调查

摘要

神的舞蹈

经历的道

知识的房子

神的调查

redaguoti

Vilniaus Gedimino technikos universiteto projektinės veiklos organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas

(Projekto aprašo forma)

projekto APRAŠas 2017.02.08 (Data)

Projekto pavadinimas (lietuvių kalba) Teologinis, filosofinis, psichologinis ir sociologinis begalinės asmens brandos modelis Projekto pavadinimas (anglų kalba) A Theological, Philosophical, Psychological and Sociological Model of Endless Personal Growth Projekto pavadinimo santrumpa1 EPG Projekto iniciatorius ANDRIUS JONAS KULIKAUSKAS Projektą vykdysiantis padalinys Filosofijos ir komunikacijos katedra Programa (prioritetas, kvietimas), pagal kurią (-į) teikiamas projektas LMT Mokslininkų grupių projektai Projekto aprašas teikiamas: X – Prieš rengiant paraišką ☐ – Parengus paraišką 1. Projekto tipas ir pobūdis (pažymėti X ženklu): Projekto tipas Projekto pobūdis Žmogiškųjų išteklių plėtros projektas

Studijų

Infrastruktūros plėtros projektas

Mokymosi visą gyvenimą

Mokslo X

Valdymo

Kita (įrašyti)

2. Projekto finansavimas Bendra projekto vertė (Eur)

Iš jų: Programos lėšos (Eur) 120,000 Kofinansavimas (nuosavas indėlis) (Eur)

VGTU tenkanti lėšų dalis (Eur)

Iš jų: Programos lėšos (Eur) 120,000 Kofinansavimas (nuosavas indėlis) (Eur)

Projekto kreditavimo poreikis VGTU2 (Eur) 10,000 3. Projektą vykdysiančios institucijos Pareiškėjas (pareiškėjo pavadinimas, padalinys, už projektą atsakingo asmens vardas, pavardė) Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Filosofijos ir komunikacijos katedra, Andrius Jonas Kulikauskas Partneriai (partnerio pavadinimas, padalinys, už projektą atsakingo asmens vardas, pavardė) University of California, San Diego, Center for Research and Interventions in Tobacco Control (CRITC), Shu-Hong Zhu 4. Informacija apie projektą Projekto esmė (aprašomas projekto poreikis, sprendžiamos problemos, projekto tikslas ir (ar) uždaviniai, įgyvendinus projektą numatomi pasiekti rezultatai ir nauda)

Gyvename visuomenėje tarsi žmonės sulaukę tam tikro amžiaus yra subrendę ir tarsi visi suaugę žmonės yra vienodai subrendę. Visgi, žmonės savo sąmoningumo lygiu akivaizdžiai skiriasi. Yra daug besidominčių, kaip toliau bręsti ir atsiskleisti. Iš tikrųjų, galimybė amžinai bręsti ir atsiskleisti, tiek savo gyvenimo ribose, tiek už jų, yra verta ypatingo dėmesio. Psichologija ir sociologija apsiriboja žmogaus požiūriu ir nesvarsto aukštesnio Dievo požiūrio. Religija ir filosofija siūlo aukštesnį Dievo, tiesos ar ieškojimo požiūrį, tačiau jo paprastai netikrina psichologijos ir sociologijos priemonėmis.

Projekto tikslas yra išbaigti, aprašyti, tikrinti, taikyti ir skleisti Andriaus Kulikausko kuriamą begalinės asmens brandos modelį. Pagrindiniai uždaviniai yra:

 • Iš Dievo būklės (jo klausimo, Ar Dievas būtinas?) išvesti žmogaus būklę (galimybę amžinai bręsti).
 • Išryškinti bendrą žmogaus brandos raidą, kaip jisai atranda savo kertinę vertybę, kaip išmoksta gyventi klausimais.
 • Apžvelgti mokslų gausybę ir pristatyti įvairiausius išsiaiškinimo būdus, kuriais galima savo klausimus gvildenti.
 • Brandos modelį pritaikyti tabako kontrolės klausimams, paaiškinti, kaip siejasi žmonių elgesys, ketinimai, įsitikinimai, aplinkybės, kaip žmonės įtakojami kitų žmonių.
 • Brandos modelio išvadas patvirtinti ar paneigti stambių, išsąmių CRITC pateiktų apklausų duomenimis apie rūkalų (cigarečių, elektroninių cigarečių, kanapių) naudojimą.

Projekto pagrindiniai vaisiai bus:

 • Andriaus Kulikausko begalinės asmens brandos modelio išbaigimas ir dalinis patikrinimas, jo įvairių dalių surašymas. Jis skaitys 12 mokslinių pranešimų užsienio mokslininkų konferencijose ar dirbtuvėse ir paskelbs 12 mokslinių straipsnių užsienio tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Bent vienas iš šių straipsnių psichologijos, sociologijos ar viešosios sveikatos mokslo leidinyje aptars, kaip apklausos apie rūkymą patvirtina ar paneigia modelį.
 • 36 dirbtuvės, kuriose bus mokomasi, kaip gvildenti savo klausimą. Ši veikla praturtins modelį ir sutelks branduolį šviesuolių įpratusių sueiti įvairiausiais būdais atvirai gvildenti savo klausimus.
 • Vadovėlis, anglų kalba kaip gvildenti savo klausimus. Skaitytojai galės savo veikla sąmoningai taikyti ir tikrinti begalinės asmens brandos modelį.

Projekto veiklos, apimtis (pateikiama informacija apie numatomas vykdyti projekto veiklas, jų apimtį, vykdymo laikotarpius, atliktus parengiamuosius darbus) (jei VGTU yra projekto partneris arba projektą numatoma vykdyti su partneriu, nurodyti ir aprašyti, kokias veiklas vykdys VGTU ir kokia nauda teks VGTU)

Andrius Kulikauskas kas mėnesį rengs dirbtuves gvildenti savo ir kitų klausimus. Jam talkininkaus ir įvairiai patars VU fizikas doc. Thomas Gajdosik, VU matematikas doc. Rimvydas Krasauskas, VGTU kultūrologas prof. Dovid Katz ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto filosofas Antanas Andrijauskas. Jam taip pat talkininkaus VDA Klaipėdos fakulteto lekt. Rūta Jakštonienė, kaip rengėja ir pedagogė, kultūrologas doktorantas Tadas Snuviškas, kaip asistentas, Raimundas Vaitkevičius, kaip statistikas, ir Zenonas Anušauskas, kaip renginių filmuotojas.

A.Kulikauskas savo asmens brandos modelį kūrė 1998-2010 bevadovaudamas savo įmonei "Minčių sodui", internetu telkiančiai ir aptarnaujančiai šimtus pasaulio šviesuolių. Tai dalis jo užmojo viską žinoti ir tą žinojimą gražiai taikyti, kurį atsidavęs puoselėja nuo pat vaikystės. Jisai 2013-2017 m. Lietuvoje skaitė 12 pranešimų iš savo filosofijos. Taip pat 2013-2017 m. jisai dirbo CRITC vadovui Shu-Hong Zhu straipsnių rašymo konsultantu, taisė straipsnius, apžvelgė literatūrą, nagrinėjo apklausų duomenis, kūrė matematinius modelius ir patarė tabako kontrolės klausimais.

 • 2017-2018 metais A.Kulikauskas išbaigs ir suves asmens brandos modelį, skaitys 5 mokslinius pranešimus, paskelbs 3 mokslinius straipsnius, taip pat nagrinės partnerio CRITC pateiktų apklausų duomenis.
 • 2018-2019 metais A.Kulikauskas skaitys 6 mokslinius pranešimus, paskelbs 6 mokslinius straipsnius, taip pat pritaikys savo modelį rūkymo klausimams, patvirtins, paneigs ar patobulins savo modelį.
 • 2019-2020 metais A.Kulikauskas skaitys 1 mokslinį pranešimą ir paskelbs 3 mokslinius straipsnius, vienas iš kurių jo modelį patvirtins ar paneigs CRITC apklausų duomenimis, taip pat išleis vadovėlį, kaip gvildenti savo klausimą.

Ši veikla VGTU garsins, jame brandins šviesuolių židinį, o pasaulyje vystys mokslininkų veiklai ir plačiajai bendruomenei naudingą mokslą, kaip gvildenti savo klausimus, kaip gyventi nežinojimu.

VGTU prioritetinė mokslinių tyrimų kryptis ir tematika4 345678910 Technologijų vadyba ir ekonomika Inovacijų vadyba

Sumaniosios specializacijos kryptis ir prioritetas: Įtrauki ir kūrybinga visuomenė modernios ugdymosi technologijos ir procesai

Išsaugoju


Naujausi pakeitimai


靠真理

网站

Įvadas #E9F5FC

Klausimai #FFFFC0

Teiginiai #FFFFFF

Kitų mintys #EFCFE1

Dievas man #FFECC0

Iš ankščiau #CCFFCC

Mieli skaitytojai, visa mano kūryba ir kartu visi šie puslapiai yra visuomenės turtas, kuriuo visi kviečiami laisvai naudotis, dalintis, visaip perkurti. - Andrius

redaguoti

Puslapis paskutinį kartą pakeistas 2017 vasario 08 d., 14:00