我的调查

调查

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Žr. Išgyvenimai, Išgyvenimų rūšys, Išgyvenimai20120605

Kaupiu, rūšiuoju, nagrinėju, vaizduoju, suvaidintu prasmingus išgyvenimus.

Gvildenu

 • Kurie išgyvenimai buvo prasmingiausi?
 • Kurios aplinkos svarbiausios išgyvenimams?
 • Kurie santykiai svarbiausi? Koks kitų žmonių vaidmuo mano išgyvenimuose?
 • Kaip humoras susijęs su prasmingais išgyvenimais?
 • Kurie išgyvenimai buvo išskirtiniai? ir kurie nuolatiniai?
 • Kaip įvairiai atsiveria laisvė?
 • Kaip atsiranda prasmė?
 • Kaip susijusios laisvė ir prasmė?
 • Kaupti David Ellison-Bey ir kitų žmonių išgyvenimus, juos taipogi nagrinėti.
 • Kiek scenų reikia, ir kiek veikėjų reikia, kad atsirastų prasmė ?
 • Palyginti su valios išraiškomis, su Kristaus logika
 • Kaip laisvė ir išgyvenimai susiję su dvejonėmis, abejonėmis, neužmigimu? ir su netroškimais apskritai - jauduliais, poreikiais, vertybėmis?
 • Kaip prasmė susijusi su pirmine ir antrine laisve, kaip ji iškyla?
 • Kaip laisvė ir prasmė susiję su dešimts Dievo įsakymų?
 • Kaip laisves meniškai pavaizduoti, palaikyti scenografija?
 • Kaip asmeniškai išgyvenau įvairias laisves, kas man buvo svarbiausia?
 • Kaip išgyvenimai susiję su išsiaiškinimais (klausimais, vertybėmis)? Kaip 6+4 išgyvenimai susiję su žinojimo rūmais? ir kitomis 6+4 sandaromis, kaip antai, Dievo įsakymais?
 • Ar rūpi... vertybės
 • Kas rūpi... jauduliai
 • Kaip rūpi... dvejonės
 • Kodėl rūpi... dėsniai
 • Ar aš geras... Gera širdis
 • Koks aš geras... Gera valia
 • Kaip aš geras... Širdies tiesos
 • Kodėl aš geras... Dievas

Kuo išgyvenimas prasmingas? Juo apibrėžiu, kas esu (ar, koks, kaip, kodėl)? ir kaip augu? Keturiais būdais teigiamai išsako, apibrėžia, o šešiais būdais neigiamai, vadinasi, koks nesu, atskiriu save nuo savęs.

Asmuo (vieningas, Dievas) yra tai, kas glūdi už visų išraiškų (kaukių). Tai sutampimas to, kas glūdi teigiamai, lygmenų vieningume, ir neigiamai, jų tarpų vieningume. Prasmė susijusi su kaukės nuėmimu.

Panašu, kad išgyvenimais vienas lygmuo pakeičiamas kitu. O išgyvenimas yra prasmingas kada pajungtas į trejybės ratą. Ir koks teigiamo - neigiamo pasirinkimo vaidmuo išgyvenimuose?

Pastebėdavau ką nors gyvenime: dorybę, neteisybę, sunkumą, pavyzdingą elgesį ar mąstymą, įdomybę, šaunumą. Suvokiu savo laisvę. Pasirenku, kaip elgsiuos, ir būtent taip, kaip išpuoselėsiu savo laisvę. Tad augu laisve.

Jausmais, jauduliais atpažįstame savo laisvę ir nelaisvę. Tad gera juos išnarplioti, į juos įsiklausyti, kad būtų ko švelnesni, tyresni. Bet norint kitiems parodyti, jie turi būti garsesni, didesni, ryškesni.

Dievas tai gerumo pamatas. Tai kiekvienas išgyvenimas turi siauresnį grįsti platesniu. Dievo atvirumo dvasia pakeičiama daliniais užtikrintumais, kuriuos atstoja akimirkinė dorybė, kuri atspindi mumyse glūdintį gerumą.

Kristaus pamokymai - ką randi, tą myli; kaip tiki, taip ir bus; ir t.t.

Rūpėti, tai pervesti iš blogo vaiko neigiamai sutelkto (priešingybių) pasaulio į gero vaiko teigiamai sutelktą (amžinatvės) pasaulį. Tai pervesti iš laikinų jausmų į amžinas dorybes.

Prasminga tai, kas apeina trejybės ratą.

Vertybės yra tai, kas išlieka apėjus trejybės ratą. Klausimai yra vertybių išplėtimas, ryškinimas, tad ėjimas ratu, išėjimas už savęs.

Išgyvenimai prasideda pastebėjimu, iššaukiantis laisvę, kurią pajungiame, dažnai išsaugodami nors kiek laisvės, ją puoselėdami toliau. Gyvename tarsi pusiau užprogramuoti, tad mūsų laisvė pasireiškia tik protarpiais, ir dažnai jos atsisakome, tiesiog naujai užmingame.

Sprendžiant, kaip surūšiavau išgyvenimus, yra keturi lygmenys laisvių, ir dvi rūšys. Laisvė būna pirminė ir antrinė. Pirmine gyvename laisvai, esame tyri, viena, smalsūs, paklusnūs. Antrine laisve save veikiame - ugdome, puoselėjame, atveriame, paskatiname - pasitaisome, atsiribojame, apsitvarkome, užsimojame. Antrinės laisvės prasmė kyla iš pirminės laisvės prasmės. Tad prasmė yra būtent pirminėje laisvėje. Ji besąlygiškai prasminga, o antrinė laisvė yra sąlygiškai prasminga.


0 Tyrumo laisvė

Tyrumo, nuoširdumo, širdingumo laisvė, būti savimi, gyventi iš vidaus, pasisakyti

Supratau, jog mano aplinkybės, bendrystė, pastangos taikstytis yra svetimos mano dvasiai. Esu tyras, išskirtinas ir mano elgesys ir vertinimai privalo iš to išplaukti.

 • Vengiau neskaisčių, nedorų įrašų, vaizdų, žodžių, pažinčių.
 • Lacie Diaz mane pamokė, kad man nedera keiktis.
 • Dievui priekaištavau, kad jeigu įsimylėsiu, tai tik labiau kaip mylėjau Reginą. *** Dievui priekaištavau, jog elgsiuosi ne pagal pasaulio galimybes, o iš savo tyrumo.
 • Kūriau dainas išreikšti tai, kas kirtosi su įprasta kultūra.
 • Priėmiau skautų dvasią, pamokymus, nusivyliau, jog jų nesilaikoma.
 • Dievo paklausiau, kodėl jai turiu jausmų? ir man atsiliepė, kad aš ją vesiu. *** Dievui pasisakius, elgiausi ne pagal savo įsitikinimus, o iš savo tyrumo.
 • Supratau, rengiant geros valios pratimo būrelį, kad visu labui pats turiu imtis vadovauti.
 • Mačiau, kaip disidentai nesmerkia kagebistų, nesuvokia blogio savo kultūroje.
 • Nesėkmingai siekiau Julijos, nesėkmingai bandžiau slopinti savo jaumus.
 • Regina įkvėpė gyventi skaisčiai.

Laisvė nesivaržyti, nesusikaustyti

Supratau, kad galiu nesilaikyti sau ar kitiems įprasto elgesio, net ir nesusigaudymas savyje, galiu elgtis, reikštis savitai, išskirtinai, raiškiai.

 • Šokių pamokoje išmokau rankas laikyti aukštai.
 • Iš žurnalo išmokau nešioti rožinius, geltonus kaklaraiščius, kaip galingesnius, bebaimius.

1 Bendrumo laisvė

Neabejingumo, vienumo, bendrumo laisvė

Suvokiau neteisybę, skausmą, ar tiesiog atskirtumą, kurį mačiau, bet nuo kurio buvau atskirtas, ir savo valia atsiliepiau, įsitraukiau, priėmiau mūsų bendrumą, savo akimis, savo dvasia, savo dėsniais bandžiau išgyventi, pirmiausiai, kad pažinčiau ir, kur galima, padėčiau.

 • Pėsčias perėjau juodųjų kvartalą. *** Suvokimas -> Įsitraukimas
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas -> Bendrumas
 • Palaikiau Rimą ir jo šeimą, kad neiširtų. *** Įsitikinimas -> Pasisakymas
 • Palaikiau Iloną. *** Suvokimas -> Palaikymas
 • Buvau neabejingas Samwel ir kitiems. *** Suvokimas -> Palaikymas
 • Supratau, kad galiu padėti kenijiečiams, ir padėjau.
 • Senelių, giminių likimai, karai, vertė mąstyti, ką pasiekti man esant laisvėje? *** Suvokimas -> Atsidavimas
 • Pagalvodavau, galėjau gi gimti Kambodijoje arba Afrikoje arba kitame laikmetyje, pavyzdžiui, be akinių, tad priklausau nuo Dievo malonės.
 • Vaikystėje žiūrėdamas pirmąją Sesame Street laidą supratau, kad reikia stengtis atitaisyti skriaudą prieš juoduosius ir kitus silpnus žmones.
 • Supratau gerbti žydų kančią, juos ginti, mylėti.
 • Joe išsipasakojo, kad jisai homoseksualas.
 • N. išsipasakojo, kad geria.
 • mokiausi iš Mamos, kaip gerbti tikrovę, kitų galimybes
 • Sugalvojau pragyventi iš eilinio darbo dirbant pusę etato.
 • Rūpėjo išauklėti šachmatų komandą, nesitenkinti savo laimėjimais. Norėjau sieti savo likimą su kitų. Noręjau bendrų jausmų, bendros dvasios, bendro rūpesčio.

Laisvė prisirišti, susitapatinti ar ne

Suvokiau, vertinau savo aplinką, paveldą ir troškau prie jos prisirišti, su ja susitapatinti, ją palaikyti ir į ją įaugti, priimti jos vertybes, jas įkūnyti.

 • Likau Atžalyne kol manęs neiškrapštė.
 • liaudies dainų ar šokių; tautinių šokių
 • Kūdikystėje, tiek mylėjau mamą, kad mane perkėlė į kitą kambarį miegoti.

Dalyvavimo laisvė

Norėjau neatsiriboti nuo aplinkos, nuo jos iššūkių, bet ją išgyventi savaip, ištikimas sau, savo vertybėms ir dovanoms, kad jos būtų sėkmingos, vaisingos, vertintinos.

 • Norėjau neatsilikti nuo kitų, lankyti šokius, bet norėjau būti tyras meilėje.

2 Tyrimo laisvė

Laisvė susigaudyti, ištirti, išmokti, pajusti, susipažinti

Supratau, yra ištisas pasaulis, kuriuo galiu domėtis, kurį kažkas supranta, iš kurio galiu tikėdamas priimti ir savaip, laisvai įsisavinti, išmokti, ir kaip kūrėjas, mąstytojas išgyventi ir tvarkyti, juo rūpintis.

 • Dieve, suteik man laisvę mąstyti ir visada tave tikėsiu. *** Dievo prašiau, kad mano įsitikinimai būtų svarbesni, kaip mano mintys
 • mokiausi džiazo muzikos iš John, roko muzikos iš Rolling Stones knygos
 • Joe Sochor (ir Aleksas Baipsys ir kiti) mane sudomino roko muzika
 • Joe Sochor sudomino kinu
 • Joe Sochor sudomino maistu
 • John Harland sudomino iškylavimu
 • Audrey pakvietė giedoti chore
 • Mama supažindino su moksline fantazija
 • Tėtė išmokino šachmatais žaisti
 • Tėtė pamokydavo matematikos, skaičiavimo
 • Hughes išmokiau save programavimo
 • Loretai pasiūliau kurti roko dainas lietuviškai ir jos paskatintas sutikau dainuoti roko dainas.
 • Franz Nahrada įkvėptas ieškojau, kur gyventi Lietuvos kaime. *** Rėmiausi į jo išmąstymus, kad išspręsčiau kaip gyventi savas, tyras, įprasminti savo paveldą.
 • Pas Sodeikas mokiausi šokti.
 • Ėjau į Atžalyną nes Algis Razminas mane kvietė.
 • Susigalvojau susipažinti su juodųjų parapija.
 • Universitete apsisprendžiau puoselėti draugystes, supratau, jog kiti nebendraus artimai su nepažįstamais.
 • Keliavau į Kiniją, rengiau geros valios pratimus
 • Seattle sugalvojau būti su blogais vaikais, kad žinočiau, koks jų gyvenimas. *** Nepritarimas - Įsitraukimas

Laisvė apčiuopti

Suvokiau, jog įvairiausios aplinkybės, man nepažįstamos, yra visgi savos, atitinka ar net įkūnija man žinomus, artimus, prasmingus reiškinius.

 • Patyriau, kaip šv.Dvasia plazda kiniečių krikščionių šventojo Rašto aptarime.
 • Mama mokė palaikyti žmonišką tikėjimą, nereikalauti didvyriškų šuolių, suvokti žmonišką būklę.

Pasitikrinimo laisvė

Suvokiau galimybę išbandyti savo jėgas, parodyti sau, ką galiu, savo sumanymą ir įsivaizdavimą įkūnyti tikrovėje, kartu ir išpuoselėdamas save, kaip kūrėją.

 • Vaikystėje rašiau ilgus rašinius išbandydamas savo jėgas.
 • Norėjau sau parodyti, kad galiu sėkmingai dalyvauti politikoje, tad vidurinėje mokykloje siekiau prezidentūros.
 • Mama papasakojo, koks mano intelekto koeficientas
 • Mačiau, kad David Mikesell skatina mokytis calculus vasarą, koledže, tai ir man parūpėjo.

3 Laisvė atsiduoti

Laisvė paklusti, pasiduoti įtakai

Supratau, kad man artimas, mylimas, pavyzdingas žmogus gali mane veikti, įtakoti. Ją brangina tai, kas manyje gražu, ir manyje tą grožį iššauks, išpuoselės, man besiglaudžiant.

 • Norėjau gyventi pas Senelę, nes iš visų žmonių gerbiau ją, galvojau ji mane veiks teigiamai.

Laisvė tikėtis pagalbos. Atsidavimo laisvė

Supratau, negalėdamas susitvarkyti su aplinkybėmis ar negandais, jog galiu atsiduoti kažkam daugiau, kas manimi gali labiau rūpintis, kaip pats įstengiu, ir kad galiu su ta jėga bendrauti, įsijungti, ją iškviesti, įtraukti būtent savo gerumu, tyrumu, nuoširdumu, atsidavimu.

 • Johnny Gonzalez, Dean Andrews mane apgynė nuo mušeikų. *** Kai grėsdavo su manimi kūniškai susidoroti, būdavau labai geras, tyras, kad Dievas mane kaip nors apsaugotų.
 • Stodamas į universitetą supratau, kad visko neperskaitysiu, neaprėpsiu, tad siekiant viską žinoti, reikia atsiremti į Dievą, ieškoti ten kur įmanoma rasti, bet kur žmonės neieško.
 • Dievo prašiau leisti man nors laikinai nusigręžti nuo filosofijos, atsiduoti "Minčių sodui", tą verslo logiką pritaikysiu ir jo užmojams.

01 Laisvė nuo jausmų

Laisvė atsiriboti, nesižaloti, nesidraskyti.

Supratau jausmų beprasmybę, suvokiau savo aplinkybes, galėjimą atsisakyti savo jausmų, prisirišimo, bendrumo, įsijautimo, atsiriboti nuo praeities, naujai išgirsti save ir gyventi savimi.

 • Rachel Baca mane spardė ir prašiau Dievo nebeturėti reikalų su mergaitėm, tada persigalvojau.
 • Supratau, kad galiu nebeturėti jausmų broliui, neprisirišti.
 • Supratau, kad neišgelbėsiu David'o namų.
 • Mokytojai pasakiau, kad turiu "girl problems".
 • Nusprendžiau nebežaisti šachmatais kadangi nepakako laiko tobulėti ir nenorėjau likti tame pačiame lygyje.
 • Vaikystėje supratau, kad Rima nenori, kad domėčiausi jos gyvenimu. Vėliau supratau, kad Rima nenori bendrauti artimai.
 • Nenorėjau būti priklausomas nuo to kas praėjo, tad nepuoselėjau jausmų, nostalgijos praeičiai.
 • Mama sukritikavo mano pasaką apie Bumbą, Zizę ir Rarą, kaip per ištęstą ir tada nustojau rašyti.
 • Nusprendžiau nepuoselėti įvairių meno šakų, susitelkti į esminius mokslus, ir menus puoselėti tik tada kai turėsiu ką pasakyti.
 • Vaikystėje nusprendžiau nekonkuruotis su broliu menuose, jam užleisti.

02 Laisvė nuo vertinimų

Laisvė nuo pasaulio vertinimo, vertybių, reikalavimų

Atsisakiau kitų vertinimų, kaip turėčiau elgtis, tad ir jų bendro pritarimo, ir susitapatinau su savo nepriklausomais tikslais, savo dovanomis, savo atsidavimu jas puoselėjant ir taikant.

 • Nusprendžiau per daug dėmesio nekreipti į pažymius. kitų vertinimai -> savo tikslus
 • Mane pasikvietė slaugė dėl to, kad mokausi per daug. kitų vertinimai -> savo tikslu
 • Apsisprendžiau negerti, pirmiausiai tausoti smegenis, o taip pat, baliuje, nesiramstyti alkoholiu, išmokti bendrauti, paskui po Reginos, tik neprasidėti. *** mano ketinimai, dovanos: kitų įpročiai -> puoselėti savo gebėjimus bendrauti
 • Seneliai susirūpino, kad aš ne pilno proto, dėl to, kad lietuvių spaudoje palaikiau juoduosius.
 • Universitete tvirtino, kad nieko negali žinoti, tad man rūpėjo atrasti ką nors tokio, įsitikinti, jog tai įmanoma. kitų įsitikinimai -> savo tikslus
 • Pamačiau, kad tėvai nepalaiko mano filosofijos.
 • Pamačiau, kad manęs nepalaiko turtingieji ir kitais nusivyliau - Franz, Samwel...
 • Jaunystėje, stovyklose bandžiau draugauti su populiariais jaunuoliais, nesigavo.

12 Laisvė nuo įsitikinimų

Laisvė nuo įsitikinimų

Suabejojau savo įsitikinimais, požiūriais, juos atpažinau, kaip tokius, kai pamačiau jog kertasi su gyvenimu, arba su mano ir kito žmogaus nemažiau pagrįstu požiūriu, jei tik jis nuoširdus, su mano atjauta jiems, mūsų bendrumu. O patikslinus ar netgi patvirtinus savo požiūrį, prisiimu dar labiau.

 • Atsisakiau p.Valentinai padėti laiškus dėti į vokus. Paskui pagalvojau, kad reikėjo jai padėti.
 • Su David Ellison-Bey ir kitais supratau, kad draugystė nebūtinai bus simetriška.
 • Pamačiau, kad tėvai man padeda tik pinigais, kad žmonių pagalbą tenka priimti tik tokią, kokią duoda.
 • Geros valios pratimai supratau, kad mąstau klaidingai
 • mokiausi iš Tėtės, kaip rodyti gerą valią; kaip mąstyti filosofiškai
 • Kaip žinau, ar nesu robotas?
 • Kaip mes žinom ar aš neapsuksiu mums galvas?

23 Laisvė tvarkytis

Laisvė tvarkyti protą

Atsisakiau man brukamos aplinkos, savo valia puoselėjau savo aplinką, savo protą, užtat įtakojau save, savo įpročius.

 • Vaikystėje apsisprendžiau visaip stengtis ne tik kalbėti, bet mąstyti lietuviškai.
 • Rinkdavausi knygas skaityti vietoj, kad televiziją žiūrėti. Ir būtent lietuviškas knygas.
 • Šachmatais tikėjausi lavinti protą.

Aiškumo laisvė

Atsisakiau neaiškumo, dviprasmiškumo santykiuose. Patvirtindavau draugystės prasmę, puoselėdavau savo jausmus, atsiduodavau žmogui.

 • Pasakydavau, kad laikau draugu - arba nebelaikau.

Sprendimo laisvė

Susitapatinau su man siūloma laisve, su galimybe puoselėti savo turtą, veiklą, tuo pačiu save, kaip pageidaujamą prekę.

 • Sugalvojau Lietuvoje steigti įmonę, pragyventi iš paslaugų, savanoriškai perkamų ir parduodamų.

Laisvė aprėpti

Priėmiau siekiamybę, susitapatinau su ja, savo valia ugdžiau save įvairiapusiškai, kaip būdo, dorybių, gebėjimų galimybę.

 • Apsisprendžiau, graikų pavyzdžiu, ugdytis visapusiškai, lavinti ir kūną, tad dalyvauti sporto komandoje.

Laisvė nuo globos - laisvė pasirūpinti savimi

Nebesiejau save su globėjais, jų globa, su savo paklusnumu, su savo likimu, o su savo teisybe, savo sprendimais, savo sugebėjimais, savo tikslais

 • Johnny Gonzalez manęs paklausė, "When are you going to start to fight your own battles?"
 • Norėjau mokytis Čikagoje, gyventi savarankiškai, mąstyti pačiam ir nesiramstyti tėvais, jų išmintimi.
 • Stovykloje priėmiau savarankiškumo svarbą.
 • Išsikapsčiau iš liūdesio kai Regina išskrido ir ištekėjo.

Laisvės laisvė

Jų vertinimus praėjau taip išskirtinai, kad būčiau nepriklausoma būtybė, protas, savatikslis ir savavalis, savais rūpesčiais.

 • Vaikystėje stengiausi ko geriau viską atlikti, išryškinti, jog esu kitame lygyje, galiu pats mokytis ir stengiausi duota laisve naudotis prasmingai, kad galėčiau jos turėti ko daugiau.

13 Laisvė nuo klaidų

Laisvė teisingai save vertinti ar pasitaisyti

Savo silpnumą, silpnybę pripažinau, savo laisvę atpažinau, savo valia tikslinau savo požiūrį.

 • Jimmy Little sudraudė nesigirti, neužgauti atsilikusios mergaitės
 • Nusileidau savo geismams, bet tai buvo tuščia.
 • Kai buvau roko žvaigždė, per daug vertinau save.
 • Šachmatuose pritrūkdavo ryžto laimėti prieš geresnius žaidėjus.
 • Įpratau glamonėti save. Mintyse su tuo kovodavausi, bet sau pasiduodavau. Ėjau išpažinties. Draugui pasipasakojui. Tėvams parašiau laišką.
 • Vaikystėje supratau, kad mano protas be galo miklus, imlus.
 • Universitete pajutau, kad mano protas prisipildė, ir daugiau nesutalpinsiu, ko nors neištrynus.
 • Kai mane gauja užpuolė, atsiliepiau, "myliu tave", buvo bebaimis, atsiliepiau vikriai, teisingai, sveikų įgūdžių.
 • prašiau, kad vandensvydžio treneris mane išimtų iš žaidimo, nes buvau per daug pavargęs

Laisvė nuo praeities, kančios

Savo menkystę supratau, savo nuo to nepriklausomą ateitį įsivaizdavau.

 • Mama įkalbino baigti universitetą, būti žmogumi, kurs baigia ką pradeda.
 • Laurai nepadarė įspūdžio mano vaikystės darbai, tad juos išmečiau ir jų nebemąsčiau.
 • Suvokiau, nekentėti be reikalo, tad ruoštis bankrotui.
 • Sumelavau Tėtei apie namų darbus šeštadieninėje, taip pat kasdieninėje
 • Mušiau broliuką, išmokau jį ignoruoti
 • Glamonėjau save, kovojau su tuo

Doros laisvė, reikalauti iš savęs

Savo sąstingį supratau, suvokiau savo iššūkį savo elgesiui.

 • Kinijoje, po pokalbio su Tong Zhu, apsisprendžiau pragyventi iš prasmingo darbo.

03 Laisvė užsimoti

Užmojo, svajonės, troškimo, įgyvendinimo, ryžto laisvė

Atpažinau gyvenimo kryžkelę, galimybę spręsti, savo troškimu iš vidaus apsisprendžiau ko noriu, ką renkuos sau

 • Supratau vaikystėje, Dievą kaip galimybę galiu arba priimti arba atmesti, ir kas man paliks daugiau galimybių?
 • Chore giedodamas, prisimenu, apsisprendžiau imtis žingsnių ką nors pasiekti su savo mąstymu
 • Dievo prašiau, kaip atpildą už užmojį, man suteikti žmoną, šauniausią, geriausią, gražiausią merginą
 • Nusprendžiau filosofiją pradėti taikyti. Ir grįžti į Lietuvą.
 • Po sapno sugalvojau pragyventi iš "Public Domain". (Creative Domain)

Įkvėpimo, pavyzdžio laisvė

Iš pavyzdžio supratau, ką kiti yra nuveikę, pasiekę, kaip elgiasi, užtat kaip ir pats galiu užsimoti, įgyvendinti, kuo galiu tapti.

 • Pastebėjau: Gimnazijoje supratau, jog istorijoje mano amžiaus žmonės jau kažką pasiekdavo. Laikas jau pradėti savo mąstyti.
 • Skaitydavau knygas ir svajodavau, ką galiu gyvenime pasiekti, kuo būti.
 • Kangning Liou pavyzdys ir geros valios pratimų ratelio įsipareigojimai mane paragino bandyti išgirsti iš Dievo.

Mamos pamokymai

 • Pamokė apie Dievą ir Jėzų Kristų, kaip persižegnoti
 • Jei jūsų klaus, kiek man metų, sakykite aš dvidešimt vienerių... nebesakykit, aš dvidešimt aštuonių
 • Tu nemušk brolio, o ignoruok jį, kai jis tave erzina
 • Tavo sesutė graži
 • Galėsi eiti gulti pusę devynių, ne aštuntą, kadangi jau tu didelis, trečiame skyriuje
 • Jūs vaikai eikite į lauką žaisti, aš skaitau knygą
 • Parinko knygų skaityti, mokslinę fantaziją: Marsiečių kronikos, 2001 metų kosminė odisėja
 • Pabūkit su Tėte kai jis dirba apie namus, jis nori su jumis pabūti
 • Turi grįžti valgyti penktą valandą!
 • Jūs turite išmokti visus namų ruošos darbus. Paskui jūsų žmonos bus man dėkingos!
 • Eisim kartu į kiną ir kai bus baisu, laikysi man ranką...
 • Bijodavau jos įtakos įsimylint...
 • Kviesti visas merginas šokti, ne tik kurios tau gražios
 • Apie lytinius dalykus papasakos Tėte... o geriausia laukti vedybų, bet kaip bebūtų, mylėtis tik iš meilės
 • Pagalvok, gal tau tiktų Čikagos universitetas?
 • Kas tau užėjo su ta filosofija, tau juk praeis
 • Tu susirask žmoną, kol nenuplikai
 • Būk žmogus, kuris baigia ką pradeda
 • Svarbu, kad tu skolintumeis pinigų, kad turėtum gerą kredito vertinimą
 • Neik ten iš kur tu neturėsi kaip išeiti
 • Aš noriu, kad tau Minčių sodas ko greičiau žlugtų, nepasisektų
 • Ta mergina tau per jauna! Nors visokių stebuklų būna.
 • Man paliko įspūdį tavo menai, tu turi ką pasakyti.

Tėtės pamokymai

 • Kalbėti lietuviškai - atsinešdavo žodyną
 • Visiems paaiškinti, kad esame iš Lietuvos ir Lietuva okupuota
 • Stovėk tiesiai
 • Kojas tiesiai statyti
 • Susišukuoti
 • Susirišti batus, kaklaraištį rišti, skustis
 • Pamokysiu kaip mušti beisbolą iš kairės
 • Vaikystėje rinkdavau pašto ženklus, parodysiu savo rinkinį. Visų brangiausi yra lietuviški pašto ženklai.
 • Sutems tamsi naktužėlė...
 • Aš Mamai drožiu dovaną, tik jai nesakykite. Geriausios dovanos, tai mūsų pačių darytos.
 • Šachmatais žaisti, žaisiu be karalienės ir tūrų, bet bandysiu laimėti.
 • Skaičiuoti kubilus, dauginti
 • Dvejetainė skaičių sistema
 • Nesigirk, nebūk išpuikęs
 • Neatsikalbinėk
 • Išmok netarti paskutinį žodį
 • Būk geros nuotaikos
 • Juokiasi... gana juokauti, nebūkit skysti
 • Su elektra ir visokiais įrankiais reik labai atsargiai
 • Vaikai, jums duosiu parūkyti cigaretę, kad žinotumėte, kas tai yra, nenoriu, kad jus trauktų tai daryti su kitais, paslaptyj
 • Nekentėk be reikalo
 • Avokadų sode būtinai užsidėk kepurę nuo saulės
 • Kasdieną skirti penkiolika minučių
 • Dievas myli visas tautas, bet turi būti, kam rūpi lietuvių tauta, vadinas, turi būti protėviai.
 • Norint įtraukti žmones į veiklą, svarbu, kad būtų smagu ir šaunu
 • Čia Lietuvoj, suprask, negaliu pasakoti, kas tai per giminės, nes mūsų klausosi saugumas.
 • Sąrašą padaryti
 • Nedaryk sprendimų kai esi pavargęs ar supykęs
 • Apsikirpk
 • Visada rodyk gerą valią

Kiti

Išgyvenimai20120620


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2012 birželio 20 d., 17:36