasminga už jos.
* Neigiamus akstinus sieti su geru vaiku, su vidiniu gyvenimu, o teigiamus akstinus su blogu vaiku, su išoriniu gyvenimu. Vaizduoti atitinkamose drobese, gerą vaiką cilindro viduje sieti su geru vaiku cilindro išorėje.

''Kokios sąvokų rūšys?''
* Žodžiai, žmonės, savybės tai "sąvokų" rūšys, kurias išmąsčiau antraisiais mokslo metais, mąstydamas lygtį, kaip susinaikina trejybė, kaip pavyzdžiui C išreiškiama I ir U. Reiktų tai naujai permąstyti, nes bene tokiu būdu atsiranda sąvokos, ir būtent iš požiūrių.

Kada įvyksta savasties pasikeitimas lygtyje X-esame nepatenkinti savimi, Dievas bene yra nauja pradžia kuria gyvename, išsitiesiame. Kada esame patenkinti pavyzdžiu, Dievas yra bene tas žmogus, tas pavyzdys. Gal Dievas tampa labiau neapčiuopiamas, dieviškas, kada akstinas yra neigiamas? o teigiamu gal jis labiau žmoniškas?

Šuoliai plačiau: iš pasaulio klausimo į širdies klausimą
* iš kaip į kodėl? - kas yra, iššaukia priežastį - kaip vertini darbą, taip vertini darbininką -patinka?
* iš koks į kodėl? - kas galėtų būti, iššaukia sprendimą - kaip vertini mažą, taip vertini didelį -reikia?
* iš ar į kodėl? - kas linkėtina, iškelia pavyzdį - kaip vertini kitus, taip ir esi vertinamas -tikra?
* iš ar į koks? - ko nėra, verčia apibrėžti ko trokštam - priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone -keblu?
* iš ar į kaip? - ko negali būti, verčia susitelkti - lauk šeimininko, dalinkis jo turtu -protinga?
* iš koks į kaip? - ko nenorime, verčia keistis - sek mokytoją, dalinkis jo dorybe -neteisinga?
Tai bene dvejonių tvarka, priešinga abejonių tvarkai.

Viskas priima viską, neturi sieto. Atvaizdai yra sietai, ir būtent pasąmonės sietai. Tad atvaizdai sieja pasąmonę ir sąmonę, atitinkamai, žmogų ir Dievą. Panašiai, jausmai, ūpai yra sietai, atvaizdai.

Sena, tuo tarpu esama savastis pakeičiama nauja, tuo tarpu nesama savastimi. Vienas išgyvenimų rūšis apibrėžia esama, sena savastis, kitus nesama, nauja savastis. Smulkiau išsiaiškinti, kaip įsisavinamos esamos ir nesamos rūšys?

[+Išgyvenimų rūšių atitikimai+]

Išgyvenimų rūšys tai:
* gėrio kryptys
* poreikiai
* atvaizdai
* dvejonės
* palyginti su pasakų rūšimis, sakramentais, juk įtampos balsai susiję su pasidavimu, paklusimu, tikėjimu, rūpėjimu

Poreikiai:
* esama, galima, siektina
* nesama, negalima, nesiektina

'''Kristaus pamokymai'''

Kristaus pamokymai yra jo palyginimų turiniai, užtat reikšmingi, prasmingi.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t. Susiję su išgyvenimų užvedimu:
* Ką randi, tą myli...
Kai yra ryšys su Dievu:
* kas yra, iššaukia priežastį - kaip vertini darbą, taip vertini darbininką
* kas galėtų būti, iššaukia sprendimą - kaip vertini mažą, taip vertini didelį
* kas linkėtina, iškelia pavyzdį - kaip vertini kitus, taip ir esi vertinamas
Kai nėra ryšio su Dievu:
* ko nėra, verčia apibrėžti ko trokštam - priklausyk viešpačiui, dalinkis jo malone
* ko negali būti, verčia susitelkti - lauk šeimininko, dalinkis jo turtu
* ko nenorime, verčia keistis - sek mokytoją, dalinkis jo dorybe
Septintas:
* Kaip tiki, taip ir bus...

'''Ženklų savybės 6+4'''

Sprendžiant, kaip surūšiavau išgyvenimus, yra keturi lygmenys laisvių, ir dvi rūšys. Laisvė būna pirminė ir antrinė. Pirmine gyvename laisvai, esame tyri, viena, smalsūs, paklusnūs. Antrine laisve save veikiame - ugdome, puoselėjame, atveriame, paskatiname - pasitaisome, atsiribojame, apsitvarkome, užsimojame. Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

Reikšmė: simbolis/ikonas. Prasmė: simbolis/daiktas.

Augimą galim pavaizduoti bene penkerybės brėžiniu, penkiomis savastimis: Vieno galimo likimo, plėtotės paneigimas yra kito galimo likimo, plėtotės pasirinkimas. O augimas tai (dabartis) ryšys tarp jų. Ar taip yra? Juk penkerybė yra sprendimo sandara. Palyginti šešerybę, įsisavinimo sandarą.

Tenkinu poreikį jeigu pats esu, ženklas atitinkama savybe. Turėdamas savybę, padedu tenkinti ankstyvesnio laipsnio poreikį. Persimetimas savasties iš būtybės į aplinką. Jeigu esu reikšmingas, turiu iš ko pasirinkti. Jeigu esu tikslingas, galiu kaip aplinka mylėti prasmę.

Teigiamas neigiamas santykis pasireiškia [[http://www.selflearners.net/Theory/InnerStructure | vienumo rūšimis]]: Dievas, Kitas, Aš/Tu, Meilė, Bendrystė, Požiūriai. Ar jie sutampa su išgyvenimų rūšimis?

http://www.ms.lt/uploads/aplinkabutybe.png

Reikšmingumo ir prasmės ryšys, dviprasmybė bene iškyla dėl to, kad baigiasi laipsnynas, susiveda į aklavietę.

Įsisavinimas -> valinga -> dieviška (viena su Dievu). Vienumas (vieningumas) vyksta valia -> apibrėžia savastį, ją išplėsdama, susitapatindama su visa kas tik ją priima. Žmogaus (vaiko) valia sutampa su Dievo (tėvo) valia. Asmenų lygties lygmenys išplėčia sutapimo neapibrėžtumą. Rūpintis, tikėti, paklusti - kaip valia priimama.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Užtat šuolius išsako 6+4 santvarka. Kaip tokius šuolius vaizduoja pertvarkymai? Palyginti su išsiaiškinimais, su žinojimo rūmais.
* Raida (tree of variations) MS padalinimai?
* Žemėlapynas (adjacency graph) TM atvaizdai?
* Šventraštis (total order) ST aplinkybės?
* Metraštis (powerset lattice) SM pagrindimas?
* Žinynas (decomposition) MT įvardijimas?
* Klajonė (directed graph) TS pasakojimas?
Pirma tvarka atsako siauresnį (pasaulio) klausimą, antra tvarka atsako platesnį (širdies) klausimą. Kaip tai sietina su antrinėm sandarom? ir trim kalbom?

4 apimtys x 3 savastys (asmenys) x 2 laisvumai
* sulyginant asmenis - 8 padalinimai
* sulyginant apimtis - 6 atvaizdai
* sulyginant laisvumus - 12 aplinkybių
* išlaikant asmenis - 12->6 pagrindimas
* išlaikant apimtis - 8->12 įvardijimas
* išlaikant aplinkybes - 6->8 pasakojimas

'''Lygmenys, jų poros ir įtampa tarp jų'''

Hobbes įžvelgė, kaip dvasia išsakoma savybėmis (pagrindimas), žodžiais (įvardijimas), įvykiais (žmonėmis, balsais) ir kaip iš tokių dviprasmybių nesusiveda, kyla klaidingas mąstymas.

Sandarų šeimos išsako tai, kas yra (lankstus, pakitus, judrus), o kalbos išsako, tai ko nėra (įsimintinas, reikšmingas, tikslingas). Pakildami iš žemesnio lygmens ligi dvasios lygmens atsisakome savęs.

Nesusivedimai susiję su širdies ir pasaulio tiesų skirtingais potraukiais. Užtat yra reikalingas tarpas, teisingas suderinti.

Kaip nesusivedimai susiję su išgyvenimų rūšimis, dvejonėmis ir pertvarkymais? Tai šuolis iš vieno lygmens į visai kitokį. Tas šuolis yra kažkas neišsakyto, užtat dvasia, užtat prasminga. Dviprasmybės, tai leidžia dviem sąmonėm sueiti, išsiskirti ir vėl sueiti, gyventi viena.

[+Pertvarkymai+]

Sandarų šeimos ir kalbos bene išsako tą patį, tiktai skirtingai, buvimu ir nebuvimu. O persitvarkymai sieja tuos pasisakymus, tad tarp jų atsiveria tarpas.

Ar nesusivedimai susiję su pertvarkymų rūšimis? O kalbos jas plėtoja toliau, sieja? taip kad sudėtingėja? Kalbomis klausimai sudėtingėja ir paprastėja išsiskiriant ir sueinant požiūriams.

Trys pertvarkymai susiję su kalbomis, trys su sandarų šeimomis. Kalbų pertvarkymai plinta, o sandarų ne.

* S->M metraštis - pasakojimas
* M->S raida
* S->T šventraštis - pagrindimas
* T->S klajonė
* M->T žinynas - įvardijimas
* T->M žemėlapynas
pirma tvarka auga žvaliai, antra ją pertvarko

''Kaip pertvarkymai susiję su ženklų savybėmis? su medžiais, mikrosavybėmis (tinklais), žetonais (sekomis)?''

* lankstumas - medžiai - raida MS
* pakitumas - mikrosavybės - žinynas MT
* judrumas - žetonai - šventraštis ST
* įsimintinumas - medžiai - pasakojimas SM
* reikšmingumas - mikrosavybės - žemėlapynas TM
* tikslingumas - žetonai - klajonė TS
kaip susieti? paskutinių trijų atvirkštinė kryptis

Kaip gyvename, išgyvename persitvarkymo tarpu?
* Pagrindimu mes paklūstame dalimis (ir juo ima rūpėti). Pagrindimu nuosekliai (medžiu) patikriname visus išvedžiojimus, juos pripažįstame. Jais paklūstame.
* Įvardijimu mes įtikime dalimis (ir juo ima reikšti). Įvardijimu dalinamės, kuriame bendrą atmintį, atitikimą (tinklu) pakankamą
* Pasakojimu mums parūpi dalimis (ir juo įvyksta) - išgyvename veikėju (seka), įtampos židiniu, atsiskleidžiančiu ir užsidarančiu, išgyvenančiu į jį nukreiptus įtampos balsus, išvedančiu turinį. Jam (mum) pasakojimas įvyksta.
Neįmanomumo įveikimas reikalauja požiūrio, aplinkybių pakeitimo. Reikalauja priimti prieštaravimą.

Mintis yra neįmanoma, nes jos sustatymas iššaukia prieštaravimą.

Kaip lygmenimis suvokti savybėles-tinklelius, medžius, sagutes-sekas? Juk priešingos poros atsiremia į tuos pačius reiškinius. Kaip visi keturi lygmenys dalyvauja susikirtime? Gal suveikia priešingos poros? Taip kad gaunasi apvertimai?

* renkasi - simbolis - aprėpta - aprašas (apibrėžimas) - kalbos (pavadinimas, apibrėžimas, įsakymas, bendrybės, rūšys)
* turėtų - indeksas - kintama - virsmas (pasėkmės, veiksmas) - dvasia
* rodos - ikonas - vaizduota - savybės - savybės (būdas, valia, tikėjimas, garsas, spalva)
* yra (taip ar ne) - daiktas - paslėpta - būsena (narystė) - kūnas (įkvėpimas, oras, kūnas, gyvūnas)

Kas apriboja susikirtimą? Du lygmenys ir jų sulyginimas. Kaip reiškiasi susikirtimas? Bene kiti du lygmenys nepastovūs, neišreiškiami? Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.
2021 vasario 25 d., 20:59 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 10-13 eilutės iš
>>bgcolor=#ffff99<< [[#rusys]]
į:
>>bgcolor=#FFFFC0<<
--------------------------

*
Pridėta 15 eilutė:
>><<
2021 vasario 25 d., 20:58 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrintos 28-374 eilutės:
-------------------------------------
>>bgcolor=#ffff99<< [[#pavaizdavimas]]

[+Išgyvenimų rūšių pavaizdavimas+]

Išgyvenimų rūšis:
* pavaizduosiu [[Išgyvenimų pavyzdžiai | vaizdingais pavyzdžiais]]
* siesiu su [[#nesusivedimai | nesusivedimais]], [[#pertvarkymai | pertvarkymais]], dvejonėmis, ženklų rūšimis, šešiais neigiamais Dievo įsakymais
** Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
* siesiu su keturių lygmenų poromis
* skirsiu į teigiamybes ir neigiamybes, pristatysiu veidrodiniu dėsniu

Galiu sieti apačioj medį-tinklą-seką, kad susilydytų, ir viršuj taipogi seką-medį-tinklą.

Išsakyti Jėzaus Kristaus pasisakymais, "Aš esu...", kartu sieti su poreikiais.

Kiekviename išgyvenime, trečią asmenį pavaizduot viea iš šešių giesmininkių, kurias nutapiau juodojo Dievo veide, užtat juodai, negatyvai.

Naudoti abstrakčias, ištįsusias įvairių spalvų formas, jas iškarpyti iš drobės, išvesti medžiais, sekomis, tinklais. Taip daryti asmeniu iš apačios ir iš viršaus, o tarp jų, tarpe yra trečias asmuo, juoda giesmininkė.

Vaizdavimus vaizduosiu:
* seką: taškais (polka dots)
* medį: medžio raštais
* tinklą: žvejų tinklu, debesimis...

>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė: Esu priežastis.+]

Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.

kabinkis - Dievo šlove - Esu prisikėlimas ir gyvenimas. (šuolis) Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti.

--------

Doug Binkley: It was when I was young, maybe seventeen or eighteen, visiting relatives who lived on a lake. It was winter. I was bored and went for a walk outside. Feeling indestructible, I went out on the frozen lake and marched all around thinking great thoughts - I thought. I then noticed on my way back to the house open water in front of me. I collected myself and backed off, going by a different route to the shore. I accounted myself fortunate to not have had a serious accident. Meaningful: The fact that in my mind I had narrowly "escaped death" led me to think I might be somehow special. Meaning arose: From the dynamic of a potential disaster averted, and both the thought that this could be destiny and/or an indication I could extricate myself from danger through reason and maybe more caution. Consequences: It possibly led to making decisions based on a feeling of being destined for great things - only, of course, to have the expectations dashed.

Andrius Kulikauskas: When I was 44 years old, I lived with a Lithuanian family in the countryside. My feelings started growing for their 17 year old daughter, stronger than for any other woman, and they seemed to me inappropriate. I confronted God, why was he putting me through this, what did he want? God said that I was going to marry her. It was not something I could have ever thought, but I accepted it. I told her that I intended to marry her, and I told her parents and mine as well. I had to leave their home. Meaningful: I was able to believe in something that I would never allow myself to think. Meaning arose: From feelings that drove me to ask God his purpose. Consequences: I learned who I wish to marry, and lost my home and upset my relationship with my parents, but I kept in touch with her on-and-off, which kept me happy when I was in the US, dealing with the pain of ending my business, leaving my country, losing my job and going bankrupt.

Suvokti priežastingumą. Yra kaip yra, nes yra kažkas daugiau.
* Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu.
* Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
* Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
* Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
* Supratau, dirbdamas John, kad darbas draugui gali išplėsti draugystę, nebūtinai pakenkti
* Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visų labui pats turiu imtis vadovauti.
* Sovietų okupuotoj Lietuvoj penkiolikos metų pastebėjau, jog vieni sergi už Lietuvos laisvę, o kiti visiškai nemąsto ir nežino tokių dalykų
* Mačiau, kaip disidentai neįžvelgia skirtumo tarp savęs ir saugumiečių, kad blogis įžvelgiamas kai esi iš kitos terpės
* Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
* Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
* Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
* Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
* Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
* Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė: Esu apsisprendimas+]

Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.

gauk daugiau nei reikia - Dievo ketinimu. Esu avių vartai. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę.

--------

Bob: When an article on my journal on the meaning of life was published in the Chicago Tribune. Meaningful: This article reached '''many''' people about this topic. Meaning arose: I got tremendous recognition for the idea and a personal sense of recognition. Consequences: 3,400 people subscribed to my journal and heard about it in other media.

Laura Shaeffer: Inviting the elderly Chinese community into our third floor space for the winter, to do their daily dance of vitality. Meaningful: It brought a demographic, a group of people '''inside''' our community home who we would otherwise never have known in such an intimate setting. It built trust and relationships where language was not possible. Meaning arose: The meaning arose many times. Once when I watched them file in on a cold and snowy morning - smiling and hugging me, another time when they wanted to show gratitude to us for inviting them - they threw a big potluck dinner and every single one performed for the group - when it was over - they made me perform for them. Consequences: We had become vulnerable to each other, we ate each other's food and we listened to each other with respect. We now '''HUG''' on the streets when we see each other.

Sherry Williams: Crossing the street (1000 block of West 59th St, Chicago, IL from South side of the street to North side). Meaningful: I met families that were not a part of my family nucleus. I learned how to socialize, cook recipes not provided by my mom, saw how large families interact with limited resources. Meaning arose: I noticed the family across the street had a front porch that they used for recreation, homework, hair braiding. Consequences: I became aware of how bonds in communities are formed and strengthened. How cultural practices are passed, how faith is practiced.

Francesca: My niece was born to my 20 year old brother and his 19 year old girlfriend. Meaningful: A new life was brought into mine. One which would grow in my presence, closer to me than any child had ever been since I had been a child myself. Meaning arose: With every day she grew and changed and learned her surroundings. Consequences: I could no longer leave my family for any extended period of time. I can no longer keep from smiling at children.

Rene: Sports in Belize opened up opportunities.

* Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
* Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
* Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.
* Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
* Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
* Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
* Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
* Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
* Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.
* Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
* Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
* Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvau bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
* suvokiau, jog trumparegystė man padeda susikaupti maldai
* Kinijoje apsisprendžiau gyventi Lietuvoje, kur būtų lengviau įsimylėti lietuvaitę ir puoselėti lietuvių kalbą
* Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
* Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
* Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų.
* Palaikiau Iloną.
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems.
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje?
* Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
* Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
* N. išsipasakojo, kad geria.
* mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
* Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
* Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)
* Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
* Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
* Šachmatais tikėjausi lavinti protą.
* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą.
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė: Esu pavyzdys+]

Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.

venk kraštutinumų - Dievo pavyzdžiu. Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti.

-------

Sherry Williams: Learning to pray. Meaningful: Elder women in the church provided nurturing guidance in how the relationship in Christ is deepened by honest, heartfelt, love for God. Meaning arose: I was an unwed pregnant teen who had been in church all my life, but did not know how to pray my '''own''' prayers. Consequences: I have a profound consciousness and love of God. I pray without restraint.

Andrius Kulikauskas: I wanted to have a channel to listen to God because I was organizing practical activity and responsible for others. I thought there must be a way and I was inspired by Kangning Liou's example. I thought what would be most straightforward and remembered "Our Father" and how I liked it but only parts would resonate. I realized it might overload me so I tried it out and it worked and I experienced that God can speak to me. Meaningful: I have achieved a direct relationship with God that I enjoyed all my life. Meaning arose: I wanted it and it was in the most available place and I just had to devote myself and it was mine. Consequences: I learned to know when God is with me or not, became very tuned an at peace, humble.

Bob: When my son was born, I had a flash of intuition when looking at him one day that what I most wanted out of life was that it have meaningfulness. Meaningful: The realization that meaning is the greatest value for all people. I had a bit of depression beforehand. Meaning arose: As an intuition. Consequences: I eventually published a quarterly journal on the meaning of life nad made it the focus of my life and teaching.

* Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.
* Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
* Kristaus pavyzdį iš Evangelijos priėmiau, kaip gerbtiną ir sektiną
* Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
* Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.
* Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
* Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
* Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.
* Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
* Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.
* Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
* Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.
* Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.
* Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
* Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
* Gimnazijoje mano bendraamžiai buvo gašlūs, tai ir man susirūpėjo grožėtis merginomis, puoselėti dėmesį, manau pirm laiko
* Lietuvoj pastebėjau, kai kuris jaunimas daug vėliau pradeda domėtis lytiniais klausimais, kaip Kalifornijoj, ir man taip atrodė geriau
* Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
* mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
* Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę
* Mama įkalbino baigti doktorantūrą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
* Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
* Edward Damal paskatindavo prisižiūrėti, rūpintis savo sveikata.
* Mokytojas paklausė, Kaip žinau, ar nesu robotas?
* Bob paklausė, Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvų?
* Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.
* Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
* Jei tikiu Kristų turiu priimti jo pamokymą nusikirsti ranką, ir tuomet jį supratau, ir jo mąstymo dieviškumą
* mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
* Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
* Joe Sochor sudomino kinu
* Joe Sochor sudomino maistu
* John Harland sudomino iškylavimu
* John Harland supažindino su džiazo muzika
* Mama supažindino su moksline fantazija
* Tėtė išmokino šachmatais žaisti
* Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
* Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
* Pas Sodeikas mokiausi šokti.

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė: Esu jautrumas.+]

Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas.

rinkis gerą vietoj blogo - Dievo meile. Esu gerasis ganytojas. Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo.

-------

Francesca: I stood in a circle with friends and acquaintances and strangers holding hands around our freshly prepared meal on an extinct volcano in the tropics at night in silence. Meaningful: The sounds of the animals, insects and trees in the wind. Meaning arose: From a warm group of happy people. Consequences: I no longer believe in silence.

Laura Shaeffer: When my old boyfriend's (my 1st love's) father who was like my surrogate grandfather or father I never had, allowed me to sit with him and draw him when he was dying of cancer. He allowed me to hold his hand and take care of him, he allowed me to be there at his most vulnerable and fragile. Meaningful: I felt intense unspoken care, we both were able to be with each other in silence and confront ourselves with loss - together. Meaning arose: Through quiet time together, his family, (no longer "mine" - I had separated from my boyfriend) invited me to be with him before he died. He died the day after I left. Consequences: I learned how to let go of someone I love with grace and dignity.

Rene: Death of family members. Meaningful: The feeling of losing someone you love or care for. Meaning arose: Life is precious. Consequences: Be good to everybody, enjoy life.

Andrius Kulikauskas: I wanted to do what might be most useful. I wanted to know everything and apply that knowledge usefully. However, I thought that could lead me astray. I offered to God that if he gave me the freedom to think freely, I would always believe in him. It seemed right. I considered if I needed a sign, but told him my sign is that he didn't give me a sign. Meaningful: I found a way to include God even though I had no contact from him but I could lean on him. Meaning arose: I let go of my point of view, saw that it could be harmful and found another point of view to oversee it. Consequences: I had a reference point for my entire life that I could leverage that helped me grow.

Anonymous: I was a young person of thirteen or so, very interested in chess. An older man in the neighborhood invited me into his house to play chess. After a couple of games he sort of intimidated me to get into bed with him. It was not - luckily - a really horrible thing, just a situation where unwanted cuddling was involved. Also luckily nothing more came of it. Meaningful: It made me suspicious of people and their motives all of my life. It made me extremely grateful to be alive. Meaning arose: From the situation of being and feeling nearly helpless and humiliated. Consequences: (See: Meaningful)

Anonymous: Being homeless. Meaningful: Never thought I would be without shelter. I had a husband and family members with resources. This was the first time I depended on God. Meaning arose: I was committed to survival. Living in a house with crazy people is not healthy. Consequences: I met a woman (a stranger) who gave me keys to her office to live with my daughter. Help can come from unexpected places.

Anonymous: I moved to a bad neighborhood. I got on the wrong bus, got off and needed help to find my way. I saw a man with a dog, and realized that he was the one I should approach. He was helpful.

* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu.
* Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
* Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.
* Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.
* Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
* Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
* Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
* Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
* Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
* Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
* Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.
* Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.
* Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
* neįsisavinau liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
* Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė: Esu susitelkimas.+]

Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.

rinkis geresnį vietoj blogesnio - Dievo darbais. Esu pasaulio šviesa. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą.

-----------

Bob: When I beat a college that wanted to fire me (philosophy). Meaningful: That I succeeded over much bigger powers. Meaning arose: From an idea I got on how to increase enrollments by publicity. Consequences: I saved my job teaching.

Anonymous: I had just gotten done essentially getting a theatre ready to open, after a huge expense - compared to my day job salary - and time and effort. I really felt a deep feeling of pride and accomplishment. Meaningful: It proved that I could at least complete something of substance that physically could not be denied. Meaning arose: From the effort that went into it. Consequences: 4 to 5 more years of struggle and being beaten down by the indifference and sometimes downright malevolence of society and other people.

Anonymous: Trying to get pregnant in 2009 and having my daughter in 2011. Meaningful: It was that I couldn't rush what was not planned for me at that time. Meaning arose: The meaning arose when I realized it wasn't time for me to get pregnant at that time. Consequences: The consequences were that when I miscarried the first 3 times.

* Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius.
* Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
* Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
* Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.
* Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
* Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė: Esu pasitaisymas.+]

Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas.

rinkis geriausią vietoj kitų - Dievo įsakymu. Esu tikrasis vynmedis. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.

---------

Andrius Kulikauskas: I was addicted to masturbation and I thought it was not good but I didn't know how to overcome it. I challenged it in many ways and realized my mind was not my friend. I realized that it was the challenge that was most important, not the success. Meaningful: I clarified my desire. Meaning arose: I commited to challenging. Consequences: I became at peace and chaste.

Laura Schaeffer: When my child forgave me after I lost my temper and smacked him. Meaningful: Although I felt horrible that I could have reacted so badly and hurt my own most beloved child, thinking that I was the worst mother ever, I saw that no matter what I did - his heart could forgive and I was very deeply moved by his love. Meaning arose: I apologized to him and he cut me off and said, "I forgive you mommy". Consequences: Our relationship deepened, I was able to see my weaknesses and tell him about them and he was able to forgive me - therefore - perhaps he might forgive himself someday.

Francesca: I pulled my hair back and looked in the mirror and for a second saw myself as another person. Meaningful: I have always seen myself as myself and not someone I am looking at. Meaning arose: When I didn't acknowledge my appearance instantly as "me". Consequences: I was made more physically aware of the fact that I am the same as everybody else.

* Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 225 svarus.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 194 svarus, pradėjau skaičiuoti kalorijas.
* Kartais kai kurie vyrai man pasirodydavo gražūs, bet aš kratydavausi tokių minčių, atmesdavau, nesigilindavau. Praeidavo.
* supratau, kad esu trumparegis ir man reikia akinių
* Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
* Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
* Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
* Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
* Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
* Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
* Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
* prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
* Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.

>>bgcolor=#CCCCCC<<

mano...
* aplinkybės
* bendrija
* pastangos derintis, taikstytis
* dvasia
* tyrasis, gerasis pradas
* elgesys
* vertinimai, kaip vertinu
* įprastas elegesys
* įvaizdis
* raiška
* suvokimas, nutuokimas
* būklė
* įsitraukimas, įsijungimas, sudalyvavimas
* valia
* pagalba
* pažinimas
* neabejingumas
* atsiliepimas
* dėsniai
* bendrumas
* laimę, laimingą dalią

''Supratau, jog mano aplinkybės, bendrystė, pastangos taikstytis yra svetimos mano dvasiai. Esu tyras, išskirtinas ir mano elgesys ir vertinimai privalo iš to išplaukti.''

''Supratau, kad galiu nesilaikyti sau ar kitiems įprasto elgesio, net ir nesusigaudymas savyje, galiu elgtis, reikštis savitai, išskirtinai, raiškiai.''

''Suvokiau neteisybę, skausmą, ar tiesiog atskirtumą, kurį mačiau, bet nuo kurio buvau atskirtas, ir savo valia atsiliepiau, įsitraukiau, priėmiau mūsų bendrumą, savo akimis, savo dvasia, savo dėsniais bandžiau išgyventi, pirmiausiai, kad pažinčiau ir, kur galima, padėčiau.''

''Suvokiau, vertinau savo aplinką, paveldą ir troškau prie jos prisirišti, su ja susitapatinti, ją palaikyti ir į ją įaugti, priimti jos vertybes, jas įkūnyti.''

''Norėjau neatsiriboti nuo aplinkos, nuo jos iššūkių, bet ją išgyventi savaip, ištikimas sau, savo vertybėms ir dovanoms, kad jos būtų sėkmingos, vaisingos, vertintinos.''

''Supratau, yra ištisas pasaulis, kuriuo galiu domėtis, kurį kažkas supranta, iš kurio galiu tikėdamas priimti ir savaip, laisvai įsisavinti, išmokti, ir kaip kūrėjas, mąstytojas išgyventi ir tvarkyti, juo rūpintis.''

''Suvokiau, jog įvairiausios aplinkybės, man nepažįstamos, yra visgi savos, atitinka ar net įkūnija man žinomus, artimus, prasmingus reiškinius.''

''Suvokiau galimybę išbandyti savo jėgas, parodyti sau, ką galiu, savo sumanymą ir įsivaizdavimą įkūnyti tikrovėje, kartu ir išpuoselėdamas save, kaip kūrėją.''

''Supratau, kad man artimas, mylimas, pavyzdingas žmogus gali mane veikti, įtakoti. Ją brangina tai, kas manyje gražu, ir manyje tą grožį iššauks, išpuoselės, man besiglaudžiant.''

''Supratau, negalėdamas susitvarkyti su aplinkybėmis ar negandais, jog galiu atsiduoti kažkam daugiau, kas manimi gali labiau rūpintis, kaip pats įstengiu, ir kad galiu su ta jėga bendrauti, įsijungti, ją iškviesti, įtraukti būtent savo gerumu, tyrumu, nuoširdumu, atsidavimu.''

''Supratau jausmų beprasmybę, suvokiau savo aplinkybes, galėjimą atsisakyti savo jausmų, prisirišimo, bendrumo, įsijautimo, atsiriboti nuo praeities, naujai išgirsti save ir gyventi savimi.''

''Atsisakiau kitų vertinimų, kaip turėčiau elgtis, tad ir jų bendro pritarimo, ir susitapatinau su savo nepriklausomais tikslais, savo dovanomis, savo atsidavimu jas puoselėjant ir taikant.''

''Suabejojau savo įsitikinimais, požiūriais, juos atpažinau, kaip tokius, kai pamačiau jog kertasi su gyvenimu, arba su mano ir kito žmogaus nemažiau pagrįstu požiūriu, jei tik jis nuoširdus, su mano atjauta jiems, mūsų bendrumu. O patikslinus ar netgi patvirtinus savo požiūrį, prisiimu dar labiau.''

''Atsisakiau man brukamos aplinkos, savo valia puoselėjau savo aplinką, savo protą, užtat įtakojau save, savo įpročius.''

''Atsisakiau neaiškumo, dviprasmiškumo santykiuose. Patvirtindavau draugystės prasmę, puoselėdavau savo jausmus, atsiduodavau žmogui.''

''Susitapatinau su man siūloma laisve, su galimybe puoselėti savo turtą, veiklą, tuo pačiu save, kaip pageidaujamą prekę.''

''Priėmiau siekiamybę, susitapatinau su ja, savo valia ugdžiau save įvairiapusiškai, kaip būdo, dorybių, gebėjimų galimybę.''

''Nebesiejau save su globėjais, jų globa, su savo paklusnumu, su savo likimu, o su savo teisybe, savo sprendimais, savo sugebėjimais, savo tikslais''

''Jų vertinimus praėjau taip išskirtinai, kad būčiau nepriklausoma būtybė, protas, savatikslis ir savavalis, savais rūpesčiais.''

''Savo silpnumą, silpnybę pripažinau, savo laisvę atpažinau, savo valia tikslinau savo požiūrį.''

''Savo menkystę supratau, savo nuo to nepriklausomą ateitį įsivaizdavau.''

''Savo sąstingį supratau, suvokiau savo iššūkį savo elgesiui.''

''Atpažinau gyvenimo kryžkelę, galimybę spręsti, savo troškimu iš vidaus apsisprendžiau ko noriu, ką renkuos sau''

''Iš pavyzdžio supratau, ką kiti yra nuveikę, pasiekę, kaip elgiasi, užtat kaip ir pats galiu užsimoti, įgyvendinti, kuo galiu tapti.''
2021 vasario 25 d., 20:53 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 3 eilutė iš:
[[Išgyvenimai]], [[The Meaning of Absence]]
į:
[[Išgyvenimai]], [[The Meaning of Absence]], [[Išgyvenimų rūšių pavyzdžiai]]
2021 sausio 14 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pridėta 2 eilutė:
---------------------------
2021 sausio 14 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Ištrinta 5 eilutė:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#rusys]]
Pridėta 7 eilutė:
>><<
Pridėtos 9-10 eilutės:
>>bgcolor=#ffff99<< [[#rusys]]
-----------------------------
2021 sausio 14 d., 11:42 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeistos 1-4 eilutės iš
Žr. [[Išgyvenimai]], [[The Meaning of Absence]]
į:
>>bgcolor=#E9F5FC<<
[[Išgyvenimai]], [[The Meaning of Absence]]

'''Iš kur kyla išgyvenimo prasmė?'''
2020 balandžio 17 d., 20:51 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 4 eilutė iš:
į:
-----------------------------
Pakeista 23 eilutė iš:
į:
-------------------------------------
2017 kovo 14 d., 21:26 atliko AndriusKulikauskas -
Pakeista 1 eilutė iš:
Žr. [[Išgyvenimai]]
į:
Žr. [[Išgyvenimai]], [[The Meaning of Absence]]
2012 lapkričio 01 d., 18:21 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 2-298 eilutės:

>>bgcolor=#ffff99<< [[#rusys]]

[+++Išgyvenimų rūšys+++]

Surūšiavau išgyvenimus pagal tai, kas mus paveikė ir ką mumyse paveikė. Aplamai, mus veikia neatitikimai ir jų veikiami nusistatome. Neatitikimai atitinka poreikių dėsnius. Įdomu, kad aukštesni, protiniai poreikiai yra neigiami. Tas neigiamumas yra dargi išreiškiamas. Neigiamumas primena "skylę". Taip pat primena amžino gyvenimo gairę, jog "Dievas nebūtinai geras".

* Esamybė
* Galimybė
* Siekiamybė
* Nesamybė
* Negalimybė
* Nesiekiamybė

"Aš" esu antroji tvarka (pertvarkymas), esu išorė teigiamybėms (1, 2, 6) ir vidus neigiamybėms (3, 4, 5). Teigiami skaido, bėga nuo savasties, neigiami suveda, apima, gražina savastį.
* esamybė - Aš esu priežastis. Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas. Kažkas iš nieko.
* galimybė - Aš esu apsisprendimas. Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas. Betkas iš nieko.
* siekiamybė - Aš esu pavyzdys. Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė. Betkas iš kažko.
* nesamybė - Aš esu jautrumas. Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas. Viskas iš betko.
* negalimybė - Aš esu susitelkimas. Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas. Viskas iš kažko.
* nesiekiamybė - Aš esu pasitaisymas. Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas. Viskas iš nieko.

>>bgcolor=#ffff99<< [[#pavaizdavimas]]

[+Išgyvenimų rūšių pavaizdavimas+]

Išgyvenimų rūšis:
* pavaizduosiu [[Išgyvenimų pavyzdžiai | vaizdingais pavyzdžiais]]
* siesiu su [[#nesusivedimai | nesusivedimais]], [[#pertvarkymai | pertvarkymais]], dvejonėmis, ženklų rūšimis, šešiais neigiamais Dievo įsakymais
** Atskirame puslapyje nagrinėju, rūšiuoju [[nesusivedimai | Nesusivedimus]].
* siesiu su keturių lygmenų poromis
* skirsiu į teigiamybes ir neigiamybes, pristatysiu veidrodiniu dėsniu

Galiu sieti apačioj medį-tinklą-seką, kad susilydytų, ir viršuj taipogi seką-medį-tinklą.

Išsakyti Jėzaus Kristaus pasisakymais, "Aš esu...", kartu sieti su poreikiais.

Kiekviename išgyvenime, trečią asmenį pavaizduot viea iš šešių giesmininkių, kurias nutapiau juodojo Dievo veide, užtat juodai, negatyvai.

Naudoti abstrakčias, ištįsusias įvairių spalvų formas, jas iškarpyti iš drobės, išvesti medžiais, sekomis, tinklais. Taip daryti asmeniu iš apačios ir iš viršaus, o tarp jų, tarpe yra trečias asmuo, juoda giesmininkė.

Vaizdavimus vaizduosiu:
* seką: taškais (polka dots)
* medį: medžio raštais
* tinklą: žvejų tinklu, debesimis...

>>bgcolor=#A3FFB0<<

[+Esamybė: Esu priežastis.+]

Patinka. Lankstus. '''Raida''' Žodis (daugiaprasmis) žmoguje: padalinimas.

kabinkis - Dievo šlove - Esu prisikėlimas ir gyvenimas. (šuolis) Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti.

--------

Doug Binkley: It was when I was young, maybe seventeen or eighteen, visiting relatives who lived on a lake. It was winter. I was bored and went for a walk outside. Feeling indestructible, I went out on the frozen lake and marched all around thinking great thoughts - I thought. I then noticed on my way back to the house open water in front of me. I collected myself and backed off, going by a different route to the shore. I accounted myself fortunate to not have had a serious accident. Meaningful: The fact that in my mind I had narrowly "escaped death" led me to think I might be somehow special. Meaning arose: From the dynamic of a potential disaster averted, and both the thought that this could be destiny and/or an indication I could extricate myself from danger through reason and maybe more caution. Consequences: It possibly led to making decisions based on a feeling of being destined for great things - only, of course, to have the expectations dashed.

Andrius Kulikauskas: When I was 44 years old, I lived with a Lithuanian family in the countryside. My feelings started growing for their 17 year old daughter, stronger than for any other woman, and they seemed to me inappropriate. I confronted God, why was he putting me through this, what did he want? God said that I was going to marry her. It was not something I could have ever thought, but I accepted it. I told her that I intended to marry her, and I told her parents and mine as well. I had to leave their home. Meaningful: I was able to believe in something that I would never allow myself to think. Meaning arose: From feelings that drove me to ask God his purpose. Consequences: I learned who I wish to marry, and lost my home and upset my relationship with my parents, but I kept in touch with her on-and-off, which kept me happy when I was in the US, dealing with the pain of ending my business, leaving my country, losing my job and going bankrupt.

Suvokti priežastingumą. Yra kaip yra, nes yra kažkas daugiau.
* Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu.
* Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
* Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
* Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
* Supratau, dirbdamas John, kad darbas draugui gali išplėsti draugystę, nebūtinai pakenkti
* Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visų labui pats turiu imtis vadovauti.
* Sovietų okupuotoj Lietuvoj penkiolikos metų pastebėjau, jog vieni sergi už Lietuvos laisvę, o kiti visiškai nemąsto ir nežino tokių dalykų
* Mačiau, kaip disidentai neįžvelgia skirtumo tarp savęs ir saugumiečių, kad blogis įžvelgiamas kai esi iš kitos terpės
* Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
* Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
* Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
* Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
* Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
* Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.

>>bgcolor=#82FD95<<

[+Galimybė: Esu apsisprendimas+]

Reikalinga. Pakitus. '''Žemėlapynas: Visumos savybės gali skirtis nuo dalių savybių.''' Vertybė (veikianti) žmoguje: atvaizdas.

gauk daugiau nei reikia - Dievo ketinimu. Esu avių vartai. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę.

--------

Bob: When an article on my journal on the meaning of life was published in the Chicago Tribune. Meaningful: This article reached '''many''' people about this topic. Meaning arose: I got tremendous recognition for the idea and a personal sense of recognition. Consequences: 3,400 people subscribed to my journal and heard about it in other media.

Laura Shaeffer: Inviting the elderly Chinese community into our third floor space for the winter, to do their daily dance of vitality. Meaningful: It brought a demographic, a group of people '''inside''' our community home who we would otherwise never have known in such an intimate setting. It built trust and relationships where language was not possible. Meaning arose: The meaning arose many times. Once when I watched them file in on a cold and snowy morning - smiling and hugging me, another time when they wanted to show gratitude to us for inviting them - they threw a big potluck dinner and every single one performed for the group - when it was over - they made me perform for them. Consequences: We had become vulnerable to each other, we ate each other's food and we listened to each other with respect. We now '''HUG''' on the streets when we see each other.

Sherry Williams: Crossing the street (1000 block of West 59th St, Chicago, IL from South side of the street to North side). Meaningful: I met families that were not a part of my family nucleus. I learned how to socialize, cook recipes not provided by my mom, saw how large families interact with limited resources. Meaning arose: I noticed the family across the street had a front porch that they used for recreation, homework, hair braiding. Consequences: I became aware of how bonds in communities are formed and strengthened. How cultural practices are passed, how faith is practiced.

Francesca: My niece was born to my 20 year old brother and his 19 year old girlfriend. Meaningful: A new life was brought into mine. One which would grow in my presence, closer to me than any child had ever been since I had been a child myself. Meaning arose: With every day she grew and changed and learned her surroundings. Consequences: I could no longer leave my family for any extended period of time. I can no longer keep from smiling at children.

Rene: Sports in Belize opened up opportunities.

* Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
* Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
* Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.
* Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
* Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
* Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
* Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
* Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
* Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.
* Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
* Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
* Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvau bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
* suvokiau, jog trumparegystė man padeda susikaupti maldai
* Kinijoje apsisprendžiau gyventi Lietuvoje, kur būtų lengviau įsimylėti lietuvaitę ir puoselėti lietuvių kalbą
* Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
* Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
* Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų.
* Palaikiau Iloną.
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems.
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje?
* Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
* Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
* N. išsipasakojo, kad geria.
* mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
* Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
* Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)
* Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
* Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
* Šachmatais tikėjausi lavinti protą.
* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą.
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas.

>>bgcolor=#5EFE76<<

[+Siekiamybė: Esu pavyzdys+]

Tikra. Judrus. '''Šventraštis: Dėmesys iškreipia vaizdą. (Teigiamas tampa neigiamu, papildinių dviprasmybė.)''' Vertybė (atsirenkantis) žodyje: aplinkybė.

venk kraštutinumų - Dievo pavyzdžiu. Esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės, jie bus pasotinti.

-------

Sherry Williams: Learning to pray. Meaningful: Elder women in the church provided nurturing guidance in how the relationship in Christ is deepened by honest, heartfelt, love for God. Meaning arose: I was an unwed pregnant teen who had been in church all my life, but did not know how to pray my '''own''' prayers. Consequences: I have a profound consciousness and love of God. I pray without restraint.

Andrius Kulikauskas: I wanted to have a channel to listen to God because I was organizing practical activity and responsible for others. I thought there must be a way and I was inspired by Kangning Liou's example. I thought what would be most straightforward and remembered "Our Father" and how I liked it but only parts would resonate. I realized it might overload me so I tried it out and it worked and I experienced that God can speak to me. Meaningful: I have achieved a direct relationship with God that I enjoyed all my life. Meaning arose: I wanted it and it was in the most available place and I just had to devote myself and it was mine. Consequences: I learned to know when God is with me or not, became very tuned an at peace, humble.

Bob: When my son was born, I had a flash of intuition when looking at him one day that what I most wanted out of life was that it have meaningfulness. Meaningful: The realization that meaning is the greatest value for all people. I had a bit of depression beforehand. Meaning arose: As an intuition. Consequences: I eventually published a quarterly journal on the meaning of life nad made it the focus of my life and teaching.

* Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.
* Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
* Kristaus pavyzdį iš Evangelijos priėmiau, kaip gerbtiną ir sektiną
* Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
* Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.
* Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
* Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
* Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.
* Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
* Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.
* Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
* Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.
* Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.
* Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
* Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
* Gimnazijoje mano bendraamžiai buvo gašlūs, tai ir man susirūpėjo grožėtis merginomis, puoselėti dėmesį, manau pirm laiko
* Lietuvoj pastebėjau, kai kuris jaunimas daug vėliau pradeda domėtis lytiniais klausimais, kaip Kalifornijoj, ir man taip atrodė geriau
* Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
* mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
* Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę
* Mama įkalbino baigti doktorantūrą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
* Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
* Edward Damal paskatindavo prisižiūrėti, rūpintis savo sveikata.
* Mokytojas paklausė, Kaip žinau, ar nesu robotas?
* Bob paklausė, Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvų?
* Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.
* Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
* Jei tikiu Kristų turiu priimti jo pamokymą nusikirsti ranką, ir tuomet jį supratau, ir jo mąstymo dieviškumą
* mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
* Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
* Joe Sochor sudomino kinu
* Joe Sochor sudomino maistu
* John Harland sudomino iškylavimu
* John Harland supažindino su džiazo muzika
* Mama supažindino su moksline fantazija
* Tėtė išmokino šachmatais žaisti
* Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
* Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
* Pas Sodeikas mokiausi šokti.

>>bgcolor=#FFE4E4<<

[+Nesamybė: Esu jautrumas.+]

Keblu. Įsimintinas. '''Metraštis: Prieštaravimas gali būti dalinio pobūdžio.''' Dvasia vertybėje: pagrindimas.

rinkis gerą vietoj blogo - Dievo meile. Esu gerasis ganytojas. Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo.

-------

Francesca: I stood in a circle with friends and acquaintances and strangers holding hands around our freshly prepared meal on an extinct volcano in the tropics at night in silence. Meaningful: The sounds of the animals, insects and trees in the wind. Meaning arose: From a warm group of happy people. Consequences: I no longer believe in silence.

Laura Shaeffer: When my old boyfriend's (my 1st love's) father who was like my surrogate grandfather or father I never had, allowed me to sit with him and draw him when he was dying of cancer. He allowed me to hold his hand and take care of him, he allowed me to be there at his most vulnerable and fragile. Meaningful: I felt intense unspoken care, we both were able to be with each other in silence and confront ourselves with loss - together. Meaning arose: Through quiet time together, his family, (no longer "mine" - I had separated from my boyfriend) invited me to be with him before he died. He died the day after I left. Consequences: I learned how to let go of someone I love with grace and dignity.

Rene: Death of family members. Meaningful: The feeling of losing someone you love or care for. Meaning arose: Life is precious. Consequences: Be good to everybody, enjoy life.

Andrius Kulikauskas: I wanted to do what might be most useful. I wanted to know everything and apply that knowledge usefully. However, I thought that could lead me astray. I offered to God that if he gave me the freedom to think freely, I would always believe in him. It seemed right. I considered if I needed a sign, but told him my sign is that he didn't give me a sign. Meaningful: I found a way to include God even though I had no contact from him but I could lean on him. Meaning arose: I let go of my point of view, saw that it could be harmful and found another point of view to oversee it. Consequences: I had a reference point for my entire life that I could leverage that helped me grow.

Anonymous: I was a young person of thirteen or so, very interested in chess. An older man in the neighborhood invited me into his house to play chess. After a couple of games he sort of intimidated me to get into bed with him. It was not - luckily - a really horrible thing, just a situation where unwanted cuddling was involved. Also luckily nothing more came of it. Meaningful: It made me suspicious of people and their motives all of my life. It made me extremely grateful to be alive. Meaning arose: From the situation of being and feeling nearly helpless and humiliated. Consequences: (See: Meaningful)

Anonymous: Being homeless. Meaningful: Never thought I would be without shelter. I had a husband and family members with resources. This was the first time I depended on God. Meaning arose: I was committed to survival. Living in a house with crazy people is not healthy. Consequences: I met a woman (a stranger) who gave me keys to her office to live with my daughter. Help can come from unexpected places.

Anonymous: I moved to a bad neighborhood. I got on the wrong bus, got off and needed help to find my way. I saw a man with a dog, and realized that he was the one I should approach. He was helpful.

* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu.
* Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
* Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.
* Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.
* Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
* Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
* Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
* Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
* Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
* Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
* Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.
* Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.
* Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
* neįsisavinau liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
* Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio

>>bgcolor=#FFC5C5<<

[+Negalimybė: Esu susitelkimas.+]

Protinga. Reikšmingas. '''Žinynas: Aprašymas gali suvaržyti laisvę. Teiginys gali save paneigti.''' Dvasia žodyje, susitarime: įvardijimas.

rinkis geresnį vietoj blogesnio - Dievo darbais. Esu pasaulio šviesa. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą.

-----------

Bob: When I beat a college that wanted to fire me (philosophy). Meaningful: That I succeeded over much bigger powers. Meaning arose: From an idea I got on how to increase enrollments by publicity. Consequences: I saved my job teaching.

Anonymous: I had just gotten done essentially getting a theatre ready to open, after a huge expense - compared to my day job salary - and time and effort. I really felt a deep feeling of pride and accomplishment. Meaningful: It proved that I could at least complete something of substance that physically could not be denied. Meaning arose: From the effort that went into it. Consequences: 4 to 5 more years of struggle and being beaten down by the indifference and sometimes downright malevolence of society and other people.

Anonymous: Trying to get pregnant in 2009 and having my daughter in 2011. Meaningful: It was that I couldn't rush what was not planned for me at that time. Meaning arose: The meaning arose when I realized it wasn't time for me to get pregnant at that time. Consequences: The consequences were that when I miscarried the first 3 times.

* Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius.
* Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
* Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
* Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.
* Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
* Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas

>>bgcolor=#FFA4A4<<

[+Nesiekiamybė: Esu pasitaisymas.+]

Neteisinga. Tikslingas. '''Klajonė''' Dvasia žmoguje: pasakojimas.

rinkis geriausią vietoj kitų - Dievo įsakymu. Esu tikrasis vynmedis. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais.

---------

Andrius Kulikauskas: I was addicted to masturbation and I thought it was not good but I didn't know how to overcome it. I challenged it in many ways and realized my mind was not my friend. I realized that it was the challenge that was most important, not the success. Meaningful: I clarified my desire. Meaning arose: I commited to challenging. Consequences: I became at peace and chaste.

Laura Schaeffer: When my child forgave me after I lost my temper and smacked him. Meaningful: Although I felt horrible that I could have reacted so badly and hurt my own most beloved child, thinking that I was the worst mother ever, I saw that no matter what I did - his heart could forgive and I was very deeply moved by his love. Meaning arose: I apologized to him and he cut me off and said, "I forgive you mommy". Consequences: Our relationship deepened, I was able to see my weaknesses and tell him about them and he was able to forgive me - therefore - perhaps he might forgive himself someday.

Francesca: I pulled my hair back and looked in the mirror and for a second saw myself as another person. Meaningful: I have always seen myself as myself and not someone I am looking at. Meaning arose: When I didn't acknowledge my appearance instantly as "me". Consequences: I was made more physically aware of the fact that I am the same as everybody else.

* Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 225 svarus.
* Susirūpinau, kai mano svoris siekė 194 svarus, pradėjau skaičiuoti kalorijas.
* Kartais kai kurie vyrai man pasirodydavo gražūs, bet aš kratydavausi tokių minčių, atmesdavau, nesigilindavau. Praeidavo.
* supratau, kad esu trumparegis ir man reikia akinių
* Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
* Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
* Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
* Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
* Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
* Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
* Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
* prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma.
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti.
* Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.

>>bgcolor=#CCCCCC<<
2012 birželio 17 d., 15:41 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėta 24 eilutė:
* laimę, laimingą dalią
2012 birželio 17 d., 15:39 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 14-15 eilutės iš
*
*
į:
* suvokimas, nutuokimas
* būklė
* įsitraukimas, įsijungimas, sudalyvavimas
* valia
* pagalba
* pažinimas
* neabejingumas
* atsiliepimas
* dėsniai
* bendrumas
2012 birželio 17 d., 02:08 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 3-15 eilutės:
mano...
* aplinkybės
* bendrija
* pastangos derintis, taikstytis
* dvasia
* tyrasis, gerasis pradas
* elgesys
* vertinimai, kaip vertinu
* įprastas elegesys
* įvaizdis
* raiška
*
*
2012 birželio 15 d., 05:26 atliko Andrius Kulikauskas -
Ištrintos 15-35 eilutės:
* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu. *** Dievo prašiau, kad mano įsitikinimai būtų svarbesni, kaip mano mintys
* mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
* Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
* Joe Sochor sudomino kinu
* Joe Sochor sudomino maistu
* John Harland sudomino iškylavimu
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Mama supažindino su moksline fantazija
* Tėtė išmokino šachmatais žaisti
* Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
* Pas Sodeikas mokiausi šokti.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus

'''Laisvė apčiuopti'''
Ištrintos 17-21 eilutės:
* Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
* Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę.

'''Pasitikrinimo laisvė'''
Ištrintos 19-29 eilutės:
* Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
* Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
* Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas
* Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.

-------------

[+3 Laisvė atsiduoti+]

'''Laisvė paklusti, pasiduoti įtakai'''
Ištrintos 21-24 eilutės:
* Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.

'''Laisvė tikėtis pagalbos. Atsidavimo laisvė'''
Ištrintos 23-32 eilutės:
* Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. *** Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
* Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
* Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.

-----------

[+01 Laisvė nuo jausmų+]

'''Laisvė atsiriboti, nesižaloti, nesidraskyti.'''
Ištrintos 25-39 eilutės:
* Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
* Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
* Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
* Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
* Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
* Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
* Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
* Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
* Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
* Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.

[+02 Laisvė nuo vertinimų+]

'''Laisvė nuo pasaulio vertinimo, vertybių, reikalavimų'''
Ištrintos 27-39 eilutės:
* Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius. ''kitų vertinimai -> savo tikslus''
* Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug. ''kitų vertinimai -> savo tikslu''
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti. *** mano ketinimai, dovanos: kitų įpročiai -> puoselėti savo gebėjimus bendrauti
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma. ''kitų įsitikinimai -> savo tikslus''
* Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
* Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
* Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.

[+12 Laisvė nuo įsitikinimų+]

'''Laisvė nuo įsitikinimų'''
Ištrintos 29-40 eilutės:
* Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.
* Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.
* Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
* Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
* mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
* Kaip žinau, ar nesu robotas?
* Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvas?

[+23 Laisvė tvarkytis+]

'''Laisvė tvarkyti protą'''
Ištrintos 31-36 eilutės:
* Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
* Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
* Šachmatais tikėjausi lavinti protą.

'''Aiškumo laisvė'''
Ištrintos 33-36 eilutės:
* Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.

'''Sprendimo laisvė'''
Ištrintos 35-38 eilutės:
* Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.

'''Laisvė aprėpti'''
Ištrintos 37-40 eilutės:
* Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.

'''Laisvė nuo globos - laisvė pasirūpinti savimi'''
Ištrintos 39-45 eilutės:
* Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
* Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
* Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
* Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.

'''Laisvės laisvė'''
Ištrintos 41-47 eilutės:
* Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.


[+13 Laisvė nuo klaidų+]

'''Laisvė teisingai save vertinti ar pasitaisyti'''
Ištrintos 43-54 eilutės:
* Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
* Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
* Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
* Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
* Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
* Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
* Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
* Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvo bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
* prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs

'''Laisvė nuo praeities, kančios'''
Ištrintos 45-53 eilutės:
* Mama įkalbino baigti universitetą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
* Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
* Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
* Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
* Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
* Glamonėjau save, kovojau su tuo

'''Doros laisvė, reikalauti iš savęs'''
Ištrintos 47-52 eilutės:
* Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.

[+03 Laisvė užsimoti+]

'''Užmojo, svajonės, troškimo, įgyvendinimo, ryžto laisvė'''
Pakeistos 50-132 eilutės iš
* Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
* Chore giedodamas
, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
* Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
* Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti
. Ir grįžti į Lietuvą.
* Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)

'''Įkvėpimo, pavyzdžio laisvė'''

''Iš pavyzdžio supratau, ką kiti yra nuveikę, pasiekę, kaip elgiasi, užtat kaip ir pats galiu užsimoti, įgyvendinti, kuo galiu tapti.''

* Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
* Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
* Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
-------

'''Mamos pamokymai'''


* Pamokė apie Dievą ir Jėzų Kristų, kaip persižegnoti
* Jei jūsų klaus, kiek man metų, sakykite aš dvidešimt vienerių... nebesakykit, aš dvidešimt aštuonių
* Tu nemušk brolio, o ignoruok jį, kai jis tave erzina
* Tavo sesutė graži
* Galėsi eiti gulti pusę devynių, ne aštuntą, kadangi jau tu didelis, trečiame skyriuje
* Jūs vaikai eikite į lauką žaisti, aš skaitau knygą
* Parinko knygų skaityti, mokslinę fantaziją: Marsiečių kronikos, 2001 metų kosminė odisėja
* Pabūkit su Tėte kai jis dirba apie namus, jis nori su jumis pabūti
* Turi grįžti valgyti penktą valandą!
* Jūs turite išmokti visus namų ruošos darbus. Paskui jūsų žmonos bus man dėkingos!
* Eisim kartu į kiną ir kai bus baisu, laikysi man ranką...
* Bijodavau jos įtakos įsimylint...
* Kviesti visas merginas šokti, ne tik kurios tau gražios
* Apie lytinius dalykus papasakos Tėte... o geriausia laukti vedybų, bet kaip bebūtų, mylėtis tik iš meilės
* Pagalvok, gal tau tiktų Čikagos universitetas?
* Kas tau užėjo su ta filosofija, tau juk praeis
* Tu susirask žmoną, kol nenuplikai
* Būk žmogus, kuris baigia ką pradeda
* Svarbu, kad tu skolintumeis pinigų, kad turėtum gerą kredito vertinimą
* Neik ten iš kur tu neturėsi kaip išeiti
* Aš noriu, kad tau Minčių sodas ko greičiau žlugtų, nepasisektų
* Ta mergina tau per jauna! Nors visokių stebuklų būna.
* Man paliko įspūdį tavo menai, tu turi ką pasakyti.


'''Tėtės pamokymai'''

* Kalbėti lietuviškai - atsinešdavo žodyną
* Visiems paaiškinti, kad esame iš Lietuvos ir Lietuva okupuota
* Stovėk tiesiai
* Kojas tiesiai statyti
* Susišukuoti
* Susirišti batus, kaklaraištį rišti, skustis
* Pamokysiu kaip mušti beisbolą iš kairės
* Vaikystėje rinkdavau pašto ženklus, parodysiu savo rinkinį. Visų brangiausi yra lietuviški pašto ženklai.
* Sutems tamsi naktužėlė...
* Aš Mamai drožiu dovaną, tik jai nesakykite. Geriausios dovanos, tai mūsų pačių darytos.
* Šachmatais žaisti, žaisiu be karalienės ir tūrų, bet bandysiu laimėti.
* Skaičiuoti kubilus, dauginti
* Dvejetainė skaičių sistema
* Nesigirk, nebūk išpuikęs
* Neatsikalbinėk
* Išmok netarti paskutinį žodį
* Būk geros nuotaikos
* Juokiasi... gana juokauti, nebūkit skysti
* Su elektra ir visokiais įrankiais reik labai atsargiai
* Vaikai, jums duosiu parūkyti cigaretę, kad žinotumėte, kas tai yra, nenoriu, kad jus trauktų tai daryti su kitais, paslaptyj
* Nekentėk be reikalo
* Avokadų sode būtinai užsidėk kepurę nuo saulės
* Kasdieną skirti penkiolika minučių
* Dievas myli visas tautas, bet turi būti, kam rūpi lietuvių tauta, vadinas, turi būti protėviai.
* Norint įtraukti žmones į veiklą, svarbu, kad būtų smagu ir šaunu
* Čia Lietuvoj, suprask, negaliu pasakoti, kas tai per giminės, nes mūsų klausosi saugumas.
* Sąrašą padaryti
* Nedaryk sprendimų kai esi pavargęs ar supykęs
* Apsikirpk
* Visada rodyk gerą valią


'''Kiti''' Įsitraukimas
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -
į:
''Iš pavyzdžio supratau, ką kiti yra nuveikę, pasiekę, kaip elgiasi, užtat kaip ir pats galiu užsimoti, įgyvendinti, kuo galiu tapti.''
2012 birželio 15 d., 04:37 atliko Andrius Kulikauskas -
Pakeistos 1-69 eilutės iš
Žr. [[Išgyvenimai20120605]]

Kaupiu, rūšiuoju, nagrinėju, vaizduoju, suvaidintu prasmingus išgyvenimus.

[+Gvildenu+]

* Kurie išgyvenimai buvo prasmingiausi?
* Kurios aplinkos svarbiausios išgyvenimams?
* Kurie santykiai svarbiausi? Koks kitų žmonių vaidmuo mano išgyvenimuose?
* Kaip humoras susijęs su prasmingais išgyvenimais?
* Kurie išgyvenimai buvo išskirtiniai? ir kurie nuolatiniai?
* Kaip įvairiai atsiveria laisvė?
* Kaip atsiranda prasmė?
* Kaip susijusios laisvė ir prasmė?
* Kaupti David Ellison-Bey ir kitų žmonių išgyvenimus, juos taipogi nagrinėti.
* Kiek scenų reikia, ir kiek veikėjų reikia, kad atsirastų prasmė ?
* Palyginti su valios išraiškomis, su Kristaus logika
* Kaip laisvė ir išgyvenimai susiję su dvejonėmis, abejonėmis, neužmigimu? ir su netroškimais apskritai - jauduliais, poreikiais, vertybėmis?
* '''Kaip prasmė susijusi su pirmine ir antrine laisve, kaip ji iškyla?'''
* Kaip laisvė ir prasmė susiję su dešimts Dievo įsakymų?
* Kaip laisves meniškai pavaizduoti, palaikyti scenografija?
* '''Kaip asmeniškai išgyvenau įvairias laisves, kas man buvo svarbiausia?'''
* Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?

* Ar rūpi... vertybės
* Kas rūpi... jauduliai
* Kaip rūpi... dvejonės
* Kodėl rūpi... dėsniai

* Ar aš geras... Gera širdis
* Koks aš geras... Gera valia
* Kaip aš geras... Širdies tiesos
* Kodėl aš geras... Dievas


------------

Kuo išgyvenimas prasmingas? Juo apibrėžiu, kas esu (ar, koks, kaip, kodėl)? ir kaip augu? Keturiais būdais teigiamai išsako, apibrėžia, o šešiais būdais neigiamai, vadinasi, koks nesu, atskiriu save nuo savęs.

Asmuo (vieningas, Dievas) yra tai, kas glūdi už visų išraiškų (kaukių). Tai sutampimas to, kas glūdi teigiamai, lygmenų vieningume, ir neigiamai, jų tarpų vieningume. Prasmė susijusi su kaukės nuėmimu.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Pastebėdavau ką nors gyvenime: dorybę, neteisybę, sunkumą, pavyzdingą elgesį ar mąstymą, įdomybę, šaunumą. Suvokiu savo laisvę. Pasirenku, kaip elgsiuos, ir būtent taip, kaip išpuoselėsiu savo laisvę. Tad augu laisve.

Jausmais, jauduliais atpažįstame savo laisvę ir nelaisvę. Tad gera juos išnarplioti, į juos įsiklausyti, kad būtų ko švelnesni, tyresni. Bet norint kitiems parodyti, jie turi būti garsesni, didesni, ryškesni.

Dievas tai gerumo pamatas. Tai kiekvienas išgyvenimas turi siauresnį grįsti platesniu. Dievo atvirumo dvasia pakeičiama daliniais užtikrintumais, kuriuos atstoja akimirkinė dorybė, kuri atspindi mumyse glūdintį gerumą.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t.

Rūpėti, tai pervesti iš blogo vaiko neigiamai sutelkto (priešingybių) pasaulio į gero vaiko teigiamai sutelktą (amžinatvės) pasaulį. Tai pervesti iš laikinų jausmų į amžinas dorybes.

Prasminga tai, kas apeina trejybės ratą.

Vertybės yra tai, kas išlieka apėjus trejybės ratą. Klausimai yra vertybių išplėtimas, ryškinimas, tad ėjimas ratu, išėjimas už savęs.

http://www.ms.lt/uploads/laisves2.png

Išgyvenimai prasideda pastebėjimu, iššaukiantis laisvę, kurią pajungiame, dažnai išsaugodami nors kiek laisvės, ją puoselėdami toliau. Gyvename tarsi pusiau užprogramuoti, tad mūsų laisvė pasireiškia tik protarpiais, ir dažnai jos atsisakome, tiesiog naujai užmingame.

Sprendžiant, kaip surūšiavau išgyvenimus, yra keturi lygmenys laisvių, ir dvi rūšys. Laisvė būna pirminė ir antrinė. Pirmine gyvename laisvai, esame tyri, viena, smalsūs, paklusnūs. Antrine laisve save veikiame - ugdome, puoselėjame, atveriame, paskatiname - pasitaisome, atsiribojame, apsitvarkome, užsimojame. Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

--------------

[+0 Tyrumo laisvė+]

'''Tyrumo, nuoširdumo, širdingumo laisvė, būti savimi, gyventi iš vidaus, pasisakyti'''
į:
Žr. [[Išgyvenimai]]
Ištrintos 5-17 eilutės:
* Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
* Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą. *** Dievui priekaištavau, jog elgsiuosi ne pagal pasaulio galimybes, o iš savo tyrumo.
* Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
* Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
* Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu. *** Dievui pasisakius, elgiausi ne pagal savo įsitikinimus, o iš savo tyrumo.
* Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visu labui pats turiu imtis vadovauti.
* Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
* Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
* Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.

'''Laisvė nesivaržyti, nesusikaustyti'''
Ištrintos 7-15 eilutės:
* Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
* Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.

-------------

[+1 Bendrumo laisvė+]

'''Neabejingumo, vienumo, bendrumo laisvė'''
Ištrintos 9-26 eilutės:
* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą. *** Suvokimas -> Įsitraukimas
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -> Bendrumas
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų. *** Įsitikinimas -> Pasisakymas
* Palaikiau Iloną. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje? *** Suvokimas -> Atsidavimas
* Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
* Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
* Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
* Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
* N. išsipasakojo, kad geria.
* mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
* Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio.

'''Laisvė prisirišti, susitapatinti ar ne'''
Ištrintos 11-16 eilutės:
* Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
* liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
* Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.

'''Dalyvavimo laisvė'''
Ištrintos 12-19 eilutės:

* Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.

---------

[+2 Tyrimo laisvė+]

'''Laisvė susigaudyti, ištirti, išmokti, pajusti, susipažinti'''
2012 birželio 15 d., 04:35 atliko Andrius Kulikauskas -
Pridėtos 1-402 eilutės:
Žr. [[Išgyvenimai20120605]]

Kaupiu, rūšiuoju, nagrinėju, vaizduoju, suvaidintu prasmingus išgyvenimus.

[+Gvildenu+]

* Kurie išgyvenimai buvo prasmingiausi?
* Kurios aplinkos svarbiausios išgyvenimams?
* Kurie santykiai svarbiausi? Koks kitų žmonių vaidmuo mano išgyvenimuose?
* Kaip humoras susijęs su prasmingais išgyvenimais?
* Kurie išgyvenimai buvo išskirtiniai? ir kurie nuolatiniai?
* Kaip įvairiai atsiveria laisvė?
* Kaip atsiranda prasmė?
* Kaip susijusios laisvė ir prasmė?
* Kaupti David Ellison-Bey ir kitų žmonių išgyvenimus, juos taipogi nagrinėti.
* Kiek scenų reikia, ir kiek veikėjų reikia, kad atsirastų prasmė ?
* Palyginti su valios išraiškomis, su Kristaus logika
* Kaip laisvė ir išgyvenimai susiję su dvejonėmis, abejonėmis, neužmigimu? ir su netroškimais apskritai - jauduliais, poreikiais, vertybėmis?
* '''Kaip prasmė susijusi su pirmine ir antrine laisve, kaip ji iškyla?'''
* Kaip laisvė ir prasmė susiję su dešimts Dievo įsakymų?
* Kaip laisves meniškai pavaizduoti, palaikyti scenografija?
* '''Kaip asmeniškai išgyvenau įvairias laisves, kas man buvo svarbiausia?'''
* Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?

* Ar rūpi... vertybės
* Kas rūpi... jauduliai
* Kaip rūpi... dvejonės
* Kodėl rūpi... dėsniai

* Ar aš geras... Gera širdis
* Koks aš geras... Gera valia
* Kaip aš geras... Širdies tiesos
* Kodėl aš geras... Dievas


------------

Kuo išgyvenimas prasmingas? Juo apibrėžiu, kas esu (ar, koks, kaip, kodėl)? ir kaip augu? Keturiais būdais teigiamai išsako, apibrėžia, o šešiais būdais neigiamai, vadinasi, koks nesu, atskiriu save nuo savęs.

Asmuo (vieningas, Dievas) yra tai, kas glūdi už visų išraiškų (kaukių). Tai sutampimas to, kas glūdi teigiamai, lygmenų vieningume, ir neigiamai, jų tarpų vieningume. Prasmė susijusi su kaukės nuėmimu.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Pastebėdavau ką nors gyvenime: dorybę, neteisybę, sunkumą, pavyzdingą elgesį ar mąstymą, įdomybę, šaunumą. Suvokiu savo laisvę. Pasirenku, kaip elgsiuos, ir būtent taip, kaip išpuoselėsiu savo laisvę. Tad augu laisve.

Jausmais, jauduliais atpažįstame savo laisvę ir nelaisvę. Tad gera juos išnarplioti, į juos įsiklausyti, kad būtų ko švelnesni, tyresni. Bet norint kitiems parodyti, jie turi būti garsesni, didesni, ryškesni.

Dievas tai gerumo pamatas. Tai kiekvienas išgyvenimas turi siauresnį grįsti platesniu. Dievo atvirumo dvasia pakeičiama daliniais užtikrintumais, kuriuos atstoja akimirkinė dorybė, kuri atspindi mumyse glūdintį gerumą.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t.

Rūpėti, tai pervesti iš blogo vaiko neigiamai sutelkto (priešingybių) pasaulio į gero vaiko teigiamai sutelktą (amžinatvės) pasaulį. Tai pervesti iš laikinų jausmų į amžinas dorybes.

Prasminga tai, kas apeina trejybės ratą.

Vertybės yra tai, kas išlieka apėjus trejybės ratą. Klausimai yra vertybių išplėtimas, ryškinimas, tad ėjimas ratu, išėjimas už savęs.

http://www.ms.lt/uploads/laisves2.png

Išgyvenimai prasideda pastebėjimu, iššaukiantis laisvę, kurią pajungiame, dažnai išsaugodami nors kiek laisvės, ją puoselėdami toliau. Gyvename tarsi pusiau užprogramuoti, tad mūsų laisvė pasireiškia tik protarpiais, ir dažnai jos atsisakome, tiesiog naujai užmingame.

Sprendžiant, kaip surūšiavau išgyvenimus, yra keturi lygmenys laisvių, ir dvi rūšys. Laisvė būna pirminė ir antrinė. Pirmine gyvename laisvai, esame tyri, viena, smalsūs, paklusnūs. Antrine laisve save veikiame - ugdome, puoselėjame, atveriame, paskatiname - pasitaisome, atsiribojame, apsitvarkome, užsimojame. Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.

--------------

[+0 Tyrumo laisvė+]

'''Tyrumo, nuoširdumo, širdingumo laisvė, būti savimi, gyventi iš vidaus, pasisakyti'''

''Supratau, jog mano aplinkybės, bendrystė, pastangos taikstytis yra svetimos mano dvasiai. Esu tyras, išskirtinas ir mano elgesys ir vertinimai privalo iš to išplaukti.''

* Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
* Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
* Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą. *** Dievui priekaištavau, jog elgsiuosi ne pagal pasaulio galimybes, o iš savo tyrumo.
* Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
* Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
* Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu. *** Dievui pasisakius, elgiausi ne pagal savo įsitikinimus, o iš savo tyrumo.
* Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visu labui pats turiu imtis vadovauti.
* Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
* Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
* Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.

'''Laisvė nesivaržyti, nesusikaustyti'''

''Supratau, kad galiu nesilaikyti sau ar kitiems įprasto elgesio, net ir nesusigaudymas savyje, galiu elgtis, reikštis savitai, išskirtinai, raiškiai.''

* Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
* Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.

-------------

[+1 Bendrumo laisvė+]

'''Neabejingumo, vienumo, bendrumo laisvė'''

''Suvokiau neteisybę, skausmą, ar tiesiog atskirtumą, kurį mačiau, bet nuo kurio buvau atskirtas, ir savo valia atsiliepiau, įsitraukiau, priėmiau mūsų bendrumą, savo akimis, savo dvasia, savo dėsniais bandžiau išgyventi, pirmiausiai, kad pažinčiau ir, kur galima, padėčiau.''

* Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą. *** Suvokimas -> Įsitraukimas
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -> Bendrumas
* Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų. *** Įsitikinimas -> Pasisakymas
* Palaikiau Iloną. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Buvau neabejingas Samwel ir kitiems. *** Suvokimas -> Palaikymas
* Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
* Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje? *** Suvokimas -> Atsidavimas
* Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
* Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
* Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
* Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
* N. išsipasakojo, kad geria.
* mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
* Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
* Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio.

'''Laisvė prisirišti, susitapatinti ar ne'''

''Suvokiau, vertinau savo aplinką, paveldą ir troškau prie jos prisirišti, su ja susitapatinti, ją palaikyti ir į ją įaugti, priimti jos vertybes, jas įkūnyti.''

* Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
* liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
* Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.

'''Dalyvavimo laisvė'''

''Norėjau neatsiriboti nuo aplinkos, nuo jos iššūkių, bet ją išgyventi savaip, ištikimas sau, savo vertybėms ir dovanoms, kad jos būtų sėkmingos, vaisingos, vertintinos.''

* Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.

---------

[+2 Tyrimo laisvė+]

'''Laisvė susigaudyti, ištirti, išmokti, pajusti, susipažinti'''

''Supratau, yra ištisas pasaulis, kuriuo galiu domėtis, kurį kažkas supranta, iš kurio galiu tikėdamas priimti ir savaip, laisvai įsisavinti, išmokti, ir kaip kūrėjas, mąstytojas išgyventi ir tvarkyti, juo rūpintis.''

* Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu. *** Dievo prašiau, kad mano įsitikinimai būtų svarbesni, kaip mano mintys
* mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
* Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
* Joe Sochor sudomino kinu
* Joe Sochor sudomino maistu
* John Harland sudomino iškylavimu
* Audrey pakvietė giedoti chore
* Mama supažindino su moksline fantazija
* Tėtė išmokino šachmatais žaisti
* Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
* Hughes išmokiau save programavimo
* Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
* Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
* Pas Sodeikas mokiausi šokti.
* Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
* Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
* Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
* Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus

'''Laisvė apčiuopti'''

''Suvokiau, jog įvairiausios aplinkybės, man nepažįstamos, yra visgi savos, atitinka ar net įkūnija man žinomus, artimus, prasmingus reiškinius.''

* Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
* Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę.

'''Pasitikrinimo laisvė'''

''Suvokiau galimybę išbandyti savo jėgas, parodyti sau, ką galiu, savo sumanymą ir įsivaizdavimą įkūnyti tikrovėje, kartu ir išpuoselėdamas save, kaip kūrėją.''

* Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
* Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
* Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas
* Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.

-------------

[+3 Laisvė atsiduoti+]

'''Laisvė paklusti, pasiduoti įtakai'''

''Supratau, kad man artimas, mylimas, pavyzdingas žmogus gali mane veikti, įtakoti. Ją brangina tai, kas manyje gražu, ir manyje tą grožį iššauks, išpuoselės, man besiglaudžiant.''

* Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.

'''Laisvė tikėtis pagalbos. Atsidavimo laisvė'''

''Supratau, negalėdamas susitvarkyti su aplinkybėmis ar negandais, jog galiu atsiduoti kažkam daugiau, kas manimi gali labiau rūpintis, kaip pats įstengiu, ir kad galiu su ta jėga bendrauti, įsijungti, ją iškviesti, įtraukti būtent savo gerumu, tyrumu, nuoširdumu, atsidavimu.''

* Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. *** Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
* Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
* Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.

-----------

[+01 Laisvė nuo jausmų+]

'''Laisvė atsiriboti, nesižaloti, nesidraskyti.'''

''Supratau jausmų beprasmybę, suvokiau savo aplinkybes, galėjimą atsisakyti savo jausmų, prisirišimo, bendrumo, įsijautimo, atsiriboti nuo praeities, naujai išgirsti save ir gyventi savimi.''

* Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
* Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
* Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
* Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
* Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
* Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
* Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
* Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
* Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
* Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.

[+02 Laisvė nuo vertinimų+]

'''Laisvė nuo pasaulio vertinimo, vertybių, reikalavimų'''

''Atsisakiau kitų vertinimų, kaip turėčiau elgtis, tad ir jų bendro pritarimo, ir susitapatinau su savo nepriklausomais tikslais, savo dovanomis, savo atsidavimu jas puoselėjant ir taikant.''

* Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius. ''kitų vertinimai -> savo tikslus''
* Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug. ''kitų vertinimai -> savo tikslu''
* Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti. *** mano ketinimai, dovanos: kitų įpročiai -> puoselėti savo gebėjimus bendrauti
* Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
* Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma. ''kitų įsitikinimai -> savo tikslus''
* Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
* Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
* Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.

[+12 Laisvė nuo įsitikinimų+]

'''Laisvė nuo įsitikinimų'''

''Suabejojau savo įsitikinimais, požiūriais, juos atpažinau, kaip tokius, kai pamačiau jog kertasi su gyvenimu, arba su mano ir kito žmogaus nemažiau pagrįstu požiūriu, jei tik jis nuoširdus, su mano atjauta jiems, mūsų bendrumu. O patikslinus ar netgi patvirtinus savo požiūrį, prisiimu dar labiau.''

* Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.
* Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.
* Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
* Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
* mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
* Kaip žinau, ar nesu robotas?
* Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvas?

[+23 Laisvė tvarkytis+]

'''Laisvė tvarkyti protą'''

''Atsisakiau man brukamos aplinkos, savo valia puoselėjau savo aplinką, savo protą, užtat įtakojau save, savo įpročius.''

* Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
* Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
* Šachmatais tikėjausi lavinti protą.

'''Aiškumo laisvė'''

''Atsisakiau neaiškumo, dviprasmiškumo santykiuose. Patvirtindavau draugystės prasmę, puoselėdavau savo jausmus, atsiduodavau žmogui.''

* Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.

'''Sprendimo laisvė'''

''Susitapatinau su man siūloma laisve, su galimybe puoselėti savo turtą, veiklą, tuo pačiu save, kaip pageidaujamą prekę.''

* Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.

'''Laisvė aprėpti'''

''Priėmiau siekiamybę, susitapatinau su ja, savo valia ugdžiau save įvairiapusiškai, kaip būdo, dorybių, gebėjimų galimybę.''

* Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.

'''Laisvė nuo globos - laisvė pasirūpinti savimi'''

''Nebesiejau save su globėjais, jų globa, su savo paklusnumu, su savo likimu, o su savo teisybe, savo sprendimais, savo sugebėjimais, savo tikslais''

* Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
* Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
* Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
* Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.

'''Laisvės laisvė'''

''Jų vertinimus praėjau taip išskirtinai, kad būčiau nepriklausoma būtybė, protas, savatikslis ir savavalis, savais rūpesčiais.''

* Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.


[+13 Laisvė nuo klaidų+]

'''Laisvė teisingai save vertinti ar pasitaisyti'''

''Savo silpnumą, silpnybę pripažinau, savo laisvę atpažinau, savo valia tikslinau savo požiūrį.''

* Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
* Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
* Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
* Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
* Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
* Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
* Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
* Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvo bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
* prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs

'''Laisvė nuo praeities, kančios'''

''Savo menkystę supratau, savo nuo to nepriklausomą ateitį įsivaizdavau.''

* Mama įkalbino baigti universitetą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
* Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
* Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
* Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
* Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
* Glamonėjau save, kovojau su tuo

'''Doros laisvė, reikalauti iš savęs'''

''Savo sąstingį supratau, suvokiau savo iššūkį savo elgesiui.''

* Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.

[+03 Laisvė užsimoti+]

'''Užmojo, svajonės, troškimo, įgyvendinimo, ryžto laisvė'''

''Atpažinau gyvenimo kryžkelę, galimybę spręsti, savo troškimu iš vidaus apsisprendžiau ko noriu, ką renkuos sau''

* Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
* Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
* Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
* Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
* Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)

'''Įkvėpimo, pavyzdžio laisvė'''

''Iš pavyzdžio supratau, ką kiti yra nuveikę, pasiekę, kaip elgiasi, užtat kaip ir pats galiu užsimoti, įgyvendinti, kuo galiu tapti.''

* Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
* Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
* Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.
-------

'''Mamos pamokymai'''


* Pamokė apie Dievą ir Jėzų Kristų, kaip persižegnoti
* Jei jūsų klaus, kiek man metų, sakykite aš dvidešimt vienerių... nebesakykit, aš dvidešimt aštuonių
* Tu nemušk brolio, o ignoruok jį, kai jis tave erzina
* Tavo sesutė graži
* Galėsi eiti gulti pusę devynių, ne aštuntą, kadangi jau tu didelis, trečiame skyriuje
* Jūs vaikai eikite į lauką žaisti, aš skaitau knygą
* Parinko knygų skaityti, mokslinę fantaziją: Marsiečių kronikos, 2001 metų kosminė odisėja
* Pabūkit su Tėte kai jis dirba apie namus, jis nori su jumis pabūti
* Turi grįžti valgyti penktą valandą!
* Jūs turite išmokti visus namų ruošos darbus. Paskui jūsų žmonos bus man dėkingos!
* Eisim kartu į kiną ir kai bus baisu, laikysi man ranką...
* Bijodavau jos įtakos įsimylint...
* Kviesti visas merginas šokti, ne tik kurios tau gražios
* Apie lytinius dalykus papasakos Tėte... o geriausia laukti vedybų, bet kaip bebūtų, mylėtis tik iš meilės
* Pagalvok, gal tau tiktų Čikagos universitetas?
* Kas tau užėjo su ta filosofija, tau juk praeis
* Tu susirask žmoną, kol nenuplikai
* Būk žmogus, kuris baigia ką pradeda
* Svarbu, kad tu skolintumeis pinigų, kad turėtum gerą kredito vertinimą
* Neik ten iš kur tu neturėsi kaip išeiti
* Aš noriu, kad tau Minčių sodas ko greičiau žlugtų, nepasisektų
* Ta mergina tau per jauna! Nors visokių stebuklų būna.
* Man paliko įspūdį tavo menai, tu turi ką pasakyti.


'''Tėtės pamokymai'''

* Kalbėti lietuviškai - atsinešdavo žodyną
* Visiems paaiškinti, kad esame iš Lietuvos ir Lietuva okupuota
* Stovėk tiesiai
* Kojas tiesiai statyti
* Susišukuoti
* Susirišti batus, kaklaraištį rišti, skustis
* Pamokysiu kaip mušti beisbolą iš kairės
* Vaikystėje rinkdavau pašto ženklus, parodysiu savo rinkinį. Visų brangiausi yra lietuviški pašto ženklai.
* Sutems tamsi naktužėlė...
* Aš Mamai drožiu dovaną, tik jai nesakykite. Geriausios dovanos, tai mūsų pačių darytos.
* Šachmatais žaisti, žaisiu be karalienės ir tūrų, bet bandysiu laimėti.
* Skaičiuoti kubilus, dauginti
* Dvejetainė skaičių sistema
* Nesigirk, nebūk išpuikęs
* Neatsikalbinėk
* Išmok netarti paskutinį žodį
* Būk geros nuotaikos
* Juokiasi... gana juokauti, nebūkit skysti
* Su elektra ir visokiais įrankiais reik labai atsargiai
* Vaikai, jums duosiu parūkyti cigaretę, kad žinotumėte, kas tai yra, nenoriu, kad jus trauktų tai daryti su kitais, paslaptyj
* Nekentėk be reikalo
* Avokadų sode būtinai užsidėk kepurę nuo saulės
* Kasdieną skirti penkiolika minučių
* Dievas myli visas tautas, bet turi būti, kam rūpi lietuvių tauta, vadinas, turi būti protėviai.
* Norint įtraukti žmones į veiklą, svarbu, kad būtų smagu ir šaunu
* Čia Lietuvoj, suprask, negaliu pasakoti, kas tai per giminės, nes mūsų klausosi saugumas.
* Sąrašą padaryti
* Nedaryk sprendimų kai esi pavargęs ar supykęs
* Apsikirpk
* Visada rodyk gerą valią


'''Kiti''' Įsitraukimas
* Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -

IšgyvenimųRūšys


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2021 vasario 25 d., 21:07